Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT hải hậu c nam định

10 156 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 16:13

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ THI THỬ THPTQG 2017 TRƯỜNG THPT C HẢI HẬU MÔN TOÁN 12 Thời gian làm bài: 90 phút Câu : Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho mặt cầu (S): x  y  z – 2x  4y  2z –  Tìm phương trình mặt phẳng (P) chứa trục Ox cắt mặt cầu (S) theo đường tròn có bán kính r 3 A (P): y – 2z = B (P): 3x+ y – 2z = C (P): x – 2z = D (P): y + 2z = Câu : Hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy tam giác cạnh a, A’A  A’B  A’C , BB’ tạo với đáy góc 300 Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ A a3 a3 12 B Câu : Tính đạo hàm hàm số y  ln A y'  C y'  2x    2x   2x    C a3 36 B y'  D y'  a3 D  2x     2x  2x    2x   2x     Câu : Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh a, hình nón có đỉnh tâm hình vuông ABCD có đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông A’B’C’D’ Tính diện tích xung quanh hình nón A a 3 B a C a 2 D a Câu : Hàm số f (x) có đạo hàm f '(x)  x (2x  2016) (x  1) Số điểm cực trị hàm số f(x) A B C D C 27  cm3 D 81 cm Câu : Tính thể tích khối cầu có đường kính 6cm A 36 cm3 B 288 cm3 Câu : Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  2x  2017  ln( x  2mx  4) đồng biến R A Mã đề: 123  m0 B m  C m  D mR Câu : Cho khối nón (N) có bán kính đường tròn đáy 10 diện tích xung quanh 120 Tính chiều cao khối nón (N) A 11 11 B 11 C D 11 Câu : Cho bốn hình sau Tìm mệnh đề sai? A Cả khối đa diện A, B, C, D khối đa diện lồi B Khối đa diện B khối đa diện lồi C Khối đa diện A khối đa diện D Khối đa diện C khối đa diện lồi Câu 10 : Cho hàm số y  f (x) có đồ thị hình vẽ Hãy chọn khẳng định sai? A Hàm số y  f (x) cực trị B Hàm số y  f (x) hàm đồng biến khoảng xác định C Hàm số y  f (x) hàm nghịch biến khoảng xác định D Đồ thị hàm số y  f (x) có đường tiệm cận Câu 11 : Một xí nghiệp chế biến thực phẩm muốn sản xuất loại hộp hình trụ (có nắp chất liệu) tích lít Gọi x (dm) độ dài bán kính đáy hình trụ Để sản xuấ t hô ̣p hı̀nh tru ̣ tốn vật liệu giá trị x A Mã đề: 123  3 2 B 3 2 C 2 D 2 Câu 12 : A Biết x2 1 x  dx  a  b ln  c ln Tính S  2a  b  c S  B S 1 C S  D S  C y  log x D y  log ( x  1) D 53  m  55 Câu 13 : Đồ thị hàm số nào? A y  log ( x  1) B y  log x  Câu 14 : Phương trình x  27x   m có nghiệm giá trị m A m  53 B m  55 C m  53 Câu 15 : Thể tích V vật thể tròn xoay quay hình phẳng giới hạn đường y  e x , y  0, x  0, x  ln quanh trục Ox A V  4 B V C V 1 D V4 Câu 16 : Kim Tự Tháp Ai Cập có hình dáng khối đa diện sau A Khối chóp tam giác B Khối chóp tứ giác C Khối chóp tứ giác D Khối chóp tam giác Câu 17 : Sau phát bệnh dịch, chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày phát bệnh nhân đến ngày thứ t f (t)  45t  t Hỏi số người nhiễm bệnh lớn vào ngày thứ ? A 15 B 12 C 30 D 20 Câu 18 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A  2; 1;6  , B  3; 1; 4  , C  5; 1;0  Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC A Mã đề: 123  B 5 C D 5 Câu 19 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , tìm tọa độ hình chiếu vuông góc M’ điểm M(5; 4; 2) mp Oxz A M'(0; 4; 0) M'( 5; 4; 0) B C M'( 5; 0; 2) D M'(0; 4; 0) D 5   ;8  2  Câu 20 : Tập nghiệm bất phương trình log 2016 (2x  5)  log 2016 (x  3) 2017 A Câu 21 : 5   ;8 2017 8;   B C  3;8 Cho hàm số y  f (x) , biết f (1)  12, f '(x) liên tục đoạn 1;4  f '(x)dx  17 Tính f (4) A 29 B C 19 D Câu 22 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A  0; 2;1 , B  2;0;3 mặt phẳng  P  : 2x  y  z   Tìm điểm M thuộc mặt phẳng (P) cho MA=MB (ABM)  (P) A 1  M  ; ;1 3   17  M ; ;   6 3 B C  17  M ; ;   6 D  17  M ; ;  6 3 D a  ab  a  ab Câu 23 : Đặt a  log 5, b  log Khi log 30 15 biểu diễn theo a, b A  a  ab b  ab  ab  a  ab B C  ab  b  ab Câu 24 : Cho hàm số y  x  3x  có đồ thị (C) Tiếp tuyến (C) song song với đường thẳng (d) : y  3x  có phương trình A Câu 25 : y  3x  y  3x  B y  3x  D y  3x  D y Bảng biến thiên sau hàm số nào? x -∞ y 2x  x 1 +∞ y B +∞ - y' A C y x 1 x2 -∞ C y 2x  1 x 2x  x2 Câu 26 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy SA  a Thể tích khối chóp S.ABCD là: A Mã đề: 123  2a 3 B a3 C a3 D a3 Câu 27 : Trong không gian với hệ trục Oxyz, gọi (P) mặt phẳng qua điểm M(9;1;1) cắt tia Ox, Oy, Oz A, B, C cho thể tích tứ diện OABC có giá trị nhỏ Khi mặt phẳng (P) có phương trình A x y z    27 3 B x y z     27 3 C x y z    27 D x y z    3 Câu 28 : Tìm tập hợp tất giá trị tham số m để phương trình 12x  (4  m) 3x  m  có nghiệm thuộc khoảng  0;1 A [4;6] B (4;6) Câu 29 : Tập xác định hàm số y = C 5   ;  D 5   ;6 2  B R\ 1; A R C (-∞; 1) ∪ 2; ∞ D (0;+∞     Câu 30 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho OA  3i  j  2k B  0;1; 4  Tìm tọa độ trọng tâm tam giác ABO A 1; 1; 2 B  1; 1; 2  C   1;  ; 2    D 2   1;  ;   3  Câu 31 : Cho tứ diện ABCD có tam giác BCD tam giác vuông C, AB  (BCD) , AB  4, BC  Khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (ACD) A 12 B C D 12 15 Câu 32 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , tìm phương trình mặt phẳng (P) qua hai điểm A(0; 0; 2) , B(2; 1;1) vuông góc với mặt phẳng (Q) : 3x  2y  z   A 4x  5y – z –  B 9x – 3y – 7z – 14  C 5x  7y – z –  D 5x  7y – z   Câu 33 : Tìm nguyên hàm hàm số f  x   3x  A F  x   3ln 3x   C B F  x   x3  2x  C C F  x   ln x   C D F  x   ln 3x   C Mã đề: 123  x2 chia hình tròn có tâm gốc tọa độ, bán kính 2 thành hai phần có diện tích y Câu 34 : S1 ,S2 hình vẽ bên S Tính S1 S1 Parabol y  x -5 -4 -3 -2 -1 S2 -2 -4 A 9  3  B 9  3  C 23 10 D 9  3  Câu 35 : Trong không gian với hệ trục Oxyz, tìm tất giá trị thực a để khoảng cách từ điểm M 1;  4; a  đến mặt phẳng  P  : x  2y  2z –  A a  6 a  18  B a = - C a  18 a  18  Câu 36 : Cho đồ thị hàm số y  ax  bx  c có đồ thị hình D a =18 -1 vẽ bên O Mệnh đề đúng? -2 -3 -4 A a  0, b  0, c  B a  0, b  0, cC a  0, b  0, c  D a  0, b  0, c  Câu 37 : Với số thực a, b với a  0; b  thỏa mãn a  b  7ab Mệnh đề sau đúng? A  log a  log b   log  7ab  C log  a  b    log a  log b  B 3log  a  b   D log  log a  log b  ab   log a  log b  Câu 38 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng (P) : 4x  4y  2z   mặt cầu  S : x²  y²  z² – 2x  4y  6z   Vị trí tương đối (P) (S) A (P) cắt (S) theo đường tròn có bán kính 17 B (P) cắt (S) theo đường tròn có bán kính C mặt phẳng (P) tiếp xúc mặt cầu (S) D mặt phẳng (P) không cắt mặt cầu (S) Mã đề: 123  Câu 39 : Tìm nghiệm phương trình x 1.3x  72 A x  B x  C x 8 D x  Câu 40 : Cho hình chóp SABCD có SA  (ABC), SA = a, đáy hình thang vuông A B, AB = BC = a AD = 2a Gọi (S) mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SACD Thể tích khối cầu tạo nên mặt cầu (S) A 5 a B 5 a C 5 a 3 D 5 a 12 Câu 41 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I  2; 1; 1 mặt phẳng P : 2x  y  2z   Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến đường tròn có bán kính Phương trình mặt cầu (S) A S :  x   ²   y  1 ²   z  1 ²  B S :  x –  ²   y –1 ²   z –1 ²  10 C S :  x –  ²   y –1 ²   z –1 ²  D S :  x   ²   y  1 ²   z  1 ²  10 Câu 42 : Cho x, y số thực thoả mãn x  2xy  3y  Giá trị lớn M nhỏ m biểu thức P   x  6xy  tương ứng là: A M  4; m  6 B M  3; m  6 C M  8; m  7 D M  8; m  7 Câu 43 : Cho hàm số y  f (x) có đồ thị hình vẽ Khẳng định sau khẳng định sai ? y 10 I x -1 O A Đồ thị hàm số có tâm đối xứng B Hàm số có dạng y=ax +bx +cx với a  C Hàm số có hai cực trị D Phương trình f (x)  có hai nghiệm dương, nghiệm âm Câu 44 : Tìm số nhỏ số sau A  0,  2017 B  0,  2017 C 1,  2017 Câu 45 : Hàm số y  x  2x  đồng biến khoảng: A  ; 1  0;1 B  ; 1   0;1 C  1;0   1;   D  1;0  Mã đề: 123  1;   D  2,  2017 Câu 46 : Đồ thị hàm số sau không cắt trục hoành? A Câu 47 : y  log x B y  x2 C Mức cường độ âm xác định bởi: L(dB)=10log y  5x D y x I Trong I cường độ âm điểm I0 (đơn vị: W/m2); I0=10-2W/m2 cường độ âm chuẩn; L(dB) mức cường độ âm (đơn vị dexibendB) Nếu cường độ âm tăng lên 10 lần mức cường độ âm tăng thêm dB? A 20dB B D 10dB C 10 dB 10 dB Câu 48 : Ông Bình có mảnh vườn hình chữ nhật ABCD có AB  2 m, AD  4m dự định trồng hoa giải đất giới hạn đường trung bình MN đường hình sin hình vẽ Kinh phí trồng hoa 100.000đồng/1m2 Hỏi ông Bình cần tiền để trồng hoa mảnh đất đó? (Số tiền làm tròn đến hàng nghìn) A 1.600.000 đồng B 800.000 đồng C 900.000 đồng D 400.000 đồng Câu 49 : Tèo có bìa hình tròn hình vẽ, bạn muốn biến hình tròn thành hình phễu hình nón Khi Bình phải cắt bỏ hình quạt tròn AOB dán hai bán kính OA OB lại với Gọi x góc tâm hình quạt tròn dùng làm phễu Tìm x để thể tích phễu lớn ? A Câu 50 : 62  B  C 6 Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số y  D x m x  m 1 2 A m  B m  m  C m  D m  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐HẾT‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Mã đề: 123  62  có bốn đường tiệm cận MÔN : TOÁN 12 MÃ ĐỀ: 123 01 28 02 29 03 30 04 31 05 32 06 33 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 Mã đề: 123  14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 22 49 23 50 24 25 26 27 Mã đề: 123  10 ... V4 C u 16 : Kim Tự Tháp Ai C p c hình dáng khối đa diện sau A Khối chóp tam gi c B Khối chóp tứ gi c C Khối chóp tứ gi c D Khối chóp tam gi c Câu 17 : Sau phát bệnh dịch, chuyên gia y tế ư c. .. 26 : Cho hình chóp S.ABCD c đáy hình vuông c nh a, c nh bên SA vuông g c với đáy SA  a Thể tích khối chóp S.ABCD là: A Mã đề:  123  2a 3 B a3 C a3 D a3 C u 27 : Trong không gian với hệ tr c Oxyz,... (x) c c trị B Hàm số y  f (x) hàm đồng biến khoảng x c định C Hàm số y  f (x) hàm nghịch biến khoảng x c định D Đồ thị hàm số y  f (x) c đường tiệm c n C u 11 : Một xí nghiệp chế biến thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT hải hậu c nam định, Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT hải hậu c nam định, Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT hải hậu c nam định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay