Trang trí ứng dụng 1

38 121 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 12:47

TR NG I H C PH M V N KHOA S PH M XÃ H I NG I GI NG H C PH N TRANG TRÍ Ch NG D NG ng trình C SP đƠo t o GV ngƠnh M thu t Gi ng viên: Võ Thanh Tùng T b môn: Nh c - H a h nh n i b ng Ng i - 2013 M CL C Ch ng 1: Nh ng ki n th c chung Trang - Trang trí c b n v trang trí ng d ng - Vai trò c a trang trí ng d ng nh tr ng v đ i s ng x h i Ch ng 2: M u ch vƠ cách trình bƠy ch - S l c v q trình hình th nh v phát tri n c a ch - M ch v đ c m c a ch - Vai trò c a ch trang trí 10 - Ph ng pháp trình b y ch 10 Ch ng 3: Trình bƠy báo t ng 13 - Khái ni m v ý ngh a c a báo t ng 13 - Vai trò c a báo t ng tr ng ph thông 13 - Hình th c c a báo t ng 13 - Trình b y báo t ng 14 - Các b c ti n h nh trang trí m t t báo t ng 15 Ch ng 4: Chép – phóng tranh nh 17 - M c đích c a phóng tranh nh 17 - Ph ng pháp phóng tranh nh 17 - Các b c ti n h nh b i phóng tranh 17 I NÓI U B i gi ng h c ph n trang trí ng d ng n m ch ng trình đ o t o giáo viên M th t trình đ Cao đ ng S ph m N i d ng h c ph n đ c th hi n t th p đ n cao v liên k t t o th nh m t m ch th ng nh t, giúp sinh viên n m ch c v hi sâ ki n th c q a t ng b i h c, t rút nh ng ki n th c c b n nh t đ v n d ng công tác gi ng d y Trong h c ph n tr c (c a trang trí c b n) ch y gi i thi nh ng ki n th c c b n v trang trí nh : đ ng nét, hình m ng, m s c, h a ti t, đ n gi n v cách hoa lá, trang trí hình c b nầtrong h c ph n n y s gi i thi cách v n d ng nh ng ki n th c c a trang trí c b n v o trang trí ng d ng thông q a ch ng: Ch ng 1: Nh ng ki n th c ch ng v trang trí ng d ng Ch ng 2: Gi i thi m t s ki ch v ph ng pháp k ch Ch ng 3: Trình b y báo t ng Ch ng 4: Chép v phóng tranh Nh ng n i d ng đ c th hi n đ i d ng gi i thi v h ng d n tìm hi nh ng v n đ liên q an, ph ng pháp ti n h nh l m b i trang trí h c ph n T đó, sinh viên có kh n ng ho n th nh b i th c h nh đ c giao, hình th nh sinh viên nh ng ki n th c v k n ng c n thi t công tác gi ng d y v ho t đ ng x h i sau V i b i gi ng n y, hy v ng sinh viên có thêm t i li tham kh o đ h c môn trang trí t t h n R t mong nh n đ c s đóng góp ý ki n c a th y cô giáo v anh ch sinhviên CH NG 1: NH NG KI N TH C CH NG ti t (lý th y t) N i dung chi ti t h c: - Trang trí c b n v trang trí ng d ng - Vai trò c a trang trí tr ng v đ i s ng x h i - Nh ng yê c đ i v i vi c h c v d y trang trí ng d ng c ti u h c: -Sinh viên th y đ c s khác nha gi a trang trí c b n v trang trí ng d ng, vai trò c a trang trí ng d ng tr ng ph thông v đ i s ng x h i - Sinh viên v n d ng đ c ki n th c v trang trí c b n v ngh th t tr y n th ng c a dân t c v o h c t p v sáng t o - Sinh viên l m t t , yê c b i t p th c h nh ch ng trình Trang tr c b n vƠ trang tr ng ng: 1.1 S i n uan: Trong th c t , g p r t nhi lo i hình trang trí v i nhi cách th c v hình dáng khác nha Nh ng xét cho cùng, t t c hình có th q y v ba d ng hình c b n l hình v ông, hình tròn, hình ch nh t Nh ng hình khác ch l s bi n d ng c a m t ba hình trên, ho c l s k t h p c a chúng 1.1.1 Trang trí c b n: - S p x p trang trí c b n l ph i h p y t trang trí th o ng yên t c c b n c a b c c trang trí (ng yên t c cân đ i, ng yên t c t ng ph n) v hình th c s p x p trang trí (đ i x ng, x n k , nh c l i) đ trang trí hình c b n (hình v ông, ch nh t, tròn, đ ng di m) - H a ti t trang trí c b n đòi h i ph i có tính cách cao v hình v m s c c trúc c a h a ti t v m ng, hình, nét đ c s p x p đ ng đ i, x n k v nh c l i H a ti t th ng l hình c cây, hoa lá, chim thú - M s c trang trí c b n không ph th c v o n i d ng h a ti t, m yê c haì hòa t ng th , n nh p v i nh ng m s c x ng q anh l yê c l n nh t S l ng m s c m t b i trang trí c b n l h n ch (th ng ch có b n ho c n m m ) - ê c ch ng c a trang trí l s p x p hình m ng, h a ti t, t ch c đ ng nét, ph i m s c, phân b đ m nh t, k t c có nh p di đ có đ c b c c ch t ch , h p lý, h a ti t ch n l c mang tính cách cao, m s c đ p, h i hòa h p d n 1.1.2 Trang trí ng d ng: - Trang trí ng d ng l ng d ng nh ng ki n th c c a trang trí c b n đ trang trí m t không gian, m t đ v t hay m t b m t n o nh : trang trí q ng tr ng, không gian ki n trúc phòng ầT o dáng v trang trí v t d ng h ng ng y nh b n, gh , c c, bátầ - Trong trang trí ng d ng, không gian v b m t trang trí r t đa d ng nh ng nhìn ch ng l bi n th t g c c a hình c b n: v ông, tròn, ch nh t Nh ng yê c c a trang trí ng d ng r t khác nha tùy th o t ng tr ng h p c th c a t ng không gian, t ng đ v t v i m c đích s d ng khác nha i s ng ng i bao g m khía c nh: n, m c, , lao đ ng, h c t p, ngh ng iầT ngh th t trang trí c ng có nhi ch yên ngh nh khác nha đ đáp ng nh c c a ng i: Trang trí n i ngo i th t l l m đ p không gian bên công trình ki n trúc, l m cho n i th t v a đ p, v a ti n d ng Bao g m vi c thi t k , s p đ t v t o dáng, trang trí đ v t bên c n phòng, h nh lang, l i đi, t o ng n ánh sáng, ph i h p m s c Trang trí ngo i th t l l m đ p không gian bên ngo i công trình ki n trúc nh q ng tr ng, kh ôn viên tr c công s , kh v c xây d ng t ng đ i, c ng th thao, công viênầnó bao g m vi c thi t k , t o không gian, s p đ t, trang trí c nh v tầTrang trí n i th t c ng nh trang trí ngo i th t, l ôn ph i k t h p h i hòa v i không gian ki n trúc c v đ ng nét, hình kh i, m s c v phong cách, chúng ph i l m tôn v đ p c a nha , l m t ng thêm giá tr công trình Tr Thi t k m v i vóc, t vi c ch n ch t li s i v i đ n vi c ch n m s c, hoa v n trang trí Thi t k ki dáng q n áo, m nón, gi y dép, phù h p v l m đ p cho t ng l a t i, dùng nh ng sinh ho t khác nha nh ng ki n th i ti t khác nha T o dáng v trang trí nh ng s n ph m m ngh nh g m, s , s n m iầ, s n ph m t mây tr , th y tinh, đ trang s c t v ng b c, đá q ýầ.Thông th ng s n ph m n y đ c s n x t th o ph ng th c th công Ngh th t thi t k , trình b y lo i sách báo, t p chí v n ph m khác Trong trang trí n loát, ngh th t s d ng ch đóng m t vai trò h t s c q an tr ng, có m t r t nhi n ph m Câc m thi t k n y đ c s n x t nhi b n b ng công ngh in khác nha Công vi c thi t k đáp ng yê c m th t c a sân kh nh ch o, t ng, c i l ngầ ph c v cho c nh q ay n nh: t o d ng b i c nh, lo i d o c , trang ph c, hóa trangầ Thi t k m , t o dáng cho s n ph m công nghi p nh : máy bay, ô tôầT o dáng m t thân máy, v máy v i hình dáng, góc c nh h p lý đ ti t ki m v t t S n ph m t o có hình th c h p d n, g n nh , ti n d ng Trình b y, tr y n đ t nh ng thông tin t yên tr y n cho nh ng ch tr ng, đ ng l i c a nh n c, phong tr o, chi n d ch ho t đ ng x h i, gi i thi , q ng cáo h ng hóa 1.2 S gi ng vƠ khác gi a trang tr c b n vƠ trang tr ng ng: Gi ng Khác - Th hi n không gian ph ng (không th gian - m b o can đ i, h i hòa - Tính trang trí: th hi n q a cách s p đ s c mang tính c l Trang trí c b n Cách s p x p: t ân th nghiêm ng t ng yên t c b c c, s p x p, đ m b o tính cân đ i ch t ch H a ti t: ê c cách cao c hi n kh i c a hình, chi sâ c a không t, h a ti t hình m ng, đ ng nét v m Trang trí ng d ng Cách s p x p: th ng s d ng l i b c c phá th , t do, t ng th hình trang trí thoáng trúc cân đ i, H a ti t: c trúc c a h a ti t q y l t m ch đ m b o tính cân đ i, hình dáng h o ti t gi ng th t, tính cách M s c: K t c gam m ch t ch , M s c: tùy th c v o m c a đ không l th c v o m s c th t c a v t, c a không gian x ng q anh, s ho ti t l ng m không h n ch Vai tr c a trang tr ng ng nhƠ tr ng vƠ i ng h i: 2.1 Trang tr tr ng p vƠ i tr ng ung uanh: Trong tr ng h c, l p h c, vi c trang ho ng b ng nh ng kh hi , tranh nh v i nh ng n i d ng tích c c s t o d c cho h c sinhh tâm lý tho i mái, h ng ph n h c t p v tình c m yê q ý, t h o v tr ng l p B n gh , đ dùng đ c b i trí nh th n o v a đ p m t, v a th n ti n cho vi c l i, v o l p c a h c sinhầ.t t c nh ng vi c c ng n m l nh v c trang trí Nó r t c n thi t v nh h ng r t l n đ n vi c h c t p v k t q đ o t o ch ng 2.2 Giáo c th : H c t p môn trang trí nói riêng v môn m th t nói ch ng, giúp cho h c sinh nâng cao trình đ th m m , bi t th ng th c đ p v t o đ p V i ki n th c v trang trí, h c sinh s có ki n phát tri n cân đ i, to n di n, tác đ ng tích c c đ n môn h c khác có ý th c v k n ng trình b y b i vi t, bi t gi gìn sách v , đ dùng h c t p 2.3 Vai tr c a trang tr ng ng đ i ng h i: N c c s ng trang trí, m i v t d ng h ng ng y ki dáng khác nha , m s c s đ n N i , n i l m vi c, m sinh ho t công c ng s r t ngh o n n v hình th c, không h p d n ng i s d ng, ng i l m vi c T hi s t công vi c s không cao, m sinh ho t s không th hút đ c dân chúng Nh th có th th y r ng: trang trí có t m q an tr ng v g n bó r t m t thi t v i ng i Nh ng y u c u đ i v i vi c y vƠ h c trang tr ng ng: 31 i v i vi c y: - GV ch n b k ph n lý th y t, l h c ph n ho n to n m i đ i v i sinh viên ( đ c thù c a môn h c, h c ph n khác có s l p l i ki n th c c a h c ph n k tr c) - GV c n ch n b tranh, nh, hình minh h a phù h p v i t ng b i d y - Có k ho ch t ch c, h ng d n th c h nh phù h p v i SV 3.2 i v i vi c h c: - SV ph i đ c tr c giáo trình v i s h ng d n c a GV - Ch n b đ y đ h a c th o yê c c a t ng b i - Th c hi n b i th c h nh th o k ho ch c a GV đ a CH NG 2: M CH V C CH TR NH 23 ti t (3 lý th y t, 20 th c h nh) CH N i dung chi ti t h c: - trình hình th nh v phát tri n c a m ch - Gi i thi hai ki ch c b n: ch nét đ , ch nét nét đ m - S bi n th t ki ch c b n - Vai trò c a ch trang trí ng d ng - Ph ng pháp c t, k ch - B i t p th c hành c ti u: - SV hi đ c khái q át v ng n g c c a ch vi t, n m v ng hình th c hai m ch c b n, hi s bi n d ng, cách c a ch - SV th y đ c t m q an tr ng c a môn h c k ch v v n d ng đ c v o m t s b i trang trí v c c s ng - K đ c kh hi có b c c đ p, l a ch n ki ch phù h p c s hi m t s ng yên t c v ch , cách s p đ t v k ch S c v uá trình hình thƠnh vƠ phát tri n c a ch : - Th xa x a ch a có ch , nhân lo i đ dùng b , âm đ c g ng trao đ i ý ki n v thông tin cho nha th o nh c c c s ng bình th ng n d n s phát tri n c a x h i âm v b nói không đáp ng đ c yê c m n l l i nh ng kinh nghi m chi n đ , lao đ ng, s n x t, nh ng h th y, h ngh cho th h sa Vì v y ng i b t đ m n hình t ng hóa nh ng h ngh , h th y b ng nh ng hình, nh ng nét c n c v o s v t tr c m t C nh th q a h ng nghìn n m thêm b t, đ n gi n, cách , ng i đ đ n ch bi t dùng m t s nét c b n ghép l i th nh ch th o m t q y t c nh t đ nh - Có th nói, ch hình th nh v phát tri n g n li n v i l ch s phát tri n c a lo i ng i v i c m t b d y l ch s m y ng n n m Ng y nh ng lo i ch c nh t m đ c bi t l ch t ng hình c a ng i i C p ch nêm c a ng i Mê-sô-mô-ta-mit, ch c a ng i ê-mit v ch c a ng i Tr ng c - Kh i ng n c a ch vi t l lúc ng i bi t v hình lên vách đá c a hang đ ng, có th nói hình v c x a nh t c a ng i ti n s vách c a hang đ ng l công c đ ng i ti n s l l i nh ng kinh nghi m s ng c a Trên hình v , ng i ti n s đ h ng d n cho th h sa bi t cách nh n v t, ch ch hi m b ng v t giáo đâm v ch cách s n b t Nh v y ng i đ bi t s d ng hình v đ di n đ t ý ngh c a mình, l d hi đ tiên hình th nh nên ch vi t - giai đo n ti p th o v o thiên niên k th IV (TCN), ch vi t đ hình th nh m t cách rõ nét h n v đ x t hi n nhi ki ch b ng nh ng hình bi t ng s khai đ c g i l ch t ng hình t ng t Ng i i C p v ng i -m vùng nam l v c ng H đ sáng t o nên lo i ch n y - Có th nói h th ng c t i C p l h th ng ch c x a nh t V sa đ d vi t v d đ c h n, lo i ch t ng hình t ng t đ đ c gi n l c d n hình v ngo i vi c t ng hình có thêm tính ch t bi th ý - n th k th VI (TCN), ch ng t c -mit c trú vùng bi n phía nam -m v B c Phi q trình phát âm hóa đ bi t vi t l i nói c a mình, lúc th o v n, sa th o âm, m i âm bi th b ng m t ký hi , t ng c ng có 22 ký hi c th y, 22 ký hi n y đ c x m l b ch t ng c a ng i ê-mit Thông q a đ ng giao l b ôn bán, b ch n y đ c đ a v o Hy p v đ c ch y n hóa th nh m t l i ch vi t nhanh h n v nhi d ng ch c b n ng y đ c hình th nh t đ y - n th i Ph c h ng nhi h a s đ xây d ng nên nh ng công th c c trúc ch khoa h c, t o đ c nh ng dáng ch m i nh , d yên dáng Có th nói l m c q an tr ng đáng nh th hai sa th i đ q c a M c a s phát tri n ch vi t Tóm l i, ch vi t v ngôn ng l s n ph m c a s phát tri n x h i lo i ng i: T th i ng yên th y, lo i ng i ch a ho n thi n ti ng nói, nh c giao l tình c m, nh c v trao đ i thông tin v nh c khác c a c c s ng m n y sinh h th ng ký hi b ng hình v Các ký hi n y có tính ch t mô ph ng hình nh c a s v t, s vi c đ i s ng , t c l ký hi mang tính t ng hình Cùng v i s phát tri n c a x h i lo i ng i, d n d n ký hi y đ c phát tri n th o h ng đ n gi n hóa mang tính q y c Tr i q a nhi th k , ch vi t đ phát tri n v c i ti n không ng ng v i s phát tri n c a l ch s Cho đ n nay, ch vi t đ vô phong phú, đa d ng v ng y c ng ho n thi n h n M u ch vƠ đ c ch cái: 2.1 c chung: - Ng y nhi n c th gi i (trong dó có Vi t Nam) s d ng lo i ch vi t có ng n g c t ch a tinh o i ch n y có nhi ki dáng, kích c khác nha , nh ng chúng có c trúc th o q y l t cân x ng v s bi n hóa v n đ m b o nét đ c tr ng c a hình, nét c a m i ch - Trong m i ki ch có s nh t q án v phong cách t o dáng, đ c th hi n q a hình dáng (dáng hình ch nh t, hình v ôngầ, dáng nghiêng, dáng đ ng), đ ng nét (nét đ m di , nét ch ch đ m, nét congầ) Trên h t, v góc đ t o hình, th n thái c a m i ki ch mang l i cho ng i đ c s r ng đ ng c a tình c m, s c m nh n v n i d ng m ch y n t i tr c nh n bi t v ý ngh a ngôn ng - Trong ch có hai hình th c th hi n: ch hoa v ch th ng, ch hoa v ch th ng ng i ta g i l b ch l n v b ch Gi ch hoa v ch th ng có m i liên h g n g i v i nha , t ân th o nh ng q y l t ch ng v c trúc, hình dáng - Hình dáng c b n c a ch hoa đ c t o nên t nét d ng khác nha : nét ngang, nét th ng đ ng, nét xiên chéo v nét cong ó l nh ng đ ng nét c b n, đ n gi n nh ng khác bi t: + Các ch E F H I T đ c t o th nh nh ng nét ngang v th ng đ ng + Các ch KMNV đ c t o th nh b i nh ng nét ngang,nét th ng đ ng v nét xiên chéo + Các ch C O G U đ c t o th nh b ng nh ng nét ngang, th ng đ ng v cong + Các ch B P R c t o th nh b i nh ng nét ngang, th ng đ ng , xiên, cong M c dù có nhi ki dáng nh v y, nh ng d a hình dáng, đ ng nét, c trúc, ta có th chia l m hai lo i ch , m đ i di n l hai ki ch nét v ki ch nét nét đ m 2.2 Gi i thi u hai ki u ch c b n: 2.2.1 Ki ch nét đ : - Trong ki ch nét đ , đ đ m c a nét ch b ng nha t t c nét: Nét th ng nghiêng, ngang đ m c a nét không q y đ nh c đ nh v t l so v i kh ôn kh c a ch , m có nhi m c đ khác nha , tùy th o t ng tr ng h p s d ng khác nha - Chi ngang c a t ng ch không gi ng nha , tùy th o c t o c a t ng ch c th Các ch có chi r ng ô: O, , M, ầcó chi r ng ô: N, U, H, T, ầch có chi r ng ô: I - c m c a ki ch n y l hình dáng đ n gi n, ch c kh , r n r i Th ng đ c s d ng tranh c đ ng, kh hi ầ Nói đ n ch nét l nói đ n đ c tr ng c b n c a ki ch nhóm ch nét T c nét cmooix ch b ng nha Nh ng t l chi cao, chi r ng hay đ đ m m i b ch nét l khác nha S khác bi t n y l nh thi t k ch t o đ phù h p v i t ng tr ng h p khác nha 2.2.2 Ki ch nét nét đ m: - i ch ng minh cho s phát tri n c a hình dáng ch htoong q a nét v l s x t hi n c a ch nét nét đ m Nh ng ng i chép v n b ng c tr c đ dùng bút lông ho c bút ngòi d t đ v ch Cách đ a nét bút, m d ng hay m k t thúc c a nét bút đ t o m i ch có nét thanh, nét đ m Nét nét đ m c a m i ch đ c q y đ nh b i ng yên t c h ng đ a nét bút vi t Nh ng t ch ng l i, nét đ m c a ch l nét có h ng x ng v t trái sang ph i, nh ng nét đ ng bên trái - Ch nét nét đ m có th có chân ho c không chân (chân nh n hay nhân v ông) - Ki ch nét nét đ m có dáng trang tr ng, nghiêm túc, đ p v hình dáng nên đ c s d ng đ đ v n b n, bìa sách, trang trí sách báoầ 2.3 S bi n ng c a ki u ch c b n: 2.3.1 Ng yên t c: - Tính nh t q án - Tính q y t c, nghiêm ng t, kh c kh - Khai thác khía c nh, th n thái riêng v hình dáng, v nét - Bi n d ng nh ng c n đ t đ c đ ho n ch nh 2.3.2 Các y t bi n d ng: - Hình dáng đ m c a nét - Thêm b t nét ph 10 Θ Ψ Α Η Ξ Ω Υ Σ ϑ Χ Ki Ε Ι ∆ Κ ς Μ Ρ Ο Φ Λ Β ch nét nét đ m 24 Τ Π Γ Ζ Ν QWERT YUIOPA SDFGHJ KLZXCV BNM Ki ch chân nh n 25 Θ Υ ∆ Λ Ω Ι Φ Ζ Ε Ο Γ Ξ Ν Ki Ρ Π Η Χ Μ ch có chân v ông 26 Τ Α ϑ ς Ψ Σ Κ Β M t s s n ph m c a trang trí ng d ng (trang trí ph c trang) 27 M t s s n ph m c a trang trí ng d ng (trang trí m ngh ) 28 M t s s n ph m c a trang trí ng d ng (trang trí n loát) 29 M t s hình nh c a trang trí ng d ng (trang trí n i ngo i th t) 30 M t nh ng hình th c trang trí báo t 31 ng Bi n th c a ch 32 T I LI THAM KH O 1.Minh – Nh x t b n v n hóa thông tin, 2004 Giáo trình trang trí-T Ph ng Th o, Ph m Vi t H ng am, Ng y n Th Hùng, Ph m Ng c T i-Nh x t b n Giáo d c,2001 G ì ( 2)-Ph m Ng c T i-Nh x t b n i h c S ph m,2007 G ì M – Phan H ngt i nghiên c khoa h c c p B 33 34 35 36 37 38 ... a trang trí ng d ng (trang trí ph c trang) 27 M t s s n ph m c a trang trí ng d ng (trang trí m ngh ) 28 M t s s n ph m c a trang trí ng d ng (trang trí n loát) 29 M t s hình nh c a trang trí. .. chúng 1. 1 .1 Trang trí c b n: - S p x p trang trí c b n l ph i h p y t trang trí th o ng yên t c c b n c a b c c trang trí (ng yên t c cân đ i, ng yên t c t ng ph n) v hình th c s p x p trang trí. .. h i hòa h p d n 1. 1.2 Trang trí ng d ng: - Trang trí ng d ng l ng d ng nh ng ki n th c c a trang trí c b n đ trang trí m t không gian, m t đ v t hay m t b m t n o nh : trang trí q ng tr ng, không
- Xem thêm -

Xem thêm: Trang trí ứng dụng 1 , Trang trí ứng dụng 1 , Trang trí ứng dụng 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay