Học phần đạo đức và PPGD đạo đức ở tiểu học (dùng cho bậc TCCN)

45 93 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 13:18

TR NGă HăPH MăV Nă NG KHOAăLụăLU NăCHệNHăTR BÀI GI NG H C PH N: O C PH O C NG PHÁP GI NG DAY TI U H C (Dùng cho b c TCCN) Gi ng viên: Lể TH L THU T B MỌN: LÝ LU N C S Oă Ph năth ănh t CăH C Bài IăT Oă NGăVẨăNHI MăV ăC Aă C H C MÁC - LÊNIN oăđ căvƠăc uătrúcăc aăđ oăđ c 1.1 1.1.1 Khái ni m đ o đ c vƠ đ o đ c h c o đ c lƠ m t hình thái ý th c xư h i, lƠ t p h p nh ng nguyên t c, quy t c, - chu n m c xư h i, nh m u ch nh vƠ đánh giá cách ng x c a ng h v i vƠ quan h v i xư h i, chúng đ i quan c th c hi n b i ni m tin cá nhơn, b i truy n th ng vƠ s c m nh c a d lu n xư h i o đ c h c lƠ m t môn khoa h c nghiên c u v đ o đ c, v nh ng quy lu t - phát sinh, phát tri n, t n t i c a đ i s ng đ o đ c ng i vƠ xư h i Nó xác l p nên h th ng nh ng khái ni m, ph m trù, nh ng chu n m c đ o đ c c b n, lƠm c s cho ý th c đ o đ c vƠ hƠnh vi đ o đ c c a ng i 1.1.2 C u trúc c a đ o đ c bao g m 1.1.2.1 Ý th c đ o đ c th c ti n đ o đ c - Ý th c đ o đ c lƠ ý th c v h th ng nh ng quy t c, chu n m c, hƠnh vi phù h p v i nh ng quan h đ o đ c đư vƠ t n t i M t khác bao trùm c nh ng c m xúc, nh ng tình c m đ o đ c c a ng i - Th c ti n đ o đ c lƠ trình hi n th c hóa ý th c đ o đ c cu c s ng Ý th c đ o đ c vƠ th c ti n đ o đ c có quan h bi n ch ng v i nhau, b sung cho t o nên b n ch t đ o d c c a ng i, c a m t ch đ xư h i, c a m t giai c p vƠ c a m t th i đ i l ch s 1.1.2.2 Quan h đ o đ c - H th ng nh ng quan h xác l p gi a ng i vƠ ng i, gi a cá nhơn vƠ xư h i v m t đ o đ c - Quan h đ o đ c t n t i khách quan vƠ luôn bi n đ i qua th i đ i l ch s vƠ lƠ m t nh ng c s đ hình thƠnh nên ý th c đ o đ c 1.2 1.2.1 iăt iăt ngăvƠănhi măv ăc aăđ oăđ căh căMác - Lênin ng o đ c h c Mác-Lênin lƠ khoa h c v b n ch t c a đ o đ c, v quy lu t xu t hi n vƠ l ch s phát tri n c a đ o đ c, đ c bi t lƠ c a đ o đ c c ng s n, v ch c n ng, đ c tr ng c a đ o đ c, v giá tr đ o đ c đ i s ng xư h i 1.2.2 Nhi măv - Xác đ nh ranh gi i gi a s khác v b n ch t c a quan h đ o đ c so v i quan h xư h i khác Th c ch t lƠ lƠm rõ n i dung vƠ yêu c u c a nh ng quan h đ o đ c ch a đ ng quan h xư h i khác, đ u tranh ch nh quan h kinh t , tr , dơn t c, t p th , gia đìnhầ - o đ c h c Mác - Lênin v ch tính t t y u ngu n g c, b n ch t đ c tr ng vƠ ch c n ng c a đ o đ c đ i s ng xư h i, nêu lên đ ng hình thƠnh vƠ phát tri n c a đ o đ c i hình th c lý lu n vƠ ng th i tái t o l i đ i s ng đ o đ c d đ t t i trình đ nh t đ nh - Góp ph n hình thƠnh đ o đ c m i đ i s ng xư h i, kh ng đ nh nh ng giá tr c a đ o đ c c ng s n ch ngh a, đ ng th i phê phán, đ u tranh ch ng l i nh ng khuynh h ng tƠn d đ o đ c c , nh ng bi u hi n đ o đ c không lƠnh m nh, ng l i l i ích chơn c a ng 1.3 Ph 1.3.1 Ph c i ngăphápănghiênăc uăvƠăm căđíchăh căt păđ oăđ căh căMác- Lênin ng pháp nghiên c u - Ph ng pháp v t bi n ch ng - Ph ng pháp v t l ch s , so sánh 1.3.2 M c đích h c t p - Trang b cho b n thơn nh ng tri th c c b n c a đ o đ c h c Mác - Lênin m t cách có h th ng - Trên c s tri th c c b n đó, nh n th c sơu s c quan m, đ ta vi c hình thƠnh đ o đ c m i c a ng ng l i c a ng i XHCN - Ph n đ u rèn luy n đ o đ c m i c a giai c p vô s n, ng n ch n vƠ xóa b nh ng bi u hi n c a đ o đ c c Ho tăđ ngăn iăti p -Tìm hi u nh ng quan ni m khác v ngu n g c c a đ o đ c - Tìm hi u quan ni m khác v h nh phúc, ngh a v Bài QUANă I MăC Aă Oă V ăNH NGăV Nă CăH CăMÁC - LÊNIN ăC B NăC Aă Oă Că 2.1 Ngu năg c,ăb năch t c aăđ oăđ c 2.1.1.ăNgu năg c 2.1.1.1 Các quan ni m khác v ngu n g c c a đ o đ c - Tơm lý h c: đ o đ c lƠ h qu c a nh ng nhơn t có b n tính tơm lý - Sinh h c: đ o đ c lƠ s n ph m c a nhơn t sinh h c c s nh ng b n n ng mƠ ng - Xư h i h c: đ o đ c đ i th a h o đ c hình thƠnh ng t gi i đ ng v t c xem nh m t hi n t ng xư h i, b t ngu n t nhu c u t n t i vƠ phát tri n c a xư h i - Các nhƠ tri t h c tr c Mác đư tìm ngu n g c, b n ch t c a đ o đ c ho c b n tính c a ng ng i, ho c m t b n th siêu nhiên bên ngoƠi i, bên ngoƠi xư h i Các quan m ch a đúng, không đ y đ ch a gi i thích đ c m t xư h i nh ng giai c p khác l i có nh ng quan m đ o đ c khác 2.1.1.2 Quan ni m Mácxít v ngu n g c c a đ o đ c - o đ c c a m t xư h i lƠ ph ng th c s n xu t v n có c a xư h i đó, đ c bi t lƠ ch đ kinh t c a xư h i quy t đ nh Bên c nh nhơn t : tr , ngh thu t, khoa h c, tri t h c, tôn giáo c ng nh h - ng đ n s hình thƠnh đ o đ c o đ c lƠ m t nh ng hình thái ý th c xu t hi n r t s m (c ng s n nguyên th y) Lúc đ u quy t c, chu n m c đ o đ c m i ch t n t i d i hình thái phong t c, t p quán, thói quen cu c s ng Cùng v i s phát tri n c a xư h i, nh ng phong t c, t p quán nƠy đ c hình thƠnh ngƠy cƠng rõ r t d i hình th c nh ng chu n m c hƠnh vi mƠ xư h i yêu c u đ i v i cá nhơn T nh ng quy đ nh d n d nđ c khái quát l i d i hình thái tr u t ng nh : thi n, ác, danh d ầ 2.1.2 B năch tăc aăđ oăđ c V i tính cách lƠ s ph n ánh t n t i xư h i, đ o đ c mang b n ch t xư h i: - N i dung c a đ o đ c lƠ ho t đ ng th c ti n vƠ t n t i xư h i quy t đ nh - Nh n th c xư h i đem l i hình th c c th c a ph n ánh đ o đ c, lƠm cho đ o đ c t n t i nh m t l nh v c đ c l p v s n xu t tinh th n c a xư h i - S hình thƠnh, phát tri n, hoƠn thi n b n ch t xư h i c a đ o đ c đ c quy đ nh b i trình đ phát tri n vƠ hoƠn thi n c a th c ti n vƠ nh n th c xư h i c a ng - i o đ c mang tính th i đ i, tính dơn t c vƠ tính giai c p Engghen: “ T dân t c sang dân t c khác, t th i đ i sang th i đ i khác, nh ng quan ni m v thi n ác bi n đ i nhi u đ n m c chúng th ng trái ng c h n nhau” 2.2 Ch ngăc aăđ oăđ c 2.2.1 Ch ngăđi uăch nhăhƠnhăvi: - Nh n m đ c nh ng quan m đ o đ c ti n b , hi u rõ vai trò c a đ o đ c, ch th đ o đ c h ng ho t đ ng c a vƠo nh ng l i ích chung Trên c s mƠ h th a mưn nh ng nhu c u đ o đ c vƠ nh ng l i ích đáng c a - Ch c n ng u ch nh hƠnh vi c a đ o đ c th c hi n b ng hình th c ch y u: xư h i vƠ t p th m ác, t o d lu n đ khen ng i khuy n khích thi n, phê phán m nh b n thơn ch th đ o đ c t giác u ch nh hƠnh vi c s nh ng chu n m c đ o đ c xư h i 2.2.2.ăCh ngăgiáoăd c: Nh m hình thƠnh cho ng i nh ng quan m c b n nh t, nh ng nguyên t c, quy t c, chu n m c đ o đ c c b n, đánh giá đ n hi n t ng đ o đ c c ng nh t đánh giá nh ng suy ngh , hƠnh vi c a b n thơn 2.2.3.ăCh ngănh năth c: Nh ng quan m đ o đ c ti n b , khoa h c giúp ng i nh n th c đánh giá đ n trình v n đ ng, phát tri n đ o đ c, nh ng i phơn bi t đúng, sai, x u, t t nh h ng m t cách đ n hƠnh vi c a th c ti n K t lu n: ng o đ c có vai trò r t l n đ i s ng xã h i, đ i s ng c a i, đ o đ c v n d th ng xuyên đ c đ t gi i quy t nh m b o đ m cho cá nhân c ng đ ng t n t i, phát tri n Vai trò c a đ o đ c đ c bi u hi n qua ch c n ng c b n c a đ o đ c: u ch nh hành vi, giáo d c, nh n th c 2.3 M iăquanăh ăăgi aăđ oăđ căvƠăcácăhìnhătháiăỦăth c xưăh iăkhác 2.3.1.ăM iăquanăh ăgi aăđ oăđ căvƠăchínhătr Trong xư h i có giai c p, giai c p th ng tr truy n bá t t giai c p d ng tr c a i hình th c nh ng quy t c, chu n m c chung c a toƠn xư h i nh m b o v s th ng tr v tr c a giai c p y o đ c nh ng xư h i có giai c p bao gi c ng ch a đ ng n i dung tr vƠ ph c v tr 2.3.2.ăM iăquanăh ăgi aăđ oăđ căvƠăphápălu t - Gi ng nhau: u lƠ t ng h p nh ng quy t c, chu n m c hƠnh vi phù h p v i nh ng yêu c u c a m i xư h i vƠ đ u có tác d ng u ch nh hƠnh vi ng i - Khác nhau: + Các quy t c, chu n m c c a pháp lu t th chu n t i thi u đ m i công dơn bình th pháp lu t đ ng mang tính ph c p, lƠ nh ng tiêu ng đ u có th th c hi n d dƠng Th c hi n c b o đ m b ng s tr ng ph t c a NhƠ n c vƠ nhi u không c n hi u c n k ý ngh a c a v n có th th c hi n m t cách máy móc + Các quy t c, chu n m c đ o đ c bao gi c ng lƠ tiêu chu n cao c a xư h i, mu n th c hi n c n đ t đ n m t trình đ nh n th c nh t đ nh vƠ đòi h i nhi u c g ng Th c hi n đ o đ c đ c đ m b o b ng l ng tơm vƠ s phê phán c a d lu n xư h i, vi c th c hi n c n ph i t giác, hi u c n k vi c lƠm, có thái đ trách nhi m tr c s ph n ng i khác vƠ xư h i 2.3.3 M iăquanăh ăgi aăđ oăđ căvƠătônăgiáo - o đ c vƠ tôn giáo đ u h - Nh ng lý t + Lý t ih ng c a tôn giáo: ng c a b t c tôn giáo nƠo c ng đ u đ t c s kh ng vƠo th gi i h c t cu c s ng o Tôn giáo khuyên ng i ng t i thi n, tránh ác nh ng thi n ch lƠ ý chí c a đ ng t i cao Không đ cao ng + i đ n thi n ng đ o đ c ti n b đ u mơu thu n v i lý t hi n th c tr n gain vƠ h ng ng ng i v i t t c nh ng giá tr đích th c c a o đ c chơn lƠ s h khích ng ng t i ng i nơng cao tính tích c c sáng t o c a h i, t o u ki n vƠ khuy n o đ c lƠ s th a nh n h nh phúc đích th c cu c s ng, góp ph n xơy d ng quy n l c c a ng t nhiên, xư h i, nơng cao ph m giá ng i tr i 2.3.4.ăM iăquanăh ăgi aăđ oăđ căvƠăkhoa h c - Khoa h c lƠ h th ng tri th c v th gi i Phán đoán khoa h c kh ng đ nh chơn lý hay sai l m c - o đ c đòi h i ng i s ng phù h p v i quy lu t c a s ti n b xư h i B n thơn đ o đ c c ng ch a đ ng chơn lý khoa h c - o đ c vƠ khoa h c có m i quan h bi n ch ng: + Tri th c khoa h c giúp cho ch th đ o đ c nh n th c, l a ch n, đánh giá đ n giá tr vƠ tìm đ c bi n pháp h p lý đ i s ng đ o d c Khoa h c lƠ u ki n c a đ o đ c, chơn lý lƠ c s c a thi n + o đ c có vai trò tích c c thúc đ y trình tìm t i chơn lý khoa h c 2.4 M tăs ăph mătrùăc ăb năc aăđ oăđ căh c 2.4.1.ăH nhăphúc - Các nhƠ t t ng c Hy L p quan ni m h nh phúc lƠ s yên t nh, th n c a tơm h n S yên t nh t đ i c a tơm h n nh lƠ kh n ng ch ng n i đau kh , kh n ng ch ng khát v ng c a ng Các quan m nƠy d n đ n t t ng i ng kh c k , ch tr ng r ng mu n có h nh phúc i ph i h n ch đ n m c t i đa m i nhu c u c a theo h nh ng ham mu n, nh ng khát v ng, nh ng nhu c u c a ng n i b t h nh vƠ đau kh h khuyên ng i lƠ nguyên nhơn gơy i hưy s ng theo l i “kh c k ”, “c m d c”, “vô v ” - Tôn giáo: h nh phúc không t n t i Nh ng nhƠ t t ng c a tr tr n th mƠ ch có thiên gi i ng phái tơm hay v t siêu hình đ u quan ni m v h nh phúc có tính ch t thu n túy vƠ đ i l p hoƠn toƠn v i m i đau kh - Quan m c a đ o đ c h c Mác - Lênin: + H nh phúc lƠ xúc c m sâu s c, lơu b n v giá tr cu c s ng, v ph m giá ng i vƠ v ý ngh a cu c đ i + H nh phúc lƠ đ u tranh tích c c c a ng ng i sáng t o nên h nh phúc c a nhi u khó kh n gian kh i l i ích xư h i Chính ó lƠ trình đ u tranh kiên trì, v đ đ t đ n h nh phúc, ng qua khó kh n mƠ ph i ch p nh n c n i đau kh vƠ ph i v t qua i ch ng nh ng ph i v t t qua n i đau kh + H nh phúc chân c a m i cá nhơn không th tách r i h nh phúc c a toƠn xư h i, nh ng xư h i ph i t o u ki n cho m i cá nhơn ph n đ u đ t đ 2.4.2.ăNgh aăv 2.4.2.1 Các quan ni m khác v ph m trù ngh a v : c h nh phúc - êmôcrit (ng i đ u tiên đ a ph m trù ngh a v vƠo đ o đ c h c): ý th c ngh a v lƠ đ ng c sơu kín bên c a ng i - Tôn giáo: ngh a v lƠ ý th c trách nhi m tr c Th ng đ , ngh a v ng i lƠ hy sinh m i nguy n v ng, nhu c u c a b n thơn đ ph ng s thánh th n v i hy v ng đ ch ng h nh phúc th gi i bên o đ c h c t s n hi n đ i đư gi i thích ý th c ngh a v nh hoƠn toƠn - có tính ch t ch quan, n i dung khách quan vƠ d n đ n ph nh n b n thơn khái ni m ngh a v đ o đ c 2.2.4.2 Quan m c a đ o đ c h c Mác - Lênin: - Ngh a v lƠ ý th c trách nhi m c a ng (giai c p, dơn t c) vƠ ng i tr c l i ích chung c a xư h i i khác, lƠ ý th c c n ph i lƠm vƠ mong mu n lƠm l i ích chung c a xư h i - Th c hi n ngh a v đ o đ c ph i t giác thi n vƠ t  Giáo d c ý th c ngh a v đ o đ c có ý ngh a quan tr ng đ i v i s hình thƠnh đ o đ c cá nhơn Ý th c ngh a v đ o đ c m i cá nhơn lƠ k t qu c a vi c g n k t gi a giáo d c lý thuy t v i th c ti n đ i s ng Nó c ng không th đ c hình thƠnh m t cách ng u nhiên, nh t th i, mƠ ph i tr i qua nh ng ho t đ ng tích c c, lơu dƠi c a cá nhơn 2.4.3 L ngătơm 2.4.3.1 Các quan ni m khác nhau: - Platôn: l ng tơm lƠ s mách b o c a Th ng đ t n t i v nh vi n - Kant : l ng tơm lƠ s thao th c c a tinh th n, g n li n v i ng i nh b m sinh - Hêghen: l c al ng tơm lƠ s n ph m c a tinh th n khách quan Theo ông, có chân lý ng tơm vƠ hình th c bi u hi n c a l ng tơm Chân lý c a l ng tơm ph thu c vƠo đ o đ c c a m i xư h i Còn hình th c c a ph thu c vƠo cá nhơn lý c a l ng tơm vƠ hình th c bi u hi n c a có th Chân n kh p ho c mơu thu n v i 2.4.3.2 Quan m c a đ o đ c h c Mác - Lênin: -L ng tơm lƠ c m giác hay ý th c trách nhi m đ o đ c c a ng hƠnh vi c a quan h v i ng ph n c a nh ng ng iđ iv i i khác, v i xư h i, ý th c trách nhi m v i s i khác, v i s ph n c a dơn t c vƠ nhơn lo i L ng tơm c ng lƠ s phơn x ho t đ ng c a - Ngu n g c c a l ng tơm lƠ s nh n th c ngh a v đ o đ c c a - S hình thƠnh c a l ng tơm lƠ m t trình phát tri n lơu dƠi t th p đ n cao trình ho t đ ng s n xu t vƠ ho t đ ng xư h i -L r t) L ng tơm bi u hi n tr ng thái: kh ng đ nh (thanh th n) ho c ph đ nh (c n ng tơm xu t hi n su t toƠn b hƠnh vi đ o đ c t lúc d đ nh đ n lúc k t thúc Nó có vai trò u ch nh vƠ nơng cao tính tích c c c a ng i 2.4.4 Thi năvƠăác 2.4.4.1 Các trào l u t t ng tr c Mác: ng xem tính thi n, ác c a ng Th i lƠ b n ch t v n không thay đ i 2.4.4.2 Quan m c a đ o đ c h c Mác – Lênin: - Quan ni m thi n - ác không ph i lƠ s n ph m c a tr u t ng thu n túy, lƠ k t qu ph n ánh nh ng u ki n kinh t , xư h i c a m t th i đ i vƠ ph thu c vƠo v trí giai c p nh t đ nh Không có quan ni m thi n - ác nƠo lƠ v nh vi n đ i v i loƠi ng i ho c cho nhi u th i đ i - Thi n: lƠ t t đ p, lƠ l i ích ng xư h i Thi n lƠ gi i phóng ng đó, ng i phù h p v i tiêu chu n c a s ti n b i kh i ch đ ng i bóc l t ng i Trong xư h i i có nh ng u ki n kinh t , xư h i đ phát huy m i n ng l c, trí tu c ng hi n cho xư h i vƠ mang l i h nh phúc cho Trong xư h i đó, m i giá tr c a ng iđ c đ cao, ph m giá ng iđ c trơn tr ng, quan h gi a ng lƠ tình đ ng chí, lƠ s ch m sóc l n “mình m i ng i, m i ng i vƠ ng i i mình” Cái thi n b n thơn ph i lƠ s sáng t o, ph i ch a đ ng chơn lý Cái thi n n m t t ng, ý th c vƠ hƠnh đ ng th c ti n - Ác lƠ s ng c l i nh ng giá tr nhơn đ o cao quý xư h i Tuy nhiên ác không ph i lƠ đ i l p, t đ i v i thi n Thi n - Ác có th chuy n hóa cho tùy theo tình hình kinh t , xư h i, tùy theo quan m giai c p Ho tăđ ngăn iăti p Bài M TăS ăNGUYểNăT CăVẨăCHU NăM Că Oă C C NGăS NăCH ăNGH A 3.1 Nh ngănguyênăt căvƠăchu năm căc aăđ oăđ căc ngăs n ch ăngh a 3.1.1.ăLòngătrungăthƠnhăv iălỦăt ngăc ngăs n 3.1.1.1 Khái ni m lý t ng c ng s n ng lý t - Lý t ng lƠ m c đích cu c s ng, lƠ - Lý t ng C ng s n lƠ l t ng i, ng iđ gi i quan - Lý t ng đ i c m xơy d ng m t xư h i t t đ p ng i bóc ng ng lƠ bi u hi n c th c a nhơn sinh quan, đ Lý t i, lƠ l s ng c bình đ ng vƠ lƠm ch cu c s ng c a 3.1.1.2 B n ch t c a lý t - Lý t c m c a ng c hình thƠnh c s th ng mang tính giai c p ng lƠ đ ng l c tinh th n, tình c m m nh m nh t đ h i, thúc ng ng d n i ho t đ ng 3.1.1.3 Bi u hi n - Ni m tin vƠo s th ng l i c a CNCS th ng l i c a đ ph n đ u cho lý t ng l i cách m ng c a Vi t Nam vƠ th gi i, ni m tin vƠo s ng c ng s n Vi t Nam, t nguy n su t đ i ng c ng s n - Th c hi n v i tinh th n t giác, tinh th n trách nhi m cao m i nhi m v đ giao, không th a mưn v i k t qu đ t đ c c - Kiên quy t đ u tranh ch ng m i ho t đ ng phá ho i thƠnh qu c a cách m ng B o v s sáng c a ch ngh a Mác - Lênin Kiên quy t b o v nh ng t t, đ p u tranh kiên trì ch ng nh ng tiêu c c xư h i, ch ng m i hƠnh đ ng ph n tuyên truy n, m i s xuyên t c c a đ ch - Th c hi n đ y đ vƠ v n đ ng gia đình, ng đ sách, pháp lu t c a NhƠ n c 10 i quen bi t th c hi n t giác, đ y - Em bi t đ c u qua câu chuy n trên? Trong trình th c hành, đàm tho i đ ph c v n d ng nh bi n pháp c a ng pháp khác đ liên h th c t , đánh giá hành vi, x lí tình hu ng… Khi d y h c môn o đ c, giáo viên ti u h c c n v n d ng ph ng pháp đàm tho i g i m (d n d t h c sinh rút k t lu n v cách ng x phù h p…), đàm tho i c ng c (giúp em t ng k t, h th ng hóa nh ng ki n th c đ o đ c), đàm tho i ki m tra (ki m tra h c sinh v nh ng u h c) 7.2.2.2 Tác d ng -N mđ c đ y đ vƠ xác n i dung truy n, phát hi n xác tình hu ng truy n v i nh ng tình ti t c b n - Bi t nh n xét, đánh giá hƠnh vi ng x , bi t gi i quy t tình hu ng đ o đ c trình th c hƠnh - Phát tri n tính tích c c t duy, óc phê phán, ý th c vƠ n ng l c đánh giá, t đánh giá -B đ c trình đ s d ng c đ u hình thƠnh vƠ c ng c đ nh h c ni m tin đ o đ c, n y sinh tình c m đ o ng cho suy ngh vƠ hƠnh đ ng theo chu n m c đư h c 2.2.3 àm tho i có th s d ng khâu - Ơm tho i g i m : Giáo viên đ t cơu h i d n d t h c sinh rút k t lu n m i v tri th c đ o đ c, v cách ng x phù h p v i chu n m c đư đ nh - Ơm tho i c ng c : Giáo viên đ t nh ng cơu h i nh m giúp h c sinh kh c sơu, m r ng nh ng u đư h c qua bƠi đ o đ c - Ơm tho i t ng k t: Giáo viên nêu cơu h i nh m thu hút h c sinh vƠo vi c t ng k t nh ng u đư h c qua m t s bƠi đ o đ c ho c qua toƠn b ch ng trình - Ơm tho i ki m tra: Giáo viên dùng h th ng cơu h i đ ki m tra nh ng u đư h c 7.2.2.4 Các b c ti n hành Nh đư nói ph ng pháp k chuy n, đƠm tho i th ng đ c ti p n i sau k chuy n - cho h c sinh tr l i h th ng cơu h i theo cơu chuy n v a k vƠ t rút k t lu n v chu n m c hƠnh vi TrongăđƠmătho i,ăgiáoăviên ch ănênăh i,ăkhôngănóiă nhi u,ăkhôngătr ăl iăthayăchoăh căsinh i v i nh ng cơu h i mƠ h c sinh không tr 31 l iđ c giáo viên nêu nh ng cơu h i g i ý d tr l i h n; n u h c sinh tr l i không đ y đ đ ngh em khác b sung Sau h c sinh tr l i xong h th ng cơu h i, giáo viên (t tănh tălƠăh căsinh)ă t ngăk tăng năg năv ăk tălu năc aăđƠmătho i 7.2.2.5 Các yêu c u s ph m - Các cơu h i c n đ c chu n b tr c thƠnh m t h th ng c s tính đ n yêu c u giáo d c c a ch m, n i dung truy n k , đ c m tơm sinh lí, trình đ nh n th c vƠ kinh nghi m s ng c a h c sinh - H th ng cơu h i bao g m nh ng cơu h i chính, c b n vƠ nh ng cơu h i ph có tính ch t g i ý cho h c sinh tr l i nh ng cơu h i - Cơu h i rõ rƠng, xác, d hi u; tránh nh ng cơu h i chung chung, khó hi u - Các cơu h i ph i t p trung khai thác nh ng khía c nh đ o đ c theo yêu c u ch đ c a truy n k ; tránh bi n bƠi - Cơu h i ph i phát huy đ o đ c thƠnh bƠi gi ng v n c tính tích c c, đ c l p, t c a h c sinh, c th lƠ yêu c u h c sinh: + T p so sánh, đánh giá hƠnh vi ng x khác m t tình hu ng xác đ nh + T p gi i thích cách ng x tình hu ng khác + T đ vƠ t gi i thích cách ng x c a ng i khác, c a b n thơn + T p rút nh ng nét khái quát t nh ng s ki n, hƠnh vi c th ầ - C n ý đ n nh ng em r t rè, ng i phát bi u; tránh hi n t ng ch g i nh ng em “quen thu c”, nh ng em gi tay mƠ b qua nh ng em không gi tay phát bi u 7.2.3.ăTh oălu nănhóm 7.2.3.1 Mô t ph ng pháp Th o lu n nhóm lƠ ph ng pháp t ch c cho h c sinh trao đ i v i theo nhóm nh v v n đ đ o đ c nƠo đ đ a ý ki n chung c a nhóm nh m gi i quy t v n đ mƠ tình hu ng đ o đ c nêu 7.2.3.2 Tác d ng - Ki n th c c a h c sinh s gi m b t ph n ch quan, phi n di n, lƠm t ng tính khách quan khoa h c 32 - Ki n th c tr nên sơu s c, b n v ng, d nh vƠ nh nhanh h n h c sinh đ c giao l u, h c h i gi a thƠnh viên nhóm - Nh không khí th o lu n c i m nên h c sinh, đ c bi t lƠ nh ng em nhút nhát, tr nên b o d n h n; em h c đ c cách trình bƠy ý ki n c a mình, bi t l ng nghe có phê phán ý ki n c a b n; t giúp tr d hòa nh p vƠo t p th nhóm, t o cho em s t tin, h ng thú h c t p vƠ sinh ho t N i dung th o lu n nhóm r t đa d ng: + ti t 1, h c sinh có th th o lu n truy n k , nêu cách x lý tình hu ng, phơn tích tranh nh, t li u đ rút bƠi h c đ o đ cầ + ti t 2, h c sinh có th th o lu n nh n xét hƠnh vi, cách gi i quy t tình hu ng, bƠy t thái đ ầ Ví d , d y ti t BƠi 3: T lƠm l y vi c c a mình, giáo viên t ch c cho h c sinh th o lu n nh ng n i dung sau: Hưy n nh ng t : ti n b , b n thân, c g ng, làm phi n, d a d m vào ch tr ng cơu sau cho thích h p a T lƠm l y vi c c a lƠầầầầầầ lƠm l y công vi c c a ầầầầầ mƠ khôngầầầầầầ vƠo ng b T lƠm l y vi c c a giúp cho em mauầầầầầầầ vƠ khôngầầầầầầầ ng 7.2.3.3 Các b i khác i khác c ti n hành - Giáo viên nêu v n đ , h ng d n cho h c sinh cách th o lu n - Giáo viên chia l p thƠnh nhóm vƠ có th gi i h n kho ng th i gian dƠnh cho nhóm th o lu n, phát bi u th o lu n - Các nhóm đ c l p th o lu n: nhóm tr ng nêu v n đ , t ng cá nhơn phát bi u ý ki n vƠ đ n th ng nh t ý ki n chung c a nhóm - H c sinh trình bƠy k t qu th o lu n: đ i di n nhóm trình bƠy ý ki n c a nhóm tr c c l p, nhóm khác có th nêu ý ki n khác ho c b sung - Giáo viên nh n xét ng n g n-ý ki n nƠo vƠ gi i thích lí Ngoài ra, giáo viên có th khen ng i hay nh c nh tinh th n, thái đ lƠm vi c, s sáng t o c a nhóm trình ti n hƠnh th o lu n 7.2.3.4 Các yêu c u s ph m 33 - T ch c nhóm phù h p, t 2-6 h c sinh; t o không khí tho i mái, thơn thi n vƠ tin c y nh ng nghiêm túc nhóm, có nh v y em m i phát bi u m t cách t nhiên; tránh hi n t ng có đông h c sinh m t nhóm vƠ hi n t ng c ng th ng gi t o hay đùa c t th o lu n - Nên t o u ki n cho h c sinh thay phiên lƠm nhóm tr - V n đ th o lu n ph i thi t th c, g n g i vƠ đ ng vƠ th kí c em quan tơm Cơu h i th o lu n ph i v a s c v i h c sinh (nêu cơu h i khó chia nh thƠnh nh ng cơu h i có tính ch t g i ý) Tránh đ a hƠnh vi, tình hu ng xa l hay cơu h i đ n gi n ho c khó đ i v i h c sinh - C n t o u ki n cho m i h c sinh t bƠy t ý ki n c a giáo viên nên đ ng viên, khen ng i k p th i đ t o không khí ph n kh i vƠ thi đua lƠnh m nh gi a nhóm vƠ gi a thƠnh viên m i nhóm 7.2.4.ă óngăvai 7.2.4.1 Mô t ph ng pháp óng vai lƠ ph ng pháp t ch c cho h c sinh th c hƠnh m t s cách ng x nƠo m t tình hu ng gi đ nh 7.2.4.2 u m - H c sinh đ môi tr c rèn luy n, th c hƠnh nh ng k n ng ng x vƠ bƠy t thái đ ng an toƠn tr c áp d ng vƠo th c ti n - Gơy h ng thú vƠ thu hút h c sinh - T o u ki n phát huy tính sáng t o c a h c sinh - Khích l h c sinh thay đ i thái đ , hƠnh vi theo h ng tích c c - Có th th y tác đ ng vƠ hi u qu c a l i nói, vi c lƠm c a vai di n 7.2.4.3 Các b c ti n hành - Giáo viên chia nhóm, giao nhi m v đóng vai cho t ng nhóm vƠ quy đ nh rõ th i gian chu n b , th i gian đóng vai - Các nhóm th o lu n chu n b đóng vai - Các nhóm lên đóng vai - C l p th o lu n, nh n xét: + Cách ng x c a vai di n phù h p hay ch a phù h p? Ch a phù h p nào? 34 ch + C m xúc c a h c sinh th c hi n cách ng x ? Khi nh n đ c cách ng x (đúng ho c sai)? - Giáo viên k t lu n v cách ng x c n thi t tình hu ng 7.2.4.4 Các yêu c u s ph m - Tình hu ng đóng vai ph i phù h p v i ch đ bƠi h c, phù h p v i l a tu i, trình đ h c sinh vƠ u ki n, hoƠn c nh l p h c - Tình hu ng ph i đ m , không cho tr c “k ch b n”, l i tho i - Ph i dƠnh th i gian phù h p cho nhóm chu n b đóng vai - Ng i đóng vai ph i hi u rõ vai c a bƠi t p đóng vai đ không l c đ - Nên khích l c nh ng h c sinh nhút nhát tham gia - Nên có hóa trang vƠ đ o c đ n gi n đ t ng tính h p d n c a trò ch i đóng vai Ví d : d y Bài 12: Tôn tr ng th t , tài s n c a ng i khác, giáo viên có th t ch c cho h c sinh th c hi n trò ch i đóng vai sau: Tình hu ng: Trong Nam Minh h c nhà bác đ a th đ n nh chuy n th cho ông T hàng xóm v ng Nam nói v i Minh: Hà ông T g i t n ây th c a c v Chúng minh bóc xem N u Minh, em s làm đó? Ho c t ch c cho h c sinh đóng vai tình hu ng c a Bài 6: Chia s vui bu n b n: + Chúc m ng b n đ c m t t, b n làm đ c m t vi c t t, sinh nh t b n… + An i, đ ng viên, giúp đ b n b n g p khó kh n h c t p, b n b m m t, gia đình b n g p u không may… 7.2.4.5 đóng vai khác đóng k ch, đóng ti u ph m? - óng vai d y h c đ o đ c k ch b n; H c sinh th o luơn nhóm t 5ph đ n 10ph Quan tơm đ n cách ng x có phù h p hay ch a phù h p v i chu n m c đ o đ c, c m xúc c a h c sinh th c hi n cách ng x đó; gi n 35 dùng đóng vai đ n - óng k ch,, đóng ti u ph m: K ch b n có s n; H c sinh đ ct pd t; Quan tơm đ n trình đ di n xu t, tính ngh thu t; Có dƠn d ng, chu n b ph c trang, đ o c m t cách công phu 7.2.5.ăT ăch cătròăch i 7.2.5.1 Mô t ph ng pháp T ch c trò ch i lƠ ph ng pháp t ch c cho h c sinh th c hi n nh ng thao tác, hƠnh đ ng phù h p v i chu n m c đ o đ c thông qua trò ch i nƠo 7.2.5.2 Tác d ng - T ch c trò ch i lƠm cho không khí h c t p tr nên sôi n i, sinh đ ng h n nên em h ng thú v i vi c h c t p h n - Qua vi c tham gia trò ch i, h c sinh th c hi n đ c nh ng thao tác, hƠnh vi đ o đ c m t cách nh nhƠng, t nhiên, tho i mái T đó, em có th t tin v n d ng chúng vƠo th c ti n cu c s ng c a - Bên c nh đó, vi c t ch c trò ch i t ng c ng giáo d c m i quan h đ o đ c mang tính nhơn gi a em, rèn luy n cho h c sinh s t tin, m nh d n tr c đám đông, giáo d c ý th c ham h c h i, mang l i ni m vui nh n th c, phát huy tính tích c c, ch đ ng h c t p c a emầ 7.2.5.3 Các lo i trò ch i - Trò ch i Phóng viên - Trò ch i Ghép hoa - Trò ch i Xemătranhăk ăv ăng 7.2.5.4 Các b iăanhăhùng ầ c ti n hành - Giáo viên giúp h c sinh n m v ng: n i dung, tên trò ch i, cách ch i, lu t ch iầ - H c sinh th c hi n trò ch i - Giáo viên nh n xét, đánh giá sau ch i 7.2.5.5 Các yêu c u s ph m - Trò ch i ph i d t ch c vƠ th c hi n, ph i phù h p v i ch đ bƠi đ o đ c, v i đ c m vƠ trình đ h c sinh, v i qu th i gian, v i hoƠn c nh, u ki n th c t c a l p h c, đ ng th i ph i không gơy nguy hi m cho h c sinh - H c sinh ph i n m đ c quy t c ch i vƠ ph i tôn tr ng lu t ch i 36 - Ph i quy đ nh rõ th i gian, đ a m ch i - Ph i phát huy tính tích c c, ch đ ng, sáng t o c a h c sinh, t o u ki n cho h c sinh tham gia t ch c, u n t t c khơu: t chu n b , ti n hƠnh trò ch i vƠ đánh giá sau ch i - Trò ch i ph i đ c luơn phiên, thay đ i m t cách h p lí đ không gơy nhƠm chán cho h c sinh - Sau ch i, giáo viên c n cho h c sinh th o lu n đ nh n ý ngh a giáo d c c a trò ch i 7.2.6.ăT ăch căđi uătra 7.2.6.1 Mô t ph ng pháp T ch c u tra lƠ ph ng pháp t ch c cho h c sinh tìm hi u th c tr ng nh ng v n đ th c t xung quanh liên quan đ n bƠi đ o đ c 7.2.6.2 Tác d ng - i u tra lƠ m t c u n i quan tr ng giúp v n d ng ki n th c đ o đ c, m r ng hi u bi t v cu c s ng xung quanh, hòa nh p c ng đ ng xư h i, g n vi c h c t p tr nhƠ ng v i th c t xư h i phong phú - Qua đó, em có thái đ trách nhi m đ i v i nh ng v n đ mƠ xư h i quan tâm gi i quy t, đ nh h ng cho vi c th c hi n hƠnh vi đ o đ c c a m t cách thích h p, mang tính t giác cao Ví d : d y BƠi 8: Bi t n th ng binh, li t s , giáo viên có th t ch c cho em tìm hi u hoƠn c nh c a m t hay m t s gia đình th ng binh, li t s g n nhƠ vƠ nêu nh ng vi c lƠm c n thi t, phù h p v i kh n ng đ giúp đ h 7.2.6.3 Các b c ti n hành - Giao nhi m v u tra - B Tr c nƠy th c phát phi u u tra giáo viên c n h ng đ c th c hi n vƠo cu i ti t đ o đ c ng d n h c sinh: + N i dung u tra + a m u tra + Cách ti n hƠnh, cách ghi chép + Yêu c u v k t qu , s n ph m + Th i gian vƠ th i h n hoƠn thƠnh - i u tra c a h c sinh: h c sinh th c hi n nhi m v u tra Sau đó, em 37 hoƠn thƠnh phi u u tra, b n báo cáo (n u c n) vƠ trình bƠy k t qu tr c l p 7.2.6.4 Các yêu c u s ph m - N i dung u tra ph i phù h p v i bƠi o đ c, v i kh n ng c a h c sinh ti u h c - Công vi c u tra ph i mang ý ngh a xư h i nh t đ nh đ có tác d ng giáo d c thi t th c - C n có phi u u tra, m u báo cáo phát cho h c sinh - Giáo viên c n có bi n pháp ki m tra vi c th c hi n c a h c sinh (Giáo viên tr c ti p ki m tra ho c ph i h p v i gia đình, đ i ng t qu nầ) vƠ đánh giá k p th i k t qu đ t đ c c a em 7.2.7.ăPh ngăphápăd ăán 7.2.7.1 Mô t ph Ph ng pháp ng pháp d án đ c hi u nh lƠ m t ph ng pháp ng i h c th c hi n m t nhi m v h c t p ph c h p, có s k t h p gi a lí thuy t v i th c ti n, th c hƠnh Nhi m v nƠy đ c ng i h c th c hi n v i tính t l c cao toƠn b trình h c t p, t vi c xác đ nh m c đích, l p k ho ch, đ n vi c th c hi n d án, ki m tra, u ch nh, đánh giá trình vƠ k t qu th c hi n Trong ch ng trình đ o đ c l p 5, có th t ch c cho h c sinh th c hi n m t s d án nh : d án tuyên truy n phòng ch ng HIV/AIDS, phòng ch ng ma túy c ng đ ng dân c ; d án làm s ch, làm đ p môi tr nguyên thiên nhiên c a đ a ph ng quê h ng; d án ti t ki m, b o v tài ng; d án ng h tr em n c có chi n tranh… 7.2.7.2 u m - G n lý thuy t v i th c hƠnh, t vƠ hƠnh đ ng, nhƠ tr ng vƠ xư h i - Kích thích đ ng c , h ng thú h c t p c a h c sinh - Phát huy tính t l c, tinh th n trách nhi m; phát tri n kh n ng sáng t o, rèn luy n tính b n b , kiên nh n; k n ng h p tác; n ng l c đánh giá - H c sinh có c h i rèn luy n nhi u k n ng s ng quan tr ng nh : giao ti p, quy t đ nh, gi i quy t v n đ , đ t m c tiêuầ 7.2.7.3 Các b c ti n hành - Ch n đ tài xác đ nh m c đích c a d án: 38 + Giáo viên có th gi i thi u m t s h ng đ tƠi đ h c sinh l a ch n vƠ c th hóa + Trong m t s tr ng h p, vi c đ xu t đ tƠi có th t phía h c sinh - Xây d ng đ c h ng, k ho ch th c hi n: Trong giai đo n nƠy, h c sinh v i s ng d n c a giáo viên xơy d ng đ c ng, k ho ch cho vi c th c hi n d án Trong vi c xơy d ng k ho ch c n xác đ nh nh ng công vi c c n lƠm, th i gian d ki n, cách ti n hƠnh, ng i ph trách m i công vi cầ - Th c hi n d án: Các thƠnh viên th c hi n công vi c theo k ho ch đư đ cho nhóm vƠ c cá nhơn - Thu th p k t qu công b s n ph m: K t qu th c hi n d án có th đ vi t d iăd ngăthuăho ch,ăbáoăcáo (Ví d : báo cáo k t qu u tra v tình hình th c hi n Lu t Giao thông đ a ph c đ a ph ng, v th c tr ng vi c b o v công trình công c ng ngầ) S n ph m d án c ng có th tranh, nh,ămôăhìnhầ đ tri n lưm, c ng có th lƠ nh ng s năph măphiăv tăth ănh : di năm tăv ăk ch,ăm tăcu cătuyênă truy n,ăv năđ ngăb oăv ă môiătr ngătrong c ngă đ ng,ă m tăcu căquyênăgópăti n,ă sáchăv ,ăđ ădùngă ngăh ănhơnădơn vùngăbưoăl tầ S n ph m d án có th đ bƠy gi a nhóm h c sinh, có th đ c gi i thi u nhƠ tr c trình ng hay ngoƠi xư h i - ánh giá d án: Giáo viên vƠ h c sinh đánh giá trình th c hi n, k t qu vƠ kinh nghi m đ t đ c T rút kinh nghi m cho d án ti p theo 7.2.7.4 Các yêu c u s ph m - tƠi d án ph i phù h p v i ch đ bƠi đ o đ c vƠ g n li n v i v n đ , tình hu ng th c ti n - M c tiêu d án ph i rõ rƠng vƠ có tình kh thi - C n t o c h i đ t ng c ng s tham gia c a h c sinh d án, nhiên nhi m v c a h c sinh ph i phù h p v i trình đ vƠ kh n ng c a em 7.2.8.ăTrìnhăbƠyătr căquan 7.2.8.1 Mô t ph ng pháp Trình bƠy tr c quan lƠ ph đ c s d ng ph i h p v i ph ng pháp s d ng ph ng ti n tr c quan (th ng ng pháp k chuy n) 7.2.8.2 Tác d ng - LƠm cho truy n đ c tr c quan sinh đ ng, có s c h p d n, không b khô khan, 39 tr u t ng - Giúp h c sinh hình thƠnh đ c nh ng bi u t ng v hƠnh vi đ o đ c, d vƠ nh lơu nh ng tri th c, nh ng hình nh đư l nh h i đ 7.2.8.3 Nh ng ph - Nh ng ph nh c ng ti n có th s d ng ng ti n có hình kh i: + Các lo i đ dùng, mô hình, v t li u t nhiên đ c s d ng đ ti n hành trò ch i, gi ng gi i, t p luy n theo m u hƠnh vi, d ng ho t c nhầ Ví d , đ s m vai c giƠ, có th c n g y, kính m nónầ + Các lo i d ng c , công c ph c v cho vi c th c hƠnh, rèn luy n, tham gia ho t đ ng ngo i khóaầ Ví d , tham gia lao đ ng v sinh tr ng l p c n có ch i, d ng c hót rác, x ngầ - Nh ng ph ng ti n in, v : + Các lo i tranh, nh, hình v ầ minh h a cho tình ti t, tình hu ng, hƠnh vi c a truy n k đ o đ c theo cách chu n m c hƠnh vi, ho c đ c đ a đ h c sinh đánh giá, x lý trình th c hƠnh + Các lo i phi u h c t p đ c s d ng ch y u trình th c hƠnh l p, ngoƠi l p đ ki m tra h c sinh Trong nh ng phi u nƠy, có th có nh ng lo i cơu h i; bƠi t p khác v tri th c, thái đ , k n ng, hƠnh vi đ o đ c N i dung c a cơu h i, bƠi t p có th đ - Nh ng ph c di n đ t b ng l i ho c qua tranhầ ng ti n k thu t nghe ậ nhìn: phim đèn chi u, b ng videoầ 7.2.8.4 Yêu c u đ i v i ph - Chu n b ph ng ti n giáo viên ng ti n tr c quan cho chúng ph n ánh đ ct t ng ch đ o c a tình ti t vƠ tình hu ng c b n m u ch t, c a truy n, đ m b o tính logic ph m b o tính th m m , rõ rƠng, đ l n c n thi t, s l ng ti n tr c quan; tránh s d ng nh ng ph không rõ rƠng, có kích th t ph ng ng v a đ c a ng ti n x u, có nh ng chi ti t th a, c nh m b o s th ng nh t gi a t ng ph n l i k v i vi c gi i thi u nh ng tình ti t ng c a ph ng ti n tr c quan; tránh tình tr ng l i k không n kh p v i ng ti n tr c quan, gơy s hi u l m h c sinh ho c lƠm cho h c sinh m t ni m tin, 40 không h ng thú h c t p -H ng d n cho h c sinh s d ng ph ng ti n tr c quan đ k l i truy n, đ c ng c vƠ ki m tra - Giáo viên ph i chu n b k n i dung giáo d c đ o đ c s đ c chuy n t i b ng ti n tr c quan - Chu n b k nh ng cơu h i đ giúp h c sinh khai thác n i dung 7.3.ăC uătrúcăgiáoăán Tên Th i gian ầầầ M c tiêu: C n xác đ nh nh ng n i dung sau - Ki n th c - K n ng hƠnh vi - Thái đ TƠi li u vƠ ph ng ti n Các ho t đ ng d y-h c ch y u a Ki m tra bƠi c b BƠi m i Ho t đ ng 1: Tên ho t đ ng (phút) - M c tiêu - Cách ti n hƠnh - K t lu n Ho t đ ng 2: Tên ho t đ ng (phút) - M c tiêu - Cách ti n hƠnh - K t lu n Ho t đ ng 3ầ c C ng c d Ho t đ ng n i ti p 7.4.ăHìnhăth căd y- h cătrongămônă oăđ că ăti uăh c - D y h c l p - D y h c t i hi n tr ng 41 - Tham quan - Ho t đ ng ngo i khóa - D y h c theo nhóm - D y h c cá nhơn - T ch c cho h c sinh t h c * L uăỦ: - L a ch n hình th c d y - h c tùy thu c vƠo s l ng h c sinh tham gia, không gian ti n hƠnh, m c đích c a bƠi - Các hình th c d y-h c không t n t i đ c l p mƠ có m i liên h ch t ch , đan xen 7.4.1.ăD yăh căt iăhi nătr ng - LƠ hình th c d y - h c r t có hi u qu (h p d n, sôi đ ng) h c sinh đ n i công c ng, ngoƠi xư h i sơu đ c tri th c gi h c gơy đ c c m xúc m nh m ch c h c sinh, kh c o đ c - Yêu c u đ i v i giáo viên c n xác đ nh: + Chu n m c liên quan đ n đ i t + Hi n tr ng nƠo? ng có phù h p v i đ i t + N u ti n hƠnh ng không? có tr ng i gì? + Giáo án c n chu n b chi ti t: *Nh ng ho t đ ng nƠo đ c t ch c cho h c sinh t i hi n tr ng (quan sát, th o lu n, ghi chép, rút bƠi h c, nêu s bi n pháp gi i quy t tình hu ngầ) *Nh ng ph ng pháp d y-h c nƠo đ *Th i gian d ki n t i hi n tr c v n d ng ng lƠ bao lơu (ti t ho c ti t c a bƠi) 7.4.2.ăD y - h cătheoăhìnhăth căthamăquan - Tham quan d y - h c đ o đ c giúp cho h c sinh có u ki n tr c ti p quan sát s v t, hi n t ng hƠnh vi đ o đ c, phát tri n h ng thú nh n th c, quy t tơm gi i quy t v n đ th c ti n - Yêu c u đ i v i giáo viên: + Xác đ nh rõ m c đích, n i dung, đ a m, th i gian, ph ng ti n l i + Ph bi n rõ k ho ch, giao nhi m v c th cho h c sinh +H ng d n công vi c cho h c sinh trình tham quan nh quan sát s 42 v t, hi n t ng hƠnh vi đ o đ c liên quan, ghi chép nh ng n i dung c n thi t + Sau tham quan c n t ch c cho h c sinh th o lu n, báo cáo, v ch ch ng trình hƠnh đ ng mang tính th c ti n 7.4.3.ăD y - h cătheoăhìnhăth căngo iăkhóa - Ho t đ ng ngo i khóa nh lao đ ng, công tác xư h i, công tác t thi nầ - Yêu c u: + Xác đ nh m c đích, đ i t ng, đ a m, th i gian, ph ng ti n ti n hƠnh ho t đ ng + Giáo viên ph bi n k ho ch, giao nhi m v cho h c sinh + H c sinh ti n hƠnh ho t đ ng nƠy ngoƠi ti t đ o đ c + C n t o u ki n cho h c sinh báo k t qu , đánh giá nh ng vi c lƠm 7.5 C năc ki mătra - đánhăgiáăk tăqu ăh căt pămônă oăđ căc aăh căsinh 7.5.1.ăC năc 7.5.1.1.V tri th c - H c sinh n m v ng, phát bi u đ c n i dung: - Yêu c u c a chu n m c hƠnh vi - S c n thi t ph i th c hi n chu n m c - Cách th c hi n hƠnh vi nh th nƠo? 7.5.1.2.V thái đ , tình c m: H c sinh ph i có nh ng thái đ , tình c m đ n đ i v iđ it ng, hƠnh đ ng (tích c c hay tiêu c c) liên quan đ n chu n m c 7.5.1.3.V hành vi, thói quen đ o đ c: h c sinh có hƠnh vi đ n phù h p v i bƠi h c đ o đ c vƠ có thói quen t -M cđ đ tđ - Môi tr ng ng c c a h c sinh (tri th c, thái đ tình c m, hƠnh vi) ng, u ki n cu c s ng đ h c sinh bƠy t thái đ , th c hi n hƠnh vi 7.5.2.ăCáchăđánhăgiá 7.5.2.1 Ki m tra-đánh giá tri th c đ o đ c c a h c sinh - Không ki m tra h c thu c lòng ph n ghi nh (bƠi h c) - Cách th c ki m tra: + Ki m tra nói: yêu c u h c sinh tr l i nh ng cơu h i v s c n thi t, cách th c hi n chu n m c hƠnh vi, nh “T i sao?”, “Nh th nƠo?”ầ y uđ c v n d ng sau t ng bƠi đ o đ c 43 cách ki m tra nƠy ch + Ki m tra vi t: h c sinh tr l i d i d ng tr c nghi m t lu n (ch quan), tr c nghi m khách quan Tr c nghi m t lu n h c sinh ph i tr l i cơu h i m thƠnh bƠi vi t ó lƠ nh ng cơu h i v s c n thi t, cách th c hi n chu n m c hƠnh vi nh “T i sao?”, “Nh th nƠo?”, “Có l i gì?”, “Có h i gì?”ầ Tr c nghi m khách quan: h c sinh tr l i cơu h i d i d ng cơu h i đúng-sai, cơu h i nhi u l a ch n, cơu h i ghép đôi, cơu h i n thêm Cách ki m tra vi t th ng đ c dùng cho ki m tra h c k , cu i n m hquâ c 7.5.2.2 Ki m tra - đánh giá thái đ , tình c m đ o đ c c a h c sinh - Ki m tra nói: + Giáo viên có th yêu c u h c sinh bƠy t thái đ , tình c m c a th c hi n nh ng hƠnh vi theo chu n m c gi i thích đ ng c vi c lƠm + Giáo viên có th đ a vƠi hƠnh vi, phát bi u nƠo vƠ h c sinh tr l i tán thành hay không tán thành - Ki m tra vi t: giáo viên đ a s cơu d n hay phát bi u vƠ yêu c u h c sinh bƠy t thái đ v i m c đ nh tán thƠnh, phơn vơn, không tán thƠnhầ - Quan sát hƠnh vi c a h c sinh qua hƠnh đ ng h c t p, lao đ ng v sinh, đ i x v i b nầ 7.5.2.3 Cách ki m tra - đánh giá hành vi đ o đ c c a h c sinh - Ki m tra nói: + Giáo viên yêu c u h c sinh k l i nh ng hƠnh vi, nh ng vi c đư lƠm + K t h p lƠm s bƠi t p b ng mi ng nh nh n xét hƠnh vi đ o đ c, x lý tình hu ng đ o đ c (vi c gi i bƠi t p đ o đ c nƠy m i ch lƠ k n ng ch ch a ph i lƠ hƠnh vi đích th c) - Ki m tra vi t + Nh n xét hƠnh vi đ o đ c + X lý tình hu ng đ o đ c + T đánh giá hƠnh vi c a qua bƠi đ o đ c - Quan sát vi c lƠm, hƠnh đ ng c a h c sinh + Trò ch i + Ho t đ ng th ng ngƠy 44 - Thông qua b n bè, ph huynh h c sinh, t ch c xư h iầ 7.6 Th căhƠnh - Xem b ng hình - So n giáo án vƠ d y m t s ti t ch 45 ng trình môn đ o đ c ti u h c ... quen hƠnh vi đ o đ c t - nh h c ý th c ng ng ng cho môn h c v n i dung giáo d c đ o đ c cho h c sinh ti u h c có th tích h p qua môn h c nƠy - nh h ng cho h c sinh ti u h c rèn luy n hƠnh vi vƠ thói... 26 ng cho ho t đ ng c a giáo viên vƠ h c sinh vi c l a ch n n i dung, ph t ch c d y h c cho đ t đ ng pháp, hình th c c nh ng m c tiêu + Gi i thi u nh ng tài li u, ph ng ti n c n thi t cho bƠi... Că ăTI UăH C V ăTRệ,ăM C TIểU VẨă Că I MăC A Bài MỌNă 5.1.ăV ătrí,ăm c tiêu môn Oă Că ăTI UăH C oăđ că ăti uăh c 5.1.1.ăV ătrí - Môn o đ c có kh n ng giáo d c đ o đ c cho h c sinh ti u h c m t
- Xem thêm -

Xem thêm: Học phần đạo đức và PPGD đạo đức ở tiểu học (dùng cho bậc TCCN) , Học phần đạo đức và PPGD đạo đức ở tiểu học (dùng cho bậc TCCN) , Học phần đạo đức và PPGD đạo đức ở tiểu học (dùng cho bậc TCCN)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay