Tiếng việt thực hành và văn bản tiếng việt

118 133 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 12:47

TR NGă I H C PH MăV Nă NG KHOAăS ăPH M XÃ H I BÀI GI NG H C PH N TI NG VI T TH CăHĨNHăVĨăV NăB N TI NG VI T Dùng cho l păC SPăngƠnhăNg v n Gi ng viên: Nguy n Th H ng Hu T b môn: V n- S -Xã h i h c L u hành n i b u n - 2013 Ch ng LUY NăK ăN NGăT O L P V NăB N 1.1 Khái ni măv n b n V n b n m t lo đ n v đ c làm thành t m t khúc đo n l i mi ng hay l i vi t, ho c l n ho c nh , có c u trúc, có đ tà … lo nh m t truy n k , m t th , m t đ n thu c, m t bi n ch đ ng 1.2 Nh ng yêu c u chung c a m tăv năb n 1.2.1 V năb n ph iăđ m b o m ch l c 1.2.1.1 V ch đ M ch l c tron v n b n đ c th hi n c th thành s th ng nh t v đ tài, s nh t quán v ch đ s ch t ch v lôgic a tài tài đ c hi u m ng hi n th c đ c tác gi nh n th c th hi n v n b n tài c a v n b n có th m t s v t, m t hi n t đ ng, m t thá đ , m t cu c đ y… Ví d : tài v mô tr ng, đ tài v nhà tr n … b Ch đ Ch đ tron v n b n quan đ m, thá đ , ho c đ u mà tác gi mu n d t d nn đ c thôn qua đ tài c a v n b n Khi t t c câu m t v n b n đ u đ c vi t theo m t quan đ m, m t ki n hay m t quan ni m th ng nh t, v n b n đ c xác nh n có s th ng nh t v ch đ Ch đ th n đ c th hi n ch y u qua s th ng nh t c a đ ng t , tính t ho c ng đ ng t , ng tính t (c m đ ng, c m tính) c Lôgic Lôgic nh ng quy lu t t n t i, v n đ ng phát tri n c a hi n th c khách quan ng th c n nh ng quy lu t c a nh n th c v hi n th c khách quan Tron v n b n, lôgic bao g m: lôgic khách quan lôgic trình bày S ch t ch lô c th n đ c đ m b o b ng h th ng t quan h , t chuy n ti p s s p x p tr t t t , tr t t câu tron v n b n 1.2.2 V liên k t k t c u 1.2.2.1 V liên k t Liên k t s th hi n v t ch t c a m ch l c V n b n mu n th hi n s m ch l c ph i d a vào nh ng y u t hình th c, mang tính v t ch t Nh ng y u t ph n t n ngôn ng nh danh t , đ ng t , tính t , ho c t ng chuy n ti p, hay ki u c u t o câu… Nh ng ph n t n này, m t l n n a đ c t ch c theo cách th c nh t đ nh đ th hi n c th s m ch l c c a v n b n Cách t ch c y t o thành phép liên k t Ví d : (1) Quan l i ti n mà b t ch p công lý (2) Sai nha ti n mà tra t n cha V ng Ông (3) Tú Bà, Mã Ảiám Sinh, B c Bà, B c H nh ti n mà làm ngh buôn th t bán ng i (4) S Khanh ti n mà táng t n l ng tâm (5) Khuy n ng ti n mà lao vào t i ác (6) C m t xã h i ch y theo đ ng ti n ( Hoài Thanh) Các câu t o thành m t v n b n nh Tron v n b n có s d ng nh ng ph n t n phép liên k t nh t đ nh ó v c l p t ng “vì”, “mà”… c u trúc cú pháp “…vì ti n mà…” 2.2.2.2 K t c u K t c u cách th c t ch c y u t n i dung (s ki n, hi n t ng, lu n đ m ) theo m t ki u mô hình nh t đ nh K t c u không ph i ch s s p x p v trí y u t n dun mà c b n vi c t ch c ngh a c a v n b n V n b n có nhi u ki u k t c u khác K t c u v n b n có th ch c n hai ph n: ph n m đ u ph n phát tri n Tuy v y, th c t k t c u v n b n th ng ba ph n: ph n m đ u, ph n phát tri n ph n k t thúc Ph n m đ u có nhi m v gi i thi u đ tài, xác l p m i quan h gi a tác gi v đ t ng giao ti p Ph n phát tri n ph n tr ng tâm c a v n b n tri n khai chi ti t, c th đ y đ nh ng n quát, t ng lu n ph n m đ u dun đ đ ây ph n làm nhi m v c nói t i m t cách khái Ph n k t thúc làm nhi m v đ t d u ch m cu i cho n dun v n b n, thông báo v s hoàn ch nh, tr n v n c a v n b n 1.2.3 V đíchăgiaoăti p Ho t đ ng giao ti p c a n i có nhi u m c đích khác nhau: trao đ i thông tin, hi u bi t; bi u l tình c m, quan h , thá đ ; th ng nh t hành đ ng ho c đ u n ho t đ ng; gi i trí ho c tho mãn nh ng c m xúc th m m , M c đích ao t p c a v n b n có th đ c bi u l m t cách tr c ti p (v n b n khoa h c, v n b n hành ), ho c gián ti p (v n b n v n h c) i vi t c n xác đ nh rõ m c đích ao t p quán tri t m c đích tron su t v n b n 1.2.4.ăV năb n ph i có m t phong cách ngôn ng nh tăđ nh Khi nói, vi t ph i bi t l a l i, t c l a ch n ph phù h p đ v a t o đ đún n cl v a đ m b o s phù h p v n n t n ngôn ng cho pháp, đún t ng , nh n m t khác ph i n he, n đ c đ vi c giao ti p đ t hi u qu t t nh t Vi c l a ch n ngôn ng ch u s chi ph i c a nhân t ngôn ng Ch ng h n nh : -M it ng quan gi a n , n i vi t v n n he, n đ c - Tình hu ng di n cu c giao ti p: tình hu ng có tính ch t nghi th c tình hu ng sinh ho t thôn th ng - M c đích giao ti p c n đ l i d u n vi c l a ch n ngôn ng V i nh ng m c đích khác s cho ta nh ng cách nói, cách vi t khác - N i dung giao ti p, t c nh n đ u mà n đ tđ nn n he, n đ c, tron bao , n i vi t mu n truy n m c thá đ , tình c m, c m xúc Chính nh ng y u t đ quy đ nh cách l a ch n ngôn ng dùng lo i v n b n khác S khác th - Cách th c s d ng ng âm, ch vi t; - Cách th c s d ng t ng ; - Cách th c s d ng ki u câu; - Cách th c s d ng bi n pháp tu t ; ng th hi n m t: - Cách th c k t c u v n b n Hai ph n trích d cho chún ta th y rõ s khác c a phong cách ngôn ng v n b n - Sông dài 910km t Vân Nam vào n g n nh song song v i sông H ng c ta theo h o n ch y ng tây b c - đông nam, đ a ph n n c ta dài 500km Qua Lai Châu, dòng sông ch y m t thung l ng sâu gi a kh i cao nguyên đá vôi vùng Tây B c nên l m thác gh nh qua nh ng h m hùng v (Theo SẢK - Sông khai sinh huy n C nh ông t nh Vân Nam, l y tên Li Tiên mà qua m t vùng núi ác, r i đ n g n n a đ tr a Lí) ng xin nh p qu c t ch Vi t Nam, ng thành lên đ n ngã ba Trung Hà chan hoà vào sông H ng T biên gi i Trung - Vi t t i ngã ba Trung Hà 500 s l thân sông chi u dài 888 nghìn th n r ng r n, tính toàn c mét (Nguy n Tuân) Ha đo n trích thu c v n b n khác nên cách dùng t , cách đ t câu cách th hi n c n hoàn toàn khác 1.3 Luy n t păđ nhăh Vi c đ nh h cho m t s câu h ngăchoăv năb n theo nhân t giao ti p ng cho v n b n th n đ c t p trung vào vi c tr l i sáng rõ sau đây: - Nói (vi t) nh m đ t k t qu (m c đích ao t p)? - Nói (vi t) v nh ng v n đ (n i dung giao ti p)? - Nói (vi t) v đ t ng (nhân v t giao ti p)? - Nói (vi t) nh th (cách th c giao ti p)? Vi c đ nh h ng c th , rõ ràng vi t, nói ch t ch , t p trung, th càn đ t hi u qu giao ti p b y nhiêu 1.3.1 nhăh ng m căđíchăgiaoăti p Xác đ nh m c đích ao t p đ u quan tr ng nh t, đ u bu c ph i có ti n hành xây d n v n b n M i vi t, bà th đích ng có m t ho c m t vài m c ao t p riêng Có th m c đích s thông báo tin t c m , trao đ i m t vài v n đ đ c nhi u n i quan tâm, ho c c n có th s phê phán, s đ ng viên, c v , ho c c n có th s đe d a, lên án,… M c đích ao t p r t đa d ng s xác đ nh m t cách c th tùy thu c vào t ng cu c giao ti p Câu h đ t c m bút là: Vi t v n b n đ làm gì? Vi t nh m m c đích gì? t k t qu gì? M c đích c a m t v n b n có th chia nh thành: - M c đích tác đ ng v nh n th c - M c đích tác đ ng v tình c m - M c đích tác đ ng v hành đ ng Có th nói m t cách khái quát v n b n đ t đ b n có s tác đ ng t n i nghe làm cho h thay đ i v nh n th c, bi n đ i v tình c m t hành đ n theo h 1.3.2.ă nhăh nh h c hi u qu giao ti p kh v n ng mà n i ta mong mu n ng n i dung giao ti p ng n i dung vi c xác đ nh m ng hi n th c s đ cđ c pt i tron v n b n Chính m ng hi n th c s t o thành n i dung c a v n b n N i dun có th nh ng s v t, hi n t ng c a t nhiên, c a xã h (vi t) nh n th c, hay c n có th nh n t t chuy n t n t Câu h th n ,… c a n đ cn i nói ng, tình c m, ho c nh ng câu i phát n đ t cho vi c xác đ nh n i dung giao ti p: Vi t v ai? Vi t v gì? Vi t v v n đ gì? 1.3.3.ă nhăh ngăđ iăt ng giao ti p Trong ho t đ ng giao ti p bao gi c n bao m: n phát n Vì v y, hi u qu giao ti p không ph i ch ph thu c vào n thu c vào n i nh n Nói (vi t) nh ng v n đ mà n i nh n i phát mà ph i nh n không hi u ho c không mu n nh n; ho c nói (vi t) nh ng v n đ không phù h p v i n p n h , v i thó quen tron đ i s n th ng ngày c a n i nh n… có th nói r ng cu c giao ti p đ khôn đ t hi u qu V im đ t ng giao ti p khác nhau, tu thu c vào đ c đ m v th giao ti p, v th xã h , tâm s nh lý…mà chún ta s có nh ng cách s d ng ngôn ng khác nhau, cách xây d n v n b n khác Câu h ng th n đ c đ t v n b n vi t cho đ c? Vi t cho nh ng i xem? 1.3.4.ă nhăh ng cách th c giao ti p Vi c l a ch n cách th c giao ti p phù h p m t y u t quan tr ng t o nên đ t hi u qu cao h n r t nhi u hi u qu giao ti p Có v i cách trình bày l so v i cách trình bày khác Th m chí, có ta ch c n thay m t t b ng m t t khác, m t câu b ng m t câu khác,… mà h u qu giao ti p l th , vi c l a ch n cách th c giao ti p đ u c n đ Cách th c ti p nh n n n a nh đ c đ m gi n thay đ i h n Vì c ý dun v n b n ph thu c vào nhi u y u t khác tính, đ u ki n s ng, tâm lí xã h ,… c a n i nh n M i i, tùy thu c vào đ c đ m riêng c a mà có th có nh ng cách lu n gi i khác v v n b n Ví d : Chúng ta theo dõi cách dùng t ng , hình nh nh ng l i sau c a Bác H Khi nói v đ n bào theo đ o Ph t, Bác nói: i s ng c a nhân dân ta d n d n đ c c i thi n, c ng gi ng nh tôn ch m c đích c a đ o Ph t nh m xây d ng cu c đ i thu n m , chí thi n, bình đ ng, yên vui, no m Cu i cùng, xin chúc v luôn m nh kh e, t nh ti n tu hành, ph c v chúng sinh, ph ng s T qu c, b o v hòa bình Nh ng t ng : tôn ch m c đích, thu n m , chí thi n, t nh ti n tu hành, ph c v chúng sinh, ph ng s T qu c,… nh ng t ng , nh ng l i nói c a mi ng r t quen thu c c a nh n n đ c s g n , t o đ thuy t ph c đ t đ c a Ph t Cách nói c a Bác v a t o i tu hành n c m i quan h t t v c m c đích Còn Bác nói v i nh n n n i nghe, v a t n đ c s c ao t p đ đ t i nông dân v m t v n đ khó nh n th c, Bác l i dùng nh ng hình nh r t c th quen thu c v i h theo m t ki u khác: Xây d ng ch ngh a xã h i c ng nh làm ru ng Tr c ph i khó nh c cày b a, chân bùn tay l m, làm cho lúa t t m i có g o n Nh ng hình nh đ c dùn đ so sánh nh ng hình nh r t g n nông dân: làm ru ng, cày b a, chân bùn tay l m v i bà Nh ng ví d đ óp ph n kh n đ nh v vai trò c a đ t ng giao ti p vi c t ch c v n b n M c dù nhân t nhân t ngôn ng nh n l i nhân t không th b qua ti n hành giao ti p * BÀI T P Bài t p V nb nd v t v n i dung gì? Nh m m c đích ? Cho a đ c? cách th c trình bày nh th nào? V P C A BÀI CA DAO “HỌMăQUAăTÁTăN Hôm qua tát n Că Uă ÌNH” c đ u đình, B quên áo cành hoa sen Em đ c cho anh xin, ảay em đ làm tin nhà Áo anh s t ch đ ng tà, V anh ch a có, m già ch a khâu Áo anh s t ch lâu, Mai m n cô y v khâu cho Khâu r i anh s tr công, Ít n a l y ch ng, anh l i giúp cho Giúp em m t thúng xôi vò, M t l n béo, m t vò r u t m Ảiúp em đôi chi u em n m, ôi ch n em đ p, đôi t m em đeo Giúp em quan tám ti n cheo, Quan n m ti n c i, l i đèo bu ng cau Bài ca nh m t n hoa c n d n, n d n đ l nh y th m tho, kín đáo bên trong, ph ng ph t mùi h ng mê say mà không n m b t đ c M i ý, m i t đ u th p thoáng bóng n hi n c a nó, ph i đ c k m i th m thía Nh m t b c kí h a, ca dao ng n nh ng có đ chi ti t, đ hình t ng th ng nét, màu s c Nét đ p c a v chân th t, m c m c, nh ng l i h t s c tinh t , sâu xa Hai câu m đ u g i lên khung c nh có tính truy n th ng v tình yêu ca dao, có mái đình c kính, h n c veo, hoa sen th m ngát có th c tr ng n a, nh ng ch y u khung c nh c a công vi c lao đ ng v t v , h ng thú Cái áo chàng trai b quên có th vô tình, nh ng r t có th h u ý C ng có ch s “b a đ t” khéo léo đ t o nên c a s đ u tiên đ chàng trai m lòng v i cô gái Ph n v n a s m nh, duyên dáng, nên áo b quên, chàng trai c ng ph i nói m c cành hoa sen cho đ p Tâm lí th ng g p ca dao M t chàng trai khác “tán” r t đáng yêu : Cô c t c bên sông Mu n sang anh ng cành h ng cho sang Ch ng tin câu anh h a, nh ng không b t b anh, b i cách nói đ p c t đ ch a đ ng “th n” c a câu th : T m lòng yêu quý, nâng niu đ i v i ng i gái yêu Tr l i ca dao, câu ti p buông l ng l nh h i, nh ng th t s kh ng đ nh, ràng bu c khéo léo cô gái v i Em đ c cho anh xin ảay em đ làm tin nhà Áo anh s t ch đ ng tà Ph i công nh n chàng trai r t t nh Áo anh không rách mà ch “s t ch đ ng tà” r t kín đáo Nh ng “s t ch ” c ng đáng nghi ng l m Có th c đ giúp anh nói m quan tr ng nh t mà ca dao s s p đ : V anh ch a có, m già ch a khâu Th t m t cách gi i thi u khéo léo gia c nh m già đ n c a mình, đ làm m m lòng cô gái v n hay th ng ng i Tuy nhiên, chàng trai không nh th ng “em” mà l i nh m t “cô y” r t bâng qu , bóng gió khâu h đ có d p đóng vai m t ông anh vô t , hào hi p “tr công” r t h u “cô y” l y ch ng Nh ng ph i đ n m y ch cu i m i th t “đ t”: Cái bu ng cau đèo thêm y th t “ch t” ng i! Ngày x a mi ng tr u qu cau th yêu, giúp bao đôi l a nên duyên ng s gi c a tình Khi m i g p nhau, h buông nh ng l i ý nh đ th m dò: Có tr u mà ch ng có cau Làm cho đ môi làm Trong l d m h i c i xin, không th thi u đ c qu cau mi ng tr u Cho nên, chàng trai đèo bu ng cau v l r ng: Chàng trai láu cá th t! Nh ng th anh h a giúp toàn đ sính l d m h i c y” ch ng khác “em”! T i xin, “cô ng anh buông tay cô gái ra, hóa anh v vào cho th t khéo! Chúng ta c m th y bu ng cau y đèo thêm m t n c i hóm h nh, đáng yêu c a chàng trai n a Chung quy l i, chuy n áo “s t ch đ ng tà” b quên cành hoa sen ch s thêm th t, đ a đ y đ d n đ n chuy n bu ng cau Toàn b ca dao nh ng vi c b a g i lên nh ng v n làm rung c m b a d a th t hi n th c tâm tr ng phong phú sinh đ ng, tình yêu đ m th m c a nh ng chàng trai đ i v i cô gái (Phong Lan) Bài t p D a vào t ng , chi ti t có tron v n b n d t ng giao ti p mà tác gi đ h TÂM S đây, h y ch đ i ng t i V I CÁC EM V TI NG VI T Chúng ta yêu ti ng Vi t, yêu quý ti ng nói Vi t Nam c a Chúng ta yêu qu c ng , qu c v n Ti ng Vi t muôn đ i t tiên sáng t o, xây d ng, gi gìn, l u truy n phát huy mãi ti ng Vi t tu i tr , muôn th h tr n i ti p l ng l ng t […] Các em hi n tu i m ng lai i b n, m i l m, cu c ch y ti p đu c gi a th h , em s ti n lên c m ng n đu c c a dân t c gi cao lên sáng ng i! i v i ti ng Vi t c ng v y, nh ng ng i ngày mai r t g n gi gìn phát huy ti ng Vi t em! Tâm h n nh y bén, sáng d t c a em s đ a đ n nh ng kho tàng m i cho ti ng Vi t Ngay t bây gi , em ph i có ý th c y Các em yêu m n ngh xem! Còn sung s hôi đ t n ng h n đ c làm l ng đ m c c a T qu c li n m t kh i t L ng S n đ n Cà Mau, đ t n 10 c mà - Ph n s ki n g m hành đ n hành đ ng ph n h i, v i ch c n n t o s đ nh giá - Tình hu ng k t thúc - T ph n s ki n, m t cách hi n ngôn ho c hàm n rút nh n đ nh v luân lí Tóm l i, hi u m t cách chun h n có tính ch t s b , v v n b n, t s chu i s ki n n i ti p th an (đ t cách m t c tích h p m t hành đ ng t ng th g m có ph n b t đ u, ph n gi a ph n k t thúc), có đ tài, đ c di n đ t b ng câu (các v t ) chuy n đ , qua mà rút nh n đ nh v luân lí 6.2.1.2 Các y u t c n xem xét tron v n b n t s : - Chu i s ki n - M t ch đ (ít ph i có m t ch th n ho c không ph n hành đ ng (có th n i i) - Các câu (v t ) chuy n đ i - M t trình h p nh t s ki n thành m t hành đ ng t ng th - Quan h nguyên nhân gi a s ki n - S đánh k t thúc (hi n ngôn ho c hàm n) 6.2.2.ăV năb n miêu t 6.2.2.1 S b v miêu t M t nh n cách đ nh n h a v miêu t : m t “k u trình bày nh ng ph n d n khác mà nh chún n bày úp h u đ i ta có th nh n m t v t, ki u trình c v t m t ph n đó” Vi c miêu t l ên quan đ n nhi u ph 104 n d n: - o đ c đ a hình (khi miêu t c nh nú sôn , khu v - Tính toán th i gian (th đ m, th n); đ i có tác d n nêu đ c tr n c a s ki n); - Chú ý đ n t p quán, tà n n , đ c h nh (c a nhân v t đ c miêu t ); - Làm chân dung (t o chân dung b ng ngôn t ); - i chi u song song (v i nh ng v t th khác nhau); - L p b ng (khi miêu t nh ng hi n t ng t nhiên, hi n t ng v t lí…); - T o hình nh linh ho t; - v.v… 6.2.2.2 B n thao tác l n miêu t - Thao tác ch t đ tài - Thao tác đ nh h ng - Thao tác đ t cá đ c miêu t vào ki u quan h - Thao tác m r ng b n đ tài b c d i 6.2.3.ăV năb n l p lu n 6.2.3.1 S b v l p lu n L p lu n có th đ c xem xét ph n d n cách c u t o C u t o chung c a l p lu n m i quan h gi a lu n c k t lu n h v y, l p lu n có lu n c , k t lu n quan h l p lu n - Lu n c g i cho s n hay ti n đ , đ c dùng làm ch d a cho m t m nh đ hay m t lí thuy t (gi vai trò k t lu n), ho c dùn đ ph n bác l i m nh đ hay lí thuy t Lu n c g m có hai lo i: + Lu n c b ng ch ng (v t ch ng, nhân ch ng); 105 + Lu n c lí l , t c đ u suy lu n hay m t lu n đ m, m t nguyên t c đ đ c ch ng minh - K t lu n m nh đ hay lí thuy t c th đ c l y làm đún đ đ bênh v c b ng lu n c Trong thu c ki u ngh lu n tr t n đ th đ n v i k t lu n th c l y làm đún , đ n đ cđ a c đây, cá c g i lu n đ , hi u đ tài, v n đ c c đ a đ tìm ki m s đ ng tình, dùng lu n c đ b ov - Quan h l p lu n quan h gi a lu n c v i k t lu n 6.2.3.2 Hai ki u l p lu n tiêu bi u - L p lu n gi n đ n có lu n c khôn cùn h ng t i k t lu n; Ví d v l p lu n gi n đ n có m t lu n c : N ng h n lâu ngày, mùa màng s th t thu Ví d v l p lu n gi n đ n có lu n c cùn h ng t i k t lu n: ng x u mà l i tr n n a, xe không th ch y nhanh đ Ví d v l p lu n gi n đ n có hai lu n c , khôn cùn h c ng t i k t lu n ng x u nh ng s m (chúng ta) v n đ n k p gi Tr ng h p đ c coi m u bi u c a ki u l p lu n gi n đ n tr lu n có hai lu n c ngh ch h ng h p l p n nhau, tron lu n c m nh v ng m t Ví d : (a) Chi c áo ki u đ p nh ng không thích Hai m nh đ hi n l chi c áo ki u đ p không thích, m nh đ đ u lu n c , m nh đ sau k t lu n V i nh ng l p lu n nh v y, tron đ u ki n có th n ta th ng d dàng nêu câu h i "Vì v y" Chính 106 câu tr l i cho câu h i lu n c m nh, ch ng h n “(vì) ch t v i không mát" "(vì) không h p v i tu i tôi" v.v Kh đ a câu tr l i vào, l p lu n th ng có d n sau (lu n c m nh in đ m): (a") Chi c áo ki u đ p nh ng (vì) ch t v i không mát, (nên) không thích ua (a"), n i phân tích có th nh n r ng t nh ng (a) th c không ph i y u t đánh d u k t lu n mà đánh d u m t m nh đ hàm n làm lu n c m nh Chi c áo ki u đ p Nả NẢ ch t v i không mát K t lu n thu n K t lu n ngh ch Tôi thích không thích Chính m nh đ “ch t v i không mát" lu n c m nh h n đ nk t lu n ngh ch “tôi không thích" (có m t (a), lu n c "chi c áo ki u đ p" h ng đ c đ n k t lu n thu n v i "tôi thích", nh n k t lu n này, cùn nh lu n c m nh v a nêu, khôn có c h i xu t hi n, khôn đ c s d ng (a) - Tam đo n lu n Tam đo n lu n l p lu n có ba m nh đ , tron m nh đ làm lu n c m t m nh đ k t lu n Hai m nh đ làm lu n c c a tam đo n lu n đ đ i ti n đ nêu cá chun bao quát đ c g i ti n c nhi u s v t, ti u ti n đ nói v riêng hay b ph n K t lu n c a tam đo n lu n k t lu n v riêng, b 107 ph n Tam đo n lu n, v y, thu c v ki u suy lí di n d ch (suy lí đ t chung đ n cá r ên ), dù trình bày theo cách c n v n m t suy lí di n d ch Ví d : (a) S c kho ni m h nh phúc, ng i m nh kho ng i h nh phúc "S c kho ni m h nh phúc" chung, l đún đ i v i m m nh đ đ i ti n đ ( tđ) “Ng v cá n n n i, i m nh kho " đ u nói v riêng, i có s c kho (ho c tôi, ho c mày, ho c nó, ho c c ba , t u ti n đ (Ttđ) "Ng k t lu n v riêng nói i (là n i) h nh phúc" k t lu n (Kl), ti u ti n đ Trong vi c trình bày m t tam đo n lu n c n ý hai hi n t + M t tam đo n lu n có th trình bày d i sáu d ng, n sau d n c n suy lí di n d ch Sáu d n là: tđ - Ttđ – Kl; tđ - Kl – Ttđ; Ttđ - tđ - Kl; Ttđ Kl – tđ; Kl - tđ – Ttđ; Kl - Ttđ - tđ; d n đ u t ên đ c coi d ng quy chu n đ ti n làm vi c ch không ph i d ng b t bu c Ví d : tđ tđ S c kho h nh phúc S c kho h nh phúc Ttđ (mà) Anh có s c kho Kl (và) Anh h nh phúc Kl (nên) Anh h nh phúc Ttđ (vì) Anh có s c kho Ttđ Anh có s c kho Ttđ Anh có s c kho tđ (mà) S c kho h nh phúc Kl (nên) Anh h nh phúc Kl (nên) Anh h nh phúc Kl Anh h nh phúc tđ (vì) S c kho h nh phúc Kl Anh h nh phúc 108 tđ (vì) S c kho h nh phúc Ttđ (vì) Anh có s c kho Ttđ (mà) Anh có s c kho tđ (mà) S c kho h nh phúc + Xác đ nh m t tam đo n lu n b ng cách nh n ba m nh đ (đ i ti n đ , ti u ti n đ , k t lu n) có th có nó, ba m nh đ có đ khôn đ c di n đ t đ y đ hay c di n đ t đ y đ , chúng v n làm thành m t tam đo n lu n Tam đo n lu n dùng tình hu ng c th c n có th có d ng khuy t m t ho c hai m nh đ s ba m nh đ nói trên, nh tình hu ng nh ng m nh đ khuy t có th ph c h đ c Ví d có m t tam đo n lu n đày đ nh sau: (b) S c kho h nh phúc Anh có s c kho Anh ng i h nh phúc Tam đo n lu n này, tu tình hu ng, có th xu t hi n d i d ng khuy t m nh đ 6.2.3.ăV năb n gi i thích 6.3.1 S b v gi i thích Trên c s m i quan h v i câu h (m nh đ ) gi i thích có g m ba b “Vì sao?”, m t v n b n hay m t chu i câu c sau đây: B c nêu v n đ + B c gi i thích + B c k t lu n – đánh B c nêu v n đ có th đánh d u b ng , b c gi i thích có th đánh d u b ng (là) Ví d : Vì h ch a đ n? + Vì xe h ng d c đ 6.3.2 M t s hi n t ng c n ý l Ví d : 109 ng + Ta ch m t lát n a v y v n i thích Con mèo đ ng v t n th t i v i tr em, đ ng v t có th t m i l , thay đ ng v t có th dùng v t: Con mèo v t n th t (a) Gi i thích theo ki u "tr c quan", t c dùng s v t th c đ gi i thích t ng c n gi i thích (b) Cách gi i thích có tính khoa h c, ch t ch h n, nêu ch ng lo i c a v t nêu đ c tr n c th đ thu h p d n khái ni m ch ng lo i Ch ng h n t cá đ c T n ti ng Vi t (2000, Hoàng Phê ch biên) gi đ ng v t có x ng s ng n thích nh sau: cá c, th b ng mang, b i b ng vây Tron đ nh n h a có n m y u t - "đ ng v t": y u t ch ch ng lo i l n, đ i l p v i "th c v t”; - “có x ng s ng”: ch ch ng lo i nh h n, đ i l p v i "không x ng s ng”; -" n c": ch ch ng lo i nh h n n a, đ i l p v i " c n" "l n c ”; - “th b ng mang": ch lo i c th h n, đ i l p v i "th b ng ph i"; - "b i b ng vây": ch lo i c th h n n a, đ i l p v i "b i b ng chân”; (nh v t) V i t ng ch hành đ ng, tính ch t, hi n t nêu đ c tr n chun v i hi n t t ng đ ng lo ng tâm lí c n có dùn cách nêu đ c tr n c th h n c a c gi thích đ làm rõ n i dung c a Ví d t câu Em bé sân có th đ c đ nh n h a b ng y u t n h a nh sau: c tr ng chung: s t di chuy n c a n đ ng v t b n đ ng tác liên ti p c a chân (chung v i ch y, hay nh y lò cò ch ng h n) 110 (c) Tu theo yêu c u c a công vi c, s gi thích (hay đ nh n h a) th tuân theo nh ng m c đ xác khác Gi i thích đ nh n h a ch t, nh tron t đ n) đò h i ph t đ c gi i thích, t c t ng c n làm rõ ng th đ xác cao (có th g i đáp n tính đ ng nh t gi a y u n đ n tr gi i thích, t c t ng dùn làm đ nh n h a cho y u t đ c t là, v i y u t c gi đ ng sau t Cách đ nh n h a t cá m t ví d v tr thích th ng ng h p tho mãn tính đ ng nh t (d) Vi c gi thích (hay đ nh n h a) m t v t, vi c, hi n t ng có th xu t phát t nh ng góc nhìn khác tu theo tình hu ng s d ng Ch ng h n m t đ t ng "ngôn ng ” có th g p ba cách đ nh n h a r t khác nhau: - Ngôn ng ph ng ti n giao ti p tr ng y u c a loài ng i" (Lênin) - Ngôn ng "th c a c i vô lâu đ i vô quý báu” c a dân t c - Ngôn ng m t h th ng kí hi u nh n h a đ u tiên xét ngôn ng v công d ng (ch c n n ) c a xã h loà n nhn n h a th hai xét ngôn ng v m t giá tr l ch s tron đ i s ng c a m t dân t c nh n h a th ba xét ngôn ng b n thân nó, t c xét th c ch t t o nên 6.2.4.ăV năb n bi u c m 6.2.4.1 S b v v n b u c m V n b u c m v n v t nh m bi u đ t tình c m, c m xúc, s đánh n đ i v i th gi i xung quanh khêu g lòn đ ng c m n V n b u c m v n tr tình, bao g m th lo n ác a đ c v n h c nh th tr tình, ca dao tr tình … Tình c m tron v n b u c m th t ng nh ng tình c m đ p, th m nhu n t n nhân v n 111 Ngoài cách bi u c m tr c ti p nh t ng kêu, l than, v n b u c m s d ng bi n pháp t s , miêu t đ khêu g i tình c m 6.2.4.2 -M bà v n b u c m t p trung bi u đ t m t tình c m ch y u bi u đ t tình c m, n t cđ m c av nb uc m i vi t có th ch n m t hình nh có ý n h a n d , n tr n đ g i g m tình c m, t t ng, ho c bi u đ t b ng cách th l tr c ti p nh ng n i ni m, c m xúc lòng - V n b n bi u c m th ng có b c c ba ph n nh m v n b n khác - Tình c m ph i rõ ràng, sáng, chân th c v n b n m i có giá tr v n b n bi u c m 6.2.4.3 M t s a V n b n bi u c m v s v t, n i Ví d : (1) C m ngh v th y, cô giáo (2) C m ngh v m t quà b V n b n bi u c m v tác ph m v n h c - Phát bi u c m n h v m t tác ph m v n h c trình bày nh ng c m xúc, t n t ng, liên t ng, suy ng m c a v n i dung hình th c c a tác ph m - Bài c m n h c n có ba ph n: + M bài: Gi i thi u tác ph m hoàn c nh ti p xúc v i tác ph m + Thân bài: Nh ng c m xúc, suy n h tác ph m g i lên + K t bài: n t ng chung v tác ph m 6.2.5.ăV năb n thuy t minh 6.2.5.1 S b v thuy t minh 112 V n thuy t minh nh m gi i thi u, trình bày xác, khách quan v c u t o, tính ch t, quan h , giá tr … c a m t s v t, hi n t nhiên, xã h , n ng, m t v n đ thu c t i V n b n thuy t minh ch y u tr l i cho câu h “Th nào?” Tron v n b n thuy t minh có th có m t, v i nh ng m c đ khác nhau, t t c lo v n b n: t s , miêu t , l p lu n, gi i thích Có nhi u lo v n b n thuy t minh: - Lo i thiên v trình bày, gi i thi u ( m t tác ph m, m t di tích, m t s n v t, m t ngành ngh …) - Loai thiên v miêu t m t s v t, hi n t n … 6.2.5.2 Các hình th c k t c u c a v n b n thuy t minh - K t c u theo trình t th i gian - K t c u theo trình t không gian - K t c u theo trình t logic - K t c u theo trình t h n h p 6.2.5.3 M t s ph n pháp thuy t minh - Ph n pháp đ nh n h a ph - Ph n pháp phân lo ph - Ph n pháp so sánh - Ph n pháp ví d ph - Ph n pháp - Ph n pháp dùn s li u n pháp thích n pháp phân tích n pháp l t kê i thích nguyên nhân – k t qu 6.2.5.4 M t s bi n pháp ngh thu t tron v n b n thuy t minh 113 Mu n cho v n b n thuy t m nh đ c s nh đ ng, h p d n, n i ta v n d ng thêm m t s bi n pháp ngh thu t nh k chuy n, t thu t, đ i tho i theo l i n d , nhân hóa ho c hình th c vè, di n ca,… Các bi n pháp ngh thu t c n đ đ cđ mc ađ t c s d ng thích h p, góp ph n làm n i b t ng thuy t minh gây h n thú cho n đ c * CÂU H I BÀI T P 1.Trong vi c xác đ nh lo i c a v n b n, tên g i v n b n nguyên m u đ c hi u nh th nào? xác đ nh m t v n b n t s c n tính đ n nh ng y u t nào? H y xác đ nh y u t tron truy n “S D a” SGK Ng v n l p 6, t p Hãy phân tích chu i câu miêu t sau theo thao tác c a v n m t đ h c: Càng đ d n v h ng m i Cà Mau sông ngòi, kênh r ch b a gi ng chi chít nh m ng nh n tr i xanh, d i n c xanh, chung quanh c ng ch toàn m t s c xanh Ti ng rì rào b t t n c a nh ng khu r ng xanh b n mùa, ti ng sóng rì rào t bi n ông v nh Thái Lan ngày đêm không ng t v ng v h i gió mu i – th âm đ n u tri n miên y ru ng thính giác, làm mòn m i đu i d n tác d ng phân bi t c a th giác ng tr c quang c nh ch l ng l m t màu xanh đ n u ( oàn G i) Trong l p lu n có nh ng y u t nào? H y phân tích câu ca dao d m t l p lu n theo hai câu h bên d B u i th v i: ng l y bí Tuy r ng khác gi ng nh ng chung m t giàn a.T ng lu n c , t ng k t lu n? b Có lu n c vai trò c a m i lu n c đ i v i k t lu n nh th nào? 114 i M t tam đo n lu n có nh ng lu n c nào? Cách suy lí c a tam đo n lu n suy lí quy n p hay di n d ch? Phát bi u c m n h v m t tron bà th sau: C nh Khuya, R m tháng Giêng c a H Chí minh Vi t m t v n b n thuy t m nh đ gi i thi u v m t ca dao Vi t Nam hay m t bà v n đ h c 115 TÀI LI U THAM KH O [1] Di p Quang Ban (2007), V n b n ti ng Vi t, XB i h c S ph m [2] Di p Quang Ban (1989), V n b n quan h liên k t ti ng Vi t, NXB Giáo d c [3] H u Châu (ch biên), Nguy n Th Ng c Di u (1996), Gi n y u v ng pháp v n b n, NXB Giáo d c, Hà N i [4] Nguy n c Dân (1997), Ti ng Vi t th c hành, NXB Giáo d c, H [5] Hà Thúc Hoan (1995), K thu t hành v n, NXB N ng [6] H Lê - Lê Trung Hoa (1990), S a l i ng pháp, NXB Giáo d c, H [7] Phan Ng c (1982), Ch a l i t cho h c sinh, Nxb Giáo d c, H [8] Nguy n Quang Ninh (2001), Ti ng Vi t th c hành, NXB Giáo d c, H [9] Nguy n Quang Ninh, 150 t p rèn luy n k n ng d ng đo n [10] Hoàng Tr ng Phi n 1980, Ng pháp ti ng Vi t – Câu, NXB i h c Trung h c chuyên nghi p, H [11] oàn Th n Thu t (1980), Ng âm ti ng Vi t, NXB i h c Trung h c chuyên nghi p, H [10] Bùi Minh Toán, Nguy n Quang Ninh (2003), Ti ng Vi t th c hành, XB i h c S ph m, Hà N i [12] Bùi Minh Toán – Lê A – Vi t Hùng (2003), Ti ng Vi t th c hành, NXB Giáo d c, H [13] Nguy n Minh Thuy t – Nguy n V n H p (1996), Ti ng Vi t th c hành XB i h c Qu c gia Hà N i [14] Nguy n Minh Thuy t – Nguy n V n H p (1997), Ti ng Vi t th c hành, NXB Giáo d c, H 116 M CL C Ch ng 1: LUY NăK ăN NGăT O L PăV NăB N 1.1 Khái ni măv năb n 1.2 Nh ng yêu c u chung c a m tăv năb n 1.3 Luy n t păđ nh h ngăchoăv năb n theo nhân t giao ti p 1.4 Luy n xây d ngăđ c ngăchoăv năb n 1.5 Ch a l i v xây d ngăđ c Ch 11 ngăchoăv năb n 20 ng 2: LUY NăK ăN NGăD NGă O NăV N 25 2.1 Khái ni măđo năv n 2.2 Yêu c u chung c aăđo năv nătrongăv năb n 25 2.3 Luy n d ngăđo năv nătheoăcácăki u k t c u 28 2.4 Luy nătáchăđo năv n 35 2.5 Luy n liên k tăđo n chuy năđo năv n 40 2.6 Luy n ch a l iăđo năv n 47 Ch ng 3: LUY NăK ăN NGă TI NG VI T T CÂU, DÙNG T CHÍNH T 54 3.1 Luy năk ăn ngăđ t câu 57 3.1.1 Khái ni m v câu 54 3.1.2 Nh ng yêu c u chung v câu 54 3.1.3 M t s thao tác rèn luy n câu 58 3.1.4 Ch a l i v câu 61 3.2 Luy năk ăn ngădùngăt 66 3.2.1 Khái ni m v t 66 117 3.2.2 Nh ng yêu c u chung v dùng t trongăv năb n 66 3.2.3 M t s thao tác dùng t trau d i v n t 70 3.2.4 Ch a l i v dùng t trongăv năb n 723 3.3 Luy năk ăn ngăchínhăt ti ng Vi t 75 3.3.1 Khái ni m t 75 3.3.2 Nguyên t c t ti ng Vi t 75 3.3.3 Các lo i l i t th 80 ng g p 3.3.4 Quy t c vi t hoa hi n vi c rèn luy n vi t hoa 81 3.3.5 Cách vi t t ng n 86 Ch c ngă4: C U TRÚC C AăV NăB N 89 4.1 C u trúc n i dung c aăv năb n 89 4.2 C u trúc hình th c c aăv năb n 91 Ch 97 ngă5: C UăTRỎCă O NăV N 5.1.ăKíchăth căđo năv n 97 5.2 T ch căcácăđo năv nătrongăm t ti uăv năb n 97 5.3 Phân lo iăcácăđo năv nătrongăm t ti uăv năb n 97 5.4 Quan h gi aăcácăđo năv nătrongăv năb n 101 Ch 102 ngă6: CÁC LO IăV NăB N 6.1 K t c u c aăv năb n 102 6.2 Các lo iăv năb n 102 TÀI LI U THAM KH O 115 118 ... tr c ti p thành l i, thành câu ng h p Hoà Thanh đ đ a tron bà v t k t ng minh + K t lu n không t ng minh k t lu n khôn đ l i, thành câu ch c th mà n đ c, n c phát bi u tr c ti p thành i nghe... ngôn Nhân c Pháp 1791 (2) Gi i quy n v n đ : 1/ Hành đ ng trái v nhân đ o n h a c a th c dân Pháp h n 80 n m qua 2/ Hành đ ng c a Pháp t 1940 3/ Hành đ ng c a đ ng bào ta (3) K t lu n: - Tuyên... nh t, đ u bu c ph i có ti n hành xây d n v n b n M i vi t, bà th đích ng có m t ho c m t vài m c ao t p riêng Có th m c đích s thông báo tin t c m , trao đ i m t vài v n đ đ c nhi u n i quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếng việt thực hành và văn bản tiếng việt , Tiếng việt thực hành và văn bản tiếng việt , Tiếng việt thực hành và văn bản tiếng việt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay