Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 Phòng GDĐT Phúc Yên, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017

5 174 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 15:12

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP THỊNăm học: 2016 - 2017 Môn: Sinh học Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu (1,25 điểm) Một loài sinh vật có nhiễm sắc thể 2n = 20 Trên thể thể đột biến, người ta phát thấy số tế bào có 21 nhiễm sắc thể, số tế bào có 19 nhiễm sắc thể, tế bào lại có 20 nhiễm sắc thể Những nhận định sau thể đột biến hay sai? Giải thích? a Đây dạng đột biến lệch bội phát sinh trình giảm phân tạo giao tử bố mẹ b Đây dạng đột biến đa bội lẻ phát sinh giảm phân tạo giao tử bố mẹ c Đây dạng đột biến lệch bội phát sinh phân bào nguyên nhiễm d Đây dạng đột biến đa bội chẵn phát sinh phân bào nguyên nhiễm Câu (2,0 điểm) Ở lúa tính trạng thân cao (A), thân thấp (a), chín muộn (B), chín sớm (b), hạt dài (D), hạt tròn (d); gen phân li độc lập Cho thứ lúa dị hợp tử tính trạng thân cao, chín muộn, hạt dài lai với lúa đồng hợp tử thân cao, dị hợp tử tính trạng chín muộn hạt tròn Không viết sơ đồ lai kẻ bảng, xác định: a Số loại tỉ lệ phân li kiểu gen F1? b Số loại tỉ lệ phân li kiểu hình F1? Câu (1,25 điểm) a Hãy phát biểu nội dung quy luật phân li độc lập Điều kiện nghiệm quy luật phân li độc lập? b Giải thích lại tìm người có kiểu gen giống hệt trái đất, ngoại trừ trường hợp trẻ sinh đôi trứng? Câu (2,0 điểm) a Cho tế bào sinh tinh loài động vật, tế bào có kiểu gen Aabb, tế bào VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí có kiểu gen AaBb Quá trình giảm phân diễn bình thường tế bào sinh tinh nói tạo tối đa loại tinh trùng? Đó loại nào? b Một tế bào sinh dưỡng loài động vật thực nguyên phân liên tiếp số lần, trình môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương 42 NST thường tất tế bào có NST giới tính X Hãy xác định NST 2n cá thể động vật nói Biết đột biến xảy Câu (1,5 điểm) Ở phép lai ♂ Aa x ♀ Aa, sinh đời có thể đột biến có kiểu gen AAA a Thể đột biến có nhiễm sắc thể nào? b Nêu chế hình thành thể đột biến nói trên? Câu (2,0 điểm) a Phân biệt nhiễm sắc thể thường nhiễm sắc thể giới tính? b Tại NST coi sở vật chất di truyền cấp độ tế bào? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN HD CHẤM THI CHỌN HSG LỚP CẤP THỊNăm học: 2016 - 2017 Môn: Sinh học Câu Ý Nội dung cần đạt Điểm Câu a Sai kết trình phải tạo thể gồm tế bào 0,25 có nhiễm sắc thể giống b Sai thể có nhiễm sắc thể 2n + 2n -1 0,25 c Đúng phân bào nguyên nhiễm tế bào cặp 0,5 NST không phân li tạo hai nhóm tế bào 2n-1 2n+1 với nhóm tế bào bình thường Câu d Sai dạng đột biến lệch bội a Số loại tỉ lệ phân li kiểu gen F1: - Kiểu gen P: AaBbDd (Cao, muộn, dài) x AABbdd (cao, muộn, 0,25 0,25 tròn) b - Số kiểu gen F1: 12 0,25 - Tỉ lệ kiểu gen F1: (1 : 1) (1 : : 1) (1 : 1) 0,5 Số loại tỉ lệ phân li kiểu hình F1: - Số loại kiểu hình F1: - Tỉ lệ kiểu hình F1: Câu a (1) (3 : 1) 0,5 (1 : 1) = : : : - Nội dung quy luật PLĐL: Các cặp nhân tố di truyền phân ly 0,5 0,5 độc lập trình phát sinh giao tử - Điều kiện nghiệm đúng: Các cặp alen quy định cặp tính trạng 0,25 tính trạng khác phải nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác b Vì: số biến dị tổ hợp mà cặp bố mẹ tạo lớn cụ thể Câu a 0,5 223 x 223 = 246 kiểu hợp tử khác - Số loại tinh trùng tối đa tạo thành là: 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - AB, Ab, aB, ab b Xác định NST 2n cá thể động vật 1,0 * TH1: Trong tế bào có NST X -> số tế bào -> tế bào ban đầu nguyên phân lần -> số NST thường tế bào ban đầu là: 42: (23-1) = NST - Nếu tế bào ban đầu có NST giới tính XY -> số NST 2n là: + = - Nếu tế bào ban đầu có NST giới tính XO -> số NST 2n là: + = * TH2: Trong tế bào có NST X -> số tế bào -> tế bào 0,5 ban đầu nguyên phân lần -> số NST thường tế bào ban đầu là: 42: (22-1) = 14 NST -> số NST 2n là: 14 + = 16 Câu a Thể đột biến có kiểu gen gồm alen gen A nên thuộc thể 0,5 lệch bội (2n+1) thể tam bội (3n) b Cơ chế hình thành thể lệch bội: Trong giảm phân II bố mẹ 0,5 cặp NST mang gen A không phân li tạo giao tử mang gen AA(n+1), giao tử kết hợp với giao tử mang gen A(n) tạo hợp tử AAA(2n+1) Cơ chế hình thành thể tam bội: Trong giảm phân II bố mẹ tất 0,5 cặp NST không phân li giảm phân II nên tạo giao tử 2n(AA), giao tử kết hợp với giao tử bình thường n(A) tạo hợp tử 3n(AAA) Câu a - NST giới tính tồn cặp tế bào lưỡng bội, NST thường 0,25 tồn với số cặp > tế bào lưỡng bội - NST giới tính tồn thành cặp tương đồng (XX) không 0,25 (XY), NST thường tồn thành cặp tương đồng - NST giới tính chủ yếu mang gen quy định giới tính, NST thường mang gen quy định tính trạng thường thể 0,25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b Vì – NST cấu trúc mang gen, gen quy định tính trạng sinh 0,25 vật - NST có khả nhân đôi tạo vật chất gióng để truyền đạt 0,5 cho hệ sau - NST phát sinh đột biến làm thay đổi tính trạng sinh giới biến đột di truyền cho hệ sau 0,5
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 Phòng GDĐT Phúc Yên, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017 , Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 Phòng GDĐT Phúc Yên, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017 , Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 Phòng GDĐT Phúc Yên, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay