Urinalysis lecture Y3 2006

33 225 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 13:06

CÁC XÉT NGHIỆM CƠ BẢN TRONG THẬN HỌC Đối tượng Y3 BS,TS Trần thò Bích Hương Bộ Môn Nội, Đại Học Y Dược Tp Hồ chí Minh NEPHRON TẾ BÀO NỘI MÔ VÀ MÀNG LỌC TB NỘI MÔ MÀNG LỌC CẦU THẬN KHẢO SÁT CHỨC NĂNG THẬN 1- ĐỘ LỌC CẦU THẬN (GFR)  GFR = N x GFR nephron  GFR = N x K x S x [(PGC-PBC)-(ΠGC- ΠBC)] tĐMV PGC ΠGC PBC tĐMR ΠBC 2- ĐỘ THANH LỌC (CLEARANCE) ĐTL A (ml/ph) = UA x V PA TẦN XUẤT PHÂN BỐ SỐ CẦU THẬN TRÊN MỖI THẬN NEPHRON NUMBERS ON EACH KIDNEY NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG LÊN GIẢM SỐ NEPHRON LÚC SINH Lâm sàng  Sanh nhẹ cân  Sinh thiếu tháng  Mẹ tăng ĐH  Cầu thận phì đại Thực nghiệm  Sanh nhẹ cân tăng huyết áp  Di truyền  Mẹ tăng đường huyết  Phì đại nephron FSGS  Tiết chế đạm mang thai  Sản phụ tiếp xúc với độc chất (Gentamycine, thiếu Vit A, Beta lactamine,…) ĐLCT GIẢM THEO TUỔI NC Baltimore: ĐLCT giảm 1ml/ph/ 1năm THAY ĐỔI CẦU THẬN Ở NGƯỜI LỚN TUỔI Tuổi 90 ml/ph Tổn thương thận với ĐLCT giảm nhẹ 60- 89ml/ph Giảm TB ĐLCT 30-59ml/ph Giảm nặng ĐLCT Suy thận 15-29ml/ph 0,15 * đạm niệu 24h > 150mg/24h - Tiểu albumine * Albumine niệu / créatinine niệu >30mg/g * Albumine niệu 24h > 30mg ĐỊNH LƯNG ALBUMINE NIỆU Nồng độ albumine niệu Thuật ngữ Bình thường Microalbumin niệu Macroalbumin niệu Tỷ lệ albumine niệu/ creatinine niệu (NT bất kỳ) Nt 24h NT mg/day mg/L mg/g mg/mmol 200 K-DOQI (2002) Kidney-Disease Outcome Quality Initiatives K-DIGO (2005) Kidney Disease Improving Global Outcomes CẶN LẮNG NƯỚC TIỂU TINH THỂ TRONG NƯỚC TIỂU SIÊU ÂM THẬN SINH THIẾT THẬN BẤT THƯỜNG VỀ BỆNH HỌC QUA SINH THIẾT THẬN IgA Nephropathy Phần 1: “BỆNH THẬN MẠN” (Chronic kidney disease:CKD) 1- Tổn thương thận tháng *thay đổi cấu trúc thận *tổn thương thận phát qua XN nước tiểu, máu, hình ảnh Kèm không giảm ĐLCT 2- Giảm ĐLCT < 60ml/ph/1,73 m2 da kèm không kèm tổn thương thận Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (K-DOQI 2002) National Kidney Foundation Guidelines, 2002 XÉT NGHIỆM CẦN TIẾN HÀNH TRÊN MỌI BN TẦM SÓAT BỆNH THẬN MẠN 0,39 1- Créatinine HT (ước đóan ĐLCT ĐTLcré atinine) 2- Đònh lượng đạm niệu (mẫu NT bất kỳ) - Tỷ lệ đạm niệu/ créatinine niệu - Tỷ lệ albumine niệu /créatinine niệu 3- Cặn lắng NT XN giấy nhúng: Hồng cầu, bạch cầu 4- Siêu âm khảo sát thận hệ niệu 5- Điện giải đồ máu (Na,K,Cl, HCO3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Urinalysis lecture Y3 2006 , Urinalysis lecture Y3 2006 , Urinalysis lecture Y3 2006

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay