MỘT LÒNG THEO PHẬT ĐẾN VÔ BIÊN

2 135 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 16:55

Kính lạy Đấng Giác Ngộ, mãi mãi điều thiện và điều ác vẫn giằng xé nhau trên cuộc đời và trong lòng người. Nhưng chúng con sẽ không do dự, không phân vân vì trong trái tim đã một lòng theo Phật. Chúng con nguyện cố gắng tu hành để cứu mình và góp phần xây dựng cuộc đời được thêm nhiều chất thiện.Chúng con nguyện nối tiếp hạnh nguyện cao cả của Phật sao cho con đường mà Phật đã mở ra vĩnh viễn soi sáng trần gian này, vĩnh viễn dẫn đường cho thế giới này, vĩnh viễn là bến bờ an vui cho chúng sinh nương tựa.Kính lạy Phật từ bi, xin cho mỗi chúng con dâng lòng tôn kính lên Phật đều được nhiều phước lành may mắn và tinh tấn, từng ngày được bước đi vững chắc trên đường Chánh Pháp. Xin cho những ai còn quay cuồng trong dòng đời mê muội sẽ sớm tìm thấy chân lý nhiệm mầu để thoát khỏi khổ đau. Xin cho loài người sống với nhau trong hoà bình yêu thương, Xin cho tất cả chúng sinh đều được nở hoa giác ngộ trong trái tim của mình. MỘT LÒNG THEO PHẬT Kính lạy Đấng Giác Ngộ, mãi điều thiện điều ác giằng xé đời lòng người Nhưng chúng không dự, không phân vân trái tim lòng theo Phật Chúng nguyện cố gắng tu hành để cứu góp phần xây dựng đời thêm nhiều chất thiện Chúng nguyện nối tiếp hạnh nguyện cao Phật cho đường mà Phật mở vĩnh viễn soi sáng trần gian này, vĩnh viễn dẫn đường cho giới này, vĩnh viễn bến bờ an vui cho chúng sinh nương tựa Kính lạy Phật từ bi, xin cho chúng dâng lòng tôn kính lên Phật nhiều phước lành may mắn tinh tấn, ngày bước vững đường Chánh Pháp Xin cho quay cuồng dòng đời mê muội sớm tìm thấy chân lý nhiệm mầu để thoát khỏi khổ đau Xin cho loài người sống với hoà bình yêu thương, Xin cho tất chúng sinh nở hoa giác ngộ trái tim Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nguồn: https://www.facebook.com/ChuaPhatQuangpq?fref=ts
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT LÒNG THEO PHẬT ĐẾN VÔ BIÊN, MỘT LÒNG THEO PHẬT ĐẾN VÔ BIÊN, MỘT LÒNG THEO PHẬT ĐẾN VÔ BIÊN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay