Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 trường THCS Phương Trung, Thanh Oai năm 2014 2015

6 188 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 15:39

PHÒNG GD & ĐT THANH OAI ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP Trường THCS Phương Trung NĂM HỌC 2014-2015 Môn: Sinh học Thời gian làm bài: 150 phút Đề Câu 1: (4 điểm) Cho hai chủng lai với thu F1 Cho F1 lai với nhau, F2 thu 5440 cây, có 3060 thân cao, đỏ Biện luận viết sơ đồ lai từ P đến F2 Biết gen nằm NST thường quy định tính trạng Tương phản với tính trạng thân cao, đỏ tính trạng thân thấp, vàng Câu 2: (4 điểm) Phân biệt điểm khác giữa: Nguyên phân giảm phân Nhiễm sắc thể thường nhiễm sắc thể giới tính Câu 3: (2 điểm) Lấy 50 tế bào xôma từ loài cho nguyên phân liên tiếp nhận thấy: nguyên liệu cần cung cấp tương đương 16800 NST đơn, số NSTcủa tế bào thu có 14400 NST chứa nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường Tìm NST lưỡng bội loài Tính số đợt nguyên phân tế bào xôma nói Biết số đợt nguyên phân tế bào xôma Câu 4: (3 điểm) So sánh trình tự nhân đôi ADN với trình tổng hợp ARN? Vì ARN thông tin xem gen cấu trúc? Câu 5: (3 điểm) Một gen có cấu trúc 60 chu kì xoắn, số nuclêôtit loại G chiếm 20% tổng số nuclêôtit gen Gen nhân đôi đợt liên tiếp Tính số nuclêôtit loại gen? Môi trường nội bào cung cấp nuclêôtit loại cho gen tái bản? Câu 6: (4 điểm) Trình bày chế hình thành thể dị bội ( 2n +1 )? Cho ví dụ đột biến dị bội người, nêu đặc điểm người mang đột biến đó? Kí hiệu NST loài sinh vật sau: Aa BD EE XY bd Khi giảm phân bình thường, trao đổi đoạn, tạo loại giao tử khác nhau? Hãy viết kí hiệu loại giao tử đó? Đáp án Câu 1(4 điểm) Điểm Theo giả thiết, gen nằm NST thường quy định tính trạng  Các cặp tính trạng di truyền theo quy luật phân li độc lập MenĐen -F2 có kiểu hình thân cao, đỏ chiếm 3060 x 100% = 56,25% = 5440 16 0.25 đ 0.25 đ - Tức F2 có 16 tổ hợp = giao tử x giao tử 0.25 đ  F1 dị hợp tử cặp gen 0.25đ - Vì thân cao, đỏ chiếm 3 = Đây kiểu hình mang tính trạng trội 16 4 Vậy thân cao, đỏ tính trạng trội 0.25 đ 0.25đ Thân thấp, vàng tính trạng lặn * Quy ước gen: - Gen A quy định tính trạng thân cao, gen a quy định tính trạng thân thấp 0.25đ - Gen B quy định tính trạng đỏ, gen b quy định tính trạng vàng Kiểu gen F1: AaBb ( thân cao, đỏ) 0.25đ P chủng nên kiểu gen P AABB ( cao, đỏ) x AAbb ( cao, vàng) x aabb ( thấp, vàng) aaBB ( thấp, đỏ) *Sơ đồ lai 0.25đ 0.25đ P: AABB ( cao, đỏ) x aabb ( thấp, vàng) P: AAbb ( cao,vàng) x aaBB ( thấp, đỏ) GP AB F1 F1xF1 GF1 ab GP AaBb ( Cao, đỏ) Ab aB F1 AaBb ( cao, đỏ) x AB, Ab, aB, ab AaBb ( cao, đỏ) AaBb ( cao, đỏ) 0.5đ AB, Ab, aB, ab F2: Kẻ khung penet AB AB Ab aB ab AABB AABb AaBB AaBb Ab AABb AAbb AaBb Aabb aB AaBB AaBb aaBB aaBb ab AaBb Aabb aaBb aabb 0.5 đ Tỉ lệ kiểu gen F2: 1AABB; 2AABb; 2AaBB; 4AaBb; 1AAbb; 2Aabb; 1aaBB; 2aaBb; 1aabb 0.5 đ Tỉ lệ kiểu hình F2: thân cao, đỏ; thân cao, vàng; thân thấp, đỏ; thân thấp, vàng Câu 2: (4 điểm) Phân biệt Nguyên phân giảm phân Đặc điểm so sánh Nguyên phân Giảm phân Vị trí - Xảy tế bào sinh dưỡng tế bào sinh dục sơ khai - Xảy tế bào sinh dục, thời kì chín Số lần phân bào - 1lần - lần phân bào liên tiếp NST nhân đôi lần Kì đầu - Các NST kép cặp tương đồng không xảy tiếp hợp, trao đổi chéo 0.25 đ - Có tiếp hợp, trao đổi chéo lại tách NST 0.5 đ tương đồng Kì - Các NST kép xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào - Các NST kép tập trung thành hàng mặt phẳng xích đạo 0.5đ thoi phân bào Kì sau - Các NST kép tách thành NST đơn phân li cực tế bào - GP1: Các NST kép cặp NST tương đồng phân li cực tế bào Kì cuối - Các NST đơn nằm gọn nhân với số lượng 2n - GP1: Các NST kép nằm gọn nhân với số lượng 0.5đ NST n kép Còn GP2 n đơn Kết - Từ tế bào mẹ tạo tế bào có NST giống giống mẹ 2n - Từ tế bào mẹ (2n) tạo tế bào (n), có NST giảm 0.5 đ nửa 0.25 đ 0.5 đ NST thường NST giới tính Đặc điểm so sánh NST thường NST giới tính Số lượng - Tồn với số cặp lớn tế bào - Chỉ có tế bào Hình dạng - Tồn thành cặp - Tồn thành cặp tương tương đồng gồm NST giống đồng ( XX) không tương hình thái, kích thước đồng ( XY) - Gen tồn thành cặp alen 0.25đ - Gen tồn thành cặp alen 0.5đ đoạn tương đồng , không thành cặp alen đoạn không tương đồng Chức - Mang gen quy định tính trạng 0.25 đ thường tính trạng giới tính - Mang gen quy định tính trạng thường Câu 3: (2 điểm) Tìm NST lưỡng bội loài - Gọi k số lần nguyên phân tế bào (k số tự nhiên) - Gọi 2n NST lưỡng bội loài ( 2n số tự nhiên, chẵn) 0.25đ - Số NST tương đương nguyên liệu mà môi trường cung cấp: 50.2n.( 2k -1) = 16800 (1) 0.25 đ - Số NST chứa hoàn toàn nguyên liệu là: 50.2n.( 2k -2 ) = 14400  50.2n.( 2k -1-1) = 14400  50.2n.( 2k -1) – 50.2n = 14400 (2) 0.25đ Lấy PT (1) – PT(2) ta được: 50.2n = 16800- 14400 = 2400 2n = 2400 = 48 50 0.5đ Vậy NST lưỡng bội loài 48 Tính số đợt nguyên phân Ta có số NST tương đương nguyên liệu mà môi trường cung cấp: 50.2n.( 2k -1) = 16800 (1) Mà 2n = 48 ( Câu 1) Thế vào PT(1) 50.48.( 2k -1) = 16800  2k -1 16800 = =7 2400  2k = = 23 k =3 0.25 đ 0.5 đ Vậy tế bào nguyên phân đợt Câu (3 điểm) So sánh trình tự nhân đôi ADN với trình tổng hợp ARN: *Giống nhau: - Đều xảy nhân tế bào, vào kì trung gian - Đều dựa khuôn mẫu ADN - Đều diễn biến tương tự: ADN tháo xoắn, tách mạch, tổng hợp mạch 0.5 đ - Sự tổng hợp mạch diễn theo NTBS - Đều cần nguyên liệu, lượng xúc tác enzim *Khác nhau: Cơ chế tự nhân đôi ADN Cơ chế tổng hợp ARN - Diễn suốt chiều dài phân tử ADN - Diễn đoạn phân tử ADN, tương ứng với gen hay nhóm gen -Các nuclêôtit tự liên kết với nuclêôtit ADN mạch khuôn: A liên kêt với T ngược lại - Các nuclêôtit tự liên kết với nuclêôtit mạch mang mã gốc ADN; A liên kết với U - Hệ enzim ADN polymeraza - Hệ enzim ARN polymeraza - Từ phân tử ADN mẹ tạo phân tử AND giống giống mẹ - Từ phân tử ADN mẹ tổng 0.25đ hợp nhiều loại ARN khác nhau, từ đoạn phân tử ADN tổng hợp nhiều 0.25đ phân tử ARN loại - Sau tự nhân đôi ADN nhân - Sau tổng hợp phân tử ARN khỏi nhân - Chỉ xảy trước tế bào phân chia - Xảy suốt thời gian sinh trưởng 0.25đ tế bào -Giải thích mARN gen cấu trúc: Trình tự nuclêôtit mARN bổ sung với trình tự nuclêôtit mạch khuôn gen cấu trúc ( mạch tổng hợp ARN) chép nguyên vẹn trình tự nuclêôtit mạch đối diện ( mạch bổ sung ) trừ chi tiết T thay U 0.25 đ 0.25đ 0.25 đ 0.5 đ Câu 5: (3 điểm) Tính số nuclêôtit loại gen - chu kì xoắn có 10 cặp nuclêôtit (nu) , cặp có nu  Số nu gen là: 60 x 20 = 1200 (nu) 0.25 đ Có G = 20% tổng số nu gen 0.5 đ  X = G = 20%  X = G = 1200 A=T= 0.25đ 20 = 240 (nu) 100 1200  2.240 = 360 (nu) 0.5 đ Môi trường nội bào cung cấp số NST loại là: Vì gen nhân đôi đợt Số nu A tự = số nu T tự = A ( – 1) = 360.31 = 11160 (NST) Số nu G tự = số nu X tự = G ( 25 – 1) = 240 31 = 7440 ( NST) Câu 6: ( điểm) 0.5đ 1.Cơ chế hình thành thể dị bội: 0.5 đ Trong trình giảm phân cặp NST tương đồng không phân li tạo giao tử mang NST cặp (n + 1), giao tử không mang NST cặp (n – 1) Sự thụ tinh giao tử (n + 1) với giao tử bình thường ( n) tạo thể dị bội (2n + 1) 0.5 đ - Người mắc bệnh Đao có NST 21 dạng (2n +1) Biểu : bé, lùn, cổ rụt, má phệ, miệng há, lưỡi thè ra, mắt sâu, mí, khoảng cách mắt xa nhau, 1đ ngón tay ngắn, si đần bẩm sinh, - Người bệnh Tơcnơ có NST giới tính NST X dạng đột biến (2n -1) Biểu bệnh nhân nữ , lùn, cổ ngắn, tuyến vú không phát triển, kinh nguyệt, tử cung nhỏ, thường trí, 0.75 đ Số loại giao tử tạo 23 = loại ABDEX; AbdEX ; aBDEX ; abdEX ; ABDEY ; AbdEY ; aBDEY ; abdEY 0.75đ 0.5 đ 1đ ... *Giống nhau: - Đều xảy nhân tế bào, vào kì trung gian - Đều dựa khuôn mẫu ADN - Đều diễn biến tương tự: ADN tháo xoắn, tách mạch, tổng hợp mạch 0.5 đ - Sự tổng hợp mạch diễn theo NTBS - Đều cần nguyên... phân giảm phân Đặc điểm so sánh Nguyên phân Giảm phân Vị trí - Xảy tế bào sinh dưỡng tế bào sinh dục sơ khai - Xảy tế bào sinh dục, thời kì chín Số lần phân bào - 1lần - lần phân bào liên tiếp NST... Gọi 2n NST lưỡng bội loài ( 2n số tự nhiên, chẵn) 0.25đ - Số NST tương đương nguyên liệu mà môi trường cung cấp: 50.2n.( 2k -1) = 16800 (1) 0.25 đ - Số NST chứa hoàn toàn nguyên liệu là: 50.2n.(
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 trường THCS Phương Trung, Thanh Oai năm 2014 2015 , Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 trường THCS Phương Trung, Thanh Oai năm 2014 2015 , Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 trường THCS Phương Trung, Thanh Oai năm 2014 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay