Bài giảng công nghệ chế tạo máy 1

157 129 0
  • Loading ...
1/157 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 13:02

TR NG I H C PH M V N NG KHOA K THU T CÔNG NGH -  - TR NG QUANG D NG (B) Bài Gi νγ CÔNG NGH CH T O MÁY (Dùng cho b c C - Ngành CNKT c khí) Qu ng Ngãi , 12/2014 L I NÓI U Hi n nay, s nghi p công nghi p hóa - hi n đ i hóa đ t n m t ngành quan tr ng c a n n kinh t qu c dân đ c, ch t o máy c s d ng h u h t l nh v c công, nông nghi p Các cán b k thu t ngành ch t o máy đ c đào t o ph i có ki n th c k thu t c b n đ ng th i ph i bi t v n d ng nh ng ki n th c đ gi i quy t nh ng v n đ c th th c t s n xu t c ng nh ch t o, l p ráp, s a ch a … V i m c đích đó, tài li u cung c p m t l áp d ng giúp cho ng ng ki n th c có h th ng, c th , d i đ c nhanh chóng l a ch n n i dung v lý thuy t c b n nh t l nh v c công ngh ch t o máy, nh ng y u t nh h ng đ n ch t l ng gia công c khí, nguyên nhân gây sai s trình gia công, đ gá gia công c th i gi i thi u ph ng ng pháp gia công thông d ng đ ch t o d ng b m t đ t yêu c u khác v ch t l ng gia công Tài li u dùng cho SV ngành công ngh k thu t c khí vi c h c t p môn công ngh ch t o máy c ng tài li u tham kh o cho SV ngành h c liên quan Trong trình biên so n c g ng, nh ng c ng không tránh kh i nh ng thi u sót Tác gi mong nh n đ c nh ng ý ki n đóng góp c a b n đ c đ ng nghi p Các ý ki n đóng góp xin g i v truongquangdungb@gmail.com; B môn C khí – Khoa K thu t công ngh , tr ng i h c Ph m V n ng Tác gi M CL C N i dung Ch ng CÁC KHÁI NI M VÀ NH NGH A C Trang B N 1.1 Khái ni m v s n ph m, chi ti t máy, b ph n, c c u máy phôi 1.2 Quá trình s n xu t, trình công ngh 1.3 Các thành ph n c a trình công ngh gia công c 1.4 Các d ng s n xu t hình th c t ch c s n xu t Ch 12 ng CH T L NG S N PH M 2.1 Khái ni m 12 2.2 Ch t l 12 2.3 Ch ng b m t gia công xác gia công ng GÁ 27 T CHI TI T TRÊN MÁY C T KIM LO I 52 3.1 Quá trình gá đ t chi ti t gia công 52 3.2 57 nh ngh a phân lo i chu n 3.3 Sai s gá đ t 61 3.4 Nguyên t c ch n chu n 68 Ch ng GÁ GIA CÔNG C KHÍ 73 4.1 Khái ni m v đ gá 73 4.2 C c u đ nh v c a đ gá 74 4.3 K p ch t c c u k p ch t 82 4.4 C c u d n h 97 ng d ng c c t 4.5 C c u so dao 99 4.6 C c u quay phân đ 100 4.7 Thân đ gá 101 Ch 103 ng GIA CÔNG CÁC B M T I N HÌNH 5.1 Ch n phôi ph 5.2 Gia công m t ph ng ng pháp gia công chu n b 103 112 5.3 Gia công m t tr 121 5.4 Gia công m t tr 129 5.5 Gia công ren 139 5.6 Gia công rãnh then then hoa 145 5.7 Gia công m t đ nh hình 147 CH NG CÁC KHÁI NI M VĨ NH NGH A C B N M c đích: Nh m trang b cho SV nh ng ki n th c c b n hi u sâu s c v trình s n xu t, trình công ngh , thành ph n c a trình công ngh , d ng s n xu t; ki n th c v s n ph m phôi Qua giúp cho em bi t đ c hình th c t ch c s n xu t 1.1 Khái ni m v s n ph m, chi ti t máy, b ph n, c c u máy vƠ phôi 1.1.1 S n ph m S n ph m m t danh t quy c đ ch m t v t ph m đ c ch t o giai đo n cu i c a m t trình s n xu t, t i m t c s s n xu t S n ph m có th máy móc thi t b hoàn ch nh, s d ng đ c nh ng c ng có th b ph n, c m má y y chi ti t …dùng đ l p rá p y tha y t h Ví d 1: + Nhà máy s n xu t xe đ p, xe máy, ô tô có s n ph m xe đ p, xe máy, ô tô + Nhà máy s n xu t bi s n ph m l i bi 1.1.2 Chi ti t máy Chi ti t máy đ n v nh nh t hoàn ch nh v m t k thu t, không th tháo r i đ c đ c u t o nên máy Ví d 2: Bánh r ng, tr c, vít, l p… 1.1.3 B ph n máy (c m máy) B ph n máy hai hay nhi u chi ti t máy đ c liên k t v i theo nh ng nguyên lý quy lu t nh t đ nh Nh ng t ch a th ho t đ ng đ c l p đ c mà ph i l p ghép hay liên k t vào thành m t s n ph m hoàn ch nh đ ho t đ ng Ví d 3: Xích, líp, moay …có quy lu t làm vi c riêng nh ng ph i l p vào xe đ p m i ho t đ ng đ c 1.1.4 C c u máy C c u máy m t t h p g m hai hay nhi u chi ti t máy đ th c hi n m t nhi m v xác đ nh GV: Tr ng Quang D ng Trang Công ngh ch t o máy Ví d 4: c c u bánh r ng di tr t, dùng đ thay đ i t s truy n gi a hai tr c M t c c u máy có th m t b ph n máy, nh ng chi ti t máy m t c c u có th n m c m khác 1.1.5 Phôi Phôi ho c bán thành ph m danh t k t o t thu t đ ch v t p h m đ c m t qu trình s n xu t nà y chu y n sa ng m t q uá trình s n xu t khác Ví d 5: Quá trình đúc, trình rót kim lo i l ng vào khuôn, sau kim lo i đông đ c khuôn ta nh n đ c m t v t đúc kim lo i có hình dáng, kích th theo yêu c u Nh ng v t đúc có th là: - S n ph m c a trình đúc - Chi ti t đúc n u không c n gia công c t g t n a, có th s d ng đ c - Phôi đúc n u v t đúc ph i qua gia công c t g t nh ti n, phay, bào 1.2 Quá trình s n xu t, trình công ngh 1.2.1 Quá trình s n xu t Nói m t cách t ng quát, trình s n xu t trình ng i tác đ ng vào tài nguyên thiên nhiên đ bi n thành s n ph m ph c v cho l i ích c a ng i nh ngh a r t r ng, có th bao g m nhi u giai đo n Ví d , đ có m t s n ph m c khí ph i qua giai đo n: Khai thác qu ng, luy n kim, gia công c khí, gia công nhi t, l p ráp v.v N u nói h p h n m t nhà máy c khí, trình s n xu t trình t ng h p ho t đ ng có ích đ bi n nguyên li u bán thành ph m thành s n ph m có giá tr s d ng nh t đ nh, bao g m trình nh : Ch t o phôi, gia công c t g t, gia công nhi t, ki m tra, l p ráp trình ph nh : v n chuy n, ch t o d ng c , s a ch a máy, b o qu n kho, ch y th , u ch nh, s n lót, bao bì,đóng gói v.v T t c trình đ đ ng b nh p nhàng đ cho trình s n xu t đ GV: Tr ng Quang D ng Trang c t ch c th c hi n m t cách c liên t c Công ngh ch t o máy c S nh h ng c a trình nêu đ n n ng su t, ch t l trình s n xu t có m c đ khác nh h ng c a ng nhi u nh t đ n ch t l ng, n ng su t c a trình s n xu t nh ng trình có tác đ ng làm thay đ i v tr ng thái, tính ch t c a đ i t ng s n xu t, trình công ngh 1.2.2 Quá trình công ngh Quá trình công ngh m t ph n c a trình s n xu t tr c ti p làm thay đ i tr ng thái tính ch t c a đ i t ng s n xu t Thay đ i tính ch t tr ng thái bao hàm; Thay đ i hình d ng, thay đ i kích th li u thay đ i v trí t c, thay đ i tính ch t c lý hóa c a v t ng quan gi a b ph n c a chi ti t Quá trình công ngh gia công c trình c t g t phôi đ làm thay đ i kích th c hình dáng c a Quá trình công ngh nhi t luy n trình thay đ i tính ch t v t lý hóa h c c a v t li u chi ti t Quá trình công ngh l p ráp trình t o thành nh ng quan h t ng quan gi a chi ti t thông qua lo i liên k t m i l p ghép Ngoài có trình công ngh nh ch t o phôi, nh qúa trình đúc, trình gia công áp l c, vv… Quá trình công ngh h p lý trình công ngh th a mãn đ c a chi ti t nh đ xác gia công, đ nhám b m t, v trí t c yêu c u ng quan gi a b m t, đ xác v hình dáng hình h c… Quá trình công ngh đ c th c hi n t i ch làm vi c 1.3 Các thƠnh ph n c a trình công ngh 1.3.1 Nguyên công Nguyên công m t ph n c a trình công ngh , đ c hoàn thành m t cách liên t c t i m t ch làm vi c m t hay m t nhóm công nhân th c hi n đ i v i m t đ it ng s n xu t không đ i đây, nguyên công đ tính liên t c đ i t c đ c tr ng b i u ki n c b n, hoàn thành ng s n xu t v trí làm vi c Trong trình th c hi n quy trình công ngh n u thay đ i u ki n ta chuy n sang m t nguyên công khác GV: Tr ng Quang D ng Trang Công ngh ch t o máy Ví d 6: Ti n tr c có hình nh sau: Hình 1.1 Chi ti t tr c N u ta ti n đ u A r i tr đ u đ ti n đ u B (ho c ng c l i) v n thu c m t nguyên công v n đ m b o tính ch t liên t c v trí làm vi c Nh ng n u ti n đ u A cho c lo t xong r i m i tr l i ti n đ u B c ng cho c lo t thành hai nguyên công không đ m b o đ c tính liên t c, có s gián đo n ti n b m t khác chi ti t Ho c ti n đ u A máy này, đ u B ti n máy khác rõ ràng hai nguyên công v trí làm vi c thay đ i Nguyên công đ n v c b n c a trình công ngh đ h ch toán t ch c s n xu t Vi c ch n s l ng nguyên công s nh h ng l n đ n ch t l ng giá thành s n ph m, vi c phân chia trình công ngh thành nguyên công có ý ngh a k thu t kinh t Ý ngh a k thu t: M i m t ph ng pháp c t g t có m t kh n ng công ngh nh t đ nh (kh n ng v t o hình b m t c ng nh ch t l ng đ t đ c) Vì v y, xu t phát t yêu c u k thu t d ng b m t c n t o hình mà ta ph i ch n ph gia công t ng pháp ng ng hay nói cách khác ch n nguyên công phù h p Ta không th th c hi n đ c vi c ti n c tr c phay rãnh then m t ch làm vi c Ti n c tr c đ c th c hi n máy ti n, phay rãnh then th c hi n máy phay Ý ngh a kinh t : Khi th c hi n công vi c, tùy thu c m c đ ph c t p c a hình d ng b m t, tùy thu c s l ng chi ti t c n gia công, đ xác, ch t l ng b m t yêu c u mà ta phân tán ho c t p trung nguyên công nh m m c đích đ m b o s cân b ng cho nh p s n xu t, đ t hi u q a kinh t nh t Trên m t máy, không nên gia công c thô tinh mà nên chia gia công thô tinh hai máy Vì gia công thô c n máycông su t l n, n ng su t cao, GV: Tr ng Quang D ng Trang Công ngh ch t o máy không c n xác cao đ đ t hi u qu kinh t (l y ph n l n l ng d ); gia công tinh c n máy có đ xác cao đ đ m b o yêu c u k thu t c a chi ti t 1.3.2 Gá Tr c gia công, ta ph i xác đ nh v trí t ng quan gi a chi ti t so v i máy, d ng c c t tác d ng lên chi ti t m t l c đ ch ng l i s xê d ch l c c t y u t khác gây gia công nh m đ m b o xác v trí t ng quan Quá trình ta g i trình gá đ t chi ti t Gá m t ph n c a nguyên công, đ c hoàn thành m t l n gá đ t chi ti t.Trong m t nguyên công có th có m t ho c nhi u l n gá, t t nh t nên dùng s l n gá nh t m t nguyên công Ví d 7: ti n m t tr b c A, B, C ta th c hi n l n gá: Hình 1.2 Chi ti t tr c - L n gá 1: Gá lên m i ch ng tâm truy n mômen quay b ng t c đ gia công b m t C B - L n gá 2: l n gá tr i đ u đ gia công b m t A (vì m t ch a đ c gia công c ph i l p v i t c) 1.3.3 V trí V trí m t ph n c a nguyên công, đ c xác đ nh b i m t v trí t ng quan gi a chi ti t v i máy ho c gi a chi ti t v i d ng c c t M t l n gá có th có m t ho c nhi u v trí Ví d 8: Khi phay bánh r ng b ng dao phay đ nh hình, m i l n phay m t r ng, ho c khoan m t l chi ti t có nhi u l đ c g i m t v trí (m t l n gá có nhi u v trí) Còn phay bánh r ng b ng dao phay l n r ng, m i l n phay m t v trí (nh ng t t c r ng đ u đ GV: Tr ng Quang D ng c gia công nên l n gá có m t v trí) Trang Công ngh ch t o máy Khi thi t k qui trình công ngh c n l u ý gi m s l n gá đ t (trong v n gi đ c v trí c n thi t) b i m i m t l n gá đ t s gây sai s gia công 1.3.4 B B c c c ng m t ph n c a nguyên công th c hi n gia công m t b m t (ho c m t t p h p b m t) s d ng m t d ng c c t (ho c m t b d ng c ) v i ch đ làm vi c c a máy trì không đ i (v, s, t, không đ i) N u thay đ i m t u ki n nh : b m t gia công ho c ch đ c t (t c đ , l B ng ch y dao ho c chi u sâu c t)thì ta chuy n sang b c có th b g m ba đo n v i đ c đ n gi n b c khác c ph c t p ví d , tiên m t tr c bâc ng kính khác (b ng m t dao) ta ph i th c hi n ba b c đ n gi n Còn ti n tr c b c đ ng th i b ng nhi u dao ta có m t b c ph c t p Khi l p ráp b cđ c xem m t trình n i ghép chi ti t l i v i đ đ t đ xác c n thi t ho c trình khác nh c o s a then đ l p vào v trí, l p m t vòng bi tr c… M t nguyên công có th có m t ho c nhi u b c Ví d 9: C ng gia công hai đo n tr c nh ng n u gia công đ ng th i b ng hai dao m t b c; gia công b ng m t dao t ng đo n tr c hai b c Hình 1.3 Gia công chi ti t tr c Khi có s trùng b c (nh ti n b ng dao cho b m t m t lúc), th i gian gia công ch c n tính cho m t b m t gia công có chi u dài l n nh t ng chuy n dao 1.3.5 ng chuy n dao m t ph n c a m t b c (ho c m t nguyên công) đ h t m t l p v t li u có ch đ c t b ng m t dao M ib GV: Tr c có th có m t ho c nhi u đ ng Quang D ng ng chuy n dao Trang Công ngh ch t o máy xác kích th s c b n nh đ c c a ren (đ i v i ren h mét) C n c vào thông ng kính trung bình d2 (D2), b c ren P góc profin ren 5.5.2 Ti n ren Ti n ren ph ng pháp ph bi n nh t đ gia công ren Cho phép c t lo i ren khác v i gi i h n đ ng kính, b c ren v t li u gia công l n Dao ti n ren có nhi u lo i: dao ren, dao ren gá nghiêng, dao ren có c c u k p ch t mi ng h p kim hình thoi, dao ren l c… Tuy n ng su t th p ph i c t nhi u l n nh ng ti n ren ren v n đ c dung ph bi n s n xu t Khi ti n ren th ng có cách ti n dao Hình 5.34 S đ ti n ren a) Ti n ren theo ph ng pháp ti n dao h ng kính b) Ti n ren theo ph ng pháp ti n dao nghiêng - Khi ti n ren theo ph ng pháp ti n dao h ng kính, t t c l õi dao đ u tham gia c t nên đ bóng m t ren cao nh ng khó thoát phoi, l c c t l n ph i c t v i ch đ c t th p, n ng su t th p -Ti n ren theo ph n i gi a hai l ng pháp ti n dao h c t s d ng ph ph i dao c t cung i c t làm vi c nên d thoát phoi, l c c t không l n có th làm vi c v i ch đ c t l n đ đ t đ Thông th ng nghiêng, ch có l c n ng su t cao nh ng đ bóng m t ren th p ng c t thô ng ng pháp ti n dao h i ta s d ng ph ng pháp ti n dao nghiêng, ng kính đ t n d ng đ c u m c a c hai ng pháp GV: Tr ng Quang D ng Trang141 Công ngh ch t o máy Hình 5.35 S đ c c u lùi dao nhanh a) s đ c c u lùi dao nhanh ti n ren b) s đ c c u lùi dao nhanh ti n ren t ng n ng su t ti n ren ng i ta th ng áp d ng bi n pháp sau: T ng t c đ c t V Khi t ng t c đ c t V ph i đ m b o rút dao nhanh, nh t tr ng h p chi u dài ph n ren ng n ho c ti n ren Mu n an toàn ph i có c c u lùi dao nhanh (Hình 5.35) 5.5.3 C t ren b ng bàn ren ta rô Ta rô ren GV: Tr ng Quang D ng Trang142 Công ngh ch t o máy Gia công ren b ng tarô ch y u dùng gia công ren l có đ ng kính trung bình nh theo tiêu chu n Có th dùng tarô đ gia công ren tr , ren côn Khi tarô nhi u l khó, n u đ i dao tham gia c t nên t a nhi t nhi u thoát phoi ng kính ren l n momem xo n l n, đ tránh gãy tarô ph i gia công v i v n t c c t th p (t ÷ 15 m/ph) C t ren l thông có th th c hi n b ng tay ho c máy, c t ren l không thông ph i th c hi n b ng tay M t b tarô tay có ho c chi c có đ ng kính khác đ tarô ho c l n nh m gi m momen xo n, tránh gãy tarô, gi m c ng đ lao đ ng nâng cao đ bóng m t ren Khi tarô b ng máy nên ti n hành khoan tarô m t l n gá đ đ m b ol ng d c t ren đ u, đ ng tâm tarô trùng v i tâm l , tránh hi n t tarô N u khoan tarô th c hi n l a ch n đ tránh nh h ng gãy hai l n gá khác ph i dùng đ u tarô t ng c a đ không đ ng tâm gi a l tr c c a máy Hình 5.36 Gia công ren b ng khoan tarô k t h p Khi tarô t ng v n t c c t nh đ ng th i có hành trình ch y không quay ng c đ rút tarô nên n ng su t th p s n xu t hàng lo t hàng kh i ng i ta dùng tarô t bóp l i sau c t ren đ có th rút tarô qua l nh m nâng cao n ng su t Lo i tarô ch dùng đ gia công m c l ren không bé t ng n ng su t c có th dùng tarô máy đ u cong th c hi n máy khoan ho c máy ti n C t ren b ng bàn ren GV: Tr ng Quang D ng Trang143 Công ngh ch t o máy Bàn ren dùng đ c t ren tam giác có b dùng bàn ren đ hi u ch nh l i ren có b c ren P≤ mm, ng i ta c ti n l n, ren đư ti n thô b ng dao Dùng bàn ren đ gia công ren đ t đ xác đ bóng th p, nguyên nhân sau nhi t luy n bàn ren không đ profin ren, đ c mài l i, thành ph n ch y u c a ren nh ng kính trung bình, góc nâng đ u có sai s Hình 5.37 Bàn ren 5.5.4 Phay ren Phay ren đ c s d ng r ng rãi s n xu t đ ch t o ren ren Khi phay ren b ng dao phay đ a tr c dao ph i t o v i tr c chi ti t góc b ng góc nâng c a ren Hình 38 S đ phay ren b ng dao phay đ a GV: Tr ng Quang D ng Trang144 Công ngh ch t o máy Tg = tgß = s/ dtb Trong đó: S–B Dtb – c ren ng kính trung bình c a ren ß – Góc nâng c a ren xác đ nh đ Do tr c dao đ c nghiêng m t góc ren c ng ch u nh h nên t t c đ ng kính khác c a ng c a goc , s d n t i sai s d ng ren Hình 5.39 Các ph - Phay ren b ng dao phay r ng l Dao phay r ng l ng kính trung bình ng pháp phay ren c: c th c ch t g m nhi u dao đ a có l i c t th ng ghép l i b n ch t gi ng ti n ren Tr c dao gá song song v i tâm chi ti t, l ic tn m ngang m t ph ng ch a tâm dao tâm chi ti t Dao quay tròn t o chuy n đ ng c t, chi ti t quay t nh ti n d c tr c m t kho ng t đ n b c ren Ph ng pháp đ t đ xác cao nh ti n ren nh ng cho n ng su t cao h n 5.5.5 Mài ren Mài ren đ c dùng đ ch t o ren yêu c u đ xác cao ren c a lo i d ng c (dao phay ren l c, ta rô, lo i calip đo ren…); có th mài ren ren ngoài, đ c bi t mài ren sau GV: Tr ng Quang D ng Trang145 Công ngh ch t o máy D ng c mài ren đá mài ren: đá mài m t đ u m i đá mài nhi u đ u m i Quá trình mài ren b ng đá mài gi ng nh phay ren b ng dao phay đ a hay dao phay l c Mài ren th ng đ c ti n hành d i d ng mài có tâm Hình 5.40 Mài ren b ng đá mài nhi u đ u m i Hình 5.41 Mài ren b ng đá mài m tđ um i Ch đ c t: mài ren v n t c c t c a đá vđ = 25 ÷ 35 m/s; mài v n t c c a đá b h n ch b i đ ng kính c a l , nên đá th ng b mài mòn nhanh gây sai s profin nhi u h n mài Mu n đ t đ xác cao h n ph i s a đá (t o l i profin ban đ u) th xuyên Trên máy mài ren ng i ta b trí c c u s a đá t đ ng đ t ng phía sau l ng đá 5.5.6 Cán ren, l n ren Cán ren l n ren đ c th c hi n nh bi n d ng kim lo i áp l c l n, th kim lo i không b c t đ t Cán ren đ ngu i V t li u s n ph m cán nh h Thông th ng có hai hai ph c th c hi n ng r t l n đ n ch t l tr ng thái cán ng cán ren ng pháp cán: - Cán ren b ng bàn cán ph ng - Cán ren b ng tr c cán (qu cán) GV: Tr ng Quang D ng Trang146 Công ngh ch t o máy Hình 5.42 S đ gia công ren b ng ph ng pháp cán a- bàn cán ren ph ng; b- cán b ng lô cán ren c- cán b ng bàn cán hình cung; d- cán b ng lô cán 5.6 Gia công rãnh then then hoa 5.6.1 Gia công rãnh then Phay rãnh then Phay rưnh then đ c s d ng sau nguyên công ti n tinh, chu n hai c tr c h p v i vai tr c N u yêu c u xác cao ph i mài hai c làm chu n công ngh tr c phay đ t o u ki n đ m b o hai m t bên c a rưnh đ i x ng v i qua m t ph ng qua tâm Các ph ng pháp phay rưnh then: - Phay rãnh then có bàn nguy t máy phay ngang b ng dao phay đ a ba m t có đ ng kính nh , v n t c c t h n ch , ch có ti n dao h ng kính có n ng su t th p (hình 5.43a) a GV: Tr ng Quang D ng Trang147 Công ngh ch t o máy c b Hình 5.43 Các ph ng pháp phay rãnh then a Phay rãnh then bán nguy t b ng dao phay đ a b Phay rãnh then b ng dao phay ngón thông th ng c Phay rãnh then b ng dao phay ngón chuyên dùng - Phay rãnh then b ng máy phay đ ng b ng dao phay ngón: + i v i rãnh then kín dùng dao phay ngón thông th dao phay ngón thông th ng l ng (hình 5.43b), m t đ u nên tr ic t c phay ph i khoan m i sau dùng dao phay ngón đ th c hi n m t ho c hai đ dao Ph ng chuy n ng pháp t n th i gian thay dao nên ch dùng s n xu t đ n chi c + Dùng dao phay rãnh then chuyên dùng (hình 5.43c) không ph i khoan m i, lo i dao có thêm l ic t m t đ u nên không ph i thay dao nh ng ph i ti n dao nhi u l n chi u sâu c t t gi m (t = 0.05 ÷ 0.25) , v y n ng su t v n cao h n so v i dùng dao phay ngón thông th ng Gia công then hoa Phay tr c then thoa + Trong s n xu t đ n chi c dùng dao phay đ a c t hai m t bên (hình 5.44a) Sau dùng dao phay đ nh hình c t m t đáy tr c a rãnh (hình 5.44b) ho c dùng dao đ nh hình c t m t l n (hình 5.44b) Các ph + Trong s n xu t hàng lo t dùng ph then hoa máy phay l n r ng, ph ng pháp cho n ng su t th p ng pháp bao hình b ng dao phay l n ng pháp cho n ng su t cao, ch t l ng n đ nh (hình 5.44c) GV: Tr ng Quang D ng Trang148 Công ngh ch t o máy Hình 5.44 Các ph ng pháp phay tr c then thoa 5.7 Gia công m t đ nh hình 5.7.1 Khái quát B m t đ nh hình có th gia công b ng dao đ nh hình, b ng dao thông th ng đ gá chép hình máy chuyên dùng 5.7.2 Các ph ng pháp gia công m t đ nh hình b ng ph ng pháp c t g t Gia công b ng dao đ nh hình Gia công b m t đ nh hình b ng dao đ nh hình có hình d ng b m t c n gia công ph ng pháp th ng đ c s d ng Dao đ nh hình th ng dùng dao ti n, dao phay, dao chu t… Hình 5.45 Gia công b ng dao đ nh hình GV: Tr ng Quang D ng Trang149 Công ngh ch t o máy B m t côn, b m t đ nh hình tròn xoay, biên d ng không ph c t p, chi u dài ng n có th ti n b ng dao ti n đ nh hình Dao ti n đ nh hình có th có d ng l ng tr , d ng đ a, l đ i c t c a dao m t đ ng cong ho c t p h p c a đ ng cong ng th ng Ngoài chuy n đ ng quay c a chi ti t, dao ti n đ nh hình ch th c hi n chuy n đ ng ti n dao ngang v i l ng ti n dao nh 0,01 – 0,1 mm/vg Khi chi u dài m t đ nh hình l n th ng không dùng dao ti n đ nh hình, dao đ nh hình ch t o ph c t p, giá thành cao, m t khác c t, u ki n c t x u, l c c t l n, d gây rung đ ng B m t đ nh hình có đ ng sinh th ng có th gia công b ng dao phay đ a đ nh hình, nhiên giá thành gia công s cao ch t o dao khó xác gia công ph thu c vào đ xác ch t o dao phay b ng dao phay đ nh hình th ng dùng đ gia công m t đ nh hình tiêu chu n nh phay cung tròn, phay đ nh hình bánh r ng Các l đ nh hình s n xu t hàng lo t có th dùng dao chu t gia công B m t đ nh hình sau có th dùng đá mài đ nh hình đ gia công mài đ c s a đá b ng đ gá chép hình, nh có th đ t đ xác gia công Gia công m t đ nh hình b ng đ gá chép hình Gia công b m t đ nh hình b ng dao thông th máy công c v n n ng th ng v i đ gá chép hình ng dùng gia công b ng cách ti n, phay, mài… a Ti n m t đ nh hình - Ti n côn: vi c dùng dao đ nh hình, ti n côn có th dùng ph ng pháp sau: + Ti n côn b ng cách d ch chuy n có đ ng kính l n D, đ đ ng theo ph ng ngang: ti n côn ng kính nh d, chi u dài l, chi u dài chi ti t gá hai m i tâm L, ta th c hi n b ng cách d ch chuy n đ ng theo ph ng ngang m t kho ng h tính theo công th c sau: h Khi d ch chuy n theo ph th Dd L  l ng ngang, đ gá đ t c ng v ng, tránh bi n d ng ng s d ng m i tâm c u Theo cách có th gia công m t côn có chi u dài GV: Tr ng Quang D ng Trang150 Công ngh ch t o máy l n Hình 5.46 Ti n m t đ nh hình + Ti n côn b ng cách xoay bàn dao trên, n i l ng bàn dao xoay góc côn t ng ng, sau k p ch t l i Theo cách chuy n đ ng ti n dao th c hi n b ng tay ch gia công m t côn có chi u dài ng n + Ti n côn dùng đ gá chép hình, vít me bàn dao ngang đ kh i đai c đ bàn dao ngang có th di chuy n d c theo d c tách ng chép hình l p b ng máy - Ti n m t đ nh hình: dùng c c u chép hình thay d gia công đ ng khác có th c m t đ nh hình tròn xoay khác Dùng đ gá chép hình có th gia công b m t c u, cam đ a (đ gá ti n méo xéc-m ng) Hình 5.47 S đ gá đ t gia công m t đ nh hình b ng dao ti n th GV: Tr ng Quang D ng Trang151 ng Công ngh ch t o máy b.Ti n chép hình Ti n chép hình theo d ng s d ng dao ti n th ng, d ng đ c làm riêng có th gi ng hình d ng chi ti t (nh gia công piston) ho c khác hình d ng chi ti t (nh ch rưnh đ cho bàn dao có l n ch y bên trong) Hình 5.48 Ti n chép hình theo d Khi gia công theo ph ng pháp d vitme – đai c bàn dao ngang c a máy ti n đ ng đ ng c l p c đ nh bàn máy, c tháo đi, máy ch chuy n đ ng ch y dao d c, chuy n đ ng ch y dao ngang đ c th c hi n theo d ng c Phay m t đ nh hình Phay v i dao đ nh hình có th phay đ c s lo i m t đ nh hình nh m t cong , rưnh, m t t ng h p… v i n ng su t cao Phay m t đ nh hình theo d thông th ng chép hình đ gá có th dùng dao phay ng Hình 5.49 Phay đ nh hình xác c a m t đ nh hình đ c a m u, d c gia công ph thu c vào đ xác ng, c a chuy n đ ng, c a máy c c u ph khác Thông th đ gi m b t sai s gia công, d ng, m u đ ng c làm l n h n so v i b m t c n gia công GV: Tr ng Quang D ng Trang152 Công ngh ch t o máy Ph ng pháp dùng gia công v i b m t đ nh hình ng n s n xu t l n dao ph i ch t o riêng cho t ng lo i s n ph m, có hình dáng gi ng hình d ng b m t chi ti t, đ xác t c m c a ph chi u sâu c t đ ng đ i nên trình ch t o ph c t p, giá cao ng pháp này: l c c t l n, ch đ gia công b h n ch , ng kính c a dao b bi n đ i trình c t, đ xác gia công c a s n ph m ph thu c vào đ xác c a dao, ph ng pháp gá đ t chi ti t đ xác c a b m t chu n d Phay chép hình Ph ng pháp gi i quy t đ c khó kh n mà dao phay đ nh hình g p ph i nh : Chi u dài m t đ nh hình l n, n u dùng dao phay đ nh hình vi c thi t k ch t o r t khó kh n, m t khác l i c t dài l c c t l n, ch đ c t b h n ch Hình 5.50 Phay chép hình Th c ch t trình phay chép hình chuy n đ ng vuông góc v i đ c th c hi n d a theo profin c a d làm đ ph c c vi c ph i tháo vitme – đai c ch y dao c a bàn máy theo ng đó, m i dò áp sát v i d đ i tr ng t ng đư ch t o tr ng chép hình tác d ng c a lò xo hay ng ng Chuy n đ ng ch y dao theo ph ng l i đ c gi nh c Chép hình theo c c u d ng gia công chép hình, nh ng ko ph i d a vào d ng mà d a vào c c u đ c bi t e Mài đ nh hình mài rưnh then hoa tr c đ nh tâm theo đ th ng dùng ph GV: Tr ng kính trong, ng i ta ng pháp mài đ nh hình ng Quang D ng Trang153 Công ngh ch t o máy Hình 5.51 Mài đ nh hình rãnh then hoa tr c Ph Hình 5.52 Mài c nh bên rãnh then hoa tr c ng pháp mài này, gá l p đ n gi n, đ m b o đ xác v trí t ng quan c a b m t Tuy nhiên, đá mài đ ng th i c m t đá r t nhanh mòn, trình gia công ph i s a đá liên t c Ngoài ra, ng mài đ i ta dùng ki u mài khác nh : Mài c nh bên riêng, ng kính riêng CÂU H I ÔN T P Trình bày cách ch n phôi ph ng pháp chu n b phôi Trình bày đ c m, kh n ng công ngh ph m vi s d ng c a ph ng pháp gia công m t ph ng (Bào – x c, phay, mài) Trình bày đ c m, kh n ng công ngh ph m vi s d ng c a ph ng pháp gia công m t tr (ti n m t tr ngoài, mài m t tr ngoài) Trình bày đ c m, kh n ng công ngh ph m vi s d ng c a ph ng pháp gia công m t tr (khoan, khoét, doa, ti n, mài) Trình bày ph ng pháp gia công ren (ti n ren, phay ren) Trình bày ph GV: Tr ng pháp gia công m t đ nh hình ng Quang D ng Trang154 Công ngh ch t o máy TÀI LI U THAM KH O [1] H Vi t Bình, Nguy n Ng c TP.HCM, n m 2000 [2] H Vi t Bình, Lê N ng, n m 2000 ào, “Công ngh ch t o máy”, Tr ng Hoành, Nguy n Ng c ào, “ ng H SPKT gá gia công c khí”, NXB [3] GS.TS Tr n V n ch, “ [4] GS.TS Tr n V n 2002 ch, “S tay công ngh ch t o máy, T p 1,2,3”, NXB KH & KT, [5] PGS,TS Ph m ng Ph gá”, NXB KH & KT, 2009 c, “Công ngh ch t o máy”, NXB N ng, n m 2010 ... 10 3 ng GIA CÔNG CÁC B M T I N HÌNH 5 .1 Ch n phôi ph 5.2 Gia công m t ph ng ng pháp gia công chu n b 10 3 11 2 5.3 Gia công m t tr 12 1 5.4 Gia công m t tr 12 9 5.5 Gia công ren 13 9 5.6 Gia công rãnh... Khoan khoét 16 0  17 0 18 0  200 Doa 15 0  16 0 15 0  200 Chu t 15 0  200 20  75 Phay l n r ng x c r ng 16 0  200 12 0  15 0 Cà r ng 12 0  18 0 80  10 0 Mài tròn thép ch a nhi t luy n 14 0  16 0 30 ... dài chu n L (mm) - 320 -16 0 - 16 0-80 - 80-40 - 40-20 2,5 - 20 -10 2,5 2,5 -1, 25 - 2,5 1, 25-0,63 - 0,8 0,63-0,32 - 0,8 0,32-0 ,16 - 0,8 10 0 ,16 -0,08 - 0,25 11 0,08-0,04 - 0,25 12 0,04-0,02 - 0,25 GV:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng công nghệ chế tạo máy 1 , Bài giảng công nghệ chế tạo máy 1 , Bài giảng công nghệ chế tạo máy 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay