PHÁT HUY NGUỒN NHÂN lực CHẤT LƯỢNG CAO, yếu tố bảo đảm CHO PHÁT TRIỂN NHANH và bền VỮNG TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở nước TA HIỆN NAY

19 125 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 11:28

Trong mọi thời đại, dù bất kỳ ở giai đoạn lịch sử nào, vấn đề con người cũng được xem là trung tâm nghiên cứa của xã hội. Điều đó là hiển nhiên, bởi lẽ tất cả mọi hoạt động nói chung, đều do con người và phục vụ con người. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên Đảng Cộng sản Việt Nam xác định phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao là vấn đề cơ bản, là vấn đề chiến lược của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Đây là một trong những nhiệm vụ có ảnh hưởng trực tiếp, tích cực đến toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, hiện nay khi quá trình toàn cầu hóa, quốc tế hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ, tác động, lôi kéo tất cả các quốc gia phải tham gia vào tiến trình toàn cầu hóa với tính chất và mức độ khác nhau. 1 PHT HUY NGUN NHN LC CHT LNG CAO - YU T C BN CHO S PHT TRIN NHANH V VN VNG TRONG QU TRèNH Y MNH CễNG NGHIP HểA, HIN I HểA T NC TA HIN NAY M U Trong mi thi i, dự bt k giai on lch s no, ngi cng c xem l trung tõm nghiờn ca ca xó hi iu ú l hin nhiờn, bi l tt c mi hot ng núi chung, u "do ngi v phc v ngi" Vỡ vy, khụng phi ngu nhiờn ng Cng sn Vit Nam xỏc nh phỏt huy ngun nhõn lc cht lng cao l c bn, l chin lc ca cỏch mng xó hi ch ngha Vit Nam hin õy l mt nhng nhim v cú nh hng trc tip, tớch cc n ton b cỏc lnh vc ca i sng xó hi c bit, hin quỏ trỡnh ton cu húa, quc t húa din ngy cng mnh m, tỏc ng, lụi kộo tt c cỏc quc gia phi tham gia vo tin trỡnh ton cu húa vi tớnh cht v mc khỏc Cựng vi yờu cu ngy cng cao ca s nghip CNH, HH t nc ta, ang ũi hi ngun nhõn lc, c bit l phỏt huy ngun nhõn lc cht lng cao nhõn t cú ý ngha quan trng quyt nh n s phỏt trin nhanh v bn vng thi k y mnh s nghip xõy dng v bo v T quc Vit Nam xó hi ch ngha hin Trong ú, ln sóng văn minh thứ ba đa loài ngời tới kỉ nguyên mới, mở bao khả để họ tìm đờng tối u để tới tơng lai mới, xã hội mà theo học giả t sản chủ nghĩa t đỉnh cao xã hội loài ngời Cộng với tan rã hệ thống xã hội chủ nghĩa làm cho t tởng tự tìm kiếm đờng khả quan cho nghiệp phát triển ngời, dễ đến phủ nhận vai trò khả chủ nghĩa Mác - Lênin quan niệm ngời vai trò ngời hoạt động cải tạo thực tiễn tự nhiên xã hội c bit hin nay, mt trỏi ca c ch th trng ó v ang tỏc ng n o c li sng ca qun chỳng nhõn dõn núi chung v th h tr núi riờng gõy nh hng khụng nh n s nghip CNH, HH t nc thi k quỏ lờn ch ngha xó hi, xõy dng v bo v T quc Vit Nam xó hi ch ngha hin Vỡ vy, nghiờn cu v lm rừ v ngun nhõn lc v phỏt huy ngun nhõn lc cht lng cao thi k y mnh s nghip CNH, HH t nc, thc hin thng li s nghip xõy dng v bo v T quc XHCN l mt yờu cu tt yu, l mt ht sc quan trng i vi chỳng ta NI DUNG Mt s ngi quan im ch ngha Mỏc Lờnin Có thể nói vấn đề ngời vấn đề quan trọng giới từ trớc tới Đó vấn đề mà đợc nhà khoa học, nhà nghiên cứu phân tích cách sâu sắc Không nhiều đề tài khoa học xã hội xa đề tài ngời trung tâm đợc nhà nghiên cứu cổ đại đặc biệt ý Các lĩnh vực tâm lý học, sinh học, y học, triết học, xã hội học.v.v Từ sớm lịch sử quan tâm đến ngời không ngừng nghiên cứu Mỗi lĩnh vực nghiên cứu có ý nghĩa riêng hiểu biết làm lợi cho ngời Chủ nghĩa xã hội ngời von ngời Do vậy, hình thành quan hệ đắn ngời vai trò ngời phát triển xã hội nói chung, xã hội chủ nghĩa nói riêng vấn đề thiếu đợc giới quan Mác - Lênin 3 Theo chủ nghĩa Mác - Lênin ngời khái niệm cá thể ngời nh chỉnh thể thống mặt sinh học mặt xã hội Con ngời sản phẩm tiến hoá lâu dài từ giới tự nhiên giới sinh vật Do nhiều quy luật sinh vật học tồn tác động đến ngời Để tồn với t cách ngời trớc hết ngời phải ăn, phải uống Điều giải thích Mác cho co ngời trớc hết phải ăn, mặc làm trị Nhng dừng lại số thuộc tính sinh học ngời giải thích đợc chất ngời Không có ngời tổng hoà quan hệ xã hội mà thực quan điểm Mác quan điểm toàn diện Mác Ănghen nhiều lần khẳng định lại quan điểm nhà triết học trớc Con ngời phận giới tự nhiên, động vật xã hội, nhng khác với họ, Mác, Anghen; xem xét mặt tự nhiên ngời, nh ăn, ngủ, lại, yêu thích Không hoàn mang tính tự nhiên nh vật mà đợc xã hội hoá Mác viết: Bản chất ngời trừu tợng cố hữu cá nhân riêng biệt Trong tính thực chất ngời tổng hoà mối quan hệ xã hội ngời kết hợp mặt tự nhiên mặt xã hội nên Mác nhiều lần so sánh ngời với vật, so sánh ngời với vật có gần giống với ngời Và để tìm khác biệt Mác khác biệt nhiều chỗ nh có ngời làm t liệu sinh hoạt mình, ngời biến đổi tự nhiên theo quy luật tự nhiên, ngời thớc đo vạn vật, ngời sản xuất công cụ sản xuất Luận điểm xem ngời sinh vật biết chế tạo công cụ sản xuất đợc xem luận điểm tiêu biểu chủ nghĩa Mác ngời Luận điểm Mác coi Bản chất ngời tổng hoà quan hệ xã hội Mác hoàn toàn ý phủ nhận vai trò yếu tố đặc điểm sinh học ngời, ông đối lập luận điểm coi ngời đơn nh phần giới tự nhiên bỏ qua, không nói đến mặt xã hội ngời Khi xác định chất ngời trớc hết Mác nêu bật chung, thiếu có tính chất định làm cho ngời trở thành ngời Sau, nói đến Sự định hớng hợp lý mặt sinh học Lênin bác bỏ yếu tố xã hội thờng xuyên tác động ảnh hởng to lớn chất phát triển ngời Chính Lênin không tán thành quan điểm cho mọ ngời ngang mặt sinh học Ông viết thực bình đẳng sức lực tài ngời điều ngu xuẩn Nói tới bình đẳng luôn bình đẳng xã hội, bình đẳng địa vị bình đẳng thể lực trí lực cá nhân Để khẳng định cho tiến trình phát triển lịch sử xã hội loài ngời thay lẫn hình thái kinh tế - xã hội, Mác nói tới việc lấy phát triển toàn diện ngời làm thớc đo chung cho phát triển xã hội, Mác cho xu hớng chung tiến trình phát triển lịch sử đợc quy định phát triển lực lợng sản xuất xã hội bao gồm ngời công cụ lao động ngời tạo ra, phát triển lực lợng sản xuất xã hội, tự nói lên trình độ phát triển xã hội qua việc ngời chiếm lĩnh xã hội sử dụng ngày nhiều lực lợng tự nhiên với t cách sở vật chất cho hoạt động sống ngời định quan hệ ngời với ngời sản xuất Sản xuất ngày phát triển tính chất xã hội hoá ngày cnàg tăng Việc tiến hành sản xuất tập thể lực lợng toàn xã hội phát triển sản xuất mang lại cần đến ngời hoàn toàn Những ngời có lực phát triển toàn diện đến lợt nó, sản xuất tạo nên ngời mới, làm nên thành viên xã hội có khả sử dụng cách toàn diện lực phát triển theo Mác "phát triển sản xuất phồn vinh xã hội, sống tốt đẹp cho thành viên cộng đồng xã hội phát triển ngời toàn diện trình thống để làm tăng thêm sản xuất xã hội" để sản xuất ngời phát triển toàn diện nữa, Mác coi kết hợ chặt chẽ phát triển sản xuất phát triển ngời biện pháp mạnh mẽ để cải biến xã hội Con ngời không chủ thể hoạt động sản xuất vật chất yếu tố hàng đầu, yếu tố đóng vai trò định lực lợng sản xuất xã hội mà nữa, ngời đóng vai trò chủ thể hoạt động trình lịch sử Thông qua hoạt động sản xuất vật chất ngời sáng tạo lịch sử mình, lịch sử xã hội loài Từ quan niệm Mác khẳng định phát triển lực lợng sản xuất xã hội có ý nghĩa phát triển phong phú chất ngời, coi nh mục đích tự thân Bởi theo Mác ý nghĩa lịch sử mục đích cao phát triển xã hội phát triển ngời toàn diện, nâng cao lực phẩm giá ngời, giải phóng ngời, loại trừ khỏi sống ngời để ngời đợc sống với sống đích thực Và bớc quan trọng đờng giải phóng ngời mặt xã hội Điều cho thấy quan niệm Mác thực chất tiến trình phát triển lịch sử xã hội loài ngời ngời, sống ngày tốt đẹp cho ngời, phát triển ngời toàn diện giải phóng ngời, nói theo Anghen đa ngời từ vơng quốc tất yếu sang vơng quốc tự do, ngời cuối ngời tôn xã hội mình, đồng thời trở thành ngời chủ tự nhiên, ngời chủ thân Đó trình mà nhân loại tự tạo cho điều kiện, khả cho nhằm đem lại phát triển toàn diện, tự hài hoà cho ngời cộng đồng nhân loại tạo cho ngời lực làm chủ tiến trình lịch sử 6 Quan niệm Mác định hớng phát triển xã hội lấy phát triển ngời làm thớc đo chung đợc khẳng định bối cảnh lịch sử xã hội loài ngời Ngày loài ngời sống bối cảnh quốc tế đầy biến động, cộng đồng giới thể rõ ràng tính đa dạng hình thức phát triển xã hội loài ngời kể từ thời tiền sử hệ thống thống nhiên hệ thống phức tạp phức tạp tạo nên tính không đồng phát triển kinh tế xã hội nớc, khu vực khác Đến lợt mình, tính không đồng phát triển lại hình thành nên tranh nhiều màu sắc định hớng nào, định hớng phát triển phải hớng tới giá trị nhân văn - tới phát triển ngời Xã hội tồn nhiều giai cấp điều quan trọng giai cấp có phục tùng đợc lòng dân hay không Trải qua thời kỳ phát triển xã hội loại ngời có giai cấp vô sản giai cấp đáp ứng đầy đủ quy luật sống lý Mác lại lấy giai cấp vô sản để nghiên cứu, Mác tập trung nghiên cứu ngời vô sản chủ yếu Theo Mác, ngời vô sản ngừơi sản xuất cải vật chất cho xã hội đại, nhng lao động họ lại bị tha hoá, lao động từ chỗ gắn bó với họ trở nên xa lạ nghiêm trọng thống trị họ, tình trạng bất hợp lý cần phải đợc giải Với Mác, ngời vô sản ngời tiêu biểu cho phơng thức sản xuất mới, có sứ mệnh hoàn toàn có khả giải phóng mình, giải phóng xã hội để xây dựng xã hội tốt đẹp Theo Mác "đến xã hội cộng sản chủ nghĩa, ngời không thất nghiệp, không bị ràng buộc vào nghề nghiệp định họ làm nghề có khả thích thú, họ có quyền làm theo lực, hớng theo nhu cầu nhiên ý muốn không xảy cách mạng cộng sản chủ nghĩa không diễn theo ý họ Nó không diễn đồng loạt tất nớc t bản, nớc t tiên tiến, trái lại lại diễn nớc xã hội chủ nghĩa tiêu biểu nớc Nga (Liên Xô cũ) Một nớc công nghiệp cha phát triển, nông dân chiếm số đông dân số Các nhà t tởng t sản xuyên tạc chủ nghĩa Mác cho "chủ nghĩa ngời" thực tế thì, chủ nghĩa Mác chỉnh thể thống ba phận triết học nghiên cứu quy luật giới, giúp ta hiểu chất, quan hệ tự nhiên - xã hội - ngời, trị kinh tế vạch quy luật lên xã hội, chủ nghĩa xã hội khoa học đờng phơng pháp nghiên cứu ngời Chủ nghĩa Mác nghĩ ngời, chủ nghĩa nhân đạo Học thuyết không chứng minh chất ngời ("tổng hoà quan hệ xã hội") tính ngời ("luôn vơn tới hoàn thiện") mà vạch hớng đă ngời chất tính mình, giải phóng, xoá bỏ tha hoá, tạo điều kiện phát huy sức mạnh chất ngời, phát triển toàn diện, hài hoà cho cá nhân Sự phù hợp t tởng Mác xít với chất tính ngời thu phục làm say mê ngời mong vơn lên xây dựng xã hội mới, mở khả cho phát triển ngời Chỉ có chủ nghĩa Mác - Lênin vạch rõ đợc hớng cho đờng lên xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực tế cho thấy với t tởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam làm nên thắng lợi cách mạng giải phòng dân tộc (1945), thống đất nớc (1975) thực ý chí độc lập tự ngời việt Nam điều mà học thuyết trớc Mác áp dụng đợc, chủ nghĩa Mác - Lênin làm thay đổi, trở thành hệ t tởng thống toàn xã hội, thay đổi nhanh chóng đời sống tinh thần đại đa số nhân dân Việt Nam Thực tiễn hoạt động cách mạng xã hội chủ nghĩa vừa nhanh chóng nâng cao trình độ nhận thức toàn diện Bằng hệ thống giáo dục với hình thức đào tạo đa dạng, với hình thức khoa học thấm nhuần tinh thần chủ nghĩa Mác - Lênin hình thành lớp ngời lao động ngày có t tởng, trình độ chung, chuyên môn cao ngày có đội ngũ cán văn hoá khoa học công nghệ với trình độ lý luận quản lý tốt đồng nớc Hiện nay, có đổi rõ rệt, phát triển hàng hoá nhiều thành phần theo chế thị trờng, phân hoá giàu nghèo phân tầng xã hội, việc mở rộng dân chủ đối thoại sinh hoạt trị đất nớc, việc mở cửa phát triển giao lu quốc tế mặt kinh tế, văn hoá trị, giớ Sự biến đổi nhanh chóng tình hình trị quốc tế, phát triển vũ bão cách mạng khoa học công nghệ Điều đòi hỏi phải biết vận dụng chủ nghĩa Mác cách khoa học, hợp lý sáng tạo vào thời kỳ đẩy mạnh nghiệp CNH, HĐH đất n ớc, thực thắng lợi nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đáp ứng đợc đòi hỏi xã hội muốn tồn vơn lên tầm cao Vn nhõn lc quỏ trỡnh y mnh s nghip CNH, HH ca ng Cng sn Vit Nam hin Phỏt trin nhanh v bn vng l xu th tt yu hin trờn th gii õy l mt nhng "yờu cu xuyờn sut chin lc" phỏt trin kinh t - xó hi t n nm 2020 nh ó c quỏn trit Ngh quyt i hi i biu ton quc ln th XI ca ng Cng sn Vit Nam Suy cho n cựng thỡ mi nguyờn nhõn tht bi cng nh thnh cụng u liờn quan n yu t ngi Thc tin ó chng minh, s phc hi v phỏt trin mt cỏch nhanh chúng ca cỏc nc Tõy u sau chin tranh th gii th II, cng nh s phỏt trin thn k ca cỏc nc ụng v Trung Quc ch yu da vo ngun nhõn lc, c bit l ngun nhõn lc cht lng cao Ngun nhõn lc cht lng cao khụng ch cú vai trũ quan trng i vi tng trng kinh t m cũn cú ý ngha quan trng gii quyt cỏc xó hi nh bt bỡnh ng, nghốo, mụi trng sinh thỏi cng nh s tin b xó hi Trong bi cnh quc t hin thi, cụng nghip húa, hin i húa ang c coi l mt xu th phỏt trin chung ca cỏc nc ang phỏt trin, ú cú Vit Nam i vi nc ta, t nhng nm 1960 ti i hi i biu ton quc ln th III ca ng Lao ng Vit Nam (nay l ng Cng sn Vit Nam) ó ng li cụng nghip húa v coi cụng nghip húa l nhim v trung tõm xuyờn sut ca thi k quỏ lờn ch ngha xó hi T ú n nay, qua cỏc k i hi, ng ta ó khụng ngng phỏt trin, nõng cao nhn thc v c th húa ng li ny C th ti i hi ng ln th IV (1976) ó mc tiờu: y mnh cụng nghip húa xó hi ch ngha, xõy dng c s vt cht ca ch ngha xó hi, a nn kinh t nc ta t sn xut nh lờn sn xut ln xó hi ch ngha i hi ln th V (1981) ó cú mt bc tin quan trng ni dung chin lc cụng nghip húa: coi nụng nghip l mt trn hng u, a nụng nghip mt bc lờn sn xut ln xó hi ch ngha, sc y mnh sn xut hng tiờu dựng v tip tc xõy dng mt s ngnh cụng nghip nng quan trng; kt hp nụng nghip, cụng nghip sn xut hng tiờu dựng v cụng nghip nng mt c cu cụng nụng hp lý i hi ng ln th VI (1986) - i hi c ỏnh du l bc ngot lch s vic i mi t v ng li phỏt trin t nc Cú th núi rng, ton b s i mi ny, i mi t kinh t l ni dung trng yu, cú vai trũ c bit quan trng Vi s thay i nhn thc v c ch v phng thc hnh nn kinh t nh vy, nhn thc v cụng nghip húa cng 10 cú s thay i mnh m, t bit chớnh sỏch cụng nghip cụng c ch yu Chớnh ph can thip vo quỏ trỡnh cụng nghip húa i hi ng ln th VII (1991), vi vic a Cng lnh phỏt trin t nc thi k quỏ lờn ch ngha xó hi (Hi ngh i biu Ton quc gia nhim k ca ng), nhn thc v cụng nghip húa cú mt bc tin quan trng: t tng cụng nghip húa, hiờn i húa c nờu thay cho cỏch t cụng nghip húa trc õy (khụng cú mnh hin i húa) Hin i húa c coi l mt ni hm quan trng ca chin lc cụng nghip húa Tip ú Hi ngh Trung ng khúa VII (7/1994) ó bc u c th húa ý tng CNH, HH; xỏc nh quan im, mc tiờu, cỏc ch trng v cỏc chớnh sỏch, bin phỏp thc hin CNH, HH Ti i hi i biu ton quc ln th VIII (1996) ca ng ó khng nh nhng yu t c bn ca ng li CNH, HH ca Vit Nam da trờn ch trng phỏt trin nn kinh t nhiu thnh phn, theo c ch thỡ trng nh hng xó hi ch ngha i hi ng ln th IX (2001) ó b sung nhiu nhn thc mi quan trng v CNH, HH th hin hai lun im quan trng sau: mt l, "tng bc phỏt trin kinh t tri thc", mt ni dung mi quỏ trỡnh CNH, HH Hai l, tin hnh "CNH rỳt ngn theo hng hin i" Tuy ch mi dng li gc nh hng nh tớnh nhng cú th núi rng nhng b sung ng li ny l nhng úng gúp quan trng v vic nhn thc cht ca CNH nc ta iu kin hin i, th gii ang y mnh quỏ trinh ton cu húa v chuyn sang kinh t tri thc Tip ú, ti i hi X (2006) cng ó cú nhng b sung mi vo nhn thc v CNH thi hin i Gn õy nht, i hi i biu ton quc ln th XI ca ng ó thụng qua Cng lnh xõy dng t nc thi k quỏ lờn ch ngha xó hi (b sung, phỏt trin nm 2011), Chin lc phỏt trin kinh t - xó hi 2011 2020 i hi XI ó 11 nhn mnh tip tc y mnh s nghip CNH, HH v phỏt trin nhanh, bn vng, phỏt huy sc mnh ton dõn tc, xõy dng nc ta tr thnh nc cụng nghip theo inh hng xó hi ch ngha im qua quỏ trỡnh nhn thc ca ng ta v ng li CNH, HH, d dng nhn thy quỏ trỡnh khụng ngng i mi, hon thin quan im ca ng Tin trỡnh ú bỏm ngy cng sỏt vi vi s thay i, ng ca thc tin quỏ trỡnh tỡm tũi xõy dng ch ngha ngha xó hi nc ta hin Thi k quỏ lờn ch ngha xó hi, nn kinh t nc ta ang trỡnh thp, chu nh hng ca nn kinh t phong kin kộo di, nụng nghip ch yu l trng lua nc Nn cụng nghip cũn lc hu cha cú nhiu thnh tu quan trng sỏnh vai cựng cỏc nc cụng nghip hin i Mun a nn kinh t i lờn cú th sỏnh vai cựng cỏc cng quc khu vc v th gii v tr thnh Rng kinh t thỡ CNH, HH phi c coi trng, ỏnh giỏ ỳng mc s cn thit ca nú giai on hin Quỏ trỡnh thc hin CNH, HH t nc ũi hi nhiu nhõn t quan trng nh: vn, khoa hc cụng nghờ, ti nguyờn thiờn nhiờn, song yu t quan trng v quyt nh nht l ngi Nu so sỏnh cỏc ngun lc vi thỡ ngun nhõn lc cú u th hn c Do vy, hn bt c ngun lc no khỏc, ngun nhõn la, t bit l ngun nhõn lc cht lng cao luụn chim v trớ trung tõm v úng vai trũ quan trng hng u quỏ trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi ca t nc, c bit l thi k quỏ lờn ch ngha xó hi nc ta hin Cho n nay, khỏi nim ngun nhõn lc ang c hiu theo nhiu quan nim khỏc Theo ỏnh giỏ ca LHQ thỡ ngun nhõn lc bao gm nhng ngi ang lm vic v nhncg ngi tui lao ng cú kh nng lao ng Theo GS Vin s Phm Minh Hc cựng cỏc nh khoa hc tham gia chng 12 trỡnh KX 07 thỡ: "Ngun nhõn lc cn c hiu l s dõn v cht lng ngi, bao gm c th cht v tinh thn, sc khe v trớ tu, nng lc, phm cht v o c ca ngi lao ng Nú l tng th ngun nhõn lc hin cú thc t v tim nng c chun b sn sng tham gia phỏt trin kinh t - xó hi ca mt quc gia hay mt a phng no ú "1 Theo quan im ca ng Cng sn Vit Nam: "Ngun lc ngi l quý bỏu nht, cú vai trũ quyt nh, c bit i vi nc ta ngun lc ti chớnh v ngun lc vt cht cũn hn hp", ú l "ngi lao ng cú trớ tu cao, tay ngh thnh tho, cú phm cht tt p, c o to, bi dng v phỏt huy bi nn giỏo dc tiờn tin gn lin vi nn khoa hc hin i" 2.Ngoi mt s tỏc gi khỏc nghiờn cu cỏc ti v ngun nhõn lc v phỏt trin ngun nhõn lc Vit Nam cng ó a nhng quan im khỏc v ngun nhõn lc Nhng nhỡn chung cú th hiu ngn gn l ngun lc ngi iu ú cng cú ngha l khỏi nim ngun lc trung phn ỏnh ba chớnh sau õy: Th nht, xem xột ngun lc di gúc ngun lc ngi yu t quyt nh s phỏt trin ca xó hi; Th hai, ngun nhõn lc bao gm s lng v cht lng, ú mt cht lng th hin trớ lc, nhõn cỏch, phm cht, o c, li sng v s kt hp gia cỏc yu t ú; Th ba, nghiờn cu v ngun nhõn lc v phỏt trin ngun nhõn lc nht thit phi gn lin vi thi gian v khụng gian m nú tn ti T s phõn tớch trờn, chỳng ta cú th hiu khỏi nim ngun nhõn lc theo ngha rng l bao gm nhng ngi 15 tui tr lờn thc t ang lm vic (gm nhng ngi tui lao ng v nhng ngi trờn tui lao ng), nhng ngi tui lao ng cú kh nng lao ng nhng cha cú Phm Minh Hc: Nghiờn cu ngi v ngun nhõn lc i vo Cụng nghip húa, Hin i húa, Nxb CTQG, H.2001, tr.323 ng Cụng sn Vit Nam: Vn kin Hi ngh ln th hai Ban Chp hnh Trung ng khúa VIII, Nxb CTQG, H.1997, tr.11 13 vic lm (do tht nghip hoc ang lm ni tr gia ỡnh), cng vi ngun lao ng d tr (nhng ngi ang c o to cỏc trng i hc v cao ng, trung cp v dy ngh ) iu ú cú ngha l, s lng v cht lng ngun nhõn lc c nghiờn cu trờn cỏc khớa cnh quy mụ, tc tng ngun nhõn lc, s phõn b theo vựng, khu vc v lónh th; ú, trớ lc th hin trỡnh dõn trớ, trỡnh chuyờn mụn, l yu t trớ tu, tinh thn, l cỏi núi lờn tim lc sỏng to cỏc giỏ tr vt cht ln húa, tinh thn ca ngi, vỡ th nú úng vai trũ quyt nh s phỏt trin ngun nhõn lc Sau trớ lc l th lc hay th cht, bao gm khụng ch sc khe c bp m cũn l s dai ca hot ng thn kinh, bp tht, l sc mnh ca nim tin v ý trớ, l kh nng ng ca trớ lc Th lc l iu kin tiờn quyt trỡ v phỏt trin trớ tu, l phng tin tt yu chuyn ti trớ thc vo hot ng thc tin, bin tri thc vo sc mnh vt cht Do ú, sc mnh trớ tu ch cú th phỏt huy c li th th lc ngi c phỏt trin Ngoi ra, núi n ngun nhõn lc cn xột n cỏc yu t nhõn cỏch, thm m, quan im sng ú l, s th hin nột húa ca ngi lao ng, c kt tinh t mt lot cỏc giỏ tr sng: o c, tỏc phong, tớnh t ch v nng ng, k lut v tinh thn trỏch nhim cụng vic, kh nng hp tỏc v lm vic theo nhúm, kh nng hi nhp vi mụi trng a húa, a sc tc v cỏc tri thc khỏc v giỏ tr ca cuc sng Ngun nhõn lc cht lng cao l khỏi nim dựng ch mt ngi, mt ngi lao ng c th cú trỡnh lnh ngh (chuyờn mụn, k thut) ng vi mt ngnh ngh c th theo tiờu thc phõn loi lao ng v chuyờn mụn, k thut nht nh (i hc, trờn i hc, cao ng, lao ng k thut lnh ngh); cú k nng lao ng gii v cú kh nng thớch ng nhanh vi nhng thay i 14 nhanh chúng ca cụng ngh sn xut; cú sc khe v phm cht tt, cú kh nng dng sỏng to nhng tri thc, nhng k nng ó c o to l quỏ trỡnh lao ng sn xut nhm em li nng sut, cht lng v hiu qu cao cú ngun nhõn lc cht lng cao, sc ỏp ng nhng ũi hi ngy cng cao ca kinh t tri thc, thc hin s nghip CNH, HH t nc, phc v phỏt trin kinh t - xó hi thi k quỏ lờn ch ngha xó hi, c bit bi cnh hin nay, m cuc cỏch mang khoa hc v cụng ngh, kinh t tri thc v quỏ trỡnh ton cu húa din mnh m, tỏc ng sõu sc n tỡnh hỡnh phỏt trin ca nhiu nc, ú cú Vit Nam, ngun nhõn lc phi m bo cỏc yờu cu sau: trc ht, ngi lao ng phi c nõng cao v trỡnh dõn trớ; hai l, ngi lao ng phi cú kh nng sỏng to cao; ba l, ngi lao ng phi cú kh nng thớch ng v cú tớnh linh hot cao Bờn cnh ú, nn sn xut cụng nghip cũn ũi hi ngi lao ng cú cỏc k nng cn thit nh: cú tớnh k lut t giỏc, bit tit kin nguyờn vt liu v thi gian, cú tinh thn trỏch nhim, cú tinh thn hp tỏc v tỏc phong lao ng cụng nghip, lng tõm nghờ nghip Mi ngi lao ng, dự lao ng c bp hay lao ng trớ úc u cn cú sc vúc th cht tt trỡ v phỏt trin trớ tu, chuyn ti nhng tri thc vo hot ng thc tin Gia ngun lao ng vi phỏt trin kinh t thỡ ngun lao ng luụn luụn úng vai trũ quyt nh i vi hot ng kinh t cỏc ngun lc phỏt trin kinh t Vai trũ quyt nh ú c th hin rừ trc ht l, ngun nhõn lc cht lng cao l ngun lc chớnh quyt inh quỏ trỡnh tng trng v phỏt trin kinh t - xó hi Ngun nhõn lc, ngun lao ng l nhõn t quyt nh n vic khai thỏc, s dng, bo v v tỏi to cỏc ngun lc khỏc Gia ngun lc ngi, vn, ti nguyờn thiờn nhiờn, c s vt cht k thut, khoa hc cụng ngh cú mi quan h nhõn qu vi nhau, nhng ú ngun nhõn lc c 15 xem l nng lc ni sinh chi phi quỏ trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi cu mi quc gia So vi cỏc ngun lc khỏc, ngun nhõn lc vi yu t hng u l trớ tu, cht xỏm chim u th ni bt ch nú khụng b cn kit nu bit bi dng, khai thỏc v s dng hp lý, cũn cỏc ngun lc khỏc dự nhiu n õu cng ch l yu t cú hn v ch phỏt huy c tỏc dng kt hp vi ngun nhõn lc mt cỏch hiu qu Vỡ vy, ngi vi t cỏch l ngun nhõn lc, l ch th sỏng to, l yu t bn thõn ca quỏ trỡnh sn xut, l trung tõm ca ni lc,l ngun lc chớnh quyt nh quỏ trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi thi k quỏ lờn ch ngha xó hi nc ta hin Th hai, ngun nhõn lc cht lng cao l mt nhng yu t quyt nh s thnh cụng ca s nghip CNH, HH; l quỏ tỡnh chuyn i cn bn, ton din cỏc hot ng sn xut, kinh doanh, xó hi, t s dng lao ng th cụng l ph bin sang s dng mt cỏch ph bin sc lao ng c o to cựng vi cụng ngh tiờn tin, phng tin v phng phỏp hin i nhm to nng sut lao ng cao i vi nc ta ú l mt quỏ trỡnh tt yu phỏt trin nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha thc hin c mc tiờu tng quỏt kt thỳc thi k quỏ nc ta l: "xõy dng cong c bn nn tng kinh t ca ch ngha xó hi vi kin trỳc thng tng v chớnh tr, t tng, húa phự hp, to c s lm cho nc ta tr thnh mt nc xó hi ch ngha ngy cng phn vinh T n gia th k XXI, ton ng, ton dõn ta phi sc phn u xõy dng nc ta tr thnh mt nc cụng nghip hin i, theo nh hng xó hi ch ngha" 3, thỡ yờu cu nõng cao cht lng ngun nhõn lc cht lng cao, nht l trớ lc cú ý ngha quyt nh ti s thnh bi ca s nghip CNH, HH t nc v phỏt trin ng Cụng sn Vit Nam: Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI, Nxb CTQG, H.2011, tr.71 16 bn vng ng ta xỏc nh ly vic phỏt huy cht lng ngun nhõn lc lm yu t c bn cho s phỏt trin nhanh v bn vng Th ba, ngun nhõn lc cht lng cao l iu kin rỳt ngn tt hu, thỳc y tng trng kinh t v y nhanh s nghip CNH, HH t nc nhm phỏt trin nhanh v bn vng Th t, ngun nhõn lc cht lng cao l iu kin hi nhp quc t nhanh v bn vng Quỏ trỡnh hi nhp vo quan h nn kinh t khu vc v quc t, ngun nhõn lc cú ý ngha ht sc quan trng thỳc y hi nhp nhanh v bn vng, nhng bờn cnh ú cng t khụng ớt nhng thỏch thc ln nh: s lng cũn ớt, cht lng ngun nhõn lc cht lng cao cũn thp, cha ỏp ng yờu cu ngy cng cao cho hi nhp khu vc v quc t Gn 30 nm tin hnh s nghip i mi, Vit Nam ó thu c nhiu thnh tu quan trng, rt ỏng t ho trờn nhiu lnh vc t: kinh t, chớnh tr, húa, xó hi, giỏo dc o to, khoa hc cụng ngh, quc phũng anh ninh, i ngoi Nhng thnh tu ú ó to nhiu th v lc mi cho Vit Nam bc vo mt giai on phỏt trin mi thi k quỏ lờn ch ngha xó hi Thớch ng vi vi nhng xu hng ng tt yu ca nn kinh t khu vc v th gii, phỏt trin kinh t tri thc, ỏp ng yờu cu quỏ trỡnh CNH, HH t nc, thc hin chin lc phỏt trin kinh t - xó hi giai on 2011 2020 chỳng ta cn thc hin tt cỏc gii phỏp sau: Mt l, trờn c s phỏt trin v ng dng tin b khoa hc cụng ngh, y mnh chuyn húa c cu kinh t theo hng CNH, HH Cú th núi rng, vic chuyn dch c cu kinh t theo hng CNH, HH l tin c bn ca tng trng kinh t cựng vi vic phỏt trin khoa hc cụng ngh l nhõn t quyt nh thỳc y chuyn dch c cu kinh t theo hng CNH, HH 17 Hai l, cn nhn thc rừ tm quan trng ca vic xõy dng, phỏt trin ngun nhõn lc cht lng cao quỏ trỡnh phỏt trin kinh t tri thc v hi nhp vo kinh t khu vc v th gii hin Ba l, tip tc hon thin v thc hin cú hiu qu mt s c ch, chớnh sỏch u ói, u tiờn cụng tỏc o to v thu hỳt nhõn ti bng ch tin lng, tin thng, nh cụng v, iu kin vic lm nhm trỏnh tỡnh trng chy mỏu cht xỏm nh hin ti cỏc trung tõm chớnh tr, kinh t, húa ca c nc nh th ụ H Ni v thnh ph H Chớ Minh cng nh cỏc a phng khỏc c nc hin Bn l, i mi cn bn, ton din v mnh m lnh vc giỏo dc o to theo nhu cu xó hi nhm tng bc to ngun nhõn lc cht lng cao ỏp ng yờu cu CNH, HH thi k quỏ lờn ch ngha xó hi Cn xỏc nh vic phỏt trin giỏo dc v o to cựng vi phỏt trin khoa hc v ngh l quc sỏch hng u; u t cho giỏo dc v o to l u t cho phỏt trin i mi ton din, mnh m giỏo dc v o to theo nhu cu phỏt trin ca xó hi; nõng cao cht lng theo nh hng chun húa, hin i húa, phc v c lc s nghip xõy dng v bo v T quc y mnh xõy dng xó hi hc tp, to c hi v iu kin cho mi cụng dõn c hc sut i Giỏo dc v o to l mt khỏi nim rng, c bit l thi k quỏ lờn ch ngha xó hi, vi bi cnh cuc cỏch mng v khoa hc cụng ngh, kinh t tri thc v quỏ trỡnh ton cu húa din mnh m, tỏc ng sõu sc n s phỏt trin kinh t ca nhiu nc trờn th gii Vn t l phi lm cho ngun nhõn lc cht lng cao nc ta phỏt huy v nõng cao nhng truyn thng tt p tiu biu cho sc sng, bn lnh, bn sc dõn tc Ci to, bin i hay xúa b nhng tc, thúi quen lc hu, li thi, bo th, trỡ tr Hỡnh thnh v phỏt trin nhng giỏ tr truyn thng theo yờu cu i mi mi, 18 CNH, HH, quc t húa, ton cu húa, tip cn v dung hũa nhng thnh tu húa, khoa hc, cụng ngh tiờn tin ca th gii Ngoi ra, cn kt hp vic u t ngõn sỏch cho giỏo dc v o to, m rng qui mụ, tng nhanh tc o to, ci cỏch ni dung v phng phỏp giỏo dc v o to, tng cng s lónh o ca ng, s qun lý ca Nh nc i vi vic xó hi húa giỏo dc v o to, cho phộp cỏc thnh phn kinh t v ngoi nc tham gia vo quỏ trỡnh o to v phỏt trin ngun nhõn lc, nht l ngun nhõn lc cht lng cao ỏp ng yờu cu ngy cng cao ca hi nhp quc t, xõy dng t nc thi k quỏ lờn ch ngha xó hi nc ta hin Nm l, tip tc chỳ trng v lm tt hn na cụng tỏc quy hoch, xõy dng, bi dng, s dng i ng cỏn b qun lý cú nng lc gii, phm cht o c tt Cú th núi õy l mt nhng nhim v va mang tớnh cp bỏch, va cú tm chin lc nhm to lc lng cú ý ngha u tu quan trng i ng nhng ngi lao ng cú cht lng tay ngh cao, gúp phn xõy dng v phỏt trin t nc thi k quỏ lờn ch ngha xó hi 19 KT LUN Túm li, quỏ trỡnh CNH, HH t nc ũi hi phi cú h thng ngun lc cn thit, ú l: c s vt cht k thut, ti nguyờn thiờn nhiờn, ngun lc ngi Mi mt ngun lc cú mt v trớ, vai trũ quan trng khỏc nhau, ú ngun nhõn lc cht lng cao gi vai trũ quyt nh nht Bi vỡ, th nht, cỏc ngun lc khỏc dự cú giu cú my nhng khai thỏc mói cng s cn kit, ch cú ngun lc ngi l cú tin nng vụ tn; th hai, t mỡnh cỏc ngun lc khỏc khụng th t mỡnh tr thnh ng lc phỏt trin, mun tr thnh phi cn n th lc v trớ lc ca ngi; th ba, ngi vi tt c nhng nng lc sỏng to v phm cht tớch cc ca mỡnh tr thnh ng lc phỏt trin ca CNH HH t nc Xỏc nh ngun lc ngi l ngun lc quan trng, quyt nh nht cỏc ngun lc tin hnh y mnh quỏ trỡnh CNH, HH t nc thi i mi hin nay, ng ta ó t ngi vo v trớ trung tõm ca chin lc nh v phỏt trin kinh t - xó hi ú l chin lc ca phỏt trin xó hi Vỡ vy, phi tỡm mi cỏch gii phúng v phỏt huy tim nng ca tng ocn ngi v c cng ng vỡ mc tiờu phỏt trin m bo cho CNH, HH húa thnh cụng cn phi "ly vic phỏt huy ngun nhõn lc cht lng cao lm yu c bn cho s phỏt trin nhanh v bn vng", "con ngi va l mc tiờu va l ng lc phỏt trin kinh t - xó hi" Núi mt cỏch khỏc, chm lo, bi dng, o to, s dng v phỏt huy hiu qu ngun nhõn lc cht lng cao l yu t quyt nh cho: "dõn giu, nc mnh, dõn ch, cụng bng, minh" ... chung cho phát triển xã hội, Mác cho xu hớng chung tiến trình phát triển lịch sử đợc quy định phát triển lực lợng sản xuất xã hội bao gồm ngời công cụ lao động ngời tạo ra, phát triển lực lợng... khẳng định phát triển lực lợng sản xuất xã hội có ý nghĩa phát triển phong phú chất ngời, coi nh mục đích tự thân Bởi theo Mác ý nghĩa lịch sử mục đích cao phát triển xã hội phát triển ngời toàn... thời trở thành ngời chủ tự nhiên, ngời chủ thân Đó trình mà nhân loại tự tạo cho điều kiện, khả cho nhằm đem lại phát triển toàn diện, tự hài hoà cho ngời cộng đồng nhân loại tạo cho ngời lực làm
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT HUY NGUỒN NHÂN lực CHẤT LƯỢNG CAO, yếu tố bảo đảm CHO PHÁT TRIỂN NHANH và bền VỮNG TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở nước TA HIỆN NAY, PHÁT HUY NGUỒN NHÂN lực CHẤT LƯỢNG CAO, yếu tố bảo đảm CHO PHÁT TRIỂN NHANH và bền VỮNG TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở nước TA HIỆN NAY, PHÁT HUY NGUỒN NHÂN lực CHẤT LƯỢNG CAO, yếu tố bảo đảm CHO PHÁT TRIỂN NHANH và bền VỮNG TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở nước TA HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay