Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa năm 2013 2014

6 203 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 12:12

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp năm 2013-2014 trường THPT chuyên Lam Sơn Đề Thi: A LỊCH SỬ VIỆT NAM Câu (5,0 điểm) Trên sở hoạt động Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến năm 1930, phân tích vai trò Người trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Câu (5,0 điểm) Lập bảng so sánh Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 Việt Nam mặt: mục tiêu, lực lượng, hình thức phương pháp đấu tranh, kết ý nghĩa lịch sử B LỊCH SỬ THẾ GIỚI Câu (3,0 điểm) Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc Cộng hòa Nam Phi đạt thắng lợi có ý nghĩa lịch sử to lớn? Câu (5,0 điểm) Trình bày hoàn cảnh đời mục tiêu tổ chức ASEAN Vì nói, từ sau Hội nghị cấp cao lần thứ Bali (Indonexia) tháng 02/1976, ASEAN có bước phát triển mới? C LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG Câu (2,0 điểm) Đặc điểm, ý nghĩa phong trào Cần Vương Thanh Hóa Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp năm 2013-2014 Câu 1: Trên sở hoạt động Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến năm 1930, phân tích vai trò Người trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Sau tìm thấy đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc nhận thức vai trò Đảng Cộng sản, từ Người tích cực chuẩn bị tư tưởng trị tổ chức tiến tới thành lập Đảng Cộng sản nước ta - Chuẩn bị tư tưởng trị: + Nguyễn Ái Quốc vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện lịch sử cụ thể nước Việt Nam thuộc địa, xây dựng nên lí luận cách mạng giải phóng dân tộc để truyền bá cho nhân dân Việt Nam + Những tư tưởng cách mạng Người thể qua nhiều tờ báo tham luận: + Các tờ báo, viết Nguyễn Ái Quốc đăng báo Nhân đạo (của Đảng Cộng sản Pháp), báo Đời sống công nhân (của Liên đoàn Lao động Pháp); Sự thật (Đảng Cộng sản Liên Xô); tạp chí Thư tín quốc tế (Quốc tế Cộng sản), báo Người khổ, báo Thanh niên (trong năm 1912 1925) + Các tham luận Nguyễn Ái Quốc trình bày Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V, Đại hội Quốc tế Thanh niên, Đại hội Quốc tế Nông dân, Phụ nữ (1924) + Qua tác phẩm: Bản án chế độ thực dân Pháp (1925), Đường Kách mệnh (1927) + Những tư tưởng cờ hướng đạo cho phong trào cách mạng Việt Nam thời kì vận động thành lập Đảng, ánh sáng soi đường cho lớp niên yêu nước Việt Nam tìm chân lí đầu kỷ XX; chuẩn bị tư tưởng trị cho đời Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời đặt móng sở để xây dựng cương lĩnh cách mạng Việt Nam sau - Về tổ chức: + Sáng lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (6/1925) Đây tổ chức yêu nước có khuynh hướng cộng sản, tổ chức tiền thân để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản, bước chuẩn bị có ý nghĩa định mặt tổ chức cho đời Đảng Cộng sản Việt Nam + Nguyễn Ái Quốc đào tạo đội ngũ cán cho cách mạng Việt Nam Từ năm 1925 đến năm 1927, Người mở lớp huấn luyện trị Quảng Châu, đào tạo 75 người; số cử học Liên Xô, số vào học trường Quân Hoàng Phố - Trung Quốc, phần lớn trở nước hoạt động, tuyên truyền lí luận cách mạng quần chúng xây dựng hệ thống tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên - Vai trò Nguyễn Ái Quốc Hội nghị thành lập Đảng: + Chủ động triệu tập Hội nghị thống tổ chức cộng sản Năm 1929, biết tình hình Đông Dương có tổ chức cộng sản không thống với (các tổ chức hoạt động riêng rẽ, chí công kích, tranh giành ảnh hưởng quần chúng làm cho phong trào cách mạng có nguy bị chia rẽ ), Người rời Xiêm sang Trung Quốc để thống tổ chức cộng sản Với tư cách người có quyền định vấn đề cách mạng Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc triệu tập đại biểu nhóm cộng sản đến Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) để họp Hội nghị thống tổ chức cộng sản Bằng uy tín tuyệt đối, Người phân tích tình hình đưa Hội nghị đến thành công, thống tổ chức cộng sản thành đảng nhất, lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam + Là người soạn thảo Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt Đảng thông qua Hội nghị thành lập Đảng Đây cương lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt Nam + Theo phân công Hội nghị, Nguyễn Ái Quốc viết lời kiêu gọi quần chúng tham gia, ủng hộ Đảng đứng cờ đấu tranh Đảng Như vậy, Nguyễn Ái Quốc người sáng lập ĐCS Việt Nam Câu 2: Lập bảng so sánh phong trào cách mạng 1930 1931 với Cuộc vận động dân chủ 1936 1939 Việt Nam mặt: mục tiêu, lực lượng, hình thức phương pháp đấu tranh, kết ý nghĩa lịch sử Nội dung Phong trào 1930 - Phong trào 1936 1931 1939 Mục tiêu Chống đế quốc, phong kiến, đòi thực quyền tự dân chủ, chia ruộng đất cho nông dân Chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít chiến tranh, đòi tự dân chủ, cơm áo hòa bình Lực lượng Công nhân nông dân Công nhân, nông dân tầng lớp nhân dân khác Hình thức phương Mít tinh, biểu tình, khởi Bãi công, bãi thị, bãi thức đấu tranh nghĩa vũ trang giành khóa mít tinh, kết quyền hợp đấu tranh công khai bí mật, hợp pháp bất hợp pháp Kết ý nghĩa lịch - Giáng đòn - Tập hợp đông sử liệt vào bè lũ đế quốc đảo tầng lớp nhân phong kiến tay sai dân, xây dựng Mặt trận - Thành lập xô dân tộc thống rộng rãi viết - Tuy thất bại khẳng định quyền lãnh đạo cách mạng Đảng liên minh công nông, diễn tập nhân dân ta chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám năm 1945 - Đảng ta đúc kết nhiều kinh nghiệm việc tạo hoạt động đấu tranh để phát huy sức mạnh sáng tạo quần chúng Là diễn tập lần thứ hai chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng năm 1945 Nhận xét: Như vậy, so với thời kỳ cách mạng 1930 1931, chủ trương, sách lược, hình thức đấu tranh thời kì 1936 1939 có nét khác Nguyên nhân hoàn cảnh lịch sử thay đổi so với trước Đảng ta biết triệt để lợi dụng hội thuận lợi ( Mặt trận nhân dân Pháp ban bố số quyền tự dân chủ cho nước thuộc địa) để phát động phong trào đấu tranh phù hợp, thu hút đông đảo quần chúng tham gia, tạo nên nét cho phong trào cách mạng Việt Nam Câu 3: Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc Cộng hòa Nam Phi đạt thắng lợi có ý nghĩa lịch sử to lớn? - Năm 1961, Liên bang Nam Phi rút khỏi khối Liên hiệp Anh tuyên bố nước Cộng hòa Nam Phi - Trong ba kỉ, quyền thực dân da trắng Nam Phi thi hành sách phân biệt chủng tộc - Dưới lãnh đạo Tổ chức Đại hội dân tộc phi (ANC), người da đen bền bỉ tiến hành đấu tranh đòi thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc - Năm 1993, chế độ A-pac-thai bị xóa bỏ, lãnh tụ ANC Nen-xơn-man-đê-la trả lại tự sau 27 năm bị cầm tù - Tháng 05 năm 1994, Nen-xơn-man-đê-la trở thành Tổng thống da đen lịch sử nước => Đó thắng lợi có ý nghĩa lịch sử: chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ sào huyệt cuối sau kỉ tồn - Từ 06/1996, Chính quyền Nam phi thực Chiến lược kinh tế vĩ mô => xóa bỏ chế độ A pac thai kinh tế Câu 4: Trình bày hoàn cảnh đời mục tiêu tổ chức ASEAN Vì nói, từ sau Hội nghị cấp cao lần thứ họp Bali (Indonesia) tháng 2/1976, ASEAN có bước phát triển mới? - Hoàn cảnh đời: + Sau 20 năm đấu tranh giành độc lập, nhiều nước khu vực bước vào thời kỳ ổn định phát triển kinh tế, nhiều nước có nhu cầu hợp tác với để giải khó khăn phát triển + Trong bối cảnh Mĩ ngày sa lầy chiến trường Đông Dương, họ muốn liên kết lại để mặt giảm bớt sức ép nước lớn, mặt khác nhằm hạn chế ảnh hưởng chủ nghĩa xã hội thắng lợi Trung Quốc, Việt Nam + Những tổ chức hợp tác mang tính khu vực giới xuất ngày nhiều, thành công Khối thị trường chung châu Âu (EEC) cổ vũ lớn nước Đông Nam Á Ngày 8/8/1967, Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (gọi tắt ASEAN) thành lập Băng Cốc với tham gia nước: Indonesia, Malayxia, Philippin, Thai Lan Singapore - Mục tiêu: Là tiến hành hợp tác nước thành viên nhằm phát triển kinh tế văn hóa tinh thần trì hòa bình ổn định khu vực Câu 5: Đặc điểm, ý nghĩa lịch sử phong trào Cần Vương Thanh Hóa * Đặc điểm: - Phong trào bùng nổ sớm, kéo dài liên tuc bền bỉ, qui mô sau lớn - Phong trào diễn rộng khắp sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân dân tộc miền núi, miền xuôi tham gia từ ngày đầu đến ngày cuối phong trào Điều dưa Thanh Hóa lên vị trí hàng đầu phong trào Cần Vương chống Pháp cuối kỉ XIX - Lãnh đạo phong trào sĩ phu , văn thân, thổ ty, lang đạo, có người nông dân Họ người có uy tín - Phong trào dựa vào nhân dân mà chiến đấu, hình thức đấu tranh phong phú * Ý nghĩa lịch sử phong trào Cần Vương Thanh Hóa: - Nêu gương chiến đấu anh dũng sáng ngời nhân dân dân tộc Thanh Hóa đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc - Gây cho pháp tổn thất nặng nề làm châm bước tiến âm mưu bình định chúng Đồng thời để lại nhiều học kinh nghiệm xây dựng lưc lượng, chiến tranh du kích, tổ chức đấu tranh cho phong tràoGPDT sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa năm 2013 2014 , Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa năm 2013 2014 , Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa năm 2013 2014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay