Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 huyện Lý Nhân, Hà Nam năm 2015 2016

6 182 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 15:25

PHÒNG GIÁO DỤC NHÂN ĐỀ I ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: Sinh học Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu (3.0 điểm) a Gen A có chiều dài 5100 A0 có tỉ lệ A/G = 2/3 Gen bị đột biến thành gen a có chứa 3901 liên kết hiđrô có khối lượng 90.104đvC Xác định loại đột biến xảy với gen A b ADN có cấu trúc mạch kép có ý nghĩa mặt di truyền? Với ADN mạch kép, dạng đột biến gen làm thay đổi tỉ lệ A + T / G + X? Câu (2.5 điểm) a Nêu ba kiện giảm phân dẫn đến hình thành tổ hợp NST khác giao tử? b Một thể có kiểu gen AaXBY Nếu trình giảm phân, số tế bào có tượng cặp NST giới tính không phân ly giảm phân I, kiện khác diễn bình thường thể tạo loại giao tử? Viết kiểu giao tử Câu (3.0 điểm) Cho quần thể tự thụ phấn hệ ban đầu 100% kiểu gen Aa, biết A quy định tính trạng thân cao, a quy định tính trạng thân thấp A trội hoàn toàn so với a a Xác định tỉ lệ phân ly kiểu gen kiểu hình hệ F1, F2, Fn quần thể tự thụ phấn b Qua hệ tự thụ phấn tỉ lệ thể đồng hợp tỉ lệ thể dị hợp thay đổi nào? c Vai trò phương pháp tự thụ phấn bắt buộc chọn giống thực vật Câu (2.5 điểm) Ở loài thực vật, lai hai dòng chủng thân cao, hoa trắng với thân thấp hoa đỏ F1 thu 100% thân cao, hoa đỏ Cho thân cao, hoa đỏ F1 tự thụ phấn Nếu muốn đời F2 thu tỉ lệ phân li kiểu hình thân cao, hoa trắng: thân cao, hoa đỏ: thân thấp, hoa đỏ cần phải có điều kiện gì? Giải thích Câu (1.25 điểm) Trình bầy bước thực phương pháp nhân giống vô tính trồng Cho biết ưu điểm phương pháp Câu (2.0 điểm) Hai phân tử mARN (a b) vi khuẩn có số lượng nuclêôtit Thành phần loại nuclêôtit phân tử mARN sau: mARN A% X% G% U% a 17 28 32 23 b 27 13 27 33 a Hãy xác định tỉ lệ phần trăm loại nuclêôtit mạch đơn gen a gen b tổng hợp phân tử mARN b Nếu phân tử mARN b có 405 nuclêôtit loại A số lượng loại nuclêôtit gen a bao nhiêu? Câu (2.25 điểm) Ở người bệnh bạch tạng gen lặn b gây nên tồn nhiễm sắc thể thường Một cặp vợ chồng không bị bạch tạng sinh gái bạch tạng trai bình thường Cậu trai lớn lên lấy vợ bình thường lại sinh trai bạch tạng gái bình thường a Lập phả hệ gia đình nói b Tìm kiểu gen người gia đình trên? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu (3.5 điểm) Một gen có hiệu số % nuclêôtit loại Guanin với loại nuclêôtit khác 20% Tổng số liên kết hiđrô 4050 a Tính chiều dài gen b Khi gen tự nhân đôi lần môi trường cung cấp nuclêôtit loại? Tính số liên kết hiđrô bị phá vỡ trình c Nếu tất gen sau lần nhân đôi tạo tiếp tục mã số lần lấy môi trường 48000 ribônuclêôtit Tính số lần mã ADN HẾT Họ tên thí sinh: Số báo danh: Người coi thi số Người coi thi số VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GIÁO DỤC NHÂN (Gồm có 04 trang) HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: Sinh học Các ý cần trả lời Câu a * Gen A: L = 5100 A0  N = 2A + 2G = 3000 3A = 2G 2.5100 = 3000 (nu) 3,  A = 600 (nu) G = 900 (nu) * Gen a N = 90 104 / 300 = 3000 (nu) A + 3G = 3901 A + 2G = 3000 Câu (3.0 đ) Câu (2.5 đ )  G = 901 (nu) A = 599 (nu) 0.25 0.25 0.25 0.25  Gen A bị đột biến dạng thay cặp A - T = cặp G – X T–A=X–G 0.25 b * Ý nghĩa - Cấu trúc bền vững, ổn định - Tạo thuận lợi cho trình tái ADN (tiết kiệm lượng, vật chất thời gian) 0.25 0.25 - Tạo điều kiện cho trình sửa sai - Sắp xếp hai mạch theo nguyên tắc bổ sung → chi phối truyền đạt thông tin di truyền * Không có dạng ADN có cấu trúc mạch kép có A = T, G = X  Tỉ lệ A + T / G + X không đổi a Ba kiện giảm phân dẫn đến hình thành tổ hợp NST khác tron giao tử: 0.25 0.25 - Kì đầu giảm phân I xảy trao đổi chéo cromatit cặp NST tương đồng  tạo loại giao tử khác cấu trúc NST 0.5 - Kì sau giảm phân I: xảy phân li độc lập - tổ hợp tự cặp NST tương đồng khác  tạo loại giao tử khác nguồn gốc NST - Kì sau giảm phân II: xảy phân li ngẫu nhiên NST đơn cặp NST tương đồng tế bào b Số loại giao tử tạo 8: AXB, aXB, AY, aY , AXBY, aXBY, AO, aO a HS viết SĐL P, F1, F2 từ HS rút quy luật Câu (3.0 đ ) Điểm 0.75 0.5 0.5 1.0 0.5 F1: KG: 1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa KH: 3/4 thân cao : 1/4 Thân thấp 0.5 F2: KG: 3/8AA : 2/8Aa : 3/8aa KH: 5/8 thân cao : 3/8 Thân thấp 0.5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí n n 1 1     n   AA +   Aa +   aa Fn: KG:   2 2 n n 1 1 -  +    Thân thap   Thân cao + KH: 2 b Tỷ lệ thể đồng hợp tăng, tỷ lệ thể dị hợp giảm (qua hệ giảm nửa) c Vai trò - Củng cố trì số tính trạng mong muốn - Tạo dòng thuận lợi cho đánh giá kiểu gen dòng - Phát gen xấu để loại khỏi quần thể Điều kiện - Mỗi gen quy định tính trạng - Hai gen quy định hai tính trạng phải nằm NST, di truyền liên kết hoàn toàn với Câu (2.5 đ ) Gen quy định tính trạng nằm NST thường Số lượng lai phải lớn, giao tử hợp tử tạo gia phải có sức sống Quá trình giảm phân xảy bình thường, đột biến Giải thích P t/c thân cao, tròn thân thấp, bầu dục => F1 100% thân cao, tròn => Thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp, tròn trội hoàn toàn so với bầu dục => F1 dị hợp hai cặp gen F1 tự thụ phấn, F2 thu tỉ lệ 1:2:1 # 9:3:3:1 => Hai gen phải nằm cặp NST di truyền liên kết hoàn toàn Để kiểu hình biểu đồng hai giới Để đảm bảo đời thu tỉ lệ phân li kiểu hình nghiệm tỉ lệ 1: 2: F2 * Quy trình: B1: Tách mô phân sinh từ đỉnh sinh trưởng từ tế bào non nuôi cấy môi trường dinh dưỡng nhân tạo để tạo mô sẹo Câu (1.25 đ) B2: Chuyển mô sẹo sang nuôi cấy môi trường dinh dưỡng đặc có chứa hoocmon sinh trưởng phù hợp để kích thích chúng phân hóa thành hoàn chỉnh B3: Chuyển sang trồng bầu vườn ươm có mái che trước mang trồng đồng ruộng 0.5 0.25 0.75 1.0 0.5 1.0 0.25 0.25 0.25 * Ưu điểm: - Tạo lượng lớn trồng có kiểu gen thời gian ngắn 0.25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Giúp bảo tồn số nguồn gen thực vật quý có nguy bị tuyệt chủng 0.25 Xác định tỉ lệ phần trăm loại nuclêôtit mạch đơn: * Gen a: * Gen b: Câu (2.0 đ ) 17 + 23 = 20% 32 + 28 G=X= = 30% 0.25 0.25 27 + 33 = 30% 0.25 A=T= A=T= G=X= 27 + 13 = 20% 0.25 Số lượng loại nucleotit gen a: - Tổng số nuclêôtit phân tử mARN b 405 x100 = 1500(nu) 27 - Số lượng nuclêôtit gen b = số lượng nuclêôtit gen a: 1500 x = 3000 (nu) - Số lượng loại nucleotit gen a: A=T= 20 x 3000 = 600 (nu) 100 0.25 0.25 G = X = 1500 - 600 = 900 (nu) a Lập phả hệ gia đình xét Giả sử kí hiệu ♂ ♀ Da bình thường 0.25 0.25 ♂ ♀ Da bạch tạng 0.25 Ta có phả hệ sau: Câu (2.25đ ) 0.5 b - Bố mẹ không bị bạch tạng, sinh gái bị bạch tạng (có kiểu gen bb) Vì gái nhận từ bố gen b từ mẹ gen b suy bố mẹ có kiểu gen Bb - Người trai bình thường, lấy vợ bình thường lại sinh cháu trai bị bạch tạng (có kiểu gen bb), nhận bên bố mẹ gen b Mà cặp vợ chồng có kiểu hình bình thường cặp vợ chồng phải có kiểu gen Bb - Đứa cháu gái sinh bình thường có kiểu gen BB Bb Câu (3.5đ) a Gọi N số nuclêôtit gen: Theo giả thiết: G – A = 20% (1) Theo NTBS : G + A = 50% (2) Cộng (1) (2) ta được: 2G = 70%  G = 35% A = 15% 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Gen có 4050 liên kết hiđrô, suy ra: 4050 = A + G (từ H = A + G) 15 35 4050 = x ( )N + x ( )N 100 100  4050 x 100 = 30N + 105N  N = 3000 (Nu) 0.5 Vậy chiều dài gen là: L= N.3,4 3000.3,4 = = 5100 (A0 ) 2 b Số nuclêôtit loại môi trường cung cấp: Ta có: A =T = 15%N = 15% x 3000 = 450 (Nu) G = X = 35%N = 35% x 3000 = 1050 (Nu) Nếu gen nhân đôi đợt số nuclêôtit loại môi trường cần cung cấp là: A = T = (24- 1) x 450 = 6750 (Nu) G = X = (2 - 1) x 1050 = 15750 (Nu) Số liên kết hiđrô bị phá vỡ: (24 – 1) x 4050 = 60750 (liên kết) c Số ADN tạo sau lần nhân đôi: = 16 ADN Số ribônuclêôtit phân tử ARN: 3000 = 1500 (Ribonuclêôtit) Suy số lần mã ADN là: 48000 = (lần) 1500 x 16 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 - Các tập HS giải theo cách khác cho điểm tương đương - Điểm toàn không làm tròn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ... HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: Sinh học Các ý cần trả lời Câu a * Gen A: L = 5100 A0  N = 2A + 2G = 3000 3A = 2G 2.5100 = 3000 (nu) 3,  A = 600 (nu) G = 90 0 (nu) * Gen a N = 90 104... thí sinh: Số báo danh: Người coi thi số Người coi thi số VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GIÁO DỤC LÝ NHÂN (Gồm có 04 trang) HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC... (nu) G = 90 0 (nu) * Gen a N = 90 104 / 300 = 3000 (nu) A + 3G = 390 1 A + 2G = 3000 Câu (3.0 đ) Câu (2.5 đ )  G = 90 1 (nu) A = 599 (nu) 0.25 0.25 0.25 0.25  Gen A bị đột biến dạng thay cặp A -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 huyện Lý Nhân, Hà Nam năm 2015 2016 , Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 huyện Lý Nhân, Hà Nam năm 2015 2016 , Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 huyện Lý Nhân, Hà Nam năm 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay