Thế giới nghệ thuật thơ phạm phú thứ

25 107 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 19:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢƠNG THỊ MINH THỨC THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT THƠ PHẠM PHÚ THỨ Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã ngành: 60 22 01 21 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà Nẵng - Năm 2015 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN PHONG NAM Phản biện 1: TS HÀ NGỌC HÒA Phản biện 2: TS NGÔ MINH HIỀN Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khoa học xã hội nhân văn họp Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng 12 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Phạm Phú Thứ người học giỏi, liên tục đỗ đầu kỳ thi Hương thi Hội Ông giao giữ nhiều chức vụ hai triều vua Thiệu Trị Tự Đức Con người tài hoa, đầy nghị lực khí phách đất Quảng Nam để lại cho đời di sản thơ văn đồ sộ, có nhiều giá trị Thế hạn chế văn tự nên phần lớn tác phẩm ông chưa nghiên cứu có hệ thống chiều sâu Phải đến gần đây, NXB Đà Nẵng phát hành sách “Phạm Phú Thứ toàn tập”, người yêu mến thơ văn ông có điều kiện tiếp xúc cách đầy đủ Thơ văn Phạm Phú Thứ chứa đựng giá trị lớn lao mặt lịch sử, văn hóa văn học Đây sở để sâu tìm hiểu giới nghệ thuật thơ ca Phạm Phú Thứ - người học giới đánh giá viết nhiều sách kỷ XIX Chúng muốn qua khẳng định vị ông tiến trình văn học dân tộc buổi giao thời Lịch sử vấn đề Phạm Phú Thứ học giả có tiếng, nho sĩ có tư tưởng tiến thời Do vậy, tên ông nhắc đến tài liệu Hán văn quốc ngữ sớm Nhưng nghiên cứu đánh giá ông nhìn chung hạn chế Chúng nhận thấy tình hình nghiên cứu Phạm Phú Thứ chia thành hai hướng Thứ hướng tìm hiểu, khảo cứu văn tác phẩm Phạm Phú Thứ mà Nguyễn Hoàng Thân tác giả nghiên cứu nhiều tính đến thứ hai nghiên cứu đời, nghiệp, nội dung thơ văn ông Mảng đa dạng Phạm Phú Thứ đề cập nhiều phương diện khác đời, nghiệp trị; tác phẩm thơ văn với đặc điểm nội dung nghệ thuật… Tuy nhiên nghiên cứu, nhận thấy có ba nhóm tài liệu liên quan đến Phạm Phú Thứ Cụ thể: - Nhóm tài liệu giới thiệu Phạm Phú Thứ sách, tài liệu có tính chất công cụ tra cứu: tài liệu cung cấp thông tin khái quát, sơ giản danh nhân Chính mà nội dung giới hạn việc cung cấp nét sơ lược tiểu sử, nghiệp trước tác Phạm Phú Thứ - Nhóm tài liệu phong phú nghiên cứu triều Nguyễn liên quan đến triều Nguyễn (gồm chữ Hán chữ quốc ngữ) tài liệu chữ quốc ngữ chủ yếu, nhóm tài liệu đưa nhận định Phạm Phú Thứ khác - Nhóm tài liệu, công trình có tính chất chuyên khảo tác phẩm Phạm Phú Thứ Ngoài tài liệu Phạm Phú Thứ kể có số viết báo, tạp chí liên quan đến cụ Có thể thấy, nhìn chung tình hình nghiên cứu Phạm Phú Thứ ít, thiếu hệ thống Đa số mà giới nghiên cứu quan tâm từ trước tới chủ yếu tập trung vào vài mảng, số vấn đề trội đời, nghiệp trị Phạm Phú Thứ; chẳng hạn tư tưởng canh tân, nhà văn hóa, trị; nhận định, đánh giá ông phương diện người, lịch sử văn hóa Riêng lĩnh vực văn chương, di sản tác phẩm Phạm Phú Thứ có đề cập vài khía cạnh vấn đề văn bản, nhận định chung chung chưa có nghiên cứu sâu sắc, đầy đủ Đặc biệt giá trị độc đáo thơ Phạm Phú Thứ chưa nghiên cứu Đây nhiệm vụ mà đặt để giải luận văn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Luận văn sâu nghiên cứu giới nghệ thuật thơ Phạm Phú Thứ, bao gồm hệ thống hình tượng; chủ thể trữ tình; phương thức nghệ thuật mà tác giả sử dụng để thể tác phẩm 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm Phú Thứ có khối lượng tác phẩm đồ sộ, đa dạng Ở giới hạn phạm vi thơ chữ Hán Phạm Phú Thứ toàn tập Nhà xuất Đà Nẵng ấn hành năm 2014 Phƣơng pháp nghiên cứu Để tiến hành nghiên cứu đề tài Thế giới nghệ thuật thơ Phạm Phú Thứ, sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp phân tích, tổng hợp: - Phương pháp so sánh, đối chiếu - Phương pháp phân loại thống kê Bố cục luận văn Ngoài phần Mở đầu Kết luận, nội dung luận văn triển khai chương; với tiêu đề cụ thể sau: Chương 1: Cuộc đời nghiệp Phạm Phú Thứ Chương dành để giới thiệu tiểu sử, nghiệp trị nghiệp văn học tác giả Chương 2: Nét đặc sắc hình tượng nghệ thuật thơ Phạm Phú Thứ Đây chương phân tích đặc điểm hình tượng nhà thơ, hình ảnh quê hương thơ Phạm Phú Thứ Chương 3: Phương thức thể giới nghệ thuật thơ Phạm Phú Thứ Chương đề cập đến số phương thức, thủ pháp nghệ thuật chủ yếu mà tác giả sử dụng tác phẩm 5 CHƢƠNG CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA PHẠM PHÚ THỨ 1.1 CUỘC ĐỜI PHẠM PHÚ THỨ 1.1.1 Tiểu sử Theo nhà nghiên cứu, tổ tiên Phạm Phú Thứ vốn người miền Bắc, sau di cư vào xứ Quảng lập nghiệp Dòng họ ông ban đầu người lao động bình thường, có tiếng đức hạnh Về sau, nhờ siêng đèn sách dòng họ có nhiều người đỗ đạt, giữ chức vụ quan trọng triều đình phong kiến Phạm Phú Thứ sinh năm 1921, năm 1882 tuổi bệnh tật Ông có tên Hào (Hào Kiệt), tự Thúc Minh; Thứ (rộng lượng) Sau này, vua Thiệu Trị đổi lại chữ cho ông, Thứ (nhưng có nghĩa đông đúc), tên tự Giáo Chi (dạy người) Ông có nhiều tên hiệu, biệt hiệu Trúc Đường, Giá Viên, Trúc Ẩn, Giang Thụ Sào, Nông Giang Điếu Đồ Khi ông vua Tự Đức ban tên thụy Văn Ý Công Từ nhỏ ông thông minh, ham học, học trò giỏi Thương Sơn Ông thi đỗ Tiến sĩ năm 21 tuổi Do đỗ đầu hai kỳ thi nên ông gọi vị “song nguyên” Quảng Nam Sau đỗ đại khoa, đường quan lộ mở trước mắt ông với đầy thăng trầm Ông có 18 lần thay đổi vị trí, lần bị giáng chức (trong lần làm khổ sai) Thế công việc ông hết lòng vững dạ, tận tụy, trung hiếu Ông người có đầu óc canh tân, khao khát học hỏi vận dụng kiến văn vào thực tế đời sống Khi ông vua Tự Đức truy phục thực thụ hàm phẩm với tước Vinh Lộc đại phu Trụ quốc Hiệp biện Đại học sĩ 1.1.2 Sự nghiệp trị Nho thần Nửa cuối kỷ 19, đất nước ta rơi dần vào tay thực dân Pháp Khi toàn vua quan triều Nguyễn, có Phạm Phú Thứ bị coi kẻ có tội với đất nước, dân tộc Nhận thức trên, dần trở thành quan điểm “chính thống” chi phối nhiều sách giáo khoa giáo trình Đây đánh giá không khách quan Bởi hàng ngũ phong kiến triều Nguyễn có người nghĩa dũng vua Hàm Nghi, đại thần Tôn Thất Thuyết phong trào Cần Vương thủ lĩnh quan lại, sĩ phu phong kiến đứng đầu Ông gởi gắm tâm thân qua cảm thông với cụ Phan Thanh Giản Ông xin vua quê theo cậu tham tri Phạm Hữu Nghi tổ chức đánh Pháp Nhưng cuối ông theo chủ trương vị quân vương đạo lý trung quân mà ông thấm nhuần sâu sắc Nay có độ lùi định thời gian, đủ bình tĩnh để đánh giá khách quan triều Nguyễn Ta chấp nhận nhiều cách hành xử biểu khác lòng yêu nước phận Nho sĩ triều Nguyễn Dám nhìn thẳng vào thật, mở lòng để đón nhận luồng văn minh từ bên vào hướng đến việc canh tân đất nước Ông người nhiệt tình ủng hộ quảng giao với bạn bè đặc biệt người chung chí hướng hết lòng nước, dân Thơ không nơi ông truyền đạo l , nói chí, tỏ lòng, chia sẻ kiến thức mà ta thấy nơi hình ảnh vị quan, gần gũi, giản dị, đời thường với muôn vàn lo toan 7 1.2 TÁC PHẨM CỦA PHẠM PHÚ THỨ Phạm Phú Thứ dụng bút nhiều thể loại: thơ, chương tấu, phú, biểu luận, bi minh, hành thuật 1.2.1 “Giá Viên văn thảo” Trong Phạm Phú Thứ toàn tập phần có 13 tập văn viết với nhiều thể loại khác tấu chương (Quyển 14,15,16,17); Phú - Biểu - Luận (Quyển 18); Bi minh - Hành thuật (Quyển 19); Phúc duyệt - Ngự chế thi văn (Quyển 20); Đối liên (Quyển 21); Ký - Tự - Duyệt - Bình - Sách vấn - Di văn (Quyển 22); Kỳ tế văn (Quyển 23); Thư - Khải - Tự - Bạt (Quyển 24); Thư Khải; Thư - Khải - Tự - Đề (Quyển 25) 1.2.2 “Giá Viên thi thảo” Trong Phạm Phú Thứ toàn tập thơ chiếm gần phần xếp 13 với thứ tự thời gian, ứng với chặng đường quan trường sống Phạm Phú Thứ Tập thơ Ứng chế thi thảo gồm 68 bài, gồm thơPhạm Phú Thứ mệnh họa thơ với nhà vua Tập Bắc hành thi lục gồm 82 bài, tập thơ tập hợp viết ghi lại cảm xúc dâng tràn thời gian làm quan nơi phương Bắc Nông Giang thi lục gồm 29 bài, viết Phạm Phú Thứ bị đày làm phu trạm Thừa Nông Đây quãng thời gian Phạm Phú Thứ bị thất sủng, bị quở phạt trái ý vua Tập thơ Đông hành thi lục gồm 89 bài, viết Phạm Phú Thứ bước đầu quay trở lại quan trường Trong chuyến công cán qua Quảng Đông, ông giữ chân sai việc vặt thuyền Trong tổng số 13 Giá Viên Thi thảo có đến (5,7,9,10,11) gộp tên gọi chung Kinh hương thi lục với 314 Nơi ghi lại nhiều kỷ niệm, cảm xúc, trải dài suốt quãng thời gian làm quan Giá Viên Nam hành thi lục tập hợp 27 thơ Phạm Phú Thứ sáng tác làm quan tỉnh Quảng Ngãi Nội dung nói kiện “đánh giặc Đá Vách” Tập thơ Hàm thành thi lục gồm 88 bài, tập thơ nói nhiều đến kiện nước nhà mở cửa giao thương Pháp qua cảng Hải Phòng Tập thơ tập bút ký, ghi lại diễn biến thời kỳ lịch sử Tập Tĩnh hậu thi lục dòng thơ Phạm Phú Thứ viết lúc cuối đời Tập thơ gồm 89 Trong tập thơ này, đau ốm, bệnh tật ông lão vườn mía lặp lặp lại đến nao lòng người đọc, tạo nên ám ảnh khắp không gian úc này, ông trăn trở, nghĩ suy thời cuộc, vận nước, người dân 1.2.3 “Giá Viên biệt lục” Giá Viên biệt lục (nguyên đề Tây hành nhật ký) tập văn xuôi chữ Hán ghi lại chuyến hành trình sứ nước ta sang Pháp Tây Ban Nha để xin chuộc lại ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ mà Pháp chiếm đóng Chuyến dài gần năm Đây sách Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ Ngụy Khắc Đản viết, Phạm Phú Thứ giữ vai trò biệt lục (tức sưu tập, chỉnh lý, cắt chọn để hoàn thiện tác phẩm) Ngoài Giá Viên văn tập, Giá Viên thi tập, Giá Viên biệt lục, Phạm Phú Thứ biên soạn số sách phương Tây Bác vật tân biên, Hàng hải kim châm, Khai môi yếu pháp, Vạn quốc công pháp… 1.3 ĐÓNG GÓP CỦA PHẠM PHÚ THỨ ĐỐI VỚI VĂN HỌC 1.3.1 Một tác giả có bút lực dồi Thế kỷ XIX coi giai đoạn có chuyển biến quan trọng, thời gian xuất nhiều bút tài năng, có vị trí quan trọng văn đàn Chẳng hạn Đặng Huy Trứ, người có khối lượng tác phẩm đồ sộ với “12 tập thơ với 1200 bài, tập văn tập hồi ký - số lượng tác phẩm lớn bậc tác gia lịch sử Văn học Việt Nam thời trung đại" Tuy vậy, vào số liệu công bố sách “Phạm Phú Thứ toàn tập”, năm 2014 Nhà uất Đà Nẵng thực di sản văn học Phạm Phú Thứ không Ông có 13 tập thơ (với 817 thơ), chương tấu 55 bài, Phú - Biểu - Luận: 18 bài, Bi minh - Hành thuật: bài, Phúc duyệt - Ngự chế thơ văn: 14 bài, Đối liên: 143 câu, Ký - Tự - Duyệt - Bình - Sách vấn - Di văn: 11 bài, Kỳ tế văn: 40 bài, Thư - Khải - Tự - Bạt: 64 bài, Thư - Khải: 34 bài, Thư - Khải - Tự - Đề: 48 Bên cạnh Phạm Phú Thứ viết Giá Viên biệt lục (tức Tây hành nhật ký quyển) nhiều tác phẩm lẻ khác không đưa vào tập Với dung lượng tác phẩm dồi vậy, thấy sức lao động nghệ thuật miệt mài cụ Giá Viên Chúng ta khẳng định cụ tác giả có bút lực dồi kỷ XIX điều cần nhắc đến đề cập đến vị ông lịch sử văn học dân tộc 1.3.2 Tác phẩm có giá trị nhiều phƣơng diện Có thể nói tác phẩm Phạm Phú Thứ đề cập nhiều mặt đời sống, lịch sử xã hội Việt Nam 10 giai đoạn đặc biệt Những mà ông ghi chép lại tác phẩm cho thấy khả bao quát, bám sát thực tế đáng kinh ngạc ông Xét phương diện thơ ca, đóng góp của Phạm Phú Thứ quan trọng Ông có nhiều thơ hay, đề cập, phản ánh nhiều nội dung Trong đó, mảng đề tài “ngôn chí”, “thù tạc”, “tống biệt” coi thành công Qua thơ này, lòng, tình cảm ông người thân, hữu bộc lộ rõ ràng Ta thấy rằng, tác phẩm Phạm Phú Thứ có nhiều giá trị, hữu ích cho đời sau việc tiếp cận với lịch sử văn hóa dân tộc 1.3.3 Những cách tân văn thơ Nói đến Phạm Phú Thứ, điều cần khẳng định nhạy bén với mẻ, tiến ông Bên cạnh trung thành với quan niệm “văn dĩ tải đạo”, “thi dĩ ngôn chí” trau chuốt câu chữ, sử dụng kỹ thuật lối viết người ưa tác phẩm ông ta nhận thấy thay đổi quan trọng tư tưởng Càng sau, thơ văn ông mang nhiều nghĩa thực tiễn Ông dùng thơ văn để tác động đến nhà vua, truyền bá tư tưởng canh tân Điều đặc biệt tác phẩm Phạm Phú Thứ lần người đọc bắt gặp tính chất nhật ký - công vụ thơ văn Phạm Phú Thứ có tập thơ độc đáo có nhan đề Tây phù thi lục Tây hành nhật ký Cả hai tập thơ văn viết chữ Hán cách ghi chép vụ hàng ngày Phạm Phú Thứ thể rõ nội dung hình thức Điều thể nhan đề, mốc thời gian, địa điểm, kiện sứ đoàn tất 11 gối lối biên niên Nó thể đầy đủ tính chất thể loại nhật ký - văn học TIỂU KẾT Phạm Phú Thứ nhân vật lịch sử, người nặng lòng với đường canh tân đất nước Trong vai trò cận thần nhà vua, ông kiên trì thuyết phục triều đình cải cách, đổi Phạm Phú Thứ nhìn thấy cách rõ ràng thực trạng đất nước tâm theo đuổi đường mà quốc gia tiên tiến phương Tây Có thể nói ông người sớm nhận vấn đề mấu chốt thời đại Đấy người có cách hành xử đắn việc kết hợp tinh thần quốc tư tưởng trung quân Nho giáo Phạm Phú Thứ nhà hoạt động thực tiễn có hiệu quả, sáng tạo điều kiện lịch sử dân tộc kỷ XIX Đối với lịch sử văn học Việt Nam Phạm Phú Thứ tác giả có vị trí đáng kể Đóng góp ông văn học dân tộc thể di sản văn chương đồ sộ, đa dạng chủ đề, đề tài thể loại văn học Ông có nỗ lực nhằm thoát khỏi bó buộc tính quy phạm văn chương trung đại Phạm Phú Thứ nhà văn có đóng góp đáng kể mặt thể loại văn học Các tác phẩm mang tính chất nhật ký ông góp phần làm nảy sinh thể loại nhật ký, du ký văn học giai đoạn 12 CHƢƠNG HÌNH TƢỢNG NGHỆ THUẬT TRONG THƠ PHẠM PHÚ THỨ 2.1 HÌNH TƢỢNG NHÀ THƠ 2.1.1 Nhà Nho theo đuổi lý tƣởng trung quân, quốc Lòng trung thành với đấng quân vương Tình yêu nước ông trước hết lòng trung với vua Bởi thơ văn ca tụng nhà vua ông nhiều Ông trách giúp vua tự dặn gắng đền đáp ơn vua Có lẽ mà ông vua che chở bất chấp sóng gió triều đình Tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước Cả tuổi trẻ bôn ba nơi nước Việt, qua phương Tây a ôi, dù đâu, ông nhớ, yêu cảnh sắc quê hương Quảng Nam, xứ Huế ân tình cảnh đẹp đường kinh lý Hình ảnh rõ ông a quê hương Tình yêu thương đồng bào Đọc thơ chữ Hán Phạm Phú Thứ, người đọc dễ dàng nhận thấy tình cảm ông người lao động bình thường Tình cảm thể qua cách nhà thơ miêu tả họ Ông thương người nông dân chân lấm tay bùn, lam lũ đồng Ông thương người lính chiến trường, ca ngợi người bạn hết lòng đất nước, nhân dân, công việc Vui vui họ Phạm Phú Thứ làm tròn trách nhiệm kẻ ăn lộc vua không bổn phận mà lòng “yêu dân 13 con”, cảm thương sẻ chia vất vả, khó khăn với kiếp người lam lũ 2.1.2 Nhà Nho cƣơng trực, đầy cá tính Người Quảng Nam từ trước đến phần lớn tính cách cương cường, hay cãi, “rất bướng” Và Phạm Phú Thứ, người Quảng Nam, có tính cách Tính cách Quảng bộc lộ ông bước chân vào quan trường thẳng thắn viết tấu can vua ăn chơi buông lơi triều Bởi vậy, ông bị cách chức lưu đày làm phu trạm Thừa Nông Nhưng trở lại quan trường ông Phạm Phú Thứ không ngại nói kiến mình, công khai ca ngợi vị quan liêm hết lòng nước Đánh giá nhân cách Phạm Phú Thứ, vua Tự Đức văn tế nói ông rằng: “Nghĩ tới viên chức văn học, biện luận đứng đầu văn sĩ Quảng Nam, ngày thường thấy rõ Mặc dù tính tình thiên lệch, cố theo ý riêng có trái với phép tắc bề Nhưng ngựa có cắn đá chạy nghìn dặm Đó điều khó tránh với bậc tài…” 2.1.3 Nhà Nho ân nghĩa, thủy chung với hữu Phạm Phú Thứ nhiều nơi có nhiều bạn bè thân thiết Bởi vậy, ông thường viết nhiều thơ cho bạn bè, hữu Thơ ông thường ghi lại kỷ niệm ngày bạn tâm tình, uống rượu, thưởng hoa Bên cạnh đó, ông có hàng trăm đề tài tiễn biệt Ông viết thơ cảm ơn bạn, ca ngợi người bạn liêm Có thể thấy văn học trung đại, có nhà thơ lại viết bạn nhiều Phạm Phú Thứ 14 2.2 HÌNH TƢỢNG QUÊ CẢNH TRONG THƠ PHẠM PHÚ THỨ 2.2.1 Quảng Nam - quê hƣơng nỗi nhớ Khi đường quan trường mở ra, đường với quê hương với Phạm Phú Thứ hẹp lại Việc nhiều bỏ dở để quê nên quê hương ông nỗi nhớ thường trực Ông tự hào quê hương mình, nơi có cảnh quan tuyệt đẹp hùng vĩ Đặc biệt hình ảnh hai đấng sinh thành, người chú, cháu, em cậu, người xóm giềng thân thuộc Với Phạm Phú Thứ, dù có đến nơi đâu, quê hương nơi lưu giữ nỗi niềm thầm kín, đầy yêu thương 2.2.2 Huế - Đất kinh kỳ Rời mảnh đất quê hương làm quan chốn kinh kỳ, Huế điểm dừng chân ông sau lần kinh lý, nơi với ông mang đầy kỷ niệm Ngay tập thơ Ứng chế thi thảo, kinh thành Huế lên, cảnh Huế ông bị đày Thừa Nông, với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, thời tiết gợi cảm úc, dòng Hương Giang thơ mộng lững lờ trôi Nơi có người bạn với bao vui buồn Nó quê hương thứ hai nhà thơ Cả đến cuối đời, trở lại quê cũ, hình ảnh nhà nơi đất Huế đôi lúc lại đầy nhớ thương: “Thương châu nằm nghỉ thấy ba tháng uân dài đằng đẵng/ Lại nhớ Giang Thụ Sào bên hàng tre ven sông” 15 2.2.3 Những miền đất đƣờng kinh lý Có thể nói Giá Viên toàn tập tập nhật ký trải nghiệm đời Phạm Phú Thứ Nó lúc nhà thơ chàng niên đầy ước mơ, khát vọng “ ục giáp bệnh thân lão chí” (Thân bệnh hoạn 60 tuổi lại thúc đẩy già nua đến) Ngay từ tập Bắc hành thi lục, Phạm Phú Thứ có thức ghi lại tâm sự, cảm xúc thân vùng đất qua Rồi thời gian bị đày Thừa Nông, dù sống cảnh cô đơn, bệnh tật ông để đến thiên nhiên ca ngợi đẹp bình dị vùng đất Trong thời gian bôn ba nhiều nơi, ông chứng kiến nhiều khung cảnh lạ nơi đất bạn Trung Hoa, phương Tây Tiếp xúc với người Phương Tây, ông khâm phục thành tựu khoa học kỹ thuật họ, không mà cảm thấy tự ti mà ý quan sát, học hỏi, tích lũy kiến văn 2.3 HÌNH TƢỢNG VẦNG TRĂNG TRONG THƠ PHẠM PHÚ THỨ 2.3.1 Vầng trăng biểu tƣợng Trong thơ Phạm Phú Thứ có hình tượng đặc biệt vầng trăng Vầng trăng biểu tượng đẹp thiên nhiên minh chứng cho tình yêu, tuổi uân, hạnh phúc 2.3.2 Trăng chất c tác cho cảm c, hoài niệm Với Phạm Phú Thứ, vầng trăng vừa khơi nguồn cảm hứng vừa gợi lên cảm úc sáng đến lạ kỳ, có lúc lại thực với khắc nghiệt sống 2.3.3 Trăng - thực thể c linh hồn 16 Trăng người bạn chia sớt bao buồn vui sống nhiều bận rộn lo toan Trăng có cảm xúc giống người TIỂU KẾT Thơ ca chữ Hán Phạm Phú Thứ thể cách chân thực, sinh động giới hình tượng Nổi bật trước hết hình tượng nhà thơ, người trung nghĩa, chân Con người có thức cách sâu sắc sứ mệnh, vai trò thân bối cảnh lịch sử đặc biệt Trong thơ ca, Phạm Phú Thứ khẳng định vị nho sĩ qua lời nói hành động Đó nhà nho theo đuổi l tưởng trung quân, quốc, người cương trực, đầy cá tính với lòng ân nghĩa, thủy chung với hữu Trong thơ Phạm Phú Thứ, hình tượng quê hương - đất nước thể cách rõ nét với tình cảm mến yêu trân trọng Thơ ông có nhiều trang viết vùng đất mà ông sống, trải nghiệm; người thân, bạn hữu mà ông tiếp xúc Những cảnh đẹp quê hương đất nước, từ quê hương Quảng Nam, kinh thành Huế với vẻ đẹp tráng lệ hoàng cung, vùng miền khác đất nước xứ sở a ôi ông ghi lại thơ Thơ Phạm Phú Thứ có hình tượng độc đáo khác vầng trăng bè bạn Hình tượng cho thấy tâm hồn lãng mạn, tinh tế cảm nhận sống ông lão vườn mía đời 17 CHƢƠNG PHƢƠNG THỨC THỂ HIỆN THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT THƠ PHẠM PHÚ THỨ 3.1 TÍNH QUY PHẠM TRONG THƠ PHẠM PHÚ THỨ Phạm Phú Thứ nhà Nho đỗ đạt cao, thơ văn ông thơ văn bậc đại khoa Đối với người ông, tác phẩm mang tính quy phạm chặt chẽ 3.1.1 Quan niệm nghệ thuật Phạm Phú Thứ cho “Thi thị thiên địa chi tâm, tâm vi chí, phát ngôn vi thi” (Thơ tâm trời đất, lòng chí, phát lời thơ) Với quan niệm văn chương dù thời đại có nhiều đổi thay Phạm Phú Thứ kiên trì với tư tưởng thống Có thể tóm tắt quan niệm công thức “văn dĩ tải đạo, thi dĩ ngôn chí”, thơ văn phải đảm bảo tính uyên bác hàm súc cao 3.1.2 Hình thức nghệ thuật Tính quy phạm thơ ca Phạm Phú Thứ thể rõ hình thức nghệ thuật với kết cấu cân đối, niêm luật chặt chẽ, thống Thể thơ Trong số 800 thơ chữ Hán ông sử dụng nhiều thể thơ khác Chủ yếu có nguồn gốc từ thơ ca Trung Quốc, thất ngôn tứ tuyệt, ngũ ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú, ngũ ngôn bát cú, thể trường thiên, hành, vịnh sử, ướng họa … Thể thơ sở trường ông thất ngôn Đường luật Thơ Đường luật Phạm Phú Thứ có đặc điểm chỉnh thi pháp Hầu ông phải dùng đến ngoại lệ 18 Sử dụng motip quen thuộc Trong tâm thức người Việt Nam, thiên nhiên chiếm vị trí quan trọng Nó trở thành thi liệu quen thuộc để tác giả ây dựng tác phẩm Motip thiên nhiên xuất phần lớn tác phẩm ông Đó cảnh núi sông, khoảnh khắc mùa vụ, thời tiết đặc biệt mùa uân, mùa thu thời khắc giao mùa Hình tượng thiên nhiên nhà thơ gắn cho phẩm chất, thuộc tính người, phương thức ngụ tình, giáo huấn đạo đức ông, hình ảnh tùng, trúc… Giấc ộng - điềm báo motip hay dùng thơ Phạm Phú Thứ Ông nhắc lại tích cũ, giấc mộng, điềm báo sử dụng để diễn đạt ý tứ Đó niềm vui tỉnh dậy sau giấc mộng đẹp, có lúc ác mộng làm nhà thơ giật tỉnh giấc Ông tin tưởng vào giấc mộng, điềm báo, tin vào trực giác, linh cảm Từ giấc mộng thể thơ Phạm Phú Thứ, người đọc nhận suy nghĩ, tâm tư, tình cảm vị quan nặng lòng nước 3.2 THỦ PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG THƠ PHẠM PHÚ THỨ 3.2.1 Cách sử dụng ngôn ngữ Các nhà thơ phải dụng công để tạo thơ hay, thơ đẹp Có thể nói Phạm Phú Thứ đầu tư việc sử dụng ngôn ngữ để sáng tác văn chương Ngôn ngữ giàu hình ảnh 19 Ngôn ngữ thơ ông có sức dồn nén dung chứa nhiều ý nghĩa Thơ ông hướng đến tao nhã việc gia công chọn lựa ngôn từ tinh tế, giàu hình ảnh, mang đến cho người đọc cảm giác nhẹ nhàng mà sâu sắc Chính mà đọc thơ ông, vua Tự Đức không lần khen ngợi ngôn ngữ hàm súc, khơi gợi nhiều nghĩ sâu a Lối ví von, so sánh độc đáo Phạm Phú Thứ nhà thơ có lối diễn đạt hiệu thông qua biện pháp ẩn dụ, hoán dụ, so sánh, ví von… Các thủ pháp tạo sức khơi gợi cho hình tượng thơ, thể cách đầy đủ tư tưởng, nghĩ nhà thơ Phạm Phú Thứ thường sử dụng kiểu phổ quát dạng so sánh A B đồng thời ông sử dụng thủ pháp ước lệ, tượng trưng nhằm khơi gợi nhận thức tính biểu cảm câu thơ, câu văn 3.2.2 Sử dụng điển tích, điển cố Đối với thơ văn trung đại, sử dụng điển cố, điển tích yêu cầu bắt buộc, mang tính quy phạm Phạm Phú Thứ sáng tác thơ văn tâm sử dụng điển cố điển tích Phạm Phú Thứ hay nhắc lại thiên sách hay Thiên Hồng phạm (dạy phép tắc sách Kinh Thư), viện dẫn lời dạy thánh nhân, dùng tích cũ ưa để răn đời nay, dựa vào thơ văn cổ nhân để sáng tác Nó đòi hỏi người sáng tác người thưởng thức phải có kiến thức uyên bác, thấu hiểu để chia sẻ, đồng cảm lĩnh hội ý tứ sâu xa người viết qua tác phẩm 20 TIỂU KẾT Nghệ thuật thơ chữ Hán Phạm Phú Thứ, xét phương thức thể hiện, thấy bật lên hai điểm chủ yếu Đó tính chất khuôn mẫu, quy phạm số thủ pháp nghệ thuật Phạm Phú Thứ người thành đạt khoa trường, thơ văn ông thơ văn bậc đại khoa tính quy phạm nét trội tác phẩm ông Điều không biểu rõ nét qua tư duy, quan niệm sáng tác văn chương mà hình thức tác phẩm Xét nghệ thuật từ chương, có hai điểm đáng sáng tác Phạm Phú Thứ cách sử dụng ngôn ngữ cách thức sử dụng điển tích điển cố Đây điểm sở trường ông Ngôn ngữ thi ca Phạm Phú Thứ trau chuốt, vừa mang vẻ đẹp cổ điển, có cốt cách thơ ưa lại vừa giản dị, tự nhiên Điển tích, điển cố phần nhiều sử dụng chuẩn, hợp lý, hợp tình, cho thơ thêm hàm súc nghĩa Sự kết hợp tạo nên hấp dẫn thơ ca Phạm Phú Thứ 21 KẾT LUẬN Phạm Phú Thứ người thừa hưởng giáo dục đề cao đạo Nho Ông bước vào quan trường thời vua Thiệu Trị (1841-1847) - vị vua theo tư tưởng ôn hòa, tiếp tục đường hướng vua Minh Mạng, sau dành trọn vẹn đời cống hiến cho đất nước thời vua Tự Đức Cũng trưởng thành không khí thời đại học đề cao, tư tưởng thống vững vàng nên tác phẩm ông viết hoàn toàn chữ Hán Bước đường nghiệp Phạm Phú Thứ có nhiều thăng trầm Ông làm quan cảnh đất nước rối ren, nhà Nguyễn dần quyền kiểm soát đất nước vào tay kẻ thù xâm lược đến từ phương Tây Trong bối cảnh đó, ông nhà vua giao phó nhiều trọng trách trở thành cận thần tin cậy triều đình Giá Viên làm quan nhiều năm, trải qua nhiều chức vụ; nhiều nơi từ sớm, ông Trung Quốc đến Phương Tây, lại người thông minh, ham học hỏi nên vị song nguyên đất Quảng Nam trở thành người đầu u hướng canh tân đất nước Trong lịch sử, Phạm Phú Thứ bị coi người có tội với đất nước, nhân dân không giữ độc lập dân tộc Thế nhưng, thời gian trôi đi, ông dần người đời sau nhìn nhận đánh giá cách công Về phương diện văn học, Phạm Phú Thứ có nghiệp sáng tác đồ sộ Ông tác giả có bút lực dồi dào, tác phẩm ông đa dạng thể loại, có giá trị nhiều mặt Không giá 22 trị văn học mà có giá trị quan trọng phương diện lịch sử, văn hóa, địa l … Về thơ, Phạm Phú Thứ tác giả có số lượng tác phẩm lớn Thơ ông có 800 bài, xếp 13 Đó di sản nghệ thuật qu báu người đạt Mỗi tập thơ ghi lại chặng đường đời mà ông trải qua với thăng trầm Nơi chất chứa bao tâm sự, nỗi niềm riêng cá nhân ông Và tiếng lòng vị quan liêm hết lòng nước dân Nội dung thơ ca Phạm Phú Thứ phong phú Thơ ông mang nặng tâm tình với đấng quân vương, với đất nước, quê hương… Mỗi tập thơ vị song nguyên đất Quảng Nam gắn với quãng đời, với nhiều trải nghiệm Ứng chế thi thảo tập thơ “vâng mệnh họa lại thơ vua”, mang đậm dấu ấn cung đình; Tây phù thi lục tập thơ viết nơi trời Tây ông xa xứ, tập thơ thiên miêu tả giới thiệu cảnh vật trước mắt, có giá trị sử liệu Những tác phẩm lại Bắc hành thi lục, Nông Giang thi lục, Đông hành thi lục, Nam hành thi lục, Kinh hương thi lục, Hàm thành thi lục Tĩnh hậu thi lục liên quan tới nghiệp “trí quân trạch dân” ông Nơi chứa đựng hình ảnh đẹp đẽ quê hương, đất nước; từ cảnh phồn hoa đất cố đô, cảnh vật lung linh cảnh sắc Đại Việt bước đường ông qua, ông nhìn thấy Trung Hoa, Singapore, Miến Điện, Pháp… Cũng từ đây, người đọc nhìn sâu vào tâm can nhà thơ nhận trái tim nồng ấm, chân tình quê hương đất nước Thơ ông viết nhiều bạn: viết gởi bạn, họa lại thơ bạn, tiễn bạn lên đường Tất cho thấy mối quan hệ rộng đầy tình cảm 23 ông Trong tập thơ có nhiều thơ hay tràn đầy cảm úc Dường trải qua khó khăn, vất vả, rung cảm ông đạt đến độ sâu sắc lắng đọng vào lòng người Về phương diện nghệ thuật, nét bật thơ Phạm Phú Thứ tính quy phạm Điều thể rõ quan niệm nghệ thuật văn dĩ tải đạo, thi dĩ ngôn chí, quy phạm hình thức tác phẩm Phạm Phú Thứ tạo lối thơ vừa mang tính chất bác học, cao quý, trang nhã lại vừa quen thuộc, gần gũi với người đọc Ông lão vườn mía thường sử dụng thể loại quen thuộc với lối kết cấu định hình, niêm luật chặt chẽ, thống nhất, đặc biệt thơ Đường luật Bên cạnh đó, ông sử dụng nguồn thi liệu, motif nghệ thuật quen thuộc cách thục, sáng tạo Ngôn ngữ thơ Phạm Phú Thứ trau chuốt, uyên bác, công phu sử dụng nhiều thủ pháp nghệ thuật so sánh, ví von, ước lệ, tượng trưng, dùng điển tích điển cố… Các biện pháp từ chương làm cho thơ ông thêm uyên bác, hàm súc giàu nghĩa Đúng Chương Thâu nhận ét: “Nếu thơ gương phản ánh chiều sâu tâm hồn tính cách người, đọc thơ cụ Phạm đọc lới Tựa, Bạt vị tiến sĩ ta, Tàu Thủ sách này, có lẽ khỏi cần bàn thêm văn tài nhân cách cụ” Tóm lại, Phạm Phú Thứ nhà văn có vị trí đáng kể tiến trình vận động văn học Việt Nam thời trung đại Thơ ca ông có giá trị việc tìm hiểu người thời đại Tác phẩm văn chương Phạm Phú Thứ cần tiếp tục nghiên cứu đầy đủ, sâu sắc ... GIỚI NGHỆ THUẬT THƠ PHẠM PHÚ THỨ 3.1 TÍNH QUY PHẠM TRONG THƠ PHẠM PHÚ THỨ Phạm Phú Thứ nhà Nho đỗ đạt cao, thơ văn ông thơ văn bậc đại khoa Đối với người ông, tác phẩm mang tính quy phạm chặt... tượng nhà thơ, hình ảnh quê hương thơ Phạm Phú Thứ Chương 3: Phương thức thể giới nghệ thuật thơ Phạm Phú Thứ Chương đề cập đến số phương thức, thủ pháp nghệ thuật chủ yếu mà tác giả sử dụng tác... Phạm Phú Thứ toàn tập thơ chiếm gần phần xếp 13 với thứ tự thời gian, ứng với chặng đường quan trường sống Phạm Phú Thứ Tập thơ Ứng chế thi thảo gồm 68 bài, gồm thơ mà Phạm Phú Thứ mệnh họa thơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thế giới nghệ thuật thơ phạm phú thứ, Thế giới nghệ thuật thơ phạm phú thứ, Thế giới nghệ thuật thơ phạm phú thứ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay