Tổng hợp câu hỏi đúng sai môn nguyên lý thông kê có đáp án

21 129 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 16:54

ĐúngSai giải thích Chương 1: Những vấn đề chung thống học Việc xác định tổng thể thống nhằm xem xét loại tổng thể gì, đồng chất hay không đồng chất Sai: Xác định tổng thể thống để đánh giá nhận xét chung đơn vị, phần tử cấu thành cần quan sát, không việc xem xét tổng thể thuộc loại gì: đồng chất hay không đồng chất mà công việc phân tích đặc điểm phương pháp hồi quy tương quan, số,… qua đưa dự báo Bậc thợ tiêu thức số lượng Sai: Bậc thợ thứ bậc liệu xem xét, dạng biểu thang đo thứ bậc – thang đo thường sử dụng cho tiêu thức thuộc tính (tiêu thức không biểu trực tiếp số) Con số nhằm mục đích đánh giá mức độ kém, không dùng để cộng, trừ, nhân, chia nên tiêu thức số lượng Tiêu thức thay phiên vừa tiêu thức thuộc tính vừa tiêu thức số lượng Sai: Tiêu thức thay phiên tiêu thức hai biểu không trùng đơn vị tổng thể Nó tiêu thức thuộc tính, ví dụ tiêu thức giới tính hai biểu là: Nam – Nữ, tiêu thức số lượng, ví dụ: Số dư chia số cho hai biểu – đồng thời vừa tiêu thức thuộc tính vừa tiêu thức số lượng Thang đo thứ bậc dùng để đo tiêu thức số lượng Sai: Thang đo thứ bậc thang đo mà biểu liệu kém, khác biệt thứ bậc, sử dụng cho tiêu thức thuộc tính Vì tính chất không biểu trực tiếp số cụ thể tiêu thức thuộc tính, nên để so sánh, người ta phải sử dụng thứ bậc để so sánh 5 Dân số Việt Nam vào 0h ngày 1/4/1999 vào khoảng 96 triệu người tiêu thức thống Sai: Nếu coi tổng thể Việt Nam “dân số Việt Nam vào ngày 1/4/1999 vào khoảng 96 triệu người” tiêu thống số (96 triệu) mặt lượng gắn với mặt chất tượng số lớn (dân số) điều kiện không gian (Việt Nam) thời gian cụ thể (1/4/1999) Chỉ tiêu thống phản ánh đặc điểm đơn vị tổng thể Sai: Chỉ tiêu thống số phản ánh mặt lượng gắn liền với mặt chất tượng số lớn điều kiện không gian, thời gian cụ thể, tức xem xét đặc điểm tượng số lớn Tiêu thức thống phản ánh đặc điểm đơn vị tổng thể chọn để nghiên cứu Tiêu thức thay phiên tiêu thức thuộc tính Sai: Tiêu thức thay phiên tiêu thức hai biểu không trùng đơn vị tổng thể Nó tiêu thức thuộc tính, ví dụ tiêu thức giới tính hai biểu là: Nam – Nữ, tiêu thức số lượng, ví dụ: Số dư chia số cho hai biểu – Vậy nói “tiêu thức thay phiên tiêu thức thuộc tính” Mục đích xác định tổng thể thống tìm đặc điểm đối tượng nghiên cứu Sai: Xác định tổng thể thống để đánh giá nhận xét chung đơn vị, phần tử cấu thành cần quan sát, không việc tìm đặc điểm đối tượng nghiên cứu mà công việc phân tích đặc điểm phương pháp hồi quy tương quan, số,… qua đưa xu hướng phát triển dự báo,… Thời điểm điều tra thời điểm mà nhân viên tiến hành điều tra Sai: Thời điểm điều tra mốc thời gian quy định thống mà điều tra phải thu thập thông tin tượng tồn thời điểm Ví dụ, bảng cân đối kế toán doanh nghiệp ngày 31/12/2012, nghĩa số liệu lấy lên bảng cân đối kế toán lấy thời điểm ngày 31/12/2012 thời điểm mà người lập bảng cân đối tiến hành điều tra Chương 2: Tổng hợp thống (Phân tổ thống kê) 10 Phân tổ theo tiêu thức thuộc tính số lượng khác cách biểu Đúng: Phân tổ thống vào (một số) tiêu thức để tiến hành phân chia đơn vị tượng nghiên cứu thành tổ tính chất khác Theo tiêu thức số lượng, đơn vị biểu số cụ thể, theo tiêu thức thuộc tính, đơn vị biểu loại chất đơn vị, không trực tiếp số 11 Sau phân tổ tượng theo tiêu thức đó, đơn vị tổ phải khác tính chất Sai: Mục đích phân tổ thống phân chia đơn vị tượng nghiên cứu thành tổ tính chất khác nhau, nghĩa phần tử tổ tính chất khác phần tử tổ phải giống gần giống tính chất theo tiêu thức dùng để phân tổ việc phân tổ ý nghĩa để tổng hợp xử thông tin 12 Khi phân tổ thống tượng biến liên tục tùy điều kiện tài liệu phân tổ khoảng cách tổ Sai: Đối với tượng biến liên tục, khó để tách biệt tượng để lập tổ khoảng cách tổ Ví dụ, phân tổ tỷ lệ hộ nghèo địa phương, để phân tổ khoảng cách tổ, phải liệt tất khả tỷ lệ hộ nghèo, số tổ lớn gây khó khăn cho công việc xử thông tin dãy số phân phối Vì vậy, biến liên tục, người ta thường phân tổ khoảng cách tổ 13 Phân tổ theo tiêu thức thuộc tính, lượng biến biểu khác Sai: Phân tổ theo tiêu thức thuộc tính cho kết tổ khác nhau, phần tử tổ khác biểu khác phần tử tổ phải biểu giống gần giống theo tiêu thức phân tổ việc phân tổ thống thể ý nghĩa xử thông tin phục vụ cho phân tích (vì phần tử tổ mà khác tiêu thức phân tổ không ý nghĩa gì) 14 Khi phân tổ tiêu thức số lượng luôn dùng phân tổ khoảng cách tổ Sai: Khi lượng biến tiêu thức thay đổi ít, tức biến thiên mặt lượng đơn vị không chênh lệch nhiều lắm, biến động rời rạc số lượng biến ít, số người gia đình, số máy công nhân sản xuất,… để lượng biến hình thành tổ, ta phân tổ theo tiêu thức số lượng khoảng cách tổ 15 Phân tổ thống phương pháp quan trọng tổng hợp thống kê, tác dụng trọng phân tích thống Sai: Phân tổ thống phương pháp quan trọng tổng hợp thống kê, phương pháp quan trọng phân tích thống Vì sau phân chia tổng thể nghiên cứu thành tổ quy mô đặc điểm khác nhau, việc tính tiêu phản ánh mức độ, tình hình biến động, mối liên hệ tượng ý nghĩa đắn Phân tổ thống vận dụng giai đoạn điều tra thống 16 Đối với phân tổ luôn tiêu thức phân vào tổ Sai: Dựa vào số lượng tiêu thức để phân tổ, phân tổ thống chia hai loại: phân tổ theo tiêu thức phân tổ theo nhiều tiêu thức Theo đó, tiêu thức phân vào tổ đặc điểm đơn vị phân tổ theo tiêu thức Đối với phân tổ theo nhiều tiêu thức, đơn vị phân vào tổ dựa hai nhiều hai tiêu thức Ví dụ, phân tổ dân cư theo tiêu thức giới tính nghề nghiệp, đơn vị phân vào tổ tương ứng với kết hợp đặc điểm hai tiêu thức giới tính – nghề nghiệp qua tiêu thức Chương 3: Nghiên cứu thống mức độ tượng (Số tuyệt đối – tương đối – trung bình – phương sai…) 17 Tích số tương đối nhiệm vụ kế hoạch với số tương đối thực kế hoạch số tương đối động thái Đúng: - Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch là: - Số tương đối thực kế hoạch là: - Số tương đối động thái là: Ta có: = x Vậy tích số tương đối nhiệm vụ kế hoạch với số tương đối thực kế hoạch số tương đối động thái 18 thể dùng số bình quân để so sánh hai loại khác quy mô Đúng: Số bình quân thống mức độ biểu trị số đại biểu theo tiêu thức tổng thể bao gồm nhiều đơn vị loại Qua việc tính toán số bình quân, ta trị số nêu lên mức độ chung nhất, đại biểu tiêu thức nghiên cứu nên sử dụng để so sánh hai tượng loại mà không quy mô so sánh suất lao động công nhân hai xí nghiệp, tiền lương bình quân công nhân hai xí nghiệp,… 19 Nếu số trung bình nhỏ số trung vị đơn vị lượng biến lớn số trung bình chiếm đa số Đúng: Số trung vị (Me) lượng biến tiêu thức đơn vị đứng dãy số lượng biến, phân chia dãy số lượng biến thành hai phần, phần số đơn vị tổng thể Khi Me hiển nhiên đơn vị lượng biến lớn chiếm đa số tổng thể (vì đơn vị lớn Me chiếm nửa tổng thể rồi, tính thêm đơn vị nằm Me chắn phải lớn nửa tổng thể) 20 Số trung vị nhạy cảm với lượng biến đột xuất dãy số Sai: Số trung vị lượng biến tiêu thức đơn vị đứng dãy số lượng biến, thay đổi tần số lượng biến thay đổi trị số lượng biến đơn vị đứng vị trí thay đổi Nó không phụ thuộc vào lượng biến đột xuất dãy số, nói số trung vị nhạy cảm với lượng biến đột xuất 21 Xác định tổ chứa mốt cần dựa vào tần số tổ Sai: Trong trường hợp phân tổ khoảng cách tổ nhau, tổ chứa Mốt xác định trực tiếp thông qua tần số tổ (tần số lớn ứng với tổ chứa Mốt) Nhưng, trường hợp phân tổ khoảng cách tổ không nhau, tổ chứa Mốt xác định thông qua mật độ phân phối, tức tổ chứa mốt tổ tỷ lệ tần số khoảng cách tổ lớn Vì vậy, việc xác định tổ chứa Mốt phải vào tần số khoảng cách tổ 22 Hệ số biến thiên sử dụng so sánh độ biến thiên tiêu khác loại tiêu loại số bình quân khác Đúng: Hệ số biến thiên số tương đối rút từ so sánh độ lệch tuyệt đối bình quân (hoặc độ lệch tiêu chuẩn bình quân) với số bình quân cộng.V = x 100 Hệ số biến thiên thể số tương đối nên sử dụng để so sánh tiêu khác loại so sánh hệ số biến thiên suất lao động với hệ số biến thiên tiền lương, so sánh hai tiêu loại khác số bình quân 23 Hệ số biến thiên sử dụng để so sánh độ biến thiên tiêu qua thời gian Đúng: Hệ số biến thiên số tương đối rút từ so sánh độ lệch tuyệt đối bình quân (hoặc độ lệch tiêu chuẩn bình quân) với số bình quân cộng.V = x 100, nên coi tiêu tốt đo độ biến thiên tiêu thức để so sánh Vì vậy, sử dụng hệ số biến thiên để so sánh độ biến thiên tiêu qua thời gian 24 Trong công thức số bình quân cộng X (trung bình) = tổng xi/n tổng xi tổng lượng biến thiêu thức Sai: Trong công thức số bình quân cộng giản đơn, tổng xi tổng lượng biến tiêu thức Nhưng công thức số bình quân cộng gia quyền, quyền số xi nên tổng xi không đơn tổng lượng biến tiêu thức, tổng lượng biến tiêu thức tính đến quyền số lượng biến 25 Việc xác định tổ chứa Mốt vào mật độ tổ chứa mốt Sai: Đối với dãy số phân phối khoảng cách tổ nhau, việc xác định tổ chứa Mốt cần xác định thông qua tần số tổ, tổ chứa Mốt tổ tần số lớn Còn dãy số phân phối khoảng cách tổ không việc xác định tổ chứa Mốt cần xác định thông qua mật độ tần số tổ, tổ mật độ tần số lớn tổ chứa Mốt 26 Phương sai dùng để đánh giá độ biến thiên Năng suất lao động Tiền lương công nhân Sai: Phương sai số bình quân cộng bình phương độ lệch lượng biến với với số bình quân cộng lượng biến Phương sai sử dụng để đánh giá biến thiên thân tiêu thức, xem xét mức độ phân tán so với giá trị trung tâm Vì phương sai đơn vị bình phương đơn vị lượng biến, nên nhìn chung không dùng để so sánh tiêu khác loại Vì vậy, dùng phương sai để đánh giá độ biến thiên Năng suất lao động Tiền lương công nhân 27 Phương sai chênh lệch bình quân bình phương lượng biến bình phương số trung bình Đúng: Phương sai số bình quân cộng bình phương độ lệch lượng biến với số bình quân cộng lượng biến đó: Khai triển công thức tương đương với: Vậy phương sai chênh lệch bình quân bình phương lượng biến bình phương số trung bình 28 Phương sai lượng biến lớn lượng biến thay đổi nhiều Đúng: Phương sai lượng biến đại diện cho mức độ phân tán lượng biến xung quanh giá trị trung bình Phương sai lớn chứng tỏ lượng biến thay đổi nhiều xung quanh giá trị trung bình, hay nói cách khác phương sai lớn lượng biến thay đổi nhiều 29 Số trung vị phụ thuộc vào tất lượng biến Sai: Số trung vị lượng biến tiêu thức đơn vị đứng vị trí dãy số lượng biến, tức phụ thuộc vào tần số dãy số phân phối lượng biến đơn vị đứng vị trí dãy số, mà không phụ thuộc vào lượng biến khác Vì thể cho số trung vị phụ thuộc vào tất lượng biến 30 Mốt xác định từ dãy số phân phối theo tiêu thức số lượng Sai: Mốt biểu tiêu thức gặp lại nhiều lần tổng thể hay dãy số phân phối Như vậy, khái niệm Mốt nhắc đến số lần lặp lại tiêu thức mà phân biệt tiêu thức số lượng hay tiêu thức thuộc tính Trên thực tế, với dãy số phân phối theo tiêu thức thuộc tính, ta tìm Mốt theo định nghĩa, dựa vào tần số lớn phân phối 31 Số trung bình nên kết hợp với dãy số phân phối Đúng: Số trung bình đặc trưng cho mức độ đại diện, phổ biến tiêu thức nghiên cứu, tiêu hoàn hảo Do loại trừ ảnh hưởng phần tử cá biệt Trong phân tích, đánh giá, nên kết hợp với dãy số phân phối để kết luận xác Ví dụ việc xem xét doanh thu không xem doanh thu bình quân mà nên kết hợp với dãy số phân phối để xem liệu doanh thu theo thời gian hay không, thời kì biến động lớn,… Chương 4: Điều tra chọn mẫu – Ước lượng 32 Điều tra chọn mẫu trường hợp vận dụng quy luật số lớn Đúng: Điều tra chọn mẫu loại điều tra thống không toàn mà số đơn vị chọn tra đủ lớn để điều tra thực tế dựa vào kết điều tính toán suy rộng cho toàn tượng (Đây khái niệm gt)  Vậy muốn số liệu dùng đế suy rộng cho tổng thể, kết rút từ mẫu phải tính đại diện, tức hạn chế ảnh hưởng yếu tổ ngẫu nhiên, nên áp dụng quy luật số lớn 33 Khi xác định số đơn vị mẫu điều tra để ước lượng tỷ lệ, người ta chọn tỷ lệ lớn lần điều tra trước Sai: Khi xác định số đơn vị mẫu điều tra để ước lượng tỷ lệ mà chưa biết tỷ lệ tổng thể, dựa vào số liệu từ điều tra trước chọn tỷ lệ gần 0.5 lần điều tra để làm tỷ lệ tổng thể Với cách chọn làm tăng tính đại diện tổng thể mẫu 34 Trong điều tra chọn mẫu, sai số theo phương án chọn lần nhỏ sai số theo phương pháp chọn nhiều lần Đúng: Sai số chọn mẫu trung bình trung bình: - Theo cách chọn lần (chọn không lặp): (Chép công thức ra) - Theo cách chọn nhiều lần (chọn lặp): (Chép công thức ra)  Sai số chọn mẫu theo cách chọn lần nhỏ sai số chọn mẫu theo cách chọn nhiều lần 0< Sai số chọn mẫu trung bình tỷ lệ: (Viết công thức làm tương tự) 35 Điều tra trọng điểm dùng để suy rộng thành đặc điểm chung toàn tổng thể Sai: Trong điều tra trọng điểm, người ta tiến hành điều tra phận chủ yếu tổng thể chung, đơn vị lựa chọn để điều tra không mang tính chất đại diện cho toàn tổng thể chung được, kết điều tra trọng điểm không dùng để suy rộng cho đặc điểm chung tổng thể Trong phương pháp điều tra không toàn bộ, điều tra chọn mẫu kết sử dụng để suy rộng thành đặc điểm chung tổng thể Chương 5: Phân tích hồi quy tương quan 36 Hệ số tương quan hệ số hồi quy cho phép xây dựng cượng độ chiều hướng mối liên hệ tương quan tuyến tính Sai: Cả hai hệ số điều sử dụng để xác định chiều hướng mối liên hệ tương quan tuyến tính: r, b1 > 0: quan hệ tương quan tuyến tính quan hệ thuận, r b1 < 0: quan hệ tương quan tuyến tính quan hệ nghịch; hệ số tương quan sử dụng để xác định cường độ mối liên hệ 37 Khi mối liên hệ tương quan tuyến tính hai tiêu thức số lượng nghịch sử dụng tỷ số tương quan để đánh giá trình độ chặt chẽ mối liên hệ Sai: Tỷ số tương quan ( : đọc êta) sử dụng để đánh giá mức độ chặt chẽ mối liên hệ tương quan phi tuyến tính tuyến tính hai tiêu thức số lượng nhận giá trị khoảng [0;1], gần quan hệ hai tiêu thức chặt chẽ Vì vậy, quan hệ tuyến tính hai tiêu thức số lượng nghịch sử dụng tỷ số tương quan để đánh giá trình độ chặt chẽ mối liên hệ 38 Khi mối liên hệ tương quan tuyến tính hai tiêu thức số lượng thuận thay hệ số tương quan tỷ số tương quan để đánh giá mức độ chặt chẽ x y Đúng: Hệ số tương quan (r) tỷ số tương quan ( sử dụng để đánh giá mức độ chặt chẽ mối quan hệ tương quan, r nhận giá trị âm dương (tùy thuộc vào quan hệ hai tiêu thức thuận hay nghịch), nhận giá trị dương Vì vậy, mối liên hệ hai tiêu thức số lượng thuận r > 0, thay hệ số tương quan tỷ số tương quan để đánh giá mức độ chắt chẽ x y 39 Khi xem xét nhân tố ảnh hưởng tới tượng cần phân tích sử dụng phương pháp hồi quy tương quan Sai: Hồi quy tương quan phương pháp sử dụng để xem xét ảnh hưởng nhân tố tới tượng cần phân tích, thường quan hệ dạng tiêu thức nguyên nhân – tiêu thức kết Ngoài ra, phương pháp khác để xác định ảnh hưởng nhân tố tới tượng cần phân tích ví dụ phương pháp số Ví dụ: Phân tích ảnh hưởng giá bán sản lượng hàng hóa tới doanh thu doanh nghiệp, ta sử dụng hệ thống số để phân tích 40 Phương pháp bình phương nhỏ tối thiểu hóa bình phương chênh lệch giá trị thực tế giá trị trung bình tiêu thức kết Sai: Phương pháp bình phương nhỏ áp dụng xác định yếu tố mô hình hồi quy dựa sở tìm giá trị nhỏ tổng bình phương chênh lệch giá trị thực tế giá trị tương ứng tính theo mô hình hồi quy giá trị trung bình tiêu thức kết 41 Tỷ số tương quan hệ số hồi quy dùng để đánh giá chiều hướng mối liên hệ Sai: Chỉ hệ số hồi quy (b1) sử dụng để đánh giá chiều hướng mối liên hệ b1 > 0: mối liên hệ thuận, b1 < 0: mối liên hệ nghịch Còn tỷ số tương quan (ƞ) sử dụng để đánh giá mức độ chặt chẽ mối liên hệ mà không sử dụng để đánh giá chiều hướng mối liên hệ ƞ nhận giá trị dương 42 Mối liên hệ tương quan mối liên hệ không hoàn toàn chặt chẽ Đúng: Mối liên hệ tương quan không hoàn toàn chặt chẽ, tức giá trị tiêu thức nguyên nhân nhiều giá trị tương ứng tiêu thức kết quả, mối quan hệ không biểu rõ ràng đơn vị cá thể, để phản ánh mối liên hệ tương quan phải nghiên cứu tượng số lớn Chương 6: Phân tích dãy số thời gian 43 Điều kiện phương pháp xu hướng phát triển loại bỏ tác động yếu tổ ngẫu nhiên Sai: Xu hướng phát triển hiểu chiều hướng tiến triển chung kéo dài theo thời gian, phản ánh tính quy luật phát triển, phương pháp xu hướng phát triển áp dụng nhằm mục đích loại bỏ tác động yếu tố ngẫu nhiên, tìm quy luật chung Vì “loại bỏ tác động yếu tố ngẫu nhiên” mục đích điều kiện phương pháp xu hướng phát triển 44 Lượng tăng (giảm) tuyệt đối trung bình nên tính dãy số thời gian lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn xấp xỉ Đúng: Lượng tăng (giảm) tuyệt đối trung bình tính công thức: (Ghi công thức tính nhá) Do lượng tăng giảm tuyệt đối trung bình san chênh lệch lượng tăng giảm tuyệt đối liên hoàn nên mang tính chất đại diện cao lượng tăng giảm tuyệt đối liên hoàn xấp xỉ nhau, kết sử dụng để dự đoán 45 Lượng tăng (giảm) bình quân bình quân tốc độ tăng (giảm) liên hoàn Sai: Lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân bình quân lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn: (Ghi công thức nhá) Chứ bình quân tốc độ tăng (giảm) liên hoàn 46 Khi tính mức độ bình quân từ dãy số thời điểm khoảng cách không quyền số xác định mức độ dãy số Sai: Khi tính mức độ bình quân từ dãy số thời điểm khoảng cách thời gian không phải sử dụng quyền số khoảng thời gian mức độ mức độ dãy số: Công thức: đó: yi: mức độ dãy số hi: khoảng thời gian mức độ yi 47 thể tính tốc độ tăng giảm bình quân theo công thức tính bình quân cộng bình quân nhân Sai: Tốc độ tăng giảm bình quân tính thông qua tốc độ phát triển bình quân: – Trong tốc độ phát triển bình quân tính bình quân nhân tốc độ phát triển liên hoàn Không thể tính tốc độ tăng giảm bình quân trực tiếp công thức bình quân cộng hay bình quân nhân 48 Giá trị tuyệt đối 1% tốc độ tăng giảm liên hoàn số không đổi Sai: Giá trị tuyệt đối 1% tốc độ tăng giảm liên hoàn tính cách chia lượng tăng giảm tuyệt đối liên hoàn cho tốc độ tăng giảm liên hoàn: gi = gi phụ thuộc vào giá trị yi-1, nói giá trị tuyệt đối 1% tốc độ tăng giảm liên hoàn số không đổi 49 Giá trị tuyệt đối 1% tăng giảm định gốc tổng giá trị tuyệt đối 1% tăng giảm liên hoàn Sai: Giá trị tuyệt đối 1% tốc độ tăng giảm liên hoàn tính công thức: gi = Giá trị tuyệt đối 1% tốc độ tăng giảm định gốc luôn Vì nói giá trị tuyệt đối 1% tốc độ tăng giảm định gốc tổng giá trị tuyệt đối 1% tốc độ tăng giảm liên hoàn 50 Tốc độ tăng (giảm) bình quân tính dãy số lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn xấp xỉ Sai: Tốc độ tăng (giảm) bình quân tính công thức: – Tức tính thông qua tốc độ phát triển bình quân Tốc độ phát triển bình quân bình quân nhân tốc độ phát triển liên hoàn, đại diện cho tốc độ phát triển liên hoàn Để đảm bảo cho khả đại diện cao sử dụng để dự báo tốc độ phát triển liên hoàn nên xấp xỉ Vậy tốc độ tăng (giảm) bình quân tính dãy số tốc độ phát triển liên hoàn xấp xỉ lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn xấp xỉ 51 Tốc độ phát triển bình quân trung bình cộng tốc độ phát triển liên hoàn Sai: Tốc độ phát triển liên hoàn số tương đối so sánh biến động tượng thời gian sau so với thời gian liền trước đó: ti = Do tính tốc độ phát triển bình quân phải sử dụng bình quân nhân tốc độ phát triển liên hoàn đảm bảo tính đại diện cho tốc độ phát triển liên hoàn Vậy, tốc độ phát triển bình quân trung bình nhân tốc độ phát triển liên hoàn trung bình cộng 52 Đơn vị 1% tăng giảm tuyệt đối % Sai: Giá trị tuyệt đối 1% tốc độ tăng giảm liên hoàn tính công thức: gi = Từ công thức ta thấy đơn vị gi giống với đơn vị yi-1 Nên nói đơn vị 1% tăng giảm tuyệt đối % Chương 7: Chỉ số 53 Chỉ số tổng hợp giá nhóm mặt hàng vừa tính tổng hợp, vừa tính phân tích Đúng: Chỉ số tổng hợp giá nhóm mặt hàng biểu quan hệ so sánh giá bán nhóm mặt hàng kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc qua phản ánh biến động chung giá bán mặt hàng Vì vừa mang tính tổng hợp: nói lên biến động chung giá bán mặt hàng, vừa mang tính chất phân tích: phân tích biến động riêng 54 Chỉ số tổng hợp lượng qua thời gian thực chất trung bình cộng giản đơn số đơn lượng Sai: Chỉ số tổng hợp lượng qua thời gian tính công thức: + Chỉ số tổng hợp lượng theo Las: : Chỉ số tổng hợp lượng theo Las trung bình cộng gia quyền số đơn lượng + Chỉ số tổng hợp lượng theo Pass: : Chỉ số tổng hợp lượng theo Pass trung bình điều hòa số đơn lượng Vậy số tổng hợp lượng qua thời gian trung bình cộng giản đơn số đơn lượng 55 Chỉ số tổng hợp giá Fisher qua thời gian trung bình cộng số tổng hợp giá Las Pass Sai: Chỉ số tổng hợp giá Fisher qua thời gian phản ánh biến động chung giá bán mặt hàng dựa sở san chênh lệch số Las Pass, tính theo công thức bình quân nhân số tổng hợp giá Las Pass: (Ghi công thức số Fisher ra) 57 Việc tính số tổng hợp giá theo công thức Las Pass không chênh lệch nhiều kết cấu lượng hàng hóa tiêu thụ hai kỳ thay đổi lớn Sai: Chỉ số tổng hợp giá theo công thức Las tính với quyền số lượng hàng hóa kỳ gốc (ghi công thức ra) Chỉ số tổng hợp giá theo công thức Pass tính với quyền số lượng hàng hóa tiêu thụ kỳ nghiên cứu (ghi công thức ra) Vì vậy, kết cấu lượng hàng hóa tiêu thụ hai kỳ thay đổi lớn, hai số giá theo Las Pass cho kết chênh lệch nhiều 58 Phương pháp số phương pháp phân tích mối liên hệ, cho phép nghiên cứu chung phận cách kết hợp Đúng: Chỉ số số tương đối biểu quan hệ so sánh hai mức độ tượng nghiên cứu Phương pháp số cho phép nghiên cứu chung: nghiên cứu tổng thể so sánh tử số mẫu số nghiên cứu phận: phân tích ảnh hưởng đối tượng nghiên cứu phận cấu thành Ví dụ phương pháp số dùng để nghiên cứu doanh thu: M = (Viết công thức IM = Ip.Iq) 59 Khi số liệu giá thành đơn vị sản phẩm tỷ trọng chi phí sản xuất phân xưởng tính giá thành bình quân chung phân xưởng Đúng: Khi số liệu giá thành đơn vị sản phẩm: z tỷ trọng chi phí sản xuất phân xưởng: Ta tính giá thành bình quân chung phân xưởng theo công thức: 60 Chỉ số tổng hợp giá Fisher sử dụng khác biệt lớn cấu tiêu thụ mặt hàng kỳ nghiên cứu Đúng: Chỉ số tổng hợp giá Fisher phản ánh biến động chung giá bán mặt hàng dựa sở san chênh lệch số Las Pass (ghi công thức ra) Chỉ số tổng hợp giá Las tính với quyền số lượng hàng hóa tiêu thụ kỳ gốc, số tổng hợp giá Pass tính với quyền số lượng hàng hóa tiêu thụ kỳ nghiên cứu Nên cấu tiêu thụ mặt hàng hai kỳ thay đổi số giá Las Pass khác biệt lớn nên cần sử dụng số tổng hợp giá Fisher để số mang tính chất đại diện chung 61 Phương pháp số phương pháp mang tính tổng hợp, không mang tính chất phân tích Sai: Chỉ số số tương đối biểu quan hệ so sánh hai mức độ tượng nghiên cứu Phương pháp số cho phép nghiên cứu chung: nghiên cứu tổng thể so sánh tử số mẫu số nghiên cứu phận: phân tích ảnh hưởng đối tượng nghiên cứu phận cấu thành Ví dụ phương pháp số dùng để nghiên cứu doanh thu: M = (Viết công thức IM = Ip.Iq) 62 Chỉ số cấu thành cố định nghiên cứu đồng thời biến động thân tiêu thức kết cấu tổng thể nghiên cứu Sai: Chỉ số cấu thành cố định phản ánh biến động tiêu bình quân ảnh hưởng tiêu thức nghiên cứu, điều kiện kết cấu tổng thể cố định Công thức: I = Ix Ix = Trong đó: Kết cấu tổng thể cố định kỳ nghiên cứu phân tích ảnh hưởng thân tiêu thức nghiên cứu đến tiêu bình quân 63 Theo số tổng hợp giá Las, quyền số lượng hàng hóa tiêu thụ kỳ gốc doanh thu kỳ gốc Đúng: Công thức số tổng hợp giá Las: (Sửa lại chỗ Ip nhá, anh đánh máy nhầm thành Iq) Theo công thức thứ nhất, quyền số số tổng hợp giá Las lượng hàng tiêu thụ kỳ gốc Hoặc theo công thức thức 3, quyền số doanh thu tiêu thụ kỳ gốc 64 Chỉ số tổng hợp giá Fisher số dựa chênh lệch số Las Pass Đúng: Chỉ số tổng hợp giá Fisher phản ánh biến động chung giá bán mặt hàng dựa sở san chênh lệch số Las Pass (ghi công thức ra) Khi số giá Las Pass khác biệt lớn cần sử dụng số tổng hợp giá Fisher để số mang tính chất đại diện chung 65 Chỉ số tổng hợp lượng hàng tiêu thụ mặt hàng A B, quyền số giá cố định nhà nước đặt Sai: Trong công thức số tổng hợp lượng hàng tiêu thụ hai mặt hàng A B, quyền số giá cố định, giá giá cố định nhà nước đặt giá trung bình hai mặt hàng A B Trong trường hợp sử dụng quyền số giá trung bình Công thức xác định số sau: Trong p = Chương 8: Dự đoán 66 Dự đoán dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối thực dãy số tốc độ tăng (giảm) liên hoàn xấp xỉ Sai: Dự đoán dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối xây dựng giả thuyết lượng tăng (giảm) năm tương tự nhau, người ta lấy năm cuối theo số liệu để tính trị số năm công thức: yn+1 = yn + Dự đoán cho kết độ tin cậy cao lượng tăng (giảm) liên hoàn xấp xỉ tốc độ tăng (giảm) liên hoàn xấp xỉ ... quan hệ tương quan tuyến tính quan hệ thuận, r b1 < 0: quan hệ tương quan tuyến tính quan hệ nghịch; có hệ số tương quan sử dụng để xác định cường độ mối liên hệ 37 Khi mối liên hệ tương quan... thay hệ số tương quan tỷ số tương quan để đánh giá mức độ chặt chẽ x y Đúng: Hệ số tương quan (r) tỷ số tương quan ( sử dụng để đánh giá mức độ chặt chẽ mối quan hệ tương quan, r nhận giá trị... để có kết luận xác Ví dụ việc xem xét doanh thu không xem doanh thu bình quân mà nên kết hợp với dãy số phân phối để xem liệu doanh thu có theo thời gian hay không, thời kì có biến động lớn,…
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp câu hỏi đúng sai môn nguyên lý thông kê có đáp án, Tổng hợp câu hỏi đúng sai môn nguyên lý thông kê có đáp án, Tổng hợp câu hỏi đúng sai môn nguyên lý thông kê có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay