Ma trận đề thi học kì 2 môn tiếng việt lớp 2

3 213 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 16:56

Ma trận đề thi học môn Tiếng Việt lớp Mạch kiến thức, Số câu Mức số điểm TNKQ TL a.Kiến thức tiếng Việt, văn học ĐTT a) Đọc thành tiếng Mức HT khác TN TL KQ Mức Mức Tổng HT HT HT TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL khác khác khác Số câu 1 1 2 Số 0,5 điểm 0,5 1 Câu số 10 Số câu HT khác Số điểm Đọc b) Đọc hiểu Số câu 1 1 3 Số điểm 0,5 0,5 1 1,5 2,5 Câu số 1,2 Số câu a) Chính tả Số điểm 1 2,0 2,0 Viết b) Đoạn, Số câu (viết văn) Số điểm 1 8 Nghe -nói Tổng Kết hợp đọc viết tả Số câu Số điểm 2,0 1,0 0,5 3,0 1,5 10 2,0 2,5 12,5 5,0 Ma trận phần kiểm tra (Chính tả- Tập làm văn) TT Chủ đề Mức TN TL Viết tả Số câu Số điểm Câu số Viết Số văn câu Số điểm Câu số Tổng số câu Mức TN TL Mức TN TL Mức TN TL Tổng 4 1 1 6 1 Ma trận đề kiểm tra cuối năm- Môn: Toán lớp Năm học 2016 - 2017 Mạch kiến thức, Số học phép tính: Cộng, trừ không nhớ (có nhớ ) phạm vi 1000; nhân, chia phạm vi bảng tính học Đại lượng đo đại lượng: mét, ki- lô- mét; mi – li – mét; đề - xi – mét; lít; ki- lôgam; ngày; giờ; Số câu số điểm Mức TN TL Mức TN Mức TL TN 1 TL Mức TN Tổng TL TN TL 1 1 Số câu Số điểm 1 0.5 1 Số câu Số điểm phút Yếu tố hình học: hình tam giác; chu vi hình tam giác; hình tứ giác; chu vi hình tứ giác; độ dài đường gấp khúc 1 0.5 1 Số câu Số điểm Giải toán đơn phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia Số câu 1 Số điểm 2 Tổng Số câu 1 1 Số điểm 2 2 5 TT Chủ đề Số học Số câu Câu số Đại lượng Số câu đo đại lượng Câu số Yếu tố hình Số câu học Câu số Mức 1,3 Mức Mức Mức 10 Tổng 2 ... 6 1 Ma trận đề kiểm tra cuối năm- Môn: Toán lớp Năm học 20 16 - 20 17 Mạch kiến thức, kĩ Số học phép tính: Cộng, trừ không nhớ (có nhớ ) phạm vi 1000; nhân, chia phạm vi bảng tính học Đại lượng... Số câu 1 Số điểm 2 Tổng Số câu 1 1 Số điểm 2 2 5 TT Chủ đề Số học Số câu Câu số Đại lượng Số câu đo đại lượng Câu số Yếu tố hình Số câu học Câu số Mức 1,3 Mức Mức Mức 10 Tổng 2 .. .Ma trận phần kiểm tra (Chính tả- Tập làm văn) TT Chủ đề Mức TN TL Viết tả Số câu Số điểm Câu số Viết Số văn câu Số điểm Câu số Tổng số câu Mức TN TL Mức TN TL Mức TN TL Tổng 4 1 1 6 1 Ma trận
- Xem thêm -

Xem thêm: Ma trận đề thi học kì 2 môn tiếng việt lớp 2, Ma trận đề thi học kì 2 môn tiếng việt lớp 2, Ma trận đề thi học kì 2 môn tiếng việt lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay