MỘT số vấn đề về ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM LÃNH đạo QUÂN đội NHÂN dân VIỆT NAM TUYỆT đối, TRỰC TIẾP, về mọi mặt TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY

18 154 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 11:28

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nguyên tắc căn bản, một quy luật trong sự nghiệp xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, đồng thời đó là nguồn sức mạnh chủ yếu, quyết định mọi thắng lợi và trưởng thành của quân đội ta.Hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 1 MễT Sễ VN ấ Vấ NG CễNG SN VIT NAM LNH O QUN ễI NHN DN VIT NAM TUYT ễI, TRC TIP Vấ MI MT TRONG GIAI ON HIN NAY t võn Quõn i nhõn dõn Vit Nam ng Cng sn Vit Nam v Ch tch H Chớ Minh sỏng lp, t chc, lónh o, giỏo dc v rốn luyn S lónh o ca ng i vi quõn i l nguyờn tc cn bn, mt quy lut s nghip xõy dng quõn i kiu mi ca giai cp cụng nhõn, ng thi ú l ngun sc mnh ch yu, quyt nh mi thng li v trng thnh ca quõn i ta Hin nay, t nc ta ang bc vo thi k i mi, thi k y mnh cụng nghip hoỏ - hin i hoỏ t nc, phn u vỡ mc tiờu dõn giu nc mnh, dõn ch, cụng bng, minh Trong bi cnh tỡnh hỡnh th gii din bin nhanh chúng v phc tp, cuc u tranh giai cp, u tranh dõn tc gay go phc tp, cha ng nhiu nhõn t bt n khú lng Cng linh b sung, phỏt trin nm 2011 nhn mnh bi cnh quc t cú nhng bin i to ln v sõu sc: "Cỏc mõu thuõn c bn trờn th gii biu hin di nhng hỡnh thc v mc khỏc võn tn ti v phỏt trin Hoa bỡnh, c lp dõn tc, dõn ch, hp tỏc v phỏt trin l xu th ln; nhng u tranh dõn tc, u tranh giai cp, chin tranh cc b, xung t vu trang, xung t sc tc, tụn giỏo, chy ua vu trang, hot ng can thip, lt , khng b, tranh chp lónh kh, bin, do, ti nguyờn v cnh tranh quyt lit v li ớch kinh t tip tc din phc Khu vc Chõu A Thỏi Bỡnh Dng v ụng Nam A phỏt trin nng ng, nhng cung tim n nhng nhõn t gõy mt n nh"1 Ch nghia quc ng u l quc M võn ang y mnh chin lc din bin ho bỡnh kt hp vi bo lon lt , nhm xoỏ b s lónh o ca ng, xoỏ b ch xó hi ch nghia nc ta Chỳng ang tỡm mi cỏch phi chớnh tr hoỏ quõn i ta, chia r ng vi quõn i lm ang Cụụng san Viờụt Nam: Vn kiờ ờn hụ ời biờu toan quục lõn th XI cua ang: NXB Chinh tri quục gia S Thõụt, Ha Nụụi 2011, tr.67 cho quõn i xa ri bn cht giai cp cụng nhõn phai nht mc tiờu lý tng chin u Trong ú nhim v bo v T quc cú yờu cu v ni dung mi v gúp phn thc hin thng li mc tiờu, nhim v, quc phong an ninh, bo v T quc i hi XI tip tc chi ro: "Xõy dng Quõn i nhõn dõn v Cụng an nhõn dõn cỏch mng, chớnh quy, tinh nhu, tng bc hin i, tuyt i trung thnh vi T quc, vi ng, Nh nc v nhõn dõn, c dõn tin yờu"2 Qua ú cng khng inh tớnh tt yu khỏch quan ng Cng sn Vit Nam t chc v lónh o Quõn i nhõn dõn Vit Nam tuyt i, trc tip v mi mt Trong bi thu hoch ny, tỏc gi xin lun gii mt s c bn xung quanh nguyờn tc: ng Cng sn Vit Nam lónh o Quõn i nhõn dõn Vit Nam tuyt i, trc tip v mi mt, trờn c s ú xut mt s gii phỏp nhm gi vng v tng cng s lónh o ca ng i vi quõn i iu kin hin Mụt sụ võn ly luõn va thc tiờn vờ s lanh ao tuyờt ụi trc tiờp vờ moi mt cua ang Cụng san Viờt Nam ụi vi Quõn ụi nhõn dõn Viờt Nam hiờn Theo quan im ca C.Mỏc v Ph ngghen, lch s xó hi loi ngi t phõn chia thnh giai cp l lch s u tranh giai cp u tranh giai cp thc cht l cuc u tranh ca nhng ngi b ỏp bc búc lt chng li giai cp thng tr ỏp bc búc lt nhm gii quyt mõu thuõn li ớch kinh t u tranh giai cp phỏt trin t thp n cao, n mt trỡnh nht nh thỡ chuyn t u tranh kinh t sang u tranh chớnh tr, t ginh v gi chớnh quyn Giai cp no mun ginh v gi chớnh quyn phi t chc chớnh ng lónh o v ginh chớnh quyn bng bo lc cỏch mng Bo lc cỏch mng gm cú lc lng chớnh tr v lc lng quõn s, vi hai hỡnh thc u tranh l u tranh chớnh tr v u tranh vu trang v s kt hp gia hai hỡnh thc u tranh ú tin hnh u tranh vu trang giai cp v chớnh ng ca nú nht thit phi t chc lc lng vu trang lm nong ct v lónh o lc lng vu trang ú, dựng nú lm cụng c ginh v gi chớnh quyn Sdd 262 3 Khi xỏc nh s mnh lch s th gii ca giai cp cụng nhõn, C.Mỏc v Ph.ngghen ó chi cho giai cp cụng nhõn ng ỳng n nht t gii phúng mỡnh l, di s lónh o ca chớnh ng cỏch mng ca giai cp mỡnh - ng Cng sn, giai cp cụng nhõn phi liờn minh cht ch vi giai cp, tng lp khỏc, dựng bo lc cỏch mng p tan b mỏy nh nc ca giai cp t sn, lp nờn nh nc chuyờn chớnh vụ sn v dựng nh nc ú lm cụng c bo v quyn thng tr ca mỡnh i vi ton b xó hi Trong Tuyờn ngụn ca ng Cng sn C.Mỏc v Ph.ngghen ó chi ro: Giai cp vụ sn khụng t giu gim ý nh ca mỡnh, h cụng khai tuyờn b rng, mc ớch ca h chi cú th t c bng cỏch dựng bo lc cỏch mng, lt ton b trt t xó hi hin thi - giai cp vụ sn thit lp s thng tr ca mỡnh bng cỏch lt giai cp t sn bng bo lc Bi vỡ, theo cỏc ụng, cng c, gi vng a v thng tr ca mỡnh, tin hnh chin tranh xõm lc, giai cp t sn ó xõy dng mt b mỏy khng l bao gm quõn i, cnh sỏt, nh tự , mun p tan b mỏy y, giai cp cụng nhõn khụng cỏch no khỏc l phi dựng bo lc cỏch mng chng li bo lc phn cỏch mng Tuy nhiờn, C.Mỏc v Ph.ngghen nhn mnh vai tro ca bo lc cỏch mng, cỏc ụng cung cp n kh nng ginh chớnh quyn bng phng phỏp ho bỡnh, nhng õy l mt kh nng rt quý v him, nú chi xut hin cú cỏc iu kin khỏc kốm theo Vỡ vy, thc hin nhim v ú, giai cp vụ sn phi cú lc lng vu trang ca mỡnh, lónh o lc lng ú cựng vi nhõn dõn lao ng u tranh lt giai cp thng tr v bo v thnh qu cỏch mng Trong th gi ng minh nhng ngi cng sn, C.Mỏc v Ph.ngghen nhn mnh: cụng nhõn phi c vu trang cú t chc, cn phi trang b sỳng trng, ccbin, i bỏc v n dc, rng cụng nhõn cn phi t chc thnh nhng i quõn vụ sn c lp Nh vy, quan im ca cỏc ụng l cuc u tranh ca giai cp vụ sn chng giai cp t sn cựng vi vic s dng bo lc chớnh tr, tt yu phi s dng bo lc vu trang, phi t chc lc lng vu trang K tha v phỏt trin t tng ca C.Mỏc v Ph.ngghen iu kin lch s mi, m ch nghia t bn ó chuyn sang thi k ch nghia quc, giai cp t sn ó tr nờn phn ng, hiu chin, xõm lc V.I.Lờnin ó phõn tớch mt cỏch sõu sc tớnh tt yu khỏch quan ca vic xõy dng mt t chc quõn s ca giai cp vụ sn, bi vỡ khụng cú bo lc cỏch mng thỡ giai cp vụ sn khụng th chin thng c k thự, ng thi Ngi chi ro: Mt cuc cỏch mng chi cú giỏ tr nú bit t bo v Xem xột v chin tranh v quõn i, V.I.Lờnin chi rng: Chin tranh l s k tc ca chớnh tr bng th on khỏc, th on bo lc Trong mi quan h gia chin tranh v chớnh tr: chớnh tr l mc ớch, chin tranh l cụng c, t c mc ớch chớnh tr thỡ giai cp, nh nc phi cú cụng c mnh, cụng c mnh ú l quõn i Quõn i bao gi cung l quõn i ca mt giai cp, mt nh nc nht nh, mt giai cp, mt nh nc t chc ra, nuụi dng v s dng nú vo mc ớch chớnh tr Sc mnh ca nh nc trc ht biu hin sc mnh ca quõn i Do ú, bao gi quõn i cung phi t di s lónh o ca giai cp, ca nh nc nht nh, bn cht giai cp quõn i mang bn cht ca giai cp ó sinh nú Khụng cú quõn i ca nhiu gia cp, siờu giai cp, phi giai cp Bn cht giõi cp ca quõn i t sn mang bn cht ca giai cp t sn tng cng bn cht giai cp cụng nhõn ca quõn i phi t di s lónh o ca ng Cng sn - i tiờn phong, lónh t chớnh tr ca giai cp cụng nhõn ng thi, V.I.Lờnin ó xõy dng hon chinh hc thuyt v quõn i kiu mi ca giai cp vụ sn Trong hc thuyt ca mỡnh, V.I.Lờnin ó gii quyt thnh cụng hng lot v nguyờn tc xõy dng mt quõn i kiu mi ca giai cp vụ sn ú l nguyờn tc chớnh tr - xó hi, nguyờn tc t chc v nguyờn tc hun luyn - giỏo dc Vn cn bn nht nhng nguyờn tc xõy dng quõn i kiu mi ca giai cp vụ sn l ng Cng sn lónh o cht ch quõn i v mi mt, l t quõn i di s lónh o ca ng mi tỡnh Theo V.I.Lờnin, s lónh o ca ng i vi quõn i l tt yu khỏch quan, l mt quy lut nhm lm cho Hng quõn tuyt i trung thnh vi ng, vi giai cp cụng nhõn, gi vng bn cht giai cp cụng nhõn, sn sng chin u hy sinh vỡ c lp t ca T quc, V.I.Lênin,Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Matxcơva, 1978, Tập 38, tr 53 5 vỡ ch nghia xó hi õy l tiờu phõn bit quõn i kiu cu vi quõn i kiu mi, quõn i cỏch mng vi quõn i phn cỏch mng Trung thnh v dung ỳng n, sỏng to quan im ca ch nghia Mỏc - Lờnin v bo lc cỏch mng v nhng nguyờn tc v xõy dng quõn i kiu mi ca giai cp vụ sn vo iu kin c th ca cỏch mng Vit Nam, k tha v phỏt trin kinh nghim truyn thng dng nc phi i ụi vi gi nc qua my nghỡn nm ca dõn tc Vit Nam v kinh nghim ca nhiu nc trờn th gii, cung nh kinh nghim ca bn thõn vi tinh thn cỏch mng trit ca giai cp vụ sn, H Chớ Minh ó sm thy ro ng cỏch mng Vit Nam chi cú th l ng cỏch mng vụ sn Ngi kt lun: Mun c gii phúng, cỏc dõn tc chi cú th trụng cy vo mỡnh; Trong cuc u tranh gian kh chng k thự ca giai cp v ca dõn tc, cn dựng bo lc cỏch mng chng li bo lc phn cỏch mng, ginh ly chớnh quyn v bo v chớnh quyn4 Khi ó tỡm thy ng cu nc, xỏc nh c ng li cỏch mng ỳng n cho cỏch mng Vit Nam, Ngi ó ch ng trung vo vic xõy dng lc lng cho cỏch mng, trc ht l lc lng chớnh tr v tng bc xõy dng lc lng vu trang, chun b cho vic tin hnh cỏch mng bo lc Vit Nam Theo quan im ca H Chớ Minh, lc lng tin hnh cỏch mng bo lc khụng phi chi l lc lng vu trang, phng thc tin hnh cỏch mng bo lc khụng phi chi l u tranh quõn s Ngi ó chi ro: cỏch mng bo lc bao gi cung phi da vo hai lc lng: lc lng chớnh tr ca ton dõn v lc lng vu trang nhõn dõn, ú lc lng chớnh tr l c s xõy dng lc lng vu trang Phng thc tin hnh cỏch mng bo lc phi va l u tranh chớnh tr, va l u tranh quõn s, phi kt hp hai phng thc y cho phự hp vi tỡnh hỡnh tng ni, tng lỳc ginh thng li Khi ó cú chớnh quyn thỡ khn trng phỏt trin lc lng, chun b mi mt, sn sng ỏnh thng mi k thự bng bo lc cỏch mng gi vng chớnh quyn Khi buc phi khỏng chin thỡ kiờn quyt ng viờn ton dõn ng lờn chin u, vi tinh thn Th hy sinh tt c, ch nht nh Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, Hà nội, 2000, Tập 12, tr 304 6 khụng chu mt nc, nht nh khụng chu lm nụ l H mt tờn xõm lc trờn t nc ta, thỡ phi tip tc chin u, quột sch nú i6 ng Cng sn Vit Nam t mi i, Chỏnh cng tt ca ng (thỏng nm 1930), Nguyn Ai Quc (sau ny l Ch tch H Chớ Minh ) ó xut vic: T chc quõn i cụng nụng v tip sau ú l Lun cng Chớnh tr ca ng (thỏng 10 nm 1930) ó nờu vu trang cho cụng nụng, lp quõn i cụng nụng, t chc i t v cụng nụng Ti i hi ln th nht ca ng nm 1935, ng ó Ngh quyt v t chc v lónh o t v thng trc, ó chi ro: cụng nụng cỏch mng t v i l di quyn chi huy thng nht ca Trung ng, quõn u ng Cng sn luụn luụn phi gi quyn chi huy nghiờm ngt ca ng i t v ng cho rng, vic t chc quõn i tin hnh u tranh cỏch mng l mt tt yu khỏch quan, xut phỏt t yờu cu ca s nghip cỏch mng ca ng Trong quỏ trỡnh lónh o cỏch mng Vit nam, cựng vi vic xõy dng lc lng chớnh tr qun chỳng cỏch mng, ng rt coi trng xõy dng lc lng quõn s v gi quyn lónh o cht ch quõn s bt k hon cnh no Khụng nhng t chc quõn i, ng xỏc nh s tt yu phi lónh o quan i ú Quyn lónh o quõn i thuc v ng nht l ng Cng sn Vit Nam, khụng phõn quyn lónh o ú cho mt giai cp no, mt t chc, mt ng phỏi no khỏc Trong iu kin lch s nht nh, v sỏch lc, cú th cú s liờn hip nht nh mt trn, chớnh quyn, nhng quõn i l lc lng vu trang ca ng, cụng c ch yu ca Nh nc chuyờn chớnh vụ sn, thỡ ng phi nm quyn lónh o Cú nh vy thỡ s lónh o ca ng i vi quõn i mi vng chc v thớch hp vi tớnh cht, c im ca quõn i Chớnh nh nm chc v lónh o cht ch quõn i m ng ó phỏt huy c sc mnh ca quõn i, lm cho bn cht giai cp ca quõn i luụn mang bn cht giai cp cụng nhõn, tuyt i trung thnh vi ng, vi T quc v nhõn dõn, khụng ngng ln mnh v trng thnh, chin thng mi k thự xõm lc õy l nguyờn tc bt di bt dch xõy dng v lónh o quõn i ca ng Cng sn Vit Nam S.đ.d, Tập 4, tr 480 S.đ.d, Tập 12, tr.407 Thc tin v kinh nghim t chc v lónh o quõn i ca cỏc ng cng sn th gii ó chi ro: bt k õu, tỡnh no ng Cng sn phi thng xuyờn nm chc v gi vai tro lónh o i vi quõn i thỡ quõn i mi luụn l lc lng trung thnh vi ng, Nh nc v nhõn dõn Nu no ng Cng sn buụng lng s lónh o ca mỡnh i vi quan i, lp tc quõn i xa ri mc tiờu chin u, b mt phng hng chin u, dõn n bin cht v b k thự vụ hiu hoỏ, tr thnh lc lng i trng ca giai cp, ca nh nc ó t chc nú Thc tin ca cỏch mng Vit Nam gn 70 nm qua ó khng nh: S lónh o ca ng Cng sn Vit Nam l nhõn t quyt nh mi s trng thnh v chin thng ca Quõn i nhõn dõn Vit Nam Ngy nay, tỡnh hỡnh th gii v khu vc cú nhiu bin ng phc tp, sõu sc v mau l, ang t yờu cu cao cho s nghip xõy dng v bo v T quc xó hi ch nghia Trong t lờn hng u nhim v xõy dng t nc, chỳng ta khụng mt phỳt l l i vi nhim v bo v T quc Hi ngh Trung ng Khúa IX ca ng nờu ro: Mụt la, bao vờ vng chc ục lõp, chu quyờn, thụng nhõt, toan ven lanh khụ; hai la, bao vờ ang, Nha nc, nhõn dõn va chờ ụ xa hụi chu nghia; ba la, bao vờ s nghiờp ụi mi, cụng nghiờp hoa, hiờn hoa õt nc; bụn la, bao vờ li ich quục gia, dõn tục; nm la, bao vờ an ninh chinh tri, trõt t an toan xa hụi va nờn hoa; sau la, gi vng ụn inh chinh tri va mụi trng hoa binh, phat triờn õt nc theo inh hng xa hụi chu nghia7 n i hi i biu ton quc ln th XI ca ng ta ó xỏc nh: bo v vng chc c lp, ch quyn, thng nht, ton lónh th ca T quc, bo v ng, Nh nc, nhõn dõn v ch xó hi ch nghia, gi vng hoa bỡnh, n nh chớnh tr v an ninh quc gia, trt t, an ton xó hi; ch ng u tranh v lm tht bi mi õm mu v hnh ng chng phỏ ca cỏc th lc thự ch i vi s nghip cỏch mng ca nhõn dõn ta8 V gn õy nht l Ngh quyt Hi ngh trung ng khúa XI v chin lc bo v T quc tỡnh hỡnh mi ó tip tc khng nh v chi ro hn Ti liu hc Ngh quyt ln th 8, Ban chp hnh trung ng ng khúa IX, Nxb CTQG, H.2003, tr.45- 46 ng Cng sn Vit Nam: Vn kiờn hụi biờu toan quục ln th XI, Nxb CTQG, H 2011, tr.44-45 8 v mc tiờu, nhim v quc phong an ninh tỡnh hỡnh mi Tng cng quc phong, an ninh l nhim v trng yu, thng xuyờn ca ng, Nh nc v ca ton dõn, ú Quõn i nhõn dõn v Cng an nhõn dõn l lc lng nng ct Do ú, ng ta ch trng tip tc xõy dng Quõn i nhõn dõn: cỏch mng, chớnh quy, tinh nhu, tng bc hin i; tuyt i trung thnh vi T quc, vi ng, Nh nc v nhõn dõn; nõng cao cht lng tng hp, ly xõy dng chớnh tr lm c s, ỏp ng yờu cu bo v T quc tỡnh hỡnh mi Thc trng nhn thc, trỏch nhim ca mt s t chc ng v ng viờn cung nh c ch t chc thc hin nguyờn tc lónh o tuyt i, trc tip v mi mt ca ng i vi quõn i nhng bt cp; ch nghia quc ng u l quc M v cỏc th lc thự ch ang rỏo rit thc hin s chng phỏ cỏch mng xó hi ch nghia trờn phm vi ton th gii bng chin lc din bin ho bỡnh, bo lon lt Chỳng coi Vit Nam l mt trng im cn phi trung chng phỏ nhm xoỏ b s lónh o ca ng i vi cỏch mng nc ta, tin ti xoỏ b ch xó hi ch nghia Mt nhng õm mu th on ca chin lc din bin ho bỡnh l phi chớnh tr hoỏ quõn i, tỏch quõn i s lónh o ca ng, lm cho quõn i phai nht bn cht giai cp cụng nhõn, xa ri mc tiờu lý tng chin u, mt phng hng chớnh tr, quõn i khụng l cụng c bo lc sc bộn, lc lng tin cy ca ng, ca Nh nc v ca ch xó hi ch nghia Chỳng cho rng nu khụng lm cho quõn i suy yu, dao ng v mt t tng, mt long tin vo ng, vo ch thỡ khụng th ginh thng li Vit Nam bng chin lc din bin ho bỡnh, vỡ vy chỳng a nhng lun iu xuyờn tc, phn ng nh quõn i l ca chung dõn tc, lm nhim v chng gic ngoi xõm ch khụng phi bo v ch , quõn i mang bn cht nhõn dõn ch khụng mang bn cht ca giai cp cụng nhõn thc cht l mun tỏch quõn i s lónh o ca ng, vụ hiu hoỏ quõn i, nhm thc hin õm mu thõm c ca chỳng nh ó tng din cỏc nc xó hi ch nghia ụng u v Liờn xụ trc õy T tỡnh hỡnh thc tin trờn õy oi hi chỳng ta phi bỡnh tinh, sỏng sut v nhy bộn x trớ cú hiu qu cỏc tỡnh xy ra, phi kiờn nh nhng cú tớnh nguyờn tc v chin lc, ng thi phi mm do, linh hot v sỏch lc Kiờn quyt u tranh trờn mt trn lý lun, t tng nhm p tan nhng lun iu xuyờn tc v lm tht bi mi õm mu, th on phỏ hoi ca k thự Mt nhng bin phỏp quan trng ú l y mnh tng kt thc tin, nghiờn cu phỏt trin lý lun bo v v lm phong phỳ thờm kho tng lý lun ch nghia Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh v xõy dng quõn i kiu mi ca giai cp cụng nhõn ng thi phi coi vic thng xuyờn gi vng v tng cng s lónh o ca ng i vi quõn i l mt tt yu khỏch quan tỡnh hỡnh hin ng Cng sn Vit Nam, khụng nhng t chc Quõn i nhõn dõn Vit Nam, m lónh o, giỏo dc v rốn luyn quõn i ta, xõy dng quõn i thc s l quõn i cỏch mng ca giai cp cụng nhõn, t nhõn dõn m ra, vỡ nhõn dõn m chin u, mang bn cht ca giai cp cụng nhõn Tri qua gn 70 nm xõy dng v trng thnh di s lónh o ca ng Cng sn Vit Nam, quõn i ta ó lm nờn truyn thng tt p v v vang ca mỡnh, ú l Trung vi ng, hiu vi dõn, sn sng chin u hy sinh vỡ c lp, t ca T quc, vỡ ch nghia xó hi, nhim v no cung hon thnh, khú khn no cung vt qua, k thự no cung ỏnh thng thc hin s lónh o i vi Quõn i nhõn dõn Vit Nam, ng ta ó nh nguyờn tc: ng lónh o Quõn i nhõn dõn Vit Nam tuyt i trc tip v mi mt õy l nguyờn tc c bn nht h thng cỏc nguyờn tc v xõy dng quõn i kiu mi ca giai cp cụng nhõn Nguyờn tc ny chi phi n quỏ trỡnh xõy dng t chc v hot ng ca quõn i, chi phi cỏc nguyờn tc khỏc, nú quyt nh n phng hng chớnh tr, bn cht giai cp cụng nhõn, ni dung phng thc hot ng, mc tiờu chin u, i tng tỏc chin ca quõn i Nguyờn tc ny nhm xõy dng, gi vng v tng cng bn cht giai cp cụng nhõn, xỏc nh ro chc nng chớnh tr xó hi cho quõn i, bo m cho ng luụn nm chc quõn i, lónh o cht ch quõn i mi tỡnh hung, lm cho quõn i tuyt i trung thnh vi ng, vi T quc, vi nhõn dõn, thc s l quõn i t nhõn dõn 10 m ra, vỡ nhõn dõn m chin u, luụn cú sc mnh chin u v chin thng mi k thự Xut phỏt t yờu cu nhim v cỏch mng ca ng v c im v t chc hot ng, chc nng, nhim v ca quõn i, tng giai on c th ca cỏch mng, tờn gi ca nguyờn tc cú khỏc nhau, nhng t tng c bn, xuyờn sut ca nguyờn tc l, ng ta khng nh dt khoỏt quyn lónh o quõn i l thuc v ng Cng sn Vit Nam ng Cng sn Vit Nam l lc lng nht lónh o Quõn i nhõn dõn Vit Nam Quyn lónh o ú khụng chia s cho bt c mt ng phỏi no, mt t chc no, mt cỏ nhõn no S lónh o ú l lónh o trc tip khụng thụng qua mt khõu trung gian no, mt t chc trung gian no ng thi s lónh o ú trờn tt c cỏc linh vc hot ng chớnh tr, t tng, t chc; trờn tt c cỏc mt cụng tỏc: quõn s, chớnh tr, hu cn, k thut; tt c cỏc nhim v chin u, hun luyn, xõy dng, lao ng sn xut v lm nghia v quc t; lónh o mi t chc, mi lc lng ca quõn i mi iu kin hon cnh õu v lỳc no cú t chc v hot ng ca quõn i l ú cú s lónh o ca ng S lónh o ca ng i vi quõn i c th hin bng c ch, t chc, b mỏy lónh o ng b, cht ch t Trung ng n c s; s lónh o ú trung thng nht vo Ban Chp hnh Trung ng m thng xuyờn trc tip l B Chớnh tr v Ban Bớ th S lónh o tuyt i, trc tip v mi mt ca ng i vi quõn i c th hin trờn nhng ni dung c bn sau õy: - ng lónh o nh ng li quõn s, ng li xõy dng nn quc phong ton dõn, xõy dng lc lng vu trang nhõn dõn v tin hnh chin tranh nhõn dõn - Lónh o nghiờn cu xõy dng v phỏt trin nn khoa hc quõn s v ngh thut quõn s Vit Nam - Lónh o xõy dng trang b vt cht k thut v t chc nuụi dng b i - Lónh o tin hnh cụng tỏc cỏn b quõn i - Lónh o tin hnh cụng tỏc ng, cụng tỏc chớnh tr quõn i 11 thc hin s lónh o tuyt i, trc tip v mi mt ca ng i vi quõn i, ng ó xõy dng v khụng ngng hon thin c ch lónh o i vi quõn i cho phự hp vi iu kin c th ca tng giai on cỏch mng C ch lónh o ca ng i vi quõn i l phng thc lónh o ca Ban Chp hnh Trung ng ng i vi quõn i nhng giai on cỏch mng, c th hin bng h thng cỏc nguyờn tc lónh o, phự hp vi nguyờn tc ú l h thng t chc hon chinh, hp lý, c t chc t c s n ton quõn, nhm bo m cho ng lónh o cht ch quõn i, phỏt huy cao trỏch nhim ca ngi chi huy, nõng cao nng lc ca cỏc t chc ng v gúp phn nõng cao sc mnh chin u ca quõn i, bo m cho quõn i hon thnh xut sc mi nhim v c giao Mụt sụ giai phap c ban nhm tng cng s lanh ao tuyờt ụi trc tiờp vờ moi mt cua ang Cụng san Viờt Nam ụi vi Quõn ụi nhõn dõn Viờt Nam hiờn gi vng v tng cng s lónh o tuyt i trc tip v mi mt ca ng i vi quõn i iu kin hin nay, cn tin hnh ng b mt s gii phỏp c bn sau õy: Mụt l, tiờp tc ụi mi, hoan thiờn c chờ lanh ao cua ang ụi vi quõn ụi tinh hinh mi C ch lónh o ca ng i vi Quõn i nhõn dõn Vit Nam l tng th c cu t chc v cỏc nguyờn tc, ch qui nh hot ng ca h thng y thc hin s lónh o tuyt i, trc tip v mi mt ca ng i vi quõn i mi iu kin, hon cnh, tỡnh i mi, hon thin c ch lónh o ca ng i vi quõn i thc cht l tin hnh nhng b sung, iu chinh, thay i cn thit, hp qui lut ti u hoỏ vic t chc thc hin s lónh o ca ng i vi quõn i trờn c s nhn thc y , ỳng n qui lut khỏch quan v thc tin ca hot ng lónh o; phỏt hin v khc phc cho c nhng bt cp ny sinh quỏ trỡnh t chc thc hin s lónh o gi vng v tng cng hn na s lónh o ca ng i vi quõn i, trỏnh ch quan, bo th,chng ỏch tc, trỡ tr dõn n lm suy gim hiu lc lónh o 12 Trong thc tin lónh o cỏch mng, lónh o quõn i, t nhng ngy u t chc quõn i, ng ta ó xỏc nh c ch lónh o ca ng i vi quõn i, v sut tin trỡnh lch s, c ch lónh o ca ng i vi quõn i khụng ngng c i mi, b sung v hon thin nh: ngy 15-12-1982, B Chớnh tr ngh quyt s 07-NQ/T i mi, hon thin c ch lónh o ca ng vi Quõn i nhõn dõn Vit Nam, s nghip quc phong v ch mt ngi chi huy quõn i Ngy 4-71985, B Chớnh tr ó ban hnh ngh quyt s 27- NQ/TW v tip tc kin ton c ch lónh o ca ng i vi Quõn i nhõn dõn Vit Nam v s nghip quc phong Quỏ trỡnh thc hin c ch 27 ó to nờn nhng chuyn bin mi, tớch cc xõy dng ng, xõy dng c quan chớnh tr, xõy dng i ngu cỏn b, xõy dng cỏc t chc qun chỳng v thc hin quy ch dõn ch c s to nờn sc sng v sinh lc mi, thit thc gúp phn gi vng v tng cng bn cht giai cp cụng nhõn ca quõn i ta phự hp vi c im tỡnh hỡnh mi Tuy nhiờn, quỏ trỡnh thc hin cung cho thy mt s v cht lng v hiu qu cụng tỏc ng, cụng tỏc chớnh tr hn ch, cha ỏp ng dc s phỏt trin ca tỡnh hỡnh; i ngu cỏn b chớnh tr, nht l c s mngv cha tht n nh; cht lng cỏn b trờn mt s mt hn ch, cha theo kp s phỏt trin ca tỡnh hỡnh, nhim v ỏp ng yờu cu, nhim v ca cỏch mng, ca quõn i thi k mi v nhim v xõy dng v bo v T quc Vit Nam xó hi ch nghia ó cú s phỏt trin mi, ngy 20-7-2005 B Chớnh tr ó ngh quyt s 51 NQ/T V vic tip tc hon thin c ch lónh o ca ng, thc hin ch mt ngi chi huy gn vi thc hin ch chớnh u, chớnh tr viờn Quõn i nhõn dõn Vit Nam nhm khụng ngng nõng cao cht lng xõy dng quõn i, c bit l nõng cao cht lng, hiu qu cụng tỏc ng, cụng tỏc chớnh tr, gi vng v tng cng s lónh o tuyờ i, v mi mt ca ng i vi quõn i, trit khc phc nhng bt cp ny sinh quỏ trỡnh thc hin c ch 27 Ngh quyt 51/ NQ-T ca B Chớnh tr ó xỏc nh ro rng, c th quyn v nguyờn tc lónh o quõn i ca ng; nguyờn tc t chc v hot ng ca h thng t chc ng quõn i; xỏc nhj 13 ch cụng tỏc ng, cụng tỏc chớnh tr v xỏc lp b mỏy cụng tỏc ng, cụng tỏc chớnh tr; nguyờn tc thc hin ch mt ngi chi huy gn vi thc hin ch chớnh u, chớnh tr viờn quõn i õy chớnh l bc phỏt trin mi, hp quy lut tin trỡnh i mi, hon thin c ch lónh o ca ng i vi quõn i Quỏn trit sõu sc v trit Ngh quyt s 51 ca B Chớnh tr v tip tc hon thin c ch lónh o ca ng i vi quõn i tỡnh hỡnh mi l trỏch nhim chớnh tr ca cỏc t chc, cỏc lc lng v mi cỏn b, ng viờn Trong quỏ trỡnh trin khai thc t chc hin Ngh quyt, phi lm cho mi t chc, mi lc lng, mi ngi, trc ht l lónh o, chi huy cỏc cp nhn thc sõu sc v thng nht quan im, t tng c bn ca Ngh quyt, thy ro tớnh tt yu khỏch quan ca vic hon thin c ch lónh o ca ng i vi quõn i tỡnh hỡnh mi Trờn v s ú nờu cao trỏch nhim thc hin thng li Ngh quyt theo chc trỏch, nhim v trụng quyn hn c giao Hai l, Thng xuyờn chm lo xõy dng ang bụ quõn ụi vng manh sach, co u nng lc lanh ao va sc chiờn õu cao, nõng cao chõt lng hoat ụng CT, CTCT ng lónh o quõn i thụng qua h thng t chc ng v thụng qua i ngu cỏn b, ng viờn ca ng quõn i, thụng qua vic tin hnh CT,CTCT quõn i Vỡ vy, tng cng s lónh o ca ng i vi quõn i thỡ mt ht sc quan trng, cú ý nghia quyt nh trc tip l phi thng xuyờn chm lo xõy dng ng b quõn i sch vng mnh, nõng cao cht lng hot ng CT, CTCT K thự xỏc nh mun phi chớnh tr hoỏ quõn i, tỏch quõn i s lónh o ca ng, trc ht phi lm suy yu ng b quõn i Tuy nhiờn chỳng thc hin c ý ú hay khụng li ni b ng b quõn i quyt nh T trc ộn nay, ng luụn quan tõm chm lo xõy dng ng b quõn i vng mnh sch, ú l nguyờn nhõn quan trng lm cho quõn i cú sc mnh chin u v chin thng mi k thự xõm lc, l bi hc kinh nghim rỳt t thc tin lónh o ca ng i vi quan i Thc tin chng minh, õu 14 v no t chc ng khụng mnh thỡ ú n v hon thnh nhim v thp, thm khụng hon thnh nhim v, cú phi tr giỏ t bng mỏu v sinh mnh ca cỏn b, chin s Bn cht CT, CTCT l hot ng lónh o ca ng quõn i Mun tng cng s lónh o ca ng i vi quõn i khụng th khụng nõng cao cht lng hot ng CT, CTCT Trc ht, phi i mi, nõng cao cht lng hiu qu t tng, cng c vng chc trn a chớnh tr, t tng ca angnr quõn i, bo m cho quõn i luụn tuet i trung thnh vi ng, vi T quc, vi nhõn dõn, kiờn nh vi mc tiờu lý tng chin u ca ng, quyt tõm thc hin thng li mi nhim v m ng, Nh nc v nhõn dõn giao cho Xõy dng quõn i vng mnh v chớnh tr, kiờn quyt u tranh lm tht bi õm mu phi chớnh tr hoỏ quõn i ca k thự Hn lỳc no ht, quõn i phi thc s tr thnh phỏo i kiờn c cuc u tranh giai cp trờn linh vc chớnh tr t tng, bo v ch nghia Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh, ng li chớnh sỏch ca ng, phỏp lut ca Nh nc ng phi giỏo dc, xõy dng cho quõn i cú bn linh chớnh tr vng vng, khụng dao ng bt k hon cnh no, lm cho quõn i thc s tinh nhu v chớnh tr Sp xp, kin ton cỏc t chc cho phự hp vi th trn quc phong ton dõn iu kin mi, nõng cao nng lc lónh o v sc chin u ca cỏc cp u, t chc ng, nht l t chc c s ng, bo m cho cỏc t chc ng quỏn trit sõu sc ng li, ngh quyt ca ng, dng sỏng to vo iu kin c th ca tng n v ch trng, bin phỏp lónh o sỏt ỳng, phự hp vi c im, nhim v c giao i mi quy trỡnh ngh quyt, bo m ngh quyt ngn gn, d hiu, d nh, d thc hin Thc hin tt cỏc nguyờn tc, nn np ch sinh hot ng, nht l nguyờn tc trung dõn ch, th lónh o i ụi phõn cụng cỏ nhõn ph trỏch, y mnh t phờ bỡnh v phờ bỡnh theo tinh thn Ngh quyt Trung ng (ln 2) khoỏ VIII Kt hp cht ch gia xõy dng t chc ng sch vng mnh vi xõy dng n v vng mnh ton din y mnh cụng tỏc phỏt trin ng, nõng dn ti l chi b i i cú cp u Nõng ti l t chc 15 ng sch vng mnh thc cht, cú bin phỏp khc phc lm gim ti l t chc ng yu kộm, nht l cỏc t chc ng yu kộm kộo di Tp trung nõng cao cht lng i ngu ng viờn, trc ht l nõng cao vai tro tin phong, gng mõu, núi i ụi vi lm Lm tt cụng tỏc qun lý, giỏo dc, rốn luyn ng viờn, khc phc cho c s suy thoỏi v chớnh tr t tng, o c, li sng ca mt b phn cỏn b, ng viờn Kt hp cht ch xõy dng i ngu cỏn b vi xõy dng i ngu ng viờn Xõy dng i ngu cỏn b cú c, ti, v s lng, cú cht lng cao, c cu hp lý, nht l cỏn b ch cht Lm tt cụng tỏc kim tra, k lut ng, kiờn quyt x lý nhng cỏn b, ng viờn vi phm k lut, kp thi a ng nhng ng viờn thoỏi hoỏ, bin cht, khụng t cỏch ng viờn Bo m cho t chc ng luụn sch, vng mnh, xng ỏng l ht nhõn lónh o chớnh tr, trung tõm on kt ni b, n v Xõy dng cỏc t chc qun chỳng vng mnh, hot ng ỳng chc nng, y mnh cụng tỏc thi ua - khen thng, xõy dng mụi trng hoỏ, chm lo i sng vt cht, tinh thn ca b i Phi hp vi cp u, chớnh quyn, on th v nhõn dõn a phng xõy dng a bn an ton, gi vng an ninh chớnh tr, trt t an ton xó hi ni úng quõn Ba l, xõy dng c quan chinh tri va ụi ng can bụ chinh tri cac cõp vng manh C quan chớnh tr, i ngu cỏn b chớnh tr l ngi m nhim ch trỡ CT, CTCT n v Cht lng chớnh tr ca quõn i, ca n v ph thuc rt nhiu vo phm cht, nng lc, trỏch nhim ca c quan chớnh tr v cỏn b chớnh tr ng li, ch trng, chớnh sỏch ca ng, chi th, ngh quyt ca cp u, ngi chi huy cỏc cp cú n c vi mi cỏn b chin s hay khụng, cú bin thnh hnh ng cỏch mng ca cỏn b chin s v c thc hin y thc t hay khụng phn ln l c quan chớnh tr v cỏn b chớnh tr õy l nhng cỏn b, ng viờn ca ng hot ng linh vc quõn s, nhng ngi em ting núi ca ng n vi qun chỳng, ng thi phn ỏnh cho ng nm c tõm t, tỡnh cm, nguyn vng ca qun chỳng, ng ch trng, chớnh sỏch cho phự hp C quan 16 chớnh tr v cỏn b chớnh tr l cu ni lin ng vi qun chỳng, l ngi chin s tiờn phong trờn mt trn chớnh tr t tng u tranh chng din bin ho bỡnh ca k ch, chng nhng nhn thc lch lc, quan im sai trỏi, biu hin tiờu cc phỏt sinh ni b, bo v cỏi ỳng, phờ phỏn cỏi sai Xõy dng c quan chớnh tr vng mnh, i ngu cỏn b chớnh tr cú bn linh chớnh tr vng vng, cú phm cht v nng lc cn thit ỏp ng yờu cu hot ng CT, CTCT l bin phỏp quan trng nhm gi vng v tng cng s lónh o ca ng i vi quõn i xõy dng c quan chớnh tr vng mnh, trc ht phi cng c, kin ton v s lng, bo m cht lng La chn ngi ng u c quan cú cỏc tiờu chun cn thit, coi trng bn linh chớnh tr, long trung thnh, thc s gng mõu v phm cht o c, li sng, cú nhón quan chớnh tr nhy bộn, sc so, linh hot x lý cỏc tỡnh chớnh tr La chn, bi dng, s dng i ngu tr lý, nhõn viờn c quan chớnh tr cú phm cht o c tt, cú trỡnh chuyờn mụn cao, ỏp ng yờu cu ca tng ngnh c quan chớnh tr v s phi hp hot ng ca c quan chớnh tr vi cỏc c quan, n v Thc hin tt ch cụng tỏc ca c quan chớnh tr Lm tt cụng tỏc tuyn chn, bi dng, o to, rốn luyn v s dng i ngu cỏn b chớnh tr mt cỏch ỳng n v khoa hc, kt hp gia o to, bi dng trung ti cỏc Hc vin, nh trng vi bi dng, rốn luyn ti n v, c quan cụng tỏc Cp trờn bi dng, hng dõn cp di, cp di hc cp trờn Gn lý lun vi thc tin cụng tỏc, thc hin nhim v theo cng v, chc trỏch c phõn cụng, chỳ trng bi dng, rốn luyn nng lc thc hnh CT, CTCT cho i ngu cỏn b chớnh tr cỏc cp, nht l cỏn b chớnh tr n v c s Bụn l, y manh viờc ao tao, bi dng can bụ lanh ao chu chụt cua cac ban, nganh Trung ng va ia phng vờ kiờn thc quục phong, xõy dng quõn ụi Sc mnh lónh o ca ng i vi nhim v xõy dng quõn i, cng c quc phong th hin vai tro tiờn phong ca i ngu cỏn b ch cht, quõn i cung nh cỏc ban, ngnh ca Trung ng v a 17 phng vic ch ng, sỏng to thc hin nhim v quc phong, xõy dng quõn i ỏp ng yờu cu, nhim v ca giai on mi Cung nh i ngu cỏn b, lónh o ch cht quõn i hin v thi gian ti, s cỏn b lónh o ch cht cỏc ban, ngnh Trung ng v a phng u trng thnh ch yu iu kin thi bỡnh, ú cú khỏ nhiu cỏn b cha cú thi gian phc v quõn i, nờn kin thc v quc phong, kinh nghim v lónh o, chi o xõy dng quõn i nhiu hn ch Trong ú, s cỏn b ó tri qua chin u, cú nhiu kinh nghim u tranh chớnh tr li gim mnh Bi vy, vic chm lo bi dng kin thc quc phong cho i ngu cỏn b núi trờn l ht sc cn thit bo m nõng cao nng lc lónh o ca ng i vi quõn i v s nghip quc phong iu kin mi, thc s l lng nong ct vng chc xõy dng nquõn i nhõn dõn cỏch mng, chớnh quy, tinh nhu, tng bc hin i bo m cho quõn i tin nhanh, tin chc luụn hon thnh nhim v mi tỡnh Thc hin ng b cỏc gii phỏp trờn õy l gúp phn thit thc vo vic gi vng v tng cng s lónh o ca ng i vi quõn i tỡnh hỡnh hin Thc tin luụn thay i, nhim v cỏch mng ca ng, nhim v ca quõn i cú bc phỏt trin mi thi k y mnh s nghip cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc vỡ mc tiờu dõn giu, nc mnh, xó hi cụng bng, dõn ch, minh t nc ta ang cú nhng thi c v hi mi, ng thi ng trc nhng thỏch thc ln cn phi vt qua oi hi cn phi tip tc nghiờn cu sõu sc hn na c v lý lun v thc tin v s lónh o ca ng i vi s nghip cỏch mng ca dõn tc núi chung v i vi quõn i núi riờng, nhm gi vng v tng cng s lónh o ca ng i vi quõn i iu kin mi Phi khng nh cho c cú tớnh nguyờn tc v xõy dng quõn i kiu mi ca giai cp cụng nhõn, ú cú nguyờn tc ng lónh o Quõn i nhõn dõn Vit Nam tuyt i, trc tip v mi mt l mt tt yu khỏch quan, l cú tớnh quy lut, bi hc kinh nghim thc tin ca cỏch mng Vit Nam di s lónh o ca ng v kinh nghim ca cỏch mng xó hi ch nghia trờn th gii Trờn c s ú, xỏc nh ro vai tro, trỏch nhim ca quõn i vic thc hin chc nng, nhim v m ng v Nh nc giao cho, cung nh cụng cuc 18 xõy dng v chinh n ng ta hin nay, gúp phn nõng cao nng lc lónh o v sc chin u ca ng i vi s nghip xõy dng v bo v T quc Vit Nam xó hi ch nghia Kiờn quyt u tranh, p tan v lm tht bi nhng lun iu xuyờn tc, phn ng v mi õm mu th on chng phỏ s lónh o ca ng ca k thự, sn sng nhn v hon thnh thng li nhim v chin u bo v vng chc T quc Vit Nam xó hi ch nghia mi tỡnh Kờt luõn Túm li: thc tin gn 70 nm xõy dng, chin u v trng thnh ca quõn i ta ó chng minh rng: ng Cng sn Vit Nam lónh o Quõn i nhõn dõn Vit Nam l mt nguyờn lý c bn xõy dng quõn i kiu mi ca giai cp cụng nhõn l nhõn t m bo cho quõn i ta tht s l quõn i cỏch mng,ca dõn, dõn v chin u vỡ nhõn dõn, mang bn cht giai cp cụng nhõn Trong quỏ trỡnh lónh o quõn i, ng ta ó li rt nhiu bi hc kinh nghim, m giỏ tr ca chỳng võn ang cú ý nghia quan trng chi o xõy dng quõn i ta hin tip tc cng c v tng cng bn cht cỏch mng cho quõn i ta giai on hin nay, mt mt phi ly s lónh o ca ng i vi quõn i thụng qua thc hin ng b cỏc gii phỏp chớnh tr t tng v t chc, m then cht l xõy dng ng b quõn i sch vng mnh lm c s cho quõn i hon thnh xut sc mi nhim v Mt khỏc phi tớch cc tin cụng v chớnh tr, lm tht bi mi õm mu ca cỏc th lc thự ch hong lm suy yu s lónh o ca ng i vi quõn i; kiờn quyt u tranh v khc phcvi nhng nhn thc lch lc h thp vai tro lónh o ca ng vi quõn ụ, bi s lónh o o ca ng khụng chi l nhõn t quyt nh bn cht cỏch mng, m quyt nh sc mnh chin u v chin thng ca quõn i ta ... ca giai cp, ca nh nc nht nh, bn cht giai cp quõn i mang bn cht ca giai cp ó sinh nú Khụng cú quõn i ca nhiu gia cp, siờu giai cp, phi giai cp Bn cht giõi cp ca quõn i t sn mang bn cht ca giai. .. cua ang Cụng san Viờt Nam ụi vi Quõn ụi nhõn dõn Viờt Nam hiờn Theo quan im ca C.Mỏc v Ph ngghen, lch s xó hi loi ngi t phõn chia thnh giai cp l lch s u tranh giai cp u tranh giai cp thc cht l cuc... Vit Nam t chc v lónh o Quõn i nhõn dõn Vit Nam tuyt i, trc tip v mi mt Trong bi thu hoch ny, tỏc gi xin lun gii mt s c bn xung quanh nguyờn tc: ng Cng sn Vit Nam lónh o Quõn i nhõn dõn Vit Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số vấn đề về ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM LÃNH đạo QUÂN đội NHÂN dân VIỆT NAM TUYỆT đối, TRỰC TIẾP, về mọi mặt TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY, MỘT số vấn đề về ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM LÃNH đạo QUÂN đội NHÂN dân VIỆT NAM TUYỆT đối, TRỰC TIẾP, về mọi mặt TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY, MỘT số vấn đề về ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM LÃNH đạo QUÂN đội NHÂN dân VIỆT NAM TUYỆT đối, TRỰC TIẾP, về mọi mặt TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay