Thực trạng công tác thanh tra về việc thực hiện pháp luật Bảo hiểm xã hội của các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) đóng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong tình hình hiện nay

16 135 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 20:25

LỜI NÓI ĐẦU Trong năm gần đây, kinh tế nước ta bước phát triển đáng kể Cùng với hội nhập kinh tế giới tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế quốc nội vươn lên phát triển không ngừng, thu hút nhiều nguồn vốn đầu nước nước, tạo môi trường phát triển thuận lợi cho hàng trăm doanh nghiệp khắp tất tỉnh thành nước Tuy nhiên bên cạnh tích cực việc phát triển kinh tế, nhiều tỉnh thành phát sinh nhiều vấn đề đáng quan tâm nhiều Doanh nghiệp đóng địa bàn vấn đề An toàn vệ sinh lao động, thực pháp luật lao động…và đặc biệt vấn đề thực pháp luật Bảo hiểm hội Doanh nghiệp nhiều tỉnh thànhtỉnh Hưng Yên, tỉnh thành nguồn vốn đầu lớn tình trạng nhiều Doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng pháp luật Bảo hiểm hội vấn đề nhức nhối nhiều quan quản lí Để việc quản lí vấn đề thực pháp luật Bảo hiểm hội Doanh nghiệp địa bàn tỉnh Hưng Yên cách hiệu cần phải biện pháp nhằm phát kịp thời, sử lý nghiêm vi phạm, đảm bảo lợi ích nhiều bên liên quan quan hệ lao động Trước thực tế nhiều điểm bất cập với mong muốn tìm hiểu rõ tình trạng vi phạm pháp luật Bảo hiểm hội Doanh nghiệp đóng địa bàn tỉnh Hưng Yên, lựa chọn đề tài: “ Thực trạng công tác tra việc thực pháp luật Bảo hiểm hội Doanh nghiệp vốn đầu nước (doanh nghiệp FDI) đóng địa bàn tỉnh Hưng Yên tình hình nay”làm đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THANH TRA LAO ĐỘNG 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Thanh tra Thanh tra hoạt động xem xét, kiểm tra quan nhà nước cấp theo uỷ quyền quan nhà nước cấp quan nhà nước cấp (mang tính trực thuộc) phận hoạt động hành pháp 1.1.2 Thanh tra Nhà nước Theo Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 Quốc hội, Thanh tra Nhà nước hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định quan nhà nước thẩm quyền việc thực sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn quan, tổ chức, cá nhân Thanh tra nhà nước bao gồm tra hành tra chuyên ngành 1.1.3 Thanh tra lao động Căn Nghị định số 39/2013/NĐ - CP, theo đó: Thanh tra Lao động tổ chức tra thuộc ngành lao động, Trung ương Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh hội, Thanh tra Tổng cục Dạy nghề; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thanh tra Sở Lao động - Thương binh hội; thực chức tra hành tra chuyên ngành lao động, thương binh hội phạm vi quản lý nhà nước theo quy định pháp luật Mục đích hoạt động tra lao động Mục đích hoạt động tra lao động nhằm phát sơ hở chế quản lý lao động, sách, pháp luật lao động để kiến nghị với quan Nhà nước thẩm quyền biện pháp khắc phục, phòng ngừa, phát xử lý hành vi vi phạm pháp luật lao động, giúp quan, tổ chức, cá nhân thực quy định pháp luật lao động, phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu hoạt động quản lý Nhà nước, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân 1.2 (Theo Điều 2, Chương I, Luật Thanh tra) 1.3 Nguyên tắc hoạt động tra lao động Theo điều 4, chương I Nghị định số: 39/2013/NĐ-CP quy định tổ chức hoạt động tra chuyên ngành lao động a) Hoạt động tra ngành Lao động - Thương binh hội phải tuân theo pháp luật, bảo đảm xác, trung thực, khách quan, công khai, dân chủ kịp thời b) Hoạt động tra hành tiến hành theo Đoàn tra; hoạt động tra chuyên ngành tiến hành theo Đoàn tra Thanh tra viên, công chức tra chuyên ngành tiến hành độc lập 1.4 Chức năng, nhiệm vụ tra lao động 1.4.1 Chức tra lao động Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh hội (gọi tắt Thanh tra Bộ) quan thuộc Bộ Lao động - Thương binh hội, chức giúp Bộ trưởng thực quy định pháp luật công tác tra; tiến hành tra hành quan, tổ chức cá nhân thuộc phạm vi quản lý Bộ; tiến hành tra chuyên ngành quan, tổ chức, cá nhân hoạt động ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước Bộ; phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giải khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật (Theo Điều 1, Nghị định số: 614/2013/NĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 04 năm 2013 quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn cấu tổ chức Thanh tra Bộ) 1.4.2 Nhiệm vụ tra lao động Nhiệm vụ chủ yếu tra lao động quy định Điều 237, 238 chương XVI Luật lao động: Điều 237 Nhiệm vụ tra nhà nước lao động Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh hội, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh hội nhiệm vụ chủ yếu sau đây: Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật lao động; Điều tra tai nạn lao động vi phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động; Tham gia hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật điều kiện lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; Giải khiếu nại, tố cáo lao động theo quy định pháp luật; Xử lý theo thẩm quyền kiến nghị quan thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật lao động Điều 238 Thanh tra lao động Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh hội, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh hội thực chức tra chuyên ngành lao động Việc tra an toàn lao động, vệ sinh lao động lĩnh vực: phóng xạ, thăm dò, khai thác dầu khí, phương tiện vận tải đường sắt, đường thuỷ, đường bộ, đường hàng không đơn vị thuộc lực lượng vũ trang quan quản lý nhà nước lĩnh vực thực với phối hợp tra chuyên ngành lao động 1.5 quan thực chức tra lao động Theo nghị định Số: 39/2013/NĐ-CP ban hành ngày 24 tháng 04 năm 2013 tổ chức hoạt động tra ngành lao động thương binh hội Điều Các quan thực chức tra ngành Lao động – Thương binh hôi gồm có: Các quan tra nhà nước: - Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh hội; - Thanh tra Sở Lao động - Thương binh hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Các quan giao thực chức tra chuyên ngành: Tổng cục Dạy nghề; Cục Quản lý Lao động nước 1.6 Hình thức tra Theo điều 37 Luật Thanh tra 2010 - Hoạt động tra thực theo kế hoạch, tra thường xuyên tra đột xuất - Thanh tra theo kế hoạch tiến hành theo kế hoạch phê duyệt - Thanh tra thường xuyên tiến hành sở chức năng, nhiệm vụ quan giao thực chức tra chuyên ngành - Thanh tra đột xuất tiến hành phát quan, tổ chức, cá nhân dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu việc giải khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng Thủ trưởng quan quản lý nhà nước thẩm quyền giao 1.7 Phương thức tra Phương thức tra viên phụ trách vùng sở pháp lý: + Quyết định Số: 01/2006/QĐ – BLĐTBXH + Quyết định Số : 02/2006/QĐ – BLĐTBXH 1.8 Nội dung hoạt động tra chuyên ngành lao động sở pháp lý: Khoản điều 20 nghị định Số: 39/2013/NĐ-CP Nội dung tra chuyên ngành lao động bao gồm: - Việc thực quy định pháp luật lao động: Việc thực loại báo cáo định kỳ; tuyển dụng đào tạo lao động; hợp đồng lao động; thỏa ước lao động tập thể; thời làm việc nghỉ ngơi; tiền công trả công lao động; an toàn lao động, vệ sinh lao động; việc thực quy định lao động nữ, lao động người cao tuổi, lao động người tàn tật, lao động chưa thành niên; việc thực quy định lao động người nước ngoài; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; việc thực quy định khác pháp luật lao động; - Việc thực quy định pháp luật bảo hiểm hội (bảo hiểm hội bắt buộc, bảo hiểm hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp): Việc thực pháp luật bảo hiểm hội tổ chức bảo hiểm hội; việc thực pháp luật bảo hiểm hội người sử dụng lao động người lao động 1.9 Đối tương tra Theo điều nghị định Số: 39/2013/NĐ-CP đối tượng tra chuyên ngành lao động bao gồm: quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý Bộ Lao động Thương binh hội, Sở Lao động - Thương binh hội quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam nước nghĩa vụ chấp hành quy định pháp luật lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước Bộ Lao động - Thương binh hội, Sở Lao động - Thương binh hội CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN BẢO HIỂM HỘI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỐN ĐẦU NƯỚC NGOÀI (FDI) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN 2.1 Vài nét tỉnh Hưng Yên Hưng Yên tỉnh nằm trung tâm đồng sông Hồng Việt Nam Trung tâm hành tỉnh thành phố Hưng Yênnằm cách thủ đô Hà Nội 64 km phía đông nam, cách thành phố Hải Dương 50 km phía tây nam Phía bắc giáp tỉnh Bắc Ninh, phía đông giáp tỉnh Hải Dương, phía tây tây bắc giáp thủ đô Hà Nội, phía nam giáp tỉnh Thái Bình phía tây nam giáp tỉnh Hà Nam Tính đến hết năm 2015 tỉnh Hưng Yên khoảng 1.213.000 người với diện tích 926 km2 Đến hết tháng năm 2016, KCN địa bàn tỉnh Hưng Yên 134 doanh nghiệp vốn đầu trực tiếp nước (FDI) đăng ký thực 166 dự án đầu hiệu lực, bao gồm 165 dự án đầu thứ cấp 01 dự án đầu hạ tầng KCN 2.2 Khái quát doanh nghiệp FDI địa bàn tỉnh Hưng Yên Theo Khoản Điều Luật Đầu định nghĩa doanh nghiệp vốn đầu nước bao gồm doanh nghiệp nhà đầu nước thành lập để thực hoạt động đầu Việt Nam doanh nghiệp Việt Nam nhà đầu nước mua cổ phần, sáp nhập, mua lại Theo thống kê Tổng cục Thống kê tỉnh Hưng Yên cho biết: Tính từ đầu năm đến hết ngày 31/8/2016, Hưng Yên thu hút 1.405 dự án vốn đầu Trong đó, gần 400 dự án vốn đầu nước với tổng số vốn đăng ký 3,4 tỉ đô la Mỹ; 1.000 dự án vốn đầu nước với tổng số vốn đăng ký khoảng 95 nghìn tỉ đồng Kết đưa tổng số vốn đầu nước Hưng Yên đứng thứ 13 so với 63 tỉnh, thành phố nước, giải việc làm cho 12 vạn lao động, hạn chế đáng kể việc di cư kiểm soát 2.3.Thự c trạng công tác tra việc thực pháp luật Bảo Hiểm hội doanh nghiệp vốn đầu nước địa bàn tỉnh Hưng Yên 2.3.1 chế sách -Căn Luật tra số 56/2010/QH12; -Căn Nghị định số 106/2012/NĐ – CP Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Lao động – Thương binh hội; - Căn Nghị định số 39/2013/NĐ – CP Chính phủ quy định tổ chức hoạt động Thanh tra ngành Lao động – Thương binh hội; - Căn Quyết định số 614/QĐ – LĐTBXH Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh hội việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức tra bộ; - Nghị định 86/NĐ – CP Chính phủ hướng dẫn chi tiết số điều luật tra; - Và số văn quy phạm khác liên quan 2.3.2 quan thực chức tra Thanh tra Sở lao động - thương binh hội tỉnh Hưng Yên Phòng Thanh tra Lao động 2.2.3 Lực lượng Thanh tra Sở lao động – thương binh hội Tỉnh Hưng Yên cấu tổ chức quan tra Sở lao động thương binh hội tỉnh Hải Dương gồm đồng chí, đó: o Chánh Thanh tra Sở Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau thống với Chánh Thanh tra tỉnh o Chánh tra Sở chịu trách nhiệm quản lý chung o Phó Chánh tra: thực nhiệm vụ Thanh tra sở nhiệm vụ đột xuất lãnh đạo giao Tuy nhiên phân công hợp lý o Thanh tra viên, cán giúp Chánh tra, phó Chánh tra trình giải lĩnh vực phân công 2.3.4 Trình độ chuyên môn Về trình độ chuyên môn: tất Thanh tra viên trình độ Cao Đẳng, Đại học trở lên, kiến thức Nhà nước am hiểu pháp luật Tuy nhiên hai Thanh tra viên kiến thức sâu chuyên ngành lao động, lại luân chuyển công tác từ vị trí chức danh tương đương chuyển sang 2.3.5 Phương thức tra Thanh tra lao động phụ trách vùng Phó chánh tra Sở phụ trách tra làm Trưởng đoàn 2.3.6 Hình thức tra Thanh tra theo kế hoạch Giám đốc Sở lao động – thương binh hội tỉnh định Thanh Tra kiểm tra đột xuất phát sai phạm doanh nghiệp 2.3.7 Nội dung tra Theo định Giám đốc sở lao động thương binh hội tỉnh Hưng Yên việc thành lập đoàn Thanh tra tiến hành Thanh tra việc thực pháp luật Bảo hiểm hội doanh nghiệp vốn đầu nước địa bàn tỉnh Hưng Yên 2.3.8 Kết công tác tra Thanh tra Sở Lao động TB&XH Hưng Yên triển khai, thực hiệu chức nhiệm vụ giao năm 2015 Kết thực việc t ra: - Tổ chức tiến hành 147 tra, kiểm tra công tác thực pháp luật Bảo hiểm hội doanh nghiệp vốn đầu nước địa bàn tỉnh Hưng Yên - Đã hoàn thành 147/147 Tình trạng trốn, nợ đọng bảo hiểm hội người lao động doanh nghiệp địa bàn tỉnh xảy liên tiếp năm gần đây, ngành bảo hiểm hội tỉnh thực nhiều giải pháp, thực trạng trốn, nợ đọng bảo hiểm hội tiếp diễn nhiều doanh nghiệp với tổng số tiền 50 tỷ đồng Tính đến hết quý I-2015, Hưng Yên 126 doanh nghiệp vốn đầu nước đăng ký hoạt động, theo thống kê quan bảo hiểm hội (BHXH) tỉnh 82 doanh nghiệp tham gia đóng BHXH cho người lao động (chiếm 19%) Trong số 82 doanh nghiệp tham gia đóng BHXH 61 đơn vị đóng không đúng, không đủ nợ đọng tiền BHXH người lao động thời gian dài với tổng số tiền 50 tỷ đồng Việc doanh nghiệp trốn, nợ đọng BHXH người lao động ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp đáng người lao động Đã nhiều lao động bị quyền hưởng (hoặc chậm hưởng) chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động Do chủ sử dụng lao động trốn đóng BHXH cho họ Hầu hết DN đông công nhân, lao động làm việc nên số tiền đóng BHXH trích từ 7% mức lương đóng BHXH người lao động, doanh nghiệp chiếm dụng số tiền đóng BHXH cho người lao động lên tới hàng chục, hàng trăm triệu đồng/tháng để đầu sản xuất, kinh doanh, sinh lợi nhuận – bối cảnh nguồn vốn vay bị hạn chế Nếu bị ngành BHXH nhắc nhở DN khất lần, trì hoãn, chí đối phó nhiều hình thức khác số DN, sau người lao động đòi quyền lợi hưởng chế độ tham gia đóng BHXH, giới chủ doanh nghiệp giải đóng BHXH cho người lao động đóng phần nhỏ tổng số tiền phải đóng Sau thời gian doanh nghiệp lại tiếp tục quay lại hành động trốn, nợ động BHXH Tính đến đầu tháng 4-2015, BHXH tỉnh đạo quan BHXH huyện, thị xã, thành phố rà soát đơn vị nợ đọng tiền BHXH kéo dài với số tiền lớn hoàn chỉnh hồ sơ khởi kiện tòa đơn vị (tại thời điểm khởi kiện cuối năm 2014) là: Công ty TNHH Glory Label Vina nợ 2.15 tỷ đồng; Công ty TNHH Koyo nợ 3,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Dainichi Việt Nam nợ 1,6 tỷ đồng; Công ty TNHH sợi dây dệt New Order nợ 470 triệu đồng; Công ty TNHH phụ liệu giày Hai Di Việt Nam nợ 337 triệu đồng; Công ty TNHH Nittan Asean nợ 1,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Rodax Việt Nam nợ 200 triệu đồng; Công ty sản xuất Makamura nợ 1,2 tỷ đồng; Công ty may Formart việt Nam nợ 193 triệu đồng Hiện, đơn vị buộc phải nộp số tiền nợ đọng BHXH cho quan BHXH tỉnh theo quy định; đơn vị lại tòa án địa phương thụ lý đơn giải 2.4 Nguyên nhân tình trạng Qua quan sát thực tế cho thấy nguyên nhân tình trạng nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật BHXH số chủ sử dụng lao động chưa nghiêm túc, chưa ý chăm lo đời sống đảm bảo quyền lợi người lao động, quan tâm đến lợi ích trước mắt Bên cạnh đó, quy định hành việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật đóng BHXH bất hợp lý, chưa phù hợp Hơn nữa, chế tài xử phạt hành doanh nghiệp vi phạm BHXH lại nhẹ, theo Nghị định 86/2010/NĐ - CP Chính phủ quy định: Những doanh nghiệp nợ đọng BHXH hạn, trốn đóng BHXH mức phạt tối đa 30 triệu đồng Chính vậy, doanh nghiệp sẵn sàng chịu phạt mức cao trả lãi suất nợ BHXH thay nộp tiền bảo hiểm hạn cho người lao động Ngoài ra, chế xử phạt không đảm bảo tính nghiêm minh, kịp thời, phụ thuộc vào quan chức khác, quan tâm quyền địa phương Công tác quản lý Nhà nước BHXH địa phương nhiều hạn chế, bất cập việc quản lý lao động địa bàn chưa đầy đủ, chặt chẽ; việc tra, kiểm tra quan chức chưa thường xuyên Theo BHXH Việt Nam, khó ngành bảo hiểm thẩm quyền xử phạt mà quyền phát Thủ tục xử phạt hay khởi kiện đơn vị nợ đọng tiền đóng BHXH nhiều khó khăn, phức tạp Vì thực tế, số đơn vị vi phạm nhiều, số vụ việc xử lý chậm chễ Do đó, để hạn chế bất cập việc thu hồi nợ đọng tiền đóng theo luật định, việc sửa đổi quy định hành xử phạt vi phạm hành lĩnh vực BHXH theo hướng nâng cao mức phạt, quy định mức lãi suất chậm đóng BHXH linh hoạt, tối thiểu lãi suất tiền vay hạn ngân hàng thương mại quy định thời điểm tính lãi cần thiết Bên cạnh phải xác định rõ trách nhiệm quyền cấp, bộ, ngành liên quan, tổ chức công đoàn việc thực Luật BHXH; giao cho BHXH Việt Nam thẩm quyền tra xử phạt doanh nghiệp, đơn vị nợ đọng tiền đóng BHXH Cán Thanh tra Sở lao động thiếu số lượng, yếu chuyên môn Một nguyên nhân khách quan nữa, tình hình kinh tế biến động, khủng hoảng kinh tế năm gần nên nhiều doanh nghiệp sản xuất không ổn định, sản phẩm không tiêu thụ được, không đủ sức cạnh tranh nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất chí phá sản, nên việc đóng BHXH trở nên khó khăn 2.5 Đánh giá công tác tra 2.5.1 Những mặt đạt Thanh tra Sở Lao động Thương binh hội thực tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc thực chức quản lý Nhà nước theo thẩm quyền, phù hơp với thực tiễn đáp ứng công tác quản lý ngành Quá trình tiến hành tra thực trình tự quy định theo quy định pháp luật, đồng thời đảm bảo đoàn kết thống thành viên đoàn hợp tác đạt hiệu chất lượng, hoạt động tra thực góp phần tích cực trình quản lý, kịp thời chấn chỉnh thiếu sót, tồn công tác quản lý phù hợp với thực tế Thực chế độ báo cáo chuyên ngành, đầy đủ, yêu cầu quan tra cấp 2.5.2 Những mặt hạn chế Lực lượng tra mỏng yếu số lượng doanh nghiệp cần tra nhiều gây nhiều khó khăn, chưa đáp ứng triệt để chất lượng tra Với số lượng tra lượng doanh nghiệp cần tra nhiều dẫn tới việc tra phần, bỏ sót vi phạm pháp luật mà khó tiến hành tra lúc tất doanh nghiệp FDI Thanh tra bị động hay đơn từ tố cáo nhân dân Qua tra, Đoàn phát nhiều thiếu sót trình kinh doanh doanh nghiệp Hầu hết doanh nghiệp không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương quy chế thưởng doanh nghiệp xây dựng không thực nguyên tắc theo quy định pháp luật Nhiều doanh nghiệp chưa đóng bảo hiểm hội cho người lao động CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA TẠI CÁC DOANH NGHIỆP FDI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN Từ thực trạng công tác tra doanh nghiệp FDI, đưa số kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao hiệu công tác Thanh tra, cụ thể sau: Thứ nhất: Tiếp tục thực công tác tra theo trình tự thủ tục pháp luật đơn từ khiếu nại định Thanh tra cấp Thứ hai: Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dung thiết bị tiên tiến công việc tra giúp tra viên xử lý nhanh chóng, kịp thời nghiệp vụ công tác Thanh tra, sử dụng hiệu lực lượng tra Công nghệ thông tin giúp giảm bớt nhiều nghiệp vụ, tốn nhiều thời gian công sức từ với lực lượng tra mỏng so với số lượng Doanh nghiệp lao động, tra viên đảm nhận khối lượng công việc nhiều hơn, doanh nghiệp hợp tác với quan tra quy trình đơn giản, gọn nhẹ, không làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp Thanh tra viên tiếp tục sử dụng phiếu kiểm tra, đánh giá tình hình thực pháp luật doanh, phiếu ngành cung cấp Thứ ba: Bổ sung lực lượng Thanh tra số lượng đội ngũ Thanh tra chất lượng cán đặc biệt Thanh tra lao động Để thực việc này, trước tiên cần tổ chức đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ công tác Thanh tra lao động cách bản, chuyên nghiệp không cho Thanh tra viên lao động, mà cần đào tạo cho đội ngũ nguồn bổ nhiệm Thanh tra viên lao động Để gia tăng số lượng đội ngũ tra phải dựa tham gia Nhà nước, mở thêm số ngành chuyên đào tạo Thanh tra viên, người trực tiếp làm công tác tra Đưa mức lương, thưởng phù hợp kèm theo chế độ phụ cấp cho Thanh tra để họ gắn bó với công việc Bên cạnh việc đảm bảo an toàn cho cán tra phải đề cao Thứ tư: Cần thiết lập hệ thống quy phạm pháp luật, quy định hoạt động tra cách rõ ràng cụ thể Khi ban hành hay bổ sung văn cần phải phổ biến rộng rãi cho tất cá đối tượng hội đặc biệt quan, tổ chức cá nhân liên quan Đặc biệt ban hành văn quy định mức xử phạt Doanh nghiệp, mức xử phạt không mang tính răn đe mà mang tính cảnh cáo, thể quyền lực Pháp luật lao động Thứ năm: quan tra nên thiết lập mối quan hệ tốt với người sử dụng lao động tổ chức công đoàn để tăng cường hiệu công tác tra Bên cạnh biện pháp nâng cao hiệu công tác tra lao động từ quan chức năng, quan tiến hành tra hợp tác đơn vị Thanh tra đóng vai trò quan trọng Để người lao động người sử dụng hiểu rõ tầm quan trọng công tác tra Doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp FDI nói riêng cần: - Tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động người sử dụng lao động doanh nghiệp Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tiến hành vào buổi sinh hoạt, buổi gặp gỡ trao đổi ý kiến người lao động với người sử dụng lao động Giúp người lao động hiểu rõ quyền lợi người lao động họ thực quy định pháp luật (quyền lợi tham gia bảo hiểm hộI, quyền lợi ký hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể….) - Hướng dẫn doanh nghiệp chưa ký thỏa ước lao động tập thể xây dựng nội quy lao động tiến hành ký kết thỏa ước lao động tập thể, xây dựng nội quy lao động để đăng ký với Sở Lao động-TB&XH - Tiếp tục hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng đăng ký thang bảng lương theo quy định Thông số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05//2/2007 Bộ Lao động - thương binh hội - Các doanh nghiệp đầu kinh phí việc cải thiện điều kiện làm việc người lao động Thực nghiêm chỉnh quy trình, quy phạm an toàn lao động-vệ sinh lao động, trang cấp đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động, hạn chế tới mức thấp tai nạn lao động KẾT LUẬN Sau thời gian nghiên cứu, tìm hiểu chuyên đề: “Thực trạng công tác tra việc thực pháp luật lao động doanh nghiệp địa bàn tỉnh Hưng Yên”, chuyên đề đạt số kết sau: Thứ nhất, chuyên đề giúp bạn đọc nhìn tổng quan Thanh tra lao động về: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn…của Thanh tra lao động quy định Pháp luật Nhà nước Thứ hai, chuyên đề thực trạng công tác Thanh tra lao động cụ thể việc thực pháp luật Bảo hiểm hội địa bàn tỉnh Hưng Yên, ưu điểm, mặt đạt mặt hạn chế công tác tra Bên cạnh tiến hành Thanh tra việc thực pháp luật lao động doanh nghiệp , hành vi vi phạm pháp luật phát giải theo đơn thư, khiếu nại người lao động Với nghiên cứu, tìm hiểu phạm vi chuyên đề nhiều thiếu sót, nhiên xuất phát từ thực trạng trên, chuyên đề mạnh dạn đưa kiến nghị, đề xuất với hi vọng kiến nghị đề xuất nêu tiếp tục phát huy thực để công tác tra đạt hiệu cao, việc thực pháp luật doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật từ bảo vệ quyền lợi đáng cho người lao động người sử dụng lao động TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật lao động; Luật tra; Nghị định số: 39/2013/NĐ-CP ban hành ngày 24 tháng 04 năm 2013 quy định tổ chức hoạt động Thanh tra ngành Lao động – thương binh hội; Nghị định số: 614/2013/NĐ-LĐTBXH Ngày 16 tháng 04 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Thanh Tra Bộ) 5 Báo cáo số: 1259/BC- KHĐT-ĐKKD báo cáo tình hình phát triển - doanh nghiệp, nhu cầu vấn, thông tin doanh nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dương Tài liệu Internet http://hungyenbusiness.gov.vn/wggxgjwjgjVjg-0-176.aspx http://baohungyen.vn/kinh-te/201408/hung-yen-toan-tinh-co-127du-an-dau-tu-von-fdi-vao-cac-khu-cong-nghiep-519704/ http://thanhtra.hungyen.gov.vn/Pages/default.aspx http://thongkehungyen.tk/dieu-tra-thong-ke/ http://banqlkcn.hungyen.gov.vn/Pages/thong-tin-ve-doanhnghiepdu-an-dau-tu-126/default.aspx ... Xã hội CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN 2.1 Vài nét tỉnh Hưng Yên Hưng Yên tỉnh. .. tiến hành Thanh tra việc thực pháp luật Bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước địa bàn tỉnh Hưng Yên 2.3.8 Kết công tác tra Thanh tra Sở Lao động TB&XH Hưng Yên triển khai, thực hiệu... chế đáng kể việc di cư kiểm soát 2.3.Thự c trạng công tác tra việc thực pháp luật Bảo Hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước địa bàn tỉnh Hưng Yên 2.3.1 Cơ chế sách -Căn Luật tra số 56/2010/QH12;
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác thanh tra về việc thực hiện pháp luật Bảo hiểm xã hội của các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) đóng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong tình hình hiện nay, Thực trạng công tác thanh tra về việc thực hiện pháp luật Bảo hiểm xã hội của các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) đóng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong tình hình hiện nay, Thực trạng công tác thanh tra về việc thực hiện pháp luật Bảo hiểm xã hội của các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) đóng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong tình hình hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay