Giữ gìn tâm hồn đẹp

5 134 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 17:03

Nếu tâm ta tốt thì ta làm nên những điều tốt đẹp cho mọi người và tạo thành cái phúc cho chính mình. Ngược lại, nếu tâm ta xấu thì ta làm những điều hại người và tạo thành cái tội cho mình. Và cuối cùng lại, cái giá trị cho cuộc sống hay cuộc đời của mình chính là cái tội và cái phúc, còn mọi điều khác tất cả đều vô thường, tạm bợ mà ta phải rời bỏ khi từ giã cuộc đời này. GI Ữ GÌN TÂM H Ồ N ĐẸ P Muốn hay không sống c ũng b ị lôi kéo v ề hai khuynh hướng đối nghịch, nỗ l ực vươn lên nh ững ều t ốt đẹp buông thả chìm vào ều x ấu ác Cho nên, người đệ tử Phật ta phải biết câu tội phúc phải quan sát t ừng tí m ột để ứng dụng sống Cứ lần phạm vào m ột ều x ấu, ta phải kiểm điểm để biết lầm lỗi mà sửa sai Tại phải chùa, phải tu dưỡng? b ởi tâm h ồn g ốc điều tốt lành Thế tội ?, phúc ? Nếu tâm ta tốt ta làm nên ều t ốt đẹp cho m ọi ng ười t ạo thành phúc cho Ng ược lại, n ếu tâm ta x ấu ta làm điều hại người tạo thành t ội cho Và cu ối l ại, giá trị cho sống hay đời c t ội phúc, điều khác tất vô thường, tạm b ợ mà ta ph ải r ời bỏ từ giã đời Có thật bát bỏ ch ết ta không đem theo cả, mà mang theo tội phúc làm, tội, phúc đưa ta cõi giới Nh vậy, cu ối giá tr ị người tội, phúc, gốc c tội phúc lại tâm Do đó, người học đạo người phải biết cân đo đong đếm t ội phúc suy nghĩ, hành động, lời nói hàng ngày M ột người có tâm tốt trời đất yêu thương, gia h ộ, giúp ta tránh hành động gây tội, tăng phúc Người có phúc nhiều đời tự nhiên đượ c an vui, h ạnh phúc, may mắn Đó nhân ta đo ạt t th ủ đoạn, tính toán, thua với người khác Tuy nhiên, gốc việc cân đo đong đếm tội phúc n ằm tâm ta Nếu tâm ta có trí tu ệ m ới bi ết t ội phúc; có yêu th ương biết sống vị tha; có khiêm hạ m ới bi ết tôn tr ọng ng ười khác, biết kiềm chế ngạo mạn thân Tâm ta t ốt cu ộc đời ta yên vui Và tùy mức độ tốt c tâm tăng đến đâu mà giá tr ị ta vượt lên tới Người đượ c coi Thánh đời người có tâm c ực t ốt, người người khác nương tựa, học hỏi Vì vậy, ta ph ải bi ết xây dựng, bảo vệ cho tâm hồn đẹp “Chúng ta phải biết xây dựng cho m ột tâm h ồn t ốt đẹp t trẻ việc sớm biết đạo lý Ng ười có tuổi c ũng t ừng trải nghiệm sống với nhi ều vai trò, nh ất đối v ới l ớp tr ẻ nên ý thức nhiều vi ệc xây d ựng tâm h ồn c mình, theo văn hóa người Việt Nam, ng ười l ớn tuổi phải ng ười đáng kính.” Để gọi người già đáng kính ng ười l ớn tu ổi; ng ười hi ểu nhiều đời, bao dung trước lỗi lầm c ng ười khác; người mà lỗi vượt qua đượ c nhi ều V ậy theo tuổi mà ta buộc ph ải xây dựng tâm h ồn t ốt h ơn lúc trẻ Có ba vấn đề đượ c đặt ra: - Thứ nhất: Từ đâu mà tâm ta bị ều xấu xâm nh ập - Thứ hai: Làm cách để xây d ựng tâm hồn ta t ốt lên t ừng ngày - Thứ ba: Rất nhiều ều thường xuyên tác động, phá ho ại tâm h ồn ta làm cho tâm ta xấu đi, ta ph ải bi ết ng ăn ch ặn nh ững ều x ấu rớt vào lòng, ta phải biết bảo v ệ tâm h ồn Vun đắp tâm hồn ta di ệt nh ững tâm x ấu, t ầm th ường người, m ức độ th ấp Ở m ức độ cao ta di ệt tr ngã thầm kín tâm hồn, thánh hóa n ội tâm, nhi ếp tâm thiền sâu xa để trở thành b ậc Thánh th ực s ự, m ột b ậc Thánh không ngã n ữa Ng ười đệ t Ph ật ph ải bi ết c ả hai m ức độ tốt tốt Thánh Vun đắp tâm hồn việc làm r ất quan tr ọng nên ph ải có cách th ực đắn, hợp lý, Có nhiều cách để ta nuôi d ưỡng tâm h ồn Cụ thể là: Thứ nhất: Tìm người thầy tốt để n ương t ựa Th ầy ng ười ta tìm đến thầy cho ta s ự cung kính, d ạy ta bi ết l ời để ta dễ dàng tiếp thu ều hay Nh ưng ngày nay, m ối quan h ệ th ầy trò tốt đẹp dần bị phá vỡ Hi ện tại, có n mà tình th ầy trò v ẫn tốt đẹp võ đường đạo đường (trong chùa) Trong võ đường, người thầy nghiêm, tính kỷ luật cao nên h ọc trò ph ải trung thành với thầy Trong đạo Phật, phật t phải tôn kính th ầy m ới có th ể h ọc đạo Những đạo lý đạo Phật r ất khó tu, khó h ọc nên ng ười phật tử phải có lòng tôn kính mức Thứ hai: Đối tượng để nuôi d ưỡng tâm hồn ta b ạn t ốt, t ức nh ững người ngang hàng mà ta có th ể trao đổi, có th ể ph ản bi ện, có th ể bàn bạc để tìm lẽ phải Vậy nên ta nói “Th ầy lành b ạn t ốt” v ậy Ta ch ỉ chơi với bạn xấu ta đủ lĩnh để cảm hóa h ọ, không đừng chơi để tránh nguồn tin x ấu r ớt vào tâm h ồn Thứ ba sách hay Tuy nhiên vi ệc chọn sách bây gi r ất khó kh ăn có nhiều loại sách Ngay ta ch ọn m ột quy ển sách mà ưng ý không nên tin hoàn toàn nh ững ều sách nói, Phật dạy ta phải biết hoài nghi Thứ tư mạng internet Đây ngu ồn cho ta r ất nhi ều thông tin v ề lĩnh vực khắp gi ới Thế nh ưng, thông tin m ạng c ũng hỗn tạp, khó phân biệt sai Chúng ta ph ải bi ết ti ếp nh ận thông tin internet cách chọn lọc, có văn hóa Tóm lại, bảo vệ tâm hồn ta ti ếp nhận nh ững t ốt đẹp, lo ại b ỏ xấu Nhưng xấu hay t ốt th ực s ự r ất khó có th ể phân biệt được, xấu có t ốt, t ốt có x ấu V ới s ức khó mà phân bi ệt Để b ảo v ệ tâm h ồn mình, nên nhớ ba việc: 1/ Chúng ta phải thường xuyên l ạy Phật v ới t ất c ả lòng tôn kính, cầu Phật gia hộ để bảo vệ tâm hồn Trên đường tìm chân lý, xây dựng nội tâm, Đức Phật n để ta d ựa vào 2/ Nên tin hiểu sâu sắc vào Lu ật Nhân Qu ả R ằng m ọi hành động ta làm gây tội ph ước mà không th ể nhìn th ngay, hữu vòng nhân ta nhận l ại sau Một hiểu Luật Nhân Qu ả ta s ẽ không làm ều ác, tích c ực làm điều tốt, cách để bảo vệ tâm hồn 3/ Phải biết rõ, phải cảnh giác tr ước thông tin sai, thông tin x ấu người vô tình hay cố tình mang đến, để tránh bị l ừa mà có tâm hồn ta bị biến dạng theo nh ững quan ểm tà v ạy Trên tất cả, để nuôi dưỡng bảo v ệ tâm h ồn mình, ph ải chiến đấu với chất người Đức Ph ật nói, chất tự nhiên chúng sinh vô minh, ch ấp ngã, có tôi, tham, sân, dục Khi diệt ngã, tâm hồn ta trở nên tốt đẹp Như vậy, để bảo vệ tâm hồn mình, ta có hai cu ộc chi ến M ột cu ộc chiến lòng cu ộc chi ến bên Cu ộc chi ến nội tâm ta, tự nhiên ta có m ột s ố b ản ch ất x ấu Cu ộc chi ến bên ta, chiến c thông tin d lu ận Trong th ời đại mà ác diễn ngày nhi ều, tinh vi, ph ức t ạp phải tinh tế, cảnh giác, sáng su ốt Ngoài vi ệc b ảo v ệ tâm h ồn mình, ta phải bảo vệ tâm hồn cho ng ười xung quanh Đây vi ệc làm r ất quan trọng cao Cái lý tưởng sống cuối rút l ại hai ều, vun đắp cho tâm hồn tốt lên t ừng ngày b ảo v ệ ều t ốt đẹp tâm hồn cho người chung quanh Đây vi ệc làm r ất khó kh ăn, vất vả, ến đấu v ới nh ững khó kh ăn hết đời, chí hết kiếp đến ki ếp khác Vì v ậy, không chủ quan mà ph ải c ảnh giác v ới m ọi ều xung quanh, cảnh giác với thân mình… Và để làm vi ệc đó, đòi hỏi phật tử phải lựa chọn đường đắn kiên nhẫn hết đường chọn Nguồn: https://www.facebook.com/ChuaPhatQuangpq/posts/13391038381793 ... tác động, phá ho ại tâm h ồn ta làm cho tâm ta xấu đi, ta ph ải bi ết ng ăn ch ặn nh ững ều x ấu rớt vào lòng, ta phải biết bảo v ệ tâm h ồn Vun đắp tâm hồn ta di ệt nh ững tâm x ấu, t ầm th ường... tâm h ồn mình, ta phải bảo vệ tâm hồn cho ng ười xung quanh Đây vi ệc làm r ất quan trọng cao Cái lý tưởng sống cuối rút l ại hai ều, vun đắp cho tâm hồn tốt lên t ừng ngày b ảo v ệ ều t ốt đẹp. .. kín tâm hồn, thánh hóa n ội tâm, nhi ếp tâm thiền sâu xa để trở thành b ậc Thánh th ực s ự, m ột b ậc Thánh không ngã n ữa Ng ười đệ t Ph ật ph ải bi ết c ả hai m ức độ tốt tốt Thánh Vun đắp tâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giữ gìn tâm hồn đẹp, Giữ gìn tâm hồn đẹp, Giữ gìn tâm hồn đẹp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay