Đồ án tốt nghiệm XD trường DHXD

152 151 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 18:12

B GIO DC V O TO CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM TRNG I HC XY DNG c lp - T - Hnh Phỳc NHIM V THIT K N TT NGHIP H v tờn sinh viờn: Trn Vn Hoón Lp : Mó s sinh viờn: u thit k: Thit k cu vt qua sụng Cỏc s liu ban u lm thit k - Mt ct sụng, mt ct a cht, cỏc s liu thy lo = 132.0 m - Kh cu : - Kh cu : B = 9.0 + 2*0.5 HL93 - Ti trng : - Tiờu chun thit k cu 22TCN272-05 Mt ct ngang sụng Cao t nhiờn (m) 5.4 -2 -2.8 -2.7 -3.1 -1.5 5.3 C ly l (m) 20 20 20 30 20 20 20 15 S liu thy vn: MNCN: 6.00 m ; MNTN: 0.00 m ; MNTT: 3.50 m ; Cp sụng: Cp V Nhp thụng thuyn LTT = 25 m ; Chiu cao thụng thuyn: HTT = 3.50 m S liu a cht: H khoan I II III IV Lý trỡnh Km 0+0 Km 0+45 Km 0+90 Km 0+135 a cht Lp a cht Sột pha cỏt 8.00 7.00 6.00 9.20 Cỏt nh 4.50 4.00 4.20 5.00 Cỏt trung cht (- ) (- ) (- ) Ni dung thuyt minh v tớnh toỏn - Thit k c s : 25% - Thit k k thut phng ỏn chn: 60% - Thit k thi cụng: 15% Ni dung tớnh toỏn c th hin bng 01 bn thuyt minh (120-150) trang A4 v (8-10) bn v kh A1 Ngy giao ỏn : thỏng nm 2016 Ngy hon thnh : Sinh viờn hon thnh v np ỏn Sinh viờn ký tờn Cỏn b hng dn (- ) TRNG I HC XY DNG KHOA CU NG - B MễN: CU HM N TT NGHIP MC LC: Phn . THIT K S B .. CHNG 1: GII THIU NHIM V C GIAO V CHN PHNG N S B GII THIU NHIM V THIT K: .. CHN PHNG N S B:. 2.1 c im a hỡnh, a cht, thu vn: . 2.2 Chn phng ỏn: CHNG 2: CC PHNG N CU V GII PHP K THUT 2.1 QUY TRèNH THIT K V CC NGUYấN TC CHUNG 2.2 CC THễNG S K THUT C BN 2.3 PHNG N K THUT 2.3.1- Phng ỏn v trớ: 2.3.2 Phng ỏn kt cu: CHNG 3: TNH TON S B CC PHNG N. 3.1 PHNG N I: CU DM BTCT ST (29.2 + 29.2 + 29.2+ 29.2 + 29.2)m . 3.1.1 Xỏc nh cỏc kớch thc c bn 3.1.2 Tớnh toỏn s b kt cu nhp 3.1.3 Tớnh s b s lng cc ca m v tr CHNG 4:. TNH TON KHI LNG PHNG N CU DM NHP GIN N BTCT LIấN HP. 4.1 PHNG N THIT K: 4.2 KCH THC C BN: 4.2.1 Kt cu nhp: 4.3 TNH TON KHI LNG :. 4.3.1 Kt cu phn trờn: 4.3.2.Kt cu phn di: 4.3.3.Tớnh s b s lng cc ca m & tr : 4.4 XC NH S LNG CC ểNG CHO M M1, M2. 4.5 XC NH S CC TI TR T1, T2,T3,T4 Trang2 Trn Vn Hoón TRNG I HC XY DNG KHOA CU NG - B MễN: CU HM N TT NGHIP 4.5.1 Xỏc nh ti trng tỏc dng lờn trMC :. LC: 4.5.2 Xỏc nh sc chu ti ca cc 4.5.3 Xỏc nh s lng cc cho tr T1, T2,T3,T4. 4.6 D TON GI TR XY LP PHNG N 2: 4.6.1 Thng kờ lng vt liu ch yu: 4.6.2 Tng mc u t:. CHNG BIN PHP THI CễNG CH YU: CA C PHNG N: 5.1 THI CễNG PHNG N 1: 5.2 THI CễNG PHNG N 2: . 5.3 CHN PHNG N KT CU CU:. 5.3.1 Phng ỏn 1: 5.3.2 Phng ỏn 2: Phn II THIT K K THUT CU Bấ TễNG CT THẫP NHP N GIN 5*29.2 m CHNG TIấU CHUN THIT K, TNH CHT VT LIU V TI TRNG S DNG TRONG THIT K 1.1 Tiờu chun thit k: 1.2 Quan im thit k: 1.2.1 Cỏc mc tiờu thit k: 1.2.2 Ti trng thit k:. 1.2.3 Vt liu thộp:. 1.2.4 Vt liu bờ tụng CHNG 2: THIT K BN MT CU 2.1 TNH NI LC BN MT CU: 2.2 TNH NI LC CA BN MT CU: 2.2.1 Ni lc tnh ti:. 2.2.2 Ni lc hoat ti:. 2.2.3 T hp ni lc (do tnh ti v hot ti) ca bn:. CHNG TNH TON DM CH. TIT DIN NGUYấN CNG SAU Trang3 Trn Vn Hoón TRNG I HC XY DNG KHOA CU NG - B MễN: CU HM N TT NGHIP 3.1 TNH NI LC MC LC: 3.1.1 Tnh ti cho dm. 3.1.2 V ng nh hng mụ men v lc ct 3.1.3 Ni lc tnh ti (khụng h s): 3.1.4 Tớnh h s phõn phi mụmen v h s phõn phi lc ct:. 3.1.5 Ni lc hot ti (khụng h s):. 3.1.6 T hp ni lc theo cỏc trng thỏi gii hn 3.2 TNH V B TR CT THẫP D NG LC 3.2.1 Tớnh ct thộp:. 3.2.2 B trớ v un ct ch: 3.3 TNH C TRNG HèNH HC TIT DIN:. 3.3.1 Mt ct 105 (gia nhp):. 3.3.2 Mt ct gi (MC 100):. 3.4 TNH NNG SUT MT MT:. 3.4.1 Mt ma sỏt:. 3.4.2 Mt o trt neo:. 3.4.3 Mt nộn n hi bờtụng:. 3.4.4 Mt ma sỏt co ngút bờtụng (kộo sau):. 3.4.5 Mt ma sỏt t bin bờtụng:. 3.4.6 Mt ng sut chựng ct thộp:. 3.5 KIM TRA THEO TTGH CNG 3.5.1 Kim tra sc khỏng un:. 3.5.2 Kim tra hm lng ct thộp ti a:. 3.5.3 Kim tra hm lng ct thộp tt thiu:. 3.5.4 Kim tra sc khỏng ct ca tit din: 3.6 KIM TRA THEO TTGH S DNG 3.6.1 Kim tra ng sut MC 105 (gia nhp):. 3.6.2 Kim tra ng sut ti mt ct gi (MC100):. 3.7 TNH VếNG KT CU NHP:. 3.7.1 Kim tra vừng hot ti:. 3.7.2 Tớnh vừng tnh ti - lc cng trc v vừng (ti MC105):. CHNG TNH TR CU NHP N GIN. 4.1 TI TRNG TC DNG 4.1.1 Tnh ti (khụng h s):. 4.1.2 Hot ti thng ng (khụng cú h s ti trng v h s xung kớch) Trang4 Trn Vn Hoón TRNG I HC XY DNG N TT NGHIP KHOA CU NG - B MễN: CU HM 4.1.3 lc hóm xe: (lc nm ngang theo phng dc cu): wL (cú h s) MC LC: 4.1.4 Lc giú (giú ngang): 4.1.5 Ti trng nc 4.2 TNH NI LC 4.2.1 Theo phng dc cu: TTGH C1: 4.2.2 Dc cu TTGH s dng 1: . 4.2.3 Ngang cu TTGH cng 1:. 4.2.4 Ngang cu TTGH s dng 1: 4.3 KIM TRA TIT DIN THN TR THEO TT GII HN: 4.3.1 Kim tra sc khỏng tỏc dng tr mt ct II-II (TTGH C1): CHNG TNH MểNG CC 5.1 TNH LC DC TC DNG LấN CC:. 5.2 KIM TRA SC CHU TI CA CC:. Phn III: THIT K THI CễNG CHNG XUT PHNG N THI CễNG MểNG TR M 1.1 IU KIN CHUNG 1.1.1.Vt liu xõy dng v kh nng cung cp:. 1.1.2 Lỏn tri kho bói :. 1.1.3 iu kin nhõn lc, thit b vt t xe mỏy : 1.2 TRèNH T THI CễNG 1.2.1 Phng phỏp chung:. 1.2.2 Cỏc bc thi cụng tr: 1.2.3-Cỏc bc thi cụng kt cu nhp:. CHNG II THIT K TNH TON THI CễNG 2.1 ểNG CC:. 2.1.1 Sn xut cc:. 2.1.2- Bỳa úng cc: 2.2 TNH TON CC VN THẫP: 2.2.1-Trỡnh t thi cụng vũng võy cc vỏn: 2.2.2-Ni dung tớnh toỏn: 2.3 THI CễNG KT CU NHP:. 2.3.1 Thi cụng dm BTCT ST cng sau: 2.3.2-Trỡnh t thi cụng kt cu nhp N1 N3:. Trang5 Trn Vn Hoón TRNG I HC XY DNG KHOA CU NG - B MễN: CU HM N TT NGHIP PHN I MC LC: THIT K S B TNH TON CC CH TIấU KINH T K THUT SO SNH CHN PHNG N THIT K CHNG GII THIU NHIM V C GIAO V CHN PHNG N S B GII THIU NHIM V THIT K: - Thit k mt cu ụ tụ vt sụng - Ti trng: HL93 + ti trng ngi: 300KN/m2 lo = - Kh cu: 132.0 m - Chn s nhp: vi lo = 132.0 m - Lnhp dm Lc/4 = 29.20 m Ltt = 29.2 - 2*0,3 = - Kh cu: B= Lc = 132.0 + 1,5*4+ 1*2 = 140.0 m S nhp: (29.2+ 29.2 + 29.2+ 29.2 + 29.2)m = 146 m 28.60 m hdm = 1.60 m 9.0 + 2*0.5 - Tng chiu rng mt cu l: + 2*0.5 = - Chn thit k chiu rng cu vi dm ch bdm = - Nhp thụng thuyn cp V: B = 25.0 m ; 10 m 10/5 = h= 2.00 m 3.5 m - Quy trỡnh thit k: 22TCN 272-05 Ni dung - Thit k s b phng ỏn - Thit k k thut bn mt cu - Thit k k thut dm ch - Thit k k thut tr chớnh - Thit k thi cụng: hng mc - Tng s bn v: 11 bn CHN PHNG N S B: 2.1 c im a hỡnh a cht thy 2.1.1 a hỡnh Thụng qua mt ct ngang sụng cho thy - Khu vc xõy dng cu cú b sụng thoi Trang6 Trn Vn Hoón TRNG I HC XY DNG KHOA CU NG - B MễN: CU HM N TT NGHIP - Lũng sụng khụng cú khu vc sõu gia dũng, MC dũng LC: chy n nh, sụng tng i cn, cho nờn b trớ nhp thụng thuyn gia dũng chớnh trỏnh t tr ti v trớ sõu nht Ti v trớ tuyn xõy dng cao t nhiờn: - B t : 5.40 m m - B hu : 5.3 m - ỏy sụng ch thp nht cú cao : -3.10 m 2.1.2 a cht Qua s liu o c, khoan thm dũ cho thy a cht ca v trớ xõy dng cu t trờn xung di nh sau: * L khoan s 1: - Lp s 1: Sột pha cỏt cú chiu dy 8.00 m - Lp s 2: Cỏt nh cú chiu dy 4.50 m - Lp s 3: Cỏt trung cht cú chiu dy vụ cựng (- ) * L khoan s 2: - Lp s 1: Sột pha cỏt cú chiu dy 7.00 m - Lp s 2: Cỏt nh cú chiu dy 4.00 m - Lp s 3: Cỏt trung cht cú chiu dy vụ cựng (- ) * L khoan s 3: - Lp s 1: Sột pha cỏt cú chiu dy 6.00 m - Lp s 2: Cỏt nh cú chiu dy 4.20 m - Lp s 3: Cỏt trung cht cú chiu dy vụ cựng (- ) * L khoan s 4: - Lp s 1: Sột pha cỏt cú chiu dy 9.20 m - Lp s 2: Cỏt nh cú chiu dy 5.00 m - Lp s 3: Cỏt trung cht cú chiu dy vụ cựng (- ) 2.1.3 Thy Theo s liu iu tra thy cỏc nm : Mc nc cao nht (MNCN) cao trỡnh + 6.0 m ng vi l lch s ghi nhn c Mc nc thp nht (MNTN) cao trỡnh 0.00 m Thng vo thỏng khụ hng nm Trang7 Trn Vn Hoón TRNG I HC XY DNG KHOA CU NG - B MễN: CU HM N TT NGHIP - Mc nc thụng thuyn (MNTT) cao trỡnh MC LC: 3.50 m - Mựa ma thng kộo di t thỏng n thỏng 12 hng nm Mt ct sụng khu vc ng bng, dc lũng sụng tng i ln nờn l mc nc dõng lờn rt nhanh Chờnh lch gia MNCN v MNTN l: 6-0 = 6.00 m - Trờn c s mt ct ngang sụng, cao MNCN, chiu di mt ct thoỏt nc qua sụng L: Lo = 132.0 m 2.2 Chn phng ỏn - Theo yờu cu ca ti ỏn kh thụng thuyn cp V cú: B = 25.0 m ; h = 3.5 m Cho nờn phi chn chiu di nhp thụng thuyn: 25.0 m - Cao ỏy dm c trn tr s ln nht c xỏc nh iu kin sau: + iu kin m bo khụng b va p cõy trụi, v trớ cụng trỡnh ng bng nờn: h1ỏy = 6.0 + = 7.0 m - Trong ú MNCN = 6.0 m - Trỏnh va p cõy ci trụi i vi sụng ng bng (gi thit) ly : 1m + iu kin thụng thuyn (ti nhp thụng thuyn): h2ỏy = MNTT + HTT = 3.5 + 3.5 = 7.00m + iu kin cao nh m tr phi cao hn MNCN 0,5m m cho gi cu khụng b hng h3ỏy = MNCN + 0,5 + 0,15 + 0,1 = + 0,5 + 0,15 + 0,1 = Trong ú: - MNCN = - Chiu cao gi cu: 6.75 m 6.0 m 0,15m - Chiu cao ỏ kờ gi: 0,1m Nu cu cú dc hoc chiu cao ca cỏc nhp khỏc nhau, thỡ chỳng ta chn nh m hoc tr thp nht lm v trớ khng ch t ú tớnh toỏn cao ỏy dm ti cỏc nhp khỏc so sỏnh vi iu kin MNCN v kh thụng thuyn Trong trng hp ny cỏc dm cao bng nờn cao nh m l cao khng ch, vy cao ỏy dm ti v trớ nhp thụng thuyn bng: Max (h ỏy ; h ỏy ; h ỏy) = Max (7 ; ; 6.75) = Vy ta chn cao ỏy dm ca nhp thụng thuyn l: 7.0 m 7.0 m - a cht tng trờn ti v trớ cụng trỡnh l lp cỏt cui si d b súi l Do vy ta dựng múng cc thit k l hp lý Trang8 Trn Vn Hoón TRNG I HC XY DNG KHOA CU NG - B MễN: CU HM 2.2.1 Phng ỏn s b I N TT NGHIP MC LC: - Cu gm nhp n bng BTCT d ng lc kộo sau S nhp: (29.2+ 29.2 + 29.2+ 29.2 + 29.2)m = 146 m - Mt ct ngang kt cu nhp gm dm BTCT lp ghộp vi chiu di nhp = 29.2m Ta chn chiu cao dm l: hdm = 1.60 m - M cu l loi m ch U, múng cc b thp, tit din cc (40x40)cm bng BTCT 300# Chiu di cc d kin l 24m - Tr cu l loi tr t thõn hp, x m dng mỳt tha, múng cc b cao, t trờn cỏc cc BTCT tit din (40x40)cm chiu di cc d kin l 24m 2.2.2 Phng ỏn s b II - Cu gm nhp, gin n bng dm thộp liờn hp vi bn BTCT ti ch S nhp: (29.2+ 29.2 + 29.2+ 29.2 + 29.2)m = 146 m - Mt ct ngang kt cu nhp gm dm I bng thộp v bn BTCT ti ch - M cu l loi m ch U, múng cc b thp, tit din cc (40x40)cm bng BTCT 300# Chiu di cc d kin l 22m - Tr cu l loi tr t thõn hp, x m dng mỳt tha, múng cc b cao, t trờn cỏc cc BTCT tit din (40x40)cm chiu di cc d kin l 22m CHNG 2.1 QUY TRèNH THIT K V CC NGUYấN TC CHUNG - Cụng trỡnh thit k vnh cu - Tiờu chun thit k 22TCN 272-05; - Tiờu chun thit k ng ụ tụ TCVN 4054-2005 2.2 CC THễNG S K THUT C BN Tiờu chun k thut thit k cu ly theo quy nh chung ca ton tuyn Cỏc yu t hỡnh hc thit k theo tiờu chun ng cp III ng bng: - Kh cu 9m bờn cú lan can 2x0,5 m, nh vy b rng kt cu nhp ly 10m - Ti trng thit k on xe HL93 + ngi i b 300kg/m2 - Nhp thụng thuyn cp V: BTT = 25.0 m ; hTT = 3.500 m 2.3 PHNG N K THUT 2.3.1- Phng ỏn v trớ: V trớ cu cú ý ngha rt quan trng Xỏc nh tuyn phự hp s m bo thi cụng Trang9 Trn Vn Hoón TRNG I HC XY DNG KHOA CU NG - B MễN: CU HM N TT NGHIP nhanh gn, tit kim c kinh phớ u t, thun khai thỏc v qun lý, mang MCliLC: li hiu qu cao La chn phng ỏn v trớ da trờn cỏc nguyờn tc sau: - Phự hp vi quy hoch tng th mng li giao thụng ni v ngoi vựng v c khu vc; - iu kin a hỡnh, a cht, thy n nh; - Cú kin trỳc hi hũa vi cỏc cụng trỡnh xung quanh; - Phm vi gii phúng mt bng ớt nht v chi phớ u t r nht Trong phm vi ỏn ny ta khụng la chn phng ỏn v trớ m ch la chn phng ỏn kt cu cu 2.3.2 Phng ỏn kt cu: 2.3.2.1 Kt cu múng: Vi cu to a cht nh trờn, hai m M1, M2 dựng kt cu múng dng cc BTCT, tit din cc (40x40)cm, mi cc h n lp a cht th i cc cng l b m bng BTCT fc=25Mpa Phn lũng sụng l cỏc tr T1 v T2 c t trờn múng nụng B múng bng bờ tụng mỏc 200 - Hai m cú cu to ging (m ch U) v c t cựng mt cao Phn m m t trờn b cc Tng u, tng cỏnh m bng BTCT fc=25Mpa - Liờn kt gia cu v ng dựng bn quỏ BTCT dy 20cm, di 3.5m kờ lờn b ỏ hc xõy v vai kờ trờn m Ta luy nn ng u cu, 1/4 nún v t p sau m gia c bng ỏ hc xõy va xi mng M100 - Cỏc tr bng BTCT tit din c cú x m dng cụng son hai u Sụng cú thuyn bố i li v cú th cú cõy trụi v l, d thi cụng kin ngh s dng tr c thng ng, hai u ln trũn 2.3.2.2 Kt cu nhp: Mt cu cú dc dc 1.5% ng u cu hai phớa cú dc dc 2% Mt cu cú dc ngang 1,5% thoỏt nc ng u cu khụng cú yu t no khng ch Cao thụng thuyn thp hn nhiu so vi MNCN, vy chn cao mt cu theo yờu cu MNCN Bng dm ó chn + 7.00 m Do khụng cú yờu cu gỡ c bit v thụng thuyn nờn õy khụng b trớ kt cu c bit nhp ln v nờn dựng nhng cụng ngh quen thuc cú th thi cụng d dng v nhanh Trang10 Trn Vn Hoón TRNG I HC XY DNG KHOA CU NG - B MễN: CU HM * Khi vỏn khuụn (lp ghộp) N TT NGHIP MC LC: 2 3 - Sau gi mt mỏy trn c lng bờ tụng Q = * = 24 m3 - Din tớch bờ tụng cn l: F = 1,5 * 3,5 + 3,14 * 0,752 = 7,02 m2 24/7,02 = R = - Chiu cao bờ tụng sau gi: 3,42 m H - Ta s dng loi m cú bỏn kớnh tỏc dng l R = 0,75m 2 m p lc gõy bng thựng q = 400 (daN/m ) = 0,40 (T/m ) Vy, ỏp lc bờ tụng ti gõy bờ tụng l : Pb = g * R=2,4 * 0,75 = 1,800 (T/m2) Trong ú: g - dung trng th tớch bờ tụng ti g =2,4 (T/m3) Pb H Chiu cao bờ tụng ti gõy ỏp lc (trong 4h) * S ỏp lc bờ tụng ti: - Xem vỏn thnh nh dm liờn tc (tớnh vi b rng vỏn B = 1m) Cú H - R = 3,42- 0,75 = 2,67 m > lv = 0,9m => Do ú khụng cn quy i - Ti trng tỏc dng lờn vỏn: Trong ú: Trang138 Trn Vn Hoón TRNG I HC XY DNG KHOA CU NG - B MễN: CU HM N TT NGHIP n h s vt ti MC v m bờ tụng; n = 1,3 LC: q ỏp lc m, qm = 0,40T/m2 * S tớnh toỏn nh sau: q tt v 69 69 2,86/10*0,69^2= 0.1362 T.m =13616.46Kg.cm - Mụ men chng un yờu cu: Chn chiu dy vỏn l h = =3cm 69*3^2/6= 104 cm3 - ng sut vỏn khuụn: Ta chn g dy cm , cú Ru = 165 (kg/cm2) * Kim tra iu kin bn: 13616/104= 131Kg/cm2 < Ru = 165 Kg/cm2 => t yờu cu *Kim tra vừng: Theo cụng thc: f [f] 1/400*69 = 0,173cm E = 100000 (kg/cm2) 69*3^3/12 = 155 cm4 (0,18*69^4)/(127*100000*155) = 0.002 cm 0,002 t yờu cu v vừng Trang139 Trn Vn Hoón TRNG I HC XY DNG KHOA CU NG - B MễN: CU HM N TT NGHIP 4.2.Tớnh toỏn np ngang cho vỏn khuụn thnh (thanh 2): MC LC: Np ngang c tớnh toỏn nh mt dm liờn tc kờ trờn cỏc gi l cỏc np ng Ti trng tỏc dng lờn np ngang l ti trng phõn b u truyn xung t vỏn Ta chn tit din ngang ca ngang 10x10 cm S v ti trng tớnh toỏn : qn 8 Thanh np ngang chu ti trng phõn b u: qntt = qvtt * lv= 2,86 * 0,69 = 1,97(T/m) Kim tra ng sut: Mmax = qttn * L22 / 10 = 1,97 * 0,815 / 10 = 0,1606 (T.m) = 16060Kg.cm S b chn tit din ca np 10x10 (cm) W = 10 * 10 / = 167(cm ) s = Mmax / W = 16060 / 167 =96,2 (kg/cm2) * Kim tra iu kin bn: smax = 96,2 (kg/cm2) < Ru = 165 (kg/cm2) Tha iu kin bn *Kim tra vừng: Theo cụng thc: f [f] Vi : qntc = pb * l2 = 1,800* 0,75= 1,35(T/m) = 13,5 kg/cm E = 100000 (kg/cm2) 87,5*10^3/12= 7292cm4 Mt khỏc ta cú: 13,5*75^4/(127*10000*7292)= 0.0461 cm < [f] = 0,1875 cm iu kin vừng tha 4.3.Tớnh toỏn np ng vỏn khuụn thnh (thanh 3): Trang140 Trn Vn Hoón TRNG I HC XY DNG KHOA CU NG - B MễN: CU HM S v ti trng tớnh toỏn : N TT NGHIP MC LC: P tt = (t) 150 Ta cú: Ptt = qntt * l2 = 1,97 * 0,815 = 1,61 (T); Mmax =Ptt * L / = 1,61 * 1,5 / = 0,60208 (T.m) = 60208 (kg.cm) S b chn tit din ca np 16x16 (cm) W = 16 * 162 / = 682,67 (cm3) s = Mmax / W= 60208 / 682,67 = 88,2 kg/cm2 * Kim tra iu kin bn: smax = 88,2 (kg/cm2) < Ru = 165 (kg/cm2) Tha iu kin bn * Kim tra vừng: f thc: [f] Theo cụng Ta cú vừng ti a: 1*150/400 = 0.375 cm Trong ú: Ptc = qntc * L = 1,35 * 1,5 = 2,03 T/m = 20,3 kg/cm E = 100000 (kg/cm2) Thay s vo ta cú: 20,3*150^3/(48*10000*5461,33)= 0.0261 cm < [f] = 0,375 cm => iu kin vừng tha Trang141 Trn Vn Hoón TRNG I HC XY DNG KHOA CU NG - B MễN: CU HM 4.4 Tớnh toỏn vỏn khuụn u trũn: N TT NGHIP MC LC: trờn ta ó tớnh c ỏp lc bờ tụng, m, tỏc dng lờn mt n v din tớch b mt vỏn tr l: qvtt = 2,86 (T/m2) Vi: D = 1,50m qtt = qvtt * l1 = 2,86 * 0,75 = 2,145 (T/m) Lc tỏch: N = qtt * D / = 2,145 * 1,50 / = 1,609 T = 1609 kg G vnh lt: Chn g nhúm 5, ú cú: Rk = 165 (kg/cm2) * Kim tra theo iu kin rỏch dc th: ng sut chu kộo ca vỏn khuụn l: Ta cú:s = N / Fvl Rk Vy, ta chn vỏn khuụn vnh lt ti ch gim yu nht cú tiờt din l: Fvl = b * d = 12 * 4= 48 (cm2) l din tớch ct ngang vnh lc ch yu nht s = N/Fvl = 1609 / 48 = 33,5 (kg/cm2)< Rk=165 (kg/cm2) m bo iu kin khụng xộ rỏch S tớnh toỏn vỏn khuụn vnh lc 4.5 Tớnh toỏn ging: Ti tt c cỏc gúc ca mi vỏn khuụn Lc kộo tỏc dng lờn ging (chớnh l lc cng T) chớnh bng lc trung tỏc dng lờn np ng (P) T = qtt * Ftt = 2,145 * (1,5 * 1,5*3,14/2) = 7,577 T = 7577kg S dng thộp lm ging l thộp f22, cú RT = 2300(kg/cm2) Dựng loi thộp f22 cú F = 3,80cm2 Trang142 Trn Vn Hoón TRNG I HC XY DNG KHOA CU NG - B MễN: CU HM *Kim tra iu kin bn: N TT NGHIP MC LC: s = R / F RT Trong ú: R lc kộo dc trc ca ging Hay R = 8220kg; F Din tớch tit din ngang ca thộp Hay F = 3,80cm 2; RT Cng ca thộp RT = 2300(kg/cm2); s = 7577 / 3,80 = 1994(kg/cm2) < RT = 2300(kg/cm2) tha iu kin bn Trang143 Trn Vn Hoón TRNG I HC XY DNG KHOA CU NG - B MễN: CU HM THI CễNG KT CU NHP: N TT NGHIP MC LC: 5.1 Thi cụng dm BTCT ST cng sau: + Chun b mt bng bói ỳc + Ch to vỏn khuụn, b trớ v trớ ỳc dm + Lp vỏn khuụn + Ch to ct thộp + t ct thộp thng, t cỏc ng ghen lun ct thộp cng cao (s dng cỏc li nh v ng ghen) + Lp vỏn khuụn u dm + bờ tụng u dm + Bo dng bờ tụng dm + Khi bờ tụng t cng khong 80%-90% thỡ tin hnh cng cỏc bú thộp cng cao + Sau cng ct thộp xong tin hnh bm va xi mng lp y cỏc ng ghen v bờ tụng bt u neo 5.2 Trỡnh t thi cụng kt cu nhp N1 N: + Lp dng t hp giỏ lao mỳt tha, lp dng h thng ng ray ca t hp giỏ lao mỳt tha v xe gũong chuyn + Di chuyn t hp giỏ lao mỳt tha v trớ tr T1 + ỏnh du tim dm, sau ú chuyn dm BTCT bng xe gũong v trớ sau m thc hin lao lp dm nhp + Vn chuyn dm n t hp giỏ lao mỳt tha, dựng balng xớch nõng dm v kộo v phớa trc (vn chuyn dc dm) + Khi dm n v trớ cn lp t dựng h thng bỏnh xe v balng xớch t trờn dm ngang ca t hp giỏ lao mỳt tha, di chuyn dm theo phng ngang cu, v t dm xung gi cu Trong quỏ trỡnh t dm xung gi cu phi thng xuyờn kim tra h thng tim tuyn dm v gi cu Cụng vic lao lp dm mi nhp c thc hin th t t ngoi vo + Sau lp xong ton b s dm trờn nhp 1, ta thi cụng dm ngang v bn mt cu Sau ú tin hnh trỡnh t cỏc bc nh trờn i vi cỏc nhp cũn li Thi cụng b hnh, lp dng lan can tay vn, cỏc cụng vic hon thin khỏc Trang144 Trn Vn Hoón TRNG I HC XY DNG KHOA CU NG - B MễN: CU HM N TT NGHIP - Tớnh toỏn thi cụng kt cu nhp N1 N:MC LC: S cu gm nhp, di m, mt ct ngang cu gm dm, khong cỏch gia dm biờn theo phng ngang cu l 11,25 m, trng lng mt dm l: KN Pdm = g1*L = *= Do ú ta chn kiu t hp mỳt tha lao lp dm 5.3 Cỏc yờu cu thit k t chc thi cụng bng t hp giỏ lao mỳt tha: - Cỏc t hp ti trng c xem xột ti cho giỏ lao mỳt tha m bo n nh, khụng b lt quỏ trỡnh di chuyn v thi cụng lao lp ng thi m bo kh nng chu lc - Trng hp 1: T hp ti trng tỏc dng bao gm trng lng bn thõn giỏ lao mỳt tha Trong quỏ trỡnh di chuyn, giỏ lao mỳt tha b hng v trớ bt li nht,kim tra tớnh toỏn n nh giỏ lao mỳt tha trng hp ny - Trng hp 2: T hp ti trng tỏc dng bao gm trng lng bn thõn giỏ lao mỳt tha v trng lng phin dm Trong quỏ trỡnh lao lp dm cn kim tra n nh cỏc biờn dn 5.4 Thit k kim tra giỏ lao mỳt tha: Chiu di giỏ lao ba chõn: 19.467 m L1 = (2/3) * Ldm = (2/3) * = Chn s t ca giỏ lao: t; Chiu di mt t: l = m 20 m => Chiu di giỏ lao: L1 = 32.12 m L2 = 1,1 * Ldm = 1,1 * = Chn s t ca giỏ lao: t; Chiu di mt t: l = m 32 m => Chiu di giỏ lao: L2 = Chn chiu cao chõn tr giỏ: h1 = h2 = m; h3 = 5,1 m; Chiu cao dn: h = 3m 20000 m 32000 m S giỏ lao ba chõn Trang145 Trn Vn Hoón TRNG I HC XY DNG KHOA CU NG - B MễN: CU HM N TT NGHIP - Gi thit trng lng bn thõn giỏ lao mỳt tha trờn 1m di l 1,25 (T/m). q = 1,25 (T/m) MC LC: - Trng lng bn thõn ca cỏc chõn tr P1 = (Tn); P2 = (Tn); P3 = (Tn) - Khi t hp giỏ lao mỳt tha di chuyn t nhp ny sang nhp khỏc, tr ph ca giỏ lao chun b h xung m tr Khi ú dm t hng Ta cú s xỏc nh i trng P nh sau: P1= 3T P2 = 4T A P3 = 5T C B 20000 32000 S tớnh ti trng giỏ lao mỳt tha 5.5 Xột iu kin n nh chng lt ca giỏ lao mỳt tha quay quanh im B Ml 0,8 Mcl (*) p dng cụng thc: Trong ú: 3*32+1,25*32*32/2 = 736 T.m (3+G)*20+1,25*20*20/2 310 T.m 24G+ Thay vo (*) ta c: 736 G Chn G = 0,8(24G + 310) 30.500 Tn 36 Tn * Mụ men ln nht ti gi B: 1,25*32^2/2+3*32= 736 T.m * Lc dc tỏc dng cỏc biờn: 736/3= 245 T Vi h = m Chiu cao dn Trang146 Trn Vn Hoón TRNG I HC XY DNG KHOA CU NG - B MễN: CU HM N TT NGHIP 5.6 Kim tra iu kin n nh cho trờn: MCbiờn LC: Trong ú: N lc dc tỏc dng biờn, N = 290210 (kg) l - h s un dc ph thuc vo mnh l l0 = lkhung = m = 300 cm Chn cỏc biờn ca dn c ghộp t bn thộp hỡnh t hp li nh hỡnh: y x F = * 132 = 528 (cm2) Do ú: Ta cú cỏc bỏn kớnh quỏn tớnh: rx =phng 12,2 (cm) - Theo X: ry =phng 6,41 (cm) - Theo Y: Vy chn rmin = ry = 6,41 (cm) Vy biờn m bo iu kin n nh 5.7 Cụng tỏc chun b mt bng + Do iu kin t nhiờn v xó hi, v mc nc tng i cao, lu lng ln, nhu cu giao thụng thy ln chớnh vỡ vy khụng dựng phng phỏp dn giỏo m dựng phng phỏp thi cụng bng h ni thu cụg cỏc tr gia sụng Khi thi cụng tr gia sụng thỡ phi chuyn vt t vt liu bng h ni Do ú phi dựng san i lm bn ph + San lp mt bng thi cụng dm, mt bng kt vt liu, trm trn Trang147 Trn Vn Hoón TRNG I HC XY DNG KHOA CU NG - B MễN: CU HM 5.8 Cỏc bc thi cụng: N TT NGHIP MC LC: ỳc cc bờ tụng ct thộp: ỳc cc bờ tụng theo chiu di Cc c chia lm t,trong ú cú t di m v t di m L = 2*8+9 = 25m ( Sau ỳc v úng cc th t yờu cu thit k mi tin hnh ỳc cc i tr cho tr) Kờ cc kt 0.207L 0.207L úng cc múng: Cng tin hnh úng cc th, nu cc th t yờu cu thit k thỡ mi úng cc i tr Tớnh toỏn ta tim tr, tim tng cc trờn bng tớnh, dựng phng phỏp giao hi ca mỏy o kinh v xỏc nh cc vo v trớ thi cụng Do mc nc H = 2,1 m >2.5 m Chớnh vỡ vy dựng phng phỏp úng cc trờn h ni B trớ h ni úng cc Hệ NỗI ĐóNG CọC PHAO VậN CHUYểN CọC - Vn chuyn v kt cc lờn h ni bng xe chuyờn dựng v cn cu - Dựng h thng ti ca h ni gn bỳa v h tr ca cn trc lp cc vo v trớ trờn giỏ bỳa Trang148 Trn Vn Hoón TRNG I HC XY DNG KHOA CU NG - B MễN: CU HM N TT NGHIP CU KHI TREO CC LấN GI BAMC LC: Tin hnh úng cc v di chuyn theo s thit k sau: - Thi cụng vũng võy cc vỏn - o t h múng bng phng phỏp xúi hỳt Thi cụng lp bờ tụng bt ỏy: - bờ tụng bt ỏy bng phng phỏp dựng ng di chuyn theo chiu ng X e M ix M áy bơm BT ố ng đổ bê tông l p b ê t ô n g b ịt d y Trang149 Trn Vn Hoón TRNG I HC XY DNG KHOA CU NG - B MễN: CU HM N TT NGHIP Thi cụng hỳt nc h múng: MC LC: - Cụng tỏc hỳt nc phc v cho thi cụng i cc (p u cc, lp t vỏn khuụn, ct thộp, bờ tụng cc ) ta chn mỏy bm cú cụng sut 150m3/h Cỏc cụng tỏc khỏc phc v cho vic thi cụng bờ tụng: - p u cc bờ tụng, chiu di p u cc nm i 1/3H i = 0.7m V trớ bt u p cỏch mt lp bờ tụng bt ỏy t 10-20cm cho n ht u cc - Lm v sinh h múng, un ct thộp ch ca cc phớa vi mt gúc 30 so vi hng thng ng - Lp dng vỏn khuụn thnh múng, lp dng ct thộp i cc - bờ tụng i cc bng cn trc kt hp vi thựng Cụng tỏc bờ tụng tr: S bờ tụng tr X e M ix M áy bơm BT - Lp t dn giỏo, lp dng vỏn khuụn, ct thộp thõn tr - bờ tụng thõn tr bng cn trc - Lp t dn giỏo, vỏn khuụn, ct thộp x m - bờ tụng x m tr - Bóo dng bờ tụng tr - Thỏo d vỏn khuụn tr, h khung chng, dn giỏo v nh cc vỏn thộp - No vột lũng sụng nh hin trng Trang150 Trn Vn Hoón TRNG I HC XY DNG KHOA CU NG - B MễN: CU HM N TT NGHIP Phng phỏp thi cụng kt cu nhp: MC LC: Lao kộo dc bng giỏ lao mỳt tha - Lp dng cỏc t giỏ lao mỳt tha bng cn trc, lp h thng ng ray ca t hp giỏ lao mỳt tha, dựng xe goong, h ti chuyn dm - Di chuyn t hp giỏ lao mỳt tha v trớ, chõn tr B t m, chõn tr C nm v trớ tr T1 - ỏnh dm tim dm, tim gi, sau ú chuyn dm BTCT bng xe goong v trớ chõn , lp quang treo vo dm thc hin lao lp dm nhp N1 S THI CễNG KT CU NHP Giá lao mút thừa Xe gòng lao dầm H-ớng thi công é? i tr? ng 1:7 - Dựng h thng ti cỏp, nõng dm v trớ xe goong, cho h thng quang treo di chuyn v v trớ tr T1 - Khi dm n v trớ cn lp t dựng h thng ln v ba lng xớch t trờn di chuyn dm theo phng ngang cu v t dm vo v trớ gi cu - Trong quỏ trỡnh h dm xung gi cu, thỡ phi thng xuyờn kim tra tim dm v gi cu Cụng vic lp dm c thc hin theo th t t ngoi vo - Sau lp xong ton b dm trờn nhp T1 thỡ tin hnh hn cỏc ct thộp rng lc li vi v tip tc di chuyn giỏ lao tin hnh lp nhp khỏc Trỡnh t thi cụng cỏc nhp khỏc cng tng t nh nhp T1 - Khi lao lp xong ton b cu thỡ tin hnh lp dng vỏn khuụn, ct thộp dm ngang bờ tụng dm ngang Sau ú lp dng vỏn khuụn mi ni bờ tụng mi ni - Lp t khe co gin bng cao su, ng thoỏt nc - Lp dng vỏn khuụn, ct thộp lan can v tin hnh bờ tụng - Lp t h thng tay lan can bng thộp hỡnh - Thi cụng cỏc lp bờ tụng nha mt cu - Lp t h thng chiờu sỏng Trang151 Trn Vn Hoón TRNG I HC XY DNG KHOA CU NG - B MễN: CU HM N TT NGHIP CC TI LIU THAM KHO MC LC: Tiờu chun thit k cu 22 TCN 272-05 Tiờu chun thit k ng TCVN 4054-05 úng v ộp cc Tiờu chun thi cụng v nghim thu TCVN 268-03 Giỏo trỡnh cu bờ tụng ct thộp TS Nguyn Bỡnh H v THS Phm Vn Thỏi Cu BTCT trờn ng ụ tụ GS-TS Lờ ỡnh Tõm 6.Thi cụng m tr cu Nguyn Trõm Nguyn Tin Oanh Lờ ỡnh Tõm Phm Duy Hũa, Thi cụng cu bờ tụng ct thộp Nguyn Trõm Nguyn Tin Oanh Lờ ỡnh Tõm Phm Duy Hũa, NXBXD 2005 Tớnh toỏn thit k thi cụng cu Phm Huy Chớnh NXBXD 2006 Thi cụng cu thộp Nguyn Trõm Nguyn Tin Oanh Lờ ỡnh Tõm - Phm Duy Hũa 10 Vớ d tớnh toỏn m tr cu GS TS Nguyn Vit Trung, NXBGTVT Trang152 Trn Vn Hoón
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệm XD trường DHXD, Đồ án tốt nghiệm XD trường DHXD, Đồ án tốt nghiệm XD trường DHXD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay