Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành hóa sinh

585 251 0
  • Loading ...
1/585 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 13:48

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 320 /QĐ-BYT Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014 Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành tài liệu “Hƣớng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh” BỘ TRƢỞNG BỘ Y TẾ Căn Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; Căn Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Y tế; Xét Biên họp Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Hóa sinh Bộ Y tế; Theo đề nghị Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh”, gồm 220 quy trình kỹ thuật Điều Tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh” ban hành kèm theo Quyết định áp dụng sở khám bệnh, chữa bệnh Căn vào tài liệu hướng dẫn điều kiện cụ thể đơn vị, Giám đốc sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Hóa sinh phù hợp để thực đơn vị Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành Điều Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục trưởng Vụ trưởng Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế Bộ, Ngành Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: - Như Điều 4; - Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c); - Các Thứ trưởng BYT; - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để phối hợp); - Cổng thông tin điện tử BYT; - Website Cục KCB; - Lưu VT, KCB KT BỘ TRƢỞNG THỨ TRƢỞNG Đã Nguyễn Thị Xuyên BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh Phúc DANH MỤC QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH HÓA SINH (Ban hành kèm theo Quyết định số: 320/QĐ-BYT ngày23 tháng 01 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Y tế) TT TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT A MÁU Đo hoạt độ ACP (Phosphatase Acid) Định lượng ACTH Định lượng Acid Uric Định lượng ADH (Anti Diuretic Hormone) Định lượng Adiponectin Định lượng Aldosteron Định lượng Albumin Định lượng Alpha1 Antitrypsin Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) 10 Đo hoạt độ Amylase 11 Định lượng Amoniac ( NH3) 12 Định lượng AMH ( Anti- Mullerian Hormone) 13 Định lượng Anti CCP 14 Định lượng Anti-Tg (Antibody- Thyroglobulin) 15 Định lượng Anti - TPO (Anti- thyroid Peroxidase antibodies) 16 Định lượng Apo A1 (Apolipoprotein A1) 17 Định lượng Apo B (Apolipoprotein B) 18 Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) 19 Đo hoạt độ ALT (GPT) 20 Đo hoạt độ AST (GOT) 21 Định lượng α1 Acid Glycoprotein 22 Định lượng β2 microglobulin 23 Định lượng Beta Crosslap 24 Định lượng hCG (Beta human Chorionic gonadotropins) 25 Định lượng Bilirubin trực tiếp 26 Định lượng Bilirubin gián tiếp 27 Định lượng Bilirubin toàn phần 28 Định lượng BNP (B- Type Natriuretic Peptide) 29 Định lượng Calci toàn phần 30 Định lượng Calci ion hoá 31 Định lượng canci ion hóa điện cực chọn lọc 32 Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Định lượng CA 19 - (carbohydrate antigen 19-9) Định lượng CA 15 - (cancer antigen 15- 3) Định lượng CA 72 - (cancer antigen 72- 4) Định lượng Calcitonin Định lượng Carbamazepin Định lượng Ceruloplasmin Định lượng CEA (carcino embryonic antigen) Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE) Định lượng Cholesterol toàn phần Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) Định lượng CK-MB mass Định lượng C-Peptid Định lượng Cortisol Định lượng Cystatine C Định lượng bổ thể C3 Định lượng bổ thể C4 Định lượng CRP hs (C-reactive protein high sesitivity) Định lượng Creatinin Định lượng Cyfra 21- Định lượng cyclosphorin Định lượng D-Dimer Định lượng 25OH Vitamin D (D3) Định lượng Digoxin Định lượng Digitoxin Định lượng chất điện giải (Na, K, Cl) Định lượng FABD (Fatty acid binding protein) Định lượng Ethanol (cồn) Định lượng Estradiol Định lượng E3 không liên hợp (Unconjugated Estriol) Định lượng Ferritin Định lượng Fructosamin Định lượng FSH (Follicular stimulating hormone) Định lượng free HCG (Free Beta Human chorionic gonadotropin) Định lượng Folate Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) Định lượng FT4 (Free thyroxine) Định lượng Galectin Định lượng Gastrin Đo hoạt độ G6PD (Glucose -6 phosphat dehydrogenase) 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 Định lượng GH (Growth Hormone) Đo hoạt độ GLDH (Glutamat dehydrogenase) Định lượng Glucose Định lượng Globulin Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) Định lượng GLP-1 Định lượng Gentamicin Định lượng Haptoglobulin Định lượng HBs g (HBs g Quantitative) ( CMI / ECLI ) Đo hoạt độ HBDH (Hydroxy butyrat dehydrogenase) Định lượng HbA1c Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) Định lượng HE4 Định lượng Homocystein Định lượng IL-1α (Interleukin 1α) Định lượng IL -1β (Interleukin 1β) Định lượng IL-6 ( Interleukin 6) Định lượng IL-8 (Interleukin 8) Định lượng IL-10 (Interleukin 10) Định lượng IgE (bằng phương pháp ELIS ) Định lượng IgE (Immunoglobuline E) Định lượng IgA (Immunoglobuline A) Định lượng IgG (Immunoglobuline G) Định lượng IgM (Immunoglobuline M) Định lượng IGFBP-3 ( Insulin like growth factor binding protein 3) Định lượng Insulin Điện di Isozym – LDH Định lượng IMA (Ischemia Modified Albumin) Định lượng Kappa Định lượng Kappa tự (Free kappa) Xét nghiệm Khí máu Định lượng Lactat (Acid Lactic) Định lượng Lambda Định lượng Lambda tự (Free Lambda) Định lượng Leptin human Điện di LDL/HDL cholesterol Đo hoạt độ Lipase Định lượng LH (Luteinizing hormone) Đo hoạt độ LDH ( Lactat dehydrogenase) Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 Điện di Lipoprotein Định lượng Lp-PLA2 (Lipoprotein Associated Phospholipase A2) Định lượng Malondialdehyd (MDA) Đo hoạt độ MPO Định lượng Myoglobin Định lượng Mg Định lượng N-MID Osteocalcin Định lượng NSE (Neuron Specific Enolase) Định lượng NT-proBNP Đo hoạt độ P-Amylase Định lượng PAPP-A Định lượng Pepsinogen I Định lượng Pepsinogen II Định lượng Phenobarbital Định lượng Phenytoin Định lượng Phospho Định lượng Pre-albumin Định tính Pro-calcitonin Định lượng Prolactin Điện di protein Định lượng Protein toàn phần Định lượng Progesteron Định lượng Procainnamid Định lượng protein S100 Định lượng Pro-GRP ( Pro- Gastrin-releasing peptide) Định lượng PSA tự (Free prostate-specific antigen) Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-specific antigen) Định lượng PTH (Parathyroid hormon) Định lượng Renin activity Định lượng RF (Reumatoid factor) Định lượng Sắt Định lượng SCC (squamous cell carcinoma antigen) Định lượng SHBG (Sex hormon binding globulin) Định lượng Sperm Antibody Định lượng T3 (Tri iodothyronine) Định lượng T4 (Thyroxine) Định lượng s TfR (solube transferin receptor) Định lượng Tacrolimus Định lượng Testosterol Định lượng TGF β1( Transforming Growth Factor Beta 1) 153 Định lượng TGF β2( Transforming Growth Factor Beta 2) 154 Định lượng Tg (Thyroglobulin) 155 Định lượng Theophylline 156 Định lượng TRAb (TSH Receptor Antibodies) 157 Định lượng Transferin 158 Định lượng Triglycerid 159 Định lượng Troponin T 160 Định lượng Troponin T hs 161 Định lượng Troponin I 162 Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) 163 Định lượng Tobramycin 164 Định lượng Total p1NP 165 Định lượng T-uptake 166 Định lượng Urê 167 Định lượng Valproic acid 168 Định lượng Vancomycin 169 Định lượng Vitamin B12 170 Định lượng PLGF (Placental Growth Factor- yếu tố tân tạo mạch máu) 171 Định lượng sFlt-1 (yếu tố kháng tân tạo mạch máu) B NƢỚC TIỂU Định lượng chất điện giải 172 Định tính Amphetamin 173 Định lượng Amphetamin 174 Đo hoạt độ Amylase 175 Định lượng axit uric 176 Định lượng Barbiturates 177 Định lượng Benzodiazepin 178 Định tính β HCG 179 Định lượng Canxi 180 Định lượng Catecholamin 181 Định lượng Cocain 182 Định lượng Cortisol 183 Định lượng Creatinin 184 Định lượng dưỡng chấp 185 186 Định tính dưỡng chấp 187 Định lượng Glucose 188 Định tính Marijuana 189 Định lượng MAU 190 Định lượng Mathadon 191 Định lượng NGAL 192 Định lượng opiat 193 Định tính Morphin 194 Định lượng Phospho 195 Định tính phospho hữu 196 Định tính Porphyrin 197 Điện di protein 198 Định lượng Protein 199 Định tính Protein Bence –jones 200 Định tính Rotundin 201 Định lượng THC (Canabionids) 202 Định lượng Ure 203 Tổng phân tích nước tiểu (bằng máy tự động) C DỊCH NÃO TUỶ 204 Định lượng Clo 205 Định lượng Glucose 206 Phản ứng Pandy 207 Định lượng Protein D THỦY DỊCH MẮT 208 Định lượng Albumin 209 Định lượng Globulin E DỊCH CHỌC DÒ (Dịch màng bụng, màng phổi, màng tim…) 210 Đo hoạt độ Amylase 211 Định lượng Bilirubin toàn phần 212 Định lượng Cholesterol toàn phần 213 Định lượng Creatinin 214 Định lượng Glucose 215 Đo hoạt độ LDH 216 Định lượng Protein toàn phần 217 Phản ứng Rivalta 218 Định lượng Triglycerid 219 Đo tỷ trọng dịch chọc dò 220 Định lượng Ure (Tổng số 220 quy trình kỹ thuật) KT BỘ TRƢỞNG THỨ TRƢỞNG Nguyễn Thị Xuyên MỤC LỤC A MÁU Đo hoạt độ CP (Phosphatase cid) Định lượng CTH 12 Định lượng Acid Uric 17 Định lượng DH ( nti Diuretic Hormone) 20 Định lượng diponectin 24 Định lượng ldosteron 29 Định lượng Albumin 36 Định lượng lpha1 ntitrypsin 39 Đo hoạt độ LP ( lkalin Phosphatase) 42 10 Đo hoạt độ mylase 45 11 Định lượng moniac ( NH3) 48 12 Định lượng MH ( nti- Mullerian Hormone) 51 13 Định lượng nti CCP 57 14 Định lượng nti-Tg (Antibody- Thyroglobulin) 60 15 Định lượng nti - TPO (Anti- thyroid Peroxidase antibodies) 63 16 Định lượng Apo A1 (Apolipoprotein A1) 66 17 Định lượng po B ( polipoprotein B) 69 18 Định lượng FP ( lpha Fetoproteine) 72 19 Đo hoạt độ LT (GPT) 75 20 Đo hoạt độ ST (GOT) 79 21 Định lượng α1 Acid Glycoprotein 83 22 Định lượng β2 microglobulin 86 23 Định lượng Beta Crosslap 89 24 Định lượng hCG (Beta human Chorionic gonadotropins) 94 25 Định lượng Bilirubin trực tiếp 97 26 Định lượng Bilirubin gián tiếp 100 27 Định lượng Bilirubin toàn phần 102 28 Định lượng BNP (B- Type Natriuretic Peptide) 105 29 Định lượng Calci toàn phần 109 30 Định lượng Calci ion hoá 112 31 Định lượng canci ion hóa điện cực chọn lọc 114 32 Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) 116 33 Định lượng CA 19 - (carbohydrate antigen 19-9) 119 34 Định lượng CA 15 - (cancer antigen 15- 3) 122 35 Định lượng CA 72 - (cancer antigen 72- 4) 125 36 Định lượng Calcitonin 128 37 Định lượng Carbamazepin 132 38 Định lượng Ceruloplasmin 135 39 Định lượng CEA (carcino embryonic antigen) 138 40 Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE) 141 41 Định lượng Cholesterol toàn phần 145 42 Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) 148 43 Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) 152 44 Định lượng CK-MB mass 155 45 Định lượng C-Peptid 159 46 Định lượng Cortisol 163 47 Định lượng Cystatine C 168 48 Định lượng bổ thể C3 172 49 Định lượng bổ thể C4 175 50 Định lượng CRP hs (C-reactive protein high sesitivity) 178 51 Định lượng Creatinin 181 52 Định lượng Cyfra 21- 184 53 Định lượng cyclosphorin 187 54 Định lượng D-Dimer 192 55 Định lượng 25OH Vitamin D (D3) 196 56 Định lượng Digoxin 200 57 Định lượng Digitoxin 203 58 Định lượng chất điện giải (Na, K, Cl) 205 59 Định lượng F BD (Fatty acid binding protein) 208 60 Định lượng Ethanol (cồn) 213 61 Định lượng Estradiol 216 62 Định lượng E3 không liên hợp (Unconjugated Estriol) 219 63 Định lượng Ferritin 224 64 Định lượng Fructosamin 227 65 Định lượng FSH (Follicular stimulating hormone) 230 66 Định lượng free HCG (Free Beta Human chorionic 233 gonadotropin) 67 Định lượng Folate 237 68 Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) 241 69 Định lượng FT4 (Free thyroxine) 244 70 Định lượng Galectin 247 71 Định lượng Gastrin 250 72 Đo hoạt độ G6PD (Glucose -6 phosphat dehydrogenase) 255 73 Định lượng GH (Growth Hormone) 258 74 Đo hoạt độ GLDH (Glutamat dehydrogenase) 264 75 Định lượng Glucose 266 76 Định lượng Globulin 269 77 Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) 271 78 Định lượng GLP-1 275 79 Định lượng Gentamicin 280 80 Định lượng Haptoglobulin 283 81 Định lượng HBs g (HBs g Quantitative) ( CMI / ECLI ) 286 82 Đo hoạt độ HBDH (Hydroxy butyrat dehydrogenase) 290 83 Định lượng Hb 1c 292 84 Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) 296 85 Định lượng HE4 299 10 214 ĐỊNH LƢỢNG GLUCOSE I NGUYÊN LÝ Theo phương pháp enzym quang học (GOD- PAP): Xác định nồng độ glucose sau oxy hoá glucose glucooxidase (GOD), peroxide hydrogen tạo thành tác dụng với 4-aminoantipyrin phenol nhờ xúc tác peroxidase (POD) tạo phức hợp màu quinoimin, theo phản ứng sau: Glucose oxidase Glucose + O2  Gluconic acid + H2O2 Peroxidase H2O2 + Phenol + 4-aminoantipyrin  Quinonimin + H2O (đỏ quinon) Đo mật độ quang bước sóng 546 nm, so với glucose chuẩn tính kết II CHUẨN BỊ Ngƣời thực Bác sĩ kỹ thuật viên đào tạo chuyên nhành xét nghiệm Hóa sinh Phƣơng tiện, hóa chất - Thuốc thử chất thử: + Thuốc thử: loại thuốc thử hãng Human, thành phần gồm có: + Đệm phosphat (pH = 7,5) 250 mmol/l + Phenol mmol/l + 4-aminoantipyrin 0,5 mmol/l + Glucooxidase (GOD) + Dung dịch glucose chuẩn  10 kU/l 5,55 mmol/l (1g/l) - Chất thử: huyết thanh, huyết tương chống đông Heparin EDT Ngƣời bệnh Người bệnh cần giải thích việc cần thiết làm xét nghiệm Phiếu xét nghiệm Phiếu xét nghiệm cần ghi đầy đủ thủ tục hành chính: họ tên người bệnh, tuổi, 571 mã số người bệnh, khoa phòng, tên xét nghiệm định, khoảng tham chiếu, bác sĩ định xét nghiệm, ngày lấy mẫu, người lấy mẫu, ngày nhận mẫu bệnh phẩm, người nhận mẫu Ghi yêu cầu xét nghiệm: Định lượng nồng độ glucose III CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH Lấy bệnh phẩm Định lượng glucose dịch cần ly tâm thu lấy dịch để định lượng Tiến hành kỹ thuật - Tiến hành máy 4010” + Đặt chế độ máy: chương trình C/St Bước sóng 500 nm 546 nm Nhiệt độ 20, 25oC 37oC Hệ số (F): 5,55 - Cách tiến hành: cho thuốc thử vào ống nghiệm nhỏ theo bảng sau: Thuốc thử Ống trắng (-) Ống chuẩn (S) Ống thử (T) Thuốc thử ml ml ml H2O 10 l - - D d glucose chuẩn - 10 l - Bệnh phẩm - - 10 l Trộn đều, ủ 20 phút/20 - 25OC 10 phút/37OC IV NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ Bình thường glucose dịch chọc dò V NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ 572 215 ĐO HOẠT ĐỘ LDH (Lactat dehydrogenase) I NGUYÊN LÝ LDH đo dựa theo phản ứng: LDH Acid Pyruvic + NADH2 > Acid Lactic + NAD+ Hoạt độ LDH đo giảm theo thời gian N DH bước sóng 340nm II CHUẨN BỊ Ngƣời thực Bác sĩ kỹ thuật viên đào tạo chuyên nhành xét nghiệm Hóa sinh Phƣơng tiện, hóa chất Máy xét nghiệm bán tự động H5000, 4010, evolution… Máy tự động hoàn toàn U 400, 640, 2700 (hãng Beckman coulter) Kit thuốc thử LDH (hãng Beckman coulter) Thuốc thử R1: Đệm pH7,5 • Phosphat : 50 mmol/l • Acid Pyruvic: 0,6 mmol/l • Thuốc thử R2: Cơ chất N DH2 : 0,18 mmol/l Ngƣời bệnh Người bệnh cần giải thích việc cần làm xét nghiệm Phiếu xét nghiệm Phiếu xét nghiệm cần ghi đầy đủ thủ tục hành chính: họ tên người bệnh, tuổi, mã số người bệnh, khoa phòng, tên xét nghiệm định, khoảng tham chiếu, bác sĩ định xét nghiệm, ngày lấy mẫu, người lấy mẫu, ngày nhận mẫu bệnh phẩm, người nhận mẫu Ghi yêu cầu xét nghiệm: Xác định hoạt độ LDH III CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH Lấy bệnh phẩm Định lượng LDH dịch cần ly tâm thu lấy dịch để định lượng 573 Tiến hành kỹ thuật Pha thuốc thử R1 R2 theo tỷ lệ 1:1 Cho vào ống nghiệm Ống trắng Ống chuẩn Ống thử Thuốc thử ml ml ml Nƣớc cất 10 µl Chuẩn 10 µl Mẫu thử 10 µl Lắc đều, ủ 370C phút 10 phút nhiệt độ phòng Đo mật độ quang học bước sóng 340 nm so với ống chuẩn để tính kết Tính kết quả: Nồng độ ống mẫu : CU= ODU/ ODS * CS (U/l) ODU mật độ hấp thu ống mẫu ODS mật độ hấp thu ống chuẩn CU hoạt độ LDH mẫu CS hoạt độ LDH chuẩn Chú ý: Có thể tiến hành máy bán tự động cài đặt chương trình với thông số Khi làm, đo mật độ quang ống trắng trước Sau đưa vào ống chuẩn máy tự động đo tính hệ số Tiếp đưa theo thứ tự ống thử vào máy tự động đo tính kết máy in giấy IV NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ Bình thường LDH dich chọc dò VI NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ 574 216 ĐỊNH LƢỢNG PROTEIN TOÀN PHẦN (Phƣơng pháp Gornal) I NGUYÊN LÝ Các liên kết peptid phân tử protein kết hợp với ion Cu ++ môi trường kiềm tạo thành phức hợp màu xanh tím Cường độ màu xanh tỷ lệ với nồng độ protein (số lượng liên kết peptid) có huyết Đo mật độ quang học so với chuẩn tính kết Phản ứng xảy sau: Liên kết peptid/protein + Cu ++ OH- Phức hợp xanh tím Độ nhạy: Xét nghiệm xác nồng độ protein từ - 120 g/l II CHUẨN BỊ Ngƣời thực Bác sĩ kỹ thuật viên đào tạo chuyên nhành xét nghiệm Hóa sinh Phƣơng tiện, hóa chất - Máy xét nghiệm bán tự động H5000, 4010, evolution… - Máy tự động hoàn toàn U 400, 640, 2700 (hãng Beckman coulter) - D.d protein chuẩn (Cs =60 g/l) - D.d NaClo 0,9% - Thuốc thử Gornall Kali Natri tartate thuốc thử Gornall có vai trò ngăn cản kết tủa đồng hydroxide đồng thời Kali iodua ngăn cản phản ứng tự khử ion đồng Ngƣời bệnh Người bệnh cần nhịn ăn - 12 trước lấy máu Phiếu xét nghiệm Phiếu xét nghiệm cần ghi đầy đủ thủ tục hành chính: họ tên người bệnh, tuổi, mã số người bệnh, khoa phòng, tên xét nghiệm định, khoảng tham chiếu, bác sĩ định xét nghiệm, ngày lấy mẫu, người lấy mẫu, ngày nhận mẫu bệnh phẩm, người nhận mẫu Ghi yêu cầu xét nghiệm: Định lượng nồng độ protein toàn phần 575 III CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH Lấy bệnh phẩm Định lượng protein toàn phần dịch cần ly tâm thu lấy dịch để định lượng Tiến hành kỹ thuật Cho vào ống nghiệm Ống trắng Ống chuẩn Ống thử Thuốc thử ml ml ml Nƣớc cất 10 µl Protein chuẩn Mẫu thử 10 µl 10 µl Lắc đều, ủ 370C phút 10 phút nhiệt độ phòng Đo mật độ quang học bước sóng 546 nm, so với ống chuẩn để tính kết Tính kết quả: Nồng độ ống mẫu : CU= ODU/ ODS * CS (g/l) ODU mật độ hấp thu ống mẫu ODS mật độ hấp thu ống chuẩn CU nồng độ protein toàn phần mẫu CS nồng độ protein toàn phần chuẩn Chú ý: Có thể tiến hành máy bán tự động cài đặt chương trình Khi làm, đo mật độ quang ống trắng trước Sau đưa vào ống chuẩn máy tự động đo tính hệ số Tiếp đưa theo thứ tự ống thử vào máy tự động đo tính kết máy in giấy IV NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ Bình thường protein dịch chọc dò Nồng độ protein < 30g/Ll hướng tới dịch thấm, nồng độ protein > 30g/L hướng tới dịch tiết V NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ 576 217 PHẢN ỨNG RIVALTA I NGUYÊN LÝ Dựa phản ứng Protein bị kết tủa acid acetic II CHUẨN BỊ Ngƣời thực Nhân viên xét nghiệm khoa Hóa sinh Phƣơng tiện, hóa chất Hóa chất: Dung dịch acid acetic đặc Hóa chất bảo quản 25 - 300C Ngƣời bệnh Cần tư vấn mục đích xét nghiệm Phiếu xét nghiệm Thực theo định bác sĩ lâm sàng III CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH Lấy bệnh phẩm Dịch chọc dò Dịch chọc dò, bảo quản – 80C Tiến hành kỹ thuật 2.1.Chuẩn bị hóa chất Chuẩn bị hóa chất acid cetic đặc 2.2 Tiến hành kỹ thuật Cho vào ống đong 100 ml nước cất Nhỏ vào giọt acid acetic đặc trộn Dùng pipet hút dịch chọc dò nhỏ vài giọt vào dung dịch vừa pha quan sát: + Nếu thấy tượng tủa khói trắng giọt dịch rơi xuống đáy cốc phản ứng Rivalta(+), tức dịch dịch tiết kết định lượng protein dịch chọc dò thường 30g/L Dịch gặp trường hợp viêm + Nếu tượng phản ứng Rivalta (-) dịch thường dịch thấm lượng protein thường 30 g/L, gặp bệnh xơ gan, hội chứng thận hư Kết sau đánh giá chuyển vào phần mềm quản lý liệu vào sổ lưu kết (tùy thuộc vào điều kiện phòng xét nghiệm) Trả kết cho khoa lâm sàng, cho người bệnh IV NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ Phản ứng Rivalta dƣơng tính Dịch tiết: dịch hình thành chế viêm 577 Phản ứng Rivalta âm tính Dịch thấm: dịch thấm dịch tạo thành chênh lệch áp lực dịch lòng mạch gian bào (hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa, suy tim phải), giảm áp lực keo (hội chứng thận hư, đói ăn, bỏng nặng), yếu tố (trong xơ gan) V NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ Trƣớc phân tích Dịch chọc dò người bệnh phải lấy kỹ thuật, không lẫn máu, mủ Trên dụng cụ đựng mẫu bệnh phẩm phải ghi đầy đủ thông tin người bệnh (tên, tuổi, địa chỉ, khoa/ phòng, số giường…) Các thông tin phải khớp với thông tin phiếu định xét nghiệm Nếu không đúng: hủy lấy lại mẫu Trong phân tích Dung dịch acid acetic đặc phải pha theo tiêu chuẩn, suốt, không bị vẩn đục Sau phân tích Phân tích kết thu với chẩn đoán lâm sàng, với kết xét nghiệm khác người bệnh đó; không phù hợp, tiến hành kiểm tra lại: thông tin mẫu bệnh phẩm, chất lượng mẫu, phân tích lại mẫu bệnh phẩm 578 218 ĐỊNH LƢỢNG TRIGLYCERID I NGUYÊN LÝ lipase Glycerol + cid béo tự Triglycerid Glycerol kinase Glycerol – – phosphat + ADP Glycerol + ATP Glycerol-3P Oxidase Glycerol – P + O2 Dihydroxyaceton – P + H2O2 Peroxydase H2O2 + 4Chlorophenol + 4Amino antipyrin Quinonimine + H2O II CHUẨN BỊ Ngƣời thực Bác sĩ kỹ thuật viên đào tạo chuyên nhành xét nghiệm Hóa sinh Phƣơng tiện, hóa chất - Máy xét nghiệm bán tự động H5000, 4010, evolution… - Máy tự động hoàn toàn U 400, 640, 2700 (hãng Beckman coulter) - Kit hãng Human + Thuốc thử R1: BUFFER Chloro – – phenol Magnesium Chlorid R2: ENZYM Lipase Peroxidase Glycerol – phosphat oxidase Glycerol kinase – amino – antipyrin ATP 579 R3: Standard Dung dịch Triglycerid chuẩn: 200mg/dL(2.28 mmol/l) Working solution: R1 + R2, lắc cho tan để ổn định 10 phút, bền 30 ngày 4oC, đựng chai nâu Ngƣời bệnh Người bệnh cần giải thích việc cần làm xét nghiệm Phiếu xét nghiệm Phiếu xét nghiệm cần ghi đầy đủ thủ tục hành chính: họ tên người bệnh, tuổi, mã số người bệnh, khoa phòng, tên xét nghiệm định, khoảng tham chiếu, bác sĩ định xét nghiệm, ngày lấy mẫu, người lấy mẫu, ngày nhận mẫu bệnh phẩm, người nhận mẫu Ghi yêu cầu xét nghiệm: Định lượng nồng độ triglycerid III CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH Lấy bệnh phẩm Dịch chọc dò cần ly tâm thu lấy dịch để định lượng Tiến hành kỹ thuật Cho vào ống nghiệm Ống trắng Ống chuẩn Ống thử Thuốc thử ml ml ml Nƣớc cất 10 µl Triglycerid chuẩn Mẫu thử 10 µl 10 µl Lắc đều, ủ 370C phút 10 phút nhiệt độ phòng Đo mật độ quang học bước sóng = 500 nm (480 – 520 nm) so với ống chuẩn để tính kết Tính kết quả: Nồng độ ống mẫu : CU= ODU/ ODS * CS (mg/dL mmol/l) ODU mật độ hấp thu ống mẫu ODS mật độ hấp thu ống chuẩn CU nồng độ Triglycerid mẫu CS nồng độ Triglycerid chuẩn Chú ý: Có thể tiến hành máy bán tự động, cài đặt chương trình Khi 580 làm, đo mật độ quang ống trắng trước Sau đưa vào ống chuẩn máy tự động đo tính hệ số Tiếp đưa theo thứ tự ống thử vào máy tự động đo tính kết máy in giấy IV NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ Bình thường Triglycerid dịch chọc dò, xuất thường hướng tới tượng vỡ bạch mạch giun V NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ 581 219 ĐO TỈ TRỌNG DỊCH CHỌC DÒ (Bằng máy tự động) I NGUYÊN LÝ Khúc xạ kế II CHUẨN BỊ Ngƣời thực Nhân viên xét nghiệm khoa Hóa sinh Phƣơng tiện, hóa chất 2.1 Máy phân tích nƣớc tiểu tự động: Urisys 2400, Siemen, … 2.2 Hóa chất Urisys 2400 casette Hóa chất bảo quản 25- 300C Ngƣời bệnh Dịch chọc dò; bảo quản - 80C Phiếu xét nghiệm Thực theo định bác sĩ lâm sàng III CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH Lấy bệnh phẩm Dịch chọc dò Tiến hành kỹ thuật 2.1 Chuẩn bị hóa chất Chuẩn bị hóa chất 2.2 Tiến hành kỹ thuật Dịch chọc dò phân tích máy theo chương trình máy Kết sau đánh giá chuyển vào phần mềm quản lý liệu vào sổ lưu kết (tùy thuộc vào điều kiện phòng xét nghiệm) Trả kết cho khoa lâm sàng, cho người bệnh IV NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ Tỉ trọng: Bình thường tỷ trọng dịch chọc dò vào khoảng 1,014 - 1,028 Tỷ trọng tăng bệnh ĐTĐ, giảm bệnh đái tháo nhạt Tỷ trọng thấp kéo dài thường gặp suy thận V NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ Trƣớc phân tích Dịch chọc dò người bệnh phải lấy kỹ thuật, không lẫn máu, mủ Trên dụng cụ đựng mẫu bệnh phẩm phải ghi đầy đủ thông tin người bệnh (tên, tuổi, địa chỉ, khoa/ phòng, số giường…) Các thông tin phải khớp với thông tin phiếu định xét nghiệm Nếu không đúng: hủy lấy lại mẫu Trong phân tích 582 Mẫu bệnh phẩm người bệnh thực kết kiểm tra chất lượng không vi phạm luật quy trình kiểm tra chất lượng; không, phải tiến hành chuẩn kiểm tra chất lượng lại, đạt thực xét nghiệm cho người bệnh; không đạt: tiến hành kiểm tra lại thông số kỹ thuật máy, sửa chữa thay chi tiết cần Sau chuẩn kiểm tra chất lượng lại cho đạt Sau phân tích Phân tích kết thu với chẩn đoán lâm sàng, với kết xét nghiệm khác người bệnh đó; không phù hợp, tiến hành kiểm tra lại: thông tin mẫu bệnh phẩm, chất lượng mẫu, phân tích lại mẫu bệnh phẩm 583 220 ĐỊNH LƢỢNG URE I NGUYÊN LÝ Urê thuỷ phân tạo thành amoniac CO2 nhờ urease xúc tác moniac tạo thành kết hợp với -cetoglutarat NADH thành glutamat NAD+ nhờ glutamatdehydrogenase (GLDH) xúc tác Đo giảm mật độ quang N DH bước sóng 340mm Urease 2NH4+ + CO32- Urea + H2O NH4+ + 2-- cetoglutarat + NADH GLDH L-glutamat + NAD+ + H2O II CHUẨN BỊ Ngƣời thực Bác sĩ kỹ thuật viên đào tạo chuyên nhành xét nghiệm Hóa sinh Phƣơng tiện, hóa chất - Máy xét nghiệm bán tự động H5000, 4010, evolution… - Máy tự động hoàn toàn U 400, 640, 2700 (hãng Beckman coulter) + Chất thử: Huyết thanh, huyết tương chống đông heparin, dịch màng phổi, dịch màng bụng, dịch não tủy, nước tiểu pha loãng 100 lần với nước cất (kết nhân với 100) Đối với dịch, nước tiểu cần ly tâm lấy dịch để định lượng + Thuốc thử - Thuốc thử (R1) pha sẵn Đệm tris (pH=7,8) : 120mmol/l ADP : 750 mmol/l Urease : > 40 KU GLDH : > 0,4 KU - Thuốc thử (R2) pha sẵn -Cetoglutarat : 25 mmol/l NADH : 1,2 mmol/l Khi làm trộn lẫn R1 R2 theo tỷ lệ hướng dẫn ghi hộp - Dung dịch urê chuẩn : 13,3 mmol/l (80 mg/dl) 584 Ngƣời bệnh Người bệnh cần giải thích ciệc cần thiết làm xét nghiệm Phiếu xét nghiệm Phiếu xét nghiệm cần ghi đầy đủ thủ tục hành chính: họ tên người bệnh, tuổi, mã số người bệnh, khoa phòng, tên xét nghiệm định, khoảng tham chiếu, bác sĩ định xét nghiệm, ngày lấy mẫu, người lấy mẫu, ngày nhận mẫu bệnh phẩm, người nhận mẫu Ghi yêu cầu xét nghiệm: Định lượng nồng độ ure III CÁC BƢỚC TIẾN HÀNH Lấy bệnh phẩm Định lượng urê dịch cần ly tâm thu lấy dịch để định lượng Tiến hành kỹ thuật Cho vào ống nghiệm cỡ 5ml theo thứ tự sau: Thuốc thử ống trắng 10 l Dung dịch chuẩn/huyết Hỗn hợp thuốc thử ống chuẩn/thử 1000 l 1000 l Trộn đều, đọc mật độ quang sau 30 giây ( 1) Chính xác sau 60 giây đọc mật độ quang ( 2) Cách tính kết quả:  chuẩn/thử = - A1 C =  thử /  chuẩn 13,3 (mmol/l) Chú ý: Có thể tiến hành máy bán tự động Stat Fax cài đặt chương trình Khi làm, đo mật độ quang ống trắng trước Sau đưa vào ống chuẩn máy tự động đo tính hệ số Tiếp đưa theo thứ tự ống thử vào máy tự động đo tính kết máy in giấy IV NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ Chưa có giá trị tham khảo ure dịch chọc dò V NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ 585 ... do- Hạnh Phúc DANH MỤC QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH HÓA SINH (Ban hành kèm theo Quy t định số: 320/QĐ-BYT ngày23 tháng 01 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Y tế) TT TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT A MÁU Đo hoạt độ... đo bước sóng 546nm II CHUẨN BỊ Ngƣời thực Bác sỹ kỹ thuật viên đào tạo chuyên ngành Hóa sinh Phƣơng tiện, hóa chất - Máy móc: hệ thống máy sinh hóa Thuốc thử: sẵn sàng sử dụng R 1: buffer, TOOS... với cường độ ánh sáng thu II CHUẨN BỊ Ngƣời thực 01 Cán đại học chuyên ngành Hóa sinh miễn dịch 01 Kỹ thuật viên Phƣơng tiện, hóa chất 2.1 Phương tiện - Các máy phân tích: Elecsys 1010, Elecsys
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành hóa sinh, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành hóa sinh, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành hóa sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay