Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương

53 112 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 12:46

TR NGă IăH CăPH MăV Nă NG KHOAăS ăPH MăXẩăH I Bài gi ng h c ph n PH NGăPHÁPăD YăH Că TÁCăPH MăV NăCH Ch NG ngătrìnhăcaoăđ ng, ngƠnhăS ăph măNg ăv n Gi ngăviên: HU NHăTH ăNG CăKI U KhoaăS ăph măXưăh i QU NGăNGẩI,ăTHÁNGă4/2014 Ch ngă1.ăMỌNăNG ăV Nă ăTR NHăH NGăTHCSăVẨăD YăH CăTHEOă NGăTệCHăH P (2ăti t) 1.1 Nh ngăđ iăm iăc aăch ngătrìnhăvƠăSGKăNg ăv năTHCS 1.1.1 Nh ngăc năc ăđ ăđ iăm iăPPDHămônăNg ăv nă ătr - C năc ăvƠoăch ngăTHCS ngătrình,ăsáchăgiáoăkhoaăNg ăv năTHCS - C năc ăvƠoănh ngăđ căđi mătơmăsinhălỦăc aăh căsinhăTHCSăkhiăti pănh nă v năh c - C năc ăvƠoăđ cătr ngăvƠăs ăv năd ngăcácăph ngăphápăd y h căc aăt ngă phân môn : V năh c,ăTi ngăVi t,ăT pălƠmăv n 1.1.2.ă nhăh ngăchungătrongăvi căđ iăm i - Yêu c u tích h p: Tíchăh pălƠăm tătrongănh ngăđ nhăh quanătr ngănh tăc aăch ngăđ iăm iăc ăb nă ngătrìnhăNg ăv năTHCS.ăYêuăc uătíchăh păđ căth ăhi nă : + Tên g i môn h c: Ng v n + M c tiêu ch ng trình + C u trúc h c + N i dung h c + Ph ng pháp d Ổ h c + Ph ng ti n, đ dùng d Ổ h c + Hình th c t ch c d Ổ h c - Yêu c u tích c c hóa ch th h c t p: th ăhi nă ăcácăn iădung: + Ch ng trình, SGK phát huỔ tính tích c c d Ổ h c + Chu n b tích c c cho ho t đ ng d Ổ h c + S d ng tích c c ph ng pháp d Ổ h c + S d ng tích c c đ dùng thi t b d Ổ h c + 1.1.3.ă - Ch i m i đánh giá k t qu h c t p theo m c tiêu môn h c iăm iăv ăc uătrúcăch ngătrìnhăđ ngătrình căc uăt oătheoăđ năv ăbƠiăh c,ăm iăđ năv ăbƠiăh căv ăc ă b năbaoăg măn iădungăbaăphơnămôn - Ch ngătrìnhăl yă6ăki uăv năb nălƠmătr căchínhăđ ătuy năch năv năb n,ărènă 4ăk ăn ng,ăhìnhăthƠnhăn ngăl căti pănh năvƠăt oăl păv năb n - Ch ngătrìnhăxơyăd ngătheoănguyênăt căhƠngăngangăvƠăđ ngătơm - Ch ngătrìnhăcóăc uătrúcăhaiăvòng - Ch ngătrìnhăNg ăv năkhôngăs păx pătheoăti nătrìnhăl chăs ăv năh c - Ch ngătrìnhăcóăm tăs ăn iădungăc pănh tăv iăyêuăc uăchungăc aăxưăh i:ă v năb nănh tăd ng,ăch 1.1.4.ă ngătrìnhăđ aăph iăm iăv ăph ng,ăho tăđ ngăng ăv n,ăch ăđ ăt ăch n ngăphápăd yăh c - D yă h că theoă quană mă phátă huyă tínhă tíchă c c,ă ch ă đ ngă c aă h că sinhă trongăh căt p,ăápăd ngăph ngăphápătíchăc căvƠoăt tăc ăcácăkhơuăc aăquáătrìnhăd yă h căNg ăv n - D yăh cătheoăquanăđi mătíchăh pătrongăđó tri tăđ ăkhaiăthácă y uăt ăđ ngă quyăc aăbaăphơnămôn - aă d ng hóaă cácă hìnhă th că t ă ch că d yă h că Ng ă v n,ă k tă h pă d yă h că thôngăquaătròăch i,ăho tăđ ngătheoănhómầ 1.1.5.ă iăm iăv ăđánhăgiáăk tăqu ăh căt pătheoăm cătiêuămônăh c iăm iănh năth căđánhăgiá - - aăd ngăhóaăcácăhìnhăth căđánhăgiá 1.2 Tíchăh păậ nguyênăt căd yăh căhi năđ i - Tíchăh pălƠăđi măn iăb tănh tăc aăch chiăph i cáchăxơyăd ngăch ngătrìnhăvƠăSGKăNg ăv năTHCS,ă ngătrìnhăd yăh c,ăch ăđ oăn iădungăvƠăph h căNg ăv n.ăM tăcáchăchungănh tăcóăth ăhi uătíchăh pălƠăph ngăh ngăphápăd yă ngăph iăh pă m tăcáchăt tănh tăcácăquáătrìnhăh căt păc aănhi uămônăh căc ngănh ăcácăphơnămônă nh ăv năh c, ti ngăVi t,ăt pălƠmăv nătrongă mônănh ăNg ăv n - Tíchăh pălƠăt ăt ng,ălƠănguyênăt c,ălƠăquanăđi măhi năđ iătrongăgiáoăd c - Tíchă h pă trongă nhƠă tr ngă s ă giúpă h că sinhă h că t pă thôngă minhă vƠă v nă d ngăsángăt oăki năth c,ăk ăn ng vƠăph ngăphápăc aăkh iăl ngătriăth cătoƠnădi nă vƠăh pălỦ - MônăNg ăv n th căhi năt tăquanăđi mătíchăh păvìămônăh cănƠy cóănh ngă c ăs ăchungăđ ăth căhi nătíchăh păthu năl iăh năcácămônăh căkhác 1.3 Cácăh ngătíchăh p 1.3.1.ăKháiăni mătíchăh p Tíchă h pă lƠă s ă ph iă h pă cácă triă th că g nă g i,ă có quană h ă m tă thi tă v iă nhauă trongă th că ti n,ă đ ă chúngă h ă tr ă vƠă tácă đ ngă vƠoă nhau,ă ph iă h pă v iă nhauă nh măt oănênăk tăqu ăt ngăh păvƠănhanhăchóng 1.3.2.ăCácăh ngătíchăh p - Tích h p ngang: +ăTíchăh păngangălƠăthu tăng ădùngăđ ăch ăs ătíchăh pătrongăvi căx ă lỦă m iă quană h ă hƠngă ngangă gi aă baă phơnă mônă V n,ă Ti ngă Vi tă vƠă T pă lƠmă v nă trongăm tăbƠiăh c.ă +ăTheoănguyênăt cătíchăh păhƠngăngang,ăm iăbƠiăh căNg ăv năph iălƠă s ă ph iă h păm tă s ă đ nă v ă ki nă th că vƠă k ă n ngă c aă baă phơnă môn.ă Nóiă m tă cáchă khác,ă tíchă h pă ngangă d aă vƠoă tínhă b ă sungă l nă nhauă gi aă cácă phơnă mônă đ ă hìnhă thƠnhăki năth c.ăD yăv năh căph iătìmăraăm iăliênăh ăv iăphơnămônăti ngăVi tăvƠăt pă lƠmăv n;ăd yăti ngăVi tăph iădùngăng ăli uătrongăv năb năđ ăhìnhăthƠnhăvƠăcungăc pă ki năth căv ăti ngăVi tăchoăh căsinh,ălƠmăsángăt ăh năgiáătr ăngh ăthu tătrongăv nă b n.ăM tăkhác,ăti ngăVi tăc năh ngăt iăt pălƠmăv năđ ăh căsinhăv năd ngănh ngătriă th căđưăcóăv ăti ngăVi tăgi iăquy tăv năđ ădoăt pălƠmăv năđ ăra.ă iăv iăt pălƠmăv n,ă v năb nălƠăng ăli uăcóăth ăcungăc păm tăs ăv năđ ăliênăquanăđ năt pălƠmăv n +ăTíchăh păngangămangătínhăch tăt ngăminh.ăNóăhi nărõăraătrongă bƠiăh căvƠăd ănh nădi n - Tích h p d c: +ăTíchăh păd călƠăm tăthu tăng ăch ăs ătíchăh pătrongăn iăb ăb nă thơnăc aăphơnămôn.ă óălƠăs ătíchăh pătrongăs ăphátătri nătheoăchi uăd căc aăphơnă mônăd aătrênăh ăth ngăkhoaăh c,ălogicăn iăt iăc aănó.ăTíchăh păd căđ măb oăđ că tínhă h ă th ngă vi că cungă c pă ki nă th că mônă h c giúpă h că sinhă ti pă thuă ki nă th căm tăcáchăcóăh ăth ng +ă Tíchăh păd călƠă m tăd ngă tíchăh păđ trongăcácăquáătrìnhăd yăh căt ătr căđ nănayănh ngăng nƠyăđ ăg iătênăchoănó căs ăd ngăth ngăxuyênă iătaăkhôngădùngăthu tăng +ă Tíchă h pă d că mangă tínhă ch tă ti mă n,ă đòiă h iă ng iă giáoă viênă ph iăn măh ăth ngăkhoaăh căc aăb ămôn.ăCácăbƠiăônăt pă ăcu iăh căk ,ăn măh călƠă r tăquanătr ngăđ iăv iăvi căl păh ăth ngăkhoaăh căchoăki năth căchoăh căsinh CỂUăH IăVẨăBẨIăT P Anhă (ch )ă hưyă phơnă tíchă nh ngă đ nhă h ngă chungă trongă đ iă m iă ch ngă trình,ăsáchăgiáoăkhoaăNg ăv năTHCS Phơnătíchănh ngă uăth ăv ăd yăvƠăh căv nătheoăquanăđi mătíchăh p Phơnătíchăy u t ătíchăh păth ăhi nătrongăt ngăn iădungăc aăch ngătrình Phơnătíchătínhăch tăđ ngătơm,ănơngăcaoăth ăhi nătrongătoƠnăb ăch ngătrình Hưyănêuăcáchăs ăd ngăhi uăqu ăsáchăgiáoăkhoaăNg ăv năTHCSătrongăth că ti năd yăh căNg ăv n Anhă(ch )ăhi uănh ăth ănƠoălƠătíchăh păngang,ătíchăh păd c.ăChoăvíăd ăminhă h aăvƠăphơnătíchăchúng Anhă(ch )ăth ăđ ăxu tănh ngăth căm căv ăvi căv năd ngătíchăh pătrongăd yă h căNg ăv n Ch năm tăbƠiăh cătrongăsáchăgiáoăkhoaăNg ăv n THCS, phân tích tính tích h păđ căth ăhi nătrongăbƠiăh căđó Ch ngă2.ăăPH NGăPHÁPăD YăH CăNG ăV NăTHEOăH TệCHăC CăHịAăHO Tă NGă NGăH CăT PăC AăH CăSINHăTHCS (5 ti t) 2.1 Tínhătíchăc căc aăh căsinhătrongăho tăđ ngăh căt p 2.1.1 Quanăni măv ătínhătíchăc căh căt p: - Tính tích c căc aăconăng iăbi uăhi nătrongăho tăđ ng.ăTínhătíchăc căc aă tr ăbi uăhi nătrongănh ngăho tăđ ngăkhácănhau:ăh căt p,ălaoăđ ng,ăTDTT,ăvuiăch i,ă gi iătríầtrongăđóăh căt pălƠăho tăđ ngăch ăđ oăv iăl aătu iăđiăh c - ăm iăd ngăho tăđ ng,ătínhătíchăc căb căl ăv iănh ngăđ căđi măriêng - Tínhătíchăc călƠă m tăhi năt ngăs ăph măbi uăhi nă ăs ăg ngăs căcaoăv ă nhi uăm tătrongăho tăđ ngăh căt p.ăNóiăt iătínhătíchăc căh căt păth căch tălƠănóiăt iă tínhătíchăc cănh năth c - Tính tíchă c că nh nă th că lƠă tr ngă tháiă ho tă đ ngă c aă HSă đ că tr ngă ă khátă v ngăh căt p,ăc ăg ngătríătu ăvƠăngh ăl căcaoătrongăquáătrìnhăn măv ngăki năth căv iă quáătrìnhănh năth cătrongănghiênăc uăkhoaăh c 2.1.2.ăNh ngăd uăhi uăvƠăc păđ ăbi uăhi nătínhătíchăc căh căt p - Nh ng d u hi u: + HSăkhaoăkhát,ăt ănguy năthamăgiaătr ăl iăcácăcơuăh iăc aăGV,ăb ăsungă cơuătr ăl iăc aăb n,ăthíchăđ căphátăbi uăỦăki năc aămìnhăv ăv năđ ănêuăra +ăHSăhayănêuăth căm c,ăđòiăh iăgi iăthíchăc năk ănh ngăv năđ ăGVătrình bƠyăch aăđ ărõ +ăHSăch ăđ ngăv năd ngălinhăho tănh ngăki năth c,ăk ăn ngăđưăh căđ ă nh năth căcácăv năđ ăm i +ăHSămongămu năđ l yăt ăngu năkhácănhau,ăcóăkhiăv căđóngăgópăv iăth y,ăv iăb nănh ngăthôngătinăm iă tăraăngoƠiăph măviăbƠiăh c,ămônăh c +ăNgoƠiăra,ăGVăd ănh năth yătínhătíchăc căc aăHSăbi uăhi năv ăm tăc mă xúc,ăs ăth ă ăhayăhƠoăh ng,ăph tăl ăhayăng cănhiên,ăhoanăh ăhayăbu năchánăầ - Các c p đ : +ăB tăch c + Tìm tòi +ăSángăt o 2.2 Ph ngăphápătíchăc căvƠănh ngăd uăhi uăđ cătr ngăc aăcácăph ngă phápătíchăc c 2.2.1.ăPh - Ph c aăm tăph ngăphápătíchăc c: ngăphápătíchăc că(ph ngăphápăd yăh cătíchăc c)ăkhôngăph iălƠătênăg iă ngăphápăd yăh căc ăth ă óălƠăkháiăni măr ngăbaoăhƠmănhi uăy uăt ă c aăquáătrình d yăh c, t năt iăvƠăphátătri nătrongăm iăkhơuăc aăquáătrìnhăd yăh c,ăt ă giaiăđo năkh iăđ uăchoăđ năkhiăk tăthúc,ăt ăph ngăphápăchungăđ năph ngăphápăc ă th ,ăt ăhƠnhăđ ngăđ năthaoătácăc aăc ăth yăvƠătròătrongăsu tăquáătrìnhăc aăho tăđ ngă d y h că ătr ngăph ăthông.ăCóăth ănói,ăd yăh cătíchăc călƠăcáchăd yăh ngăt iăvi că h căt păch ăđ ng,ăch ngăl iăthóiăquenăh căt păth ăđ ng - Ph ngă phápă tíchă c că xu tă hi nă t ă lơuă trênă th ă gi iă vƠă phátă tri nă ă Vi tă Namăt ăth păk ă80ăth ăk ăXXătr ăl iăđơy.ăS ăraăđ iăc aănóăg năli năv iătrƠoăl uăđ iă m iăgiáoăd cădi năraăm nhăm ămangătínhătoƠnăc u -B că vƠoă th ă k ă XXI,ă ph ngă phápă tíchă c că đ m i,ăcóăvaiătròăquanătr ng:ăc iăthi năvƠăthúcăđ yănhƠătr tr că coiă lƠă nh ngă nhơnă t ă ngăphátătri n,ăg năk tănhƠă ngă hòaă nh pă v iă nh ngă phátă tri nă nh ă v ă bưoă c aă khoaă h că côngă ngh ,ă t oă ngu nănhơnăl c,ăđemăl iăl iăíchătoăl năchoăxưăh iăhi năđ i.ăHi uăđ đ ngăth iăn măv ngăđ cătr ngăk ăthu tăd yăh cătheoăph giáoăviênăs ăgópăph năquanătr ngănơngăcaoăch tăl căỦăngh aătrên,ă ngăphápătíchăc c,ăng iă ng giáoăd căph ăthông 2.2.2.ăNh ngăd uăhi uăđ cătr ngăc aăcácăph ngăphápătíchăc c 2.2.2.1.ăD yăh căthôngăquaăt ăch căcácăho tăđ ngăc aăh căsinh - Trongă ph ngă phápă tíchă c c,ă ng iă h că đ că cu nă hútă vƠoă nh ngă ho tă đ ngăh căt pădoăGVăt ăch căvƠăch ăđ o,ăthôngăquaăđóăt ăl căkhámăpháănh ngăđi uă mìnhăch aăbi tăch ăkhôngăph iăth ăđ ngăti păthuănh ngătriăth căđưăđ - GVă khôngă ch ă gi nă đ nă cungă c pă triă th că mƠă cònă h Ch ngă trìnhă d yă h că ph iă giúpă choă t ngă ng thamăgiaăcácăch căs păđ tăs n ngă d nă hƠnhă đ ng.ă iă h că bi tă hƠnhă đ ngă vƠă tíchă c că ngătrìnhăhƠnhăđ ngăc aăc ngăđ ng 2.2.2.2.ăD yăh căchúătr ngărènăluy năph ngăphápăt ăh c - Ph ngă phápă tíchă c că xemă vi că rènă luy nă ph ngă phápă h că t pă choă h că sinhăkhôngăch ălƠăm tăbi năphápănơngăcaoăhi uăqu ăd yăh cămƠăcònălƠ m tăm cătiêuă d yăh c - Trongăph ngăphápăh căthìăc tălõiălƠăph 2.2.2.3.ăT ngăc - Ph ngăphápăt ăh c ngăh căt păcáăth ,ăph iăh păv iăh căt păh pătác ngăphápătíchăc căđòiăh iăs ăc ăg ngătríătu ăvƠăngh ăl căcaoăc aăm iăcáă nhân - Trongăl păh c,ăchúngăta bu căph iăch pănh năs ăphơnăhóaăv ăc ti năđ ăhoƠnăthƠnhănhi măv ăh căt p.ăL păh călƠămôiătr ngăđ ăvƠă ngăgiaoăti păth yăậ trò, trò ậ trò,ăt oănênăm iăquanăh ăh pătácăgi aăcácăcáănhơnătrongăconăđ ngăđiăđ nănh ngă triăth căm i 2.2.2.4.ăK tăh păđánhăgiáăc aăth yăv iăt ăđánhăgiáăc aătrò - Trongăd yăh c,ăgiáoăviênăđánhăgiáăh căsinhăkhôngăch ănh măm căđíchănh nă đ nhăth cătr ngăh căt păđ ăđi uăch nhăho tăđ ngăh căc aătròămƠăcònăđ ngăth iăt oă uăki nănh năđ nhăth cătr ngăd yăđ ăđi uăch nhăho tăđ ngăd yăc aăth y - Trongăph ngăphápătíchăc c,ăvi cărènăluy năph choăh căsinhăkh ăn ngăh căt păliênăt căsu tăđ iăđ d căthìăgiáoăviênăph iăh ngăphápăh căđ ăchu năb ă căxemănh ăm tăm cătiêuăgiáoă ngăd năh căsinhăphátătri năkh ăn ngăt ăđánhăgiáăđ ăt ăđi uă ch nhă cáchă h c.ă Giáoă viênă ph iă t oă uă ki nă đ ă h că sinhă thamă giaă đánhă giáă l nă 2.3.ăPh ngăphápănêuăvƠăgi iăquy tăv năđ ătrongăd yăh căNg ăv n 2.3.1.ăC uătrúcăm tăbƠiăh că(ho căm tăph nătrongăbƠiăh c)ătheoăd yă h cănêuăvƠăgi iăquy tăv năđ tăv năđ ,ăxơyăd ngăbƠiătoánănh năth c - +ăT oătìnhăhu ngăcóăv năđ +ăPhátăhi năvƠănh năd ngăv năđ ăn yăsinh +ăPhátăbi uăv năđ ăc năgi iăquy t - Gi iăquy tăv năđ ăđ tăra: +ă ăxu tăcácăgi ăthuy t +ăL păk ăho chăgi i +ăTh căhi năk ăho chăgi i - K tălu n: +ăTh oălu năk tăqu ăvƠăđánhăgiá +ăKh ngăđ nhăhayăbácăb ăgi ăthuy tăđưănêu +ăPhátăbi uăk tălu n +ă ăxu tăv năđ ăm i 2.3.2.ăCácăm căđ ăd yăh cănêuăv năđ - M căđ ă1:ăGVăđ tăv năđ ,ănêuăcáchăgi iăquy tăv năđ ăHSăth căhi năcáchăgi iă quy tăv năđ ătheoăs ăh ngăd năc aăGV.ăGVăđánhăgiáăk tăqu ălƠmăvi căc aăHS - M căđ ă2:ăGVănêuăv năđ ,ăg iăỦăđ ăHSătìmăraăcáchăgi iăquy tăv năđ HSăth că hi năcáchăgi iăquy tăv năđ ăv iăs ăgiúpăđ ăc aăGVăkhiăc n.ăGVăvƠăHSăcùngăđánhă giá - M căđ ă3: GVă cungăc păthôngătinăt oătìnhăhu ng.ăHSă phátăhi n,ă nh năd ng,ă phátăbi uăv năđ ăn yăsinhăc năgi iăquy t,ăt ăl căđ ăxu tăcácăgi ăthuy tăvƠăl aăch nă cácăgi iăpháp.ăHSăth căhi năk ăho chăgi iăquy tăv năđ ăGVăvƠăHSăcùngăđánhăgiá - M căđ ă4: HSăt ăl căphátăhi năv năđ ăn yăsinhătrongăhoƠnăc nhăc aămìnhăho c c aăc ngăđ ng,ăl aăch năv năđ ph i gi iăquy t,ăt ăđ ăxu tăraăgi ăthuy t,ăxơyăd ngă k ăho chăgi i,ăth căhi năk ăho chăgi i,ăt ăđánhăgiáăch tăl ngăvƠăhi uăqu ăvi căgi iă quy tăv năđ 2.3.3.ăCáchăth căth căhi năchung - Gi iăquy tăv năđ ăcóăh ngăd n - Gi iăquy tăv năđ ăt ădoăcóăđi uăch nh - Gi iăquy tăv năđ ăt ădo 2.3.4.ăCácălo iătìnhăhu ngăcóăv năđ ătrongăd yăh cănêuăvƠăgi iăquy tă v năđ 2.3.4.1.ăTìnhăhu ngăc mămƠăkhôngăhi u: Tìnhăhu ngănƠyăx yăraătrongătr ngăh păHSăth tr ă n iă dungă vƠă ngh ă thu tă tácă ph mă v nă ch ngônă t ,ă hìnhă nh,ă hìnhă t ngăth c,ăti pănh năcácă giá ng th yă đ că v ă đ pă b ă ngoƠiă c aă ngă v nă h că ho că c mă th yă ch ă nƠyă hay,ă ch ă kiaă đ pă nh ngăl iăkhôngăch ăraăđ c aăhi năt căcáiăđ păcáiăhay,ăkhôngăc tăngh aăđ căgiáătr ăth măm ă ngăv năh căđó 2.3.4.2.ăTìnhăhu ngăcóăv năđ ăcóăth ăđ căxơyăd ngăkhiăn iădungătácă ph măch aăđ ngămơuăthu n Tácăph măv năch ngănƠoăc ngăđ căxơyăd ngătrênănh ngămơuăthu nănh tă đ nh.ă óălƠă mơuăthu năgi aăn iădungăph năánhătìnhăc mă nguy năv ngăc aătácă gi ă v iăỦăngh aăkháiăquátăc aăhìnhăt ngăv năh c ho călƠămơuăthu năgi aătìnhăc măriêngă c aă tácă gi ă v iătìnhăc mă chung,ă tìnhăc mă l nă c aă dơnă t că vƠă th iăđ iăvƠă cóă khiă lƠă mơuă thu nă trongă th ă gi iă quană c aă tácă gi ă Nh ngă mơuă thu nă trongă n iă dungă t ă t ngătácăph mălƠăc ăh iăđ ăGVăt oăd ngătìnhăhu ngăcóăv năđ ăchoăl păh cănh mă t oăđi uăki năgiúpăHSăchi măl nhăgiáătr ăsơuăs căc aătácăph m 2.3.4.3.ă Tìnhă hu ngă mơuă thu nă gi aă cácă c pă đ ă v ă n iă dungă vƠă hìnhă th cătrongătácăph m Gi aăn iădungăvƠăhìnhăth cătrongătácăph măkhôngăph iăbaoăgi ăc ngăcóăs ă th ngănh tăgi năđ nămƠăluônăcóă mơuăthu năt măth i,ăđóălƠă mơuăthu năbi năch ngă gi aăn iădungăvƠăhìnhăth c,ăt oănênăs ăchơnăth tăc aătácăph măvƠăt oănênăchi uăsơuă c aăhìnhăt ngăv năh c 2.3.4.4 Tình hu ngăb tăl cătr căm tăm tăchiăti tăngh ăthu tăc aătácă ph m Tìnhăhu ngăb tăl cătr căm tăchiăti tăngh ăthu t,ăth ăgi iăngh ăthu tăc aătác ph măho călƠă nh ngă yêuăc uăđ ăHSă th căhi năcácăthaoătácăh căt pă nh ngătriăth că hi năcóăv ălỦălu năv năh c,ăngônăng ăv n h c,ăl chăs ăv năh c mà HSăkhôngăđ ăđi uă ki năđ ăgi iăquy t 2.3.4.5.ăTìnhăhu ngăph năbácănhau Tìnhăhu ngăph năbácănhauăxu tăhi năkhiăcóănhi uăcáchăhi u,ănhi uăcáchăgi iă quy t tr căm tăhi năt v ăquanăđi măt ăt ngăv năh căcóănhi uăỦăngh aăkhácănhauăho căcóăs ăvaăch mă ngăgi aăHSăv iăHS,ăgi aăHSăv iătácăgi ă ơyălƠăc ăh iăđ ăGVăt ă ch cănh ngăcu cătranhălu nătrongăHSăv iăHS,ăHSăv iătácăgi ăthôngăquaătácăph m,ă HSăv iăGVăầătrongăvi căd yăh cătácăph măv năch 2.3.4.6.ăTìnhăhu ngănh păvai 10 ng - Ph ngăphápăđ căsángăt oăđ căth ăhi nă ăcácăbi năphápăcóătínhăph ngă phápăkhácănhauăc aăgiáoăviênăvƠă ăcácăki uăho tăđ ngăkhácănhau c aăh căsinh.ăT tă c ănh ngăcáiăđóălƠmăsơuăs căthêmăc măth ăngh ăthu tătr căti păc aăh căsinhăđ iăv iă tácă ph mă ngh ă thu t.ă Ph ngă phápă nƠyă v nă d ngă c ă lúcă m iă b tă đ uă xemă xétă tácă ph măl năsauăkhiăphơnătíchănóălúcămƠătácăph măđưăđ căh căsinhăti pănh năsơuăh nă nhi u - căsángăt oătrongăd yăh căv nălƠăx ălỦăv năb năđ ăđiăđ năn iădungăngh ă thu tătácăph m.ă călƠăphơnătíchăv năb n,ălƠmăch ăc uătrúcăv năb n.ăNg nh nădi năt ăv năb nănh ngăđo nămiêuăt ,ăt iăđ căph iă ngăthu t,ăk ăchuy n,ănh ngăđo nătr ă tình,ătri tălỦ,ăchínhălu n,ănh nădi năt ngădòngăth ,ăkh ăth ,ăv nălu tăth ăNg iăđ că ph iăhìnhădungăraăch ăth ăc aăv năb năđangăbaoătrùmăcáiănhìn,ătìnhăc m,ătơmătr ngă c aă mìnhă lênă tácă ph m.ă Ng iă đ că ph iă hìnhă dungă raă th ă gi iă trongă tácă ph mă r tă phongăphú.ăTh ăgi iăđóăđangăc tălênăti ngănóiăc aămình,ăth ăhi nămình.ăM iăti ngă nóiăcóăm tăgi ngăđi uăriêng.ă căsángăt oătrongăd yăh căv nălƠăđ călênăti ngănóiăđó - Quáătrìnhăđ călƠăquáătrìnhătheoădõiăk tăc u,ătheoădõiăm chăphátătri năc aătácă ph m,ăm chăv năđ ngăc aăc măxúc,ătìmăraălogicăc aăcácăph nătrongătácăph m - ă đ că sángă t oă t t,ă giáoă viênă giaoă nhi mă v ă choă h că sinhă tùyă theoă m că đíchăđ cănh ăsau: +ă óngă vaiă nh ă tácă gi ă c aă tácă ph m,nh ă ng toƠnăb ăs ăvi cădi năraătrongătácăph m.ă iătheoă dõi,ă ch ngă ki n,ă bi tă cănh ăxu tăb nătácăph măb ngăl i,ălƠăđiă tìmăs ăđ ngăc m,ătìmătriăơmătriăk +ă óngă vaiă lƠă b nă đ că lỦă t nghi m,ăđ căđ ăth ngă c aă tácă ph m,ă đ că đ ă c mă hi u,ă đ că đ ă ngăth c,ăđ căđ ătìmăc măgiácă năt ng,ăđ căt ăc tăngh a,ă t ălỦăgi iăcácăchiăti t +ă óngăvaiănh ăng dungăchoăng iăk ăchuy n.ăD aăvƠoăv năb nătácăph mătruy năđ tăn iă iănghe +ă óngă vaiă nh ă m tă ng iă bi uă di n.ă că di nă c m,ă đ c theoă gi ngă nhơnă v t,ăđ căngh ăthu t,ăngơm,ăhát,ăđ cătheoăvaiănhơnăv tầ - Mu năth căs ăsángăt oătrongăđ căv n,ăgiáoăviênăc năyêuăc uăh căsinhărènă luy năn ngăl cănh năth c,ăn ngăl căđánhăgiáăvƠăn ngăl căth 39 ngăth cătr năv năđ iă v iătácăph m.ă căsángăt oăcóăhìnhăth căđ căth măvƠăđ căthƠnhăti ng.ăVìăth ,ăkhiă đ căthƠnhăl i,ăkh ăn ngăsángăt oă yăcònăđ căth ăhi nă ăn ngăl căđ cădi năc măc aă h căsinh + c th m:ă lƠă hìnhă th că đ că khôngă thƠnhă ti ng.ă Ng iă đ că dùngă m tă đ ă nh năbi tăv năb n,ăv năd ngăn ngăl căt ăduyăđ ăthôngăhi uăvƠăti pănh năn iădungă thôngătinăc aăv năb n.ă căth măch ăđ căth căhi năkhiăng iăđóăđưăbi tăđ căthƠnhă ti ngă m tăcáchă thƠnhă th o.ă Khiă đ că th m,ă doă khôngă ph iă phátă ơmă thƠnhă ti ngă nênă ng iăđ căđ ăhaoăt năs căl căh n soăv iăđ căthƠnhăti ng,ăt căđ ănhanhăh n,ăng iă đ căcóăđi uăki năt pătrungăt ăt ngăđ ăsuyăng m,ătìmăhi uăỦăt ,ăn iădungăv năb nă đ c.ăVìăth ,ăđ căth măgiúpăng iăđ căthôngăhi u,ăti pănh năt tăh năn iădungăthôngă tinăc aăv năb n + c thành ti ng:ălƠăho tăđ ngădùngăm tăđ ănh năbi tăm tăv năb năvi tăvƠă đ ngă th iă s ă d ngă c ă quană phátă ơmă phátă raă thƠnhă ơmă thanhă đ ă ng đ c.ă căthƠnhăti ngăchínhălƠăho tăđ ngăchuy năv năb năngônăng ăvi tăthƠnhăv nă b năngônăng ăơmăthanh.ăC năc ăvƠoăyêuăc uăvƠăch tăl ti ngătrongănhƠătr ngăđ ngăđ c,ăhìnhăth căđ căthành căchiaăthƠnhăhaiă m căđ ălƠăđ căđúngă vƠăđ cădi nă c m Th tăraăvi căphơnăchiaănƠyăch ălƠăs ăphơnăbi tăt tr iă khácă ngheă ngăđ iăb iăvìămu năđ cădi năc m,ă căh tăph iăđ căđúngăvƠătrongăđ căđúngăcóăyêuăc uădi năc m * c đúng:ăyêuăc uăc a đ căđúngălƠăđ cărõăti ng,ărõăl i,ăđúngăchínhă ơm;ăbi tăng t,ăngh ăh iăđúngăch ătheoăd uăcơuăvƠăng ăngh aăv năb n;ăgi ngăđ cărõă ràng,ăl uăloát,ăđ ănghe * c di n c m:ăđ cădi năc măđòiăh iăkh ăn ngăhi uăbi tăvƠăth ăhi nă s ăbi uăđ tăđ năm căđ ănh ălƠăcáiănhìnăth uăđáoăc aăch ăth ăv ăđ iăt khôngăđ cănóiăđ nătr căti pămƠă nătƠngăsauăcơuăch ă cădi năc măđ ng th măm ă căv năd ngă trongă su tă gi ă h că choă đ nă khiă bƠiă h că k tă thúc.ă Trongă quáă trìnhă đ c,ă ng luônăluônăc ăg ngăxácăl păđ căkhôngăkhíăgiaoăhòa, giaoăc măgi aăng iă đ că iăngheăv iă tácăgi B ngăs căm nhăriêngăc aăđ cădi năc m,ăng iăgiáoăviênăd năd tăh căsinhăđiă vƠoăth ăgi iăc aătácăph măm tăcáchăd ădƠng,ăphùăh păv iăquyălu tăc măth ăv năh c 40 cădi năc măph iălƠăm tăho tăđ ngăph iăh păch t ch ăv iăcácăph ngăphápă khácăđ ăgiúpăh căsinhăhi uăvƠăc măth ătácăph măm tăcáchăđúngăđ n că di nă c mă n uă táchă r iă nh ngă ph h că sinhă n mă đ cătácă ph mă m tă cáchă sơuă s c,ă toƠnă di n,ă cóă lỦă l ă khoaă h c.ă Tuyă nhiên,ăm tăm nhăc aăph t ngăt ngă phápă khácă v nă ch aă cóă th ă giúpă ng phápănƠyălƠăkh ăn ngăkhêuăg iărungăđ ngăth măm ătríă ngăvƠănhi uăn ngăl căc năthi tăc aăt ăduyăngh ăthu t,ălƠmăchoăvi căd yăvƠă h căbƠiăv năphùăh păv iăđ cătr ngăs ăph mă b ămônăvƠătơmălỦănh năth căc aăh că sinhăv ăv n 6.2.2.5.ăPh - M tăm nhăc aăph ngăphápăg iăm ngăpháp: +ăT oăraăchoăl păh căm tăkhôngăkhíăt ădoăt ăt th cătr căti păc aămình,ăm chăkínăc aăgi ăh căđ ng,ăt ădoăb căl ănh ngănh nă căth căhi năd ădƠng + Nh ngătínăhi uăph năh iăđ căbáoăl iăchoăgiáoăviênăk păth iătrongăkhiălênă +ăGi ăd yăv n,ăh căv năcóăđ căcáiăkhôngăkhíătơmătình,ătraoăđ iăthơnăm tăv ă l p nh ngăv năđ ăcu căs ngădoănhƠăv nănêuălên.ăM iăliênăh ăgi aănhƠăv n,ăgiáoăviên,ă h căsinhăđ căhìnhăthƠnhăngayătrongăl păh c.ăTh ăgi iăngh ăthu tăítăxaăl ăv iăh că sinh +ă S ă d ngă ph ngă phápă g iă m ,ă giáoă viênă hi uă c ă th ă conă ng iă h că sinhă h n.ăKhôngăkhíăth ăđ ngăc aăgi ăh căgi măb tărõăr t +ăPh ngăphápăg iăm ăphùăh păv i vi căgi ngăd yănêuăv năđ ăvƠăphátătri nă t ăduyăchoăh căsinh - H năch ăc aăph ngăpháp: +ăD ălƠmăchoăgi ăh căc aănh ngăgiáoăviênăítăkinhănghi m,ăcònănonătayătr ă nênăv năv t,ăxéăl ăKhôngăkhíăthơnătình,ătìnhăc măluônăluônăcóănguyăc ăb ătanăv +ăGi ăh căd ăkhôăkhan,ăthiênăv ătríătu ăM tăkhác,ăvi căchu năb ăm tăgiáoăánă d yătheoăph ngăphápănƠyăbaoăgi ăc ngăđòiă h iănhi uăcôngăphu.ăNg iăgiáoăviênă khôngănh ngăph iăloăbƠiăgi ng,ăl iănóiăc aămìnhămƠăcònăph iătínhăđ năho tăđ ngăc aă h căsinh - Yêuăc uăđ iăv iăcơuăh iătrongăph 41 ngăphápăg iăm : +ă Cơuă h iă ph iă chu nă xác,ă rõă rƠng,ă ph iă cóă mƠuă s că v nă h c,ă cóă kh ă n ngă khêuăg iătìnhăc m,ăxúcăđ ngăth măm ăchoăh căsinh +ăCơuăh iăph iăv aăs căv iăh căsinh,ăthíchăh păv iăkhuônăkh ăc aăm tăgi ă h că trênă l p,ăv aă ph iă cóă kh ă n ngă g iăv nă đ ă suyă ngh ,ă tìmă tòiăsángă t oă choă h că sinh +ăCơuăh iăkhôngătùyăti n,ăph iăđ tínhătoán,ăgiúpăh căsinhăt ngăb căxơyăd ngăthƠnhăm tăh ăth ngălogicăcóă căđiăsơuăvƠoătácăph mănh ăm tăch nhăth +ăC năcóăs ăk tăh păcơnăđ iăgi aălo iăcơuăh iăc ăth ăvƠălo iăcơuăh iăt ngăh pă g iăv nă đ ă Cơuă h iă cóă khiă theoă l iă di nă d ch,ă cóă khiă theoă l iă quyă n pă nh ngă đ uă nh măcungăc păchoăh căsinhăm tăh ăth ngăki năth căv ngăch c +ăCơuăh iăchungăph iăcóăc năc ăvƠoăđ căđi măn iădung,ăngh ăthu tăc aăbƠiă v nănh mălƠmăchoăh căsinhăn măch căbƠiăv n,ăti ngănóiăc aănhƠăv n.ăC ngăcóăth ăcóă nh ngă lo iă cơuă h iă n mă ngoƠiă n iă dungă vƠă ngh ă thu tă tácă ph mă nh ngă v nă nh mă m căđíchălƠmăchoăh căsinhăhi uătácăph m.ă óălƠălo iăcơuăh iăh ătr - Ph ngăphápăg iăm ăcóăth ăđ khiăg iăm ălƠăph v iănh ngăph căs ăd ngăv iănhi uăm căđ ăkhácănhau.ăCóă ngăphápăduyănh tătrongăm tăs ăgi ăd y,ăcóăkhiănóăđ ngăphápăkhác 6.2.2.6.ăPh ngăphápătáiăhi năth ăgi iăhìnhăt ng - M căđíchăc aăph ngăphápătáiăhi năth ăgi iăhìnhăt ng: +ăLƠmăxu tăhi năb cătranhăth ăgi iăhìnhăt +ăChuy năb cătranhăhìnhăt t oăraă năt căk tăh pă ngă năch aătrongăavwnăb n ngăt ăv năb nătácăph măsangăđ uăm iăh căsinh,ă ngăbi uăhi nărõănétăv ătácăph m,ăđ nhăh ngăchoăkhơuăphơnătíchăs ădi nă raăti pătheo +ăRènăluy năkh ăn ngăv năh căchoăch ăth ăh căsinhătrongăquáătrìnhăth căhi nă ho tăđ ngătáiăhi n - Nh ngăbi năphápăth căhi năph ngăphápătáiăhi năth ăgi iăhìnhăt ng: +ăPhơnătích:ăphơnătíchăv nă b năthƠnhănh ngă y uăt ,ănh ngăb ăph n,ănh ngă ph n,ă nh ngă hìnhă nhă ầă đ ă táiă hi nă n iă dungă thôngă tină s ă ki nă ch aă bênă trongă nh ngăy uăt ăđó 42 +ăXácăl păch ăth ăc aăv năb năvƠăch ăth ăti pănh năv năb n.ăHo tăđ ngăti pă nh nătácăph măs ămangăn iădungăc aăho tăđ ngăđ iătho i +ăL păs ăđ ,ăt oăcáiănhìnăbaoăquátătr cătácăph m +ăTriăgiác,ăquanăsátăb ngăcácăgiácăquan,ăhìnhădungăraăb cătranhăth ăgi iăhìnhă t ngătrongătácăph m +ăT ăgi iăthích,ăt ăc tăngh aălỦădoăc aăcácăchiăti tătrongătácăph m.ăB năđ că h căsinhăcóăquy năb ăsungăcáchăhi uăc aămìnhătheoăquyălu tăcùngăsángăt o +ăT ăb căl ăM iăch ăth ăh căsinhăđ călênă năt ngăc aămìnhăv ătácăph măvƠă trìnhăbƠyăk tăqu ăti pănh n,ăk tăqu ătáiăhi năc aămình 6.3.ăThi tăk ăgiáoăánăvƠăti nătrìnhăt ăch căd yăh cătácăph m 6.3.1.ăCácăcôngăvi căc năph iăti năhƠnhăkhiăthi tăk ăgiáoăán - Nghiên c u sách giáo khoa tài li u có liên quan +ă Ng giáo khoa.ă iăgiáoă viênă tr căkhiă thi tă k ă bƠiă d yă ph iă đ c,ă nghiênă c uă k ă sáchă iă v iă mônă Ng ă v n,ă giáoă viênă đ că v nă b nă trongă sáchă giáoă khoaă đ ă c măth ,ăđ ărungăc măvƠăphátăhi năv ăđ păc aăv năb n,ăn iădungăbƠiăd yăh c.ă că k ăph năchúăthích,ătìmăhi uăcácăcơuăh iăkhámăpháăbƠiăh cătrongăsáchăgiáoăkhoa + Ch ngătrình,ăsáchăgiáoăviên,ăphơnăph iăch ngătrình,ăsáchăbƠiăt p,ăchu nă ki nă th că vƠă k ă n ngă mônă Ng ă v nă THCSălƠă nh ngă tƠiă li uă b tă bu că ph iă cóă c aă giáoăviên.ă iăv iăgiáoăviênăNg ăv n,ăngoƠiăsáchăgiáoăkhoaăvƠăcácătƠiăli uătheoăquyă đ nh,ă cònă cóă nhi uă lo i sáchă thamă kh o.ă Vi că l aă ch nă tƠiă li uă thamă kh oă đ ă đ că thêmă ph ă thu că vƠoă b nă l nh,ătrìnhă đ ă vƠă kinhă nghi mă c aă giáoă viên.ă C nă đ că tƠiă li uăthamăkh oăv iăm căđíchăb ăsungăchoăbƠiăd yăc aămìnhăthêmăphongăphúăvƠăhayă h n - N m ch c n i dung d y h c +ăThi tăk ăbƠiăd yăh căph iăn măch iădungăbƠiăthi tăk ,ăbƠiăd y.ăNg iă giáoă viênă ph iă hi u,ă c mă nh nă chínhă xácă nh ngă n iă dungă c ă b nă c aă bƠiă d y,ă bƠiă h căđ cătrìnhăbƠyătrongăsáchăgiáoăkhoa.ăNg m tăn iădungăki năth cănƠoăđóăthìătr m iăcóăđi uăki nătruy năđ tăt tăđ iăd yămu nătruy năđ tăchoăh căsinhă cătiênămìnhăph iăhi u,ăhi uăsơuăv ăv năđ ăđóă iădungăbƠiăh căchoăh căsinh 43 +ăC năc ăvƠoăh ăth ngăcơuăh iătìmăhi uăbƠiăvƠănh ngăđ nhăh sáchăgiáoăviên,ăsáchăbƠiăt păvƠănh ngătƠiăli uătham kh o khác,ăng ng,ăg iăỦăc aă iăd yăxácăđ nhă nh ngăki năth c,ăk ăn ngăc ăb năc năđ tătrongăgi ăd yăh c +ăV năb năđ căh căph năl nălƠănh ngătácăph măv năh căcóăgiáătr ăđưăđ ki mănghi măquaăth iăgian.ă că căthùăc aătácăph măv năh c,ăn iădungăỦăngh aăítăkhiă hi nădi năngayătrênăb ăm t.ăTácăph măcƠngăhayăs ngăđ dungăcƠngăhƠmăsúc.ăDoăđó,ămu năhi uăđ căv iăth iăgianăthìăn iădungă căgiáătr ăc aătácăph m,ăngoƠiăvi căđ căk ă tácă ph mă cònă ph iă hi uă v ă tácă gi ,ă hoƠnă c nhă sángă tác,ă ầă đ că bi tă lƠănh ngă hi uă bi tăv ălỦălu năv năh c vƠăs ăm năc măc aăng iăth ngăth c,ăphơnătíchătácăph mă v năh c - Xác đ nh m c tiêu d y +ăM cătiêuăbƠiăd yălƠăcáiăđíchămƠăgi ăh căh ngăt i,ălƠăth căđoăk tăqu ăc aă gi ăh c.ă M că tiêuă c aă bƠiă d yă quyă đ nhă vi că l aă ch nă n iă dung,ă dungă l th c,ăph ngăphápăgi ngăd yăc aăbƠiăd yăh c +ăM cătiêuăc aăbƠiăd yăđ đ ngăki nă căđ ngă ăm căth ănh tăc aăbƠiăthi tăk ,ăth ngă căxácăđ nhă ăbaăthƠnhăt :ăki năth c,ăk ăn ng,ătháiăđ ă ơyălƠăm cătiêuăh c sinh c năph iăđ tăđ căsauăkhiăbƠiăh căk tăthúc.ăM cătiêuăđ aăraătrongăt ngăbƠiăh căph iă rõărƠng,ăc ăth ,ăcóăth ăquanăsátăvƠăđánhăgiáăđ c - Xác đ nh m c đ , tr ng tâm d y k n ng t ng ng +ăXácăđ nhăm căđ ăbƠiăd yăh căph iăd aătrênănguyênăt căđ ngătơmăc aăn iă dungăki năth căc aăc ăc păh c.ăKhôngăso n bƠiăl năki năth căl pătrênăvƠăph iăd aă vƠoăki năthúcăl păd iăđ ăv aăc ngăc ăki năth căc ăv aăm ăr ngăđƠoăsơuăki năth că c aăl păđangăh c +ăXácăđ nhăm căđ ăbƠiăd yăcònăph iăxácăđ nhăxemăbƠiăđóăd yăđ năđơuălƠăv a +ă Trongă m tă bƠiă so n,ă vi că d yă cóă nhi uă ho tă đ ng,ă cácă ho tă đ ngă đ uă t pă trungăth căhi năm cătiêuăc aăbƠiăh c.ăTuyăth ,ătrongănh ngăho tăđ ngă y,ăcóănh ngă ho tă đ ngă tr ngă tơmă c nă điă sơu,ă dƠnhă nhi uă th iă giană h n.ă Nh ngă ho tă đ ngă tìmă hi uăn iădungăki n th c lƠănh ngăho tăđ ngătr ngătơm - Xác đ nh ho t đ ng d y h c +ăHo tăđ ngăkh iăđ ng 44 +ăHo tăđ ngăth căhi năm cătiêuăbƠiăh c: * Ho tăđ ngătìmăhi uăbƠiăm i * Ho tăđ ngăluy năt p * Ho tăđ ngăk tăthúcăbƠiăh c - L a ch n ph ng pháp d y h c thích h p + Tùy theoă n iă dungă bƠiă h c,ă trìnhă đ ă c aă h că sinh,ă đ că mă h că t pă c aă t ngăl păvƠătƠiăn ngăs ătr ngăc aăt ngăgiáoăviênămƠăl aăch n,ăs ăd ngăcácăph ngă phápăd yăh căthíchăh p.ăTrongăm tăgi ăd yăh c,ăgiáoăviênăcóăth ăv năd ngăph iăh pă nhi uăph ngăpháp, không nênănh tănh tăth căhi năm tăph +ăM iăph ngăpháp ngăpháp,ăbi năpháp,ăhìnhăth căho tăđ ngătrongăgi ăd yăh căNg ă v năc aăth yăvƠătròăđ uăph iăti năt iăthúcăđ yăm iăs ăho tăđ ngătríătu ăc aăb năthơnă t ngăh căsinh.ăT ăyêuăc uănƠy,ăng iăgiáoăviênăl aăch năph hìnhă th că ho tă đ ngă ho că ph iă h pă cácă ph ngăpháp,ăbi năpháp,ă ngă pháp,ă bi nă pháp,ă hìnhă th că ho tă đ ngăsaoăchoăthíchăh p,ăđ tăhi uăqu ăc aăgi ăh cătheoăm cătiêuăđ ăra - L a ch n đ dùng d y h c thi t b d y h c +ăD yăNg ăv năhi nănayăcóăr tănhi uăthi tăb ăvƠ đ ădùngăd yăh cănh ăphim,ă đènăchi u,ăb ngăhình,ăb ngăti ng,ătranhă nh,ăb ngăph ,ăph nămƠu,ăphi uăh căt pầă Cácăthi tăb ăvƠăđ ădùngăd yăh căt oăđi uăki năđ ăh căsinhăTHCSăti păthuăbƠiăm tă cáchă c ă th ,ă hƠoă h ng,ă cóă s ă liênă t ng ă v n.ă ngăphongă phú,ă cóă hi uă qu ă caoă v ă ki nă th că ngă th i,ă thi tă b ă vƠă đ ă dùngă d yă h că cònă đ aă h că sinhă vƠoă cácă tìnhă hu ngăs ăd ngăti ngăVi tăphongăphú,ăđaăd ng.ăNh ăv y,ăh căsinhăđ căh căcáchăs ă d ngăti ngăVi tăv iăs ătinhăt ,ăchínhăxácăvƠătrongăsángătrongăs ădi năđ tăc aămình +ăVi căl aăch năthi tăb ăvƠăđ ădùngăd yăh c ph iăphùăh păv iăn iădungăbƠiă d yăh c.ăC nătiênăl ngătr căr ngăcácăđ ădùngăvƠăthi tăb ăd yăh cănƠyăs ăđ căs ă d ngăvƠoăth iăđi mănƠo,ăs ăd ngăraăsaoầ - Xây d ng h th ng nhi m v c a giáo viên h c sinh, thi t k câu h i t p cho h c sinh th c hi n +ă Tùyă theoă n iă dungă bƠiă h c,ă giáoă viênă xácă đ nhă nhi mă v ă c ă th ă c aă giáoă viênăvƠăh căsinh 45 +ăH ăth ngănhi măv ăđóăđ căhi năth căb ngăcácăcơuăh i,ăbƠiăt păđ ăh căsinhă khámăpháătriăth căbƠiăh c vƠărènăcácăk ăn ngătheoăm cătiêuăbƠiăh c +ăCơuăh iăbƠiăt păđ căs ăd ngăđ ăkhaiăthácătriăth c,ărènăk ăn ngăth ngălƠă d aăvƠoăcơuăh i,ăbƠiăt pătrongăsáchăgiáoăkhoa.ăH ăth ngăcơuăh iăvƠăbƠiăt păph iătácă đ ngăđ năm iăđ iăt ngăh căsinhăđ ăh căch ăđ ng,ătíchăc cătìmăhi uătriăth căvƠărènă k ăn ng - D ki n th i gian +ăGiáoăviênăc năd ăki nătr căm iăho tăđ ngăth căhi nătrongăvòngăbaoănhiêuă phút.ăNh ngăho tăđ ngătr ngătơm cu ăbƠiăh căthìăth iăgianăph iănhi uăh n.ăN iădungă c ăb năc aăbƠiăd yăc năđ căkh căsơuăthìăth iăgianăph iănhi uăh n +ă N uă khôngă d ă ki nă tr că th iă giană choă m iă ho tă đ ng,ă ng iă d yă s ă r iă vƠoătìnhătr ngăcóănh ngăki năth căkhôngăc ăb n,ăkhôngătr ngătơm,ăkhôngăth căhi nă m cătiêuăc ăb năc aăgi ăd yăthìăm tănhi uăth iăgianăvƠoăđó +ă iăv i gi ăh căv năh c,ătùyăthu iădungăc năkhaiăthác,ătùyăthu căvƠoă k ăn ngăc nărènăluy năchoăh căsinhămƠăcóăs ăphơnăph iăth iăgianănhi uăhayăítăchoă m iăho tăđ ng +ăPhơnăchiaăth iăgianăchoăm iăho tăđ ngănh ăc năcóăs ălinhăho t,ăh năkémă m tăvƠiăphútătùyăđ i t ngăh căsinh - Thi t k d y theo tinh th n đ i m i ph ng pháp d y h c Giáoăánăth ă hi nă c ă th ă quană mă d yă h c,ă c uă t oă gi ă d y.ă Giáoă ánă theoă tinhă th nă đ iă m iă ph ngăphápăd yăh c,ăphátăhuyăch ăth ăh căsinhălƠăm tăgiáoăánătrongăđóăcóăs ăk tă h p hài hòa h uăc ăgi aălaoăđ ngăc aăgiáoăviênăvƠăh căsinhă ătrênăl p.ăGiáoăánăđóă v năd ngănhi uăph ngăphápăvƠăbi năphápărènăluy năt ăduyăchoăh căsinh - Hình th c giáo án.ăHi nănayăgiáoăánăđangăt năt iă5ăhìnhăth c: +ăHìnhăth căgiáoăánăm tăc t.ă + Hình th căgiáoăánăhaiăc t +ăHìnhăth căgiáoăánăbaăc t +ăHìnhăth căgiáoăánăb năc t +ăHìnhăth căgiáoăánăn măc t 46 Hìnhă th că trìnhă bƠyă giáoă ánă nh ă th ă nƠoă lƠă tùyă thu că vƠoă giáoă viên Tuy nhiên,ăhìnhăth cătrìnhăbƠyăgiáoăánăbaăc tălƠăh pălỦănh t 6.3.2.ăTi nătrìnhăt ăch căd yăh căm tăbƠiăv nătrênăl p 6.3.2.1.ăChu năb ălênăl p - Thi tăk ăgiáoăánătheoăcácăyêuăc uăc ăb nănh ă ăm că6.3.1 - Môăhìnhăgiáoăánăgi ăh cătácăph măv năch Giáo án đ c v n: ng Tênătácăph mă(ho căđo nătrích) (Tênătácăgi ) Ti tăd y: L păd y: NgƠyăso n: NgƠyăd y: I M cătiêuăc năđ t: - V ki n th c: n măđ cănh ngăgiáătr ăđ căs căv ăn iădungăt ăt ngă vƠăhìnhăth căngh ăthu tăc aăbƠiăv n - V k n ng:ărènăluy năchoăh căsinhănh ngăk ăn ngăc aăphơnă mônă nh :ăđ căhi u,ăphơnătích,ăbìnhăgiá cácăy uăt ăn iădungăvƠăhìnhăth căc aăbƠiăv n - V thái đ :ă giáoă d că choă h că sinhă tháiă đ ,ă tìnhă c mă g nă v iă n iă dungăt ăt ngăvƠătìnhăc măc aăbƠiăh c II.ăChu năb ăc aăgiáoăviênăvƠăh căsinh: Giáo viên:ă đ c,ă tìmă hi uă v nă b n,ă thamă kh oă sách,ă tƠiă li uă liênă quan,ăthi tăk ăgiáoăán,ăxơyăd ngămôăhìnhầ H c sinh: đ c,ătómăt tătácăph m,ăso năbƠiătheoăcơuăh iăh ngăd n,ă nêuăth căm c,ăthamăkh oătƠiăli uầ III Ti nătrìnhăt ăch căho tăđ ngăd yăh c n đ nh l p (01 phút) Ki m tra c , chu n b c a h c sinh (03 phút) c hi u m i: (37 phút)ă(tínhăm tăti t) VƠoăbƠiăm i:ăvi tăng năg nă(trênăd c ,ăt oătơmăth ănh păcu c,ăđ nhăh iă5ăđ nă7ădòng),ăn iădung:ătáiăhi năki năth că ngăc măth ,ăphơnătíchầ Ho t đ ng c a GV HS - Cácăho tăđ ngăd yăh c N i dung c n đ t I.ăTìmăhi uăchung: 47 - Cácă ph ngă pháp,ă bi nă phápă đ că s ă 1.ăTácăgi :ầ d ng 2.ăTácăph m:ầ - H ăth ngăcơuăh iăg iăm II.ă - Nh ngă g iă Ủ,ă h căhi uăv năb n: ngă d nă ho tă đ ng,ă thaoă tácă (phátă hi n,ă phơnă tích,ă kháiă quátầ) - Ki nă th că liênă h ,ă soă sánh,ă đ iă chi u,ă ầ III.ăT ngăk t: m ăr ngầ - Cácăho tăđ ngăd yăh c V ăngh ăthu t:ầ - D năch ngăminhăh aăphơnătích V ăn iădung:ầ - Chuy năỦ C ng c , luỔ n t p (03 phút): - Cơuăh i:ăầầ - BƠiăt p:ăầ D n dò, t p v nhà (01 phút): - Cơuăh iăh ngăd năh căbƠi:ăầ - Cơuăh iăbƠiăt p ng n:ăầầ - Cơuăh iăso năbƠiăm i:ăầầ IV.ă ánhăgiá,ărútăkinhănghi măgi ăh c: - K tăqu ăgi ăh c:ăầ - Kinhănghi măthƠnhăcông:ăầầ - Bi năphápăkh căph căt năt i:ăầ 6.3.2.2ăLênăl p Lênăl pălƠăquáătrìnhăgiáoăviênăvƠăh căsinhăcùngăph iăh păh uăc ăho tăđ ngă đ ăth căthiăgiáoăánăđưăđ căchu năb ăTuyănhiên,ăgiáoăánăbƠiăh cădùăđ chiăti t,ăt ăm ăc ngăkhôngăth ăd ătínhăh tăđ căthi tăk ă căm iătìnhăhu ngăc ăth ăn yăsinhătrongă gi ăh c.ăVìăv y,ătrongăquáătrìnhălênăl p,ăgiáoăviênăph iăch ăđ ng,ălinhăho tăvƠăsángă t oăđ ăx ălỦăh pălỦăcácătìnhăhu ngăd yăh căc ăth Trongă quáă trìnhă lênă l p,ă giáoă viênă c nă ph iă s ă d ngă ph iă h pă cácă ph ngă pháp,ă bi nă pháp,ă hìnhă th că tácă đ ngă nh mă t oă uă ki nă thu nă l iă choă h că sinhă 48 chi măl nhăn iădungăbƠiăh căvƠăcácăk ăn ng,ăk ăx oăt ngă ngăm t cáchătíchăc c,ă sángăt o Gi ălênăl păph iăđ căt ăch c,ăti năhƠnhăd aătrênăs ăph iăh păh uăc ăho tă đ ngăc aăgiáoăviênăv iăt păth ăl păh căvƠăcáănhơnăh căsinh,ăchúăỦătíchăc căhóaăho tă đ ngăc aăh căsinh,ăt oăđi uăki năđ ăh căsinhăthamăgiaătíchăc căvƠăh ngăthú vào tìnhăhu ngăd yăh c,ăphátăhuyătínhăn ngăđ ngăsángăt oăc aăh căsinh Giáoă viênă ph iă bi tă h ngă d nă h că sinhă theoă dõi,ă ghiă chép,ă thôngă hi uă n iă dungăbƠiăh căvƠăluy năt păđ ăc ngăc ,ăkh căsơuătriăth căvƠăk ăn ngăđưăth ăđ c Giáoă viênă ph iă bi tă h cácăh ngăd n,ă đ nhă h ngă h că sinhă h că bƠi,ă g iă m ăthêmă ngăti păc nătácăph m,ăcácăv năđ ăhayăkhíaăc nhăv năđ ăthu căchi uăsơuăn iă dungătácăph măđ ăh căsinhăti păt cătìmătòi,ăkhámăphá,ăsuyăngh 6.3.2.3.ăSauăgi ălênăl p Côngă đo nă sauă gi ă lênă l pă khôngă kémă ph nă quană tr ngă soă v iă côngă đo nă chu năb ălênăl păvƠălênăl p ơyă lƠă côngă đo nă giúpă giáoă viênă đúcă k tă kinhă nghi mă thƠnhă côngă vƠă phơnă tíchănh ngăh năch ,ăt năt iăđ ătìmăbi năphápăkh căph c Giáoăviênăph iăbi tăphơnătích,ăđánhăgiá,ăki mătraăm căđ ăk tăqu ăgi ăh căđ tă đ căsoăv iăm căđíchăyêuăc uăđ tăraătrênăc ăhaiăph ngădi n: - K tăqu ăc ăth ăl nhăh iătriăth căvƠăk ăn ngăc aăh căsinh - Tínhăch tăvƠătrìnhăđ ăho tăđ ngănh năth căc aăh căsinhăc ngănh ătháiăđ ă h ngăthúăc aăh căsinhăđ iăv iăgi ăh c,ăv iătriăth căl nhăh iăđ c Giáoăviênăph iăbi tăđúcărútăkinhănghi măthƠnhăcôngăvƠătìmăki măbi năphápă kh căph cănh ngăt năt i CỂUăH IăVẨăBẨIăT P Tìmăhi uăvƠăphơnătíchăm iăquanăh ăgi aăcácănguyênăt căc ăb nătrongăd yă h cătácăph măv nă ătr ngătrungăh căc ăs T iăsaoătrongăd yăh căv năc năth căhi nănguyênăt c:ăd yăh căv năph iăđ mă b oăđ cătr ngăc aăth ălo iăv năh c? 49 T iăsaoătrongăd yăh căv năc năth căhi nănguyênăt c:ăd yăh căv năph iăg nă li năv iăn ngăl căti pănh năc aăh căsinh? Nguyênăt căgi ngăbình?ăCh năm tăn iădungătrongăv năb năt ăch nă ăsáchă giáoăkhoaăNg ăv năTHCSăvƠăth căhi năbìnhăgi ngăn iădungăđó Anhă(ch )ăhi uănh ăth ănƠoăv ăph ngăphápăđ cădi năc m.ăT păđ cădi nă c măt tăc ăcácăv năb nătrongăsáchăgiáoăkhoaăNg ăv năTHCS Các yêuă c uă c aă cơuă h iă trongă ph ngă phápă g iă m ?ă Thi tă k ă h ă th ngă cơuăh iăchoăcácăbƠiăh căsau: - Thánh Gióng (Ng ăv nă6,ăt pă1) - C u Long Biên – ch ng nhân l ch s (ăNg ăv nă6,ăt pă2) - C ng tr - Bài h c đ - C nh khuỔa (Ng ăv nă7,ăt pă1) - Nam qu c s n hà (Ng ăv nă7,ăt pă1) ng m (Ng ăv nă7,ăt pă1) ng đ i đ u tiên (Ng ăv nă6,ăt pă2) Thi tăk ăgiáoăánăvƠăti năhƠnhăt păgi ngăt iăl p 50 TẨIăLI UăTHAMăKH O [1] B ă Giáoă d că vƠă Ơoă t o (2002), Ch ng trình Trung h c c s môn Ng v n,ăNXBăGD,ăHƠăN i.ă [2] B ăGiáoăd căvƠă Ơoăt o (2005), Phân ph i ch ng trình THCS môn Ng v n,ăNXBăKHXH,ăHƠăN i.ăă [3] Ph măV nă ng (1973), D Ổ v n m t trình rèn luỔ n toàn di n, Nghiênăc uăGiáoăd căs ă28,ăt ă1ăậ [4] HoƠngăNg căHi nă(1999),ăN măbƠiăgi ngăv ăth ălo i, NXBăGiáoăd c,ăH [5]Nguy nă Thanh Hùng (2001), Hi u v n – d Ổ v n, NXB Giáoă d c, Hà N i [6] Nguy năThanhăHùng (2007), Giáo trình Ph trung h c c s , NXB ng pháp d Ổ h c Ng v n iăh căs ăph m,ăHƠăN i.ă [7]ăNguy năThanh Hùng (2007), H i ch ng ph ng pháp d Ổ h c, T păchíă Khoaăh căGiáoăd căs ă23ăthángă8ăn mă2007 [8] Nguy năBáăKim (1999), V đ nh h ng đ i m i ph ng pháp d Ổ h c, Nghiênăc uăGiáoăd căậ Chuyênăđ ă322,ătrangă14ăậ 16 [9] Tr năTh ăLiên (2004), Nh n th c c a giáo viên v đ i m i ph d Ổh c tr ng pháp ng THCS, Giáoăd căs ă101,ătrangă20ă- 21 [10] V ă Nho (1999), i m i ph ng pháp d Ổ h c v n THCS – nh ng u c n làm rõ, Nghiênăc uăGiáoăd căs ă4 [11] D ngă Ti nă S (2002), Ph ng pháp nguỔên t c tích h p c a môn h c nh m nâng cao ch t l ng giáo d c đào t o , T păchíăGiáoăd căs ă26 [12] Nguy năKh căPhiă(t ngăch ăbiên),ăB Sách giáo khoa Ng v n l p 6, 7, 8, 9, NXBăGD,ăHƠăN i [12] Nguy năKh căPhiă(t ngăch ăbiên), B Sách giáo viên Ng v n l p 6, 7, 8, 9, NXB Giáoăd c,ăHƠăN i [14] ăNg căTh ng (2002), i m i vi c d Ổ h c môn Ng v n THCS, NXB Giáoăd c,ăHƠăN i 51 M CăL C Ch ngă1.ăMỌNăNG ăV Nă ăTR H NGăTệCHăH P 1.1.ăNh ngăđ iăm iăc aăch NGăTHCSăVẨăD YăH CăTHEOă NHă ngătrìnhăvƠăSGKăNg ăv năTHCS 1.2.ăTíchăh păậ nguyênăt căd yăh căhi năđ i 1.3.ăCácăh Ch ngă2.ăăPH HịAăHO Tă ngătíchăh p NGăPHÁPăD YăH CăNG ăV NăTHEOăH NGăTệCHăC Că NGăH CăT PăC AăH CăSINHăTHCS 2.1.ăTínhătíchăc căc aăh căsinhătrongăho tăđ ngăh căt p 2.2.ăPh ngăphápătíchăc căvƠănh ngăd uăhi uăđ cătr ngăc aăcácăph ngă phápătíchăc c 2.3.ăPh ngăphápănêuăvƠăgi iăquy tăv năđ ătrongăd yăh căNg ăv n 2.4.ăPh ngăphápăh căt pătheoăgóc 11 2.5.ăPh ngăphápăh 2.6.ăPh ngăphápăh căt pătheoănhóm 13 Ch ngăd năHSăt ăh c 13 ngă3 S ăD NGăCỌNGăNGH ăTHỌNGăTINăTRONG VI CăD YăH Că NG ăV N 17 3.1.ăTh cătr ngăs ăd ngăthi tăb ăd yăh că ămônăNg ăv n 17 3.2.ăCôngăngh ăthôngătinăvƠăd yăh căNg ăv n 17 3.3.ă uăth ăc aăcôngăngh ăthôngătinătrongăd yăh c 18 3.4.ăCôngăngh ăthôngătinăv iăvaiătròăph 3.5.ă nhăh Ch ngăti n,ăthi tăb ăd yăh c 19 ngăs ăd ngăcôngăngh ăthôngătinătrongăd yăh căNg ăv n 19 ngă4.ăNH NGăHI UăBI TăM IăV ăTÁCăPH MăV NăCH 4.1.ăTácăph măv năch NG 21 ngăậ m tăch nhăth ăngh ăthu tătoƠnăv n 21 4.2.ăTínhăm ăh ăvƠăđaăngh aăc aătácăph măv năch ng 21 4.3.ăTínhăxácăđ nhăvƠăgiáătr ăc aătácăph măv năch ng 22 4.4.ăTácăph măv năch ngătrongănhƠătr Ch ngă5.ăăH ăTH NGăHO Tă CH NGăTRONGăNHẨăTR ngăph ăthông 22 NGăCHI MăL NHăTÁCăPH MăV Nă NGăTHCS 24 52 5.1.ăNh ngăkhuynhăh 5.2.ăConăđ ngăti păc nătácăph măv năch ngăphơnătíchătácăph măv năch 5.3.ăCáchăc tăngh aătácăph măv năch ng 28 ng 29 5.4.ăHo tăđ ngăbìnhăgiáătácăph măv năch Ch ng 30 ngă6 NH NGăNGUYểNăT CăC ăB NăVẨăPH TRONGăD YăH CăTÁCăPH MăV NăCH ng 24 NGăPHÁPăă NG 33 6.1.ăNh ngănguyênăt căc ăb nătrongăd yăh cătácăph măv năch 6.2.ăNh ngăph CăTHỐă ng 33 ngăphápăđ căthùătrongăd yăh cătácăph măv năch ng 35 6.3.ăThi tăk ăgiáoăánăvƠăti nătrìnhăt ăch căd yăh cătácăph m 43 TẨIăLI UăTHAMăKH O 51 53 ... ng pháp tíchăc căvƠănh ngăd uăhi uăđ cătr ngăc aăcácăph ngă pháp tíchăc c 2.2.1.ăPh - Ph c aăm tăph ng pháp tíchăc c: ng pháp tíchăc că(ph ng pháp d yăh cătíchăc c)ăkhôngăph iălƠătênăg iă ng pháp d... ng pháp d Ổ h c, ho t đ ng nhóm ng pháp d Ổ h c đ i m i CỂUăH IăVẨăBẨIăT P Anhă(ch )ăhưyăl păb ngăsoăsánhăph ng pháp d yăh cătíchăc căvƠăph ngă pháp d yăh căth ăđ ng Nêuăđ căđi măc aăph ng pháp d... n tác ph m,ăsáng tác c a tác gi ăvƠăng ăc nhăr ngălƠămôiătr ngăxưăh i,ă v năhóaăc aăs ăđ c - Doăcóăs ăthamăgiaăc aăng ng iăđ căvƠoăvi căt oăthƠnh tác ph măchoănênăm iă iă đ că sauă khiă đ că tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương , Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương , Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay