Đề thi học sinh giỏi tỉnh Ninh Thuận môn Sinh học cấp THCS năm học 2011 2012

1 195 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 15:39

Họ tên TS: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH THUẬN (Đề thi thức) Số BD: Chữ ký GT 1: KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 20112012 Khóa ngày: 17 / 11 / 2011 Môn thi: Sinh học Cấp: THCS Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ: (Đề thi có 01 trang) Bài (4 điểm): a Khi phân tử ADN gọi gen? b Bằng sơ đồ, làm rõ mối quan hệ gen tính trạng c Một phân tử mARN có tổng số 1.200 nucleotit Tính số nucleotit loại gen đ ã tổng hợp phân tử mARN Biết số nucleotit loại ađênin gen chiếm 20% Bài (4 điểm): Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội loài sinh vật có số NST 2n = 20 Có NST dự đoán ở: a Thể nhiễm, thể ba nhiễm, thể ba nhiễm kép b Thể đơn bội, thể tam bội, thể tứ bội c Trong dạng kể trên: Dạng đa bội chẵn, dạng đa bội lẻ Bài 3: (4 điểm): Khi cho lai thứ lúa chín muộn v chín sớm với người ta thu toàn lúa chín sớm Tiếp tục cho F giao phấn với F thu 256 lúa chín muộn v 769 lúa chín sớm a Giải thích kết Viết sơ đồ lai từ P  F2 b Cho lúa F giao phấn với lúa khác đời s au thu tỉ lệ 50% chín muộn: 50% chín sớm Hãy xác định kiểu gen lúa đem lai với F Bài (4 điểm): a Một đứa trẻ bị mắc bệnh máu khó đông có ng ười em trai sinh đôi bình thường (không mắc bệnh) Hai đứa trẻ sinh đôi nói thuộc loại sinh đôi trứng hay sinh đôi khác trứng? Giải thích? b Nói bệnh máu khó đông bệnh nam giới Quan niệm có hoàn toàn không? Giải thích? Bài (4 điểm): a Axit nuclêic gồm loại nào? Viết tên đầy đủ loại b Một đoạn mạch đơn phân tử ADN có trình tự xếp sau: 5’ – X – X – X – A – T – G – T – G – G – G – 3’ (mạch 1) Hãy viết đoạn mạch đơn bổ sung với c Nếu đột biến thay cặp nucleotit xẩy vị trí cặp nucleotit số (tính từ đầu 5’ mạch 1) phân tử prôtêin tương ứng tổng hợp từ phân tử A DN thay đổi nào? - HẾT -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi tỉnh Ninh Thuận môn Sinh học cấp THCS năm học 2011 2012 , Đề thi học sinh giỏi tỉnh Ninh Thuận môn Sinh học cấp THCS năm học 2011 2012 , Đề thi học sinh giỏi tỉnh Ninh Thuận môn Sinh học cấp THCS năm học 2011 2012

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay