Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 trường THCS Cao Dương, Thanh Oai năm 2014 2015

6 217 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 15:38

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS CAO DƯƠNG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎi SINH Năm học 2014-2015 Thời gian: 150 phút ĐỀ THI HSG MÔN SINH HỌC - 2014-2015 Câu (4 điểm) Đem giao phối thỏ lông xù, tai thẳng với thỏ lông xù, tai cụp F1 thu tỉ lệ kiểu hình 3:3:1:1 a xác định kiểu gen bố, mẹ Biết lông xù, tai thẳng trội hoàn toàn so với lông trơn , tai cụp b Lai phân tích thỏ lông xù, tai cụp P Xác định kết thu F1 Câu (4 điểm) Nêu khác NST lưỡng bội với NST đơn bội, NST thường với NST giới tính, NST kép cặp NST tương đồng, trình nguyên phân giảm phân? Câu (2 điểm) có số hợp tử loài, nguyên phân lần tạo tổng cộng 256 tế bào Các tế bào có chứa tổng 20480 tâm động a Hãy cho biết số hợp tử ban đầu NST lưỡng bội loài bao nhiêu? b Tính số nguyên liệu tương đương với số NST mà môi trường cung cấp cho hợp tử nói nguyên phân? Câu (3 điểm) a Trình bày trình nhân đôi ADN? b So sánh trình tổng hợp AND với trình tổng hợp ARN? Câu (3 điểm) Có đoạn phân tử ADN chứa gen Tổng số nuclêôtít đoạn ADN 8400 Số lượng nuclêôtít gen nói theo tỉ lệ : 1,5 : : 2,5 a Tính số lượng nuclêôtít chiều dài gen nói b Tính số lượng nuclêôtít môi trường cung cấp đoạn phân tử ADN tự nhân đôi lần Câu (4 điểm) a Em hiểu đột biến gen ? Nguyên nhân ý nghĩa đột biến gen ? b Trình bày chế phát sinh thể dị bội ? -Hết- PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS CAO DƯƠNG CÂU a HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI LỚP Năm học 2014-2015 Môn thi: Sinh ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM Quy ước gen: A: lông xù a lông trơn B tai thẳng b.tai cụp -Vì F1: ( 3:3:1:1) = ( 3:1)(1:1) + F1 (3:1) -> P : Aa x Aa Hoặc Bb x Bb + F1 (1:1) -> P : Aa x aa Hoặc Bb x bb - Tổ hợp tính trạng: ( Aa x Aa )( Bb x bb) ( Aa x aa)( Bb x Bb) -> có sơ đồ lai: P1: AaBb x Aabb (thỏa mãn) (lông xù, tai thẳng) (lông xù, tai cụp) P2: AaBb x aaBb (loại) (lông xù, tai thẳng) (lông trơn, tai thẳng) * sơ đồ lai : P1: AaBb x Aabb (lông xù, tai thẳng) (lông xù, tai cụp) Gp : AB ; Ab ; aB ; ab Ab ; ab Ab ab AB AABb AaBb Ab AAbb Aabb aB AaBb aaBb ab Aabb aabb 0,25 0.5 0,5 0,25 0,25 Tỉ lệ KG 1.AABb 2.AaBb Tỉ lệ KH xù, thẳng 0,25 AAbb Aabb xù, cụp 0,25 aaBb trơn, thẳng 0,25 aabb trơn, cụp 0,25 b CÂU Thỏ lông xù, tai cụp P có KG: AAbb ; Aabb Lai phân tích P1: AAbb x aabb P2: Aa x aabb NST giới tính Số lượng Có cặp NST Đặc -NST giới tính khác điểm cá thể đực, Chức NST thường Có nhiều cặp - NST thường giống cá thể đực, - NST giới tính - NST thường tồn + tương đồng: XX thành cặp tương + Không tương đồng: XY đồng NST giới tính mang gen NST thường mang gen quy định giới tính quy định tính trạng thường NST lưỡng bội (2n) NST đơn bội (n) - NST chứa cặp NST - Là NST chứa NST tương đồng cặp tương đồng NST kép - NST kép NST tạo thành từ nhân đôi NST, gồm cromatit giống hệt dính tâm động, mang tính chất nguồn gốc: từ bố từ mẹ NST tương đồng - Cặp NST tương đồng cặp NST gồm NST độc lập với nhau, giống hình dạng, kích thước, mang tính chất nguồn gốc + nguồn gốc từ bố + nguồn gốc từ mẹ 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 NGUYÊN PHÂN - Xảy tế bào sinh dưỡng tế bào sinh dục sơ khai GIẢM PHÂN - Xảy tế bào sinh dục giai đoạn chín 0,25 - lần phân bào với lần NST nhân đôi - gồm lần phân bào với lần NST nhân đôi 0,25 - không xảy tượng trao đổi, tiếp hợp NST - xảy tượng tiếp hợp trao đổi chéo đoạn NST tương ứng - lần NST tập trung mặt phẳng xích đạo - có lần NST tập trung mặt phẳng xích đạo - kết quả: từ tế bào mẹ (2n) qua NP tạo tế bào có NST (2n) - kết quả: từ tế vào mẹ 2n qua GP tạo tế vào có NST (n) khác nguồn gốc câu gọi a số hợp tử ban đầu a 2n NST loài số tế bào tạo sau nguyên phân a.2x = 256 => a = 256 : 26 => a= ( tế bào) số tâm động số NST tế bào con: a.2x 2n= 20480 => 2n = 80 số nguyên liệu tương đương với số NST mà môi trường cung b cấp cho hợp tử NP: (2x-1).a 2n=20160 ( NST) câu a 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 *quá trình nhân đôi ADN -Qúa trình nhân đôi ADN diễn nhân tế bào 0,25 -Khi bắt đầu nhân đôi mạch ADN tách dần - Các Nu mạch đơn (mạch khuôn) sau tách liên 0,25 kết với Nu tự môi trường nội bào theo NTBS (A-T,G-X ngược lại) >Hai mạch ADN dần 0,25 hình thành - Nguyên tắc: -Khuôn mẫu -NTBS: - Gĩư lại nửa * Giống trình tổng hợp ADN ARN - Đều loại axit nu, cấu tạo từ nguyên tố: C, H, O, N, P - Đều đại phân tử, có kích thước khối lượng lớn - Đều cấu tạo theo nguyên tắc đa phân * Khác tổng hợp ARN b Tổng hợp ADN Enzim ADN-Polimeraza Nguyên Nuclêôtít: A,T,G,X liệu Cơ ADN tháo xoắn toàn chế bộ, tự nhân đôi mạch khuôn mẫu Kết 2n phân tử ADN giống Ý -Truyền đạt thông tin di nghĩa truyền -Tạo phân tử ADN giống qua hệ tế bào a 0,25 0,25 0,25 0,25 Tổng hợp ARN ARN-Polimeraza Ribônuclêôtít:A,U,G,X 0,25 ADN tháo xoắn đoạn, mạch làm khuôn mẫu 0,25 n phân tử ARN -Truyền đạt thông tin di truyền -Điều khiển tổng hợp prôtêin *Số lượng Nu chiều dài gen -Tổng tỉ lệ gen : 1+1,5+2+2,5=7 - Gen I + Số Nu gen I là:N1=8400: 7=1200 ( Nu) + Chiều dài gen I là: L1=N1/2 3,4= 2040 (A) - Gen II + Số Nu gen II N2=N1.1,5=1200 1,5 =1800 (Nu) + Chiều dài gen II L2=L1 1,5 =2040 1,5 =3060 (A) -Gen III + Số Nu gen III N3=N1 =1200 = 2400 ( Nu) + Chiều dài gen III L3=L1.2 =2040 = 4080 ( A) - Gen IV + Số Nu gen IV N4=N1 2,5 =1200 2,5 = 3000 ( Nu) 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 b a b + Chiều dài gen IV L4=L1 2,5 =2040 2.5 =5100 (A) 0,5 Số lượng Nu môi trường cung cấp cho gen nhân đôi lần (25-1) N=(25-1) 8400 =260400 ( Nu) 0,5 đột biến gen :là biến đổi cấu trúc gen liên quan đến hợăc số cặp Nu , xảy số vị trí phân tử ADN 0,5 dạng đột biến gen: - cặp hay số cặp Nu - thêm cặp hay số cặp Nu - thay cặp Nu cặp Nu khác - đảo vị trí cặp Nu nguyên nhân gây đột biến gen - điều kiện tự nhiên: tác nhân vật lí hoá học môi trường - thực nghiệm: ý nghĩa đột biến gen - đột biến gen biến đổi cầu trúc gen , từ biến đổi mARN protêin tương ứng -> dẫn đến biến đổi kiểu hình sinh vật - đột biến gen : làm xuất tính trạng nguồn nguyên liệu cho chọn giống tiến hoá - ví dụ 1: đột biến làm tăng khả chịu hạn chịu rét lúa - ví dụ 2: đột biến gen lúa làm cứng nhiều -> đột biến có lợi - chế: trình phát sinh giao tử , có cặp NST tế bào sinh giao tử không phân li (các cặp NST lại phân li bình thường) tạo loại giao tử + loại giao tử chứa NST cặp (giao tử n+1) + loại giao tử không chứa NST cặp (giao tử n-1) -> giao tử kết hợp với giao tử bình thường (n) thụ tinh tạo : thể nhiễm 3n+1 thể nhiễm 2n-1 - vẽ sơ đồ chế phát sinh thể dị bội 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 ...PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS CAO DƯƠNG CÂU a HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI LỚP Năm học 2014- 2015 Môn thi: Sinh ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM Quy ước gen: A: lông xù... gốc từ mẹ 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 NGUYÊN PHÂN - Xảy tế bào sinh dưỡng tế bào sinh dục sơ khai GIẢM PHÂN - Xảy tế bào sinh dục giai đoạn chín 0,25 - lần phân bào với lần NST nhân đôi -... tác nhân vật lí hoá học môi trường - thực nghiệm: ý nghĩa đột biến gen - đột biến gen biến đổi cầu trúc gen , từ biến đổi mARN protêin tương ứng -> dẫn đến biến đổi kiểu hình sinh vật - đột biến
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 trường THCS Cao Dương, Thanh Oai năm 2014 2015 , Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 trường THCS Cao Dương, Thanh Oai năm 2014 2015 , Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 trường THCS Cao Dương, Thanh Oai năm 2014 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay