Đường lối cách mạng của ĐCSVN

75 99 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 13:18

TR NGă IăH CăPH MăV Nă NG KHOAăLụăLU NăCHệNHăTR BĨIăGI NGăMỌN NGăL IăCÁCHăM NGăC A NGăC NGăS NăVI TăNAM Gi ng viên biên so n: Ph măQuangăHi p LơmăThanhăL c Nguy năTh ăKimăAnh L uăhƠnhăn iăb ă- N mă2014 Ch ngă1 IăT NG,ăNHI MăV ăVĨăPH NGăPHÁPăNGHIểNăC UăMỌNă NGăL IăCÁCHăM NGăC Aă NGăC NGăS NăVI TăNAM 1.1.ă iăt ngăvƠănhi măv ănghiênăc u 1.1.1.ă iăt ngănghiênăc u 1.1.1.1 Khái ni m “ ng l i cách m ng c a ng C ng s n Vi t Nam” ng C ng s n Vi t Nam đ i tiên phong c a giai c p công nhân, đ ng th i đ i tiên phong c a nhân dân lao đ ng c a dân t c Vi t Nam; đ i bi u trung thành l i ích c a giai c p công nhân, nhân dân lao đ ng c a dân t c ng C ng s n Vi t Nam l y ch ngh a Mác-Lênin t t ng H Chí Minh làm n n t ng t t ng, kim ch nam cho hành đ ng, l y t p trung dân ch làm nguyên t c t ch c c b n ng l i cách m ng c a ng C ng s n Vi t Nam h th ng quan m, ch tr ng, sách v m c tiêu, ph ng h ng, nhi m v gi i pháp c a cách m ng Vi t Nam ng l i cách m ng c a ng đ c th hi n qua c ng l nh, ngh quy t, c a ng 1.1.1.2 i t ng nghiên c u môn h c i t ng nghiên c u c b n c a môn h c h th ng quan m, ch tr ng, sách c a ng ti n trình cách m ng Vi t Nam - t cách m ng dân t c dân ch nhân dân đ n cách m ng xư h i ch ngh a 1.1.2.ăNhi măv ănghiênăc u - Làm rõ s đ i t t y u c a ng C ng s n Vi t Nam - ch th ho ch đ nh đ ng l i cách m ng Vi t Nam - Làm rõ trình hình thành, b sung phát tri n đ ng l i cách m ng c a ng, đ t bi t th i k đ i m i - Làm rõ k t qu th c hi n đ ng l i cách m ng c a ng m t s l nh v c, đ c bi t th i k đ i m i 1.2.ăPh ngăphápănghiênăc uăvƠăỦăngh aăc aăvi căh căt pămônăh că 1.2.1.ăPh ngăphápălu năvƠăph ngăphápănghiênăc uămônăh c 1.2.1.1 C s ph ng pháp lu n Nghiên c u môn h c ng l i cách m ng c a ng C ng s n Vi t Nam ph i d a c s th gi i quan, ph ng pháp lu n c a ch ngh a Mác – Lênin, quan m có Ủ ngh a ph ng pháp lu n c a H Chí Minh quan m c a ng 1.2.1.2 Ph ng pháp nghiên c u Ph ng pháp nghiên c u ch y u ph ng pháp l ch s ph ng pháp lôgic, có s k t h p ph ng pháp khác nh phân tích, t ng h p, so sánh thích h p v i t ng n i dung c a môn h c 1.2.2.ăụăngh aăc aăvi căh căt pămônăh că - Trang b cho sinh viên nh ng hi u bi t c b n v s đ i c a ng, v đ ng l i c a ng cách m ng dân t c dân ch nhân dân cách m ng xư h i ch ngh a - B i d ng cho sinh viên ni m tin vào s lưnh đ o c a ng, đ nh h ng ph n đ u theo m c tiêu, lỦ t ng đ ng l i c a ng; nâng cao Ủ th c trách nhi m c a công dân tr c nh ng nhi m v tr ng đ i c a đ t n c - Giúp sinh viên có c s v n d ng ki n th c chuyên ngành đ ch đ ng, tích c c gi i quy t nh ng v n đ kinh t , tr , v n hoá, xư h i theo đ ng l i, sách c a ng./ Cơuăh i ôn t p: 1/ Khái ni m ng C ng s n Vi t Nam 2/ Khái ni m đ ng l i cách m ng c a ng C ng s n Vi t Nam 3/ ụ ngh a c a vi c h c t p môn h c Ch ngă2 S ăRAă IăC Aă NGăC NGăS NăVI TăNAMă VĨăC NGăL NHăCHệNHăTR ă UăTIểNăC Aă NG 2.1.ăHoƠnăc nhăl chăs ăraăđ iă ngăC ngăs năVi tăNam 2.1.1.ăHoƠnăc nhăqu căt ăcu iăth ăk ăXIX,ăđ uăth ăk ăXX 2.1.1.1 S chuy n bi n c a ch ngh a t b n h u qu c a - Cu i th k XIX, ch ngh a t b n đư chuy n t t c nh tranh sang giai đo n đ c quy n - H u qu chi n tranh xâm l c s th ng tr c a ch ngh a đ qu c làm cho đ i s ng nhân dân lao đ ng n c tr nên c c, mâu thu n gi a dân t c thu c đ a v i ch ngh a th c dân ngày gay g t, phong trào đ u tranh gi i phóng dân t c di n m nh m n c thu c đ a 2.1.1.2 nh h ng c a ch ngh a Mác – Lênin - Ch ngh a Mác - Lênin ch rõ, mu n giành đ c th ng l i cu c đ u tranh th c hi n s m nh l ch s c a mình, giai c p công nhân ph i l p đ ng c ng s n ng c ng s n ph i l y Ch ngh a Mác – Lênin làm h t t ng S đ i ng C ng s n yêu c u khách quan - Ch ngh a Mác – Lênin n n t ng t t c a ng c ng s n Vi t Nam 2.1.1.3 Tác đ ng c a Cách m ng tháng M ng, kim ch nam cho hành đ ng i Nga Qu c t C ng s n - Th ng l i c a Cách m ng Tháng M i Nga n m 1917, ch ngh a Mác Lênin t lỦ lu n đư tr thành hi n th c, đ ng th i m đ u m t “th i đ i m i” Cu c cách m ng đư c v m nh m phong trào đ u tranh c a giai c p công nhân, nhân dân n c m t nh ng đ ng l c thúc đ y s đ i nhi u đ ng c ng s n i v i dân t c thu c đ a, Cách m ng Tháng M i nêu t m g ng sáng vi c gi i phóng dân t c b áp b c - Tháng 3/1919, Qu c t C ng s n (Qu c t III) đ c thành l p S đ i c a Qu c t C ng s n có Ủ ngh a thúc đ y s phát tri n m nh m phong trào c ng s n công nhân qu c t i v i Vi t Nam, Qu c t C ng s n có vai trò quan tr ng vi c truy n bá ch ngh a Mác - Lênin thành l p ng C ng s n Vi t Nam 2.1.2.ăHoƠnăc nhătrongăn c 2.1.2.1 Xư h i Vi t Nam d i s th ng tr c a th c dân Pháp  Chính sách cai tr c a th c dân Pháp: - V tr - V kinh t - V v n hóa  Tình hình giai c p mâu thu n c b n xư h i Vi t Nam: - Giai c p đ a ch - Giai c p nông dân - Giai c p công nhân Vi t Nam - Giai c p t s n Vi t Nam - T ng l p ti u t s n Vi t Nam Tóm l i, v i sách th ng tr khai thác thu c đ a c a th c dân Pháp đư tác đ ng m nh m đ n xư h i Vi t Nam l nh v c tr , kinh t , xư h i Trong đ c bi t s đ i hai giai c p m i công nhân t s n Vi t Nam Các giai c p, t ng l p xư h i Vi t Nam lúc đ u mang thân ph n ng i b m t n c, đ u b th c dân Pháp áp b c, bóc l t V mâu thu n xư h i Vi t Nam, mâu thu n c b n gi a nhân dân, ch y u nông dân v i giai c p đ a ch phong ki n, đư n y sinh mâu thu n m i v a c b n, v a ch y u ngày gay g t đ i s ng dân t c, là: mâu thu n gi a toàn th nhân dân Vi t Nam v i th c dân Pháp xâm l c 2.1.2.2 Phong trào yêu n c theo khuynh h ng phong ki n t s n cu i th k XIX, đ u th k XX  Phong trào yêu n c theo khuynh h ng phong ki n - Phong trào C n V ng (1885 – 1896) - Cu c kh i ngh a nông dân Yên Th (1884 – 1913) Th t b i c a phong trào đư ch ng t giai c p phong ki n h t t ng phong ki n không đ u ki n đ lưnh đ o phong trào yêu n c, gi i quy t thành công nhi m v dân t c Vi t Nam  Phong trào yêu n c theo khuynh h ng t s n - Phong trào ông Du (1906 -1908) - Phong trào Duy Tân (1906 -1908) - Ngoài ra, nhi u phong trào đ u tranh khác nh : Phong trào ông Kinh ngh a th c (1907); Phong trào “t y chay Khách trú”(1919); Phong trào ch ng đ c quy n xu t nh p kh u c ng Sài Gòn (1923); đ u tranh h i đ ng qu n h t, h i đ ng thành ph … T phong trào đ u tranh, t ch c đ ng phái đ i: ng L p hi n (1923); ng Thanh niên (3/1926); ng Thanh niên cao v ng (1926); Vi t Nam ngh a đoàn (1925), Vi t Nam qu c dân ng (12/1927) Các phong trào t ch c trên, nh ng h n ch v giai c p, v đ ng l i tr , h th ng t ch c thi u ch t ch ; ch a t p h p đ c r ng rưi l c l ng xư h i c b n (công nhân nông dân), nên cu i đư không thành công S th t b i c a phòng trào yêu n c theo l p tr ng qu c gia t s n Vi t Nam đ u th k XX đư ph n ánh s b t l c c a h tr c nh ng nhi m v l ch s dân t c Vi t Nam đ t M c dù b th t b i, nh ng s phát tri n m nh m c a phong trào yêu n c cu i th k XIX đ u th k XX có Ủ ngh a r t quan tr ng  S kh ng ho ng v đ ng c u n c nhi m v l ch s đ t ra: - S th t b i c a phong trào yêu n c ch ng th c dân Pháp cu i th k XIX đ u th k XX đư ch ng t đ ng c u n c theo h t t ng phong ki n h t t ng t s n đư b t c - Cách m ng Vi t Nam lâm vào tình tr ng kh ng ho ng sâu s c v đ ng l i, v giai c p lưnh đ o Nhi m v l ch s đ t ph i tìm m t đ ng cách m ng m i, v i m t giai c p có đ t cách đ i bi u cho quy n l i c a dân t c, c a nhân dân có đ uy tín n ng l c đ lưnh đ o cu c cách m ng dân t c dân ch đ n thành công 2.1.2.3 Phong trào yêu n c theo khuynh h ng vô s n  Vai trò c a Nguy n Ái Qu c đ i v i s phát tri n c a phong trào yêu n c theo khuynh h ng vô s n - N m 1911, Nguy n T t Thành tìm đ ng c u n c - Tháng 7/1920, Nguy n Ái Qu c đ c b n S th o l n th nh t nh ng lu n c ng v v n đ dân t c v n đ thu c đ a c a Lênin - T i i h i ng Xư h i Pháp (12/1920) Nguy n Ái Qu c b phi u tán thành vi c gia nh p Qu c t C ng s n S ki n đánh d u b c ngo t cu c đ i ho t đ ng cách m ng c a Ng i - t ng i yêu n c tr thành ng i c ng s n - Quá trình Nguy n Ái Qu c chu n b u ki n thành l p ng: + Tháng 6/1925, ng i thành l p H i Vi t Nam cách m ng niên + Ngoài vi c tr c ti p hu n luy n cán b c a H i Vi t Nam cách m ng niên Nguy n Ái Qu c l a ch n nh ng niên Vi t Nam u tú g i h c t i tr ng i h c Ph ng ông tr ng L c quân Hoàng Ph nh m đào t o cán b cho cách m ng Vi t Nam + Cùng v i vi c đào t o cán b , Nguy n Ái Qu c đư t ch c t báo Thanh niên, Công nông, Lính cách m nh, Ti n phong nh m truy n bá ch ngh a Mác - Lênin vào Vi t Nam Quan m cách m ng c a Nguy n Ái Qu c đư th c t nh giác ng qu n chúng, thúc đ y phong trào đ u tranh yêu n c c a nhân dân phát tri n theo đ ng cách m ng vô s n + N m 1927, B Tuyên truy n c a H i liên hi p dân t c b áp b c xu t b n tác ph m ng cách m nh N i dung tác ph m ng cách m nh:  Tính ch t nhi m v c a cách m ng Vi t Nam  V vai trò c a ng  V v n đ đoàn k t qu c  V ph ng pháp cách Tác ph m ng cách m nh đư đ c p nh ng v n đ c b n c a m t c ng l nh tr , chu n b v t t ng tr cho vi c thành l p ng C ng s n Vi t Nam  S phát tri n phong trào yêu n c theo khuynh h ng vô s n - Phong trào công nhân nh ng n m 1919- 1925 di n d i hình th c đình công, bưi công Nhìn chung, phong trào công nhân giai đo n có b c phát tri n so v i tr c chi n tranh th gi i th nh t - Các cu c đ u tranh c a công nhân Vi t Nam nh ng n m 1926 - 1929 mang tính ch t tr rõ r t M i cu c đ u tranh đư có s liên k t gi a nhà máy, ngành đ a ph ng Phong trào công nhân có s c lôi cu n phong trào dân t c theo đ ng cách m ng vô s n - C ng vào th i gian này, phong trào yêu n c phát tri n m nh m , đ c bi t phong trào nông dân di n nhi u n i c n c, dân cày c ng đư t nh d y, ch ng đ qu c đ a ch r t k ch li t  S đ i t ch c c ng s n Vi t Nam: - ông D ng C ng s n ng (6/1929) - An Nam C ng s n ng (mùa thu n m 1929) - ông D ng C ng s n Liên đoàn (9/1929) M c dù đ u có chung nhi m v gi ng cao ng n c ch ng đ qu c, phong ki n, xây d ng ch ngh a c ng s n Vi t Nam, nh ng ba t ch c c ng s n ho t đ ng phân tán, chia r đư nh h ng x u đ n phong trào cách m ng Vi t Nam lúc Vì v y, vi c kh c ph c s chia r , phân tán gi a t ch c c ng s n yêu c u kh n thi t c a cách m ng n c ta, nhi m v c p bách tr c m t c a t t c nh ng ng i c ng s n Vi t Nam 2.2 H iăngh ăthƠnhăl pă ngăvƠăC ngăl nhăchínhătr ăđ uătiênăc a ng 2.2.1.ăH iăngh ăthƠnhăl pă ngăC ngăs năVi tăNam - Cu i n m 1929, nh ng ng i cách m ng t ch c c ng s n đư nh n th c đ c s c n thi t c p bách ph i thành l p m t đ ng c ng s n th ng nh t - Ngày 17/10/1929, Qu c t C ng s n g i nh ng ng i c ng s n ông D ng tài li u V vi c thành l p m t ng C ng s n ông D ng - Nh n đ c tin v s chia r c a nh ng ng i c ng s n ông D ng, Nguy n Ái Qu c r i Xiêm đ n Trung Qu c Ng i ch trì H i ngh h p nh t ng t 06/01 đ n 07/02/1930 t i H ng C ng, Trung Qu c H i ngh th o lu n đ ngh c a Nguy n Ái Qu c g m N m m l n, v i n i dung: “1 B m i thành ki n xung đ t c , thành th t h p tác đ th ng nh t nhóm c ng s n ông D ng; nh tên ng ng C ng s n Vi t Nam; Th o Chính c ng i u l s l c c a ng; nh k ho nh th c hi n vi c th ng nh t n c; C m t Ban Trung ng lâm th i g m chín ng i, có hai đ i bi u chi b c ng s n Trung Qu c ông D ng” H i ngh nh t trí v i N m m l n theo đ ngh c a Nguy n Ái Qu c quy t đ nh h p nh t t ch c c ng s n, l y tên ng C ng s n Vi t Nam H i ngh th o lu n thông qua v n ki n: Chánh c ng v n t t, Sách l c v n t t, Ch ng trình tóm t t i u l v n t t c a ng C ng s n Vi t Nam Ngày 24-2-1930, theo yêu c u c a ông D ng C ng s n Liên đoàn, Ban Ch p hành Trung ng lâm th i h p Ngh quy t ch p nh n ông D ng C ng s n Liên đoàn gia nh p ng C ng s n Vi t Nam 2.2.2.ăC ngăl nhăchínhătr ăđ uătiênăc aă ng C ngăs năVi tăNam Các v n ki n đ c thông qua t i H i ngh thành l p ng C ng s n Vi t Nam nh : Chánh c ng v n t t c a ng, Sách l c v n t t c a ng, Ch ng trình tóm t tc a ng h p thành C ng l nh tr đ u tiên c a ng C ng l nh xác đ nh v n đ c b n c a cách m ng Vi t Nam: - Ph ng h ng chi n l c cách m ng Vi t Nam là: “T s n dân quy n cách m ng th đ a cách m ng đ t i xư h i c ng s n” - Nhi m v c a cách m ng t s n dân quy n th đ a cách m ng: v tr ; v kinh t ; v v n hóa – xư h i; v l c l ng cách m ng; v lưnh đ o cách m ng; v quan h c a cách m ng Vi t Nam v i phong trào cách m ng th gi i 2.2.3.ăụăngh aăl chăs ăs ăraăđ iă ngăC ngăs năVi tăNamăvƠăC ngăl nhăchínhă tr ăđ u tiênăc aă ng - Xác l p s lưnh đ o c a giai c p công nhân, ch ng t giai c p công nhân Vi t nam đư tr ng thành đ s c lưnh đ o cách m ng; th ng nh t t t ng, tr t ch c phong trào c ng s n Vi t nam: H i ngh h p nh t t ch c c ng s n Vi t Nam thành m t ng c ng ng C ng s n Vi t Nam, t o nên s th ng nh t v t t ng, tr hành đ ng c a phong trào cách m ng c n c, h ng t i m c tiêu đ c l p dân t c ch ngh a xư h i ng C ng s n Vi t Nam đ i k t qu t t y u c a cu c đ u tranh dân t c đ u tranh giai c p, s kh ng đ nh vai trò lưnh đ o c a giai c p công nhân Vi t Nam h t t ng Mác - Lênin đ i v i cách m ng Vi t Nam V trình đ i c a ng C ng s n Vi t Nam, Ch t ch H Chí Minh đư khái quát: “Ch ngh a Mác - Lênin k t h p v i phong trào công nhân phong trào yêu n c đư d n t i vi c thành l p ng C ng s n ông D ng vào đ u n m 1930” - Xác l p đ n đ ng gi i phóng dân t c h ng phát tri n c a cách m ng Vi t Nam; gi i quy t đ c cu c kh ng ho ng v đ ng l i cách m ng Vi t nam; n m ng n c lưnh đ o cách m ng Vi t nam: t đ i, ng đư có c ng l nh tr xác đ nh đ n đ ng cách m ng gi i phóng dân t c theo ph ng h ng cách m ng vô s n, c s đ ng C ng s n Vi t Nam v a đ i đư n m b t đ c ng n c lưnh đ o phong trào cách m ng Vi t Nam; gi i quy t đ c tình tr ng kh ng kho ng v đ ng l i cách m ng, v giai c p lưnh đ o cách m ng di n đ u th k XX; m đ ng ph ng h ng phát tri n m i c a đ t n c Vi t Nam - Cách m ng Vi t Nam tr thành m t b ph n c a cách m ng th gi i, tranh th đ c s ng h c a th gi i: ng C ng s n Vi t Nam đ i vi c ng ch tr ng cách m ng Vi t Nam m t b ph n c a phong trào cách m ng th gi i, đư tranh th đ c s ng h to l n c a cách m ng th gi i, k t h p s c m nh dân t c v i s c m nh c a th i đ i làm nên nh ng th ng l i v vang ng th i cách m ng Vi t Nam c ng góp ph n tích c c vào s nghi p đ u tranh chung c a nhân dân th gi i hòa bình, đ c l p, dân t c, dân ch ti n b xư h i./ Cơuăh iăônăt p Hưy làm rõ n i dung H i ngh thành l p ng C ng l nh tr đ u tiên c a ng C ng s n Vi t Nam Phân tích Ủ ngh a l ch s s đ i ng C ng s n Vi t Nam C ng l nh tr đ u tiên c a ng _ NGăL Iă Ch ngă3 UăTRANHăGIĨNHăCHệNHăQUY N (1930 ậ 1945) 3.1.ăCh ătr ngăđ uătranhăt ăn mă1930ăđ năn mă1939 3.1.1.ăTrongănh ngăn mă1930ă- 1945 3.1.1.1 Lu n c ng tr tháng 10/1930 H i ngh l n th nh t Ban Ch p hành Trung ng, h p t 14 đ n 31/10/1930 t i H ng C ng, Trung Qu c Tr n Phú ch trì H i ngh đư thông qua: Ngh quy t v tình hình nhi m v c n kíp c a ng; th o lu n Lu n c ng tr c a ng, u l ng u l t ch c qu n chúng; đ i tên ng C ng s n Vi t Nam thành ng C ng s n ông D ng; c Ban Ch p hành Trung ng th c c Tr n Phú làm T ng Bí th  N i dung Lu n c ng tr : - Xác đ nh tình hình xư h i thu c đ a n a phong ki n nêu nh ng v n đ c b n c a cách m ng t s n dân quy n ông D ng giai c p công nhân lưnh đ o - Xác đ nh mâu thu n c b n xư h i Vi t Nam - Ph ng h ng chi n l c c a cách m ng ông D ng - Nhi m v c a cách m ng t s n dân quy n - L c l ng cách m ng - Ph ng pháp cách m ng - Quan h gi a cách m ng Vi t nam v i cách m ng th gi i - Vai trò lưnh đ o c a ng  ụ ngh a c a Lu n c ng - Lu n c ng tr đư kh ng đ nh l i nhi u v n đ c n b n thu c v chi n l c cách m ng mà Chánh c ng v n t t Sách l c v n t t đư nêu ra, nh : v ph ng h ng chi n l c cách m ng Vi t Nam; n i dung cách m ng t s n dân quy n; giai c p công nhân, nông dân l c l ng c b n c a cách m ng; v ph ng pháp đ u tranh b o l c cách m ng; v tính ch t dân t c, tính ch t qu c t c a cách m ng; v yêu c u khách quan ph i có m t đ ng - Nh ng m t khác gi a Lu n c ng C ng l nh tr đ u tiên: Lu n c ng ch a nêu đ c mâu thu n ch y u c a xư h i Vi t Nam, v y ch a đ t nhi m v ch ng đ qu c, gi i phóng dân t c lên hàng đ u; ch a đánh giá vai trò cách m ng c a t ng l p ti u t s n, ph nh n m t tích c c c a t s n dân t c ch a th y đ c kh n ng phân hóa, lôi kéo c a m t b ph n đ i ch v a nh cách m ng gi i phóng dân t c, Lu n c ng đư không đ đ c m t chi n l c liên minh dân t c giai c p đ u tranh ch ng đ qu c tay sai; ph nh n quan m đ n, sáng t o đ c l p t ch c a Nguy n Ái Qu c đ c nêu Chánh c ng v n t t, Sách l c v n t t  Nguyên nhân c a h n ch 10 - Chính sách xư h i giai đo n có nhi u m h n ch nh ng đư b o đ m đ c s n đ nh c a xư h i, đ ng th i đ t đ c thành t u phát tri n đáng t hào m t s l nh v c nh v n hoá, giáo d c, y t , l i s ng, đ o đ c, k c ng an sinh xư h i, hoàn thành ngh a v c a h u ph ng l n đ i v i ti n n l n - Nh ng thành t u nói lên b n ch t t t đ p c a ch đ m i s lưnh đ o đ n c a ng gi i quy t v n đ xư h i u ki n chi n tranh kéo dài, kinh t ch m phát tri n  H n ch nguyên nhân - Trong xư h i đư hình thành tâm lỦ th đ ng, l i vào Nhà n c t p th cách gi i quy t v n đ xư h i - Ch đ phân ph i th c t bình quân cao b ng không khuy n khích nh ng đ n v cá nhân làm t t, làm gi i - hình thành m t xư h i đóng, n đ nh nh ng n ng đ ng, ch m phát tri n v nhi u m t Nguyên nhân c b n c a h n ch đ t ch a t m sách xư h i quan h v i sách kinh t , tr , đ ng th i l i áp d ng trì lâu c ch qu n lỦ kinh t k ho ch hoá t p trung quan liêu bao c p 8.2.2.ăTrongăth iăk ăđ iăm i 8.2.2.1 Quá trình đ i m i nh n th c v gi i quy t v n đ xư h i  i h i VI L n đ u tiên ng nâng v n đ xư h i lên t m sách xư h i, đ t rõ t m quan tr ng c a sách xư h i đ i v i sách kinh t sách l nh v c khác ây s đ i m i t v gi i quy t v n đ xư h i đ c đ t t ng th đ ng l i phát tri n c a đ t n c, đ c bi t gi i quy t m i quan h gi a sách kinh t v i sách xư h i i h i cho r ng trình đ phát tri n kinh t u ki n v t ch t đ th c hi n sách xư h i, nh ng nh ng m c tiêu xư h i l i m c đích c a ho t đ ng kinh t …Do đó, c n có sách xư h i c b n, lâu dài, phù h p v i yêu c u kh n ng ch ng đ ng đ u tiên c a th i k đ  i h i VII ng xác đ nh: m c tiêu c a sách xư h i th ng nh t v i m c tiêu phát tri n kinh t ch đ u nh m phát huy s c m nh c a nhân t ng i Phát tri n kinh t c s ti n đ đ th c hi n sách xư h i, đ ng th i th c hi n t t sách xư h i đ ng l c thúc đ y phát tri n kinh t  i h i VIII ng ch tr ng h th ng sách xư h i ph i đ c ho ch đ nh theo nh ng quan m: - T ng tr ng kinh t ph i g n li n v i ti n b công b ng xư h i t ng b c su t trình phát tri n… - Th c hi n nhi u hình th c phân ph i - Khuy n khích làm giàu h p pháp đôi v i tích c c xoá đói gi m nghèo 61 - Các v n đ sách xư h i đ u gi i quy t theo tinh th n xư h i hoá  i h i IX ng ch tr ng sách xư h i ph i h ng vào phát tri n làm lành m nh hoá xư h i, th c hi n công b ng phân ph i, t o đ ng l c m nh m phát tri n s n xu t , t ng n ng su t lao đ ng xư h i, th c hi n bình đ ng quan h xư h i, khuy n khích nhân dân làm giàu h p pháp  ih iX ng ch tr ng ph i k t h p m c tiêu kinh t v i m c tiêu xư h i ph m vi c n c, t ng l nh v c, đ a ph ng H i ngh Trung ng 4, khoá X (01/2007) nh n m nh ph i gi i quy t t t v n đ xư h i n y sinh trình th c thi cam k t v i WTO Xây d ng c ch đánh giá c nh báo đ nh k v tác đ ng c a vi c gia nh p WTO đ i v i l nh v c xư h i đ có bi n pháp x lỦ đ n, k p th i  i h i IX ng ch tr ng phát tri n toàn di n, m nh m l nh v c v n hóa, xư h i hài hòa v i phát tri n kinh t 8.2.2.2 Quan m v gi i quy t v n đ xư h i  M t là, k t h p m c tiêu kinh t v i m c tiêu xư h i - K ho ch phát tri n kinh t ph i tính đ n m c tiêu phát tri n l nh v c xư h i có liên quan tr c ti p - M c tiêu phát tri n kinh t ph i tính đ n tác đ ng h u qu xư h i có th x y đ ch đ ng x lỦ - Ph i t o đ c s th ng nh t đ ng b gi a sách kinh t v i sách xư h i - S k t h p hài hòa gi a hai lo i m c tiêu ph i đ c quán tri t t t c c p, ngành, đ a ph ng, t ng đ n v kinh t c s  Hai là, xây d ng hoàn thi n th ch g n k t t ng tr ng kinh t v i ti n b , công b ng xư h i t ng b c t ng sách phát tri n - Trong t ng b c t ng sách phát tri n, c n đ t rõ x lỦ h p lỦ vi c g n k t gi a t ng tr ng kinh t v i ti n b công b ng xư h i - Nhi m v “g n k t” ph i đ c pháp ch hóa thành th ch có tính c ng ch , bu c ch th ph i thi hành - Các c quan, nhà ho ch đ nh sách phát tri n qu c gia ph i quán tri t quan m phát tri n b n v ng, phát tri n “s ch”, phát tri n hài hòa, không ch y theo s l ng, t ng tr ng b ng m i giá  Ba là, sách xư h i đ c th c hi n c s phát tri n kinh t , g n bó h u c gi a quy n l i ngh a v , gi a c ng hi n h ng th - Chính sách xư h i có v trí, vai trò đ c l p t ng đ i so v i kinh t , nh ng c ng không th tách r i trình đ phát tri n kinh t , c ng không d a vào vi n tr nh th i bao c p 62 - Trong sách xư h i, ph i g n bó gi a quy n l i ngh a v , gi a c ng hi n h ng th , yêu c u c a ti n b công b ng xư h i Xóa b qua m bao c p, cào b ng; ch m d t c ch xin - cho sách xư h i  B n là, coi tr ng ch tiêu GDP bình quân đ u ng i g n v i ch tiêu phát tri n ng i HDI ch tiêu phát tri n l nh v c xư h i Quan m kh ng đ nh m c tiêu cu i cao nh t c a s phát tri n ng i, m t xư h i dân giàu, n c m nh, dân ch , công b ng, v n minh 8.2.2.3 Ch tr ng v gi i quy t v n đ xư h i  M t là, khuy n khích m i ng i dân làm giàu theo pháp lu t, th c hi n có hi u qu m c tiêu xoá đói gi m nghèo - T o c h i, u ki n cho m i ng i ti p c n bình đ ng ngu n l c phát tri n - T o đ ng l c làm giàu dân c b ng tài n ng, sáng t o c a b n thân, khuôn kh pháp lu t đ a đ c cho phép Có sách h n ch phân hóa giàu nghèo, gi m chênh l ch m c s ng gi a nông thôn thành th - Xây d ng th c hi n có k t qu cao ch ng trình xóa đói, gi m nghèo; đ phòng tái đói, tía nghèo; nâng cao d n chu n đói nghèo m c s ng chung t ng lên  Hai là, b o đ m cung ng d ch v công thi t y u, bình đ ng cho m i ng i dân, t o vi c làm thu nh p, ch m sóc s c kho c ng đ ng - Xây d ng h th ng an sinh xư h i đa d ng; phát tri n m nh h th ng b o hi m - a d ng hóa lo i hình c u tr xư h i, t o nhi u vi c làm n c đ y mjanh xu t kh u lao đ ng - Th c hi n sách u đưi xư h i - i m i sách ti n l ng; phân ph i thu nh p xư h i công b ng, h p lỦ  Ba là, phát tri n h th ng y t công b ng, hi u qu  B n là, xây d ng chi n l c qu c gia v nâng cao s c kho c i thi n gi ng nòi  N m là, th c hi n t t sách dân s k ho ch hoá gia đình  Sáu là, tr ng sách u đưi xư h i  B y là, đ i m i c ch qu n lỦ ph ng th c cung ng d ch v công c ng 8.2.2.4 ánh giá s th c hi n đ ng l i  Thành t u Sau h n 25 n m đ i m i sách xư h i, nh n th c v v n đ phát tri n xư h i c a ng nhân dân ta đư có nh ng thay đ i quan tr ng: - T tâm lỦ th đ ng, l i vào Nhà n c t p th , trông ch vi n tr đư chuy n sang tính n ng đ ng, ch đ ng tính tích c c xư h i c a t t c t ng l p dân c - T ng b c chuy n sang th c hi n phân ph i ch y u theo k t qu lao đ ng hi u qu kinh t , đ ng th i phân ph i theo m c đóng góp ngu n l c khác 63 vào s n xu t - kinh doanh thông qua phúc l i xư h i Nh v y, công b ng xư h i đ c th hi n ngày m t rõ h n - đ n th ng nh t sách kinh t v i sách xư h i - thi t l p c ch , sách đ thành ph n kinh t ng i lao đ ng đ u tham gia t o vi c làm - Khuy n khích m i ng i làm giàu h p pháp đôi v i tích c c xoá đói gi m nghèo, coi vi c có m t b ph n dân c giàu tr c c n thi t cho s phát tri n - Quan ni m c n thi t xây d ng m t c ng đ ng xư h i đa d ng, giai c p, t ng l p dân c đ u có ngh a v , quy n l i đáng, đoàn k t ch t ch , góp ph n xây d ng n c Vi t Nam giàu m nh  H n ch nguyên nhân - Giáo d c đào t o nh ng h n ch , y u kéo dài gây b c xúc xư h i nh ng ch a đ c t ng c ng lưnh đ o, ch đ o gi i quy t - Áp l c gia t ng dân s v n l n Ch t l ng dân s th p c n tr l n đ i v i m c tiêu phát tri n kinh t - xư h i h i nh p kinh t qu c t V n đ vi c làm r t b c xúc nan gi i - S phân hoá giàu nghèo b t công xư h i ti p t c gia t ng đáng lo ng i - M c h ng th v n hóa c a nhân dân th p, chênh l ch l n gi a vùng, t ng l p dân c - M t s v n đ xư h i b c xúc c phát sinh m i ch m đ c gi i quy t - T n n xư h i gia t ng di n bi n r t ph c t p, gây thi t h i l n v kinh t an sinh xư h i - Môi tr ng sinh thái b ô nhi m ti p t c t ng thêm; tài nguyên b khai thác b a bưi tàn phá - H th ng giáo d c, y t l c h u, xu ng c p, có nhi u b t c p; an sinh xư h i ch a đ c b o đ m  Nguyên nhân ch y u c a nh ng h n ch - T ng tr ng kinh t v n tách r i m c tiêu sách xư h i, ch y theo s l ng nh h ng tiêu c c đ n s phát tri n b n v ng xư h i - Qu n lỦ xư h i nhi u b t c p, không theo k p s phát tri n kinh t - xư h i Cơuăh i ônăt p Phân tích trình đ i m i t c a ng v xây d ng phát tri n n n v n hóa th i k đ i m i Phân tích quan m c a ng: “V n hóa n n t ng tinh th n c a xư h i, v a m c tiêu v a đ ng l c thúc đ y s phát tri n kinh t – xư h i h i nh p qu c t ” Nêu quan m c a ng v xây d ng phát tri n n n v n hóa th i k đ i m i Phân tích quan m: “N n v n hóa mà xây d ng n n v n hóa tiên ti n, đ m đà b n s c dân t c” 64 Phân tích trình đ i m i nh n th c c a ng v gi i quy t v n đ xư h i th i k đ i m i Nêu ch tr ng c a ng v gi i quy t v n đ xư h i th i k đ i m i Phân tích ch tr ng: “Khuy n khích m i ng i dân làm giàu theo pháp lu t, th c hi n có hi u qu m c tiêu xóa đói, gi m nghèo”./ _ Ch ngă9 NGăL Iă IăNGO I 9.1.ă ngăl iăđ iăngo iăt ăn mă1975ăđ năn mă1986 9.1.1.ăHoƠnăc nhăl chăs 9.1.1.1 Tình hình th gi i - T gi a th p niên 70, th k XX: Cách m ng khoa h c công ngh phát tri n m nh m đư thúc đ y l c l ng s n xu t th gi i phát tri n; Nh t, Tây Âu v n lên tr thành hai trung tâm kinh t l n th gi i; xu th ch y đua phát tri n kinh t đư d n đ n c c di n hòa hoưn gi a n c l n - Th ng l i c a cách m ng Vi t Nam n c ông D ng n m 1975, phong trào cách m ng th gi i phát tri n m nh - T gi a th p niên 70 c a th k XX, tình hình kinh t – xư h i n c xư h i ch ngh a xu t hi n s trì tr m t n đ nh - Tình hình khu v c ông Nam Á c ng có nh ng chuy n bi n m i 9.1.1.2 Tình hình n c - Thu n l i: sau 30-4-1975, T qu c hoà bình, th ng nh t, c n c xây d ng ch ngh a xư h i Công cu c xây d ng ch ngh a xư h i đư đ t đ c m t s thành t u quan tr ng - Khó kh n: v a ph i kh c ph c h u qu n ng n c a chi n tranh, v a ph i đ i phó v i chi n tranh biên gi i Tây Nam biên gi i phía B c; th l c thù đ ch s d ng nh ng th đo n thâm đ c ch ng phá cách m ng Vi t Nam; t t ng ch 65 quan, nóng v i, mu n ti n nhanh lên ch ngh a xư h i m t th i gian ng n, đư d n đ n nh ng khó kh n v kinh t – xư h i Nh ng thu n l i, khó kh n t tình hình th gi i n c giai đo n đư nh h ng to l n đ n công cu c xây d ng, phát tri n đ t n c tác đ ng t i vi c ho ch đ nh đ ng l i đ i ngo i c a ng 9.1.2.ăN iădungăđ ngăl iăđ iăngo iăc aă ng  i h i IV - ng xác đ nh nhi m v đ i ngo i: “ra s c tranh th nh ng u ki n qu c t thu n l i đ nhanh chóng hàn g n nh ng v t th ng chi n tranh, xây d ng c s v t ch t k thu t c a ch ngh a xư h i n c ta” - Ch tr ng: c ng c t ng c ng tình đoàn k t chi n đ u quan h h p tác v i t t c n c xư h i ch ngh a; b o v phát tri n m i quan h đ c bi t Vi t Nam-Lào-Campuchia; s n sàng, thi t l p phát tri n quan h h u ngh h p tác v i n c khu v c; thi t l p m r ng quan h bình th ng gi a Vi t Nam v i t t c n c c s tôn tr ng đ c l p ch quy n, bình đ ng có l i - T gi a n m 1978, ng đư u ch nh m t s ch tr ng, sách đ i ngo i: Chú tr ng c ng c , t ng c ng h p tác v m i m t v i Liên Xô; nh n m nh yêu c u s c b o v m i quan h đ c bi t Vi t-Lào b i c nh v n đ Campuchia di n bi n ph c t p; ch tr ng góp ph n xây d ng khu v c ông Nam Á hoà bình, t do, trung l p n đ nh; đ yêu c u m r ng quan h kinh t đ i ngo i  ih iV - Xác đ nh công tác đ i ngo i tr thành m t m t tr n ch đ ng, tích c c đ u tranh nh m làm th t b i sách c a th l c hi u chi n m u toan ch ng phá cách m ng n c ta - V quan h v i n c: ng ti p t c nh n m nh đoàn k t h p tác toàn di n v i Liên Xô nguyên t c, chi n l c; xác đ nh quan h đ c bi t Vi t Nam Lào-Campuchia; kêu g i n c ASEAN hưy n c ông D ng đ i tho i, th ng l ng đ gi i quy t tr ng i, nh m xây d ng ông Nam Á thành khu v c hoà bình n đ nh; ch ch ng khôi ph c quan h bình th ng v i Trung Qu c c s nguyên t c t n t i hoà bình; ch tr ng thi t l p m r ng quan h bình th ng v m t nhà n c, v kinh t , v n hoá, khoa h c, k thu t v i t t c n c không phân bi t ch đ tr - Th c t , u tiên sách đ i ngo i c a Vi t Nam giai đo n 19751986: xây d ng quan h h p tác toàn di n v i Liên Xô n c xư h i ch ngh a; c ng c , t ng c ng đoàn k t h p tác v i Lào Campuchia; m r ng quan h h u ngh v i n c không liên k t n c phát tri n; đ u tranh v i s bao vây c m v n c a th l c thù đ ch 9.1.3.ăK tăqu ,ăỦăngh a,ăh năch ăvƠănguyênănhơn 9.1.3.1 K t qu Ủ ngh a  K t qu 66 - Quan h đ i ngo i c a Vi t Nam v i n c xư h i ch ngh a đ c t ng c ng, đ c bi t v i Liên Xô Ngày 29/6/1978, Vi t Nam gia nh p H i đ ng t ng tr kinh t (kh i SEV) Vi n tr hàng n m kim ng ch buôn bán gi a Vi t Nam v i Liên Xô n c xư h i ch ngh a khác kh i SEV đ u t ng Ngày 31/11/1978, Vi t Nam kỦ Hi p c h u ngh h p tác toàn di n v i Liên Xô - T 1975 đ n 1977, n c ta đư thi t l p thêm quan h ngo i giao v i 23 n c nhi u T ch c qu c t K t n m 1977, m t s n c t b n m quan h h p tác kinh t v i Vi t Nam - V i n c khác thu c khu v c ông Nam Á: cu i n m 1976, Philíppin Thái Lan n c cu i t ch c ASEAN thi t l p quan h ngo i giao v i Vi t Nam  ụ ngh a Tranh th đ c ngu n vi n tr đáng k , góp ph n khôi ph c đ t n c sau chi n tranh; tranh th đ c s ng h , h p tác c a n c, t ch c qu c t , đ ng th i phát huy đ c vai trò c a n c ta tr ng qu c t ; đư t o thu n l i đ tri n khai ho t đ ng đ i ngo i giai đo n sau, nh m xây d ng ông Nam Á tr thành khu v c hoà bình, h u ngh h p tác 9.1.3.2 H n ch nguyên nhân  H n ch Nhìn t ng quát, t n m 1975 đ n n m 1986, quan h qu c t c a Vi t Nam g p nh ng khó kh n tr ng i l n N c ta b bao vây, cô l p, đ c bi t t cu i th p k 70 th k XX, l y c “S ki n Campuchia” n c ASEAN m t s n c khác th c hi n bao vây, c m v n Vi t Nam  Nguyên nhân Do quan h đ i ngo i giai đo n ch a n m b t đ c xu th chuy n t đ i đ u sang hòa hoưn ch y đua kinh t th gi i Do đó, đư không tranh th đ c nhân t thu n l i quan h qu c t ph c v cho công cu c khôi ph c phát tri n kinh t sau chiên tranh; không k p th i đ i m i quan h đ i ngo i cho phù h p v i tình hình 9.2.ă ngăl iăđ iăngo i,ăh iănh păqu căt ăth iăk ăđ iăm i 9.2.1.ăHoƠnăc nhăl chăs ăvƠăquáătrìnhăhìnhăthƠnhăđ ngăl iă 9.2.1.1 Hoàn c nh l ch s  Tình hình th gi i t gi a th p niên 80 c a th k XX - T gi a nh ng n m 1980, cu c cách m ng khoa h c công ngh ti p t c phát tri n m nh m , tác đ ng sâu s c đ n m i m t đ i s ng c a qu c gia, dân t c - Các n c xư h i ch ngh a lâm vào kh ng kho ng sâu s c n đ u nh ng n m 1990, ch đ xư h i ch ngh a Liên Xô s p đ , d n đ n nh ng bi n đ i to l n v quan h qu c t Tr t t th gi i (tr t t th gi i hai c c) tan rư, m th i k hình thành m t tr t t th gi i m i 67 - Trên ph m vi th gi i, nh ng cu c chi n tranh c c b , xung đ t, tranh ch p v n còn, nh ng xu th chung c a th gi i hoà bình h p tác phát tri n - Các qu c gia, t ch c l c l ng tr qu c t th c hi n u ch nh chi n l c đ i n i, đ i ngo i ph ng th c hành đ ng cho phù h p v i yêu c u nhi m v bên đ c m c a thê gi i - Xu th ch y đua phát tri n kinh t n n c, nh t nh ng n c phát tri n đư đ i m i t đ i ngo i, th c hi n sách đa ph ng hoá, đa d ng hoá quan h qu c t - Các n c đ i m i t v quan ni m s c m nh, v th qu c gia… - Xu th toàn c u hóa tác đ ng c a nó: i h i IX c a ng ch rõ: “Toàn c u háo kinh t xu th khách quan, lôi cu n ngày nhi u n c tham gia; xu th b m t s n c phát tri n t p đoàn t b n xuyên qu c gai chi ph i, ch a đ ng nhi u mâu thu n, v a có m t tích c c v a có m t tiêu c c, v a có h p tác v a có đ u tranh” Ngh quy t i h i XI (01/2011) c a ng nh n đ nh: “Toàn c u hóa cách m ng khoa h c công ngh phát tri n m nh m , thúc đ y trình thành xư h i thông tin kinh t tri th c” i h i XI ti p t c nh n đ nh: “Toàn c u hóa kinh t ti p t c phát tri n v quy mô, m c đ hình th c bi u hi n v i nh ng tác đ ng tích c c tiêu c c, c h i thách th c đan xen r t ph c t p” - Th c t cho th y r ng, n c mu n thoát kh i nguy c b bi t l p, t t h u, phát tri n ph i tích c c, ch đ ng tham gia vào trình toàn c u hóa, đ ng th i ph i có b n l nh cân nh c m t cách c n tr ng y u t b t l i đ v t qua - D báo tình hình th gi i nh ng n m t i, i h i XI c a ng nh n đ nh: th gi i “Hòa bình, h p tác phát tri n v n xu th l n, nh ng s có nh ng di n bi n ph c t p m i, ti m n nhi u b t tr c khó l ng…còn ti p t c gia t ng” - Tình hình khu v c châu Á - Thái Bình D ng, t nh ng n m 1990, có nhi u chuy n bi n m i: + Trong khu v c v n t n t i nh ng b t n, nh ng châu Á - Thái Bình D ng v n đ c đánh giá khu v c n đ nh; + Châu Á - Thái Bình D ng có ti m l c l n n ng đ ng v phát tri n kinh t Xu th hoà bình h p tác khu v c phát tri n m nh i h i XI c a ng nh n đ nh: “Khu v c châu Á – Thái Bình D ng, có khu v c ông Nam Á v n s khu v c phát tri n n ng đ ng, nh ng t n t i nhi u nhân t gây m t n đ nh; tranh ch p lưnh th , bi n đ o ngày gay g t…song nhi u khó kh n, thách th c”  Yêu c u nhi m v c a cách m ng Vi t Nam - V n đ gi i t a tình tr ng đ i đ u, thù đ ch, phá th b bao vây, c m v n, ti n t i bình th ng hóa m r ng quan h h p tác v i n c, t o môi tr ng qu c t thu n l i đ t p trung xây d ng kinh t nhu c u c n thi t c p bách đ i v i n c ta; 68 - Nhu c u ch ng t t h u v kinh t đ t gay g t thu h p kho ng cách phát tri n gi a n c ta v i qu c gia khác, vi c phát huy t i đa ngu n l c n c, c n ph i tranh th ngu n l c bên ngoài, vi c m r ng t ng c ng h p tác kinh t v i n c tham gia vào c ch h p tác đa ph ng có Ủ ngh a đ c biêt quan tr ng 9.2.1.2 Các giai đo n hình thành, phát tri n đ ng l i  Giai đo n 1986 - 1996: Xác l p đ ng l i đ i ngo i đ c l p t ch , r ng m , đa d ng hoá, đa ph ng hoá quan h qu c t - i h i VI: + ng nh n đ nh: “ xu th m r ng phân công, h p tác gi a n c, k c n c có ch đ kinh t -xư h i khác nhau, c ng nh ng u ki n r t quan tr ng đ i v i công cu c xây d ng ch ngh a xư h i n c ta” + ng ch tr ng ph i bi t k t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i đ i u ki n m i đ yêu c u m r ng quan h h p tác kinh t v i n c h th ng xư h i ch ngh a, v i n c công nghi p phát tri n, t ch c t nhân n c nguyên t c bình đ ng, có l i + Tri n khai ch tr ng c a ng, tháng 12/1987, Lu t u t n c t i Vi t Nam đ c ban hành + Tháng 5/1988, B tr Ngh quy t s 13 v nhi m v sách đ i ngo i tình tình m i, đ ch tr ng kiên quy t ch đ ng chuy n cu c đ u tranh t tình tr ng đ i đ u sang đ u tranh h p tác t n t i hoà bình; l i d ng s phát tri n c a cách m ng khoa h c - k thu t xu th toàn c u hóa n n kinh t th gi i đ tranh th v trí có l i nh t phân công lao đ ng qu c t ; kiên quy t m r ng quan h h p tác qu c t , s c đa d ng hóa quan h đ i ngo i Ngh quy t s 13 c a B tr đánh d u s đ i m i t quan h qu c t chuy n h ng toàn b chi n l c đ i ngo i c a ng ta S chuy n h ng đư đ t n n móng hình thành đ ng l i đ i ngo i đ c l p t ch , r ng m , đa d ng hóa, đa ph ng hoá quan h qu c t + Trên l nh v c kinh t đ i ngo i, t n m 1989, ng ch tr ng xoá b tình tr ng đ c quy n s n xu t kinh doanh xu t nh p kh u - i h i VII: + ng đ ch tr ng “h p tác bình đ ng có l i v i t t c n c, không phân bi t ch đ tr – xư hôi khác nhau, c s nguyên t c t n t i hoà bình”, v i ph ng châm “ Vi t Nam mu n làm b n v i t t c n c c ng đ ng th gi i, ph n đ u hoà bình, đ c l p phát tri n” + i h i VII đư đ i m i sách đ i ngo i v i đ i tác c th + C ng l nh xây d ng đ t n c th i k đ lên ch ngh a xư h i, xác đ nh quan h h u ngh h p tác v i nhân dân t t c n c th gi i m t nh ng đ c tr ng c b n c a xư h i xư h i ch ngh a mà nhân dân ta xây d ng 69 + Các H i ngh Trung ng (khoá VII) ti p t c c th hoá quan m c a i h i VII v l nh v c đ i ngo i Trong đó, H i ngh l n th ba Ban Ch p hành Trung ng khoá VII (tháng 6/1992) nh n m nh yêu c u đa d ng hóa, đa ph ng hóa quan h qu c t … + H i ngh gi a nhi m k khoá VII (01/1994) ch tr ng tri n khai m nh m đ ng b đ ng l i đ i ngo i đ c l p t ch , r ng m , đa d ng hóa đa ph ng hóa quan h đ i ngo i Quan m ch tr ng đ i ngo i r ng m đ c đ t i h i VI, sau đ c Ngh quy t trung ng t khoá VI đ n khoá VII phát tri n đư hình thành đ ng l i đ i ngo i đ c l p t ch , r ng m , đa d ng hóa, đa ph ng hóa quan h qu c t  Giai đo n 1996 - 2008: B sung phát tri n đ ng l i đ i ngo i theo ph ng châm ch đ ng, tích c c h i nh p qu c t - i h i VIII: + ng kh ng đ nh ti p t c m r ng quan h qu c t , h p tác nhi u m t v i n c, trung tâm kinh t , tr khu v c qu c t ng th i ch tr ng “xây d ng n n kinh t m “đ y nhanh trình h i nh p kinh t khu v c th gi i” + Xác đ nh rõ h n quan m đ i ng v i nhóm đ i tác So v i i h i VII, ch tr ng đ i ngo i c a i h i VIII có m m i: M t là, ch tr ng m r ng quan h v i đ ng c m quy n đ ng khác; Hai là, quán tri t yêu c u m r ng quan h đ i ngo i nhân dân, quan h v i t ch c phi ph ; Ba là, l n đ u tiên l nh v c kinh t đ i ngo i, ng đ a ch tr ng th nghi m đ ti n t i th c hi n đ u t n c + C th hóa quan m c a i h i VIII, Ngh quy t H i ngh l n th t Ban Ch p hành Trung ng, khoá VIII (tháng 12/1997), ch rõ: c s phát huy n i l c, th c hi n nh t quán, lâu dài sách thu hút ngu n l c bên ngòai Ngh quy t đ ch tr ng ti n hành kh n tr ng, v ng ch c vi c đàm phán Hi p đ nh Th ng m i v i M , gia nh p APEC WTO - i h i IX: + ng đ ch tr ng ch đ ng h i nh p kinh t qu c t khu v c theo tinh th n phát huy t i đa n i l c + i h i IX đư phát tri n ph ng châm c a i H i VII là: “Vi t Nam mu n làm b n v i n c c ng đ ng th gi i ph n đ u hoà bình, đ c l p phát tri n” thành “Vi t Nam s n sàng b n, đ i tác tin c y c a n c c ng đ ng qu c t , ph n đ u hoà bình, đ c l p phát tri n” Ch tr ng xây d ng quan h đ i tác đ c đ i h i IX đánh d u b c phát tri n v ch t ti n trình quan h qu c t c a Vi t Nam th i k đ i m i 70 + Tháng 11/2001, B Chính tr Ngh quy t 07 v h i nh p kinh t qu c t Ngh quy t đ nhi m v c th bi n pháp t ch c th c hi n trình h i nh p kinh t qu c t + H i ngh l n th chín Ban Ch p hành Trung ng khoá IX (05/01/2004) nh n m nh yêu c u chu n b t t u ki n n c đ s m nh p WTO; kiên quy t đ u tranh v i m i bi u hi n c a l i ích c c b làm kìm hưm ti n trình h i nh p kinh t qu c t - i h i X: ng nêu quan m: th c hi n nh t quán đ ng l i đ i ngo i đ c l p t ch , hoà bình h p tác phát tri n; sách đ i ngo i r ng m , đa ph ng hóa, đa d ng hóa quan h qu c t ng th i đ ch tr ng “ch đ ng tích c c h i nh p kinh t qu c t ” + Ch đ ng h i nh p kinh t qu c t hoàn toàn ch đ ng quy t đ nh đ ng l i, sách h i nh p kinh t qu c t , không th r i vào th b đ ng; phân tích l a ch n ph ng th c h i nh p đúng, d báo đ c nh ng tình hu ng thu n l i khó kh n h i nh p kinh t qu c t + Tích c c h i nh p kinh t qu c t kh n tr ng chu n b , u ch nh, đ i m i bên trong, t ph ng th c lưnh đ o, qu n lỦ đ n ho t đ ng th c tiên; t Trung ng đ n đ a ph ng, doanh nghi p; kh n tr ng xây d ng l trình, k ho ch, hoàn ch nh h th ng pháp lu t; nâng cao n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p n n kinh t ; tích c c, nh ng ph i th n tr ng, v ng ch c - i h i XI: Nh n đ nh tình hình n c, thành t u, kinh nghi m c a 25 n m đ i m i (1986 – 2011) ng đ ch tr ng: “Tri n khai đ ng b , toàn di n, hi u qu ho t đ ng đ i ngo i, tích c c ch đ ng h i nh p qu c t ” So v i ch tr ng đ i ngo i i h i IX, i h i XI đư th hi n b c phát tri n m i v tu đ i ngo i – chuy n t “h i nh p kinh t qu c t ” lên “h i nh p qu c t ” Nh v y, đ ng l i đ i ngo i đ c l p t ch , r ng m , đa d ng hóa, đa ph ng hóa quan h qu c t đ c xác l p m i n m đ u c a th i k đ i m i (1986 - 1996), đ n i h i XI (2011) đ c b sung, phát tri n theo ph ng châm ch đ ng, tích c c h i nh p qu c t , hình thành đ ng l i đ i ngo i đ c l p t ch , hoà bình, h p tác phát tri n; đa ph ng hóa, đa dang hóa quan h , ch đ ng tích c c h i nh p qu c t ; b n, đ i tác tin c y thành viên có trách nhi m c ng đ ng qu c t ; l i ích qu c gia, dân t c, m t n c Vi t Nam xư h i ch ngh a giàu m nh 9.2.2.ăN iădungăđ ngăl iăđ iăngo i,ăh iănh păqu căt ă 9.2.2.1 M c tiêu, nhi m v t t ng ch đ o  C h i thách th c - V c h i: Xu th hoà bình, h p tác phát tri n xu th toàn c u hoá kinh t t o thu n l i cho n c ta m r ng quan h đ i ngo i, h p tác phát tri n kinh t M t 71 khác, th ng l i c a s nghi p đ i m i đư nâng cao th l c c a n c ta tr ng qu c t , t o ti n đ m i cho quan h đ i ngo i, h i nh p kinh t qu c t - V thách th c: Nh ng v n đ toàn c u…gây tác đ ng b t l i đ i v i n c ta; n n kinh t Vi t Nam ph i ch u s c ép c nh tranh gay g t c ba c p đ : s n ph m, doanh nghi p qu c gia; nh ng bi n đ ng th tr ng qu c t s tác đ ng nhanh m nh h n đ n th tr ng n c, ti m n nguy c gây r i lo n, th m chí kh ng ho ng kinh t -tài chính; ra, l i d ng toàn c u hoá, th l c thù đ ch s d ng chiêu “dân ch ”, “ nhân quy n” ch ng phá ch đ tr s n đ nh, phát tri n c a n c ta  M c tiêu, nhi m v đ i ngo i - L y vi c gi v ng môi tr ng hoà bình, n đ nh; t o u ki n qu c t thu n l i cho công cu c đ i m i, đ phát tri n kinh t -xư h i l i ích cao nh t c a T qu c i h i XI c a ng xác đ nh nhi m v c a công tác đ i ngo i là: “gi v ng môi tr ng hòa bình, thu n l i cho đ y m nh công nghi p hóa, hi n đ i hóa, b o v v ng ch c đ c l p, ch quy n, th ng nh t toàn v n lưnh th ; nâng cao v th c a đ t n c; góp ph n tích c c vào cu c đ u tranh hòa bình, đ c l p dân t c, dân ch ti n b xư h i th gi i” - M r ng đ i ngo i h i nh p qu c t đ t o thêm ngu n l c đáp ng yêu c u phát tri n c a đ t n c; k t h p n i l c v i ngu n l c t bên t o thành ngu n l c t ng h p đ đ y m nh công nghi p hoá, hi n đ i hoá, th c hi n dân giàu, n c m nh, dân ch , công b ng, v n minh; phát huy vai trò nâng cao v th c a Vi t Nam quan h qu c t ; góp ph n tích c c vào cu c đ u tranh chung c a nhân dân th gi i hoà bình, đ c l p dân t c, dân ch ti n b xư h i  T t ng ch đ o Trong quan h đ i ngo i, h i nh p kinh t qu c t ph i quán tri t đ y đ , sâu s c quan m: - B o đ m l i ích dân t c chân xây d ng thành công b o v v ng ch c T qu c xư h i ch ngh a, đ ng th i th c hi n ngh a v qu c t theo kh n ng c a Vi t Nam - Gi v ng đ c l p t ch , t c ng đôi v i đ y m nh đa ph ng hoá, đa d ng hoá quan h đ i ngo i - N m v ng hai m t h p tác đ u tranh quan h qu c t ; c g ng thúc đ y m t h p tác, nh ng v n ph i đ u tranh d i hình th c m c đ thích h p v i t ng đ i tác; đ u tranh đ h p tác; tránh tr c di n đ i đ u, tránh đ b đ y vào th cô l p - M r ng quan h v i m i qu c gia vùng lưnh th thê gi i, không phân bi t ch đ tr xư h i Coi tr ng quan h hoà bình, h p tác v i khu v c; ch đ ng tham gia t ch c đa ph ng, khu v c toàn c u - Gi v ng n đ nh tr , kinh t -xư h i; gi gìn b n s c v n hoá dân t c; b o v môi tr ng sinh thái trình h i nh p qu c t 72 - Phát huy t i đa n i l c đôi v i thu hút s d ng có hi u qu ngu n l c bên ngoài; xây d ng n n kinh t đ c l p t ch ; t o s d ng có hi u qu l i th so sánh c a đ t n c trình h i nh p qu c t - B o đ m s lưnh đ o th ng nh t c a ng, s qu n lỦ t p trung c a Nhà n c đ i v i ho t đ ng đ i ngo i Ph i h p ch t ch ho t đ ng đ i ngo i c a ng, ngo i giao Nhà n c đ i ngo i nhân dân; gi a ngo i giao tr v i v i ngo i giao kinh t ngo i giao v n hóa; gi a đ i ngo i v i qu c phòng-an ninh 9.2.2.2 M t s ch tr ng, sách l n v m r ng quan h đ i ngo i, h i nh p qu c t a quan h qu c t đư đ c thi t l p vào chi u sâu, n đ nh, b n v ng - Ch đ ng tích c c h i nh p kinh t qu c t theo l trình phù h p - B sung hoàn thi n h th ng pháp lu t th ch kinh t phù h p v i nguyên t c, quy đ nh c a WTO - y m nh c i cách hành chính, nâng cao hi u qu , hi u l c cho b máy nhà n c - Nâng cao n ng l c c nh tranh qu c gia, doanh nghi p s n ph m h i nh p kinh t qu c t - Gi i quy t t t v n đ v n hoá, xư h i môi tr ng qua trình h i nh p - Gi v ng t ng c ng qu c phòng, an ninh trình h i nh p - Ph i h p ch t ch ho t đ ng đ i ngo i c a ng, ngo i giao Nhà n c ngo i giao nhân dân; tr đ i ngo i kinh t đ i ngo i i m i t ng c ng s lưnh đ o c a ng, s qu n lỦ c a Nhà n c đ i v i ho t đ ng đ i ngo i 9.2.3.ăThƠnhăt u,ăỦăngh a,ăh năch ăvƠănguyênănhơn 9.2.3.1 Thành t u Ủ ngh a - M t là, phá th bao vây, c m v n c a th l c thù đ ch, t o d ng môi tr ng qu c t thu n l i cho s nghi p xây d ng b o v T qu c - Hai là, gi i quy t hoà bình v n đ biên gi i, lưnh th , bi n đ o v i n c liên quan - Ba là, m r ng quan h đ i ngo i theo h ng đa ph ng hóa, đa d ng hóa - B n là, tham gia t ch c qu c t - N m là, m r ng th tr ng, ti p thu khoa h c công ngh k n ng qu n lỦ - Sáu là: t ng b c đ a ho t đ ng c a doanh nghi p c n n kinh t vào môi tr ng c nh tranh Nh ng k t qu có Ủ ngh a r t quan tr ng: đư tranh th đ c ngu n l c bên k t h p v i ngu n l c n c hình thành s c m nh t ng h p, góp ph n đ a đ n nh ng thành t u to l n Góp ph n gi v ng c ng c đ c l p, t ch , đ nh h ng xư h i ch ngh a; gi v ng an ninh qu c gia b n s c v n hoá dân t c C ng l nh (b sung, phát tri n n m 2011) nh n đ nh:n c ta “có quan h qu c t r ng rưi, có v th ngày quan tr ng khu v c th gi i” 73 9.2.3.2 H n ch nguyên nhân - Trong quan h v i n c, nh t n c l n, lúng túng, b đ ng Ch a xây d ng đ c quan h l i ích đan xen, tu thu c l n v i n c - M t s ch tr ng, c ch , sách ch m đ c đ i m i so v i yêu c u m r ng quan h đ i ngo i, h i nh p qu c t ; h th ng lu t pháp ch a hoàn ch nh, không đ ng b , gây khó kh n vi c th c hi n cam k t c a t ch c qu c t - Ch a hình thành đ c m t k ho ch t ng th dài h n v h i nh p qu c t m t l trình h p lỦ cho vi c th c hi n cam k t - Doanh nghi p n c ta h u h t quy mô nh , y u c v qu n lỦ công ngh ; l nh v c s n xu t công nghi p, trình đ trang thi t b l c h u; k t c u h t ng ngành d ch v c b n ph c v s n xu t kinh doanh đ u phát tri n có chi phí cao h n n c khác khu v c - i ng cán b l nh v c đ i ngo i nhìn chung ch a đáp ng đ c nhu c u c v s l ng ch t l ng; cán b doanh nghi p hi u bi t v pháp lu t qu c t , v k thu t kinh doanh Tóm l i, trình th c hi n đ ng l i đ i ngo i, h i nh p kinh t qu c t t n m 1986 đ n m c dù nh ng h n ch , nh ng thành t u c b n, có Ủ ngh a r t quan tr ng: góp ph n đ a đ t n c kh i kh ng kho ng kinh t – xư h i, n n kinh t Vi t Nam có b c phát tri n m i; th l c c a Vi t Nam đ c nâng cao tr ng qu c t Các thành t u đ i ngo i h n 25 n m qua đư ch ng minh đ ng l i đ i ngo i, h i nh p qu c t c a ng Nhà n c th i k đ i m i đ n sáng t o Cơuăh i ônăt p Phân tích giai đo n hình thành, phát tri n đ ng l i đ i ngo i, h i nh p qu c t c a ng Trình bày m c tiêu, nhi m v t t ng ch đ o c a ng v đ ng l i đ i ngo i, h i nh p qu c t Trình bày nh ng thành t u Ủ ngh a đ ng l i đ i ngo i, h i nh p qu c t c a ng./ 74 75 ... n c a cách m ng Vi t Nam: - Ph ng h ng chi n l c cách m ng Vi t Nam là: “T s n dân quy n cách m ng th đ a cách m ng đ t i xư h i c ng s n” - Nhi m v c a cách m ng t s n dân quy n th đ a cách m... n theo đ ng cách m ng vô s n + N m 1927, B Tuyên truy n c a H i liên hi p dân t c b áp b c xu t b n tác ph m ng cách m nh N i dung tác ph m ng cách m nh:  Tính ch t nhi m v c a cách m ng Vi... cách m ng Vi t Nam - t cách m ng dân t c dân ch nhân dân đ n cách m ng xư h i ch ngh a 1.1.2.ăNhi măv ănghiênăc u - Làm rõ s đ i t t y u c a ng C ng s n Vi t Nam - ch th ho ch đ nh đ ng l i cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Đường lối cách mạng của ĐCSVN , Đường lối cách mạng của ĐCSVN , Đường lối cách mạng của ĐCSVN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay