Giáo dục chính trị TCCN

82 98 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 13:18

Ch ng m đ u NH P MÔN GIÁO D C CHÍNH TR I Khái ni m đ i t ng h c t p Khái ni m, m c tiêu, yêu c u môn h c a Chính tr môn h c Giáo d c tr - Chính tr toàn b nh ng ho t đ ng có liên quan đ n m i quan h giai c p, dân t c, qu c gia t ng l p xã h i, mà c t lõi v n đ giành quy n, trì s d ng quy n l c nhà n c, xác đ nh hình th c t ch c, nhi m v n i dung ho t đ ng c a nhà n c (T n Bách khoa Vi t Nam) - Giáo d c Chính tr môn h c bao g m n i dung c b n nh t c a Tri t h c Mác - Lênin, K inh t tr Mác - Lênin, Chngh a xã h i khoa h c, T t ng H Chí Minh ng l i cách m ng c a ng C ng s n Vi t Nam nh m hình thành th gi i quan, ph ng pháp lu n khoa h c, b n l nh tr , ni m tin n ng l c ho t đ ng th c ti n cho cán b , đ ng viên nhân dân, đáp ng yêu c u xây d ng phát tri n c a đ t n c b M c tiêu yêu c u c a môn h c * M c tiêu c a môn h c - V ki n th c: + N m v ng nh ng n i dung c b n nh t v th gi i quan ph ng pháp lu n c a ch ngh a Mác - Lênin; ngu n g c, n i dung c b n Ủ ngh a t t ng H Chí Minh; + Hi u bi t trình bày đ c n i dung c b n v đ ng l i cách m ng c a ng C ng s n Vi t Nam qua th i k , nh t đ ng l i đ i m i c a ng l nh v c t n m 1986 đ n -V k n ng: + B c đ u hình thành nhân sinh quan, th gi i quan ph ng pháp lu n c a ch ngh a Mác - Lênin, t t ng H Chí Minh, v n d ng vào h c t p, rèn luy n công tác sau này; + Rèn luy n đ c tác phong công nghi p, l l i làm vi c c a ng i lao đ ng m i -V thái đ : ng + Hình thành b n l nh tr ph m ch t đ o đ c, ph n đ u tr thành i h c sinh t t, ng i công dân t t + C ng c ni m t hào, tin t ng vào s lãnh đ o c a ng C ng s n Vi t Nam đ ng xã h i ch ngh a mà ng Ch t ch H Chí Minh ch n; +B id ng tinh th n yêu n c, yêu lao đ ng, rèn luy n, đóng góp tích c c vào th ng l i c a s nghi p công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n * Yêu c u môn h c c; - H c sinh bi t g n nh n th c lỦ lu n đ th c ti n cách m ng Vi t Nam; ng l i cách m ng c a - K t h p h c t p v i rèn luy n, liên h v i vai trò c a ng h c chuyên nghi p; v i cu c s ng ngh nghi p sau tr ng it ng v i i h c sinh trung ng, nhi m v nghiên c u, h c t p i t ng môn h c Giáo d c tr nh ng nguyên lỦ c a ch ngh a Mác - Lênin, t t ng H Chí Minh, đ ng l i c a ng C ng s n Vi t Nam, sách, pháp lu t c a Nhà n c đ ng, ph ng pháp đ th c hi n n i dung vào th c ti n cách m ng Vi t Nam - Giáo d c tr có nhi m v trang b cho h c sinh hi u bi t v : + Th gi i quan, ph ng pháp lu n tri t h c, h c thuy t kinh t , lỦ lu n tr - xã h i c a ch ngh a Mác - Lênin; + H th ng t t ng H Chí Minh v nh ng v n đ c b n c a cách m ng Vi t Nam; + S đ i c a ng C ng s n Vi t Nam đ ng l i cách m ng c a cách m ng dân t c dân ch nhân dân đ n cách m ng xã h i ch ngh a ng t + Nh ng ki n th c c b n v giáo d c công dân đ h c t p rèn luy n tr thành ng i công dân t t, ng i lao đ ng có ích cho xã h i II Ph ng pháp h c t p Áp d ng ph ng pháp h c t p tích c c Vi c h c t p c n liên h v i ngh nghi p t ng lai th c ti n cu c s ng III ụ ngh a h c t p Góp ph n hình thành th gi i quan, ph ng pháp lu n khoa h c - Môn h c góp ph n hình thành th gi i quan, ph ng pháp lu n khoa h c cho ng i h c nhìn nh n s v n đ ng c a t nhiên, xã h i t ng i; nh ng quan m tr , đ o đ c… góp ph n c i t o, phát tri n hi n th c - Giáo d c tr nh m nâng cao trình đ giác ng tr cho công dân, m t nh ng n i dung quan tr ng giáo d c ng i đào t o ngh nghi p B i d ng nh n th c, n ng l c hành đ ng rèn luy n đ o đ c - Truy n bá ch ngh a Mác - Lênin, t t ng H Chí Minh; góp ph n b i d ng ph m ch t tr , ni m tin vào ng đ ng xã h i ch ngh a mà ng nhân dân ta l a ch n u tranh ch ng nh ng lu n m sai trái xuyên t c c a th l c thù đ ch - V n d ng vào th c ti n cu c s ng, rèn luy n ph m ch t tr , đ o đ c, l i s ng; Ủ th c k lu t, tinh th n trách nhi m công tác, Ủ th c ngh nghi p c a m i ng i CÂU H I ÔN T P Làm rõ s c n thi t ý ngh a h c t p môn Giáo d c tr u ki n hi n Liên h nh n th c c a b n thân? Trình bày đ i t ng ph ng pháp h c t p môn Giáo d c tr c a h c sinh trung c p chuyên nghi p? Ch ng CH NGH A MÁC - LÊNIN 1.1 C s , trình hình thành phát tri n ch ngh a Mác - Lênin 1.1.1 Khái ni m b ph n c u thành ch ngh a Mác - Lênin Ch ngh a Mác - Lênin C.Mác, Ph ngghen sáng l p t nh ng n m 40 c a th k XIX đ c V I Lênin b sung, phát tri n hoàn thi n u ki n m i c a l ch s th gi i đ u th k XX 1.1.1.1.Ch ngh a Mác - Lênin Ch ngh a Mác - Lênin h th ng lý lu n th ng nh t đ c c u thành t ba b ph n lý lu n c b n tri t h c Mác - Lênin, kinh t tr h c Mác - Lênin ch ngh a xã h i khoa h c; h th ng lý lu n khoa h c th ng nh t v m c tiêu, đ ng, bi n pháp, l c l ng th c hi n s nghi p gi i phóng giai c p công nhân, nhân dân lao đ ng, gi i phóng ng i, xây d ng thành công ch ngh a xã h i ch ngh a c ng s n 1.1.1.2.Ba b ph n c u thành ch ngh a Mac - Lênin Tri t h c Mác - Lênin khoa h c v nh ng quy lu t chung nh t c a t nhiên, xã h i t duy; có vai trò trang b cho ng i th gi i quan khoa h c ph ng pháp lu n đ n đ nh n th c c i t o th gi i Kinh t tr h c Mác - Lênin khoa h c nghiên c u nh ng quy lu t kinh t c a xã h i, đ c bi t c a ph ng th c s n xu t t b n ch ngh a, ch rõ b n ch t bóc l t; trình hình thành, phát tri n suy tàn c a ph ng th c s n xu t ch ngh a t b n d n đ n s đ i c a ph ng th c s n xu t m i ậ ph ng th c s n xu t c ng s n ch ngh a Ch ngh a xã h i khoa h c nghiên c u nh ng quy lu t chuy n bi n t xã h i t b n ch ngh a lên xã h i xã h i ch ngh a ph ng th c xây d ng xã h i m i Ch rõ giai c p vô s n nhân dân lao đ ng l c l ng th c hi n s chuy n bi n 1.1.2 C s hình thành ch ngh a Mác 1.1.2.1 i u ki n kinh t - xã h i Vào gi a th k XIX, ch ngh a t b n xác l p phát tri n nhi u n c Tây Âu S phát tri n c a ch ngh a t b n g n li n v i s đ i phát tri n giai c p công nhân thành l c l ng to l n Mâu thu n gi a giai c p t s n giai c p vô s n ngày gay g t Hàng lo t cu c đ u tranh t phát c a công nhân th gi i ch ng l i giai c p t s n n nh ng đ u th t b i S th t b i đòi h i ph i có lỦ lu n khoa h c d n đ ng cho giai c p công nhân đ u tranh Ch ngh a Mác đ i đáp ng nh ng đòi h i y 1.1.2.2.Ti n đ t t ng lỦ lu n khoa h c * Ti n đ t t ng lý lu n đ i ch ngh a Mác nh ng thành t u lỦ lu n đ nh cao c a nhân lo i nh : - Tri t h c c n c (Cant , Hêghen, Phoi b c); - Kinh t tr h c c n Anh (Ađam Xmít avít Ricácđô); - Ch ngh a xã h i không t ng Pháp (Xanh Ximông, Phu-riê; O-oen) * Ti n đ khoa h c t nhiên nh ng phát minh khoa h c nh : - Thuy t ti n hoá c a ác-uyn, - H c thuy t b o toàn chuy n hoá n ng l ng c a Lômônôx p, - H c thuy t v t bào 1.1.2.3.Vai trò nhân t ch quan C.Mác (1818 - 1883) Ph ngghen (1820 - 1895) k th a, ti p thu có ch n l c phát tri n nh ng ti n đ t t ng lỦ lu n, sáng t o h c thuy t c a Hai ông xây d ng ch ngh a v t bi n ch ng ch ngh a v t l ch s ; làm sáng t quy lu t hình thành, phát tri n, di t vong c a ch ngh a t b n vai trò l ch s toàn th gi i c a giai c p vô s n xoá b ch đ t b n ch ngh a, xây d ng thành công xã h i xã h i ch ngh a c ng s n ch ngh a Ch ngh a Mác đ i đáp ng đòi h i c p bách c a phong trào cách m ng th gi i Là s ph n ánh c a th c ti n xã h i thành t u trí tu c a loài ng i 1.1.3 Quá trình hình thành, phát tri n c a ch ngh a Mác - Lênin 1.1.3.1 Giai đo n C.Mác - Ph ngghen (1848 - 1895) Các Mác (1818 - 1883), Ph ngghen (1820 - 1895) đ u ng i c T n m 1844, hai ông b t đ u g p nhau, s m th ng nh t t t ng ho t đ ng tr Hai ông phát hi n s c m nh to l n c a giai c p công nhân chuy n bi n t l p tr ng tâm sang v t, t tinh th n dân ch sang tinh th n cách m ng Các Mác ng ghen vi t nhi u tác ph m hình thành ba b ph n c u thành ch ngh a Mác Hai ông tham gia sáng l p lãnh t c a Qu c t I (1863 - 1876), đ t n n t ng cho s đ i phong trào công nhân qu c t N m 1889, Ph ngghen thành l p Qu c t II, m th i k phát tri n r ng c a phong trào B ng ho t đ ng lỦ lu n, sáng l p h c thuy t mang tên mình, Mác - ngghen đ a phong trào công nhân t t phát thành phong trào t giác phát tri n m nh m 1.1.3.2.Giai đo n V.I.Lênin phát tri n ch ngh a Mác (1895 - 1924) V.I.Lênin (1870 - 1924) đ u tranh, phê phán không khoan nh ng đ i v i m i k thù, b o v phát tri n sáng t o ch ngh a Mác- giai đo n ch ngh a đ qu c Ng i phân tích sâu s c nh ng mâu thu n n i t i c a ch ngh a đ qu c kh ng đ nh cách m ng vô s n có th n th ng l i m t vài n c, th m chí m t n c t b n phát tri n Cách m ng vô s n phong trào gi i phóng dân t c có m i quan h kh ng khít v i Mu n cho cách m ng vô s n th ng l i t t y u ph i xây d ng m t đ ng ki u m i c a giai c p công nhân ng ph i đ c t ch c ch t ch theo ch ngh a Mác Qua lãnh đ o th ng l i cu c Cách m ng xã h i ch ngh a Tháng M i Nga n m 1917 th c ti n xây d ng ch ngh a xã h i n c Nga Liên Xô (1917 - 1924), V.I Lênin phát tri n nh ng v n đ lỦ lu n m i ó lỦ lu n nhà n c cách m ng, xây d ng quy n Xô vi t; phát tri n kinh t , khoa h c - k thu t, phát tri n l c l ng s n xu t, xây d ng quan h s n xu t m i; công nghi p hoá, n khí hoá toàn qu c; th c hi n dân ch xã h i ch ngh a V.I Lênin b sung, phát tri n ch ngh a Mác thành ch ngh a Mác - Lênin 1.1.3.3 Giai đo n sau V.I.Lênin (t 1924 cho đ n nay) V i b n ch t khoa h c cách m ng, ch ngh a Mác - Lênin có s c s ng b n v ng Các ng c ng s n đ u xác đ nh ch ngh a Mác - Lênin n n t ng t t ng, đ nh h ng hành đ ng c a M i ng c ng s n v n d ng, b sung, phát tri n ch ngh a Mác - Lênin v i nh ng n i dung m i, xây d ng đ ng l i cách m ng phù h p v i th c ti n đ t n c th i đ i m i ng C ng s n Vi t Nam kiên trì, v n d ng sáng t o, b sung, phát tri n kh ng đ nh: Cùng v i ch ngh a Mác - Lênin, t t ng H Chí Minh n n t ng t t ng kim ch nam cho hành đ ng c a ng ta s nghi p cách m ng c a nhân dân ta 1.2 Nh ng n i dung c b n c a ch ngh a Mác - Lênin 1.2.1 Ch ngh a v t bi n ch ng ch ngh a v t l ch s 1.2.1.1.Ch ngh a v t bi n ch ng, phép bi n ch ng v t lý lu n nh n th c  Ch ngh a v t bi n ch ng * Tìm hi u b n ch t c a th gi i: ây m t nh ng v n đ c b n c a tri t h c Có hai quan m c b n quan m v t quan m tâm - Ch ngh a tâm ( CNDT) cho r ng b n ch t th gi i Ủ th c, Ủ th c có tr c, v t ch t có sau, Ủ th c quy t đ nh v t ch t - Ch ngh a v t (CNDV) kh ng đ nh v t ch t có tr c, Ủ th c có sau, v t ch t quy t đ nh Ủ th c, Ủ th c ch s ph n ánh m t ph n th gi i v t ch t vào đ u óc ng i CNDV phát tri n qua ba hình th c: + CNDV ch t phác th i c đ i + CNDV siêu hình th i c n đ i + CNDV bi n ch ng C.Mác Ph ngghen sáng l p Ch ngh a v t bi n ch ng quan ni m m i s v t, hi n t ng th gi i bi u hi n r t đa d ng, phong phú khác nh ng đ u có chung b n ch t v t ch t  V.I Lênin đ nh ngh a: "V t ch t m t ph m trù tri t h c, dùng đ ch th c t i khách quan, đ c đem l i cho ng i c m giác, đ c c m giác c a chép l i, ch p l i ph n ánh t n t i không l thu c vào c m giác" - nh ngh a có th hi u theo ngh a c b n sau: Th nh t, v i t cách ph m trù tri t h c (phân bi t v i khái ni m hay ph m trù c a khoa h c c th khác) dùng đ ch m i th c t i khách quan Th c t i bi u hi n s t n t i c a d i hình th c s v t, hi n t ng t n t i khách quan, đ c l p v i Ủ th c c a ng i, không ph thu c vào Ủ th c c a ng i Hai là, thu c tính c b n nh t, chung nh t c a d ng v t ch t t n t i khách quan, không ph thu c vào c m giác, Ủ th c c a ng i Có th hi u m i th t n t i khách quan đ u v t ch t Ba là, Khi v t ch t (s v t c th ) tác đ ng vào giác quan, gây nên c m giác c c m giác c a ghi l i Vì v y ng i có kh n ng nh n th c đ c th gi i Do đó, v t ch t ph i có tr c; c m giác, Ủ th c c a ng i có sau, ch s ph n ánh đ i v i v t ch t, có ngu n g c t v t ch t - ụ ngh a c a đ nh ngh a v t ch t c a Lênin: + Gi i quy t đ c v n đ c b n c a tri t h c theo l p tr ng v t bi n ch ng + M đ ng cho ngành khoa h c c th sâu nghiên c u th gi i, tìm thêm nh ng d ng m i c a v t ch t + em l i ni m tin cho ng i vi c nh n th c th gi i c i t o th gi i  Các ph ng th c t n t i c a v t ch t - V n đ ng c a v t ch t + Khái ni m: “v n đ ng m t ph ng th c t n t i c a v t ch t, bao g m t t c m i s thay đ i m i trình di n v tr k t s thay đ i v trí đ n gi n cho đ n t duy" + V n đ ng thu c tính c h u c a v t ch t nên v n đ ng v t ch t không tách r i S v n đ ng c a v t ch t v nh vi n Ngu n g c v n đ ng t thân, mâu thu n bên trong, tác đ ng qua l i gi a y u t m t s v t hay gi a s v t v i Có hình th c v n đ ng c b n: c h c, lỦ h c, hoá h c, sinh h c, xã h i Các hình th c v n đ ng khác v ch t Không đ c quy g p hay so sánh hình th c v n đ ng v i hình th c v n đ ng khác Hình th c v n đ ng cao đ i t hình th c v n đ ng th p V n đ ng xã h i hình th c v n đ ng cao nh t, bao hàm m i hình th c v n đ ng khác - V n đ ng t đ i, đ ng im t ng đ i: + V n đ ng t đ i v n đ ng ph ng th c t n t i c a v t ch t, thu c tính c h u c a v t ch t Không đâu, không lúc có v t ch t mà l i s v n đ ng + ng im t ng đ i ch x y v i m t hình th c v n đ ng, có tính ch t cá bi t, ch x y m t quan h nh t đ nh Không có đ ng im t ng đ i không th có nh ng s v t c th , xác đ nh ng i không th nh n th c đ c b t c - Ý ngh a ph ng pháp lu n: cho ta cách nhìn s v t, hi n t ng tr ng thái đ ng; không c ng nh c, c đ nh tình hình thay đ i  Không gian th i gian - Khái ni m không gian dùng đ ch v trí t n t i c a s v t, hi n t ng k t c u hình d ng c a chúng - Khái ni m th i gian dùng đ ch trình v n đ ng, bi n đ i c a s v t, hi n t ng Không gian, th i gian thu c tính c h u c a v t ch t nên g n li n v i v t ch t v n đ ng V t ch t v n đ ng v n đ ng không gian th i gian Không gian, th i gian t n t i khách quan vô cùng, vô t n - Ý ngh a ph ng pháp lu n: mu n nh n th c s v t, hi n t ng, nh t thi t ph i có quan m l ch s c th , xem xét không gian, th i gian nh t đ nh, đ ng th i ph i d báo d đoán s v n đ ng c a s v t, hi n t ng t ng lai  Tính th ng nh t c a th gi i - Th gi i th ng nh t tính v t ch t Bi u hi n: + Th gi i v t ch t t n t i khách quan, đ c l p v i Ủ th c + Th gi i v t ch t vô t n, v n đ ng, chuy n hoá l n T t c đ u nguyên nhân, đ u k t qu c a nhau, đ u có ngu n g c v t ch t + M i l nh v c c a gi i t nhiên hay xã h i dù hình th c bi u hi n nh ng d ng c th khác chúng đ u v t ch t, đ u có liên h đ u ch u chi ph i b i nh ng quy lu t khách quan c a th gi i v t ch t - Ý ngh a ph ng pháp lu n: ho t đ ng nh n th c th c ti n ph i xu t phát t b n thân s v t, hi n th c khách quan mà phân tích, xem xét nó, ph i đ t m i quan h v i s v t, hi n t ng có liên quan, không đ c ch quan k t lu n  Quan m c a ch ngh a v t bi n ch ng v ý th c * Ngu n g c b n ch t c a ý th c - Khái ni m ý th c dùng đ ch toàn b đ i s ng tinh th n, s ph n ánh n ng đ ng sáng t o hi n th c khách quan c a ng i, g m ba y u t c b n nh t tri th c, tình c m Ủ chí c a ng i - Ngu n g c: ụ th c đ i t hai ngu n g c: ngu n g c t nhiên ngu n g c xã h i + Ngu n g c t nhiên g m b óc ng i th gi i khách quan Con ng i k t qu c a trình phát tri n lâu dài c a gi i t nhiên, s n ph m cao nh t c a gi i t nhiên ng i v i b não phát tri n cao, t đ i Ủ th c ụ th c thu c tính c a b óc ng i Th gi i khách quan (t nhiên, xã h i) t n t i bên ng i đ i t ng ph n ánh, ngu n g c t nhiên c a Ủ th c + Ngu n g c xã h i g m hai y u t lao đ ng ngôn ng : Ho t đ ng lao đ ng s n xu t làm cho b não ng i phát tri n, kh n ng nh n th c, sáng t o chinh ph c t nhiên ngày cao h n Ngôn ng đ i g n li n v i lao đ ng, tr thành ph ng ti n đ ng i giao ti p, di n đ t t t ng, Ủ th c - B n ch t c a ý th c s ph n ánh th gi i khách quan vào óc ng i c i bi n đi; hình nh ch quan v th gi i khách quan - Ý ngh a ph ng pháp lu n: Không ng ng nâng cao đ i s ng v t ch t t o u ki n cung c p d ng ch t c n thi t cho b não ho t đ ng, Trong ho t đ ng nh n th c th c ti n ph i bi t phát huy tính n ng đ ng sáng t o c a Ủ th c đ c i bi n hi n th c khách quan * Quan h gi a v t ch t ý th c: - V t ch t quy t đ nh ý th c: + V t ch t ti n đ , c s ngu n g c cho s đ i, t n t i phát tri n c a Ủ th c + i u ki n v t ch t th Ủ th c nh th Khi c s , u ki n v t ch t thay đ i Ủ th c c ng thay đ i theo + V t ch t quy t đ nh c n i dung, b n ch t khuynh h ng v n đ ng, phát tri n c a Ủ th c - Ý th c tác đ ng tr l i v t ch t: Ý th c v t ch t sinh quy t đ nh nh ng Ủ th c có tác đ ng to l n đ i v i v t ch t Tác đ ng thông qua ho t đ ng th c ti n c a ng i + ụ th c giúp ng i hi u đ c b n ch t, quy lu t v n đ ng phát tri n c a s v t, hi n t ng đ hình thành ph ng h ng, m c tiêu nh ng ph ng pháp, cách th c th c hi n ph ng h ng, m c tiêu + Nh có Ủ th c, ng i bi t l a ch n nh ng kh n ng phù h p nh m c i t o t nhiên xã h i, thúc đ y s v t phát tri n - Ý ngh a ph ng pháp lu n: + đ m b o s thành công c a ho t đ ng nh n th c hay th c ti n, ng i ph i xu t phát t th c ti n, tôn tr ng quy lu t khách quan + Ph i phát huy tính n ng đ ng ch quan, tính sáng t o c a ng i, phát huy tác đ ng tích c c c a Ủ th c, không trông ch , l i nh n th c hành đ ng c i t o th gi i  Phép bi n ch ng v t Phép bi n ch ng v t lỦ lu n khoa h c v m i liên h ph bi n v s v n đ ng, phát tri n c a m i s v t, hi n t ng, nh ng quy lu t chung nh t, ph bi n nh t c a m i trình v n đ ng, phát tri n t nhiên, xã h i t Phép bi n ch ng v t bao g m hai nguyên lỦ c b n; sáu c p ph m trù ba quy lu t c b n * Hai nguyên lý c b n: - Nguyên lý v m i liên h ph bi n + Th gi i có s v t, hi n t ng, chúng t n t i m i liên h v i nhau; s quy đ nh l n nhau, tác đ ng làm bi n đ i l n M t khác, y u t , m t m i s v t, hi n t ng c ng t n t i m i liên h ràng bu c l n nhau, chi ph i làm bi n đ i l n + M i liên h gi a s v t, hi n t ng r t đa d ng, muôn hình, muôn v Có m i liên h bên trong, bên ngoài; h th ng v i h th ng kia; m i liên h chung, riêng; tr c ti p, gián ti p; t t nhiên ng u nhiên; m i liên h c b n không c b n.v.v - Ý ngh a ph ng pháp lu n: + Ph i có quan m toàn di n quan m l ch s - c th , ph i xem xét k m i liên h b n ch t, bên s v t, hi n t ng + Tránh cách nhìn phi n di n, m t chi u, chung chung vi c nh n th c, gi i quy t m i v n đ th c ti n cu c s ng công vi c - Nguyên lý v s phát tri n + M i s v t, hi n t ng v n đ ng phát tri n không ng ng + V n đ ng di n có th theo khuynh h ng lên; khuynh h ng th t lùi, xu ng khuynh h ng v n đ ng theo vòng tròn, l p l i nh c + Phát tri n khuynh h ng v n đ ng t th p lên cao, t đ n gi n đ n ph c t p, t hoàn thi n đ n hoàn thi n theo chi u h ng lên c a s v t, hi n t ng; trình hoàn thi n v ch t nâng cao trình đ c a chúng Phát tri n khuynh h ng chung c a th gi i, có tính ph bi n, đ c th hi n m i l nh v c t nhiên, xã h i t duy: Trong t nhiên có phát tri n c a gi i vô sinh h u sinh Trong xã h i, có phát tri n c a ti n trình l ch s xã h i loài ng i Trong t nh n th c ng i ngày rõ h n, khám phá nh ng u bí n c a th gi i Nh n th c c a t ng ng i có h n, nh n th c c a ng i vô h n Nguyên nhân c a s phát tri n s liên h tác đ ng qua l i gi a m t, y u t bên c a s v t, hi n t ng, không ph i bên áp đ t, không ph i Ủ mu n ch quan c a ng i quy đ nh Con ng i ch có th nh n th c thúc đ y hi n th c phát tri n nhanh ho c ch m l i mà + Ý ngh a ph ng pháp lu n: Nguyên lỦ v s phát tri n giúp nh n th c s v t, hi n t ng theo xu h ng v n đ ng phát tri n, tránh đ c cách nhìn phi n di n, đ nh ki n, b o th Là c s khoa h c đ hình thành t t ng l c quan tr c nh ng khó kh n, th t b i công vi c cu c s ng, v ng tin vào t ng lai th c s h u, nhi u thành ph n kinh t , hình th c t ch c kinh doanh hình th c phân ph i + Các thành ph n kinh t b ph n quan tr ng c a n n kinh t , ho t đ ng theo pháp lu t, bình đ ng tr c pháp lu t, phát tri n lâu dài, h p tác, c nh tranh lành m nh Kinh t nhà n c gi vai trò lãnh đ o Kinh t t p th không ng ng c ng c phát tri n Kinh t nhà n c v i kinh t t p th ngày tr thành n n t ng v ng ch c c a n n kinh t qu c dân Kinh t t nhân m t nh ng đ ng l c c a n n kinh t Kinh t có v n đ u t n c đ c khuy n khích phát tri n + Các hình th c s h u h n h p đan xen v i t o thành t ch c kinh t đa d ng ngày phát tri n Các y u t th tr ng đ c t o l p đ ng b , lo i th tr ng t ng b c đ c xây d ng, phát tri n + Th c hi n nhi u ch đ phân ph i, th c hi n ch đ phân ph i ch y u theo k t qu lao đ ng + Nhà n c qu n lỦ, đ nh h ng, u ti t, thúc đ y s phát tri n kinh t - xã h i b ng pháp lu t, chi n l c, quy ho ch, k ho ch, sách l c l ng v t ch t - Ch tr ng hoàn thi n th ch kinh t th tr ng đ nh h ng xã h i ch ngh a hi n nay: + Gi v ng đ nh h ng xã h i ch ngh a c a n n kinh t th tr ng + Phát tri n hình th c s h u, thành ph n kinh t , lo i hình doanh nghi p + Phát tri n đ ng b y u t th tr ng lo i th tr ng + Nâng cao vai trò lãnh đ o c a ng, hi u l c, hi u qu qu n lỦ c a Nhà n c đ i v i n n kinh t th tr ng đ nh h ng xã h i ch ngh a 3.3.2.2 ng l i xây d ng h th ng tr  S c n thi t quan m đ i m i h th ng tr - Xây d ng h th ng tr Vi t Nam: + Khái ni m h th ng tr đ c ng C ng s n Vi t Nam s d ng t H i ngh Trung ng 6, khóa VI (3 - 1989) thay cho khái ni m chuyên vô s n tr c + H th ng tr m t ph m trù ch h th ng c c u c quan quy n l c, lãnh đ o qu n lỦ xã h i bao g m nhà n c, đ ng phái, t ch c tr - xã h i h p pháp nh ng vai trò ch đ o thu c v đ ng c m quy n + H th ng tr n c ta g m: ng C ng s n Vi t Nam, Nhà n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam, M t tr n t qu c Vi t Nam đoàn th tr - xã h i Các thành t có quan h g n bó, tác đ ng l n nhau, ng C ng s n Vi t Nam gi vai trò lãnh đ o, Nhà n c t ch c th c thi quy n l c c a nhân dân, M t tr n T qu c Vi t Nam đoàn th tr - xã h i t ch c phát huy quy n làm ch c a nhân dân 26 + Tr c đ i m i, ng tr ng nêu cao tinh th n làm ch c a nhân dân, kh c ph c ph n cách hi u c c đoan, m t chi u, t v chuyên vô s n Tuy nhiên, h n ch ch y u buông l ng chuyên vô s n c i t o xã h i ch ngh a, qu n lỦ xã h i, v n hóa ch ng l i âm m u, th đo n c a k thù i m i h th ng tr đòi h i khách quan c p thi t đ đ a n c ta v t qua kh i kh ng ho ng phát tri n -Quan m đ i m i h th ng tr : + K t h p ch t ch t đ u gi a đ i m i kinh t đ i m i tr , l y đ i m i kinh t làm tr ng tâm, t ng b c đ i m i tr + i m i làm cho h th ng tr ho t đ ng n ng đ ng, hi u qu h n, phù h p v i đ i m i toàn di n phát tri n kinh t th tr ng đ nh h ng xã h i ch ngh a, h i nh p qu c t + i m i h th ng tr toàn di n đ ng b , có k th a, có b c đi, hình th c cách làm phù h p + i m i h th ng tr t p trung vào ba n i dung ch y u đ i m i ch nh đ n ng; phát huy dân ch , xây d ng hoàn thi n Nhà n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam; đ i m i n i dung ph ng th c ho t đ ng c a M t tr n T qu c Vi t Nam đoàn th qu n chúng  Xây d ng ch nh đ n ng C ng s n Vi t Nam -S c n thi t đ i m i, ch nh đ n ng: + Ch ngh a Mác - Lênin, t t ng H Chí Minh kh ng đ nh; Vai trò c a ng C ng s n đ i v i cách m ng xây d ng, ch nh đ n ng quy lu t t n t i, phát tri n c a ng Trong trình lãnh đ o cách m ng, ng ta coi tr ng xây d ng, ch nh đ n ng, coi xây d ng ng nhi m v th ng xuyên, c p bách, lâu dài + Hi n nay, bên c nh m t tích c c, ng đ ng tr c nh ng h n ch , khuy t m: M t b ph n không nh cán b , đ ng viên suy thoái v t t ng tr , đ o đ c, l i s ng Tình tr ng quan liêu, tham nh ng, m t dân ch ch a đ c ng n ch n Các th l c thù đ ch âm m u ch ng ng, th c hi n “di n bi n hòa bình”, gây r i lo n lỦ lu n, t t ng, t o nghi ng , m t ni m tin, m r ng “t chuy n bi n” nh m xóa b vai trò lãnh đ o c a ng + S nghi p đ y m nh công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c đ t ng ta tr c nh ng nhi m v r t n ng n làm tròn nhi m v , ng ta c n coi tr ng h n công tác đ i m i, ch nh đ n ng, coi xây d ng ng nhi m v có Ủ ngh a s ng đ i v i ng ch đ xã h i ch ngh a n c ta ng l i xây d ng, ch nh đ n ng th i k đ lên ch ngh a xã h i C ng l nh n m 2011 kh ng đ nh: 27 + ng ph i xây d ng v ng m nh v tr , t t ng t ch c; th ng xuyên t đ i m i, t ch nh đ n, s c nâng cao trình đ trí tu , b n l nh tr , ph m ch t đ o đ c n ng l c lãnh đ o + Nâng cao n ng l c lãnh đ o c a ng; lãnh đ o Nhà n c xã h i + Coi tr ng làm t t công tác cán b , nâng cao n ng l c lãnh đ o c a t ch c đ ng đ ng viên t ch c c a h th ng tr , t ng c ng ch đ trách nhi m c a ng i đ ng đ u Phát huy vai trò, tính ch đ ng, sáng t o trách nhi m c a t ch c khác h th ng tr + Gi v ng truy n th ng đoàn k t th ng nh t ng, t ng c ng dân ch k lu t c a ng Th ng xuyên t phê bình phê bình, đ u tranh ch ng ch ngh a cá nhân, c h i, quan liêu, tham nh ng, lãng phí, chia r , bè phái ng l i xây d ng, ch nh đ n ng hi n nay: M t là, t ng c ng xây d ng ng v tr Hai là, nâng cao ch t l ng hi u qu công tác t t ng, lỦ lu n Ba là, rèn luy n ph m ch t đ o đ c cách m ng, ch ng ch ngh a cá nhân B n là, ti p t c đ i m i, ki n toàn t ch c, b máy c a ng N m là, ki n toàn t ch c c s đ ng nâng cao ch t l ng đ ng viên Sáu là, đ i m i công tác cán b B y là, đ i m i, nâng cao hi u qu công tác ki m tra, giám sát Tám là, ti p t c đ i m i ph ng th c lãnh đ o c a ng  Xây d ng hoàn thi n Nhà n c pháp quy n xã h i ch ngh a -S c n thi t xây d ng hoàn thi n nhà n c th i k m i; + Ch ngh a Mác - Lênin, t t ng H Chí Minh kh ng đ nh vai trò c a nhà n c m i cu c cách m ng n i dung xây d ng Nhà n c xã h i ch ngh a + Sau cách m ng tháng Tám 1945 đ n nay, ng ta coi tr ng xây d ng nhà n c c a dân, dân, dân Nhà n c góp ph n r t quan tr ng vào th ng l i c a dân t c + T H i ngh gi a nhi m k c a ng (01 ậ 1994), ng ta ch tr ng xây d ng nhà n c pháp quy n xã h i ch ngh a c a dân, dân, dân, d i s lãnh đ o c a ng đ t đ c nh ng thành t u nh t đ nh + Tuy nhiên, cho đ n nay, Nhà n c ta nh ng y u kém; tình hình tham nh ng, lãng phí, quan liêu, m t dân ch nghiêm tr ng; hi u l c qu n lỦ, u hành ch a nghiêm + Xu th toàn c u hóa, c nh tranh kinh t gay g t, s ph c t p c a tình hình th gi i; s ch ng phá nhà n c ta c a th l c thù đ ch r t tinh vi quy t li t làm tròn nhi m v đ y m nh công nghi p hóa, hi n đ i hóa, t t y u ph i xây d ng hoàn thi n Nhà n c ng l i hoàn thi n Nhà n c pháp quy n xã h i ch ngh a Vi t Nam th i k đ lên ch ngh a xã h i C ng l nh n m 2011 kh ng đ nh: 28 + Nhà n c ta Nhà n c pháp quy n xã h i ch ngh a c a nhân dân, nhân dân, nhân dân T t c quy n l c Nhà n c thu c v nhân dân mà n n t ng liên minh gi a giai c p công nhân v i giai c p nông dân đ i ng trí th c, ng lãnh đ o + Quy n l c Nhà n c th ng nh t, có phân công, ph i h p ki m soát gi a c quan th c hi n quy n l p pháp, hành pháp, t pháp Nhà n c ban hành pháp lu t; t ch c, qu n lỦ xã h i b ng pháp lu t, t ng c ng pháp ch xã h i ch ngh a + Nhà n c ph c v nhân dân, g n bó m t thi t v i nhân dân, th c hi n đ y đ quy n dân ch c a nhân dân, tôn tr ng, l ng nghe Ủ ki n c a nhân dân ch u s giám sát c a nhân dân; có c ch bi n pháp ki m soát, ng n ng a tr ng tr t quan liêu, tham nh ng, lãng phí, xâm ph m nghiêm tr ng quy n dân ch c a công dân; gi nghiêm k c ng, nghiêm tr m i hành đ ng xâm ph m l i ích c a t qu c nhân dân + T ch c ho t đ ng c a b máy nhà n c theo nguyên t c t p trung dân ch , có s phân công, phân c p, đ ng th i b o đ m s ch đ o th ng nh t c a Trung ng ng l i hoàn thi n Nhà n c pháp quy n xã h i ch ngh a Vi t Nam hi n nay: + Nâng cao nh n th c v xây d ng Nhà n c pháp quy n xã h i ch ngh a + Ti p t c đ i m i t ch c, ho t đ ng c a b máy nhà n c + Xây d ng đ i ng cán b , công ch c s ch, có n ng l c đáp ng yêu c u tình hình m i + Tích c c th c hành ti t ki m, phòng ng a, kiên quy t ch ng tham nh ng, lãng phí  Phát huy dân ch , xây d ng M t tr n T qu c Vi t Nam đoàn th tr - xã h i -S c n thi t phát huy dân ch , xây d ng M t tr n T qu c Vi t Nam đoàn th tr - xã h i th i k m i: + Ch ngh a Mác - Lênin, t t ng H Chí Minh ch rõ vai trò to l n c a phát huy dân ch , xây d ng M t tr n T qu c Vi t Nam đoàn th tr - xã h i + Trong trình cách m ng, ng ta t ng b c m r ng dân ch , phát huy vai trò c a M t tr n T qu c Vi t Nam, đoàn th tr - xã h i đ i đoàn k t dân t c, góp ph n vào th ng l i chung c a cách m ng Vi t Nam + Trong th i k đ i m i, ng có nhi u ti n b phát huy dân ch xây d ng M t tr n T qu c Vi t Nam đoàn th tr - xã h i b o v quy n l i c a nhân dân, nh t th c hi n dân ch c s + Tuy nhiên, dân ch xã h i b vi ph m K c ng, k lu t nhi u n i không nghiêm; ho t đ ng c a M t tr n T qu c Vi t Nam đoàn th 29 nhi u n i mang tính hành chính, hình th c; quy n dân ch c a dân b vi ph m + Các th l c thù đ ch không ng ng ch ng phá, l i d ng v n đ dân t c, tôn giáo, nhân quy n, th i ph ng mâu thu n n i b nhân dân + S nghi p đ y m nh công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c đòi h i ph i phát huy dân ch , xây d ng M t tr n T qu c Vi t Nam, đoàn th tr xã h i ng l i phát huy dân ch , xây d ng M t tr n T qu c Vi t Nam đoàn th tr - xã h i th i k đ lên ch ngh a xã h i: + M t tr n T qu c Vi t Nam t ch c liên minh tr , liên hi p t nguy n c a t ch c tr - xã h i cá nhân tiêu bi u giai c p, t ng l p xã h i, dân t c, tôn giáo ng i Vi t Nam đ nh c n c + M t tr n T qu c Vi t Nam, đoàn th nhân dân có vai trò quan tr ng s nghi p đ i đoàn k t dân t c xây d ng b o v t qu c; đ i di n, b o v quy n l i ích h p pháp, đáng c a nhân dân, ch m lo l i ích c a đoàn viên, h i viên; th c hi n dân ch xây d ng xã h i lành m nh; tham gia xây d ng ng, Nhà n c; giáo d c lỦ t ng đ o đ c cách m ng, quy n ngh a v công dân, t ng c ng m i liên h gi a nhân dân v i ng, Nhà n c + M t tr n T qu c Vi t Nam m t b ph n c a h th ng tr , c s tr c a quy n nhân dân ng C ng s n Vi t Nam v a thành viên v a ng i lãnh đ o M t tr n M t tr n ho t đ ng theo nguyên t c t nguy n, hi p th ng dân ch , ph i h p th ng nh t hành đ ng gi a thành viên + Các đoàn th nhân dân theo tính ch t, tôn ch m c đích xác đ nh, v n đ ng, giáo d c đoàn viên, h i viên ch p hành lu t pháp, sách; ch m lo, b o v quy n l i ích h p pháp, đáng c a đoàn viên, h i viên; giúp đoàn viên, h i viên nâng cao trình đ v m i m t xây d ng cu c s ng m i; tham gia qu n lỦ Nhà n c, xã h i + ng tôn tr ng tính t ch , ng h m i ho t đ ng t nguy n, tích c c, sáng t o chân thành l ng nghe Ủ ki n đóng góp c a M t tr n đoàn th ng, Nhà n c có c ch , sách, t o u ki n đ M t tr n đoàn th nhân dân ho t đ ng có hi u qu , th c hi n vai trò giám sát ph n bi n xã h i ng l i phát huy dân ch , xây d ng M t tr n T qu c Vi t Nam đoàn th tr - xã h i hi n nay: + Phát huy dân ch xã h i ch ngh a + Phát huy s c m nh đ i đoàn k t toàn dân t c Mu n v y ph i: + Phát huy vai trò c a giai c p công nhân; xây d ng, phát huy vai trò c a giai c p nông dân; xây d ng đ i ng trí th c l n m nh, có ch t l ng cao; t o u ki n xây d ng, phát tri n đ i ng doanh nhân có trình đ qu n lỦ, kinh doanh gi i, có đ o đ c ngh nghi p trách nhi m xã h i cao; làm t t công tác giáo d c cho th h tr v tr , t t ng, truy n th ng, lỦ t ng, đ o đ c l i s ng; nâng cao 30 trình đ m i m t đ i s ng v t ch t, tinh th n c a ph n ; phát huy truy n th ng b đ i C H c a c u chi n binh; quan tâm ch m sóc s c kh e, t o u ki n đ ng i cao tu i h ng th v n hóa, đ c ti p c n thông tin, s ng vui, s ng kh e, s ng h nh phúc; đoàn k t dân t c; ti p t c hoàn thi n sách, pháp lu t v tín ng ng, tôn giáo phù h p v i quan m c a ng; đ ng bào đ nh c n c m t b ph n không tách r i c a c ng đ ng dân t c Vi t Nam; M t tr n T qu c Vi t Nam đoàn th nhân dân ti p t c t ng c ng t ch c, đ i m i n i dung, ph ng th c ho t đ ng 3.3.2.3 ng l i xây d ng, phát tri n v n hóa gi i quy t v n đ xã h i  ng l i xây d ng, phát tri n v n hóa -S c n thi t xây d ng, phát tri n v n hóa: + Ch ngh a Mác - Lênin, t t ng H Chí Minh ch rõ vai trò to l n c a v n hóa V n hóa m c tiêu, đ ng l c c a cách m ng xã h i ch ngh a + V n hóa Vi t Nam đ c hình thành phát tri n thành qu hàng nghìn n m lao đ ng sáng t o, đ u tranh kiên c ng d ng n c gi n c c a c ng đ ng dân t c Vi t Nam, k t qu giao l u ti p thu tinh hoa v n hóa th gi i V n hóa Vi t Nam hun đúc lên tâm h n, khí phách, b n l nh Vi t Nam, làm r ng r l ch s dân t c + Trong th i k đ i m i, ng có nhi u ch tr ng xây d ng n n v n hóa Vi t Nam tiên ti n, đ m đà b n s c dân t c, đ c bi t cu c v n đ ng “Toàn dân đoàn k t xây d ng đ i s ng v n hóa” + Tuy nhiên so v i yêu c u c a th i k đ i m i, nh ng thành t u ti n b đ t đ c l nh v c v n hóa ch a t ng x ng ch a v ng ch c S suy thoái v ph m ch t, đ o đ c, l i s ng ti p t c di n bi n nghiêm tr ng + Ch ngh a đ qu c th l c thù đ ch coi l nh v c v n hóa, t t ng tr ng m c a chi n l c “di n bi n hòa bình” ch ng phá cách m ng n c ta + làm tròn nhi m v n n t ng tinh th n xã h i, đ y m nh công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c, t t y u ph i đ i m i, xây d ng n n v n hóa m i ng l i xây d ng, phát tri n v n hóa th i k đ lên ch ngh a xã h :i C ng l nh n m 2011 kh ng đ nh: + V n hóa n n t ng tinh th n c a xã h i, v a m c tiêu, v a đ ng l c thúc đ y s phát tri n kinh t - xã h i; xây d ng n n v n hóa Vi t Nam tiên ti n, đ m đà b n s c dân t c phát tri n toàn di n, th ng nh t, th m nhu n sâu s c tinh th n nhân v n, dân ch , ti n b , tr thành s c m nh n i sinh c a s phát tri n + V n hóa m t m t tr n; xây d ng phát tri n v n hóa s nghi p cách m ng lâu dài, đòi h i ph i có Ủ chí cách m ng kiên trì, th n tr ng; coi s nghi p c a toàn dân ng lãnh đ o, đ i ng trí th c gi vai trò quan tr ng + K th a phát huy nh ng truy n th ng v n hóa t t đ p c a dân t c Vi t 31 Nam, ti p thu nh ng tinh hoa v n hóa nhân lo i, xây d ng m t xã h i dân ch , công b ng, v n minh, l i ích ng i v i trình đ tri th c, đ o đ c, th l c th m m ngày cao + Phát tri n, nâng cao ch t l ng sáng t o v n h c, ngh thu t; bi u d ng giá tr chân, thi n, m , phê phán nh ng l i th i, đ u tranh ch ng nh ng bi u hi n ph n v n hóa + B o đ m quy n đ c thông tin, quy n t sáng t o c a công dân Phát tri n ph ng ti n thông tin đ i chúng đ ng b , hi n đ i, thông tin chân th t, đa d ng, k p th i ng l i xây d ng, phát tri n v n hóa hi n nay: + C ng c ti p t c xây d ng môi tr ng v n hóa lành m nh, phong phú, đa d ng + Phát tri n s nghi p v n h c, ngh thu t; b o t n, phát huy giá tr di s n v n hóa truy n th ng, cách m ng + Phát tri n h th ng thông tin đ i chúng + M r ng nâng cao hi u qu h p tác qu c t v v n hóa  ng l i gi i quy t v n đ xã h i -S c n thi t gi i quy t v n đ xã h i: + Ch ngh a Mác - Lênin, t t ng H Chí Minh đ t ng i v trí cao nh t, xây d ng ch đ xã h i m i v i m c tiêu cao nh t làm cho ng i phát tri n toàn di n, bình đ ng, t do, m no h nh phúc + ng l i gi i quy t v n đ xã h i bao g m ch tr ng, sách v gi i quy t vi c làm, nâng cao thu nh p, khuy n khích làm giàu, xóa đói gi m nghèo, ch m sóc s c kh e, sách dân s , d ch v công, an sinh xã h i, b o v môi tr ng sinh thái, phòng ch ng t n n xã h i Chính sách xã h i góp ph n thúc đ y s t ng tr ng kinh t , nh m phát tri n ng i toàn di n + Dân t c Vi t Nam giàu truy n th ng t t đ p v lòng nhân S k t h p sách kinh t v i sách xã h i đ c tr ng c a đ nh h ng xã h i ch ngh a, th hi n b n ch t t t đ p, nhân đ o c a ch đ ta + Trong th i k đ i m i ng ta có nhi u ch tr ng g n phát tri n kinh t v i gi i quy t v n đ xã h i, g n t ng tr ng kinh t đôi v i đ m b o ti n b công b ng xã h i Khuy n khích làm giàu h p pháp đôi v i tích c c xóa đói gi m nghèo Tuy nhiên, h n ch n i b t c ch , sách v v n hóa ậ xã h i ch m đ i m i; nhi u v n đ xã h i b c xúc ch a đ c gi i quy t t t Ch t l ng dân s th p V n đ vi c làm r t b c xúc nan gi i S phân hóa giàu nghèo b t công xã h i, t n n xã h i gia t ng Môi tr ng sinh thái b ô nhi m + Tr c yêu c u m i c a cách m ng, c n làm t t h n n a cách xã h i, góp ph n nâng cao trí tu , th ch t, b i d ng nhân tài, th c hi n chi n l c tr ng ng i, t o đ ng l c to l n s nghi p xây d ng ch ngh a xã h i 32 - ng l i gi i quy t v n đ xã h i th i k đ lên ch ngh a xã h i: + Chính sách xã h i đ n, công b ng ng i đ ng l c m nh m cho s phát tri n c a đ t n c + B o đ m công b ng, bình đ ng v quy n l i ngh a v c a công dân; k t h p ch t ch , h p lỦ phát tri n kinh t v i phát tri n v n hóa, xã h i, th c hi n ti n b công b ng xã h i t ng b c t ng sách; phát tri n hài hòa đ i s ng v t ch t đ i s ng tinh th n + T o môi tr ng u ki n đ m i ng i lao đ ng có vi c làm thu nh p t t h n Có sách ti n l ng đãi ng t o đ ng l c đ phát tri n; u ti t h p lỦ thu nh p xã h i Khuy n khích làm giàu h p pháp đôi v i xóa nghèo b n v ng; gi m d n tình tr ng chênh l ch giàu nghèo gi a vùng, mi n, t ng l p dân c + Hoàn thi n h th ng an sinh xã h i Th c hi n t t sách v i ng i gia đình có công v i n c, tr ng c i thi n u ki n s ng, lao đ ng h c t p c a niên, thi u niên, giáo d c b o v tr em + Ch m lo đ i s ng nh ng ng i cao tu i, neo đ n, khuy t t t, m t s c lao đ ng tr m côi H n ch , ti n t i đ y lùi t i ph m gi m tác h i c a t n n xã h i B o đ m quy mô h p lỦ, cân b ng gi i tính ch t l ng dân s ng l i gi i quy t v n đ xã h i hi n nay: + T p trung gi i quy t t t sách lao đ ng, vi c làm thu nh p + B o đ m an sinh xã h i + Nâng cao ch t l ng ch m sóc s c kh e nhân dân công tác dân s , k ho ch hóa gia đình, b o v ch m sóc s c khoe bà m , tr em + u tranh phòng, ch ng có hi u qu t n n xã h i, tai n n giao thông 3.3.2.4 ng l i đ i ngo i, ch đ ng tích c c h i nh p qu c t - S c n thi t m r ng đ i ngo i, ch đ ng tích c c h i nh p qu c t + Ch ngh a Mác - Lênin, t t ng H Chí Minh ch rõ sách đ i ngo i s ti p n i sách đ i n i, b ph n quan tr ng đ ng l i tr sách c a qu c gia, dân t c ng C ng s n + oàn k t, m r ng quan h v i n c truy n th ng t t đ p c a dân t c Vi t Nam Truy n th ng đ c ng ta k th a phát huy lên t m cao m i, góp ph n đánh th ng k thù xâm l c ti n hành đ i m i th ng l i + Ngày cách m ng khoa h c ậ công ngh , kinh t tri th c, toàn c u hóa làm cho s n xu t v t ch t đ i s ng v n hóa, xã h i mang tính qu c t hóa sâu s c Xu h ng hòa bình, h p tác th gi i ngày l n t o c h i thách th c cho t t c n c, nh t nh ng n c nghèo, ch m phát tri n + N c ta ti n lên ch ngh a xã h i t m xu t phát th p v kinh t , lên môi tr ng c nh tranh quy t li t nên đ ng tr c nguy c t t h u xa h n n a v kinh t so v i n c th gi i 33 + Trong trình đ i m i, ng ta thi hành sách đ i ngo i đ c l p, t ch , r ng m , đa ph ng hóa, đa d ng hóa N c ta gia nh p vào nhi u t ch c khu v c th gi i Quan h đ i ngo i đ c m r ng ngày vào chi u sâu, góp ph n t o th l c m i c a đ t n c Tuy nhiên công tác nghiên c u, d báo chi n l c v đ i ngo i có m t h n ch S ph i h p gi a đ i ngo i c a ng, ngo i giao Nhà n c ngo i giao nhân dân, gi a l nh v c tr , kinh t v n hóa đ i ngo i ch a th t đ ng b + M r ng quan h đ i ngo i, ch đ ng h i nh p qu c t xu th khách quan, đòi h i c p bách c a đ t n c, phù h p v i nguy n v ng c a nhân dân ng l i đ i ngo i, ch đ ng tích c c h i nh p qu c t th i k đ lên ch ngh a xã h i: + Th c hi n nh t quán đ ng l i đ i ngo i đ c l p, t ch , hòa bình, h p tác phát tri n; đa ph ng hóa, đa d ng hóa quan h , ch đ ng tích c c h i nh p qu c t ; nâng cao v th c a đ t n c + Vi t Nam b n, đ i tác tin c y thành viên có trách nhi m c ng đ ng qu c t , góp ph n vào s nghi p hòa bình, đ c l p dân t c, dân ch ti n b xã h i th gi i + H p tác bình đ ng, có l i v i t t c n c c s nh ng nguyên t c c b n c a Hi n ch ng Liên h p qu c pháp lu t qu c t ng h đ ng c ng s n công nhân, phong trào ti n b xã h i cu c đ u tranh m c tiêu chung c a th i đ i; m r ng quan h v i đ ng cánh t , đ ng c m quy n nh ng đ ng khác c s b o đ m l i ích qu c gia, gi v ng đ c l p, t ch , hòa bình, h u ngh , h p tác phát tri n + T ng c ng hi u bi t, tình h u ngh h p tác gi a nhân dân Vi t Nam v i nhân dân n c th gi i Ph n đ u v i n c ASEAN xây d ng ông Nam Á thành khu v c hòa bình, n đ nh, h p tác phát tri n ng l i đ i ngo i, ch đ ng tích c c h i nh p qu c t hi n nay: + Gi v ng môi tr ng hòa bình, thu n l i cho đ y m nh công nghi p hóa, hi n đ i hóa, b o v v ng ch c đ c l p, ch quy n, th ng nh t toàn v n lãnh th ; nâng cao v th c a đ t n c; góp ph n tích c c vào cu c đ u tranh hòa bình, đ c l p dân t c, dân ch ti n b xã h i th gi i + Nâng cao hi u qu ho t đ ng đ i ngo i +Thúc đ y gi i quy t v n đ t n t i v biên gi i, lãnh th , ranh gi i bi n; làm t t công tác qu n lỦ biên gi i; c ng c , phát tri n quan h h p tác, h u ngh truy n th ng v i n c láng gi ng có chung biên gi i + Ch đ ng, tích c c có trách nhi m v i n c xây d ng C ng đ ng ASEAN v ng m nh + Phát tri n quan h v i đ ng c ng s n, công nhân, đ ng cánh t , đ ng c m quy n nh ng đ ng khác c s b o đ m l i ích qu c gia, gi v ng đ c 34 l p, t ch , hòa bình, h u ngh , h p tác phát tri n; m r ng tham gia c ch , di n đàn đa ph ng khu v c th gi i; coi tr ng nâng cao hi u qu công tác ngo i giao nhân dân + B o đ m s lãnh đ o th ng nh t c a ng, s qu n lỦ t p trung c a Nhà n c đ i v i ho t đ ng đ i ngo i; ph i h p ch t ch ho t đ ng đ i ngo i c a ng, ngo i giao Nhà n c ngo i giao nhân dân; ngo i giao tr v i ngo i giao kinh t giao l u v n hóa; gi a đ i ngo i v i qu c phòng, an ninh./ CÂU H I ÔN T P 1/ Phân tích n i dung H i ngh thành l p ng C ng l nh tr đ u tiên c a ng 2/ Phân tích n i dung đ ng l i đ u tranh giành quy n c a ng giai đo n 1930 – 1945 Ý ngh a đ ng l i 3/ Phân tích n i dung đ ng l i kháng chi n ch ng th c dân Pháp xâm l c c a ng giai đo n 1945-1954 Ý ngh a đ ng l i 4/ Phân tích n i dung đ ng l i đ i m i th i k 1986 – 1996 5/ Phân tích n i dung đ ng l i đ i m i th i k 1996 đ n 6/ S c n thi t ph i ti n hành công nghi p hóa đ t n c? Phân tích n i dung đ ng l i công nghi p hóa, hi n đ i hóa hi n c a ng 7/ S c n thi t ph i xây d ng n n kinh t th tr ng đ nh h ng xã h i ch ngh a? Phân tích n i dung đ ng l i xây d ng n n kinh t th tr ng đ nh h ng xã h i ch ngh a hi n c a ng 8/ Trình bày đ ng l i xây d ng hoàn thi n Nhà n c pháp quy n xã h i ch ngh a Vi t Nam giai đo n hi n c a ng 9/ Trình bày đ ng l i phát huy dân ch , xây d ng M t tr n T qu c Vi t Nam đoàn th tr - xã h i giai đo n hi n c a ng 10/ Trình bày đ ng l i xây d ng phát tri n v n hóa giai đo n hi n c a ng 11/ Trình bày đ ng l i gi i quy t v n đ xã h i c a ng giai đo n hi n Liên h th c t đ a ph ng n i Anh (Ch ) sinh s ng, h c t p? 12/ Trình bày đ ng l i đ i ngo i, ch đ ng tích c c h i nh p qu c t giai đo n hi n c a ng 35 Ch TU D NG NG, RỆN LUY N i công dân t t, ng i công dân t t tu d 4.1.1.1 Ng TR I CÔNG DỂN T T, NG 4.1 Quan ni m v ng 4.1.1 Ng t t ng THÀNH I LAO NG T T i lao đ ng t t ng, rèn luy n đ tr thành ng i công dân i công dân t t: - Công dân n c CHXHCNVN ng i có qu c t ch Vi t Nam - Ng i công dân t t ng i th c hi n t t quy n ngh a v c b n c a công dân Hi n pháp pháp lu t quy đ nh - Th c hi n t t quy n c a công dân: + Quy n tham gia qu n lỦ Nhà n c xã h i + Quy n có vi c làm s h u thu nh p h p pháp + Quy n đ c h c t p, lao đ ng gi i trí + Quy n bình đ ng v gi i + Quy n đ c ch m sóc, nuôi d ng, giúp đ + Quy n t l i c trú, t ngôn lu n, t báo chí, có quy n đ thông tin, có quy n h i h p, l p h i, bi u tình theo quy đ nh c a pháp lu t c + Công dân có quy n b t kh xâm ph m v thân th , đ c pháp lu t b o h v tính m ng, s c kh e, danh d nhân ph m, có quy n b t kh xâm ph m v ch Th tín, n tho i, n tín c a công dân đ c b o đ m an toàn bí m t + Công dân có quy n u n i, quy n t cáo v i c quan Nhà n c có th m quy n v nh ng vi c làm trái pháp lu t c a c quan nhà n c, t ch c kinh t , xã h i ho c b t c cá nhân -Th c hi n t t ngh a v ch y u c a công dân: + Trung thành v i T qu c + Th c hi n ngh a v quân s tham gia xây d ng qu c phòng toàn dân + Tôn tr ng b o v tài s n c a Nhà n c l i ích công c ng + Tuân theo Hi n pháp pháp lu t, tham gia b o v an ninh qu c gia, tr t t an toàn xã h i, gi gìn bí m t qu c gia + Ch p hành nh ng quy t c sinh ho t công c ng, th c hi n quy đ nh v v sinh phòng b nh v sinh công c ng + óng thu lao đ ng công ích theo quy đ nh c a pháp lu t 4.1.1.2 Tu d ng, rèn luy n đ tr thành ng i công dân t t -Th c hi n t t quy n ngh a v công dân -Có Ủ th c công dân -Tu d ng, rèn luy n v đ o đ c, l i s ng -N i dung tu d ng rèn luy n c a h c sinh trung c p chuyên nghi p: + Có đ ng c h c t p, rèn luy n đ n + T tin, v t qua khó kh n đ đ t k t qu cao h c t p rèn luy n + Có Ủ th c t ch c k lu t, ch p hành n i quy, quy ch c a nhà tr t p th , pháp lu t c a nhà n c ng, c a + Yêu lao đ ng tôn tr ng lao đ ng c a ng i khác Có Ủ th c rèn luy n tác phong công nghi p, thích ng v i s thay đ i c a khoa h c công ngh + Có l i s ng lành m nh, không gian l n h c t p tiêu c c cu c s ng + K t h p hài hòa l i ích cá nhân v i l i ích t p th , l i ích xã h i Tích c c tham gia ho t đ ng đoàn th xã h i + Th 4.1.2.Ng ng xuyên rèn luy n thân th i lao đ ng t t 4.1.2.1.Là ng i công dân t t tu i lao đ ng -Lao đ ng hoat đ ng quan tr ng nh t c a ng i -Lu t lao đ ng quy đ nh v đ tu i lao đ ng: + Ng i tu i lao đ ng; t đ 18 tu i đ n đ 60 tu i đ i v i nam; đ 55 tu i đ n đ 55 tu i đ i v i n + Lao đ ng ch a thành niên ng + Lao đ ng cao tu i ng i đ 15 tu i đ n d i 18 tu i i 60 tu i đ i v i nam; 55 tu i đ i v i n 4.1.2.2 Lao đ ng có k lu t, k thu t, có n ng su t, ch t l ng, hi u qu cao * Lao đ ng có k lu t; - K lu t lao đ ng? Là nh ng quy đ nh v vi c tuân theo th i gian,và n i quy lao đ ng - Tác d ng c a k lu t lao đ ng: + Là yêu c u c b n, đ u tiên b n ch t c a ng + em l i n ng su t, ch t l i lao đ ng m i ng, hi u qu cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh -Bi u hi n c a lao đ ng có k lu t: + m b o th i gian làm vi c ngh ng i; + Gi tr t t , an toàn, v sinh lao đ ng n i làm vi c; + B o v tài s n bí m t công ngh , kinh doanh… *Lao đ ng có k thu t: - Ng i lao đ ng có k thu t ph i n m đ c thao tác s d ng thành th o ph ng ti n máy móc theo k thu t - Tác d ng c a lao đ ng có k thu t: + Ti t ki m công s c, th i gian, kinh phí + Nâng cao kh n ng c nh tranh s n ph m th tr ng ng + Là tiêu chí đánh giá trình đ tay ngh , nhân t quy t đ nh thu nh p c a i lao đ ng K t lu n: Các ph m ch t nói c a ng i lao đ ng có quan h ch t ch v i ng i lao đ ng t t ph i ng i lao đ ng h i t đ c đ y đ ph m ch t 4.2 H c t p làm theo t t ng, t m g ng đ o đ c H Chí Minh; tu d rèn luy n tr thành ng i công dân t t, ng i lao đ ng t t 4.2.1 S c n thi t ph i h c t p làm theo t t Chí Minh ng, t m g ng ng đ o đ c H 4.2.1.1 Xu t phát t vai trò to l n c a đ o đ c: - o đ c m t d ng Ủ th c xã h i bao g m tri th c đ o đ c, hành vi đ o đ c quan h đ o đ c - o đ c b ph n quan tr ng c a n n t ng tinh th n xã h i, góp ph n n đ nh xã h i 4.2.1.2 H Chí Minh t m g ng đ o đ c m u m c, sáng ng i, tiêu bi u nh t c a truy n th ng đ o đ c c a dân t c Vi t Nam: - H Chí Minh anh hùng gi i phóng dân t c, danh nhân v n hóa th gi i Ng i sáng l p rèn luy n ng ta; Ch t ch n c đ u tiên; Ng i sáng l p nhi u t ch c tr xã h i l n n c ta; nhà báo, nhà th , nhà giáo ng i m đ u n n s h c mácxít Vi t Nam - H Chí Minh tiêu bi u cho t m g ng đ o đ c cách m ng - Ng i n hình cho phong cách lãnh đ o, phong cách làm vi c, phong cách di n đ t phong cách s ng sáng, gi n d 4.2.1.3 Th c tr ng đ o đ c hi n đòi h i “nhân đ p, d p x u”: -Nh ng tiêu c c đ i s ng xã h i hi n nay: + Tình tr ng suy thoái v t t ng tr , đ o đ c, l i s ng, b nh c h i, ch ngh a cá nhân t quan liêu, tham nh ng, lãnh phí m t b ph n cán b , công ch c di n nghiêm tr ng + Âm m u di n bi n hòa bình c a th l c ph n đ ng qu c t + M t b ph n niên, h c sinh, sinh viên phai nh t ni m tin, lỦ t ng, chí l p thân, ch y theo l i s ng th c dung, s ng d a d m, s ng thi u trách nhi m… - Xu t phát t nhi m v đ y m nh công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n th c hi n dân giàu, n c m nh, xã h i dân ch , công b ng, v n minh - “Nhân đ p, d p x u” theo t t ng, đ o đ c H Chí Minh s có tác c, d ng: + Phát huy giá tr đ o đ c truy n th ng t t đ p c a dân t c; + Kh c ph c s suy thoái v đ o đ c, l i s ng, hình thành đ o đ c m i; th + Xây d ng ng i Vi t Nam có đ o đ c cách m ng yêu c u c b n, ng xuyên, c p bách hi n 4.2.1.4 ng ta kh ng đ nh vai trò quan tr ng c a đ o đ c H Chí Minh: -Trong u v n v nh bi t Ch t ch H Chí Minh (9/1969): Noi g ng Ng i, toàn th nhân dân ta, niên ta nguy n s c trau d i thành nh ng ng i m i làm ch đ t n c, làm ch xã h i m i… - C ng l nh xây d ng đ t n c th i k đ lên ch ngh a xã h i n c ta, kh ng đ nh: H c t p làm theo t m g ng đ o đ c H Chí Minh, v a vinh d , v a trách nhi m c a m i ng i dân Vi t Nam - Hi n nay, ng ta đ y m nh vi c h c t p làm theo t m g ng đ o đ c H Chí Minh v i m c đích làm cho toàn ng, toàn dân nh n th c sâu s c, t o s chuy n bi n m nh m v Ủ th c tu d ng, rèn luy n làm theo t t ng, t m g ng đ o đ c H Chí Minh cán b , đ ng viên, công ch c, viên ch c, đoàn viên, niên, h c sinh 4.2.1.5 H c sinh c p chuyên nghi p h c t p làm theo t m g ng đ o đ c H Chí Minh, tu d ng rèn luy n tr thành ng i công dân t t, ng i lao đ ng t t ngh a v trách nhi m: - Xác đ nh rõ m c đích h c t p theo quan m c a H Chí Minh ậ H c đ ph c v T qu c, ph c v nhân dân, h c đ tr thành ng i công dân t t - Xu t phát t m c tiêu c a giáo d c ngh nghi p đào t o ng i lao đ ng có ki n th c ngh nghi p, Ủ th c k lu t, tác phong công nghi p,có s c kh e… - HÌnh thành ph m ch t đ o đ c m i nguy n v ng c a m i ng cha m , ông bà c a m i h c sinh i b c - Vi c h c t p làm theo t m g ng đ o đ c H Chí Minh c n đ d ng cho phù h p v i u ki n s ng, làm vi c c a m i ng i 4.2.2 N i dung h c t p làm theo t t 4.2.2.1 Phát huy truy n th ng yêu n ng, t m g c, “trung v i n cv n ng đ o đ c H Chí Min c, hi u v i dân”: - Trung thành v i m c tiêu đ c l p dân t c lên ch ngh a xã h i, kiên trì ch ngh a Mác - Lênin, t t ng H Chí Minh - Tôn tr ng, kính yêu nhân dân, có Ủ th c gi gìn kh i đoàn k t toàn dân t c - Kiên quy t đ u tranh m i âm m u chia r kh i đ i đoàn k t dân t c - Tu d ng rèn luy n đ tr thành ng i công dân t t, ng 4.2.2.2 Phát huy truy n th ng nhân c a ng -Tình th ng yêu nhân dân nh ng ng i lao đ ng t t i Vi t Nam m i: i lao đ ng xã h i - oàn k t nhà tr ng, l p h c -Hi u th o v i ông bà, cha m , kính th y, yêu b n -Có Ủ th c t rèn luy n, nghiêm kh c v i mình, khoan dung v i ng -C m thông, chia s , giúp đ ng i khác i khác -Tham gia t nguy n, tích c c ho t đ ng vid c ng đ ng… 4.2.2.3 Rèn luy n ph m ch t “c n, ki m, liêm, chính, chí công vô t ”: - Xác đ nh đ ng c , thái đ h c t p đ n, siêng n ng, ch m ch h c t p ch ngh a Mác - Lênin, đ ng l i cách m ng c a ng - H c t p làm vi c có k ho ch, ph ng pháp khoa h c mang l i hi u qu cao - Ch ng thói l i bi ng, ng i khó, ng i kh , d a d m Ch ng t t quân ch ngh a h c t p, rèn luy n ng bình - Th c hành ti t ki m m i lúc, m i n i - Rèn luy n tính trung th c, th t h c t p, thi c t ng cu c s ng - Nâng cao tinh th n t phê bình phê bình 4.2.2.4 Có tinh th n qu c t sáng -Lòng t hào dân t c chân đôi v i tôn t ng dân t c khác - Nh n th c sâu s c đ ng l i nhi m v đ i ngo i c a ng th i k đ y m nh công nghi p hóa, hi n đ i hóa, h i nh p qu c t sâu r ng - Nâng cao nh n th c b n thù; đ i tác đ i t Ch ng tâm lỦ t ti dân t c, tâm lỦ sính ngo i - ng h , giúp đ nhân dân n ng giai đo n hi n c kh n ng c u CÂU H I ÔN T P 1/ Theo Anh (ch ) nh th ng i công dân t t, ng 2/ Vì h c sinh c n h c t p làm theo t t Minh i lao đ ng t t? ng, t m g ng đ o đ c H Chí 3/ Tìm hi u m t s l i d y c a Ch t ch H Chí Minh đ i v i niên, h c sinh Phân tích n i dung ý ngh a nh ng l i d y đó? ... , đ o đ c… góp ph n c i t o, phát tri n hi n th c - Giáo d c tr nh m nâng cao trình đ giác ng tr cho công dân, m t nh ng n i dung quan tr ng giáo d c ng i đào t o ngh nghi p B i d ng nh n th c,... I ÔN T P Làm rõ s c n thi t ý ngh a h c t p môn Giáo d c tr u ki n hi n Liên h nh n th c c a b n thân? Trình bày đ i t ng ph ng pháp h c t p môn Giáo d c tr c a h c sinh trung c p chuyên nghi... toàn b nh ng quan m t t ng tr , pháp quy n, đ o đ c, ngh thu t, tôn giáo, tri t h c nh ng thi t ch t ng ng nh nhà n c, đ ng phái, giáo h i, t ch c qu n chúng , đ c hình thành c s h t ng nh t đ nh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục chính trị TCCN , Giáo dục chính trị TCCN , Giáo dục chính trị TCCN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay