Đề cương tiếng Anh HKI lớp 9

31 265 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 17:22

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I KHỐI LỚP 9Môn: Tiếng Anh Năm học: 2012 2013A. GRAMMAR:I. Tenses:1. The present simple tenseS + is am are S + V1 V s Ves hasAdv: always usually often sometimes everyday 2. The present progressive tense :S + is am are + Ving Adv: now, at the present, at the moment 3. The future simple tense: S + will + V1 Adv:Tomorrow, next week, next Sunday...........4. The past simple tense S + was were S + Ved V2 Adv: yesterday, last week, last Sunday, ago, in 2007.....5. The past progressive tense S +was were + Ving Adv: At this time yesterday, at this time last week, at 8.00 last night6 .The present perfect tense S+ have has + p.p (Ved V 3) Adv: just, already, ever, never, since, for, yet (already: is used in affirmatives, ever: in questions, yet: in questions and negatives)II. Passive voice: Ex: Active:Mr. Smith taughtEnglish.Passive: English was taught by Mr. Smith.BẢNG TÓM TẮT CÁC THÌ Ở BỊ ĐỘNGTENSE ( Thì )ACTIVE ( Caâu chuû ñoäng )PASSIVE ( Caâu bò ñoäng )1. Simple present ( HTĐ)S + Verb ( s es )S + am is are + V3 Ved2. Present continuous ( HTTD )S + am is are + VingS + am is are + being + V3 Ved3. Simple past (QKĐ)S + V2 Ved S + was were + V3 Ved4. Past continuous ( QKTD )S + was were + VingS + was were + being + V3 Ved5. Present perfect ( HTHT )S + have has + V3 VedS + have has + been + V3 Ved6. Modal verbs S + willshallcancouldmust…+ V2 VedS + havehasought to + V1…S + willshallcancouldmust+ be + V3VedS + havehasought to + be + V3Ved…III. Reported speech Indirect speech: Cách chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếpThay đổi về thìThay đổi trạng từ chỉ thời gian và nơi chốnSimple presentSimple pastThis TheseThat ThosePresent progressivePast progressiveHereThereWill WouldNowThenMustHad toToday TonightThat day That nightCan Could TomorrowThe next day the following dayMayMightLastBefore1. IMPERATIVE (Mệnh lệnh)+ AFFIRMATIVE (khẳng định)Ex : “ Stay in bed for a few days.” The doctor said to me  The doctor told me to stay in bed for a few days+ NEGATIVE (Phủ định)Ex : “ Don’t wait,” he said to me  He asked me not to wait “ Never do that again ,” she said to her son  She told her son never to do that2. STATEMENTS Ex 1: “ She is going to America for six months”  They say ( that) she is going to America for six months “ I went home early”  She told me she had gone home early Note: Nếu động từ tường thuật ở thì hiện tại (say) động từ trong mệnh đề tường thuật không có sự thay đổi về thì Nếu động từ tường thuật ở quá khứ (said told)  thì động từ trong mệnh đề tường thuật phải lùi một thì. 3. QUESTIONS 1. YES NO questions Ex: She said , “ Are you thirsty , Peter ? “.  She asked Peter if (whether) he was thirsty. He asked me, “Do you go to school every morning?“ He asked me if (whether) I went to school every morning2. WH – QUESTIONSEx: He asked , “ What have you got in your bag ?”  He asked (me) what I had got in my bag He said , “ Mary , when is the next train ? “ He asked Mary when the next train wasIV. Wish sentences: (Câu mơ ước)1. Mong ước ở tương lai: WOULD COULD+ V1 2. Mong ước trái sự thật ở hiện tại : Quá khứ đơn: Ved V2 (be•were) Ex: I wish I would fly to Hanoi tomorrow. She wish she had enough time to study now.V. Conditional sentence: Type 1 (Câu điều kiện)If clauseMain –clauseS + V ( present simple tense )S + will can should must might ought to + V1Ex If it doesn’t rain, we will go to the movies VI. Adverb clause of result: so therefore + clause (S + V………….)Ex:Ba went to bed early because he was tired.Ba was tired, so he went to bed early.= Ba was tired; therefore, he went to bed early.VII. Tag questions: Affirmative statement, negative tag? Negative statement, affirmative tag? Eg: They won’t answer the questions, will they?Helen can speak English very well, can’t she?My mother is very beautiful, isn’t she? Hoa makes the questions, doesn’t she?Nam didn’t agree with you, did he?My father went to the cinema, didn’t he? Notes:•I am  aren’t I? – Ex: I am right, aren’t I?•Let’s  Shall we? Let’s play games, shall we? VIII. Gerund after some verbs: S + like love enjoy dislike hate mind start finish ...+ Ving .IX. Prepositions of time: In, on, at, from...to, until = till, up to, between ...and, after, before ………….B. VOCABULARY: From unit 1 to unit 5 C. SKILLS:I. Reading: Đọc hiểu một số đoạn văn viết về cảnh quan , phong tục tập quán của một số nước Đông Nam Á; về trang phục ; về nông thôn, một số hoạt động và sinh hoạt của người dân ở làng quê; việc học ngoại ngữ; về các phương tiện truyền thông ( báo chí , truyền hình, truyền thanh, internet,….)và làm các dạng bài tập đọc hiểu sau:+ True False+ Answer the questions+ Choose the correct answer+ Complete the sentences using the information from the passage+ Complete the summary using the information from the passage+ Fill in each numbered blank with a suitable word from the boxII. Writing:Viết được các đoạn văn ngắn về các nội dung sau+ Viết thư cá nhân+ Viết đoạn văn có từ gợi ý+ Viết thư hỏi, yêu cầu THE ENDÔN TẬP HỌC KỲ 1ANH VĂN 9 ( 20122013)AGrammar I 7 tenses ( active passive) TENSESUSESFORMNOTESPresent simple( thì hiên tai đơn)Always, usually,Often, never,Sometimes, everEvery, seldomOncetwicethree times.. a week month…Diễn tả Một chân lý,một sự thật hiển nhiên,1 thói quen ở hiện tại.Một hành động trong tương lai ở mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian bắt đầu bằng: when, before, after ,until ,till,As soon as,…lịch trình ,thời gian biểuTO BE: AM, AM NOTà I IS ,ISN’T à HE, SHE, IT, BA ARE, AREN’Tà WE, YOU, THEYĐỘNG TỪ THƯỜNGI, WE, YOU, THEY HE, SHE, IT, BA (+) S + V S + V+ S ES() S+ DON’T + V S+ DOESN’T + V (?) DO + S+ V? DOES +S + V?Yes, S+ do doesNo, S+ don’t doesn’tPASSIVE VOICE S+ is am are + p.pV+ ES: :động từ tận cùng có:O,S,Z,X,SH,CHGo>goesmix>mixeshaveàhasstudy> studies (tận cùng có phụ âm + yà ies )≠ PLAYSCách đọc đuôi ES SNhững động từ tận cùng có: s,sh,ch,z,x,ge,ce,se+(e)s=>IZp,t,k,f,Ө(th)à s; helps,lookscác âm còn lạiàz: loves,plays,learnsPresent progressive( hiện tại tiếp diễn)Now,at the moment,at present,sau câu mệnhlệnhLook Listen Be careful..Diễn tả 1 hành động ,1 sự việc: đang xãy ra lúc nói hay trong khoảng thời gian đang nói..Một hành động tạm thờiMột hành động được sắp xếp trong tương lai với trạng từ chỉ thời gian: tonight, tomorrow,next week. Dùng với ALWAYS để diễn tả sự phàn nàn(+) S+ ISAMARE + VING() S+ ISAMARE + NOT + VING(?) ISAMARE + S + VING? YES..S+ ISAMARE NO..S + ISAMARE+NOTPASSIVE VOICES + is am are+ being+ p.pLiveàlivingswimàswimming(tận cùng có 1 nguyên âm+ 1 phụ âmàgấp đôi phụ âm + INGBeginàBeginning visità Visiting Các động từ không chia ở thì hiện tại tiếp diễnàthì hiện tại đơn:be, want, like, see, belong, know, love, hate, need, suppose, remember, release, mean, forget, prefer, hear, believe, seem, understand, have, think..những động từ có ý niệm thơì gian ngắn:stop,drop,find,buy,break,..The future intention tense( tương lai dự định)Tomorrow,next,tonight….Một sự việc ,một hành động được sắp xếp trong tương lai.Dựa vào hiện tượng để dự báo điều sắp xảy ra.Một sự việc sẽ được thực hiện mà được quyết định trước khi nói.(+) S+ IS AM ARE + GOING TO+V)S+ISAMARE+NOT+GOINGTO+V(?) IS AM ARE+S +GOING TO +V?Yes. S+ IS AM ARE.No.S + IS AM ARE+NOTpassive voiceS+ISAMAREGOING TO+BE+P.P.Những động từ chỉ sự chuyển động: go ,come ,move..dùng thì hiện tại tiếp diễn thay cho tương lai gần Ví dụ:I’m going to my village tomorrow.Simple future( tương lai đơn)Tomorrow,nextsoon.,in two years time,in 2012,I think,I promise, I hope..Một sự việc ,một hành động chắc chắn hoặc không chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai.Một lời hứa ,1 quyết tâm,1 lời đe doạTrong câu đề nghị yêu cầu lịch sự.Một sự việc sẽ được thực hiện mà được quyết định ngay lúc nói.(+) S+WILLSHALL+V() S+WON’TSHAN’T+V(?) WILLSHALL +S +V?Yes. S+WILLSHALLN o. S+WON’TSHAN’T passive voiceS+WILLSHALL+BE +P.P.,I will = I’llwill not = won’tshall not = shan’t I , WE à SHALL Shall we + V? = Let’s + V Shall I +V ? = Do you want me to +V?Simple past( quá khứ đơn)Ago, yesterday, in 2005, last..Một hành động ,1 sự việc xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ 1 chuổi hành động xảy ra trong quá khứ theo trình tự thời gian 1 thói quen trong quá khứDùng trong câu tường thuật ,Và kể chuyệnTO BE: WAS, WASN’Tà I, HE,SHE,IT,BaWERE,WEREN’Tà WE,YOU,THEYĐỘNG TỪ THƯỜNG(+) S+VEDII() S+ DIDN’T+V(?) DID + S +V?Trả lời: Yes, S + did No, S + didn’tPassive: S + was were + p.p Động từ quy tắc: V + ED•Arrive à Arrived•Stop à Stopped•Study à studied Cách đọc đuôi “ED”id à t, d: visited, needed…•t à s, k, p, f, sh, ch, θ (th) ,dz: looked, missed…•d à các âm còn lại: loved, called….Present Perfect( hiện tại hoàn thành)(for, since, ever, before, so far, up to now, until now, already, yet, lately, just, recently…) Diễn tả 1 hành động bắt đầu từ quá khứ kéo dài đến hiện tại tương lai: for, since, ever, before, so far, up to now, until now… 1 hành động xảy ra trong quá khứ không xác định thời gian: already, yet, lately, just, recently… 1 hành động xảy ra trong quá khứ nhưng kết quả vẫn còn lưu lại ở hiện tại. 1 hành động xảy ra trong quá khứ có thể lặp lại vài lần và có khả năng xảy ra ở tuơng lai: twice, several times, three times, the first second time… Khẳng định: S + have has + PP Phủ định: S + have has + not + PP Nghi vấn: Have has + S + PP ? Trả lời: Yes, S + have has No, S + have has + notPassive voiceS+HAVE HAS+ BEEN + P.P.PP: Ved V3 I, we, you, they à have He, she, it à has Been gone. My farther has been to London ( He isn’t there now) My farther has gone to London ( He’s in London now He’s on the way to London.Yet> đứng cuối câu phủ định và nghi vấn.Past Continuous( quá khứ tiếp diễn) Diễn tả 1 hành động đang xảy ra trong quá khứ tại ,1 thời điểm xác định ở quá khứ: at 7 o’clock last night, at 7 p.m yesterday, at this time yesterday… 2 hay nhiều hành động đồng thời xảy ra ở quá khứ: while 1 hành động đang xảy ra ở quá khứ thì 1 hành động khác xen vào: when, while, as,…( hành động xen vào ở thì quá khứ đơn) Khẳng định: S + was were + Ving Phủ định: S + was were + not + Ving Nghi vấn: Was were + S + Ving ? Trả lời: Yes, S + was were No, S + was were + notPassive: S + was were + being + ppPassive voice (modal verbs)S + CAN + V > S + CAN BE +PP MAY MUST MIGHT SHOULD WOULD COULD OUGHT TO USED TO HAVE HAS TO2 Modal verbs: S+ can may must should + V àS + can may ..+ be +P.P. would mightused to Ought to have, has to.. 3–Verbs of opinion: know, find, hear, report , rumor (đồn) declare ( tuyên bố) say, think ,believe S1+V1 +( that)+S2 + V2=>It +be + P.P(V1)+ THAT+S2 =>S2 + BE +PP(V1) + TO+V2( inf) They said that your father was a good footballer.=>It was said that your father was a good footballer=> Your father was said to be a good footballer.IIConditional sentences (Câu điều kiện)Type 1 Use : 1 điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương laiIf clauseMain clauseSimple present S + V ( ses)Simple futureS + willshallcanmay musthave to+ VinfFutureS + WouldShouldCould + VPresentS + V +ed IIPastS + Had + PP IIIClauses after “wish” IVReported speech 1 Statements (câu khẳng định phủ định) : S + saidsaid to sbtold sb + (that) + S + V (past tenses)Ex :He said, “I am tired today” ØHe said(that)he was tired that day 2 Yes No questions (câu hỏi Yesno) S + asked(sb) wondered + ifwhether + S + V(past tenses) Ex : They said , “Are you tired , Tom? ØThey asked Tom if whether he was tired 3 Wh questions : S +asked (sb) wanted to know + question word + S + V (past tenses)Ex: He said to me, “Why don’t you tell me about that ?”ØHe asked me why I didn’t tell him about that 4 Commands requests: S +asked told + sb +( not) to +V5 Advice: S1+ said (to+ sb) + that +S2 + (SHOULD )+V S +advised + sb +( not) to +V VVERB PATTERNS 1 Verbs + to – infVerbsNghĩaVerbsNghĩaVerbsNghĩaWantWishDecidePreparePretendArrangeSwearDareHelpMuốnAo ướcQuyết địnhChuẩn bịGỉa vờSắp xếpThềDámGiúpAffordAgreePlanDesireAppearChooseExpectFailHappenNỗ lựcĐồng ýLập kế hoạchMong muốnXuất hiệnLựa chọnMong đợi TrượtXảy raHopeManageOfferPromiseRefuseThreatenTendSeemlearnHy vọngXoay xởChoHứaTừ chốiĐe dọaHướng đếnDường như Would you like ………………… 2Verbs + V – ingLike Love Enjoyà thích Hate Dislike Detest à GhétStart Begin à Bắt đầu Finish Stop Give up à Kết thúcTo be fond of : thích To be bored with : Chán Look forward to : Mong đợi To be worth : Có giá trị, đáng To be Interested in : Thích To be no use good : Vô ích To be tired of : Chán Can’t stand bear imagine understand To be fed up with : Chánsau các giới từ :At on in up of off from to with without about, by …..AdmitAllowAvoidConsiderDelayDenyKeepThừa nhậnCho phépTránhXem xétTrì hoãnPhủ nhậnGiữMentionMindMissPermitPostponePracticePrefer Chú ýPhiềnBở lỡCho phépTrì hoãnLuyện tậpThích hơnReportQuitRecallRiskSuggestBáo cáoTừ bỏNhớ lạiLiềuĐề nghị3Verbs + V – ing or to – inf (different meaning)a. stop + ToV : dừng lại để làm gì + Ving : dừng , thôi làm việc gìbRemember Forget + Toinf : mang ý nghĩa tương lai hoặc điều kiện Regret + Ving : mang ý nghĩa quá khứ hoặc thói quen cTry to inf : cố gắng Ving : thửdSmell Hear See + Ving (hành động đang diễn ra) Watch Listen Catch + inf : Sự thật,hành động hoàn tất Notice Feel d Allow cho phép + O + (not)to ìnf Permit + Ving (không có tân ngữ) Suggest : đề nghị4.Ask yêu cầu Tell Bảo Advise Khuyên + O + (not)to ìnf Order Ra lệnh Warn Cảnh báo Persuade thuyết phục Require yêu cầu Forbid cấm Cause khiến 5 Used to +V : Đã từng ( 1 thói quen trong quá khứ mà bây giờ không còn) GetBe used to+V –ING: làm quen quen( thói quen ở hiện tại)6 Let + sb +V Make Have Help7 Need +V (MODAL VERB) Need + to +V (động từ thường) à Need + Ving to be +pp (S: VẬT ,ĐỒ VẬT)8Prefer+ VINGNOUN+ TO + VINGNOUN: thích ………….hơn…..9Causative form( câu cầu khiến) S+ have + sb + V S+ have get +st +PP VIAdverb clauses of result ( mđề trạng ngữ chỉ kết quả): SO,SO SUCH…THAT 1 ….Đến nỗi mà… S + V +So + adjadv + that+ S + V(Adverb clauses of result) S +V + SUCH + a an +adj +noun +that + S +V(Adv clauses of result) 2Quá ..không thể.. S+V+ too + adj adv +( for + sb) + to + V 3 Đủ …để có thể.. S + V + Adj adv + enough + ( for + sb) + to + V Enough + noun VIITag questions ( câu hỏi đuôi): Statement Tag question++ 1Be can may must will should would ….=> Be can may must will ….+ S 2Động từ thường => Do does did + S ? 3Neverno seldom rarely hardly => ở thể khẳng định 4Trong câu hỏi đuôi chỉ dung đại từ nhân xưng, không dung danh từ , danh từ riêng5 –somebody everyone..( đại từ bất định chỉ người)=> they6 somethinganything..( đại từ bất định chỉ vật) => It7 I am => Aren’t I ? Let’s => shall we Câu mệnh lệnh => Will you ? VIIIPrepositions of time.On + date day ( on Monday on May the 1st, on Christmas day New Year’s Eve Sunday morning.holiday,vacation…..)At + night noon 8o’clock Christmas Tet recess lunch time.the end , beginning of the moment ,first,last…)In + months ,year .seasons=> in January 2009 Spring the morning. the 18th century). VVERB PATTERNS 1 Verbs + to – infVerbsNghĩaVerbsNghĩaVerbsNghĩaWantWishDecidePreparePretendArrangeSwearDareHelpMuốnAo ướcQuyết địnhChuẩn bịGỉa vờSắp xếpThềDámGiúpAffordAgreePlanDesireAppearChooseExpectFailHappenNỗ lựcĐồng ýLập kế hoạchMong muốnXuất hiệnLựa chọnMong đợi TrượtXảy raHopeManageOfferPromiseRefuseThreatenTendSeemlearnHy vọngXoay xởChoHứaTừ chốiĐe dọaHướng đếnDường như Would you like ………………… 2Verbs + V – ingLike Love Enjoyà thích Hate Dislike Detest à GhétStart Begin à Bắt đầu Finish Stop Give up à Kết thúcTo be fond of : thích To be bored with : Chán Look forward to : Mong đợi To be worth : Có giá trị, đáng To be Interested in : Thích To be no use good : Vô ích To be tired of : Chán Can’t stand bear imagine understand To be fed up with : Chánsau các giới từ :At on in up of off from to with without about, by …..AdmitAllowAvoidConsiderDelayDenyKeepThừa nhậnCho phépTránhXem xétTrì hoãnPhủ nhậnGiữMentionMindMissPermitPostponePracticePrefer Chú ýPhiềnBở lỡCho phépTrì hoãnLuyện tậpThích hơnReportQuitRecallRiskSuggestBáo cáoTừ bỏNhớ lạiLiềuĐề nghịB. EXERCISES I.Use the correct form and tense of the verb provided to complete the sentences 1.You (see) ………………………………any good films recently.2.My bicycle isn’t here. ………….Somebody (take) ………………………it?3.How many times…………………you (be) ………… …..to Van Mieu?4.Is Lan used to ( write) ……………………………… to Maryam?5.I’m sorry. I (not finish) ………………………………this work yet.6.He used to (take) ………………………………to school by his mother.7.They (live) ………………… in that house since it (build). …………………………8.Last night my father (arrive) ………………… home at 10:30 pm. He (have) …………….. a bath and then (go) ………………………… to bed.9.………………you (visit) ……………… One pillar Pagoda when you were in Hanoi?10.The telephone (invent) ………………………………by Alexander Bell.1 have seen2 did somebody take3 have you been4 write5 haven’t finished6 be taken7 have lived – was built8 arrived – had – went9 Did you visit10 was invented11.She often (take) ……………………………… to the theatre by The Greens.12.If you (not learn) ……………………..the lessons carefully, you cannot do the test well13.The teacher asked her why she (not do) ……………………………… her homework.14.We are looking forward to (see) ………………………………you.5. It took me 2 hours (do) ……………………………… this work.6. They spend all morning (learn) ………………………………their lessons.7. Don’t forget (post) ……………………………… my letter.8. When……………….. you (start)………………… learning English? – Two years ago.1 is taken2 don’t learn3 didn’t do4 seeing5 to do6 learning7 to post8 did you start15.We (go) ……………………………… a picnic next week.16.I can’t go out because it (rain) ………………………………17.She (take) ……………………………… a trip to Halong Bay next month.18.Wearing uniform (help) ……………students (feel) ………………..equal in many ways19.He hates being (ask) …………………………about his family.6. You don’t mind (look after……………..the baby, do you?7. She tried to avoid(answer) ………………………..my questions.8. I think it (rain)………………………………. The sky is so cloudy9. We (have)………………. a party next Sunday. Would you like (come)……………….?10. Most people prefer (spend) …………………….money to (earn) ………………………it.11. He made me (repeat) ………………..his instruction (make) ………………….sure that I understood all12. He decided (put)…………….. broken glass on top of his wall (prevent) ………………boys from(climb) ………………..over it. He (practice)_______________ the piano every day.1 will go2 is raining3 will take4 helps – feel5 asked6 looking7 answering8 is going to rain9 are having – to come10 spending – earning11 repeat12 to pu – to prevent – climbing practisesII.Wishes1.The weather is very hot. I wish it (be) ………………………… cooler .2.We seldom write to her. I wish we (write) ………………………… to her more often .3.John doesn’t know how to swim. He wishes he (can) ……………………..…… swim. 4.John doesn’t buy the book. She wishes she (buy) ……………………..… it .5.Mai wants to pass the exam. She wishes she (study) …………… harder to pass the exam.6.We will not go to Ha Long Bay next week. I wish we (go) ………………… there .7.It is raining now. I wish it (stop) ……………………… raining soon . 8.My parents are not in now. I wish they (be) …………….……at home with us now. 9.I know Nam will not lend me his car . I wish he (lend). ……………………… it to me .10.We want to be in London now. We wish…………………………………………………………………III.Turn into Passive forms:1. People speak English all over the world.ÞEnglish …………………………………………………2. They sell jeans all over the world.ÞJeans ……………………………………………………………3. They have built two department stores this year.ÞTwo department stores………………………………4. The doctor has operated Tom since 10 o’clock.ÞTom …………………………………………5. A man returned the keys to me.ÞThe keys …………………………………………………6. They made jean cloth completely from cotton in the 18th century.ÞJean cloth …………………………………7. The teacher won’t correct the exercises tomorrow.ÞThe exercises …………………………………………8. My cousin will meet you at the station.ÞYou ……………………………………………9. He can’t repair my bike.ÞMy bike ………………………………………………10. We can solve the problem.ÞThe problem …………………………………11. You must do this exercise carefully.ÞThis exercise …………………………………………12. People should stop experiments on animals.ÞExperiments on animals……………………………………13. We might find life on another planets.ÞLife ………………………………………………14. We have to improve all the schools in the city.ÞAll the schools in the city ………………………………15. They are going to build a new bridge in the area.Þ A new bridge………………………………………IV. Choose the correct preposition to complete each sentence : “ in , at , on , to , for , by , of , with , from , between , till , since1We will go ..............................................................Hue next week. 2My village is about 100 kilometers ........................ the south of HCH City. 3We often go for a walk .........................................................the weekends4There is a meeting ........................................................... 9 am and 2 pm.5He was born ........................................................................ 15th January.6She often plays the piano ......................................................... night.7We will live in Hanoi from September ...................................... December.8She has been here .................................................... yesterday.9 ……………Wednesday 10 …………………Christmas Day 17………………2008 11 …………………Winter 12……………………September 18………the entrance…..the village13………………half past two 14……………… three hours 19.……………… 21st May 199815……………….the evening 16………………Monday morning 20……..Christmas and New Year1 to2 from3 on4 between5 on6 at7 to8 since9 on10 on11 in12 in13 at14 for15 in16 on17 in18 at – of19 on20 at V. Reported speech1“I will go to China next year.” ÞMinh said………………………………………2 “I like learning English.” ÞLan said……3“I may go to the movies with Mai tomorow.”ÞPeter said ………………………………4“I love these sunflowers.”ÞMiss Nga said ……………………………………………………5“We are doing the exercises now.” ÞThey said ………………………………………………6 “Is your school near here?” ÞI asked Minh ………………………………………………….7“Do you like classical music ?” ÞHe asked Lan ……………………………………8“Will you go with me ?” ÞShe asked Ba …………………………………………………9“Can you play video games ?”ÞPeter asked me ………………………………………10 “Are you a new student?”Þ She asked me ……………………………………….11. “How old are you ?” ÞThe teacher asked Hoa ……………………………………………12“What are you doing now ?” ÞMary asked me ………………………13“Which grade are you in ?”ÞHe asked Nga ……………………………14“How do you go to your school ?” ÞMrs.White asked Nam ………………………………………………15“Why do you come home late ?” ÞHe asked me ……………………………………………VI Choose the correct word(s) to complete the sentences.1.Wearing casual clothes makes students ………….. selfconfident. ( feel has made was made feeling 2.He asked me …………… I spoke any other languages. ( so if but and )3.Malaysia is divided …………… two regions. ( to on in into )4.Your father used to travel to work by bike before, ……….. ? ( did he wasn’t he didn’t he was he )5.The United States has a ……… of around 250 million.( population separation addition introduction ) 6.Math and Literature are ……………subjects in high schools. ( adding compulsory optional religious 7.The children are playing …………… in the yard. ( happy happily happiness happier ) 8.Lan and Maryam are penpals. They ………..once every two weeks.( write correspond comprise talk) 9.Vietnamese women prefer to wear modern clothing …………. work. ( at in to with )10.The Ao dai is the ………….. dress of Vietnamese women . ( beautiful traditional casual baggy ) 11.The word Jeans comes ……………a kind of material that was made in Europe. ( in at from to )12.Nguyen Du is considered a famous Vietnamese ……………. . ( poetry poem poetic poet ) 13.Nam writes very quickly. He has ……………. finished his essay. ( already for yet since )14.If you want to get good grades, you …………… study hard. ( could must shall ought )15.She said she ……………… to Ha Noi the following day. ( will go goes went would go )16.The ……………… of the course is US2000. ( tuition money fee price )17.I like the 7p.m news on TV because it is …………… ( informed informal information informative )18.……is a large building in a college or university where students live.( dormitory campus InstituteHall 19.After school, he works ……….in a bookstore near his house. ( fulltime halftimeparttimeovertime 20.What benefits does TV bring about to people’s life ? ( events advantages information interaction 21.People buy food and small things at the ……….. ( restaurant bookstore stadium grocery store )22.The weather was bad, …………… we didn’t go for a picnic. ( so but however because )23.He moved to HCM City, but we still keep in ……………. ( writing touch meeting contact )24.Maryam was ………… by the hospitality of Hanoi people (impressed impress impressive impressing 25.You should always ……………. a helmet when riding a motorbike. ( puts on get wear use ) 26.The internet has both advantages and ….., so we need to use it properly.(benefits limitations education 27.How much time do you spend …………. the web ? ( responding posting using surfing )28.The unit of …………. used in the USA is dollar. ( currency money change banknote )29. He works on a ship and spends most of his life at sea . He is a …( poet designer town crier sailor )30.A ………… is a person whose job is to decide how to make things or decide their shape or appearance. ( pen pal designer town crier sailor )31.Nam asked me if he ……………use my phone. ( can could may must )32. They said they were busy ………….. ( that day today this day the day )33.It’s quite easy to get access …………….. the Internet . ( on in to into)34.I suggested …………… the shrine on the mountain . ( visit visiting to visit visited )35.We are good friends. We ………… each other for a long time. ( know knew known have known )VII Choose the word which is pronounced differently from the others.1. a. watch b. channel c. chat d. chemistry 2. a. divided b. enjoyed c. collected d. visited 3. a. comprise b. primary c. religion d. shrine 4. a. inspiration b. minority c. edition d. institute 5. a. deny b. reputation c. benefit d. website 6. a. scenery b. remote c. encourage d. depend 7. a. access b. grocery c. necessary d. climate8. a. separate b. design c. stripe d. style9. a. banyan b. hate c. baggy d. fashion10. a. currency b. compulsory c. Mausoleum d. instruction11. a. qualify b. scenery c. grocery d. academy12. a. internet b. invent c. media d. spend13. a. divide b. design c. impress d. primary14. a. design b. sleeved c. slit d. inspiration15. a. ethnic b. currency c. occasion d. comprise16. a. hold b. history c. Buddhism d. home17. a. fashion b. occasion c. match d. baggy18. a. media b. article c. documentary d. adult19. a. communicate b explore c. forum d. force20. a. pagoda b. access c. relax d. interact21. a. crier b. costly c. interactive d. force22. a. telegraph b. benefit c. deny d. website23. a. wandered b. interacted c. shouted d. invented 24. a. opinion b. purpose c. control d. violent25. a. bamboo b. afternoon c. soon d. tookVIII Choose the word whose main stress is placed differently from the other1. a. collection b. occasion c. religion d. correspond2. a. climate b. picnic c. poet d. design3. a. comment b. hamburger c. encourage d. fashion4. a. documentary b. disadvantage c. interactive d. communicate5. a. deny b. access c. forum d. media 6.a. blanket b. gather c. bamboo d. purpose7.a. symbol b. website c. highway d. relax8.a. banyan b. exchange c. material d. advanced9.a. Dragon b. remote c. parking d. equal10.a. depend b. entrance c. hero d. village XI.VOCABULARY: Give the correct form of the words given to finish the sentences 1.We are really impressed by………………….of these villagers. (friend)2.There used to be a big tree at the ………………to this village. (enter)3.Paul’s old coat was so ………………out that he had to buy a new one (wear).4.People used to wear just a ……………..wrapped round the body (clothes).5.My grandmother didn’t work outside her home when she was young. She only did her…………….task (tradition).6.Students should be ……..to be proud of school uniforms (courage).7.What have they done to …………………. their own country? (modern)8.Lan wants to be a fashion ……………….when she grows up. (design)9.Islam is Malaysia’s official ………………. (religious)10.In many countries, education is free and ………… for Children. (compel)11.…………………is a source of income for radio, TV and newspapers. (advertise)12.Internet has ………………………. It is very timeconsuming and costly (limit)13. I watch the news every day because it’s very …………………. ( inform)14.The Internet is a very useful means of …………….. (communicate)15. The Internet has ……………… developed in every field.(increase)1 friendliness2 entrance3 worn4 clothing5 traditional6 encourage7 modernize8 designer9 religion10 compulsory11 advertising12 limitations13 informative14 communication15 increasinglyX. CONDITIONAL SENTENCES1. If John (study) ………………………hard, he (pass) ……………………his examinations2. I (go)……………...............shopping with you if I (have)……………………time tomorrow3. I (speak) ……………………………with him if he (arrive)……………………. on time4. If the train (be) ………………….late We (not be)………………………able to see them6. If the weather (be)………………..….nice tomorrow, I (go)………………………….. shopping with you 7. He (find)………………..………. a job somewhere if he (try) ………………..…..hard 8. If he (fail)………………….…… the text, he (have)………………….. to repeat the course9. We (be)…………………....…. in the dark if you (turn)……………………….. off the light. 10. If he (have) ............................ free time, he will go swimming.XI.: Complete these sentences , using TagQuestions: 1.Thanh will go to the cinema,……………………………? 2.You’ ve already done your homework,……………………….? 3.They don’t walk regularly,………………………………? 4.Ngoc hasn’t finished her study in England,………………………………? 5.Quan asked you how to get to the post office,……………………………..? 6.Your classmates are going to have a picnic,………………………………..? 7.I have to come there at 5p.m.,………………………..? 8.We must all work very hard,………………………………? 9.Mr. Smith has kindly provided a picnic lunch for ,……………………………? 10.He was a pilot, ……………………….? 11.They disappeared too long,……………………….? 12.He shouldn’t play video games too much,…………………………? 13.Your parents aren’t at home now,……………………..? 14.There are rivers and lakes on the moon,………………………….? 15.One day on the moon lasts for two weeks,…………………………….?16.Nam had to buy some match boxes,………………………..?17.Hanh is preparing for her next examination,………………………..?18.I am a new comer,………………………..?19.None of them like watching TV,…………………………….?20.Let’s go shopping, ………………………….?ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 20092010 TIẾNG ANH LỚP 9I) Choose the best answer(2.5ms)1We wish we ___a plane. a flown b could fly c can fly d did fly2Lan worked hard,__ she passed the exam easily. a because b so c if d but3. We haven’t kept in touch with each other ____________ .a since two years b two years ago c for two years d over two years 4 Wearing casual clothes makes students ____ comfortable. a to feel b feeling c feel d felt5 Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the other words.a enjoyed b cooked c missed d stopped6 He arrived in Singapore ____Monday evening. a in b at c on d for 7Nguyen Du is considered a great Vietnamese ___.apoet bdesigner cteacher d hero8By learning English ,you can get ____ to the world ‘s development. away baccess cgate ddoor. 9. It’s very cold today, ____ ? a it is b is it c hasn’t it d isn’t it 10Na didn’t have a chance to practice speaking English,______________ ?a didn’t Na b haven’t she c did she d did NaII) Complete the sentences with the correct form or tense of the verbs in brackets: (2ms)1Mr. Nam …………………(teach) English here since he ……………(leave) university.2They advised him .............( be) careful and…………….(not cross) the street against the red lights. 3 Those children enjoy …………. (take ) a leisurely bicycle ride to the countryside for the weekend after………….(finish) a hard working week 4It’s difficult for my American friend ……… (get) used to ……….. (eat) with chopsticks. III)Use the correct form of the word given in each sentence( 1m ) 1We saw your …………………….on TV last night. ( advertise ) 2The children ……………..gathered their things and ran to the bus station ( hurry) 3We watch the news because it’s very …………………….( inform) 4She is considered as one of the greatest…………….of the country. (hero )IV)Fill each gap with one suitable words from the box,one example has been done for you(2ms )Poorprimary – in – under – wear – encourages – labels – wealthy – to – equal make I strongly believe that it is important to (0) wear uniforms when students are at school. Firstly, wearing uniforms (1) ___________ the children to take pride (2) __________ being students of the school they are going to because they are wearing uniforms with (3) ________ bearing their school’s name. Secondly, wearing uniforms helps students feel (4) __________ in many ways. They all start from the same place no matter they are (5) _________ or unwealthy. They are really friends to one another (6) _________ one school roof Last but not least, it is practical (7) ____________ wear uniform. It doesn’t take you time to think of what to wear every day. In conclusion, all students from (8) ___________ to high schools should wear uniforms.IV) Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first .(2.5ms)1“My wife is very busy now, she ‘ll visit you tomorrow.” Peter said to Liz. Peter said that………………………………………………………….2 “ Do you know how to make tea ,Lan ? ” Tim said. Tim asked ……………………………………………………………….3 My grandparents no longer live in the country My grandparents used……………………………4 Unless he comes soon , he might be late for the last train. If………………………………………………………………………………5 Peter was very intelligent . He could answer these questions He was so………………………………………………………………………………Test 2 I.PHONETICS: (1.0m) Choose the word that has a different pronunciation from the others 1. A. eastB. seatC. greatD. meat2. A. pictureB. villageC. riverD. find3. A. parentB. tenC. whenD. entrance4. A. practicedB. learnedC. askedD. watchedII.VOCABULARY STRUCTURE: (2.5ms)a. Choose the best word or phrase to fill in each gap:1. Our father often works ........... night A. on B. at C. in . for2.I wish I ............. on the sunny beach now. A. am B. would beC. be D. were3.What ...... of learning French do you find most difficult?A. kind B. type C. aspect D. form4.They have many well...... teachers there .A. qualify B. qualification C. Qualified D. quality5.I feel ............... a member of your family. A. as B. Same C. same D. like6.He was born ……. 15th, January . A. on B. in C. at D. of7.I have known her………... I came to Hue. A. since B. when C. while D. until8.I asked them……….. they passed their exam. A. if B. when C. whether D. Both A C. 9. If he…… hard , he will pass the exam . A. study B. studies C. to study D. studied . 10. Rice ……….in tropical countries. A. is grown B. are grown C. grows D. grownb. Supply the correct tense of verb in brackets.(2.5ms)1 He (be)………….very successful in his business since he (come)………….here three years ago .2 These student enjoy (play)………….football .3…………….you (ever read)…………………that novel ?4 Last night , while I (do)……………. my homework , my old friends (come)………………5 This test is very easy, (be) it ……………?III. READING: (2.0ms) Like other languages, English is always changing, but it changes very slowly. People invent new words, borrow words from other languages and change the meaning of the words as needed. For example, the English word byte was invented by computer specialists in 1959. The word tomato was borrowed from Nahuati, an American Indian language spoken in Mexico. The word meat once referred to food in general. People learn English as well as languages by listening, copying what they hear, and using the language. Most school children learn their first language easily and sometimes other languages as well.StatementsTrue (T)False (F)1. English is changing very quickly.2. Some English words are borrowed from other languages.3. Some English words are invented by computer specialists.4. Food means meat in general.IV. Rewrite the following sentences:1.Nga went to bed early because she was tired after the trip. (so) Nga…………………………………………………………………………………………….2.He said, “ I will go to Dalat tomorrow.” He …………………………………………………………………………………..3.Mrs. White asked him, “ How do you go to school?” Mrs. White ……………………………………………………………………………4.We can’t go out because of the heavy rain. (wish) We …………………………………………………… EXERCISES:I. Supply the correct tense of the verbs:1. I ________(post) a letter to her 2 months ago.2. At this time yesterday we ________ (learn) English3. Ba usually________ (go) to school by bike.4. Lan ________ (read) book in her room at the moment.5. Have you ever ________ (eat) Chinese food yet? Yes, I ________ (eat) at a Chinese restaurant last year.6. I ________ (call) you tomorrow. 7. If he ________ (study) hard, he (get) _________ good mark.8. When the phone rang, she ________ (cook) dinner.9. It is raining heavily, so we can’t________ (go) out. 10. We enjoy ________ (play) soccer.1 posted2 were learning3 goes4 is reading5 eaten – ate6 will call7 studies – can8 was cooking9 go10 playingII. Supply the correct form of the words in brackets:1. He drives ________ (care). He never has an accident.2. The Ao Dai is the ________ (tradition) dress of Vietnamese women.3. Vietnamese people are very ________ (friend)4. Ba likes collecting stamps in his free time. He is a stamp________ (collect)5. They plant rice and raise cattle on the farm. They are________ (farm)1 carefully2 traditional3 friendly4 collector5 farmersIII. Fill in each blank with a suitable preposition:A I am Hoa. I’m staying (1) ________my uncle and aunt. I always wear school uniform when I am (2) ________ school. Wearing uniforms encourage me to be proud (3)________my school. I usually go to school (4) ________Monday (5) ________Friday. My classes usually finish at 11.15(6) ________ morning, so I arrive home (7) ________11.15. I usually have English classes (8) ________Monday and Friday. I am good(9) ________English. I like listening (10) ________English songs (11) ________my free time. I have learned English (12) ________4 years. I think English will be necessary (13) _______my job in the future.14. Women usually wear the ao dai ________special occasions. It has never been out _______fashion.15. Jean cloth was made ________cotton ________the 18th century16. It is necessary ________ students ________wear school uniform.17. My home village is ________ the north ________Qui Nhon city.18. I’m looking forward ________ hearing from you.19. Nobody can deny the benefits ________ the internet in our life.20. You have read this article ________ the website, haven’t you?1 with2 at3 of4 from 5 to6 in7 at8 on9 at10 to11 in12 for13 for14 on15 of – in16 for – to17 in – of18 to19 from20 onIV. Find out and correct the mistakes for the following sentences:1. What did you like when you are a young girl?2. You should be friendliness to your neighbors.3. He used to working full time but now he is a pastime worker.4. If I will see you tomorrow, I will give you a present.5. The examiner asked me where I live.6. Nga is very good for learning English.7. The course begins in November 5th.8. Ba wishes he can speak French well.9. You don’t like this music, don’t you?10. Mary speaks English and French, does she?11. Ba likes music, doesn’t Ba?12. Jane stayed at home because of it was raining.13. It takes 60 minutes for us for do this test.14. Thank you for your invite. 15. It’s time we catch the bus.1 are  were2 friendly3 work4 will see  see5 lived6 at7 on8 could9 do you10 doesn’t11 doesn’t he12 because13 to do14 invitation15 to catch V. Rewrite the following sentences:1. My students don’t study hard.  I wish …………………………………………………………………2. I can’t come to the party. I wish...............................................................................................................3. My grandparents live too far from me. I wish..........................................................................................4. Nga isn’t in Ha Noi now. Nga wishes.....................................................................................................5. The students clean this room everyday. This room................................................................................6. The workers have just built a new bridge here. A new bridge...............................................................7. I bought that schoolbag last year. That schoolbag.................................................................................8. Ba has finished these works before lunch. These works........................................................................9. We will do an English test next week. An English test.........................................................................10. He is going to give his son a present. His son.....................................................................................11. We must do the exercises carefully. The exercises...............................................................................12. “This book is very interesting”. The teacher said.................................................................................13. “I’m practicing English.” Lan said........................................................................................................14. “Do you live in the countryside?” He asked me....................................................................................15. “When does your school vacation start? Tim asked Hoa......................................................................16. “You must come here now.” Mrs Lien said Hoa...................................................................................17. “I will see you tomorrow.” Hellen said to Nam.....................................................................................18. They have learned English for 4 years now. They started....................................................................19. I spent 3 hours painting this picture. It took me....................................................................................20. Nam is more intelligent than his brother. Nam’s brother is not.............................................................21. My grandmother often wore Ao dai . My grandmother used to............................................................25. Because Hoa was tired she went to bed early ………………………, so…………………………….VI. Complete the tag questions:1. Hoa won’t be late,…………………….?2. You’re hungry,…………………..?3. Lan doesn’t know the answer,…………………..?4. He can speak English,……………………?5. Your uncle is a journalist,…………………………?6. She hasn’t sent any email to her friends,……………………?7. You parents worked in a factory,…………………..?8. She will be here tomorrow,………………………?9. This picture is yours,……………………….?10. Let’s go somewhere for a drink,………………………………….?1 will she2 aren’t you3 does she4 can’t he5 isn’t he6 has she7 didn’t they8 won’t she9 isn’t it10 shall weVII. Choose the correct sentence with the same meaning as the one in italics 1. Tim isn’t in Ha Noi now.A. Tim wishes he were in Ha Noi now.B. Tim wishes he were not in Ha Noi now.C. Tim wishes he was in Ha Noi now.D. Tim wishes he is in Ha Noi now.2. They have just built a new hospital here.A. A new hospital here has just built.B. A new hospital has just built here. C. A new hospital has just been built here.D. They have just been built a new hospital here.3. Do you live in the countryside?A. He asked me I lived in the countryside.B. He asked me if I lived in the countryside.C. He asked me if I live in the countryside.D. He said to me if I live in the countryside.4. Her home village about 120 kilometers cityA. Her home village is about 120 kilometers for city.B. Her home village goes about 120 kilometers for city. C. Her home village takes about 120 kilometers to go to the city.D. Her home village is about 120 kilometers from the city5. He likes to watch soccer match on TVA. He hates watching soccer match on TV.B. He loves watching soccer match on TV.C. He enjoys to watch soccer match on TV.D. He doesn’t enjoy watching soccer match on TV.6. “I want to be a good student”.  Nam said thatA.I wanted to be a good student. B.I was a good student. C.He wanted to be a good studentD.He was a good studentVIII. Read the information then answer the questions:THAILAND1.Location: South East Asia2.Area : 513,115sq,km3.Population: over 62 millions4.Climate: tropical5.Unit of currency: Baht6.Capital city: Bangkok7.Official religion: Buddhism8.National language: Thai1. Where is Thailand?.................................................................................................................................2. Is the climate in Thailand different from the one in Vietnam?...............................................................3. Name of the capital city of Thailand…………………………………………………………………..4. What is the population of Thailand?......................................................................................................5. What is the official religion in Thailand?..............................................................................................IX. Write the correct sentences to make a complete letterDear Sir,1. I see Institute’s advertisement Today’s TV program…………………………………………………………………………………………………………….2. I be interested in learn English……………………………………………………………………..3. I would like information your Institute…………………………………………………………………………………………………………….4. I want improve reading writing…………………………………………………………………….5. Could you please information length courses fees beginners?…………………………………………………………………………………………………………….6. I complete spoken English test necessary…………………………………………………………7. I look forward hear you……………………………………………………………………………..Sincerely, BaLe Van BaX. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest1. a. when b. wherec. whyd. who2. a. climbingb. blousec. brownd. billion3. a. wantedb. playedc. neededd. collected4. a. internetb. informationc. violentd. opinion5. a. friendb. religionc. tentd. present6. a. proudb. aboutc. aroundd. would7. a. children b. chairc. schoold. check8. a. hatb. afterc. bankd. exam9. a. anotherb. bothc. brotherd. those10.a. booksb. newspapersc. radiosd. magazines11. a. computerb. uniformc. duringd. summer12. a. happyb. housec. hourd. have13.a. time b. shrine c. Biology d. History14.a. mountain b. main c. plain d. again 15. A painted b. playedc. mentionedd. lived16.A. dormitoryb. colorc. sportd. morning17. A. campus b. examination c. reputationd. lamp XI. Match the items in the column A with one in the column B (1.5ms)ABC1. Every day you do morning exercise,A. if you want to get well12. You have to stay in bedB. so he didn’t have breakfast23. Mary studies very hard,C. how long I would stay there34. He woke up late,D. don’t you?45. Miss Jackson asked me E. He wishes he knew many people56. Minh doesn’t know many people.F. so she always get good grades6 CNG ễN TP HC Kè I- KHI LP Mụn: Ting Anh - Nm hc: 2012 -2013 A GRAMMAR: I Tenses: The present simple tense S + is /am /are S + V1 / V- s / V-es / has Adv: always / usually / often / sometimes / everyday The present progressive tense : S + is / am / are + V-ing Adv: now, at the present, at the moment The future simple tense: S + will + V1 Adv: Tomorrow, next week, next Sunday The past simple tense S + was / were S + V-ed / V2 Adv: yesterday, last week, last Sunday, ago, in 2007 The past progressive tense S +was /were + V-ing Adv: At this time yesterday, at this time last week, at 8.00 last night The present perfect tense S+ have/ has + p.p (V-ed /V 3) Adv: just, already, ever, never, since, for, yet (already: is used in affirmatives, ever: in questions, yet: in questions and negatives) II Passive voice: Ex: Active: Mr Smith taught English Passive: English was taught by Mr Smith BNG TểM TT CC THè B NG TENSE ( Thỡ ) ACTIVE ( Caõu chuỷ ủoọng ) S + Verb ( s / es ) Simple present ( HT) Present S + am / is / are + V-ing continuous ( HTTD ) Simple past S + V2 / V-ed PASSIVE ( Caõu bũ ủoọng ) S + am / is / are + V3 / V-ed S + am /is /are + being + V3 /V-ed S + was / were + V3 / V-ed (QK) Past continuous ( S + was / were + V-ing QKTD ) Present perfect S + have / has + V3 / V-ed ( HTHT ) Modal verbs S+ will/shall/can/could/must+ V2 / V-ed S + have/has/ought to + V1 S + was / were + being + V3 / V-ed S + have / has + been + V3 / V-ed S+ will/shall/can/could/must+ be + V3/V-ed S + have/has/ought to + be + V3/V-ed III Reported speech / Indirect speech: Cỏch chuyn t cõu trc tip sang cõu giỏn tip Thay i v thỡ Thay i trng t ch thi gian v ni chn Simple present Simple past This/ These That/ Those Present Past progressive Here There progressive Will Would Now Then Must Had to Today/ Tonight That day/ That night Can Could Tomorrow The next day/ the following day May Might Last Before IMPERATIVE (Mnh lnh) + AFFIRMATIVE (khng nh) Ex : Stay in bed for a few days. The doctor said to me The doctor told me to stay in bed for a few days + NEGATIVE (Ph nh) Ex : Dont wait, he said to me He asked me not to wait Never that again , she said to her son She told her son never to that STATEMENTS Ex 1: She is going to America for six months They say ( that) she is going to America for six months I went home early She told me she had gone home early Note: Nu ng t tng thut thỡ hin ti (say) ng t mnh tng thut khụng cú s thay i v thỡ Nu ng t tng thut quỏ kh (said / told) thỡ ng t mnh tng thut phi lựi mt thỡ QUESTIONS YES / NO questions Ex: She said , Are you thirsty , Peter ? She asked Peter if (whether) he was thirsty He asked me, Do you go to school every morning? He asked me if (whether) I went to school every morning WH QUESTIONS Ex: He asked , What have you got in your bag ? He asked (me) what I had got in my bag He said , Mary , when is the next train ? He asked Mary when the next train was IV Wish- sentences: (Cõu m c) Mong c tng lai: COULD+ V1 WOULD/ Ex: I fly to Mong c trỏi s tht hin ti : Quỏ kh n: Ved/ V2/ (bewere) She enough time to study now V Conditional sentence: Type (Cõu iu kin) wish I would Hanoi tomorrow wish she had If- clause Main clause S + V ( present simple S + will/ can / should / must / might / ought tense ) to + V1 Ex If it doesnt rain, we will go to the movies VI Adverb clause of result: so / therefore + clause (S + V.) Ex: Ba went to bed early because he was tired Ba was tired, so he went to bed early.= Ba was tired; therefore, he went to bed early VII Tag questions: - Affirmative statement, negative tag? - Negative statement, affirmative tag? Eg: They wont answer the questions, will they? Helen can speak English very well, cant she? My mother is very beautiful, Nam didnt agree with you, did isnt she? he? Hoa makes the questions, My father went to the cinema, doesnt she? didnt he? Notes: I am arent I? Ex: I am right, arent I? Lets Shall we? - Lets play games, shall we? VIII Gerund after some verbs: S + like / love / enjoy / dislike / hate / mind / start / finish + V-ing IX Prepositions of time: In, on, at, from to, until = till, up to, between and, after, before B VOCABULARY: From unit to unit C SKILLS: I Reading: c hiu mt s on vit v cnh quan , phong tc quỏn ca mt s nc ụng Nam ; v trang phc ; v nụng thụn, mt s hot ng v sinh hot ca ngi dõn lng quờ; vic hc ngoi ng; v cỏc phng tin truyn thụng ( bỏo , truyn hỡnh, truyn thanh, internet,.)v lm cỏc dng bi c hiu sau: + True / False + Answer the questions + Choose the correct answer + Complete the sentences using the information from the passage + Complete the summary using the information from the passage + Fill in each numbered blank with a suitable word from the box II Writing: Vit c cỏc on ngn v cỏc ni dung sau + Vit th cỏ nhõn + Vit on cú t gi ý + Vit th hi, yờu cu THE END ễN TP HC K 1-ANH VN -9 ( 2012-2013) A-Grammar I- tenses ( active & passive) TENSES USES FORM NOTES Present Din t TO BE: AM, AM NOT I -V+ ES: :ng t tn simple -Mt chõn IS ,ISNT HE, cựng ( thỡ hiờn tai lý,mt s tht SHE, IT, BA cú:O,S,Z,X,SH,CH n) hin nhiờn,1 ARE, ARENT WE, Go->goes Always, thúi quen YOU, THEY mix->mixes usually, Often, never, Sometimes, ever Every, seldom Once/twice/t hree times a week /month Present progressive ( hin ti tip din) Now,at the moment,at present,sau cõu mnh lnh-Look!/ Listen!/ Be careful! hin ti -Mt hnh ng tng lai mnh trng ng ch thi gian bt u bng: when, before, after ,until ,till,As soon as, -lch trỡnh ,thi gian biu Din t hnh ng ,1 s vic: - ang xóy lỳc núi hay khong thi gian ang núi -Mt hnh ng tm thi -Mt hnh ng c sp xp tng lai vi trng t ch thi gian: tonight, tomorrow,next week -Dựng vi ALWAYS din t s phn nn The future -Mt s intention vic ,mt hnh tense( tng ng c sp lai d nh) xp NG T THNG I, WE, YOU, THEY HE, SHE, IT, BA (+) S + V S+ V+ S/ ES (-) S+ DONT + V S+ DOESNT + V (?) DO + S+ V? DOES +S + V? -Yes, S+ /does -No, S+ dont /doesnt PASSIVE VOICE S+ is /am /are + p.p havehas study-> studies (tn cựng cú ph õm + y ies ) PLAYS -Cỏch c uụi ES/ S Nhng ng t tn cựng cú: *s,sh,ch,z,x,ge,ce,se+ (e)s=>/IZ/ *p,t,k,f,(th) /s/; helps,looks *cỏc õm cũn li/z/: loves,plays,learns -Liveliving (+) S+ IS/AM/ARE + V-swimswimming(tn ING cựng cú nguyờn õm+ (-) S+ IS/AM/ARE + NOT ph õmgp ụi ph + V-ING õm + ING (?) IS/AM/ARE + S + V-BeginBeginning # ING? visit Visiting YES S+ IS/AM/ARE - Cỏc ng t khụng NO S + chia thỡ hin ti tip IS/AM/ARE+NOT dinthỡ hin ti n:be, want, like, see, PASSIVE VOICE belong, know, love, S + is/ am/ are+ being+ p.p hate, need, suppose, remember, release, mean, forget, prefer, hear, believe, seem, understand, have, think nhng ng t cú ý nim thỡ gian ngn:stop,drop,find,buy ,break, (+) S+ IS /AM /ARE /+ GOING TO+V -Nhng ng t ch s -)S+IS/AM/ARE+NOT+GO chuyn ng: go INGTO+V ,come ,move dựng thỡ Tomorrow,n tng lai ext -Da vo hin ,tonight tng d bỏo iu sp xy -Mt s vic s c thc hin m c quyt nh trc núi Simple -Mt s future vic ,mt hnh ( tng lai ng chc n) chn hoc Tomorrow,n khụng chc ext chn s xy soon.,in two tng years lai time,in -Mt li ,1 2012,I quyt tõm,1 li think,I e promise, I -Trong cõu hope ngh yờu cu lch s -Mt s vic s c thc hin m c quyt nh lỳc núi (?) IS /AM / ARE+S +GOING TO +V? Yes S+ IS /AM /ARE No.S + IS /AM /ARE/+NOT passive voice S+IS/AM/ARE/GOING TO+BE+P.P hin ti tip din thay cho tng lai gn Vớ d: Im going to my village tomorrow (+) S+WILL/SHALL+V (-) S+WONT/SHANT+V (?) WILL/SHALL +S +V? Yes S+WILL/SHALL N o S+WONT/SHANT passive voice S+WILL/SHALL+BE +P.P., -I will = Ill -will not = wont -shall not = shant * I , WE - SHALL * Shall we + V? = Lets + V * Shall I +V ? = Do you want me to +V? Simple past ( quỏ kh n) Ago, yesterday, in 2005, last TO BE: -WAS, WASNT I, HE,SHE,IT,Ba -WERE,WERENT WE,YOU,THEY *NG T THNG (+) S+V-ED/II (-) S+ DIDNT+V (?) DID + S +V? -Tr li: Yes, S + did / No, S + - ng t quy tc: V + ED Arrive Arrived Stop Stopped Study studied - Cỏch c uụi ED/id/ t, d: visited, needed /t/ s, k, p, f, sh, ch, (th) ,dz: looked, missed -Mt hnh ng ,1 s vic xy ti mt thi im xỏc nh quỏ kh - chui hnh ng xy quỏ kh theo trỡnh t thi gian - thúi quen quỏ kh -Dựng cõu tng thut ,V k chuyn Present - Din t Perfect hnh ng bt ( hin ti u t quỏ kh hon thnh) kộo di n (for, since, hin ti/ tng ever, before, lai: for, since, so far, up to ever, before, now, until so far, up to now, now, until already, yet, now lately, just, - hnh ng recently) xy quỏ kh khụng xỏc nh thi gian: already, yet, lately, just, recently - hnh ng xy quỏ kh nhng kt qu cũn lu li hin ti - hnh ng xy quỏ kh cú th lp li vi ln v cú kh nng xy tung lai: twice, several times, three times, the first/ didnt Passive: S + was/ were + p.p - Khng nh: S + have/ has + PP - Ph nh: S + have/ has + not + PP - Nghi vn: Have/ has + S + PP ? - Tr li: Yes, S + have/ has No, S + have/ has + not Passive voice S+HAVE / HAS+ BEEN + P.P /d/ cỏc õm cũn li: loved, called *PP: V-ed / V3 * I, we, you, they have He, she, it has * Been/ gone - My farther has been to London ( He isnt there now) - My farther has gone to London ( Hes in London now/ Hes on the way to London -Yet-> ng cui cõu ph nh v nghi second time Past - Din t - Khng nh: Passive voice (modal Continuous hnh ng S + was/ were + V-ing verbs) ( quỏ kh ang xy - Ph nh: S + CAN + V -> S + tip din) quỏ kh S + was/ were + not + V-ing CAN BE +PP ti ,1 thi im - Nghi vn: MAY xỏc nh quỏ Was/ were + S + V-ing ? MUST kh: at - Tr li: MIGHT oclock last Yes, S + was/ were SHOULD night, at p.m No, S + was/ were + not WOULD yesterday, at Passive: COULD this time S + was/ were + being + pp OUGHT TO yesterday USED TO - hay nhiu HAVE/ HAS TO hnh ng ng thi xy quỏ kh: while - hnh ng ang xy quỏ kh thỡ hnh ng khỏc xen vo: when, while, as,( hnh ng xen vo thỡ quỏ kh n) 2- Modal verbs: S+ can /may /must /should + V S + can / may / + be +P.P /would / might/used to/ Ought to / have, has to 3Verbs of opinion: know, find, hear, report , rumor (n) declare ( tuyờn b) say, think ,believe S1+V1 +( that)+S2 + V2=>It +be + P.P(V1)+ THAT+S2 =>S2 + BE +PP(V1) + TO+V2( inf) They said that your father was a good footballer =>It was said that your father was a good footballer => Your father was said to be a good footballer II-Conditional sentences (Cõu iu kin)-Type - Use : iu kin cú th xy hin ti hoc tng lai If clause Simple present S + V ( s/es) III-Clauses after Main clause Simple future S + will/shall/can/may /must/have to+ V-inf Future S + Would/Should/Could +V S + V +ed / II S + Had + PP wish Present IV-Reported speech Past 1- Statements (cõu khng nh & ph nh) : - S + said/said to sb/told sb + (that) + S + V (past tenses) Ex :He said, I am tired today -ỉHe said(that)he was tired that day 2- Yes- No questions (cõu hi Yes/no) -S + asked(sb) / wondered + if/whether + S + V(past tenses) Ex : They said , Are you tired , Tom? -ỉThey asked Tom if / whether he was tired 3- Wh- questions : - S +asked (sb)/ wanted to know + question word + S + V (past tenses) Ex: He said to me, Why dont you tell me about that ? -ỉHe asked me why I didnt tell him about that 4- Commands & requests: -S +asked/ told + sb +( not) to +V 5- Advice: -S1+ said (to+ sb) + that +S2 + (SHOULD )+V / -S +advised + sb +( not) to +V V-VERB PATTERNS 1- Verbs + to inf Verbs Ngha Verbs Ngha Verbs Ngha Want Mun Afford N lc Hope Hy vng Wish Ao c Agree ng ý Manage Xoay x Decide Quyt Plan Lp k Offer Cho Prepar nh Desire hoch Promise Ha e Chun b Appear Mong mun Refuse T chi Preten Ga v Choose Xut hin Threate e da d Sp xp Expect La chn n Hng Arrang Th Fail Mong i Tend n e Dỏm Happen Trt Seem Dng Swear Giỳp Xy learn nh Dare Help Would you like 2-Verbs + V ing *Like / Love / Enjoy thớch *Hate / Dislike / Detest Ghột *Start / Begin Bt u * Finish / Stop / Give up Kt thỳc *To be fond of : thớch To be bored with : Chỏn Look forward to : Mong i To be worth : Cú giỏ tr, ỏng To be Interested in : Thớch To be no use / good : Vụ ớch To be tired of : Chỏn Cant stand / bear / imagine / understand To be fed up with : Chỏn *sau cỏc gii t :At / on / in / up / of / off / from / to / with / without / about, by Admit Tha nhn Mention Chỳ ý Report Bỏo cỏo Allow Cho phộp Mind Phin Quit T b Avoid Trỏnh Miss B l Recall Nh li Consider Xem xột Permit Cho phộp Risk Liu Delay Trỡ hoón Postpone Trỡ hoón Suggest ngh Deny Ph nhn Practice Luyn Keep Gi Prefer Thớch hn 3-Verbs + V ing or to inf (different meaning) a stop + To-V : dng li lm gỡ + V-ing : dng , thụi lm vic gỡ b-Remember Forget + To-inf : mang ý ngha tng lai hoc iu kin Regret + V-ing : mang ý ngha quỏ kh hoc thúi quen c-Try to inf : c gng V-ing : th d-Smell Hear See + V-ing (hnh ng ang din ra) Watch Listen Catch + inf : S tht,hnh ng hon tt Notice Feel d - Allow cho phộp + O + (not)to - ỡnf Permit + V-ing (khụng cú tõn ng) Suggest : ngh 4.Ask yờu cu Tell Bo Advise Khuyờn + O + (not)to - ỡnf Order Ra lnh Warn Cnh bỏo Persuade thuyt phc Require yờu cu 10 Vietnamese women prefer to wear modern clothing work ( at / in/ to / with ) 10 The Ao dai is the dress of Vietnamese women ( beautiful / traditional / casual / baggy ) 11 The word Jeans comes a kind of material that was made in Europe ( in / at / from / to ) 12 Nguyen Du is considered a famous Vietnamese ( poetry / poem / poetic / poet ) 13 Nam writes very quickly He has finished his essay ( already / for / yet / since ) 14 If you want to get good grades, you study hard ( could / must / shall / ought ) 15 She said she to Ha Noi the following day ( will go / goes / went / would go ) 16 The of the course is US$2000 ( tuition / money / fee / price ) 17 I like the 7p.m news on TV because it is ( informed / informal / information / informative ) 18 is a large building in a college or university where students live.( dormitory / campus /Institute/Hall 19 After school, he works .in a bookstore near his house ( full-time / half-time/part-time/over-time 20 What benefits does TV bring about to peoples life ? ( events / advantages / information / interaction 21 People buy food and small things at the ( restaurant / bookstore / stadium / grocery store ) 22 The weather was bad, we didnt go for a picnic ( so / but / however / because ) 23 He moved to HCM City, but we still keep in ( writing / touch / meeting / contact ) 24 Maryam was by the hospitality of Hanoi people (impressed/ impress / impressive/ impressing 25 You should always a helmet when riding a motorbike ( puts on / get / wear / use ) 26 The internet has both advantages and , so we need to use it properly.(benefits/ limitations /education 27 How much time you spend the web ? ( responding / posting / using / surfing ) 28 The unit of used in the USA is dollar ( currency / money / change / bank-note ) 17 29 He works on a ship and spends most of his life at sea He is a ( poet / designer / town crier / sailor ) 30 A is a person whose job is to decide how to make things or decide their shape or appearance ( pen pal / designer / town crier / sailor ) 31 Nam asked me if he use my phone ( can / could / may / must ) 32 They said they were busy ( that day / today / this day / the day ) 33 Its quite easy to get access the Internet ( on / in / to / into) 34 I suggested the shrine on the mountain ( visit / visiting / to visit / visited ) 35 We are good friends We each other for a long time ( know / knew / known / have known ) VII/ Choose the word which is pronounced differently from the others a watch b channel c chat d chemistry a divided b enjoyed c collected d visited a comprise b primary c religion d shrine a inspiration b minority c edition d institute a deny b reputation c benefit d website a scenery b remote c encourage d depend a access b grocery c necessary d climate a separate b design c stripe d style a banyan b hate c baggy d fashion 10 a currency b compulsory c Mausoleum d instruction 11 a qualify b scenery c grocery d academy 12 a internet b invent c media d spend 13 a divide b design c impress d primary 14 a design b sleeved c slit d inspiration 15 a ethnic b currency c occasion d comprise 16 a hold b history c Buddhism d home 17 a fashion b occasion c match d baggy 18 a media b article c documentary d adult 19 a communicate b explore c forum d force 20 a pagoda b access c relax d interact 21 a crier b costly c interactive d force 22 a telegraph b benefit c deny d website 18 23 a wandered b interacted c shouted d invented 24 a opinion b purpose c control d violent 25 a bamboo b afternoon c soon d took VIII/ Choose the word whose main stress is placed differently from the other a collection b occasion c religion d correspond a climate b picnic c poet d design a comment b hamburger c encourage d fashion a documentary b disadvantage c interactive d communicate a deny b access c forum d media 6.a blanket b gather c bamboo d purpose 7.a symbol b website c highway d relax 8.a banyan b exchange c material d advanced 9.a Dragon b remote c parking d equal 10.a depend b entrance c hero d village XI.VOCABULARY: Give the correct form of the words given to finish the sentences We are really impressed by.of these villagers (friend) There used to be a big tree at the to this village (enter) Pauls old coat was so out that he had to buy a new one (wear) People used to wear just a wrapped round the body (clothes) My grandmother didnt work outside her home when she was young She only did her.task (tradition) Students should be to be proud of school uniforms (courage) What have they done to their own country? (modern) Lan wants to be a fashion .when she grows up (design) Islam is Malaysias official (religious) 10 In many countries, education is free and for Children (compel) 11 is a source of income for radio, TV and newspapers (advertise) 12 Internet has It is very time-consuming and costly (limit) 13 I watch the news every day because its very ( inform) 14 The Internet is a very useful means of (communicate) 15 The Internet has developed in every field.(increase) 1/ friendliness 2/ entrance 3/ worn 4/ clothing 5/ traditional 6/ encourage 7/ modernize 8/ designer9/ religion 10/ compulsory 19 11/ advertising 12/ limitations 13/ informative 14/ communication 15/ increasingly X CONDITIONAL SENTENCES If John (study) hard, he (pass) his examinations I (go) .shopping with you if I (have)time tomorrow I (speak) with him if he (arrive) on time If the train (be) .late We (not / be)able to see them If the weather (be) .nice tomorrow, I (go) shopping with you He (find) a job somewhere if he (try) hard If he (fail). the text, he (have) to repeat the course We (be) in the dark if you (turn) off the light 10 If he (have) free time, he will go swimming XI.: Complete these sentences , using Tag-Questions: 1.Thanh will go to the cinema,? 2.You ve already done your homework,.? 3.They dont walk regularly,? 4.Ngoc hasnt finished her study in England,? 5.Quan asked you how to get to the post office, ? 6.Your classmates are going to have a picnic, ? 7.I have to come there at 5p.m., ? 8.We must all work very hard,? 9.Mr Smith has kindly provided a picnic lunch for ,? 10.He was a pilot, .? 11.They disappeared too long,.? 12.He shouldnt play video games too much,? 13.Your parents arent at home now, ? 14.There are rivers and lakes on the moon,.? 15.One day on the moon lasts for two weeks,.? 16.Nam had to buy some match boxes, ? 17.Hanh is preparing for her next examination, ? 18.I am a new comer, ? 19.None of them like watching TV,.? 20.Lets go shopping, .? 20 KIM TRA HC K I Nm hc 2009-2010 TING ANH - LP I) Choose the best answer(2.5ms) 1-We wish we _a plane a- flown b- could fly c- can fly d- did fly 2-Lan worked hard, she passed the exam easily a- because b- so c- if d- but We havent kept in touch with each other a- since two years b- two years ago c- for two years d- over two years 4- Wearing casual clothes makes students comfortable a- to feel b- feeling c- feel d- felt 5- Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the other words a- enjoyed b- cooked c- missed d- stopped 6- He arrived in Singapore Monday evening a- in b- at c- on dfor 7-Nguyen Du is considered a great Vietnamese _.a-poet b-designer c-teacher d- hero 8-By learning English ,you can get to the world s development a-way baccess c-gate d-door Its very cold today, ? a- it is b- is it c- hasnt it d- isnt it 10-Na didnt have a chance to practice speaking English, ? a- didnt Na b- havent she c- did she d- did Na II) Complete the sentences with the correct form or tense of the verbs in brackets: (2ms) 1-Mr Nam (teach) English here since he (leave) university 2-They advised him .( be) careful and.(not cross) the street against the red lights -Those children enjoy (take ) a leisurely bicycle ride to the countryside for the weekend after.(finish) a hard working week 4-Its difficult for my American friend (get) used to (eat) with chopsticks III)Use the correct form of the word given in each sentence( 1m ) 1-We saw your .on TV last night ( advertise ) 2-The children gathered their things and ran to the bus station ( hurry) 3-We watch the news because its very .( inform) 4-She is considered as one of the greatest.of the country (hero ) IV)Fill each gap with one suitable words from the box,one example has been done for you(2ms ) Poor primary in under wear encourages labels wealthy to 21 equal - make I strongly believe that it is important to (0) wear uniforms when students are at school Firstly, wearing uniforms (1) _ the children to take pride (2) being students of the school they are going to because they are wearing uniforms with (3) bearing their schools name Secondly, wearing uniforms helps students feel (4) in many ways They all start from the same place no matter they are (5) _ or unwealthy They are really friends to one another (6) _ one school roof Last but not least, it is practical (7) wear uniform It doesnt take you time to think of what to wear every day In conclusion, all students from (8) _ to high schools should wear uniforms IV) Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first (2.5ms) 1-My wife is very busy now, she ll visit you tomorrow. Peter said to Liz Peter said that 2- Do you know how to make tea ,Lan ? Tim said Tim asked 3- My grandparents no longer live in the country- My grandparents used 4- Unless he comes soon , he might be late for the last train If 5- Peter was very intelligent He could answer these questions He was so Test I.PHONETICS: (1.0m) *Choose the word that has a different pronunciation from the others A east B seat C great D meat A picture B village C river D find A parent B ten C when D entrance A practiced B learned C asked D watched II.VOCABULARY - STRUCTURE: (2.5ms)a Choose the best word or phrase to fill in each gap: Our father often works night A on B at C in for I wish I on the sunny beach now A am B would be C be D were What of learning French you find most difficult?A kind B type C aspect D form They have many well- teachers there A qualify B qualification C Qualified D quality 22 I feel a member of your family A as B Same C same D like He was born 15th, January A on B in C at D of I have known her I came to Hue A since B when C while D until I asked them they passed their exam A if B when C whether D Both A & C If he hard , he will pass the exam A study B studies C to study D studied 10 Rice .in tropical countries A is grown B are grown C grows D grown b Supply the correct tense of verb in brackets.(2.5ms) 1/ He (be).very successful in his business since he (come).here three years ago 2/ These student enjoy (play).football 3/.you (ever read)that novel ? 4/ Last night , while I (do) my homework , my old friends (come) 5/ This test is very easy, (be) it ? III READING: (2.0ms) Like other languages, English is always changing, but it changes very slowly People invent new words, borrow words from other languages and change the meaning of the words as needed For example, the English word "byte" was invented by computer specialists in 1959 The word "tomato" was borrowed from Nahuati, an American Indian language spoken in Mexico The word "meat" once referred to food in general People learn English as well as languages by listening, copying what they hear, and using the language Most school children learn their first language easily and sometimes other languages as well Statements True (T) English is changing very quickly Some English words are borrowed from other languages Some English words are invented by computer specialists "Food" means meat in general IV Rewrite the following sentences: Nga went to bed early because she was tired after the trip (so) False (F) 23 Nga He said, I will go to Dalat tomorrow. He Mrs White asked him, How you go to school? Mrs White We cant go out because of the heavy rain (wish) We 24 EXERCISES: I Supply the correct tense of the verbs: I (post) a letter to her months ago At this time yesterday we (learn) English Ba usually (go) to school by bike Lan (read) book in her room at the moment Have you ever (eat) Chinese food yet? Yes, I (eat) at a Chinese restaurant last year I (call) you tomorrow If he (study) hard, he (get) _ good mark When the phone rang, she (cook) dinner It is raining heavily, so we cant (go) out 10 We enjoy (play) soccer 1/ posted 2/ were learning 3/ goes 4/ is reading 5/ eaten ate 6/ will call 7/ studies can 8/ was cooking 9/ go 10/ playing II Supply the correct form of the words in brackets: He drives (care) He never has an accident The Ao Dai is the (tradition) dress of Vietnamese women Vietnamese people are very (friend) Ba likes collecting stamps in his free time He is a stamp (collect) They plant rice and raise cattle on the farm They are (farm) 1/ carefully 2/ traditional 3/ friendly 4/ collector 5/ farmers III Fill in each blank with a suitable preposition: A/ I am Hoa Im staying (1) my uncle and aunt I always wear school uniform when I am (2) school Wearing uniforms encourage me to be proud (3) my school I usually go to school (4) Monday (5) Friday My classes usually finish at 11.15(6) morning, so I arrive home (7) 11.15 I usually have English classes (8) Monday and Friday I am good(9) English I like listening (10) English songs (11) my free time I have learned English (12) years I think English will be necessary (13) _my job in the future 14 Women usually wear the ao dai special occasions It has never been out _fashion 15 Jean cloth was made cotton the 18th century 25 16 It is necessary students wear school uniform 17 My home village is the north Qui Nhon city 18 Im looking forward hearing from you 19 Nobody can deny the benefits the internet in our life 20 You have read this article the website, havent you? 1/ with 2/ at 3/ of 4/ from 5/ to 6/ in 7/ at 8/ on 9/ at 10/ to 11/ in 12/ for 13/ for 14/ on 15/ of in 16/ for to 17/ in of 18/ to 19/ from 20/ on IV Find out and correct the mistakes for the following sentences: What did you like when you are a young girl? You should be friendliness to your neighbors He used to working full time but now he is a pastime worker If I will see you tomorrow, I will give you a present The examiner asked me where I live Nga is very good for learning English The course begins in November 5th Ba wishes he can speak French well You dont like this music, dont you? 10 Mary speaks English and French, does she? 11 Ba likes music, doesnt Ba? 12 Jane stayed at home because of it was raining 13 It takes 60 minutes for us for this test 14 Thank you for your invite 15 Its time we catch the bus 1/ are were 2/ friendly 3/ work 4/ will see see 5/ lived 6/ at 7/ on 8/ could 9/ you 10/ doesnt 11/ doesnt he 12/ because 13/ to 14/ invitation 15/ to catch V Rewrite the following sentences: My students dont study hard I wish I cant come to the party I wish 26 My grandparents live too far from me I wish Nga isnt in Ha Noi now Nga wishes The students clean this room everyday This room The workers have just built a new bridge here A new bridge I bought that schoolbag last year That schoolbag Ba has finished these works before lunch These works We will an English test next week An English test 10 He is going to give his son a present His son 11 We must the exercises carefully The exercises 12 This book is very interesting The teacher said 13 Im practicing English. Lan said 14 Do you live in the countryside? He asked me 15 When does your school vacation start? Tim asked Hoa 16 You must come here now. Mrs Lien said Hoa 17 I will see you tomorrow. Hellen said to Nam 18 They have learned English for years now They started 19 I spent hours painting this picture It took me 20 Nam is more intelligent than his brother Nams brother is not 21 My grandmother often wore Ao dai My grandmother used to 27 25 Because Hoa was tired she went to bed early , so VI Complete the tag questions: Hoa wont be late,.? Youre hungry, ? Lan doesnt know the answer, ? He can speak English,? Your uncle is a journalist,? She hasnt sent any e-mail to her friends,? You parents worked in a factory, ? She will be here tomorrow,? This picture is yours,.? 10 Lets go somewhere for a drink,.? 1/ will she 2/ arent you 3/ does she 4/ cant he 5/ isnt he 6/ has she 7/ didnt they 8/ wont she 9/ isnt it 10/ shall we VII Choose the correct sentence with the same meaning as the one in italics Tim isnt in Ha Noi now A Tim wishes he were in Ha Noi now B Tim wishes he were not in Ha Noi now C Tim wishes he was in Ha Noi now D Tim wishes he is in Ha Noi now They have just built a new hospital here A A new hospital here has just built B A new hospital has just built here C A new hospital has just been built here D They have just been built a new hospital here Do you live in the countryside? A He asked me I lived in the countryside B He asked me if I lived in the countryside C He asked me if I live in the countryside D He said to me if I live in the countryside Her home village / about / 120 kilometers / city A Her home village is about 120 kilometers for city B Her home village goes about 120 kilometers for city C Her home village takes about 120 kilometers to go to the city 28 D Her home village is about 120 kilometers from the city He likes to watch soccer match on TV A He hates watching soccer match on TV B He loves watching soccer match on TV C He enjoys to watch soccer match on TV D He doesnt enjoy watching soccer match on TV I want to be a good student Nam said that A I wanted to be a good student B I was a good student C He wanted to be a good student D He was a good student VIII Read the information then answer the questions: THAILAND Location: South East Asia Unit of currency: Baht Area : 513,115sq,km Capital city: Bangkok Population: over 62 millions Official religion: Buddhism Climate: tropical National language: Thai Where is Thailand? Is the climate in Thailand different from the one in Vietnam? Name of the capital city of Thailand What is the population of Thailand? What is the official religion in Thailand? IX Write the correct sentences to make a complete letter Dear Sir, I/ see/ Institutes advertisement/ Todays TV program I / be/ interested in / learn English I/ would like/ information/ your Institute 29 I / want / improve/ reading / writing Could you please/ information/ length/ courses/ fees/ beginners? I/ complete/ spoken English test/ necessary I/ look forward/ hear/ you Sincerely, Ba Le Van Ba X Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest a when b where c why d who a climbing b blouse c brown d billion a wanted b played c needed d collected a internet b information c violent d opinion a friend b religion c tent d present a proud b about c around d would a children b chair c school d check a hat b after c bank d exam a another b both c brother d those 10.a books b newspapers c radios d magazines 11 a computer b uniform c during d summer 12 a happy b house c hour d have 13.a time b shrine c Biology d History 14.a mountain b main c plain d again 15 A painted b played c mentioned d lived 16.A dormitory b color c sport d morning 17 A campus b examination c reputation d lamp XI Match the items in the column A with one in the column B (1.5ms) A B C 30 Every day you morning exercise, You have to stay in bed Mary studies very hard, He woke up late, Miss Jackson asked me Minh doesnt know many people A if you want to get well B so he didnt have breakfast C how long I would stay there D dont you? E He wishes he knew many people F so she always get good grades 31 ... phong tục tập quán số nước Đông Nam Á; trang phục ; nông thôn, số hoạt động sinh hoạt người dân làng quê; việc học ngoại ngữ; phương tiện truyền thông ( báo chí , truyền hình, truyền thanh, internet,….)và... sau + Viết thư cá nhân + Viết đoạn văn có từ gợi ý + Viết thư hỏi, yêu cầu THE END ÔN TẬP HỌC KỲ 1 -ANH VĂN -9 ( 2012-2013) A-Grammar I- tenses ( active & passive) TENSES USES FORM NOTES Present... TV,…………………………….? 20.Let’s go shopping, ………………………….? 20 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 20 09- 2010 TIẾNG ANH - LỚP I) Choose the best answer(2.5ms) 1-We wish we _a plane a- flown b- could fly c- can
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương tiếng Anh HKI lớp 9, Đề cương tiếng Anh HKI lớp 9, Đề cương tiếng Anh HKI lớp 9, XI.VOCABULARY: Give the correct form of the words given to finish the sentences

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay