Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin

49 107 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 13:18

TR NG Đ I H C PH M VĔN Đ NG KHOA LU N CHÍNH TR BÀI GI NG Môn h c: NH NG NGUYÊN C B N C A CH NGHƾA MÁCLÊNIN (H C PH N I) Giảng viên biên soạn: Huỳnh Kim Hoa Phạm Thị Minh Lan Qu ng Ngãi, tháng 5/2015 CH NG M Đ U (1 ti t) NH P MÔN NH NG NGUYÊN B N C A CH NGHƾA MÁCLÊNIN I KHÁI L C V CH NGHƾA MÁC- LÊNIN Ch nghƿa Mác- Lênin ba ph n c u thành 1.1 Khái niệm chủ nghĩa Mác-Lênin Ch nghƿa Mác- Lênin “là hệ th ng quan điểm h c thuy t” khoa h c c a C.Mác, Ph.Ĕngghen phát triển c a V.I Lênin; đ c hình thành phát triển c s k thừa nh ng giá tr t t ng nhân lo i tổng k t thực tiễn th i đ i; th gi i quan, ph ng pháp lu n phổ bi n c a nh n th c khoa h c thực tiễn cách m ng; khoa h c v nghiệp giai c p vô s n, gi i phóng nhân dân lao đ ng kh i ch đ áp b c, bóc l t ti n t i gi i phóng ng i 1.2 Ba phận luận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin Ch nghƿa Mác-Lênin đ c c u thành từ ba b ph n lu n c b n, m i quan hệ th ng nh t biện ch ng v i nhau, là: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế trị Mác-Lênin Chủ nghĩa xã hội khoa học Tri t h c Mác-Lênin b ph n lu n nghiên c u nh ng quy lu t v n đ ng, phát triển chung nh t c a tự nhiên, xã h i t duy; xây dựng th gi i quan ph ng pháp lu n chung nh t c a nh n th c khoa h c thực tiễn cách m ng Kinh t tr Mác-Lênin nghiên c u nh ng quy lu t kinh t c a xã h i, đặc biệt nh ng quy lu t kinh t c a trình đ i, phát triển, suy tàn c a ph ng th c s n xu t t b n ch nghƿa đ i, phát triển c a ph ng th c s n xu t C ng s n ch nghƿa Ch nghƿa xã h i khoa h c k t qu t t nhiên c a v n d ng th gi i quan, ph ng pháp lu n Tri t h c Kinh t tr Mác-Lênin vào việc nghiên c u làm sáng t nh ng quy lu t khách quan c a trình cách m ng xã h i ch nghƿa - b c chuyển bi n l ch s từ ch nghƿa t b n lên ch nghƿa xã h i ti n t i ch nghƿa c ng s n Ngày nay, nhi u h c thuy t v i t ng nhân đ o v gi i phóng giai c p, gi i phóng nhân nhân dân lao đ ng gi i phóng ng i kh i ách áp b c, bóc l t nh ng ch nghƿa Mác-Lênin m i h c thuy t khoa h c nh t, chắn nh t chân nh t để thực t ng y Khái lược đời phát triển c a ch nghƿa Mác-Lênin 2.1 Những điều kiện, tiền đề đời chủ nghĩa Mác 2.1.1 Điều kiện kinh tế-xã hội Ch nghƿa Mác đ i vào nh ng nĕm 40 c a th kỷ XIX Đây th i kỳ ph ng th c s n xu t t b n ch nghƿa n c Tây Âu phát triển m nh m n n t ng c a cu c cách m ng công nghiệp Đi u này, làm thay đổi sâu sắc c c diện xã h i Mâu thu n gi a giai c p vô s n giai c p t s n d n đ n bùng nổ hàng lo t cu c đ u tranh c a công nhân ch ng l i ch t b n Anh, Pháp, Đ c Đó nh ng ch ng l ch s thể giai c p vô s n tr thành m t lực l ng tr đ c l p, tiên phong cu c đ u tranh cho n n dân ch , công ti n b xã h i Sự th t b i c a giai c p vô s n cu c đ u tranh giai c p đặt yêu c u khách quan ph i đ c soi sáng lu n khoa h c Ch nghƿa Mác đ i đáp ng yêu c u khách quan đó; đ ng th i thực tiễn cách m ng tr thành ti n đ thực tiễn cho khái quát phát triển không ngừng lu n c a ch nghƿa Mác 2.1.2.Tiền đề luận Ch nghƿa Mác đ i k t qu c a k thừa tính hoa di s n lu n c a nhân lo i, tri t h c cổ điển Đ c; kinh t tr cổ điển Anh; ch nghƿa xã h i không t ng Pháp Tri t h c cổ điển Đ c, đặc biệt tri t h c c a G.W.Ph.Hêghen L.Phoi bắc nh h ng sâu sắc đ n hình thành th gi i quan ph ng pháp lu n tri t h c c a ch nghƿa Mác Trên c s phê phán tính ch t tâm, th n bí phép biện ch ng c a Hêghen, C.Mác Ph.Ĕngghen k thừa để xây dựng nên phép biện ch ng v t Chắt l c nh ng y u t khoa h c lu n v giá tr lao đ ng nh ng t t ng ti n b c a nhà kinh t tr cổ điển Anh, C.Mác gi i quy t nh ng b tắc mà b n thân nhà kinh t tr cổ điển Anh v t qua đ c để xây dựng nên lu n v giá tr thặng d , lu n ch ng khoa h c v b n ch t bóc l t c a ch nghƿa t b n ngu n g c kinh t d n đ n diệt vong t t y u c a ch nghƿa t b n nh đ i t t y u c a ch nghƿa xã h i Ch nghƿa xã h i không t ng thể đ m nét tinh th n nhân đ o, phê phán m nh m ch nghƿa t b n Song, ch nghƿa xã h i không t ng không lu n ch ng đ c m t cách khoa h c v b n ch t, không phát đ c quy lu t phát triển c a ch nghƿa t b n không nh n th c đ c vai trò, s mệnh c a giai c p công nhân Tuy nhiên, tinh th n nhân đ o đặc tr ng c a xã h i t ng lai tr thành m t nh ng ti n đ lu n quan tr ng cho đ i c a lu n khoa h c v ch nghƿa xã h i ch nghƿa Mác 2.1.3.Tiền đề khoa học tự nhiên Nh ng thành tựu khoa h c tự nhiên nh ng ti n đ , lu n c nh ng minh ch ng khẳng đ nh tính đắn v th gi i quan ph ng pháp lu n c a ch nghƿa Mác Quy lu t b o toàn chuyển hoá nĕng l ng, thuy t ti n hoá thuy t t bào nh ng thành tựu khoa h c bác b t t ng siêu hình quan điểm th n h c v vai trò c a Đ ng Sáng t o; khẳng đ nh tính đắn c a quan điểm v t biện ch ng v th gi i v t ch t vô cùng, vô t n, tự t n t i, tự v n đ ng, tự chuyển hoá; khẳng đ nh tính khoa h c c a t biện ch ng nh n th c thực tiễn Nh v y, đ i c a ch nghƿa Mác t ng h p quy lu t; vừa s n phẩm c a tình hình kinh t - xã h i đ ng th i, c a tri th c nhân lo i, vừa k t qu c a nĕng lực t tinh th n nhân vĕn c a nh ng ng i sáng l p 2.2 C.Mác, Ph.Ĕngghen với trình hình thành phát triển chủ nghĩa Mác Giai đo n C Mác Ĕngghen xây dựng phát triển tri t h c c a 184 184 184 184 C Mác ho t đ ng báo sông Ranh Thực tiễn Pháp Anh Từ thực tiễn phong trào đ u tranh c a giai c p vô s n n c t b n Tây Âu C Mác Ph Ĕngghen chuyển từ CNDT sang CNDVBC từ DCCM sang CNCS C Mác, Ph Ĕngghen đ xu t nguyên c a CNDVBC CNDVLS C Mác, Ph Ĕngghen 184 Đ a lu n vào phong bổ sung, phát triển trào GCVS tổng k t CNDVBC kinh nghiệm thực tiễn 189 CNDVLS 2.3 Lênin với việc bảo vệ phát triển chủ nghĩa Mác điều kiện lịch sử Nh ng nĕm cu i th kỷ XIX - đ u th kỷ XX, ch nghƿa t b n phát triển sang giai đo n ch nghƿa đ qu c B n ch t bóc l t th ng tr c a ch nghƿa t b n ngày b c l rõ nét; mâu thu n giai c p gi a vô s n t s n ngày sâu sắc Trong giai đo n này, khoa h c tự nhiên phát triển m nh m , đặc biệt lƿnh vực v t h c Đi u làm cho m t s nhà khoa h c tự nhiên r i vào tình tr ng kh ng ho ng v th gi i quan, b p bênh v ph ng pháp lu n tri t h c v t Sự kh ng ho ng b ch nghƿa tâm l i d ng, gây nh h ng trực ti p đ n nh n th c hành đ ng c a phong trào cách m ng Đây th i kỳ ch nghƿa Mác đ c truy n bá r ng rãi vào n c Nga Để b o vệ đ a v l i ích c a giai c p t s n, nh ng trào l u t t ng nh ch nghƿa kinh nghiệm phê phán, ch nghƿa thực d ng, ch nghƿa xét l i, v.v… mang danh đổi m i ch nghƿa Mác để xuyên t c ph nh n ch nghƿa Mác Trong b i c nh nh v y, thực tiễn m i đặt nhu c u ph i thực cu c đ u tranh lu n để ch ng xuyên t c ti p t c phát triển ch nghƿa Mác u kiện l ch s m i Ho t đ ng c a Lênin đáp ng đ c nhu c u l ch s - Vai trò c a V.I Lênin đ i v i việc b o vệ phát triển ch nghƿa Mác : Quá trình V.I Lênin b o vệ phát triển ch nghƿa Mác chia thành th i kỳ: 1) Th i kỳ từ 1893 đ n 1907: V.I Lênin t p trung ch ng phái dân tuý Thể m t lo t tác phẩm “Những người bạn dân họ đấu tranh chống người dân chủ - xã hội sao? ” (1894), “Làm gì?” (1920), “Hai sách lược đảng dân chủ- xã hội cách mạng dân chủ” (1905) 2) Th i kỳ từ 1907 đ n 1917: Đây nh ng nĕm nghiên c u v t h c diễn cu c kh ng ho ng v th gi i quan V.I.Lênin tổng k t toàn b thành tựu khoa h c tự nhiên cu i th kỷ XIX, đ u th kỷ XX; tổng k t nh ng kiện l ch s giai đo n để vi t tác phẩm Chủ nghĩa vật chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán (1909) V i đ nh nghƿa kinh điển v v t ch t, m i quan hệ gi a v t ch t ý th c, gi a t n t i xã h i ý th c xã h i, nh ng nguyên tắc c b n c a nh n th c, v.v , V.I Lênin không b o vệ r t thành công mà phát triển ch nghƿa Mác lên m t t m cao m i Đi u thể tác phẩm Ba nguồn gốc ba phận cấu thành chủ nghĩa Mác (1913), v phép biện ch ng Bút ký triết học (1914- 1916), v nhà n c chuyên vô s n, b o lực cách m ng, vai trò c a Đ ng C ng s n đ ng xây dựng ch nghƿa xã h i tác phẩm Nhà nước cách mạng (1917), v.v… 3) Th i kỳ từ 1917(Cách m ng xã h i ch nghƿa Tháng M i Nga thành công) đ n 1924 Lênin từ tr n): Cách m ng Tháng M i Nga nĕm 1917 thành công m m t th i đ i m i - th i kỳ đ từ ch nghƿa t b n lên ch nghƿa xã h i ph m vi toàn c u Sự kiện làm n y sinh nh ng nhu c u m i v lu n mà th i C.Mác v Ph.Ĕngghen ch a đ c đặt V.I Lênin tổng k t thực tiễn cách m ng c a qu n chúng nhân dân, ti p t c b o vệ phép biện ch ng mácxit, đ u tranh không khoan nh ng v i ch nghƿa chi t trung, thuy t ng y biện đ ng th i phát triển ch nghƿa Mác v nhân t quy t đ nh thắng l i c a m t ch đ xã h i, v giai c p, v hai nhiệm v c b n c a giai c p vô s n, v chi n l c sách l c c a Đ ng vô s n u kiện l ch s m i, v th i kỳ đ , v k ho ch xây dựng ch nghƿa xã h i theo sách kinh t m i (NEP), v.v… qua m t lo t tác phẩm ti ng nh : Bệnh ấu trĩ “tả khuynh” phong trào cộng sản (1920), Lại bàn công đoàn, tình hình trước mắt sai lầm đồng chí Tơrốtxki Bukharin(1921), Về sách kinh tế (1921), Bàn thuế lương thực (1921),v.v… V i nh ng c ng hi n to l n c ba b ph n lu n c u thành ch nghƿa Mác, tên tuổi c a V.I Lênin gắn li n v i ch nghƿa Mác, đánh d u b c phát triển toàn diện c a ch nghƿa Mác tr thành ch nghƿa Mác- Lênin 2.4 Chủ nghĩa MácLênin thực tiễn phong trào cách mạng giới Ch nghƿa Mác đ i nh h ng l n lao đ n phong trào c ng s n công nhân qu c t Cu c cách m ng tháng nĕm 1871 Pháp coi kiện kiểm nghiệm vƿ đ i đ i v i t t ng c a ch nghƿa Mác L n đ u tiên l ch s nhân lo i, m t nhà n c kiểu m i - nhà n c chuyên vô s n (Công xã Pari) đ c thành l p Tháng Tám nĕm 1903, Chính đ ng vô s n đ u tiên c a giai c p vô s n đ c xây dựng theo t t ng c a ch nghƿa Mác- Đ ng Bônsêvích Nga Đ ng lãnh đ o cu c cách m ng 1905 Nga nh thực m t cu c diễn t p đ i v i nghiệp lâu dài c a giai c p vô s n Tháng M i nĕm 1917, cu c cách m ng xã h i ch nghƿa c a giai c p vô s n thắng l i m m t kỷ nguyên m i cho nhân lo i, ch ng minh tính thực c a ch nghƿa Mác- Lênin l ch s Nĕm 1919 Qu c t c ng s n đ c thành l p; nĕm 1922 Liên bang c ng hoà xã h i ch nghƿa Xôvi t đ i đánh d u liên minh giai c p vô s n nhi u qu c gia V i s c m nh c a liên minh, công cu c ch ng phát xít chi n tranh th gi i th hai đ a ch nghƿa xã h i phát triển Liên Xô), hình thành nên c ng đ ng n c xã h i ch nghƿa Liên Xô d n đ u, v i thành viên nh : Mông Cổ, Ba Lan, Rumani, Hunggari, Việt nam, Tiệp Khắc, Nam T , Anbani, Bugari, C ng hoà dân ch nhân dân Tri u Tiên, C ng hoà dân ch nhân dân Đ c, Trung Qu c, CuBa Sự kiện làm cho ch nghƿa t b n không hệ th ng nh t mà song song t n t i m t hệ th ng tr xã h i đ i l p v i c v b n ch t m c đích hành đ ng Nh ng kiện cổ vũ m nh m phong trào cách m ng c a giai c p công nhân toàn th gi i; th c tỉnh, cổ vũ m nh m phong trào đ u tranh gi i phóng c a nhân dân n c thu c đ a Vai trò đ nh h ng c a ch nghƿa Mác- Lênin đem l i nh ng thành qu l n lao cho nghiệp hoà bình, đ c l p dân t c, dân ch ti n b xã h i Song, nhi u nguyên nhân khách quan ch quan, nên từ cu i nh ng nĕm 80 c a th kỷ XX, hệ th ng xã h i ch nghƿa b kh ng ho ng r i vào giai đo n thoái trào Nh ng c hệ th ng xã h i ch nghƿa b kh ng ho ng r i vào giai đo n thoái trào t t ng xã h i ch nghƿa v n t n t i ph m vi toàn c u; quy t tâm xây dựng thành công ch nghƿa xã h i v n đ c khẳng đ nh nhi u qu c gia chi u h ng theo đ ng xã h i ch nghƿa v n lan r ng n c khu vực Mỹ Latinh Đặc điểm c a th i đ i ngày bi n đổi nhanh chóng đa d ng mặt c a đ i s ng xã h i cách m ng khoa h c – công nghệ đem l i Th nh ng, cho dù xã h i bi n đổi nhanh chóng đa d ng đ n đâu b n ch t c a ph ng th c s n xu t t b n ch nghƿa v n không thay đổi Chính v y, để b o vệ thành qu c a ch nghƿa xã h i; để nh ng b c phát triển v t b c nghiệp gi i phóng ng i việc b o vệ, k thừa, phát triển ch nghƿa Mác- Lênin đổi m i công cu c xây dựng ch nghƿa xã h i tr thành v n đ c p bách c ph ng diện lu n thực tiễn Công cu c đổi m i n c ta Đ ng ta phát đ ng lãnh đ o nghƿa từ b mà nắm v ng b n ch t cách m ng khoa h c c a ch nghƿa Mác-Lênin, t t ng H Chí Minh; gi v ng lãnh đ o c a Đ ng; kiên trì m c tiêu ch nghƿa xã h i; nghiên c u v n d ng sáng t o ch nghƿa Mác-Lênin t t ng H Chí Minh phù h p v i u kiện c thể c a n c ta b i c nh th gi i II Đ I T NG, M C ĐÍCH VÀ YÊU C U V PH NG PHÁP H C T P, NGHIÊN C U MÔN H C “ NH NG NGUYÊN C B N C A CH NGHƾA MÁC- LÊNIN” Đối tượng m c đích c a vi c h c t p nghiên c u - Đ i t ng c a việc h c t p, nghiên c u môn h c “Nh ng nguyên c b n c a ch nghƿa Mác- Lênin” nh ng quan điểm c b n, n n t ng mang tính chân b n v ng c a ch nghƿa Mác- Lênin ph m vi ba b ph n lu n c u thành - M c đích c a việc h c t p, nghiên c u môn h c “ Nh ng nguyên c b n c a ch nghƿa Mác- Lênin” là: + Nắm v ng quan điểm khoa h c, cách m ng, nhân vĕn c a ch nghƿa Mác Lênin + Hiểu rõ c s lu n quan tr ng nh t c a T t ng H Chí Minh Đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ng s n Việt Nam + Xây dựng th gi i quan, ph ng pháp lu n khoa h c v n d ng sáng t o nh ng nguyên ho t đ ng nh n th c thực tiễn, hiểu rõ n n t ng t t ng c a Đ ng + H c t p, nghiên c u Những nguyên chủ nghĩa Mác-Lênin để xây dựng ni m tin, t ng cách m ng, rèn luyện tu d ng đ o đ c, đáp ng yêu c u c a ng i Việt Nam nghiệp xây dựng b o vệ đ t n c Một số yêu c u c b n phư ng pháp h c t p, nghiên c u Quá trình h c t p, nghiên c u nh ng nguyên c b n c a ch nghƿa MácLênin c n thực đ c m t s yêu c u c b n sau đây: Th nh t, c n ph i hiểu tinh th n, thực ch t cu Ch nghƿa Mác - Lênin; ch ng xu h ng kinh viện; giáo u Th hai, h c t p, nghiên c u lu n điểm c a ch nghƿa Mác- Lênin ph i đặt chúng m i liên hệ v i lu n điểm khác, b ph n c u thành khác để th y th ng nh t tính đa d ng nh t quán c a t t ng nói riêng, c a toàn b ch nghƿa Mác-Lênin nói chung Th ba, ph i gắn nh ng lu n điểm c a ch nghƿa Mác-Lênin v i thực tiễn cách m ng Việt Nam thực tiễn th i đ i để th y v n d ng sáng t o c a ch t ch H Chí Minh Đ ng C ng s n Việt Nam giai đo n cách m ng Việt Nam Th t , trình h c t p, nghiên c u đ ng th i ph i trình giáo d c, tự giáo d c, tu d ng rèn luyện để b c hoàn thiện đ i s ng cá nhân nh đ i s ng c ng đ ng xã h i Th nĕm, trình h c t p, nghiên c u nh ng nguyên c b n c a ch nghƿa Mác-Lênin đ ng th i ph i trình tổng k t, đúc k t kinh nghiệm để góp ph n phát triển tính khoa h c tính nhân vĕn v n c a nó; mặt khác, ph i đặt l ch s phát triển t t ng nhân lo i b i k thừa phát triển nh ng tinh hoa c a l ch s nh ng u kiện l ch s m i PH N TH I TH GI I QUAN VÀ PH NG PHÁP LU N TRI T H C C A CH NGHƾA MÁC-LÊNIN Ch ng (7 ti t) CH NGHƾA DUY V T BI N CH NG Ch nghƿa v t ch nghƿa v t bi n ch ng 1.1 Sự đối lập chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm việc giải vấn đề triết học 1.1.1 Khái niệm triết hoc Tri t h c hệ th ng tri th c lu n chung nh t c a ng i v th gi i, v b n thân ng i v trí c a ng i th gi i 1.1.2 Vấn đề triết học: Ph.Ĕngghen khái quát: “V n đ c b n l n c a m i tri t h c, đặc biệt c a tri t h c đ i, m i quan hệ gi a t v i t n t i”1, gi a ý th c v i v t ch t, gi a ng i gi i tự nhiên V n đ c b n c a tri t h c hai mặt: Mặt thứ nhất, (mặt b n thể lu n) tr l i câu h i: m i quan hệ gi a t t n t i, gi a ý th c v t ch t tr c, sau, quy t đ nh nào? Việc gi i quy t mặt th nh t v n đ c b n c a tri t h c chia tri t h c thành hai tr ng phái l n: ch nghƿa v t ch nghƿa tâm Mặt thứ hai, (mặt nh n th c lu n) tr l i câu h i: t ng i kh nĕng nh n th c th gi i hay không? Việc gi i quy t mặt th hai v n đ c b n c a tri t h c chia quan điểm v nh n th c thành hai phái: Kh tri lu n (phái thừa nh n kh nĕng nh n th c c a ng i) B t kh tri lu n (phái ph nh n kh nĕng đó) Ngoài chủ nghĩa nhị nguyên hoài nghi luận 1.1.3 Các trường phái triết học lớn lịch sử Chủ nghĩa vật tr ng phái tri t h c xu t phát từ quan điểm: b n ch t c a th gi i v t ch t; v t ch t tính th nh t, ý th c tính th hai; v t ch t tr c ý th c quy t đ nh ý th c Chủ nghĩa tâm tr ng phái tri t h c cho rằng: b n ch t c a th gi i tinh th n; ý th c tính th nh t, v t ch t tính th hai; ý th c tr c quy t đ nh v t ch t Ch nghƿa tâm hai trào hình th c c b n Chủ nghĩa tâm khách quan chủ nghĩa tâm chủ quan Ch nghƿa tâm khách quan thừa nh n tính th nh t c a tinh th n, ý th c nh ng tinh th n, ý th c đ c quan niệm tinh th n khách quan, ý th c khách quan tr c t n t i đ c l p v i gi i tự nhiên ng i Nh ng đ i biểu c a trào l u Platon, Hêghen, Tômat Đacanh… Ch nghƿa tâm chủ quan thừa nh n tính th nh t c a ý th c ng i, khẳng đ nh ý th c quy t đ nh v t ch t, v t ch t không t n t i đ c l p mà ph thu c vào c m giác, ý th c Nh ng đ i biểu c a trào l u G.Becc li, D.Hium 1.2 Chủ nghĩa vật biện chứng - hình thức phát triển cao chủ nghĩa vật Trong l ch s , v i phát triển c a thực tiễn nh n th c khoa h c, ch nghƿa v t tr i qua ba hình th c c b n là: ch nghƿa v t ch t phác, ch nghƿa v t siêu hình ch nghƿa v t biện ch ng 1.2.1 Chủ nghĩa vật chất phác Ch nghƿa v t ch t phác k t qu nh n th c c a nhà tri t h c v t th i kỳ cổ đ i H thừa nh n tính th nh t c a v t ch t nh ng l i đ ng nh t v t ch t v i m t hay d ng t n t i c thể c a v t ch t, coi thực thể đ u tiên, b n nguyên c a vũ tr Đó nh n th c mang tính trực quan nh ng ch nghƿa v t ch t phác u điểm l y b n thân gi i tự nhiên để gi i thích gi i tự nhiên mà không viện đ n m t th n linh hay m t đ ng sáng t o để gi i thích th gi i 1.2.2 Chủ nghĩa vật siêu hình Ch nghƿa v t siêu hình phát triển rõ nét từ th kỷ XV đ n th kỷ XVIII, đ t đỉnh cao vào th kỷ XIX, gắn v i th i kỳ c h c cổ điển phát triển m nh, ch u tác đ ng m nh m c a ph ng pháp t siêu hình, máy móc Ch nghƿa v t siêu hình nh n th c th gi i nh m t cỗ máy c gi i mà b ph n t o nên tr ng thái biệt l p, tƿnh t i N u bi n đổi tĕng, gi m đ n thu n v s l ng, nh ng nguyên nhân bên gây Tuy ch a ph n ánh thực m i liên hệ phổ bi n phát triển nh ng ch nghƿa v t siêu hình góp ph n vào việc ch ng l i th gi i quan tâm tôn giáo 1.2.3 Chủ nghĩa vật biện chứng Ch nghƿa v t biện ch ng C.Mác Ph.Ĕngghen xây dựng từ nh ng nĕm 40 c a th kỷ XIX đ c V.I.Lênin phát triển Ch nghƿa v t biện ch ng đ i c s k thừa tinh hoa l ch s tri t h c, dựa c s nh ng thành tựu c a khoa h c tự nhiên v y, khắc ph c đ c h n ch c a ch nghƿa v t ch t phác ch nghƿa v t siêu hình Trên c s ph n ánh đắn thực khách quan m i liên hệ phổ bi n phát triển, ch nghƿa v t biện ch ng công c vƿ đ i cho ho t đ ng nh n th c thực tiễn cách m ng Quan điểm c a ch nghƿa v t bi n ch ng v t ch t, ý th c mối quan h gi a v t ch t ý th c 2.1 Vật chất 2.1.1 Phạm trù vật chất V t ch t v i t cách ph m trù tri t h c l ch s phát triển 2.500 nĕm Ngay từ th i cổ đ i, xung quanh ph m trù v t ch t diễn cu c đ u tranh không khoan nh ng gi a ch nghƿa v t ch nghƿa tâm Chủ nghĩa tâm quan niệm b n ch t c a th gi i, c s đ u tiên c a m i t n t i b n nguyên tinh th n, v t ch t s n phẩm c a b n nguyên tinh th n y Ch nghƿa tâm ph nh n v t ch t v i tính cách thực t i khách quan, cho th gi i v t ch t t o v t c a th ng đ , “sự ph c h p” nh ng c m giác c a ng i Chủ nghĩa vật cổ đại đ ng nh t v t ch t v i nh ng d ng t n t i c thể c a v t ch t Thí d : n c (quan niệm c a Talet); không khí (quan niệm Anaximen); l a (quan niệm c a Hêraclit); nguyên t (quan niệm c a Đêmôcrit); đ t, n c, l a, gió (quan niệm c a tri t h c n Đ ); kim, m c, th y, h a, thổ (quan niệm Thuy t ngũ hành Trung Qu c) Chủ nghĩa vật kỷ XVII - XVIII đ ng nh t v t ch t v i nguyên t kh i l ng V i quan niệm v t ch t m t hay m t s ch t tự có, đ u tiên, s n sinh vũ tr ch ng t nhà v t tr c C.Mác đ ng nh t v t ch t v i v t thể H n ch t t y u d n đ n quan điểm v t n a v i, không triệt để H v t gi i quy t nh ng v n đ c a tự nhiên nh ng l i tâm th n bí gi i thích t ng xã h i Cu i th kỷ XIX đ u th kỷ XX, m t lo t phát minh khoa h c làm cho quan điểm v t siêu hình r i vào kh ng ho ng Nhi u phát minh v t h c th i kỳ làm đ o l n quan niệm cũ v v t ch t, là: R (Đ c) phát tia X (1895); A.H.Becc ren (1852-1908), nhà v t h c Pháp M.Quyri (1867-1934), phát minh t ng phóng x ch t uranium (1896); S.J.Tômx n phát điện t (1897); nhà bác h c Đ c Kaufman phát thay đổi kh i l ng điện t ; thuy t t ng đ i hẹp c a A.Anhxtanh Các phát minh khoa h c gây cu c kh ng ho ng v th gi i quan v t h c Trong hoàn c nh đó, nhà tri t h c tâm ch quan l i d ng c h i để ch ng phá ch nghƿa v t Tình hình đòi h i V.I.Lênin ph i đ u tranh b o vệ phát triển ch nghƿa v t Trong tác phẩm “Chủ nghĩa vật chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”, V.I.Lênin đ a đ nh nghƿa v t ch t kinh điển: “V t ch t ph m trù tri t h c dùng để thực t i khách quan đ c đem l i cho ng i c m giác, đ c c m giác c a chép l i, ch p l i, ph n ánh t n t i không lệ thu c vào c m giác”2 Đ nh nghƿa c a Lênin cho th y: Th nh t, c n phân biệt khái niệm “v t ch t” v i t cách ph m trù tri t h c (ph m trù khái quát thu c tính c b n nh t, phổ bi n nh t c a m i t n t i v t ch t đ c xác đ nh từ góc đ gi i quy t v n đ c b n c a tri t h c) v i khái niệm “v t ch t” đ c s d ng khoa h c chuyên ngành (khái niệm dùng để nh ng d ng v t ch t c thể, c m tính) Th hai, thu c tính c b n nh t, phổ bi n nh t c a m i d ng v t ch t thu c tính t n t i khách quan, t c thu c tính t n t i ý th c, đ c l p, không ph thu c vào ý th c c a ng i, cho dù ng i nh n th c đ c hay không nh n th c đ c Th ba, v t ch t, d i nh ng d ng c thể c a gây nên c m giác ng i trực ti p hay gián ti p tác đ ng đ n giác quan c a ng i; ý th c c a ng i ph n ánh đ i v i v t ch t, v t ch t đ c ý th c ph n ánh V.I.Lênin: Toàn t p, NXB Ti n b , Mátxc va, 1980, tr.18, tr.151 10 chân m t trình, đ ng th i ph i th ng xuyên tự giác v n d ng chân vào ho t đ ng thực tiễn để phát triển thực tiễn Coi tr ng tri th c khoa h c tích cực v n d ng sáng t o nh ng tri th c vào ho t đ ng kinh t xã h i, nâng cao hiệu qu c a ho t đ ng thực tiễn c a ng i V thực ch t việc phát huy vai trò c a chân khoa h c ho t đ ng thực tiễn Chư ng (14 ti t) CH NGHƾA DUY V T L CH S 3.1 Vai trò c a s n xu t v t ch t quy lu t quan h s n xu t phù hợp với trình độ trình độ phát triển c a lực lượng s n xu t 3.1.1 Sản xuất vật chất vai trò 3.1.1.1 Sản xuất vật chất phương thức sản xuất - S n xu t v t ch t trình ng i s d ng s c lao đ ng t liệu lao đ ng tác đ ng vào tự nhiên, bi n đổi tự nhiên, t o c a c i v t ch t Nó m t nh ng ho t đ ng đặc tr ng c a ng i, m t lo i ho t đ ng tính khách quan, tính xã h i, tính l ch s tính sáng t o - Ph ng th c s n xu t (PTSX) cách th c mà ng i ti n hành s n xu t c a c i v t ch t nh ng giai đo n l ch s nh t đ nh 3.1.1.2 Vai trò sản xuất vật chất PTSX tồn phát triển xã hội - T o t liệu sinh ho t tho mãn nhu c u c a ng i - T o mặt c a đ i s ng xã hôi quan hệ xã h i nh tr , pháp quy n, đ o đ c, nghệ thu t - Làm bi n đổi tự nhiên, xã h i b n thân ng i - Sự phát triển c a s n xu t v t ch t quy t đ nh phát triển mặt c a đ i s ng xh, quy t đ nh phát triển c a xã h i từ th p đ n cao 3.1.2 Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất 3.1.2.1 Khái niệm lực lượng sản xuất (LLSX), quan hệ sản xuất (QHSX): - Lực l ng s n xu t: + Lực l ng s xu t, chúng t n t i c i bi n đ i t bi n đổi đ i t ng i xã h i n xu t toàn b nhân t v t ch t, kỹ thu t c a trình s n m i quan hệ biện ch ng v i t o s c s n xu t làm ng trình s n xu t, t c t o nĕng lực thực tiễn làm ng v t ch t c a gi i tự nhiên theo nhu c u nh t đ nh c a + Lực l ng s n xu t g m: ng i lao đ ng t liệu s n xu t (TLSX g m công c , ph ng tiện đ i t ng lao đông) 35 - Quan hệ s n xu t quan hệ gi a ng i v i ng i trình s n xu t Nó bao g m ba mặt: quan hệ s h u đ i v i t liệu s n xu t, quan hệ tổ ch c s n xu t, quan hệ phân ph i s n phẩm 3.1.2.2 Mối quan hệ biện chứng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất Mối quan hệ lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất mối quan hệ thống biện chứng lực lượng sản xuất định quan hệ sản xuất quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất Lực l ng s n xu t quan hệ s n xu t hai mặt c b n, t t y u c a trình s n xu t, lực l ng s n xu t n i dung v t ch t c a trình s n xu t, quan hệ s n xu t hình th c kinh t c a trình Trong trình s n xu t, k t h p y u t s n xu t diễn bên nh ng hình th c kinh t nh t đ nh; ng c l i trình s n xu t l i diễn v i nh ng quan hệ s n xu t mà n i dung v t ch t c a Lực l ng s n xu t quan hệ s n xu t t n t i tính quy đ nh l n nhau, th ng nh t v i M i quan hệ th ng nh t gi a lực l ng s n xu t quan hệ s n xu t tuân theo nguyên tắc khách quan: quan hệ s n xu t ph thu c vào thực tr ng phát triển c a lực l ng s n xu t giai đo n l ch s nh t đ nh Vai trò định lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất thể chỗ: - Lực l ng s n xu t th quan hệ s n xu t ph i th y t c quan hệ s n xu t ph i phù h p v i trình đ phát triển c a lực l ng s n xu t - Khi lực l ng s n xu t bi n đổi quan hệ s n xu t s m mu n ph i bi n đổi theo - Lực l ng s n xu t quy t đ nh c ba mặt c a quan hệ s n xu t t c quy t đ nh c v ch đ s h u, c ch tổ ch c qu n ph ng th c phân ph i s n phẩm Tuy nhiên, quan hệ sản xuất với tư cách hình thức kinh tế trình sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất Sự tác đ ng diễn theo c hai chi u h ng tích cực tiêu cực, u ph thu c vào tính phù h p hay không phù h p c a quan hệ s n xu t v i thực tr ng c a lực l ng s n xu t - N u quan hệ s n xu t phù h p v i lực l ng s n xu t s t o tác đ ng tích cực, thúc đẩy t o u kiện cho lực l ng s n xu t phát triển - N u không phù h p s t o tác đ ng tiêu cực, t c kìm hãm phát triển c a lực l ng s n xu t Mối quan hệ lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất mối quan hệ thống bao hàm khả nĕng chuyển hóa thành mặt đối lập phát sinh mâu thuẫn Lực l ng s n xu t quan hệ s n xu t th ng nh t v i m t ph ng th c s n xu t, t o nên ổn đ nh t ng đ i, đ m b o t ng thích gi a lực l ng s n xu t quan hệ s n xu t, t o u kiện cho s n xu t phát triển Lực l ng s n xu t không ngừng bi n đổi, phát triển, t o kh nĕng phá v th ng nh t gi a lực l ng s n xu t v i quan hệ s n xu t làm xu t nhu c u khách quan ph i tái thi t l p quan hệ th ng nh t gi a chúng theo nguyên tắc quan hệ s n xu t ph i phù h p v i yêu c u phát triển c a lực l ng s n xu t Sự v n đ ng c a mâu thu n tuân theo quy lu t “từ thay đổi v l ng thành thay đổi v ch t 36 ng c l i”, “quy lu t ph đ nh c a ph đ nh”, n cho trình phát triển c a s n xu t xã h i vừa diễn v i tính ch t tiệm ti n, tu n tự l i vừa tính nh y v t v i nh ng b c đ t bi n, k thừa v t qua c a trình trình đ ngày cao h n Sự v n đ ng c a mâu thu n biện ch ng gi a lực l ng s n xu t quan hệ s n xu t ngu n g c đ ng lực c b n c a v n đ ng, phát triển ph ng th c s n xu t Nó c s để gi i thích m t cách khoa h c v ngu n g c sâu xa c a toàn b t ng xã h i bi n đ ng đ i s ng tr , vĕn hóa c a xã h i 3.1.2.3 Vận dụng Đảng Nhà nước: 3.2 Bi n ch ng c a c sở h tâng kiến trúc thư ng t ng 3.2.1 Khái niệm sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng 3.2.1.1 Khái niệm, kết cấu sở hạ tầng - Khái niệm sở hạ tầng dùng để toàn b nh ng quan hệ s n xu t c a m t xã h i v n đ ng thực c a chúng h p thành c c u kinh t c a xã h i - K t c u c a c s h n t ng: g m quan hệ sản xuất thống trị, quan hệ sản xuất tàn dư quan hệ sản xuất t n t i d i hình thái m m móng, đ i biểu cho phát triển c a xã h i t ng lai, quan hệ s n xu t th ng tr chi m đ a v ch đ o, chi ph i quan hệ s n xu t khác, đ nh h ng phát triển c a đ i s ng kinh t - xã h i gi vai trò đặc tr ng cho ch đ kinh t c a m t xã h i nh t đ nh Sự t n t i c a ba lo i hình quan hệ s n xu t c u thành c s h t ng c a m t xã h i ph n ánh tính ch t v n đ ng, phát triển liên t c c a lực l ng s n xu t v i tính ch t: k thừa, phát huy phát triển Hệ th ng quan hệ s n xu t thực c a m t xã h i đóng vai trò hai mặt: m t mặt hình th c kinh t cho phát triển c a lực l ng s n xu t mặt khác v i quan hệ tr xã h i, đóng vai trò c s hình thành k t c u kinh t , làm c s cho thi t l p hệ th ng ki n trúc th ng t ng c a xã h i 3.2.1.2 Khái niệm, kết cấu kiến trúc thượng tầng - Khái niệm kiến trúc thượng tầng dùng để toàn b hệ th ng k t c u hình thái ý th c xã h i v i thi t ch tr xã h i t ng ng, đ c hình thành m t c s h t ng nh t đ nh - Ki n trúc th ng t ng c a xã h i nh t đ nh m t k t c u ph c t p, bao g m: hệ th ng hình thái ý th c xã h i nh tr , pháp quy n, đ o đ c, tôn giáo… thi t ch tr -xã h i t ng ng c a chúng nh đ ng phái tr , nhà n c tổ ch c tr xã h i khác Các b ph n c a ki n trúc th ng t ng quan hệ đan xen chi ph i l n Trong xã h i giai c p, hình thái ý th c tr , ý th c pháp quy n hệ th ng thi t ch t ng ng c a (chính đ ng nhà n c) quan tr ng nh t hệ th ng ki n trúc th ng t ng c a xã h i 37 Nhà nước m t b máy tổ ch c quy n lực thực thi quy n lực đặc biệt c a xã h i u kiện xã h i đ i kháng giai c p Giai c p th ng tr s d ng b máy nhà n c để thực quy n lực c a việc qu n lý, u khiển m i ho t đ ng c a xã h i Do đó, b t c nhà n c công c quy n lực thực chuyên giai c p c a giai c p th ng tr hội 3.2.2 Quan hệ biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng xã 3.2.2.1 Vai trò định sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng - Vai trò định sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng thể nhiều phương diện: Vai trò quy t đ nh c a c s h t ng đ i v i ki n trúc th ng t ng đ c thể nhi u ph ng diện: C s h t ng quy t đ nh n i dung tính ch t c a ki n trúc th ng t ng; n i dung tính ch t c a ki n trúc th ng t ng ph n ánh đ i v i c s h t ng T ng ng v i m t c s h t ng s s n sinh m t ki n trúc th ng t ng phù h p, tác d ng b o vệ c s h t ng C s h t ng quy t đ nh bi n đổi c a ki n trúc th ng t ng; nh ng bi n đổi c s h t ng t o nhu c u khách quan ph i bi n đổi ki n trúc th ng t ng; bi n đổi c a ki n trúc th ng t ng ph n ánh đ i v i bi n đổi c a c s h t ng Tính ch t ph thu c c a ki n trúc th ng t ng vào c s h t ng nguyên nhân từ vai trò quy t đ nh c a kinh t đ i v i toàn b lƿnh vực ho t đ ng c a xã h i 3.2.2.2 Sự tác động trở lại kiến trúc thượng tầng sở hạ tầng V i t cách hình th c ph n ánh đ c xác l p nhu c u c a phát triển kinh t , y u t thu c ki n trúc th ng t ng v trí đ c l p t ng đ i c a th ng xuyên vai trò tác đ ng tr l i c s h t ng c a xã h i Sự tác đ ng c a ki n trúc th ng t ng v i c s h t ng thông qua nhi u ph ng th c, hình th c tùy thu c vào b n ch t c a nhân t ki n trúc th ng t ng, ph thu c vào vai trò, v trí c a nh ng u kiện c thể Trong u kiện ki n trúc th ng t ng y u t nhà n c ph ng th c hình th c tác đ ng c a y u t khác t i c s kinh t ph i thông qua nhân t nhà n c pháp lu t m i thực phát huy vai trò thực t c a Nhà n c nhân t tác đ ng trực ti p m nh m nh t t i c s h t ng kinh t c a xã h i Sự tác đ ng c a ki n trúc th ng t ng đ i v i c s h t ng theo nhi u xu h ng m c tiêu, th m chí xu h ng không khác mà đ i l p nhau, u ph n ánh tính ch t mâu thu n l i ích c a giai c p, t ng l p xã h i khác Sự tác đ ng c a ki n trúc th ng t ng đ i v i c s h t ng diễn theo xu h ng tích cực tiêu cực Khi y u t c a ki n trúc th ng t ng phù h p v i nhu c u khách quan c a phát triển kinh t s t o tác đ ng tích cực thúc đẩy 38 phát triển kinh t , ng c l i n u y u t c a ki n trúc th ng t ng không phù h p s kìm hãm, phá ho i phát triển kinh t Tuy nhiên, dù ki n trúc th ng t ng tác đ ng nh th t i c s h t ng gi vai trò quy t đ nh c s h t ng c a xã h i 3.3 Tồn t i xã hội đ nh ý th c xã hội tính độc l p tư ng đối c a ý th c xã hội 3.3.1 Tồn xã hội định ý thức xã hội 3.3.1.1 Khái niệm tồn xã hội ( TTXH) ý thức xã hội (YTXH) - Khái niệm t n t i xã h i: ph ng diện sinh ho t v t ch t u kiện sinh ho t v t ch t c a xã h i - Khái niệm ý th c xã h i: ph ng th c sinh ho t tinh th n c a xã h i, n y sinh từ t n t i xã h i ph n ánh t n t i xã h i nh ng giai đo n phát triển nh t đ nh 3.3.1.2 Vai trò định TT XH YTXH - Đ i s ng tinh th n c a xã h i hình thành phát triển c s c a đ i s ng v t ch t Do đó, tìm ngu n g c c a t t ng, tâm xã h i b n thân nó, mà ph i tìm thực v t ch t Sự bi n đổi c a m t th i đ i s không gi i thích đ c n u cĕn c vào ý th c c a th i đ i y T n t i xã h i ý th c xã h i y, T n t i xã h i quy t đ nh n i dung, tính ch t, xu h ng c a ý th c xã h i - T n t i xã h i bi n đổi t t y u ý th c xã h i bi n đổi theo: Ý th c xã h i ph n ánh đ i v i t n t i xã h i ph thu c vào t n t i xã h i Vì th , t n t i xã h i (nh t ph ng th c s n xu t) bi n đổi nh ng t t ng lu n xã h i, nh ng quan điểm v tr , pháp quyển, tri t h c, đ o đ c, vĕn hóa, nghệ thu t,… t t y u s bi n đổi theo Cho nên nh ng th i kỳ l ch s khác n u th y nh ng lu n, quan điểm, t t ng xã h i khác nh ng u kiện khác c a đ i s ng v t ch t quy t đ nh T n t i xã h i phân chia giai c p ý th c xã h i mang tính giai c p - Quan điểm v t l ch s v ngu n g c c a ý th c xã h i rằng, t n t i xã h i quy t đ nh ý th c xã h i không ph i m t cách gi n đ n trực ti p mà th ng thông qua khâu trung gian Không ph i b t c t t ng, quan niệm, lu n hình thái ý th c xã h i ph n ánh rõ ràng trực ti p nh ng quan hệ kinh t c a th i đ i, mà xét đến m i th y rõ nh ng m i quan hệ kinh t đ c ph n ánh cách hay cách khác t t ng y 3.3.2 Tính độc lập tương đối ý thức xã hội 3.3.2.1 Tính độc lập tương đối ý thức xã hội Quan điểm v t biện ch ng v xã h i không khẳng đ nh t n t i xã h i quy t đ nh ý th c xã h i mà làm sáng t tính đ c l p t ng đ i c a ý th c xã h i Thứ nhất, ý thức xã hội thường lạc hậu so với tồn xã hội 39 T n t i xã h i quy t đ nh ý th c xã h i, t n t i xã h i bi n đổi ý th c xã h i bi n đổi theo Tuy nhiên, không ph i m i tr ng h p, bi n đổi c a t n t i xã h iđ u l p t c d n đ n bi n đổi c a ý th c xã h i Trong nhi u tr ng h p, ý th c xã h i t n t i lâu dài c t n t i xã h i thay đổi Đi u do: - Ý th c xã h i ph n ánh t n t i xã h i nên ý th c xã h i bi n đổi sau bi n đổi c a t n t i xã h i - Do s c m nh c a thói quen, truy n th ng, t p quán tính b o th c a m t s hình thái ý th c xã h i - Ý th c xã h i gắn v i l i ích c a nh ng nhóm, nh ng t p đoàn ng i, nh ng giai c p nh t đ nh xã h i Vì v y, nh ng t t ng cũ, l c h u th ng đ c lực l ng xã h i ph n ti n b c tình trì để b o vệ l i ích c a Thứ hai, ý thức xã hội vượt trước tồn xã hội: ch nghƿa v t l ch s thừa nh n u kiện nh t đ nh t t ng ng i v t tr c t n t i xã h i, nh t dự báo khoa h c Tuy nhiên, suy đ n kh nĕng ph n ánh v t tr c c a ý th c xã h i v n ph thu c vào t n t i xã h i Thứ ba, ý thức xã hội tính kế thừa phát triển nó: L ch s phát triển c a đ i s ng tinh th n c a xã h i cho th y ý th c xã h i c a m t xã h i k thừa nh ng giá tr c a ý th c xã h i c a xã h i tr c Do ý th c tính k thừa phát triển nên gi i thích m t t t ng dựa vào nh ng quan hệ kinh t mà c n ph i dựa vào c nh ng quan hệ kinh t tr c Thứ tư, tác động qua lại hình thái ý thức xã hội phát triển chúng làm cho hình thái ý th c xã h i nh ng mặt, nh ng tính ch t gi i thích đ c m t cách trực ti p từ t n t i xã h i Thứ nĕm, ý thức xã hội khả nĕng tác động trở lại tồn xã hội, nh t ý th c t t ng ti n b góp ph n to l n vào thúc đẩy t n t i xã h i phát triển, ng c l i ý th c xã h i l c h u, ph n ti n b kìm hãm phát triển c a t n t i xã h i Nguyên c a ch nghƿa v t l ch s v tính đ c l p t ng đ i c a ý th c xã h i đ ng thái ph c t p l ch s phát triển c a ý th c xã h i đ i s ng tinh th n c a xã h i nói chung; bác b m i quan điểm siêu hình, máy móc, t m th ng v m i quan hệ gi a t n t i xã h i ý th c xã h i 3.3.2.1 Ý nghĩa phương pháp luận nghuyên tính độc lập tương đối ý thức xã hội Quan điểm c a ch nghƿa Mác-Lênin v tính quy t đ nh c a t n t i xã h i đ i v i ý th c xã h i tính đ c l p t ng đ i c a ý th c xã h i c s ph ng pháp lu n cĕn b n c a ho t đ ng nh n th c thực tiễn Theo nguyên này, m t mặt, nh n th c t ng c a đ i s ng tinh th n xã h i ph i cĕn c vào t n t i xã h i nh ng mặt khác ph i th y đ c đ c l p t ng đ i gi a t n t i xã h i ý th c xã h i Do đó, thực tiễn c i t o xã h i cũ, xây dựng xã h i m i ph i ti n hành đ ng th i c hai mặt t n t i xã h i ý th c xã h i, thay đổi t n t i xã h i u kiện c b n để thay đổi ý th c xã h i; đ ng th i, c n ph i th y nh ng tác đ ng 40 c a đ i s ng tinh th n xã h i, v i nh ng u kiện xác đ nh t o nh ng bi n đổi m nh m , sâu sắc t n t i xã h i 3.4 Hình thái kinh tế -xã hội trình l ch s - tự nhiên c a phát triển hình thái kinh tế - xã hội 3.4.1 Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội - Hình thái kinh tế- xã hội phạm trù chủ nghĩa vật lịch sử, dùng để xã hội giai đoạn lịch sử định, với kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội phù hợp với trình độ định lực lượng sản xuất với kiến trúc thượng tầng tương ứng xây dựng quan hệ sản xuất - C u trúc hình thái kinh t -xã h i: G m ba nhân t c b n lực l ng s n xu t, quan hệ s n xu t ki n trúc th ng t ng: + Lực l ng s n xu t n n t ng v t ch t, kỹ thu t c a hình thái kinh t xã h i, quy t đ nh hình thành, thay th hình thái kinh t -xã h i + Quan hệ s n xu t quan hệ c b n ban đ u quy t đ nh m i quan hệ xã h i khác Mỗi hình thái kinh t -xã h i m t kiểu quan hệ s n xu t đặc tr ng, tiêu chuẩn khách quan để phân biệt ch đ xã h i khác + Ki n trúc th ng t ng đ c hình thành nh ng quan hệ s n xu t tác đ ng tích cực tiêu cực đ n c s h t ng + Ngoài quan hệ gia đình, dân t c quan hệ xã h i khác hội 3.4.2 Quá trình lịch sử - tự nhiên phát triển hình thái kinh tế - xã Khi phân tích phát triển c a l ch s nhân lo i theo lu n c u trúc hình thái kinh t -xã h i, Mác cho rằng: “Sự phát triển c a hình thái kinh tê-xã h i m t trình l ch s -tự nhiên” Tính ch t l ch s -tự nhiên c a trình phát triển hình thái kinh t -xã h i đ c phân tích n i dung ch y u sau đây: Một là, v n đ ng phát triển c a xã h i tuân theo quy lu t khách quan, quy lu t c a b n thân c u trúc hình thái kinh t xã h i mà tr c h t quy lu t quan hệ s n xu t phù h p v i trình đ phát triển c a lực l ng s n xu t, quy lu t ki n trúc th ng t ng phù h p v i c s h t ng Hai là, ngu n g c c a m i v n đ ng, phát triển c a xã h i đ u nguyên nhân trực ti p hay gián ti p từ phát triển c a lực l ng s n xu t xã h i Theo V.I.Lênin: “Chỉ đem quy quan hệ xã h i vào nh ng quan hệ s n xu t, đem quy nh ng quan hệ s n xu t vào trình đ c a nh ng lực l ng s n xu t ng i ta m i đ c m t c s v ng để quan niệm phát triển c a nh ng hình thái xã h i m t trình l ch s - tự nhiên”(1) (1) V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb Ti n b , Matxc va,1974, t.1, tr.163 41 Ba là, trình phát triển c a hình thái kinh t - xã h i, t c trình thay th l n c a hình thái kinh t - xã h i tác đ ng c a quy lu t khách quan làm cho hình thái kinh t - xã h i không t n t i vƿnh viễn mà t n t i nh ng giai đo n l ch s nh t đ nh Vai trò nhân tố chủ quan tiến trình lịch sử: Sự hình thành, phát triển thay th l n c a hình thái kinh t - xã h i l ch s tr c h t tác đ ng c a quy lu t khách quan nh ng đ ng th i ch u tác đ ng c a nhân t ch quan nh u kiện đ a lý, t ng quan lực l ng giai c p, t ng l p xã h i, truy n th ng vĕn hóa, u kiện qu c t Chính v y, ti n trình phát triển c a c ng đ ng ng i diễn v i nh ng đ ng, hình th c ph c t p, đa d ng phong phú Tính ch t phong phú đa d ng c a ti n trình phát triển hình thái kinh t - xã h i bao hàm nh ng b c phát triển “b qua” m t hay m t vài hình thái kinh t - xã h i nh t đ nh Tuy nhiên “b qua” ph i gắn v i nh ng u kiện khách quan ch quan nh t đ nh Sự thống biện chứng nhân tố khách quan nhân tố chủ quan vận động, phát triển xã hội: L ch s phát triển c a c ng đ ng ng i nói riêng vừa tuân theo tính t t y u quy lu t xã h i, vừa ch u tác đ ng đa d ng c a nhân t khác nhau, c nhân t ho t đ ng ch quan c a ng i, từ l ch s phát triển c a xã h i đ c biểu l ch s th ng nh t tính đa d ng đa d ng tính th ng nh t c a 3.4.3 Giá trị khoa học luận hình thái kinh tế - xã hội V i đ i c a ch nghƿa v t l ch s mà h t nhân c a lu n hình thái kinh t - xã h i cung c p m t ph ng pháp lu n thực khoa h c nghiên c u v lƿnh vực xã h i Thứ nhất, theo lu n hình thái kinh t - xã h i, s n xu t v t ch t c s c a đ i s ng xã h i, ph ng th c s n xu t quy t đ nh trình đ phát triển c a n n s n xu t nhân t quy t đ nh trình đ phát triển c a đ i s ng xã h i l ch s nói chung, việc gi i thích t ng đ i s ng xã h i xu t phát từ ý th c, t t ng ý chí ch quan c a ng i mà ph i xu t phát từ b n thân thực tr ng phát triển c a s n xu t xã h i, từ trình đ phát triển c a lực l ng s n xu t Thứ hai, xã h i m t c thể s ng đ ng, ph ng diện c a đ i s ng xã h i t n t i m t hệ th ng c u trúc chặt ch , tác đ ng qua l i v i nhau, quan hệ s n xu t đóng vai trò quan hệ c b n nh t, quy t đ nh quan hệ khác v y, để gi i v n đ đ i s ng xã h i c n xu t phát từ quan hệ s n xu t thực c a xã h i để phân tích ph ng diện khác (chính tr , pháp lu t, vĕn hóa, khoa h c ) c a đ i s ng xã h i m i quan hệ gi a chúng Thứ ba, v n đ ng, phát triển c a xã h i trình l ch s - tự nhiên, diễn theo quy lu t khách quan ch không ph i theo ý mu n ch quan, mu n nh n th c gi i quy t đắn nh ng v n đ thực t c a đ i s ng xã h i ph i nghiên c u quy lu t v n đ ng, phát triển c a xã h i 42 3.5 Vai trò c a đ u tranh giai c p cách m ng xã hội v n động, phát triển c a xã hội đối kháng giai c p 3.5.1 Giai cấp vai trò đấu tranh giai cấp phát triển xã hội đối kháng giai cấp 3.5.1.1 Khái niệm giai cấp, tầng lớp xã hội Khái niệm giai cấp dùng để “nh ng t p đoàn to l n g m nh ng ng i khác v đ a v c a h m t hệ th ng s n xu t xã h i nh t đ nh l ch s , khác v quan hệ c a h đ i v i t liệu s n xu t, v vai trò c a h tổ ch c lao đ ng xã h i, khác v cách th c h ng th v ph n c a c i xã h i nhi u mà h đ c h ng” Từ khái niệm cho th y: - Giai c p k t qu c a phân hóa xã h i đ i l p gi a h v đ a v m t ch đ kinh t xã h i nh t đ nh - Trong xã h i, giai c p nắm đ c t liệu s n xu t ch y u c a xã h i đ ng th i kh nĕng chi m đ c đ a v làm ch quy n lực tr quy n lực nhà n c tr thành giai c p th ng tr xã h i - Giai c p không khái niệm c a khoa h c tr mà khái niệm ph n ánh m i quan hệ khách quan gi a lƿnh vực kinh t lƿnh vực tr c a xã h i; ph n ánh m i quan hệ kinh t , tr gi a t p đoàn ng i m t u kiện l ch s nh t đ nh Đó m i quan hệ khác biệt mà tính ch t đ i l p c a h ph ng diện kinh t tr Từ cho th y, việc phân tích v n đ v k t c u tr c n ph i gắn li n v i việc phân tích k t c u kinh t c a xã h i theo quan điểm l ch s c thể C n phân biệt khái niệm giai c p v i khái niệm t ng l p xã h i Khái niệm tầng lớp xã hội dùng để phân t ng, phân l p, phân nhóm gi a nh ng ng i m t giai c p theo đ a v khác biệt c thể c a h giai c p nh ng nhóm ng i k t c u giai c p m t xã h i nh t đ nh (công ch c, trí th c, tiểu nông) 3.5.1.2 Nguồn gốc giai cấp Mác khẳng đ nh: “sự t n t i c a giai c p gắn li n v i nh ng giai đo n l ch s nh t đ nh c a s n xu t” Nguồn gốc trực tiếp c a phân hóa giai c p xã h i đ i t n t i c a ch đ chi m h u t nhân v t liệu s n xu t (đặc biệt đ i v i nh ng t liệu s n xu t ch y u c a xã h i), làm phát sinh t n t i khác biệt đ a v c a t p đoàn ng i trình s n xu t xã h i, từ đó, d n t i kh nĕng t p đoàn chi m đo t lao đ ng thặng d c a t p đoàn khác - Ngu n g c sâu xa (gián ti p) c a phân hóa xã h i thành giai c p tình tr ng phát triển ch a đ t t i trình đ xã h i hoá cao c a lực l ng s n xu t Khi lực l ng s n xu t đ t đ n trình đ xã h i hoá cao l i nguyên nhân khách quan c a việc xóa b ch d chi m h u t nhân v t liệu s n xu t Do d n t i xóa b giai c p đ i kháng đ u tranh giai c p xã h i 43 Con đường hình thành, phát triển giai cấp diễn v i nh ng hình th c khác nhau, m c đ khác c ng đ ng xã h i khác l ch s Song khái quát hai hình th c c b n, tác đ ng c a nhân t b o lực tác đ ng c a qui lu t kinh t d n đ n phân hóa nh ng ng i s n xu t hàng hóa n i b c ng đ ng xã h i 3.5.1.3 Vai trò đấu tranh giai cấp vận động, phát triển xã hội đối kháng giai cấp - Khái niệm đấu tranh giai cấp: Theo Lênin, khái niệm đấu tranh giai cấp dùng để “cu c đ u tranh c a qu n chúng b t t h t quy n, b áp b c lao đ ng, ch ng b n đặc quy n, đặc l i, b n áp b c b n ĕn bám, cu c đ u tranh c a nh ng ng i công nhân làm thuê hay nh ng ng i vô s n ch ng l i nh ng ng i h u s n hay giai c p t s n” Thực chất đấu tranh giai cấp nhằm gi i quy t v n đ mâu thu n l i ích kinh t tr xã h i gi a giai c p th ng tr b th ng tr nh ng ph m vi m c đ khác - Vai trò đấu tranh giai cấp: + Trong xã h i đ i kháng giai c p, thông qua đ u tranh giai c p, mâu thu n gi a hai mặt c a ph ng th c s n xu t, t c mâu thu n gi a lực l ng s n xu t quan hệ s n xu t đ c gi i quy t d n t i đ i c a ph ng th c s n xu t m i cao h n + Đ u tranh giai c p s c ép bu c giai c p th ng tr ph i th ng xuyên đổi m i cách th c qu n s n xu t, ng d ng thành tựu khoa h c - kỹ thu t vào s n xu t đ ng th i c i t o b n thân giai c p cách m ng Chính v y làm cho lực l ng s n xu t ngày phát triển + Sự phát triển c a xã h i đ c thực thông qua nh ng cu c đ u tranh giai c p nhằm gi i quy t nh ng mâu thu n đ i kháng đ i s ng kinh t tr - xã h i Nh v y, u kiện xã h i đ i kháng giai c p đ u tranh giai c p tr thành c ch tr - xã h i để gi i quy t mâu thu n ph ng th c s n xu t, thực nhu c u khách quan c a phát triển c a lực l ng s n xu t, thúc đ y phát triển c a xã h i Do đó, đ u tranh giai c p vừa đ ng lực vừa ph ng th c c a ti n b phát triển xã h i 3.5.2 Cách m ng xã hội vai trò c a phát triển c a xã hội đối kháng giai c p 3.5.2.1 Khái niệm cách mạng xã hội nguyên nhân Khái niệm cách mạng xã hội khái niệm cải cách xã hội Cách mạng xã hội đ c hiểu theo hai nghƿa: - Theo nghƿa r ng, cách m ng xã h i bi n đổi tính b c ngoặt cĕn b n v ch t toàn b lƿnh vực c a đ i s ng xh, ph ng th c chuyển từ m t hình 44 thái kinh t - xã h i lỗi th i lên m t hình thái kinh t - xã h i m i trình đ phát triển cao h n - Theo nghƿa hẹp, cách m ng xã h i việc l t đổ m t ch đ tr lỗi th i thi t l p m t ch đ tr ti n b h n c a giai c p cách m ng Khái niệm cách mạng xã hội khác v i khái niệm cải cách, khác v i khái niệm đảo chính: - C i cách khái niệm dùng để nh ng cu c c i bi n diễn m t hay m t s lƿnh vực c a đ i s ng xã h i, ph m vi m t hình thái kinh t - xã h i, nhằm hoàn thiện hình thái kinh t - xã h i - Đ o khái niệm dùng để nh ng bi n tranh giành đ a v quy n lực nhà n c gi a lực l ng tr (th ng m t giai c p) v i ch tr ng không thay đổi b n ch t ch đ th i Nguồn gốc cách mạng xã hội: Nguyên nhân sâu xa c a cách m ng xã h i từ mâu thu n gay gắt b n thân n n s n xu t v t ch t c a xã h i, t c mâu thu n gi a nhu c u khách quan c a phát triển lực l ng s n xu t v i kìm hãm c a quan hệ s n xu t tr nên lỗi th i mà không m t cu c c i cách kinh t hay tr gi i quy t đ c Biểu v mặt tr xã h i c a mâu thu n đ u tranh giai c p, đ n đ n bùng nổ cu c cách m ng xã h i Nguyên nhân chủ quan phát triển nh n th c tổ ch c c a giai c p cách m ng, t c giai c p đ i biểu cho ph ng th c s n xu t m i ti n b h n, từ t o phong trào đ u tranh giai c p từ tự phát đ n tự giác k t h p chín mu i c a nhân t khách quan ch quan, t c t o đ c th i c cách m ng t t y u cách m ng s bùng nổ 3.5.2.2 Vai trò cách mạng xã hội vận động, phát triển xã hội đối kháng giai cấp - Cách m ng xã h i gi vai trò phương thức, động lực c a phát triển xã h i Không nh ng cu c cách m ng xã h i l ch s diễn trình thay th hình thái kinh t - xã h i m t hình thái kinh t - xã h i khác cao h n V i ý nghƿa đó, cách m ng xã h i động lực thúc đẩy cho xã h i phát triển Chính nh nh ng cu c cách m ng xã h i mà mâu thu n c b n lƿnh vực kinh t , tr , vĕn hóa,… c a đ i s ng xã h i đ c gi i quy t triệt để, từ t o đ ng lực cho ti n b phát triển c a xã h i Đ ng th i, cách m ng xã h i nhân t phát huy cao đ nĕng lực sáng t o c a qu n chúng nhân dân 3.6 Quan điểm c a ch nghƿa v t l ch s người vai trò sáng t o l ch s c a qu n chúng nhân dân 3.6.1 Con người chất người 3.6.1.1 Khái niệm người Con ng i m t thực thể tự nhiên mang đặc tính xã h i; th ng nh t biện ch ng gi a hai ph ng diện tự nhiên xã h i 45 ng ph Ti n đ v t ch t đ u tiên qui đ nh hình thành, t n t i phát triển c a i gi i tự nhiên, v y tính tự nhiên ph i m t nh ng ng diện c b n c a ng i, loài ng i - Bản tính tự nhiên người phân tích từ hai giác độ sau đây: + Con ng i k t qu ti n hóa phát triển lâu dài c a gi i tự nhiên Đi u đ c khoa h c tự nhiên ch ng minh, đặc biệt h c thuy t Darwin v ti n hóa c a loài + Con ng i m t b ph n c a gi i tự nhiên đ ng th i gi i tự nhiên thân thể vô c a ng i Do đó, nh ng bi n đổi c a gi i tự nhiên tác đ ng c a qui lu t tự nhiên trực ti p gián ti p th ng xuyên qui đ nh t n t i c a ng i xã h i ng i, môi tr ng trao đổi v t ch t gi a ng i gi i tự nhiên; ng c l i, bi n đổi ho t đ ng c a ng i, loài ng i tác đ ng tr l i môi tr ng tự nhiên, làm bi n đổi môi tr ng - Bản tính xã hội người phân tích từ giác độ sau đây: + Xét từ giác đ ngu n g c hình thành ng i ngu n g c xã h i c a Đó lao đ ng Nh lao đ ng mà ng i kh nĕng v t qua loài đ ng v t để ti n hóa phát triển thành ng i Đây m t nh ng phát m i c a ch nghƿa Mác-Lênin, nh mà hoàn chỉnh h c thuy t v ngu n g c loài ng i mà t t c h c thuy t l ch s đ u ch a l i gi i đắn đ y đ + Xét từ giác đ t n t i phát triển c a ng i, loài ng i t n t i c a b chi ph i b i nhân t xã h i qui lu t xã h i Xã h i bi n đổi ng i mà thay đổi t ng ng ng c l i, phát triển c a cá nhân l i ti n đ cho phát triển c a xã h i Nh v y, hai ph ng diện tự nhiên xh c a ng i t n t i tính th ng nh t c a nó, quy đ nh l n nhau, nh đó, t o nên kh nĕng ho t đ ng sáng t o c a ng i trình làm l ch s 3.6.1.2 Bản chất người - C.Mác: “B n ch t ng i không ph i m t trừu t ng c h u c a cá nhân riêng biệt Trong tính thực c a nó, b n ch t ng i tổng hoà nh ng quan hệ xã h i” - B n ch t c a ng i đ c hình thành b c l nh ng quan hệ xã h i - B n ch t c a ng i không c đ nh, b t bi n mà s thay đổi nh ng quan hệ kinh t , tr - xã h i bi n đổi - Con ng i gắn v i nh ng u kiện hoàn c nh l ch s nhât đ nh, ho t đ ng thực tiễn, ng i tác đ ng vào gi i tự nhiên, làm c i bi n gi i tự nhiên theo nhu c u sinh t n phát triển ng i sáng t o l ch s c a 3.6.1.3 Ý nghĩa phương pháp luận 46 Từ quan niệm khoa h c c a ch nghƿa Mac-Lênin v ng i rút ý nghƿa ph ng pháp lu n quan tr ng sau đây: Một là, để gi i m t cách khoa h c nh ng v n đ v ng i ph i cĕn c c vào ph ng diện tự nhiên ph ng diện xã h i, v n đ tính quy t đ nh ph ng diện b n tính xã h i c a nó, từ nh ng quan hệ kinh t xã h i c a Hai là, đ ng lực c b n c a ti n b phát triển c a xã h i nĕng lực sáng t o l ch s c a ng i, v y phát huy nĕng lực sáng t o c a ng i phát huy ngu n đ ng lực quan tr ng thúc đẩy ti n b phát triển c a xã h i Ba là, nghiệp gi i phóng ng i, nhằm phát huy kh nĕng sáng t o l ch s c a ph i h ng vào việc gi i phóng nh ng quan hệ kinh t xã h i Trên c s khẳng đ nh giá tr cĕn b n nh t c a cách m ng xã h i ch nghƿa m c tiêu xóa b triệt để quan hệ kinh t xã h i áp b c, bóc l t nhằm gi i phóng ng i, phát huy cao nh t nĕng lực sáng t o c a ng i, đ a ng i t i phát triển tự toàn diện 3.6.2 Khái niệm quần chúng nhân dân vai trò sáng tạo lịch sử quần chúng nhân dân cá nhân 3.6.2.1 Khái niệm quần chúng nhân dân vai trò sáng tạo lịch sử quần chúng nhân dân lịch sử  Khái niệm quần chúng nhân dân Khái niệm qu n chúng nhân dân đ c dùng để b ph n dân c chung l i ích cĕn b n, bao g m nh ng giai c p, nh ng t ng l p liên k t thành m t t p thể (c ng đ ng) d i lãnh đ o c a m t cá nhân, m t tổ ch c, m t đ ng phái nhằm gi i quy t nh ng nhiệm v l ch s lƿnh vực kinh t , tr , vĕn hóa c a xã h i c a m t th i đ i nh t đ nh Nh ng lực l ng c b n t o thành c ng đ ng qu n chúng nhân dân bao g m: + Nh ng ng i lao đ ng s n xu t c a c i v t ch t giá tr tinh th n + B ph n dân c ch ng l i giai c p th ng tr áp b c, bóc l t, đ i kháng v i c ng đ ng dân c + Nh ng giai c p, t ng l p xã h i thúc đẩy ti n b xã h i thông qua ho t đ ng c a mình, trực ti p gián ti p lƿnh vực c a đ i s ng xã h i Qu n chúng nhân dân không ph i m t c ng đ ng b t bi n mà trái l i, thay đổi v i bi n đổi c a nh ng nhiệm v l ch s th i đ i, giai đo n phát triển nh t đ nh Tuy nhiên, lực l ng c b n nh t c a c ng đ ng nhân dân nh ng ng i lao đ ng s n xu t c a c i v t ch t tinh th n cho sinh t n phát triển c a xã h i  Vai trò sáng tạo lịch sử quần chúng nhân dân lịch sử: Theo quan điểm v t l ch s , quần chúng nhân dân chủ thể sáng tạo chân lịch sử, lực lượng định phát triển lịch sử; đó, lịch 47 sử trước hết cĕn lịch sử hoạt động quần chúng nhân dân tất lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội Vai trò ch thể sáng t o l ch s , quy t đ nh ti n trình phát triển l ch s c a qu n chúng nhân dân đ c phân tích từ ba giác đ sau đây: Các nhà t t ưởng tr ước C.Mác không nh ận th ức vai trò sáng t ạo l ịch s c qu ần chúng nhân dân Theo quan điểm v t l ch s , quần chúng nhân dân chủ thể sáng tạo lịch sử lực lượng định phát triển lịch sử, lịch sử trước hết cĕn lịch sử hoạt động quần chúng nhân dân tất lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội Vai trò ch thể sáng t o l ch s , quy t đ nh ti n trình phát triển l ch s c a qu n chúng nhân dân đ c thể mặt sau: Thứ nhất, qu n chúng nhân dân lực l ng s n xu t c b n c a m i xã h i, trực ti p t o c a c i v t ch t đáp ng nhu c u t n t i phát triển c a ng i xã h i Thứ hai, qu n chúng nhân dân ng i sáng t o nh ng giá tr tinh th n c a xã h i Ho t đ ng c a qu n chúng nhân dân c s thực c i ngu n phát sinh nh ng sáng t o vĕn hóa tinh th n c a xã h i; m i giá tr sáng t o tinh th n dù qua ph ng th c cu i để ph c v ho t đ ng c a qu n chúng nhân dân, ý nghƿa thực đ c v t ch t hóa b i ho t đ ng thực tiễn c a nhân dân Thứ ba, qu n chúng nhân dân lực l ng đ ng lực c b n c a m i cu c cách m ng c i cách l ch s Cách m ng xã h i c i cách xã h i thành công n u xu t phát từ l i ích nguyện v ng c a nhân dân, nhân dân thực V i ý nghƿa nói: “cách m ng ngày h i c a qu n chúng”, nh làm cho l ch s ti n đ c nh ng b c dài 3.6.2.2 Khái niệm cá nhân vai trò cá nhân lịch sử: - Khái niệm cá nhân dùng để ng i c thể s ng m t c ng đ ng xã h i nh t đ nh đ c phân biệt v i nh ng ng i khác thông qua tính đ n nh t tính phổ bi n c a Theo quan niệm đó, cá nhân m t chỉnh thể th ng nh t, vừa mang tính cá biệt vừa mang tính phổ bi n, ch thể c a lao đ ng, c a m i quan hệ xã h i c a nh n th c nhằm thực ch c nĕng cá nhân ch c nĕng xã h i m t giai đo n phát triển nh t đ nh c a l ch s Mỗi cá nhân, tùy theo v trí, ch c nĕng, vai trò nĕng lực sáng t o c thể c a h mà tham gia vào trình sáng t o l ch s c a c ng đ ng nhân dân Theo ý nghƿa đó, cá nhân c a c ng đ ng nhân dân đ u ind u n c a vào trình sáng t o l ch s , dù m c đ ph m vi khác Lãnh tụ vai trò lãnh tụ: Lãnh t nh ng cá nhân kiệt xu t phong trào cách m ng c a qu n chúng nhân dân t o nên, gắn bó m t thi t v i qu n chúng nhân dân 48 Để tr thành lãnh t c a nhân dân, đ c qu n chúng nhân dân tín nhiệm, lãnh t ph i ng i phẩm ch t sau: - tri th c khoa h c uyên bác, nắm đ c xu th v n đ ng, phát triển c a l ch s - nĕng lực t p h p qu n chúng nhân dân, th ng nh t ý chí hành đ ng c a qu n chúng nhân dân - Gắn bó m t thi t v i nhân dân, hy sinh l i ích c a nhân dân Lãnh t nh t lãnh t t m vƿ nhân vai trò to l n việc t p h p, tổ ch c, đ o phong trào cách m ng c a qu n chúng nhân dân Lãnh t xu t thực vai trò c a từ phong trào c a qu n chúng nhân dân Trong ho t đ ng thực tiễn c n quan điểm biện ch ng v vai trò c a qu n chúng nhân dân vai trò c a cá nhân Không đ c tuyệt đ i hóa vai trò c a qu n chúng nhân dân nh không đ c tuyệt đ i hóa vai trò c a cá nhân, c a lãnh t B t c m t th i kỳ nào, m t c ng đ ng xã h i nào, n u l ch s đặt nh ng nhiệm v c n gi i quy t từ phong trào qu n chúng t t y u s xu t nh ng lãnh t đáp ng nhiệm v 3.6.2.3 Ý nghĩa phương pháp luận lu n c a ch nghƿa Mác-Lênin v vai trò sáng t o l ch s c a qu n chúng nhân dân vai trò c a cá nhân đ i v i ti n trình l ch s cung c p m t ph ng pháp lu n khoa h c quan tr ng cho ho t đ ng nh n th c thực tiễn Thứ nhất, gi i m t cách khoa h c v vai trò quy t đ nh l ch s c a qu n chúng nhân dân, ch ng nh ng quan điểm sai trái c a ch nghƿa tâm đ ng th i đem l i ph ng pháp lu n khoa h c việc nghiên c u, đánh giá vai trò c a cá nhân, c a vƿ nhân, c a lãnh t c ng đ ng xã h i Thứ hai, cung c p ph ng pháp lu n khoa h c để đ ng c ng s n phân tích lực l ng xã h i, tổ ch c xây dựng lực l ng qu n chúng nhân dân công cu c cách m ng xã h i ch nghƿa, t p h p đông đ o lực l ng qu n chúng nhân dân để xây dựng thành công ch nghƿa xã h i 49 ... NH P MÔN NH NG NGUYÊN LÝ CÓ B N C A CH NGHƾA MÁC – LÊNIN I KHÁI L C V CH NGHƾA MÁC- LÊNIN Ch nghƿa Mác- Lênin ba ph n c u thành 1.1 Khái niệm chủ nghĩa Mác- Lênin Ch nghƿa Mác- Lênin “là hệ th... phận lý luận cấu thành chủ nghĩa Mác- Lênin Ch nghƿa Mác- Lênin đ c c u thành từ ba b ph n lý lu n c b n, có m i quan hệ th ng nh t biện ch ng v i nhau, là: Triết học Mác- Lênin, Kinh tế trị Mác- Lênin. .. ph n lý lu n c u thành ch nghƿa Mác, tên tuổi c a V.I Lênin gắn li n v i ch nghƿa Mác, đánh d u b c phát triển toàn diện c a ch nghƿa Mác tr thành ch nghƿa Mác- Lênin 2.4 Chủ nghĩa Mác – Lênin
- Xem thêm -

Xem thêm: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin , Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin , Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin , CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, + Lực lượng sản xuất gồm: người lao động và tư liệu sản xuất (TLSX gồm có công cụ, phương tiện và đối tượng lao đông)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay