Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2 SQL server

146 101 0
 • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 13:06

TR NG I H C PH M V N NG KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN BÀI GI NG: H QU N TR C S D LI U SQL SERVER (Dùng cho bc Cao ng) Ging viên: Th.S Nguy n Trí Nhân Qung Ngãi, Spring-2014 Bài gi ng: H qu n tr c s d li u – SQL Server B c Cao ng Công ngh Thông tin MC LC L I NÓI U Chng TNG QUAN V SQL SERVER 2000 1.1 GII THI U SQL SERVER 1.1.1 Gii thi u chung v h qu n tr c s d li u 1.1.2 Gii thi u v phiên b n SQL Server 1.2 Các thành phn SQL Server 1.3 CÀI T SQL SERVER 1.4 CÁC CSDL H THNG TRONG SQL SERVER 17 1.5 CÁC CÔNG C TRONG SQL SERVER 19 1.5.1 Ti n ích Book Online 20 1.5.2 Ti n ích Client NetWork Utility 20 1.5.3 Ti n ích Enterprise Manager 21 1.5.4 Ti n ích Import and Export Data 22 1.5.5 Ti n ích Profiler 22 1.5.6 Ti n ích Query Analyzer 23 1.5.7 Ti n ích Server Network Utility 25 1.5.8 Ti n ích Service Manager 25 Chng GII THI U NGÔN NG TRANSACT – SQL 27 2.1 GII THI U 27 2.2 KIU D LI U 27 2.3 TRUY XUT D LI U (DATA QUERY LANGUAGE) 28 2.3.1 Truy vn d li u n gi n vi SELECT 28 2.3.2 Tìm hiu trng tính toán 31 2.3.3 L c d li u vi m nh WHERE 33 2.3.4 Sp xp d li u vi ORDER BY 38 2.3.5 Nhóm d li u vi m nh GROUP BY 40 2.3.6 Query 44 2.3.7 Các phép ni 46 2.3.8 Kt hp query 52 2.4 CP NHT D LI U (DATA MANIPULATION LANGUAGE) 53 Gi ng viên: Th.S Nguy n Trí Nhân Khoa Công ngh Thông tin i h c Ph m V n ng Bài gi ng: H qu n tr c s d li u – SQL Server B c Cao ng Công ngh Thông tin 2.4.1 Chèn d li u 53 2.4.2 C p nh t, xóa d li u 55 2.5 BÀI TP THC HÀNH 56 Chng T O C S D LI U TRÊN SQL SERVER 57 3.1 CÁC LO I FILE L U TR C S D LI U 57 3.1.1 Các t p tin v t lý lu tr c s d li u 57 3.1.2 T p tin d li u (Primary Data File) 57 3.1.3 T p tin d li u th yu (Secondary Data Files) 58 3.1.4 T p tin lu vt (Log Files) 58 3.2 T O C S D LI U 58 3.2.1 S dng ti n ích Enterprise Manager: 58 3.2.2 S dng câu l nh Transaction - SQL: 61 3.3 XÓA, S A, I TÊN, XEM THÔNG TIN C S D LI U 62 3.3.1 Xóa c s d li u 62 3.3.2 i tên Database (Rename) 64 Chng T O VÀ QU N LÝ B NG (TABLE) 65 4.1 T O B NG (TABLE) 65 4.1.1 Khái ni m v b ng 65 4.1.2 T o cu trúc b ng d li u 65 4.2 THAY I CU TRÚC B NG (TABLE) 69 4.2.1 Thêm mt ct mi b ng: 69 4.2.2 Hy b ct hi n bên b ng: 70 4.2.3 Sa i kiu d li u ca ct: 70 4.2.4 Tt b quy tc kim tra toàn v!n d li u: 71 4.2.5 B t l i quy tc kim tra toàn v!n d li u: 71 4.2.6 i tên ct, tên b ng d li u: 72 4.3 XÓA B NG (TABLE) 73 4.4 QU N LÝ B NG 73 4.4.1 Tính toàn v!n d li u c s d li u 73 4.5 T O M!T DATABASE DIAGRAM 88 4.5.1 Khái ni m v mô hình quan h d li u: 88 Gi ng viên: Th.S Nguy n Trí Nhân Khoa Công ngh Thông tin i h Bài gi ng: H qu n tr c s d li u – SQL Server B c Cao ng Công ngh Thông tin FROM CT WHERE Ma_Dt = ‘N001’ OR (Ma_Dt ‘N001’ AND Ngay_Ct = ‘05/06/2013’) Kt qu Ngay_Ct So_Ct Dien_Giai Ma_Dt 2013-05-31 PX001 Xut hàng hóa bán i lý N001 2013-06-01 PX002 Xut hàng hóa bán i lý N001 2013-06-05 PX004 Xut bán hàng hóa N004 - Toán t IN: S dng toán t ch( nh mt dãy iu ki n vi bt kΧ giá tr dãy th a mãn IN s dng mt danh sách giá tr c tách b i du ph∋y di “,”, tt c c #t du ngo#c n Ví d : L p b ng kê xut hàng chi tit m#t hàng “Bánh trng Custas (TP001)” ho#c “Bánh kem b (TP003)” s dng t% khóa IN SELECT Ma_Vt, So_Luong, Don_Gia, So_Luong * Don_Gia AS Thanh_Tien FROM CtCt WHERE Ma_Vt IN(‘TP001‘, ‘TP003’) - Toán t NOT: Ph nh biu thc ng sau Ví d : + L p b ng kê chng t% xut hàng cho Cty TNHH ABC (N001) ho#c chng t% không ph i cho công ty nhng c th∃c hi n vào ngày 05/06/2013 s dng t% khóa NOT SELECT Ngay_Ct, So_Ct, Dien_Giai, Ma_Dt FROM CT WHERE Ma_Dt = ‘N001’ OR (NOT(Ma_Dt = ‘N001’) AND Ngay_Ct = ‘05/06/2013’) - Toán t LIKE ký t i din: S dng toán t tìm d li u g∗n úng vi giá tr tìm kim b)ng cách kt hp vi ký t∃ i di n Ch( th áp dng toán t LIKE ký t∃ i di n cho d li u kiu chu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2 SQL server , Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2 SQL server , Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2 SQL server

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay