Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 trường THCS Hạ Hòa, Phú Thọ năm 2015 2016

7 180 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 15:25

PHÒNG GD&ĐT HẠ HÒA Đề thức KÌ THI HỌC SINH GIỎI LỚP Năm học: 20152016 Môn: SINH HỌC Ngày thi: 04 tháng 12 năm 2015 Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi có 03 trang) I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (20 câu, 10 điểm) Hãy đọc thật kĩ đề chọn phương án thích hợp cho câu hỏi, ghi vào giấy làm (Mỗi câu trả lời 0,5 điểm) Câu 1: Hồng cầu có Hb (huyết sắc tố) kết hợp với: (1) NO2 (2) CO (3) O2 (4) CO2 (5) NO2 (6) H20 Số phương án là: A) B) C) D) Câu 2: Trong chu kì tim, pha tạo huyết áp tối đa là: A) Giãn chung B) Co tâm nhĩ C) Co tâm thất D) Bao gồm A B Câu 3: Ôxi khuyếch tán từ phế nang vào mao mạch nhờ: A) Sự chênh lệch nồng độ B) Áp suất không khí C) Hệ thống mao mạch dày đặc D) Áp suất máu Câu 4: Điểm độc đáo phương pháp nghiên cứu di truyền Menđen là: A) Cặp tính trạng đem lai phải tương phản B) Theo dõi di truyền riêng rẽ cặp tính trạng qua hệ lai C) Theo dõi di truyền tất tính trạng qua hệ lai D) Dùng toán thống kê để phân tích số liệu thu thí nghiệm Câu 5: Theo Menđen, cặp nhân tố di truyền quy định tính trạng: A) Phân li đồng giao tử B) Cùng phân li giao tử C) Hoà lẫn vào phân li giao tử D) Lấn át phân li giao tử Câu 6: Đặc trưng sau có sinh sản hữu tính? A) Nguyên phân giảm phân B) Nguyên phân, giảm phân thụ tinh C) Giảm phân thụ tinh D) Vật chất di truyền hệ không đổi Câu 7: Ở kì trình phân bào, nhiễm sắc thể (NST) có hình dạng kích thước đặc trưng? A) Kì sau B) Kì cuối C) Kì D) Kì đầu Câu 8: Nguyên tắc bổ sung cấu trúc ADN dẫn đến kết quả: A) A + G = T + X B) A – G = X – T C) A = X, G = T D) A + T = G + X Câu 9: Loại ARN sau có chức truyền đạt thông tin di truyền? A) tARN B) mARN C) rARN D) Cả loại ARN VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 10: Cơ chế phát sinh thể dị bội phân ly không bình thường cặp NST giảm phân, tạo nên: A) Giao tử có NST NST cặp tương đồng B) Giao tử có NST NST cặp tương đồng C) Hai giao tử có NST cặp tương đồng D) Hai giao tử NST cặp tương đồng Câu 11: Trường hợp NST bị thừa thiếu NST thuộc loại đột biến nào? A) Thể bội nhiễm B) Đột biến đoạn C) Dị bội D) Đa bội Câu 12: Chọn câu câu sau: A) Bệnh nhân Tơcnơ có NST X cặp NST giới tính B) Hội chứng Tơcnơ xuất với tỉ lệ 1% nữ C) Người mắc bệnh Đao có NST cặp NST giới tính D) Bệnh bạch tạng chi phối cặp gen dị hợp Câu 13: Phép lai cho kiểu gen kiểu hình nhất: A) AABB x AaBb B) AABb x Aabb C) AABB x AABb D) Aabb x aaBb Câu 14: Ở người gen D quy định mắt nâu, gen d quy định mắt xanh Gen T quy định da đen, gen t quy định da trắng Các gen phân li độc lập với Bố có mắt xanh, da trắng Mẹ phải có kiểu gen kiểu trường hợp sau để sinh có mắt nâu, da đen? A) DdTt – mắt nâu,da đen B) DdTT – mắt nâu,da đen C) DDTt – mắt nâu,da đen D) DDTT – mắt nâu,da đen Câu 15: Cho thứ đậu chủng hạt đỏ, nhăn hạt vàng, trơn giao phấn với F1 toàn hạt đỏ, trơn Cho F1 tiếp tục giao phấn với F2 có tỉ lệ: 11 hạt đỏ, nhăn : 25 hạt đỏ, trơn : 12 hạt vàng, trơn Kết phép lai giải thích nào? Hãy lựa chọn câu trả lời câu trả lời sau: Từng cặp tính trạng phân li theo tỉ lệ 3:1 B) Sự tổ hợp lại tính trạng P C) Hai cặp tính trạng di truyền liên kết D) Hai cặp tính trạng di truyền độc lập với Câu 16: Một thể có kiểu gen AB H X Y, gen liên kết hoàn toàn giao tử ab là: A) ABXH, aBXH, aBY, abY B) ABXH, abXH, ABY, abY C) AbXH, abXH, AbY, abY D) ABYH, abYH, ABX, abX Câu 17: Quá trình nguyên phân từ hợp tử ruồi giấm tạo 16 tế bào Số lượng nhiễm sắc thể đơn kỳ cuối đợt nguyên phân là: A) 64 B) 128 C) 32 D) 512 E) 256 Câu 18: Một chuột đẻ chuột Biết tỉ lệ sống sót 75% Số hợp tử tạo thành là: A) B) C) D) 12 Câu 19: Một gen sinh vật nhân thực có số lượng loại nuclêôtit là: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A = T = 600 G = X = 300 Tổng số liên kết hiđrô gen A) 1200 B)1500 C) 1800 D) 2100 Câu 20: Một gen có A = T = 900 nuclêôtit, G = X = 600 nuclêôtit Khi gen tự nhân đôi lần cần môi trường nội bào cung cấp nuclêôtit loại? A) A = T = 900, G = X = 600 B) A = T = 3600, G = X = 2400 C) A = T = 2700, G = X = 1800 D) A = T = 1800, G = X = 1200 II Phần tự luận: (10 điểm) Câu 1: (2,0 điểm) Phát biểu nội dung quy luật phân ly quy luật phân ly độc lập? Qua so sánh điểm giống khác hai quy luật này? Câu 2: (1,5 điểm) So sánh trình tự nhân đôi ADN với trình tổng hợp ARN? Câu 3: (1,5 điểm) Một NST có trình tự gen phân bố: ABCDE  FGH Cho biết: A, B, C, D, E, F, G, H: ký hiệu gen NST; (): tâm động Do đột biến cấu trúc nên gen phân bố NST có trình tự: ABCDE  FG - Xác định dạng đột biến - Nếu dạng đột biến xảy cặp NST thứ 21 người gây hậu gì? Câu 4: (1,0 điểm) Nêu chế đồng sinh trứng đồng sinh khác trứng? Câu 5: (2,0 điểm) Một số tinh bào bậc I thỏ giảm phân tạo tổng số 144 tinh trùng Các tinh trùng có chứa tổng số 3168 NST Các tinh trùng tham gia thụ tinh với hiệu suất 6,25% Xác định: a) Số tinh bào bậc I b) Bộ NST 2n thỏ Câu 6: (2,0 điểm) Cho F1 giao phấn với khác, thu kết sau - Với thu 6,25% thấp , vàng - Với thu 75% cao đỏ 25% cao vàng - Với thu 75% cao đỏ 25% thấp đỏ Cho biết gen qui định tính trạng gen nằm NST thường khác Hãy biện luận viết sơ đồ lai cho trường hợp Hết Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: SBD: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT HẠ HÒA HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP MÔN THI: SINH HỌC Ngày thi: 04 tháng 12 năm 2015 (Hướng dẫn chấm có 03 trang) PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (10 điểm) Câu Đáp án Mỗi câu trả lời 0,5 điểm C C A B A C C A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B A C A C D C B E C D A PHẦN II: TỰ LUẬN (10 điểm): Nội dung kiến thức Câu 1: (2,0 điểm) Phát biểu nội dung quy luật phân ly quy luật phân ly độc lập? Qua so sánh điểm giống khác hai quy luật này? * Phát biểu nội dung quy luật phân ly quy luật phân ly độc lập: - Quy luật phân ly: Trong trình phát sinh giao tử nhân tố di truyền cặp nhân tố di truyền phân ly giao tử giữ nguyên chất thể chủng P - Quy luật phân ly độc lập: Các cặp nhân tố di truyền phân ly độc lập trình phát sinh giao tử * Những điểm giống nhau: - Đều có điều kiện nghiệm giống : Bố mẹ mang lai phải chủng cặp tính trạng theo dõi, tính trạng trội phải trội hoàn toàn, số lượng cá thể thu phải đủ lớn - Ở F2 có phân tính ( xuất nhiều kiểu hình ) - Cơ chế di truyền tính trạng dựa phân li cặp gen tronggiảm phân tạo giao tử tổ hợp gen thụ tinh tạo hợp tử * Những điểm khác nhau: Qui luật phân li Qui luật phân li độc lập - Phản ánh di truyền cặp - Phản ánh di truyền hai cặp tính trạng tính trạng - F1 dị hợp cặp gen (Aa) tạo loại - F1 dị hợp cặp gen (AaBb) tạo giao tử loại giao tử - F2 có loại kiểu hình với tỉ lệ - F2 có loại kiểu hình với tỉ lệ trội : 1lặn 9:3:3:1 - F2 có tổ hợp với kiểu gen - F2 có 16 tổ hợp với kiểu gen -F2 không xuất biến dị tổ hợp - F2 xuất biến dị tổ hợp Điểm 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Câu 2: (1,5 điểm) So sánh trình tự nhân đôi ADN với trình tổng hợp ARN? a) Giống nhau: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Đều tổng hợp từ khuôn mẫu ADN tác dụng ezim - Đều xảy chủ yếu nhân tế bào, NST kì trung gian, lúc NST chưa xoắn; có tượng tách hai mạch đơn ADN - Đều có tượng liên kết nuclêôtit môi trường nội bào với nuclêôtit mach ADN b) Khác nhau: (1 điểm) Quá trình tổng hợp ARN Quá nhân đôi ADN Xảy đoạn ADN tương Xảy toàn gen phân tử ứng với gen ADN Chỉ có mạch gen ADN làm Cả mạch ADN làm mạch khuôn khuôn mẫu Mạch ARN sau tổng hợp rời Một mạch ADN mẹ liên kết với ADN TB chất mạch tổng hợp thành phân tử ADN Câu 3: ( 1,5 điểm) Một NST có trình tự gen phân bố: ABCDE  FGH Cho biết: A, B, C, D, E, F, G, H: ký hiệu gen NST; (): tâm động Do đột biến cấu trúc nên gen phân bố NST có trình tự: ABCDE  FG - Xác định dạng đột biến - Nếu dạng đột biến xảy cặp NST thứ 21 người gây hậu gì? - Dạng đột biến: Do đột biến đoạn mang gen H  kiểu đột biến cấu trúc NST dạng đoạn - Hậu quả: Ở người, đoạn nhỏ đầu nhiễm sắc thể thứ 21 gây bệnh ung thư máu Câu 4: ( 1,0 điểm) Nêu chế đồng sinh trứng đồng sinh khác trứng? a) Đồng sinh trứng: Là trứng thụ tinh với tinh trùng tạo hợp tử, lần phân bào hợp tử, TB lẽ dính bình thường lại tách rời tác động rối loạn nguyên phân Kết 2TB tách rời độc lập sau phát triển thành trẻ đồng sinh trứng Nếu lần nguyên phân thứ hợp tử mà xảy tượng tương tự dẫn đến sinh tư trứng b) Đồng sinh khác trứng: Là hai hay nhiều trứng rụng vào khoảng thời điểm thụ tinh, dẫn đến sau sinh trẻ đồng sinh khác trứng Câu 5: (2,0 điểm) Một số tinh bào bậc I thỏ giảm phân tạo tổng số 144 tinh trùng Các tinh trùng có chứa tổng số 3168 NST Các tinh trùng tham gia thụ tinh với hiệu suất 6,25% Xác định: a) Số tinh bào bậc I b) Số NST 2n thỏ a) Số tinh bào bậc I (1 điểm) Mỗi tinh bào bậc I giảm phân tạo tinh trùng Vậy số tinh trùng bậc I 144 : = 36 ( tế bào) b) Số NST 2n ( điểm) 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,75đ 0,75đ 0,5 đ 0,5 đ 1,0 đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Mỗi tinh trùng có chứa NST đơn bội (n) Số NST có tinh trùng là: 144 n = 3168 => n = 1,0 đ 3168 = 22 144 Vậy 2n = 22 = 44 (NST) Câu 6: (2,0 điểm) Cho F1 giao phấn với khác, thu kết sau - Với thu 6,25% thấp , vàng - Với thu 75% cao đỏ 25% cao vàng - Với thu 75% cao đỏ 25% thấp đỏ Cho biết gen qui định tính trạng gen nằm NST thường khác Hãy biện luận viết sơ đồ lai cho trường hợp * Biện luận: Xét tính trạng trội lặn: - Xét PL 2: đỏ : vàng = : Đây tỉ lệ quy luật phân li; đó, đỏ trội so với vàng Qui ước: A đỏ a vàng - Xét PL 3: Cao : thấp = : Đây tỉ lệ quy luật phân li; đó, cao trội so với thấp Qui ước: B cao b thấp * Xét phép lai F1 với thứ nhất: F2 có tỉ lệ 6,25% = 1/16 thấp, vàng F2 có 16 tổ hợp = x suy F1 dị hợp hai cặp gen AaBb có KH cao, đỏ Sơ đồ lai: F1 (AaBb) x Cây (AaBb) G AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab F2 9(A-B-) : 3(A-bb) : 3(aaB-) : 1aabb cao, đỏ : cao, vàng : thấp, đỏ : thấp ,vàng * Xét phép lai F1 với 2: F2 cho tỉ lệ 100% cao Do F1 dị hợp cặp gen Aa nên phép lai là: AA x Aa F2 cho tỉ lệ đỏ : vàng nên phép lai Bb x Bb Vậy thứ có KG AABb Sơ đồ lai: F1 ( AaBb) x Cây 2( AABb) G AB, Ab, aB, ab AB, Ab F2 KG AABB : AABb : AaBB : AaBb : AABb : AAbb : AaBb : Aabb KH cao, đỏ : cao, vàng * Xét phép lai F1với 3: F2 cho tỉ lệ 100% đỏ Do F1 dị hợp cặp gen Bb nên phép lai BB x Bb F2 cho tỉ lệ cao : thấp nên phép lai Aa x Aa Vậy thứ có KG AaBB Sơ đồ lai: F1 (AaBb) x (AaBB) G AB, Ab, aB, ab AB, aB F2 KG AABB : AaBB : AABb : AaBb : AaBB : aaBB : AaBb : 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí aaBb KH cao, đỏ : thấp, đỏ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ... luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT HẠ HÒA HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP MÔN THI: SINH HỌC Ngày thi: 04 tháng 12 năm 2015 (Hướng dẫn chấm có 03 trang) PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (10 điểm)... hạt đỏ, nhăn hạt vàng, trơn giao phấn với F1 toàn hạt đỏ, trơn Cho F1 tiếp tục giao phấn với F2 có tỉ lệ: 11 hạt đỏ, nhăn : 25 hạt đỏ, trơn : 12 hạt vàng, trơn Kết phép lai giải thích nào? Hãy... lai cho trường hợp Hết Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: SBD: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT HẠ HÒA HƯỚNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 trường THCS Hạ Hòa, Phú Thọ năm 2015 2016, Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 trường THCS Hạ Hòa, Phú Thọ năm 2015 2016, Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 trường THCS Hạ Hòa, Phú Thọ năm 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay