Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 Sở GDĐT Quảng Bình năm học 2016 2017

7 201 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 15:12

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD VÀ ĐT QUẢNGTHI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH BÌNH LỚP THCS NĂM HỌC 2016 - 2017 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: SINH HỌC Họ tên: Số báo danh: (Khóa thi ngày 22 tháng năm 2017) Thời gian làm bài:150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: (1,5 điểm) a Các nhà khoa học nhận thấy đột biến dị bội thừa NST khác người thường gây chết giai đoạn khác trình phát triển cá thể bị đột biến Giải thích lại có khác vậy? b Loại ARN đa dạng nhất? Loại ARN có số lượng nhiều tế bào nhân thực? Giải thích Câu 2: (1,5 điểm) A a hai alen locus gen thuộc loài động vật có vú, xét quan hệ alen quy luật di truyền Câu 3: (2,0 điểm) a Giải thích trình diễn sinh thái tự nhiên lại thường diễn theo trình tự xác định dẫn đến hình thành quần xã tương đối ổn định? b Một số dân tộc miền núi thường đốt rẩy để lấy đất trồng lương thực, canh tác vài năm lại phải chuyển nơi khác Hãy cho biết bà nông dân phải làm để trồng lương thực lâu dài mà chuyển nơi khác? Giải thích Câu 4: (1,0 điểm) Loài cho có tiềm sinh học cao quần xã có đặc điểm chủ yếu nào? Khi xem xét mối quan hệ tương hỗ loài quần xã cần phải dựa sở nào? Câu 5: (1,5 điểm) a Vận tốc máu loại mạch nhanh nhất, loại mạch chậm nhất? Nêu tác dụng việc máu chảy nhanh hay chảy chậm loại mạch b Khi ta hoạt động bắp, vận tốc máu, huyết áp hoạt động tim thay đổi VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí nào? Giải thích Câu 6: (1,0 điểm) Một hợp tử phân bào bình thường liên tiếp đợt lấy từ môi trường tế bào nguyên liệu tạo tương đương với 329 NST đơn a Xác định tổng số NST đơn trạng thái chưa nhân đôi toàn số tế bào hình thành sau đợt phân bào hợp tử b Xác định chế hình thành hợp tử Câu 7: (1,5 điểm) Ở ruồi giấm gen A quy định lông dài, gen a quy định lông ngắn, gen B quy định thân nâu, gen b quy định thân đen Hai cặp gen nằm hai cặp NST thường khác Cho hai ruồi giấm đực giao phối với hai ruồi giấm Tất bốn ruồi giấm có kiểu gen khác nhau, kiểu hình lông dài thân nâu Kết giao phối cho kiểu hình phân li theo trường hợp sau: Trường hợp 1: F1 có tỉ lệ: 75% lông dài, thân nâu: 25% lông dài, thân đen Trường hợp 2: F1 có tỉ lệ: 75% lông dài, thân nâu: 25% lông ngắn, thân nâu Trường hợp 3: 100% lông dài, thân nâu Trường hợp 4: 100% lông dài, thân nâu phép lai khác Hãy xác định kiểu gen ruồi kể cá thể F1 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG BÌNHTHI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP THCS NĂM HỌC 2016 - 2017 Hướng dẫn chấm môn: Sinh học (Khóa thi ngày 22 tháng năm 2017) Câu Nội dung Điểm - Đột biến dị bội thừa NST thường hay gây chết chết 0,25 a sớm so với đột biến ba nhiễm NST giới tính - Thừa NST thường dẫn đến cân gen gây chết thừa NST 0,25 giới tính, chẳng hạn NST X NST X dư thừa bị bất hoạt nên gây chết Nếu thừa NST Y ảnh hưởng NST Y gen quy định nam tính chứa gen (1,5) - Hiệu gây chết đột biến ba nhiễm NST thường 0,25 phụ thuộc vào kích thước NST loại gen chúng - NST lớn chứa nhiều gen nên dư thừa chúng 0,25 dễ làm cân gen dẫn đến dễ gây chết b - ARN thông tin đa dạng tế bào có nhiều gen mã hóa 0,25 protein, gen lại cho loại mARN - Trong tế bào nhân thực số lượng ribôxôm lại lớn ribôxôm 0,25 dùng để tổng hợp nên tất loại protein tế bào nên rARN có số lượng nhiều * Xét trường hợp A a nằm NST thường (1,5) - Quan hệ trội lặn hoàn toàn: Khi có mặt A a không biểu 0,25 tính chất - Quan hệ trội lặn không hoàn toàn: A không át hoàn toàn a, kiểu gen Aa biểu kiểu hình trung gian 0,25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - A a biểu (đồng trội): Khi có mặt hai alen, alen 0,25 biểu tính chất làm xuất kiểu hình * Xét trường hợp gen nằm NST giới tính - Gen nằm đoạn tương đồng NST X NST Y: Sự di truyền 0,25 biểu A a tuân theo quy luật di truyền giống gen nằm NST thường - Gen nằm NST X, đoạn tương đồng Y 0,25 + Ở giới đồng giao tử XX, quan hệ A a giống NST thường + Ở giới dị giao tử XY, cần gen lặn NST X tính trạng lặn biểu kiểu hình - Gen nằm NST Y đoạn tương đồng NST X: Tính 0,25 trạng biểu giới mang NST giới tính XY a - Vì loài sinh vật tồn trước làm biến đổi môi trường 0,25 loài có điều kiện sống phù hợp sống sót phát triển - Các loài sinh vật đến sau làm biến đổi môi trường, thuận lợi cho 0,25 số loài khác đến sinh sống - Khi môi trường biến đổi theo nhiều dạng khác giúp cho 0,5 loài có mối quan hệ qua lại gắn bó mật thiết với tồn phát triển, dẫn đến tạo nên quần xã ổn định b (2,0) - Để bà nông dân trồng lương thực lâu dài mà không 0,5 phải chuyển nơi khác phải bổ sung nguồn dinh dưỡng cho đất cách bón thêm loại phân - Ngoài cần trồng loài để luân canh, giúp loài trồng khai thác bổ sung nguồn đảm bảo cung cấp nguồn nước dinh dưỡng cho đất cách hợp lí 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí * Loài có tiềm sinh học cao quần xã có đặc điểm sau: - Khai thác nguồn sống hiệu quả, kích thước thể nhỏ nên sử dụng hết 0,25 nguồn sống hiệu suất sử dụng nguồn sống cao - Sinh sản nhanh tuổi thành thục sớm, để nhiều lứa/năm nhiều 0,25 con/lứa (1,0) * Khi xem xét mối quan hệ tương hỗ loài quần xã, dựa sở sau: - Phải xét tổ hợp tương tác tập hợp quần thể hay loài nơi 0,25 tự nhiên - Phải xét mối quan hệ tương hỗ hình thành trình hình 0,25 thành loài, hai loài hình thành đặc điểm tương thích định với kết chọn lọc tự nhiên giúp chúng tồn tiến hóa a - Nhanh động mạch Tác dụng: đưa máu kịp thời đến quan, 0,25 chuyển nhanh sản phẩm hoạt động tế bào đến nơi cần đến quan tiết 0,25 - Chậm mao mạch Tác dụng: tạo điều kiện cho máu kịp trao đổi chất với tế bào b (1,5) - Khi ta hoạt động bắp, vận tốc máu huyết áp tăng, tim đập nhanh 0,25 mạnh lên Đó vì: + Khi ta hoạt động bắp, nồng độ O2 máu giảm, nồng độ CO2 0,25 tăng, tác động lên thụ thể hóa học xoang động mạch cảnh cung động mạch chủ làm xuất xung thần kinh trung khu điều hòa tim mạch hành não + Từ hành não, xung thần kinh theo dây thần kinh (TK) giao cảm đến tim, kích thích tim đập nhanh mạnh lên, đồng thời đến mạch máu 0,25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí gây co mạch, làm huyết áp tăng, vận tốc máu tăng 0,25 + Dây TK giao cảm đến kích thích tuyến thận, gây tiết hoocmon adrenalin, làm tim đập nhanh mạnh, đồng thời làm co mạch máu nội tạng, giãn mạch máu xương để tăng cường cung cấp máu cho a Xác định tổng số NST tế bào tạo từ hợp tử: - Số NST tế bào là: 329 : (23 – 1) = 47 NST 0,25 Như tượng dị bội thể xảy từ hợp tử tạo thành, nghĩa hợp tử chứa NST 2n + = 47 nên có cặp NST thể ba - Tổng số NST toàn số tế bào tạo thành phân bào (1,0) 0,25 hợp tử là: 47 23 = 376 NST b Cơ chế hình thành hợp tử: Với NST 2n + = 47 NST hợp tử cho thấy tượng dị bội thể xảy - Hợp tử hình thành kết thụ tinh giao tử mang 0,25 24 NST (n+1) với giao tử mang 23 NST (n) - Sự hình thành giao tử mang 24 NST (n+1) trình giảm 0,25 phân tế bào sinh dục cặp NST không phân li kì sau giảm phân a Xác định kiểu gen ruồi giấm: ruồi giấm có lông dài, thân nâu: A-B-: AABB, AABb, AaBB, AaBb (1,5) TH1: P: ♂1 dài, nâu A-B- x ♀1 dài, nâu A-B- 0,25 F1: có cá thể thân đen (bb) nên ruồi ♂1 ♀1 có gen b Suy kiểu gen ruồi ♂1 ♀1: A-Bb (1) TH2: P: ♂1 dài, nâu A-B- x ♀2 dài, nâu A-BF1: có cá thể lông ngắn (aa) nên ruồi ♂1 ♀2 có gen a Suy kiểu gen ruồi ♂1 ♀2: AaB- (2) 0,25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Từ (1) (2) ta có ruồi giấm ♂1 có kiểu gen là: AaBb Mặt khác: + Ta xét TH1: 0,25 F1 có 100% dài mà ♂1 có KG: Aa nên ♀1 phải có KG: AA F1 có nâu: đen mà ♂1 có KG: Bb suy ♀1 có KG: Bb Vậy ta có KG ruồi giấm ♀1 là: AABb + Ta xét TH2: 0,25 F1 có 100% nâu mà ♂1 có KG: Bb nên ♀2 phải có KG: BB F1 có dài: 1ngắn mà ♂1 có KG: Aa suy ♀2 có KG: Aa Vậy ta có KG ruồi giấm ♀2 là: AaBB Do KG RG khác nên KG ruồi giấm ♂2 là: AABB 0,25 b Xác định KG cá thể F1: TH1: P: ♂1 AaBb x ♀1 AABb TH2: P: ♂1 AaBb x ♀2 AaBB TH3: P: ♂2 AABB x ♀1 AABb TH4: P: ♂2 AABB x ♀2 AaBB 0,25
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 Sở GDĐT Quảng Bình năm học 2016 2017 , Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 Sở GDĐT Quảng Bình năm học 2016 2017 , Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 Sở GDĐT Quảng Bình năm học 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay