Bài tập Sinh học lớp 9: So sánh quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái

1 194 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 15:12

Bài tập Sinh học 9: So sánh trình phát sinh giao tử đực giao tử * Giống nhau: - Đều phát sinh từ tế bào mầm sinh dục - Đều trải qua trình: nguyên phân tế bào mầm giảm phân tạo giao tử - Đều xảy tuyến sinh dục quan sinh dục * Khác Đặc điểm so sánh Giảm phân Quá trình phát sinh giao tử Quá trình phát sinh giao tử đực - Noãn bào bậc qua GP I - Tinh bào bậc qua GPI cho hai cho thể cực thứ có kích tinh bào bậc thước nhỏ noãn bào bậc có kích thước lớn Giảm phân - Noãn bào bậc qua GP II - Mỗi tinh bào bậc qua GPII cho thể cực thứ có kích cho hai tinh tử phát triển thành thước bé tế bào trứng có tinh trùng kích thước lớn Kết - Từ noãn bào bậc qua GP - Từ tinh bào bậc qua GP cho thể cực tế bào cho4 tinh trùng, tinh trùng trứng , có trứng tham gia thụ tinh trực tiếp thụ tinh - Các tinh trùng chứa NST đơn bội(n) lại khác nguồn gốc NST
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập Sinh học lớp 9: So sánh quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái , Bài tập Sinh học lớp 9: So sánh quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái , Bài tập Sinh học lớp 9: So sánh quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay