TIỂU LUẬN GIAI cấp CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG sự NGHIỆP CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa đất nước HIỆN NAY

21 144 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 11:28

Nhân loại đã buớc sang thế kỷ XXI với những diễn biến quốc tế phức tạp, khó luờng. Đặc biệt từ sau sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế tạm thời lâm vào thoái trào. Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động trong nước và quốc tế hoạt động ráo riết, ra sức xuyên tạc, bôi nhọ chủ nghĩa Marx – Lenin, đưa ra thuyết “ kĩ trị”, “hội tụ”, các lý thuyết về “Sự biến mất của giai cấp công nhân”, về tương lai không cộng sản... nhằm phủ nhận, thay thế học thuyết Marx, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Thực tế đã có không ít người tỏ ra dao động, hoài nghi, thậm chí phủ nhận vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.Tuy nhiên kế thừa thành quả của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại và tác động của toàn cầu hóa, trước sự phát triển năng động của 1 MỞ ĐẦU Nhân loại buớc sang kỷ XXI với diễn biến quốc tế phức tạp, khó luờng Đặc biệt từ sau sụp đổ mô hình xã hội chủ nghĩa Liên Xô Đông Âu, phong trào cộng sản công nhân quốc tế tạm thời lâm vào thoái trào Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc lực phản động nước quốc tế hoạt động riết, sức xuyên tạc, bôi nhọ chủ nghĩa Marx – Lenin, đưa thuyết “ kĩ trị”, “hội tụ”, lý thuyết “Sự biến giai cấp công nhân”, tương lai không cộng sản nhằm phủ nhận, thay học thuyết Marx, phủ nhận vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Thực tế có không người tỏ dao động, hoài nghi, chí phủ nhận vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Tuy nhiên kế thừa thành cách mạng khoa học công nghệ đại tác động toàn cầu hóa, trước phát triển động kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với thành tựu công đổi mang lại, hạn chế, thách thức nhất điịnh giai cấp công nhân Việt Nam có biến đổi tích cực đáng kể, giữ vững, phát huy vai trò quan trọng nghiệp xây, phát triển đất nước Qua các kỳ Đại hội, đặc biệt Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng ta tiếp tục khẳng định cần phải đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu SỚM đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Vì vậy, để hội nhập, phát triển nhanh mạnh cạnh tranh việc khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam – lực lượng lãnh đạo động lực chủ yếu nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, với việc đưa giải pháp bản nhằm góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiện hóa, hiện đại hóa của Đảng ta hiện Thu hoạch tìm hiểu giai cấp công nhân Việt Nam với nghiệp CNH, HĐH mới, có nhiều công trình nghiên cứu nhiều vấn đề quan trọng tiếp tục đặt đòi hỏi giải đáp Dù kiến thức thân nhiều hạn hẹp, chưa tiếp cận nhiều tài liệu, chưa bao quát toàn vấn đề với sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, số phương pháp khảo sát, nghiên cứu tài liệu, phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu… làm sáng tỏ vấn đề, nhận giảng dạy tận tâm của các thầy, người viết chọn vấn đề “Giai cấp công nhân Việt Nam nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước nay” làm thu hoạch kết thúc chuyên đề Trong phạm vi giới hạn thu hoạch kết thúc môn học, thu hoạch tập trung làm sáng tỏ vấn đề chính: • Giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân • Đặc điểm vai trò giai cấp công nhân Việt Nam nghiệp CNH, HĐH đất nước • Trên sở đề giải pháp phát huy vai trò, sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam, thực thắng lợi nghiệp công nghiệp CNH, HĐH đất nước, thực mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản 3 I GIAI CẤP CÔNG NHÂNSỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA NÓ Khái niệm giai cấp công nhân Khi sản xuất công nghiệp tư chủ nghĩa đời thu hút phận lớn lao động dân cư vào làm việc Đây lực lượng lao động hoàn toàn không giống nông dân, thợ thủ công, người buôn bán mà trực tiếp vận hành máy móc khí Đó giai cấp công nhân Ngay xuất lực lượng lao động thu hút nghiên cứu nhà khoa học, tư tưởng có Marx – Engels Nhưng khác hẳn với nhà nghiên cứu trước thời, Marx – Engels muốn “tìm hiểu xem giai cấp vô sản thực phù hợp với tồn thân nó, giai cấp vô sản buộc phải làm mặt lịch sử” Các ông dùng nhiều huật ngữ khác để GCCN: giai cấp vô sản, giai cấp xã hội hoàn toàn sống dựa vào bán sức lao động mình, giai cấp lao động làm thuê kỷ XIX, GCCN đại… nhu nhũng cụm từ đồng nghĩa để biểu thị khái niệm GCCN - đẻ đại công nghiệp TBCN, đại biểu cho phương thức sản xuất tiên tiến Ngoài ra, Marx – Engels dùng nhiều thuật ngữ có nội dung hẹp để loại công nhân ngành, giai đoạn phát triển khác công nghiệp: công nhân nông nghiệp, công nhân công xưởng, công nhân thủ công, công nhân công trường thủ công, công nhân đại…2 Cho dù dùng nhiều thuật ngữ khác nghiên cứu, Marx – Engels đặc biệt ý phân tích hai tiêu chí, thuộc tính để nói lên GCCN + Về phương thức lao động, phương thức sản xuất: Marx khẳng định công nhân nhũng người lao động trực tiếp gián tiếp vận hành công cụ sản xuất có tính công nghiệp Với tiêu chí này, ông khẳng định GCCN khác hẳn giai cấp khác” Công nhân phát minh thời đại mới, giống máy móc vậy”3 Họ không ngừng phát triển số lượng chất lượng với phát triển đại công nghiệp Và ông đặt tất niềm tin khoa học vào GCCN, “các giai cấp khác suy tàn điêu vong với Marx – Engels: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.2, tr 56 TS Bùi Đình Bôn: Giai cấp công nhân Việt Nam, vấn đề lý luận thực tiến, Nxb Lao Động, Hà Nội, 1999, tr 10 Marx – Engels: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, t.12, tr.11 phát triển đại công nghiệp, giai cấp vô sản sản phẩm thân đại công nghiệp ấy”4 + Về vị trí quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa: GCCN người lao động tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư bị nhà tư bóc lột giá trị thặng dư Do vậy, Marx – Engels gọi họ giai cấp vô sản Chính đặc trưng GCCN chế độ tư khiến họ trở thành giai cấp đối kháng với giai cấp tư sản lực lượng “đào huyệt chôn CNTB” Marx – Engels rõ sau giành quyền, vị trí họ quan hệ sản xuất thay đổi Lúc đó, họ người làm chủ tư liệu sản xuất chủ yếu, làm chủ khoa học trở thành giai cấp lãnh đạo toàn thể xã hội đấu tranh cải tạo xã hội cũ xây dựng xã hội Từ hai tiêu chí coi công nhân người lao động ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp địa vị kinh tế - xã hội họ tùy thuộc vào chế độ xã hội đương thời Còn người làm công ăn lương ngành y tế, giáo dục, văn hóa, dịch vụ…Không phải công nhân mà người lao động nói chung Như vậy, hiểu” GCCN tập đoàn xã hội ổn định, hình thành, phát triển trình phát triển công nghiệp đại, với nhịp độ phát triển lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hóa ngày cao, lực lượng sản xuất bản, tiên tiến, trực tiếp tham gia vào trình sản xuất, tái sản xuất cải vật chất cải tạo quan hệ xã hội, lực lượng chủ yếu tiến trình lịch sử độ từ CNTB lên CNXH”, động lực chủ yếu nghiệp xây dựng CNXH Ngày nay, với phát triển CNTB, mặt GCCN đại có nhiều thay đổi khác trước cấu ngành nghề, xu hướng “trí thức hóa” công nhân, phần đông công nhân không người vô sản trần trụi với hai bàn tay trắng trước Nhưng thực toàn tư liệu sản xuất nhất, định sản xuất TBCN vẵn nằm giai cấp tư sản, GCCN tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động bị Marx – Engels: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.4, tr 610 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr 99 5 bóc lột giá trị thặng dư dù hình thức bóc lột tinh vi khó thấy Vì vậy, quan điểm Marx – Engels hai tiêu chí GCCN đến giữ nguyên giá trị, sở để nghiên cứu GCCN đại làm sáng tỏ SMLS GCCN thời đại Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân a Nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Trong giai đoạn phát triển định lịch sửgiai cấp tiến nhất, đứng vị trí trung tâm, thúc đẩy vận động, phát triển lịch sử giai đoạn Từ cách mạng tháng Mười Nga, cách mạng XHCN giành thắng lợi, GCCN thức bước lên vũ đài lịch sử, đứng vị trí trung tâm phát triển xã hội với đặc điểm riêng mình, GCCN giai cấp có SMLS cao lật đổ chế độ TBCN, giành quyền tay GCCN nhân dân lao động, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng GCCN, nhân dân lao động toàn thể nhân loại Đồng thời lãnh đạo, tổ chức thực trình xây dựng xã hội – xã hội XHCN – CSCN văn minh Các nhà kinh điển chủ nghĩa Marx - Lênin khẳng định “thực nghiệp giải phóng giới – SMLS giai cấp vô sản đại” Và “điểm chủ yếu học thuyết Marx chỗ làm sáng rõ vai trò lịch sử giới giai cấp vô sản người xây dựng xã hội XHCN”7 Ngoài bối cảnh quốc tế nay, GCCN tiếp tục khẳng định sứ mệnh lịch sử thế giới, xóa bỏ chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN tư liệu sản xuất chủ yếu, đẩy mạnh trình xã hội hóa quốc tế hóa sản xuất công nghiệp, biến tư liệu sản xuất chủ yếu xã hội tay GCCN nhân dân lao động, mở đường cho lực lượng sản xuất tiếp tục phát triển Như vậy, nội dung SMLS GCCN khác hẳn chất so với SMLS giai cấp trước dù tiến giai cấp tư sản thay chế độ bóc lột chế độ bóc lột khác Còn SMLS GCCN có tính dân tộc đặc sắc, có tính chất quốc tế rộng rãi trình đấu tranh, GCCN liên minh với giai cấp khác mà GCCN quốc gia có liên hiệp lại với ủng hộ mạnh mẽ từ nhân dân lao động Marx – Engels: Sđd, 1994, t.20, tr 393 V I Lenin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Matxcơva, 1980, t 23, tr 6 toàn giới Hơn nữa, ngày nay, trình độ xã hội hóa quốc tế hóa công nghiệp ngày cao, với trình toàn cầu hóa, tình hình quốc tế có nhiều biến đổi mạnh mẽ, GCCN nước phải liên hệ chặc chẽ với Chính vậy, việc thực SMLS GCCN lâu dài, khó khăn, gian khổ, đòi hỏi GCCN mặt phải thực kiên trì SMLS thời gian dài, mặt khác phải thường xuyên gắn bó với dân tộc, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, tạo sức mạnh tổng hợp, đồng thời phải thường xuyên đấu tranh chống chủ nghĩa hội lực thù địch với CNXH, CNCS Đó SMLS giới, phấn đấu lợi ích dân tộc phải “tự vươn lên thành giai cấp dân tộc, phải tự trở thành dân tộc” 8, đồng thời phải lợi ích toàn thể loài người b Những điều kiện khách quan qui định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân - Điều kiện địa vị kinh tế - xã hội Dưới chủ nghĩa tư bản, giai cấp công nhân sản phẩm đại công nghiệp tư chủ nghĩa, đời phát triển với hình thành phát triển đại công nghiệp tư chủ nghĩa, sản xuất công nghiệp đại rèn rũa tổ chức lại thành lực lượng xã hội hùng mạnh Đại công nghiệp phát triển, tập trung làm phá sản người sản xuất hàng hoá nhỏ, bổ xung lực lượng cho giai cấp công nhân Mặt khác, đại công nghiệp phát triển tiếp tục bổ xung lực lượng cho giai cấp công nhân, thu hút lực lượng lao động từ nhiều ngành, nhiều nghề khác tạo nên tập đoàn hùng mạnh Bản thân phát triển đại công nghiệp yêu cầu cao với người lao động, tập thể lao động tác phong lao động, kỷ luật lao động… Dưới chủ nghĩa tư bản, giai cấp công nhân phận quan trọng phận tiêu biểu cấu thành lực lượng sản xuất xã hội tư Họ đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến với trình độ xã hội hoá ngày cao Nhưng chủ nghĩa tư lại xây dựng tảng chế độ chiếm hữu tư nhân tư lệu sản xuất mà giai cấp tư sản đại diện Bởi thế, phương thức sản xuất tư chủ nghĩa luôn tồn mâu thuẫn lực Marx – Engels: Sđd, 1995, t.4, tr 624 7 lượng sản xuất có tính chất xã hội hoá ngày cao (mà giai cấp công nhân đại diện) với quan hệ sản xuất có tính chất chiếm hữu tư nhân (mà giai cấp tư sản đại diện) Đây mâu thuẫn vốn có khắc phục đư ợc không xoá bỏ đợc chế độ tư Biểu mặt trị, xã hội mâu thuẫn mâu thuẫn giai cấp công nhân giai cấp tư sản Sự vận động phát triển mâu thuẫn tất yếu dẫn đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, dẫn tới sụp đổ chủ nghĩa tư thắng lợi chủ nghĩa xã hội Như giai cấp công nhân gắn liền với lao động sản xuất vật chất, liền phát triển công nghiệp ngày đại kể xuất kinh tế tri thức Do tư liệu sản xuất, giai cấp công nhân phải bán sức lao động làm thuê, bị nhà tư chiếm đoạt giá trị thặng dư, bị lệ thuộc hoàn toàn vào trình phân phối kết lao động họ Trong sản xuất tư chủ nghĩa, giai cấp công nhân bị toàn giai cấp tư sản bóc lột, giai cấp trực tiếp đối kháng với giai cấp tư sản, quyền tổ chức, điều hành lao động, phân phối sản phẩm lao động Do giai cấp công nhân không làm chủ xã hội tư chủ nghĩa Họ bị bần hoá so với giai cấp tư sản (bị bóc lột trình sản xuất, trình sản xuất bị bóc lột theo chiều sâu) Giai cấp công nhân nớc tư có đời sống vật chất cao bị bóc lột, bần hoá theo nghĩa Công nhân có cổ phần, tức nhập vào trình sản xuất, điều hành sản xuất công nhânnhân dân số khiêm tốn Còn nớc tư phá triển, công nhân bị bóc lột cao nhiều, từ 200% tới 300% chênh lệch giàu nghèo cao Trong tất giai cấp đối lập với giai cấp tư sản có giai cấp công nhân thực cách mạng sản phẩm đại công nghiệp, đại diện cho lực lượng sản xuất với trình độ xã hội hoá ngày cao, lao động đại công nghiệp với trình độ công nghệ ngày đại sản xuất tuyệt đại cải cho xã hội 8 Từ địa vị giai cấp công nhân giai cấp công nhân có lợi ích thống với lợi ích đông đảo nhân dân lao động tạo điều kiện cho giai cấp công nhân đoàn kết với giai cấp khác, đầu công đấu tranh để thực trình giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội Họ có khả đoàn kết giai cấp khác (tất giai cấp vô sản) giai cấp công nhân: có lợi ích bản, thống bị bóc lột giá trị thặng dư; tồn môi trường sản xuất nh có tính chất công nghiệp chí dịch vụ; có tư nước quốc tế bóc lột; có mục tiêu, sứ mệnh lịch sử tiêu diệt tư sản, xây dựng chủ nghĩa xã hội - Điều kiện đặc điểm trị - xã hội GCCN Vì GCCN sản phẩm đại công nghiệp, luyện sản xuất nên họ có phẩm chất, đặc điểm riêng trội mà không giai cấp có được: Một là, GCCN giai cấp tiên tiến nhất, có chất cách mạng triệt để “ tất giai cấp đối lập với giai cấp tư sản có giai cấp vô sản giai cấp thực cách mạng” 9, vừa động lực chủ yếu vừa lực lượng lãnh đạo trình chuyển biến cách mạng từ CNTB lên CNXH Hai là, GCCN có tinh thần quốc tế vô sản Phẩm chất có sở tảng xã hội từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống dân tộc mà phát triển lên, đồng thời bắt nguồn từ chất quốc tế hóa ngày rộng lớn sản xuất công nghiệp đại, tính từ triệt để cách mạng thống lợi ích GCCN toàn giới “giai cấp vô sản toàn giới đoàn kết lại”10 Ba là, GCCN có hệ tư tưởng độc lập, đặc biệt Chủ nghĩa Marx – Lênin, với đội tiên phong Đảng Cộng Sản, mang chất GCCN, thể lợi ích GCCN, dân tộc loài người tiến Bốn là, GCCN có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tính tiên tiến, tiên phong Từ tạo cho GCCN có ý thức tổ chức kỷ luật lĩnh vực khác11 Marx – Engels: Tuyển tập, Nxb Sự Thật, Hà Nội, 1980, t.1, tr 554 Marx – Engels: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.4, tr 613 11 PGS TS Dương Xuân Ngọc: Giai cấp công nhân Việt Nam nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, tr 45 10 II GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY Đặc điểm riêng giai cấp công nhân Việt Nam GCCN Việt Nam trải qua hai kỉ trưởng thành, phát triển Thực tiễn lịch sử chứng minh “GCCN dũng cảm nhất, cách mạng nhất, luôn gan góc, đương đầu với bọn đế quốc thực dân… Đã tỏ người lãnh đạo xứng đáng đáng tin cậy nhân dân Việt Nam” 12 GCCN Việt Nam phận GCCN quốc tế điều kiện lịch sử văn hóa truyền thống dân tộc qui định, GCCN Việt Nam có đặc điểm riêng sau: a Những đặc điểm riêng có tính ưu điểm Một là, GCCN Việt Nam sinh lớn lên từ nước thuộc địa nửa phong kiến, sản xuất nông nghiệp chủ yếu, công nghiệp nhỏ bé chưa phát triển, lại bị bóc lột nặng nề ách đô hộ ngoại bang, nên dù nhỏ bé song kế thừa truyền thống đấu tranh bất khuất dân tộc, GCCN sớm trở thành giai cấp lịch sử, dân tộc thừa nhận, giao phó sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam Đặc biệt với đặc điểm bật chủ nghĩa yêu nước Việt Nam làm cho sức mạnh GCCN nhân lên gấp bội Hai là, xuất hiện, đời muộn GCCN nhiều nước (ra đời vào năm đầu kỉ XX gắn liền khai thác thuộc địa thực dân Pháp), GCCN Việt Nam hình thành trước giai cấp tư sản dân tộc, hoàn cảnh đấ nước sôi sục khí đấu tranh có tác dụng thúc giục GCCN Việt Nam đấu tranh thực hiên SMLS Cũng hoàn cảnh đó, GCCN Việt Nam chưa có kinh nghiệm tổ chức đấu tranh có điều kiện kế thừa thành GCCN nước Ba là, GCCN Việt Nam xuất thân chủ yếu từ nông dân, bị thực dân phong kiến bóc lột nên gắn bó mật thiết có mối quan hệ máu thịt với người nông dân tầng lớp nhân dân lao động khác Vì thế, GCCN nước ta đoàn kết toàn dân tộc sở khối liên minh công – nông – trí thức vững chắc, đưa cách mạng nước ta vượt muôn vàn khó khăn, từ thắng lợi đến thắng lợi khác 12 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t 10, tr – 10 Bốn là, GCCN Việt Nam vạch đường, lối Nguyễn Ái Quốc – vị lãnh tụ vĩ đại, sáng suốt dân tộc sớm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam Ngay từ đầu, Đảng biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx – Lênin vào hoàn cảnh cụ thể Việt Nam, đề cương lĩnh cứu nước đắn dân tộc: Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH Do vậy, GCCN Việt Nam có phát huy tinh thần cách mạng triệt để, lực lượng đầu giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân nghiệp đổi 13, giữ địa vị lãnh đạo trình xây dựng CNXH Năm là, với trình CNH, HĐH , phát triển đất nước, GCCN Việt Nam ngày phát triển số lượng chất lượng, có xu hướng trí thức hóa ngày mạnh mẽ b Những đặc điểm riêng có tính hạn chế Do đặc điểm riêng điều kiện kinh tế thị trường, mở hội nhập, trước yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, bên cạnh ưu điểm trên, GCCN bộc lộ số yếu kém, bất cập, hạn chế việc phát huy vai trò tiên phong Đó tính tổ chức, kỉ luật chưa cao, chưa rèn luyện nhiều công nghiệp đại, tư tưởng, tâm lý, tác phong, thói quen người sản xuất nhỏ nặng nề mà biểu rõ tính tùy tiện, manh mún, tản mạn, tư tưởng cục bộ, phường hội, tính gia trưởng… trình độ học vấn, trình độ lý luận trị, ngoại ngữ tay nghề công nhân thấp so với yêu cầu; Sự cân đối cấu lao động kỹ thuật Bên cạnh đó, lòng say mê nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp công nhân hạn chế Thêm vào ý thức tham gia vào tổ chức trị - xã hội công nhân không cao, phận công nhân bị thoái hóa tha hóa thái độ lao động, phẩm chất giai cấp đạo đức, lối sống Ngoài ra, đội ngủ công nhân xuất chủ nghĩa thực dụng, tâm lý coi thường kỷ cương, phép nước, bất chấp nhân phẩm đạo đức, làm đủ việc miễn có lợi cho thân… 13 TS Bùi Đình Bôn: Sđd, tr 24 – 25 11 Do đó, GCCN Việt Nam có “biểu phân hóa, phân tầng thu nhập, lợi ích, mức sống, lối sống, ý thức giác ngộ trị” 14 , dẫn đến hệ hình thành tầng lớp tỏng GCCN nước ta Những hạn chế ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực vai trò, SMLS GCCN nước ta giai đoạn mới, CNH, HĐH đất nước Điều đòi hỏi toàn Đảng toàn dân phải quan tâm khắc phục Với đặc điểm hiểu GCCN Việt Nam "một lực lượng xã hội to lớn, phát triển, bao gồm người lao động chân tay trí óc, làm công hưởng lương loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ công nghiệp, sản xuất kinh doanh dịch vụ có tính chất công nghiệp" 15 ngày đại Cho đến nay, với trình thực quán đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, đường lối CNH, HĐH đất nước chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, GCCN nước ta “chưa định hình số nét”, có chuyển biến nhanh chóng, đặc điểm tính chất công nhân nhiều biến đổi với mới, đặc biệt có xu hướng “trí thức hóa” mạnh mẽ Tuy nhiên, GCCN Việt Nam giữ vững nâng cao vị trí, vai trò Đặc điểm công nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam yêu cầu xây dựng giai cấp công nhân nước ta CNH, HĐH trình phát triển tất yếu xã hội loài người, đường đưa nước ta thoát khỏi nguy tụt hậu xa kinh tế so với nhiều nước giới khu vực Vì từ Đại hội Đảng lần thứ III (tháng 9/1960) Đảng ta xác định CNH nhiệm vụ trọng tâm thời kỳ độ Nhưng nhận thức giáo điều mô hình CNH XHCN Liên Xô, phải sai lầm nghiêm trọng Nhận thức rõ sai lầm sửa chữa, Đảng ta hội nghị lần VII, Ban Chấp Hành Trung ương khóa VII, khẳng định thực chất “CNH, HĐH trình chuyển đổi bản, toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, quản lý kinh tế, xã hội từ sử dụng lao động thủ công sang sử dụng cách phổ biến sức lao động với công 14 TS Nguyễn An Ninh: Về xu hướng công nhân hóa nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, tr 70 – 72 15 Đảng Cộng Sản Việt Nam: Nghị hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008 12 nghệ, phương tiện phương pháp tiên tiến, đại, dựa phát triển công nghiệp tiến khoa học công nghệ, tạo suất lao động xã hội cao”16 CNH, HĐH hai trình nối tiếp đan xen Nhưng qua trình CNH, HĐH nước ta có đặc điểm khác hẳn so với nước khác Tại Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ thứ XI, Đảng ta xác định: “Đổi mới mô hình tăng trưởng và cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững” 17 Trong bối cảnh nay, CNH, HĐH Việt Nam có đăc điểm bản: CNH, HĐH trình trang bị trang bị lại công nghệ đại cho tất ngành kinh tế quốc dân, trước hết ngành chiếm vị trí trọng yếu Đó trình chuyển sản xuất xã hội từ trình độ công nghệ thấp lên trình độ công nghệ đại chuyển dịch lực lượng lao động thích ứng với cấu ngành nghề, kết hợp công nghệ truyền thông đại, tranh thủ nhanh vào côn nghệ hóa khâu định Quá trình CNH, HĐH bao trùm tất lĩnh vực hoạt động đất nước, thực bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, có quản lý Nhà nước, lấy hiệu kinh tế xã hội làm tiêu chuẩn thúc đẩy việc hình thành cấu kinh tế hợp lý, cho phép khai thác tốt nguồn lực lợi đất nước, gắn liền trình phân công lại lao động xã hội theo hướng giảm dần tỷ trọng số lao động nông nghiệp, lao động giản đơn ngành sản xuất vật chất công nghiệp lao động trí tuệ, sản xuất phi vật chất tăng nhanh Bên cạnh đó, CNH, HĐH phải lấy việc phát huy nguồn lực người làm yếu tố phải gắn với mục tiêu phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu loại lao động mà trình CNH, HĐH đòi hỏi CNH, HĐH nghiệp toàn dân, vừa trình kinh tế - kỹ thuật, vừa trình kinh tế xã hội, tác động đến lĩnh vực đời sống văn hóa xã hội tất thành phần kinh tế Đồng thời gắn liền với việc “xây dựng kinh tế độc lập tự chủ đôi với chủ động mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, nhằm thu 16 GS TS Nguyễn Trọng Chuẩn, PGS TS Nguyễn Thế Nghĩa, PGS TS Đặng Hữu Toàn (đồng chủ biên): Công nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam, lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr 17 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr 37 13 hút vốn, công nghệ, thị trường, kinh nghiệm quản lý nước trước, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu, tăng lực cạnh tranh trường quốc tế CNH, HĐH mục đích tư thân mà phương thức có tính phổ biến để thực mục tiêu phát triển nước Một cách khái quát, với nước ta nay, CNH, HĐH có tác dụng to lớn nhiều lĩnh vực đời sống xã hội từ kinh tế, trị, văn hóa tư tưởng, đến quốc phòng , an ninh Sự thành công CNH, HĐH đưa nước ta trở thành nước “công nghiệp có sở vật chất kỹ thuật đại, cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” 18 CNH, HĐH đất nước điều kiện chủ yếu để phát triển GCCN số lượng chất lượng, để phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất Để đạt mục tiêu Đại hội Đảng đề từ đến 2020, sức phấn đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp, Đảng nhân dân ta phải không ngừng nâng cao dân trí, bồi dưỡng phát huy nguồn lực người Việt Nam, nhân tố định thắng lợi công CNH, HĐH mà nguồn lực quan trọng giai cấp công nhân trí thức Yêu cầu nghiệp CNH, HĐH không đòi hỏi phải có đội ngũ công nhân có ý thức giác ngộ giai cấp sâu sắc, lĩnh trị vững vàng, lực quản lý, lực chuyên môn mà cần có đội ngũ công nhân có tính tổ chức kỹ luật, tác phong công nghiệp, có đạo đức, lối sống lành mạnh, có trình độ học vấn có kỹ nghề nghiệp Có làm việc tạo suất, chất lượng hiệu cao 19 Vai trò giai cấp công nhân Việt Nam trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Qua gần 30 năm đổi mới, với trình CNH, HĐH đất nước, GCCN nước ta có chuyển biến quan trọng, nay: tăng nhanh số lượng, đa dạng cấu, chất lượng nâng lên, hình thành ngày đông đảo phận công nhân trí thức Là đội quân chủ lực, lực lượng sản xuất chủ yếu có mặt tất thành phần ngành kinh tế 18 GS TS Nguyễn Trọng Chuẩn, PGS TS Nguyễn Thế Nghĩa, PGS TS Đặng Hữu Toàn (đồng chủ biên): Sđd, tr 22 19 PGS Cao Văn Lượng (cb): Công nghiệp hóa, đại hóa phát triển giai cấp công nhân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 189 14 quốc dân, lực lượng đầu nghiệp CNH, HĐH, xây dựng phát triển kinh tế công nghiệp đại Sự phát triển GCCN Việt Nam không ngừng tăng cường phát triển lực lượng sản xuất Cùng với trình đẩy mạnh CNH, HĐH, nay, GCCN Việt Nam chiếm gần 18% lực lượng lao động xã hội, nắm giữ sở vật chất phương tiện sản xuất đại, định chiều hướng phát triển chủ yếu kinh tế đất nước, năm tạo khối lượng tổng sản phẩm công nghiệp chiếm 40% tổng sản phẩm xã hội, chiếm 70% GDP, đảm bảo 60% ngân sách nhà nước 20 Thực tế chứng tỏ GCCN giữ vững, phát huy chất cách mạng, truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo, lực lượng tiên phong việc kiến tạo kinh tế công nghiệp đại động, nhạy bén tổ chức đời sống xã hội Đang tiếp tục phát huy vai trò giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong Đảng Cộng sản Việt Nam Họ sở trị xã hội, chỗ dựa vững Đảng, Nhà nước, nhân tố đảm bảo cho việc giữ vững quyền nhà nước XHCN, ổn định trị - xã hội, phát huy dân chủ XHCN Đồng thời, GCCN Việt Nam, thông qua Đảng tiên phong mình, phát huy truyền thống cách mạng tốt đẹp, lực lượng định việc thực đường lối đối nội, đối ngoại, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo định hướng XHCN Song song đó, GCCN Việt Nam làm nòng cốt giữ vai trò lãnh đạo Đảng nghiệp CNH, HĐH đất nước, lực lượng nòng cốt khối liên minh công - nông - trí thức khối đại đoàn kết dân tộc có vai trò to lớn nghiệp bảo vệ Tổ Quốc Trước đây, đất nước có chiến tranh, công nhân không chế tác vũ khí cung cấp cho chiến trường mà công nhân mặc áo lính trực tiếp chiến đấu, mặt đối mặt với kẻ thù Ngày nay, điều kiện hòa bình, họ lại lực lượng nòng cốt đầu nghiệp phát triển kinh tế, tham gia xây dựng quốc phòng đại, yếu tố quan trọng tạo sức mạnh lực lượng vũ trang nhân dân 21 20 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Viện Công nhân Công đoàn Xu hướng biến động giai cấp công nhân Việt Nam năm đầu kỷ XXI, Nxb Lao động, Hà Nội, 2001, tr 14 21 PGS TS Dương Xuân Ngọc: Sđd, tr 155 15 Tuy nhiên, nghị quyết Hội nghị trung ương khóa X cũng đã chỉ một số hạn chế tồn tại của GCCN Việt Nam: + Sự phát triển GCCN chưa đáp ứng yêu cầu số lượng, cấu trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ nghề nghiệp nghiệp CNH, HĐH hội nhập kinh tế quốc tế + Thiếu nghiêm trọng chuyên gia kỹ thuật, cán quản lý giỏi, công nhân lành nghề + Tác phong công nghiệp kỷ luật lao động nhiều hạn chế + Đa phần công nhân từ nông dân, chưa đào tạo có hệ thống Một phận công nhân chậm thích nghi với chế thị trường + Địa vị trị GCCN chưa thể đầy đủ + Còn hạn chế phát huy vai trò nòng cốt khối liên minh C -N-T + Giác ngộ giai cấp lĩnh trị công nhân không đồng đều; Sự hiểu biết sách, pháp luật nhiều hạn chế + Một phận công nhân chưa thiết tha phấn đấu vào Đảng tham gia hoạt động tổ chức CT -XH + Lợi ích phận công nhân hưởng chưa tương xứng với thành tựu công đổi đóng góp + Việc làm, đời sống vật chất tinh thần công nhân có nhiều khó khăn, xúc, đặc biệt phận công nhân lao động giản đơn doanh nghiệpnhân doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Nguyên nhân hạn chế tinh thần của nghị quyết Hội nghị trung ương khóa X cũng đã chỉ ra: + Chịu ảnh hưởng hạn chế yếu phát triển KT -XH + Sự quan tâm Đảng chưa đầy đủ, chưa ngang tầm với vị trí, vai trò GCCN thời kỳ + Chính sách, pháp luật Nhà nước nhiều hạn chế, bất cập + Hiệu hoạt động công đoàn tổ chức CT -XH khác chưa cao, nhiều yếu + Sự nỗ lực vươn lên GCCN chưa đáp ứng yêu cầu nghiệp CNH, HĐH đất nước 16 + Một số doanh nghiệp người sử dụng lao động vi phạm sách, luật pháp người lao động Một số giải pháp bản nhằm phát huy vai trò giai cấp công nhân Việt Nam nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước hiện Đảng ta xác định mục tiêu xây dựng GCCN đến năm 2020 là: Xây dựng GCCN lớn mạnh, phát triển nhanh số lượng, nâng cao chất lượng, có cấu đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; ngày trí thức hoá: có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ nghề nghiệp cao, có khả tiếp cận làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến, đại điều kiện phát triển kinh tế tri thức; thích ứng nhanh với chế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế; có giác ngộ giai cấp, lĩnh trị vững vàng, có tác phong công nghiệp kỷ luật lao động cao Việc xây dựng GCCN lớn mạnh phải gắn kết hữu với xây dựng, phát huy sức mạnh liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức tầng lớp xã hội khác khối đại đoàn kết toàn dân tộc Với bối cảnh quốc tế, nước nhiều biến động, phức tạp, thực trạng GCCN Việt Nam nay, đòi hỏi Đảng Nhà nước cần có chiến lược tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, đôi với xây dựng, phát triển GCCN tạo động lực sâu xa nhằm khơi dậy phát huy tổng hợp sức mạnh cuả GCCN với tư cách lực lượng đầu nghiệp CNH, HĐH đất nước Một số giải pháp chủ yếu cần thực là: Thứ nhất, Khẩn trương giải có hiệu vấn đề thiết, nóng bỏng cộm, nhức nhối Đây vấn đề chiến lược lâu dài về xây dựng giai cấp công nhân quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Việt Nam hiện Việc làm - đời sống- dân chủ công xã hội đã, đòi hỏi bách, đáng công nhân Những vấn đề có tác động chi phối lớn đến ý thức, hành động, tâm tư, tình cảm, lòng tin khả sáng tạo, v.v công nhân Xuất phát từ quan điểm lấy việc phục vụ người mục tiêu sách xã hội chương trình phát triển kinh 17 tế - xã hội, coi mục tiêu động lực phát triển người, người, để củng cố mối quan hệ Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, đòi hỏi Đảng Nhà nước phải có phương hướng bản, chiến lược; biện pháp cụ thể, kiên quyết, có hiệu lực chậm trễ để bước giải đáp ứng yêu cầu tối thiểu, đáng công nhân Đó vừa vấn đề đạo lý, nhân văn, trị, vừa đòi hỏi khách quan sống, yêu cầu sản xuất, nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, tiền đề điều kiện để công nhân tồn phát triển phương diện Vấn đề có quan hệ chặt chẽ đến việc có thực phát huy vai trò giai cấp công nhân hay không, đến việc thực mục tiêu kinh tế - xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nêu lên Thứ hai, Thực sống quyền làm chủ thực công nhân, thực dân chủ- công khai- công xã hội; đấu tranh khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi máy Đảng Nhà nước, xí nghiệp, đơn vị sản xuất thuộc khu vực Nhà nước quản lý Dân chủ công xã hội chất ưu việt cuả chủ nghĩa xã hội, động lực tinh thần khuyến khích người lao động sáng tạo xây dựng sống Thực dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa mục tiêu, vừa động lực công đổi nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Có đấu tranh thực dân chủ công xã hội, khắc phục tệ quan liêu, đặc quyền, đặc lợi mối quan hệ Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân củng cố, tăng cường, đảm bảo cho công đổi nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đến thắng lợi Để phát huy quyền làm chủ thực công nhân cần phải: quan tâm bồi dưỡng toàn diện cho đội ngũ công nhân để họ có kiến thức, thói quen lực làm chủ Không có kiến thức, lực làm chủ quyền làm chủ hình thức; tạo điều kiện xây dựng chế hữu hiệu để thực phát huy quyền làm chủ công nhân loại hình xí nghiệp, đơn vị sản xuất, thành phần kinh tế phạm vi toàn xã hội; công 18 nhân thực quyền làm chủ Nhà nước Đoàn thể đại diện cho mình, đồng thời làm chủ cách trực tiếp, thường xuyên sở Thứ ba, Phát triển lực lượng sản xuất, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật thành tựu tiên tiến cách mạng khoa học- kỹ thuật vào sản xuất Phát triển lực lượng sản xuất, ứng dụng thành tựu cách mạng khoa học- kỹ thuật vào sản xuất, phát triển công nghiệp tất yếu khách quan nước ta công xây dựng chủ nghĩa xã hội nhằm nâng cao suất lao động, đời sống nhân dân bước xây dựng sở vật chất kỹ thuật chủ nghĩa xã hội, mà điều kiện quan trọng đẻ phát triển giai cấp công nhân số lượng chất lượng Phát triển lực lượng sản xuất công nghiệp làm cho giai cấp công nhân tăng lên số lượng tuyệt đối tỷ lệ tổng số dân cư cấu lao động xã hội làm cho cấu xã hội - giai cấp biến đổi tương xứng với vai trò, vị trí giai cấp công nhân Sự phát triển số lượng đến chừng mực định dẫn đến sự nhảy vọt chất lượng đội ngũ giai cấp công nhân Cùng với phát triển số lượng, chất lượng giai cấp công nhân phương diện: trình độ trị, văn hoá, tay nghề, bậc thợ, đội ngũ công nhân kỹ thuật, thợ bậc cao, lành nghề, suất lao động, khả sáng tạo làm chủ, phẩm chất giai cấp, tính tổ chức, kỷ luật, tinh thần đoàn kết giai cấp, đoàn kết quốc tế, tác phong đại công nghiệp… nâng cao song song với trình phát triển công nghiệp, lực lượng sản xuất, ứng dụng thành tựu cách mạng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đại hoá công nghệ, trình vừa đòi hỏi, vừa tạo điều kiện vật chất cho việc nâng cao chất lượng giai cấp công nhân Thứ tư, Đổi công tác giáo dục, đào tạo công nhân, nâng cao chất lượng, hiệu công tác giáo dục giác ngộ giai cấp Từ thực trạng đội ngũ giai cấp công nhân công tác giáo dục, đào tạo công nhân thời gian vừa qua, để đáp ứng với yêu cầu sản xuất 19 đại, chế quản lý kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò ngày tăng mặt nó, nhiệm vụ đặt đòi hỏi bách là, phải quan tâm đến vấn đề giáo dục đào tạo công nhân, đổi công tác giáo dục đào tạo đội ngũ người thợ Cần phải đổi toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp biện pháp giáo dục ánh sáng quan điểm đổi đại hoá Để làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục công nhân điều kiện nay, phải bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ người làm công tác giáo dục có tài năng, hùng biện, hiểu biết sâu rộng vê lý luận thực tiễn Nhưng, quan trọng hơn, có ý nghĩa định là, phải việc làm thực tế Đảng Nhà nước, mang lại quyền lợi vật chất tinh thần cho công nhân, chứng tỏ thực tế tính ưu việt CNXH thực Việt Nam phương diện sống hàng ngày công nhân quần chúng lao động Công tác giáo dục hiệu mà sống hàng ngày công nhân nhân dân lao động ngày chống chất khó khăn; tiêu cực, tham nhũng hoành hoành; bất công xã hội ngày nhiều; an ninh trị, trật tự, an toàn xã hội không đảm bảo.v.v Thứ năm, Đổi nâng cao trách nhiệm hệ thống trị, tăng cường lãnh đạo Đảng Đây vấn đề có ý nghĩa định để xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, ngang tầm với sứ mệnh lịch sử Sức mạnh giai cấp công nhân tổ chức Vì thế, xây dựng giai cấp công nhân tổ chức có quan hệ biện chứng với Giai cấp công nhân vững mạnh, nếu tổ chức trị - xã hội, quần chúng đoàn thể xã hội khác không vững mạnh, ngược lại Đây là trách nhiệm của cả hệ thống thống chính trị Trong đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong, tham mưu chiến đấu giai cấp công nhân Không thể xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh nêu cao vai trò không tăng cường lãnh đạo Đảng Đó vấn đề có tính nguyên tắc, vấn đề có ý nghĩa định để 20 xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, thực vai trò nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Đảng phải coi trọng công tác lãnh đạo phong trào công nhân công đoàn; thường xuyên chăm lo bồi dưỡng, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh mặt; đề chiến lược, sách toàn diện xây dựng giai cấp công nhân Đường lối, sách Đảng phải đường lối trị giai cấp công nhân, thể ý chí, nguyện vọng lợi ích giai cấp công nhân Còn thể chất giai cấp công nhân Đảng đường lối trị, đường lối tổ chức công tác cán bộ.Quán triệt tư tưởng, lập trường giai cấp công nhân máy Nhà nước tổ chức thuộc hệ thống trị xã hội chủ nghĩa.Chú ý phát triển Đảng, tuyển chọn cán công nhân, tăng tỷ lệ công nhân máy lãnh đạo cấp Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh, thường xuyên củng cố mối quan hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ Đảng với giai cấp công nhân Đó phương hướng để xây dựng giai cấp công nhân Khắc phục bệnh quan liêu, xa rời giai cấp, xa rời quần chúng: kiên đưa khỏi Đảng đảng viên thoái hoá, biến chất, sa đoạ phẩm chất đạo đức, đàn áp, ức hiếp quần chúng Trên biện pháp vừa vừa cấp bách nhằm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, đáp ứng vai trò công đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Những biện pháp có liên quan, tác động lẫn nhau, tạo sức mạnh tổng hợp Do đó, cần phải tiến hành đồng thơì biện pháp ấy, xem nhẹ biện pháp 21 KẾT LUẬN Giai cấp công nhân nước ta trình hình thành, phát triển bước thành giai cấp công nhân xã hội chủ nghĩa Trong kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, giai đoạn đầu thời kỳ độ, biến động cấu nội giai cấp công nhân đã, diễn phân hoá, đan xen phức tạp, đa dạng không phạm vi toàn giai cấp phận - cân đối cấu đội ngũ số lượng chiến lược phận công nhân thành phần, khu vực kinh tế ngày tăng lên giai đoạn đầu thời kỳ độ Tuy tăng vậy, giai cấp lãnh đạo cách mạng, giai cấp tiên tiến, cách mạng so với giai cấp tầng lớp xã hội khác nước ta Thực tiễn lịch sử đã chứng minh giai cấp công nhân Việt Nam từ đời đến nay, thông qua đội tiên phong Đảng Cộng sản Việt Nam, hoàn thành sứ mệnh lịch sử mình, lãnh đạo nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc xây dựng, phát triển đất nước thời kì Đặc biệt công CNH, HĐH nay, có hạn chế định giai cấp công nhân Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo động lực chủ yếu, định thắng lợi nghiệp CNH, HĐH đất nước Vì vậy, đòi hỏi Đảng, Nhà nước phải thường xuyên nghiên cứu lý luận, tăng cường tổng kết kinh nghiệm thực tiễn để đề chiến lược tổng thể toàn diện, xây dựng phát triển giai cấp công nhân đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH phát triển kinh tế xã hội đất nước, phấn đấu thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội mà Đại hội XI Đảng đề ra, thực thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, tiến bước vững lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản Đây trách nhiệm không thân giai cấp công nhân mà trách nhiệm toàn Đảng, toàn quân toàn dân ta ... dung hẹp để loại công nhân ngành, giai đoạn phát triển khác công nghiệp: công nhân nông nghiệp, công nhân công xưởng, công nhân thủ công, công nhân công trường thủ công, công nhân đại 2 Cho dù dùng... • Giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân • Đặc điểm vai trò giai cấp công nhân Việt Nam nghiệp CNH, HĐH đất nước • Trên sở đề giải pháp phát huy vai trò, sứ mệnh lịch sử giai cấp. .. đại hóa đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, tr 45 10 II GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN GIAI cấp CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG sự NGHIỆP CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa đất nước HIỆN NAY, TIỂU LUẬN GIAI cấp CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG sự NGHIỆP CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa đất nước HIỆN NAY, TIỂU LUẬN GIAI cấp CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG sự NGHIỆP CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa đất nước HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay