de thi va dap an mon he thong thong tin ke toan

5 179 4
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 14:14

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM KHOA…… BỘ MÔN… Chữ ký giám thị ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 20142015 Môn: Hệ thống thông tin kế toánmôn học: Chữ ký giám thị Đề số/Mã đề: .Đề thi có …… trang Thời gian: 75 phút Không phép sử dụng tài liệu SV làm trực tiếp đề thi nộp lại đề Điểm chữ ký CB chấm thi thứ CB chấm thi thứ hai Họ tên: Mã số SV: Số TT: Phòng thi: Phần 1: (4 điểm) – Câu hỏi trắc nghiệm Hướng dẫn trả lời câu hỏi: Chọn câu trả lời đúng: đánh  Bỏ chọn: tô tròn STT a b c d STT Chọn lại: đánh  kế bên a b c d Câu 1: (0.5 điểm) Trong chu trình chi phí người chuẩn bị đơn đặt hàng: a Phòng mua hàng b Kế toán phải thu c Nhân viên giám sát phận có nhu cầu d Quản đốc phân xường Câu 2: (0.5 điểm) Hoạt động sau không thuộc chu trình sản xuất: a Mua hàng c Nhận tiền b Lập hóa đơn d Tất hoạt động Câu 3: (0.5 điểm) Công việc sau phần hoạt động xử lý đơn đặt hàng: a Thiết lập giới hạn nợ cho khách hàng c Chuẩn bị vận đơn b Kiểm tra tín dụng khách hàng d Phê chuẩn việc trả lại hàng Câu 4: (0.5 điểm) Kiểm soát nhập liệu bao gồm: a Kiểm soát trình xử lý c Kiểm soát nguồn liệu b Kiểm soát kết xuất thông tin đầu d Lập kế họach an ninh Câu 5: (0.5 điểm) Hệ thống thông tin kế toán hệ thống kiểm soát nội có quan hệ thiết với nhau: Số hiệu: BM3/QT-PĐBCL-RĐTV Trang: 1/1 a Đúng b Sai Câu 6: (0.5 điểm) Phương pháp lập hóa đơn sử dụng sau hàng hoá gửi cho khách hàng a Hệ thống lập hóa đơn sau c Hệ thống lập hóa đơn trước b Phương pháp hóa đơn mở d Tất Câu 7: (0.5 điểm) Đối với ô nhập liệu “Mã nhà cung cấp” hình nhập liệu nghiệp vụ mua hàng hóa từ nhà cung cấp, thủ tục kiểm soát nhập liệu nên thực là: a Kiểm tra việc nhập trùng, dấu b Kiểm tra việc nhập trùng, kiểm tra tính có thực c Kiểm tra tính có thực, chọn từ danh sách d Kiểm tra tính đầy đủ, nhập trùng Câu 8: (0.5 điểm) Hoạt động không liên quan đến chức đặt hàng chu trình chi phí: a Tiếp nhận phiếu yêu cầu mua hàng phận lập đơn đặt hàng b Đăng quảng cáo báo “Tuổi trẻ” việc tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà cung cấp c Mua 50% cổ phiếu lưu hành nhà cung cấp để nắm quyền kiểm soát nguồn hàng giảm bớt chi phí mua hàng, đặt hàng d Kiểm tra xét duyệt đơn đặt hàng trước gửi đến nhà cung cấp Phần 2: (6 điểm) – Giải vấn đề Câu 1: (6 điểm) Công ty AIT corporation hoạt động lĩnh vực thương mại, kinh doanh mặt hàng kim khí, điện máy Công ty sử dụng hệ thống thủ công xử lý đơn đặt hàng khách hàng Sau nhận thông tin đặt hàng khách hàng, phận bán hàng lập Lệnh bán hàng (3 liên) Lệnh bán hàng sau chuyển cho phòng kế toán để lập hoá đơn (3 liên) phiếu xuất kho (3 liên) Một liên lệnh bán hàng gửi cho khách hàng để hồi báo Một liên chuyển lại phận bán hàng để lưu lại, liên lại lưu phòng kế toán Phiếu xuất kho sau lập chuyển liên cho phận kho để thủ kho xác nhận xuất hàng cho khách hàng với liên phiếu xuất kho Đồng thời kế toán gửi liên hóa đơn cho khách hàng Kế toán ghi nhận doanh thu số phải thu chi tiết cho khách hàng vào sổ nhật ký sổ liên quan Yêu cầu: Vẽ sơ đồ dòng liệu lưu đồ chứng từ cho thủ tục (3 điểm) Chỉ rủi ro thủ tục kiểm soát cần thiết để hạn chế rủi ro quy trình (3 điểm) Đáp án: Phần 1: STT a x b c d x x STT a x b c x x d x Số hiệu: BM3/QT-PĐBCL-RĐTV Trang: 1/1 x Phần 2: Lưu đồ: Số hiệu: BM3/QT-PĐBCL-RĐTV Trang: 1/1 Nhận dạng rủi ro: Hoạt động Rủi ro Đặt hàng Nhận đặt hang KH nợ Xét duyệt KH, HTK nhiều Lập chứng từ phản ánh đặt Nhận đặt hang mặt hang công hàng ty ko khả cung cấp Sai sót thông tin đặt hang LBH lập sai Lập hóa đơn, PXK Hóa đơn, PXK lập sai sót, ko đầy đủ nội dung Lập HD ko hợp lệ Xét duyệt ĐH Tách biệt chức lập HD với kế toán Đối chiếu ĐDH LBH ghi lập hóa đơn Xuất kho Xuất kho ko số lượng, PXK lập dựa đặt hang Số hiệu: BM3/QT-PĐBCL-RĐTV Kiểm soát Trang: 1/1 Ghi sổ mặt hang cần xuất Mất hàng xét duyệt Theo dõi phản ánh hoạt động xuất kho Ghi sổ sai, ko xác nội dung bán hàng Ghi sổ dựa chứng từ hợp lệ, rõ ràng Đối chiếu chứng từ trước ghi sổ Số hiệu: BM3/QT-PĐBCL-RĐTV Trang: 1/1 ... Trang: 1/1 x Phần 2: Lưu đồ: Số hiệu: BM3/QT-PĐBCL-RĐTV Trang: 1/1 Nhận dạng rủi ro: Hoạt động Rủi ro Đặt hàng Nhận đặt hang KH nợ Xét duyệt KH, HTK nhiều Lập chứng từ phản ánh đặt Nhận đặt hang... Xuất kho Xuất kho ko số lượng, PXK lập dựa đặt hang Số hiệu: BM3/QT-PĐBCL-RĐTV Kiểm soát Trang: 1/1 Ghi sổ mặt hang cần xuất Mất hàng xét duyệt Theo dõi phản ánh hoạt động xuất kho Ghi sổ sai,... Xét duyệt KH, HTK nhiều Lập chứng từ phản ánh đặt Nhận đặt hang mặt hang công hàng ty ko khả cung cấp Sai sót thông tin đặt hang LBH lập sai Lập hóa đơn, PXK Hóa đơn, PXK lập sai sót, ko đầy đủ
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi va dap an mon he thong thong tin ke toan, de thi va dap an mon he thong thong tin ke toan, de thi va dap an mon he thong thong tin ke toan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay