câu hỏi đuôi lớp 11 hay, dễ hiểu

11 328 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 16:56

CÂU HỎI ĐUÔI Cấu trúc:Đối với động từ thường (ordinary verbs)Câu giới thiệu khẳng định, phần hỏi đuôi phủ định.S + V(sesed2)….., don’tdoesn’tdidn’t + S?Câu giới thiệu phủ định, phần hỏi đuôi khẳng định S + don’t doesn’tdidn’t + V….., dodoesdid + S? Hiện tại đơn với TO BE: he is handsome, is he? = Anh ấy đẹp trai, đúng không?– You are worry, aren’t you? = Bạn đang lo lắng, phải không? Hiện tại đơn động từ thường: mượn trợ động từ DO hoặc DOES tùy theo chủ ngữ They like me, don’t they?– she loves you, doesn’t she? Thì quá khứ đơn với động từ thường: mượn trợ động từ DID, quá khứ đơn với TO BE: WAS hoặc WERE: He didn’t come here, did he?– He was friendly, wasnt he? Thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn: mượn trợ động từ HAVE hoặc HAS They have left, haven’t they?– The rain has stopped, hasn’t they?Thì quá khứ hoàn thành hoặc quá khứ hoàn thành tiếp diễn: mượn trợ động từ HAD: He hadn’t met you before, had he ?Thì tương lai đơn It will rain, won’t it? Hãy chú ý tới ý nghĩa của “yes và no” trong câu trả lời đối với câu hỏi phủ định: You’re not going out today, are you? (Hôm nay bạn không đi chơi phải không?) Yes. (=Yes, I am going out) Có. (=Có, tôi có đi chơi) No. (=No, I am not going out) Không. (=Không, tôi không đi chơi) Đối với động từ đặc biệt (special): Là các động từ khi chuyển sang câu phủ định ta thêm NOT vào sau động từ, khi chuyển sang nghi vấn đưa chính động từ này lên trước chủ ngữ.Câu giới thiệu khẳng định, phần hỏi đuôi phủ định.S + special verb….. , special verb + not + S?Ex: – You are a student, aren’t you? She has just bought a new bicycle, hasn’t she?Câu giới thiệu phủ định, phần hỏi đuôi khẳng địnhS + special verb + not….., special verb + S?Eg: – You aren’t a student, are you? She hasn’t bought a new bicycle, has she?Đối với động từ khiếm khuyết(modal verbs)Câu giới thiệu khẳng định, phần hỏi đuôi phủ định.S + modal verb…………., modal verb + not + S?Eg: – He can speak English, can’t he? Lan will go to Hue next week, won’t she?Câu giới thiệu phủ định, phần hỏi đuôi khẳng địnhS + modal verb + not…………., modal verb + S?Ex: – He can’t speak English, can he? Lan won’t go to Hue next week, will she?Câu giới thiệu dùng “I am”, câu hỏi đuôi là “aren’t I”Eg: I am a student, aren’t I? Câu giới thiệu dùng Let’s, câu hỏi đuôi là “Shall we”Eg: Let’s go for a picnic, shall we? Chủ ngữ là những đại từ bất định “Everyone, someone, anyone, no one, nobody…” câu hỏi đuôi là “they”Eg: Somebody wanted a drink, didn’t they? Nobody phoned, did they? Chủ ngữ là “nothing” thì câu hỏi đuôi dùng “it”. Và Nothing là chủ ngữ có nghĩa là mệnh đề giới thiệu đang ở dạng phủ định, câu hỏi đuôi sẽ ở dạng khẳng định.Eg: Nothing can happen, can it? Trong câu có các trạng từ phủ định và bán phủ định như: never, seldom, hardly, scarely, little… thì câu đó được xem như là câu phủ định – phần hỏi đuôi sẽ ở dạng khẳng địnhEg: He seldom drinks wine, does he? Câu đầu có It seems that + mệnh đề, lấy mệnh đề làm câu hỏi đuôi Eg: It seems that you are right, aren’t you ?– Chủ từ là mệnh đề danh từ, dùng “it” trong câu hỏi đuôiEg: What you have said is wrong, isn’t it ?Why he killed himself seems a secret, doesn’t it ? Sau câu mệnh lệnh cách (Do…Don’t do v.v… ), câu hỏi đuôi thường là … will you?:Eg: Open the door, will you?Don’t be late, will you? Câu đầu là I WISH, dùng MAY trong câu hỏi đuôiEg: I wish to study English, may I ?– Chủ từ là ONE, dùng you hoặc one trong câu hỏi đuôiEg: One can be one’s master, can’t youone?– Câu đầu có MUST, must có nhiều cách dùng cho nên tùy theo cách dùng mà sẽ có câu hỏi đuôi khác nhauMust chỉ sự cần thiết: => dùng needn’tEg: They must study hard, needn’t they?Must chỉ sự cấm đoán: => dùng must Ex: You mustn’t come late, must you ? Must chỉ sự dự đoán ở hiện tại: => dựa vào động từ theo sau must Ex: He must be a very intelligent student, isn’t he? ( anh ta ắt hẳn là 1 học sinh rất thông minh, phải không ?)Must chỉ sự dự đoán ở quá khứ ( trong công thức must +have+ p.p) : => dùng là havehas Ex: You must have stolen my bike, haven’t you? ( bạn chắc hẵn là đã lấy cắp xe của tôi, phải không?) Câu cảm thán, lấy danh từ trong câu đổi thành đại từ, dùng is, am, areEg: What a beautiful dress, isn’t it?How intelligent you are, aren’t you? Câu đầu có I + các động từ sau: think, believe, suppose, figure, assume, fancy, imagine, reckon, expect, seem, feel + mệnh đề phụ, lấy mệnh đề phụ làm câu hỏi đuôi.Eg: I think he will come here, won’t he?I don’t believe Mary can do it, can she?( lưu ý MĐ chính có not thì vẫn tính như ở MĐ phụ) Cùng mẫu này nhưng nếu chủ từ không phải là I thì lại dùng mệnh đề đầu làm câu hỏi đuôi.Eg: She thinks he will come, doesn’t she? USED TO: từng (diễn tả thói quen, hành động thường lập đi lập lại trong quá khứ).Trường hợp này, ta cứ việc xem USED TO là một động từ chia ở thì quá khứ. Do đó, câu hỏi đuôi tương ứng chỉ cần mượn trợ động từ DIDEg: She used to live here, didn’t she? – Had better: “had better” thường được viết ngắn gọn thành ‘D BETTER, nên dễ khiến ta lúng túng khi phải lập câu hỏi đuôi tương ứng. Khi thấy ‘D BETTER, chỉ cần mượn trợ động từ HAD để lập câu hỏi đuôi.Eg: He’d better stay, hadn’t he? – WOULD RATHER: Would rather thường được viết gọn là ‘D RATHER nên cũng dễ gây lúng túng cho bạn. Chỉ cần mượn trợ động từ WOULD cho trường hợp này để lập câu hỏi đuôi.Eg: You’d rather go, wouldn’t you? 1.He sometimes reads the newspaper, ..................?2.You are Indian, ..................?3.They had a nice weekend, ..................?4.Peggy didnt use the pencil, ..................?5.Mary has answered the teachers question, ..................?6.The boy is from Turkey, ..................?7.Sue wasnt listening, ..................?8.Andrew isnt sleeping, ..................?9.Tom and Maria will arrive at Heathrow, ..................?10.She has a brother, ..................?11.She is collecting stickers, .................?12.We often watch TV in the afternoon, .................?13.You have cleaned your bike, .................?14.John and Max dont like maths, .................?15.Peter played handball yesterday, .................?16.They are going home from school, .................?17.Mary didnt do her homework last Monday, .................?18.He could have bought a new car, .................?19.Kevin will come tonight, .................?20.Im clever, .................?21.Hes been to Texas, ..................?22.Dogs like meat, ..................?23.There are some apples left, ..................?24.Im late, ..................?25.Lets go, ..................?26.Dont smoke, ..................?27.He does sing in the bathroom, ..................?28.Hell never know, ..................?29.I think hes from India, ..................?30.Lovely day today, ..................?ĐÁP ÁN1.doesnt he?2.arent you?3.didnt they?4.did she?5.hasnt she?6.isnt he?7.was she?8.is he?9.wont they?10.doesnt she?11.isnt she?12.dont we?13.havent you?14.do they?15.didnt he?16.arent they?17.Did she18.couldnt he?19.wont he?20.arent I?21.hasnt he?22.dont they?23.arent there?24.arent I?25.shall we?26.will you?27.doesnt he?28.will he?29.isnt he?30.isnt it?Tổng hợp bài tập câu hỏi đuôi có đáp ánEXERCISE I: Add tag questions to the following.1. Lan enjoys watching TV after dinner, …………?2. Tam didn’t go to school yesterday, ……..?3. They’ll buy a new computer, ………?4. She can drink lots of tomato juice everyday, ………….?5. She may not come to class today, ………….?6. We should follow the traffic rules strictly, ………….?7. Your mother has read these fairy tales for you many times, . ………….?8. He seldom visits you, ………….?9. You’ve never been in Italy, . ………….?10. That’s Bob, ………….?11. Noone died in the accident, ………….?12. I’m supposed to be here, ………….?13. Nothing is wrong………….?14. Nobody called the phone, ………….?15. Everything is okay, ………….?16. Everyone took a rest, ………….?17. Going swimming in the summer is never boring, ………….?18. Let’s dance together, ………….?19. Don’t talk in class, ………….?20. Sit down, ………….?21. This picture is yours, ………….?22. Hoa never comes to school late, ………….?23. You took some photos on the beach, . ………….?24. He hardly ever makes a mistake, ………….?EXERCISE II: Add tag questions to the following.1. They want to come,………………….?2. Elizabeth is a dentist, ……………….. ?3. They won’t be here, …………………?4. That is your umbrella, ………………….?5. There aren’t many people here yet, …………….. ?6. He has a bicycle,……………………?7. Peter would like to come with us to the party, ……………………..?8. Those aren’t Fred’s books, ………?9. You have never been to Paris,…………?10. Something is wrong with Jane today, ………… ?11. Everyone can learn how to swim, ……………… ?12. Nobody cheated in the exam, ………………….. ?13. Nothing went wrong while I was gone, ………… ?14. I am invited, ………………….?15. This bridge is not very safe,……………..?16. These sausages are delicious, …………….?17. You haven’t lived here long, …………?18. The weather forecast wasn’t very good, ……………. ?19. He’d better come to see me, .............. ?20. You need to stay longer, ................................?EXERCISE III: Add tag questions to the following.1. You dont know where Ann is, …………..?2. They havent seen this film, ……………..?3. You wouldnt tell anyone about it, ……………?4. Hed never seen you before,……………….?5. Lets go out for a walk, …………………..?6. This is your book,………………?7. I am supposed to be here, ………….?8. There is a meeting tonight, ……………………?9. Tom wont be here late, ………………………………?10. You re tired,……………………….?11. You havent lived here long, ………………?12. You came in a sports car, ………………………?13. These cakes look good, ………………………?14. You can speak German, …………………..?15. You couldnt do me a favor, ……………….?Đáp án bài tập câu hỏi đuôiEXERCISE I:1. doesnt she 2. did heshe 3. wont they 4. cant she 5. may she6. shouldnt we 7. hasnt she 8. Does he 9. have you 10. isnt it?11. did they 12. arent I 13. is it 14. did they 15. isnt it16. didnt they 17. ist it 18. shall we 19. Will you 20. will you21. isnt it 22. Does she 23. didnt you 24. does heEXERCISE II:1. dont they 2. isnt she 3. will the 4. isnt it 5. are there6. doesnt he 7. wouldnt he 8. are they 9. have you 10. isnt it11. cant they 12. did they 13. did it 14. arent I 15. is it16. arent they 17. have you 18. was it 19. hadnt he 20. dont youEXERCISE III:1. do you 2. have they 3. would you 4. Had he 5. shall we6. isnt it 7. arent I 8. isnt there 9. will he 10. arent you11. have you 12. didn’t you 13. dont they 14. cant you 15. could you CÂU HỎI ĐUÔI Cấu trúc: Đối với động từ thường (ordinary verbs) Câu giới thiệu khẳng định, phần hỏi đuôi phủ định S + V(s/es/ed/2)… , don’t/doesn’t/didn’t + S? Câu giới thiệu phủ định, phần hỏi đuôi khẳng định S + don’t/ doesn’t/didn’t + V… , do/does/did + S? Hiện đơn với TO BE: - he is handsome, is he? = Anh đẹp trai, không? – You are worry, aren’t you? = Bạn lo lắng, phải không? Hiện đơn động từ thường: mượn - They like me, don’t they? trợ động từ DO DOES tùy – she loves you, doesn’t she? theo chủ ngữ Thì khứ đơn với động từ thường: mượn trợ động từ DID, - He didn’t come here, did he? khứ đơn với TO BE: WAS – He was friendly, wasn't he? WERE: Thì hoàn thành - They have left, haven’t they? hoàn thành tiếp diễn: mượn trợ – The rain has stopped, hasn’t they? động từ HAVE HAS Thì khứ hoàn thành - He hadn’t met you before, had khứ hoàn thành tiếp diễn: mượn trợ he ? động từ HAD: Thì tương lai đơn - It will rain, won’t it? Hãy ý tới ý nghĩa “yes no” câu trả lời câu hỏi phủ định: You’re not going out today, are you? (Hôm bạn không chơi phải không?) - Yes (=Yes, I am going out) Có (=Có, có chơi) No (=No, I am not going out) Không (=Không, không chơi) Đối với động từ đặc biệt (special): Là động từ chuyển sang câu phủ định ta thêm NOT vào sau động từ, chuyển sang nghi vấn đưa động từ lên trước chủ ngữ Câu giới thiệu khẳng định, phần hỏi đuôi phủ định S + special verb… , special verb + not + S? Ex: – You are a student, aren’t you? She has just bought a new bicycle, hasn’t she? Câu giới thiệu phủ định, phần hỏi đuôi khẳng định S + special verb + not… , special verb + S? Eg: – You aren’t a student, are you? She hasn’t bought a new bicycle, has she? Đối với động từ khiếm khuyết (modal verbs) Câu giới thiệu khẳng định, phần hỏi đuôi phủ định S + modal verb…………., modal verb + not + S? Eg: – He can speak English, can’t he? Lan will go to Hue next week, won’t she? Câu giới thiệu phủ định, phần hỏi đuôi khẳng định S + modal verb + not…………., modal verb + S? Ex: – He can’t speak English, can he? Lan won’t go to Hue next week, will she? Câu giới thiệu dùng “I am”, câu hỏi đuôi “aren’t I” Eg: I am a student, aren’t I? - Câu giới thiệu dùng Let’s, câu hỏi đuôi “Shall we” Eg: Let’s go for a picnic, shall we? - Chủ ngữ đại từ bất định “Everyone, someone, anyone, no one, nobody…” câu hỏi đuôi “they” Eg: Somebody wanted a drink, didn’t they? Nobody phoned, did they? - Chủ ngữ “nothing” câu hỏi đuôi dùng “it” Và Nothing chủ ngữ có nghĩa mệnh đề giới thiệu dạng phủ định, câu hỏi đuôi dạng khẳng định Eg: Nothing can happen, can it? - Trong câu có trạng từ phủ định bán phủ định như: never, seldom, hardly, scarely, little… câu xem câu phủ định – phần hỏi đuôi dạng khẳng định Eg: He seldom drinks wine, does he? - Câu đầu có It seems that + mệnh đề, lấy mệnh đề làm câu hỏi đuôi Eg: It seems that you are right, aren’t you ? – Chủ từ mệnh đề danh từ, dùng “it” câu hỏi đuôi Eg: What you have said is wrong, isn’t it ? Why he killed himself seems a secret, doesn’t it ? - Sau câu mệnh lệnh cách (Do…/Don’t v.v… ), câu hỏi đuôi thường … will you?: Eg: Open the door, will you? Don’t be late, will you? - Câu đầu I WISH, dùng MAY câu hỏi đuôi Eg: I wish to study English, may I ? – Chủ từ ONE, dùng you one câu hỏi đuôi Eg: One can be one’s master, can’t you/one? – Câu đầu có MUST, must có nhiều cách dùng tùy theo cách dùng mà có câu hỏi đuôi khác Must cần thiết: => dùng needn’t Eg: They must study hard, needn’t they? Must cấm đoán: => dùng must Ex: You mustn’t come late, must you ? Must dự đoán tại: => dựa vào động từ theo sau must Ex: He must be a very intelligent student, isn’t he? ( học sinh thông minh, phải không ?) Must dự đoán khứ ( công thức must +have+ p.p) : => dùng [ ] have/has Ex: You must have stolen my bike, haven’t you? ( bạn hẵn lấy cắp xe tôi, phải không?) - Câu cảm thán, lấy danh từ câu đổi thành đại từ, [ ] dùng is, am, are Eg: What a beautiful dress, isn’t it? How intelligent you are, aren’t you? - Câu đầu có I + động từ sau: think, believe, suppose, figure, assume, fancy, imagine, reckon, expect, seem, feel + mệnh đề phụ, lấy mệnh đề phụ làm câu hỏi đuôi Eg: I think he will come here, won’t he? I don’t believe Mary can it, can she? ( lưu ý MĐ có not tính MĐ phụ) Cùng mẫu chủ từ I lại dùng mệnh đề đầu làm câu hỏi đuôi Eg: She thinks he will come, doesn’t she? - USED TO: (diễn tả thói quen, hành động thường lập lập lại khứ) Trường hợp này, ta việc xem USED TO động từ chia khứ Do đó, câu hỏi đuôi tương ứng cần mượn trợ động từ DID Eg: She used to live here, didn’t she? – Had better: “had better” thường viết ngắn gọn thành ‘D BETTER, nên dễ khiến ta lúng túng phải lập câu hỏi đuôi tương ứng Khi thấy ‘D BETTER, cần mượn trợ động từ HAD để lập câu hỏi đuôi Eg: He’d better stay, hadn’t he? – WOULD RATHER: Would rather thường viết gọn ‘D RATHER nên dễ gây lúng túng cho bạn Chỉ cần mượn trợ động từ WOULD cho trường hợp để lập câu hỏi đuôi Eg: You’d rather go, wouldn’t you? He sometimes reads the newspaper, ? You are Indian, ? They had a nice weekend, ? Peggy didn't use the pencil, ? Mary has answered the teacher's question, ? The boy is from Turkey, ? Sue wasn't listening, ? Andrew isn't sleeping, ? Tom and Maria will arrive at Heathrow, ? 10 She has a brother, ? 11 She is collecting stickers, ? 12 We often watch TV in the afternoon, ? 13 You have cleaned your bike, ? 14 John and Max don't like maths, ? 15 Peter played handball yesterday, ? 16 They are going home from school, ? 17 Mary didn't her homework last Monday, ? 18 He could have bought a new car, ? 19 Kevin will come tonight, ? 20 I'm clever, ? He's been to Texas, ? 22 Dogs like meat, ? 23 There are some apples left, ? 24 I'm late, ? 25 Let's go, ? 26 Don't smoke, ? 27 He does sing in the bathroom, ? 28 He'll never know, ? 29 I think he's from India, ? 30 Lovely day today, ? ĐÁP ÁN doesn't he? 11 isn't she? aren't you? 12 don't we? didn't they? 13 haven't you? did she? 14 they? hasn't she? 15 didn't he? isn't he? 16 aren't they? was she? 17 Did she is he? 18 couldn't he? won't they? 19 won't he? 10 doesn't she? 20 aren't I? 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 hasn't he? don't they? aren't there? aren't I? shall we? will you? doesn't he? will he? isn't he? isn't it? Tổng hợp tập câu hỏi đuôi có đáp án EXERCISE I: Add tag questions to the following Lan enjoys watching TV after dinner, …………? Tam didn’t go to school yesterday, …… ? They’ll buy a new computer, ………? She can drink lots of tomato juice everyday, ………….? She may not come to class today, ………….? We should follow the traffic rules strictly, ………….? Your mother has read these fairy tales for you many times, ………….? He seldom visits you, ………….? You’ve never been in Italy, ………….? 10 That’s Bob, ………….? 11 No-one died in the accident, ………….? 12 I’m supposed to be here, ………….? 13 Nothing is wrong………….? 14 Nobody called the phone, ………….? 15 Everything is okay, ………….? 16 Everyone took a rest, ………….? 17 Going swimming in the summer is never boring, ………….? 18 Let’s dance together, ………….? 19 Don’t talk in class, ………….? 20 Sit down, ………….? 21 This picture is yours, ………….? 22 Hoa never comes to school late, ………….? 23 You took some photos on the beach, ………….? 24 He hardly ever makes a mistake, ………….? EXERCISE II: Add tag questions to the following They want to come,………………….? Elizabeth is a dentist, ……………… ? They won’t be here, …………………? That is your umbrella, ………………….? There aren’t many people here yet, …………… ? He has a bicycle,……………………? Peter would like to come with us to the party, …………………… ? Those aren’t Fred’s books, ………? You have never been to Paris,…………? 10 Something is wrong with Jane today, ………… ? 11 Everyone can learn how to swim, ……………… ? 12 Nobody cheated in the exam, ………………… ? 13 Nothing went wrong while I was gone, ………… ? 14 I am invited, ………………….? 15 This bridge is not very safe,…………… ? 16 These sausages are delicious, …………….? 17 You haven’t lived here long, …………? 18 The weather forecast wasn’t very good, …………… ? 19 He’d better come to see me, ? 20 You need to stay longer, ? EXERCISE III: Add tag questions to the following You don't know where Ann is, ………… ? They haven't seen this film, …………… ? You wouldn't tell anyone about it, ……………? He'd never seen you before,……………….? Let's go out for a walk, ………………… ? This is your book,………………? I am supposed to be here, ………….? There is a meeting tonight, ……………………? Tom won't be here late, ………………………………? 10 You 're tired,……………………….? 11 You haven't lived here long, ………………? 12 You came in a sports car, ………………………? 13 These cakes look good, ………………………? 14 You can speak German, ………………… ? 15 You couldn't me a favor, ……………….? Đáp án tập câu hỏi đuôi EXERCISE I: did won't doesn't she he/she they hasn't shouldn't we Does he she 11 did they 16 didn't they 21 isn't it EXERCISE II: don't they doesn't he 11 can't they 16 aren't they can't she may she have you 14 did 12 aren't I 13 is it they 19 Will 17 is't it 18 shall we you 22 Does 23 didn't 24 does he she you isn't she will the wouldn't he 12 did they 17 have you 10 isn't it? 15 isn't it 20 will you isn't it are there are they have you 10 isn't it 13 did it 14 aren't I 15 is it 18 was it 19 hadn't he 20 don't you Had he shall we EXERCISE III: you have they would you isn't it aren't I isn't there will he 11 have you 12 didn’t you 13 don't they 14 can't you 10 aren't you 15 could you ... hardly, scarely, little… câu xem câu phủ định – phần hỏi đuôi dạng khẳng định Eg: He seldom drinks wine, does he? - Câu đầu có It seems that + mệnh đề, lấy mệnh đề làm câu hỏi đuôi Eg: It seems that... late, will you? - Câu đầu I WISH, dùng MAY câu hỏi đuôi Eg: I wish to study English, may I ? – Chủ từ ONE, dùng you one câu hỏi đuôi Eg: One can be one’s master, can’t you/one? – Câu đầu có MUST,... aren’t I? - Câu giới thiệu dùng Let’s, câu hỏi đuôi “Shall we” Eg: Let’s go for a picnic, shall we? - Chủ ngữ đại từ bất định “Everyone, someone, anyone, no one, nobody…” câu hỏi đuôi “they”
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi đuôi lớp 11 hay, dễ hiểu, câu hỏi đuôi lớp 11 hay, dễ hiểu, câu hỏi đuôi lớp 11 hay, dễ hiểu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay