Prestressed concrete analysis and design, fundamentals, 2nd ed

1,108 2,489 0
  • Loading ...
1/1,108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 12:17

Cuốn sách Prestressed concrete analysis and design, fundamentals (Bê tông ứng suất trước Phân tích và thiết kế) là cuốn sách bằng tiếng Anh. Hiện nay, bê tông ứng suất trước được sử dung rộng rãi do tính ưu việt hơn bê tông cốt thép thông thường như sử dụng khối lượng thép nhỏ. Tuy nhiên, yêu cầu về cáp thép, bê tông, thi công cao và được chỉ dẫn trong cuốn sách này.
- Xem thêm -

Xem thêm: Prestressed concrete analysis and design, fundamentals, 2nd ed, Prestressed concrete analysis and design, fundamentals, 2nd ed

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay