HDedu 5 đề hóa 45 câu có đáp án NAP

40 190 16
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 11:01

KHểA HC LUYN GII 2016 THY : NGUYN ANH PHONG S : 32 KHO ST CHT LNG NM HC 2015 2016 MễN : HểA HC 12 Thi gian lm bi : 90 phỳt Cõu 01 Hn hp X gm cht : CH2O2, C2H4O2, C4H8O2 t chỏy hon ton mt lng hn hp X, thu c 0,8 mol H2O v m gam CO2 Giỏ tr ca m l ? A 17,60 B 17,92 C 35,20 D 70,40 Cõu 02 iu kin thng, kim loi Fe phn ng c vi dung dch no sau õy ? A ZnCl2 B MgCl2 C NaCl D FeCl3 Cõu 03 Oxit no sau õy b oxi húa phn ng vi dung dch HNO3 loóng ? A MgO B Fe2O3 C FeO D Al2O3 Cõu 04 T hi ca mt este no, n chc X so vi hidro l 30 Cụng thc phõn t ca X l ? A C4H8O2 B C3H6O2 C C5H10O2 D C2H4O2 Cõu 05 Kim loi nhụm tan c dung dch ? A NaCl B H2SO4 c, ngui C NaOH D HNO3 c, ngui 2+ Cõu 06 Kim loi no sau õy kh c ion Fe dung dch ? A Ag B Mg C Cu D Fe Cõu 07 Trong cụng nghip, kim loi kim v kim loi kim th c iu ch bng phng phỏp ? A nhit luyn B thy luyn C in phõn dung dch D in phõn núng chy Cõu 08 Cho dóy cỏc kim loi : Ag, Cu, Al, Mg Kim loi dóy cú tớnh kh yu nht l ? A Cu B Mg C Al D Ag Cõu 09 T no sau õy thuc loi t nhõn to ? A T tm B T nitron C T capron D T visco Cõu 10 Peptit no sau õy khụng cú phn ng mu biure ? A Ala Gly B Ala Ala Gly Gly C Ala Gly Gly D Gly Al Gly Cõu 11 Nhn xột no sau õy khụng ỳng ? A Cỏc nguyờn t kim loi kim u cú cu hỡnh electron lp ngoi cựng l ns1 B Cỏc kim loi kim u cú nhit núng chy rt cao C Cỏc kim loi kim u cú tớnh kh mnh D Cỏc kim loi kim u mm v nh Cõu 12 Polime no sau õy c iu ch bng phn ng trựng ngng ? A Polietile B Poli(etylen terephtalat) C Poli(vinyl clorua) D Polistiren Cõu 13 Cho dóy cỏc cht : H2NCH2COOH, C2H5NH2, CH3NH2, CH3COOH S cht dóy phn ng vi HCl dung dch l ? A B C D Cõu 14 Cho dóy cỏc oxit : MgO, FeO, CrO3, Cr2O3 S oxit lng tớnh dóy l ? A B C D Cõu 15 Cho dóy cỏc cht : tinh bt, xenlulozo, glucozo, fructozo, saccarozo S cht dóy thuc loi monosaccarit l ? A B C D Cõu 16 Dóy cation kim loi c xp theo chiu tng dn tớnh oxi húa t trỏi sang phi l ? A Cu2+, Fe2+, Mg2+ B Mg2+, Fe2+, Cu2+ C Mg2+, Cu2+, Fe2+ D Cu2+, Mg2+, Fe2+ Cõu 17 t chỏy hon ton m gam C2H5NH2 thu c sn phm gm H2O, CO2 v 1,12 lớt khớ N2 (ktc) Giỏ tr ca m l ? A 13,5 B 4,5 C 18,0 D 9,0 Cõu 18 Cht no sau õy cú kh nng tham gia phn ng trựng hp ? A CH3 CH3 B CH3 CH2 CH3 C CH2 = CH CN D CH3 CH2 OH Cõu 19 Cho t t ti d dung dch cht X vo dung dch AlCl3 thu c kt ta keo trng Cht X l ? A HCl B NH3 C NaOH D KOH Cõu 20 Thy phõn hon ton mt lng tristearin dung dch NaOH (va ), thu c mol glixerol v ? A mol axit stearic B mol axit stearic C mol natri stearat D mol natri stearat Cõu 21 Nhn xột no sau õy khụng ỳng ? A Poli (metyl metacrylat) c dựng lm thy tinh hu c B Metyl fomat cú nhit sụi thp hn axit axetic C Cỏc este thng nh hn nc v ớt tan nc D Metyl axetat l ng phõn ca axit axetic Cõu 22 Hũa tan hon ton 3,80 gam hn hp kim loi kim thuc chu kỡ liờn tip dung dch HCl d, thu c 2,24 lớt khớ H2 (ktc) Hai kim loi kim ú l ? A Li v Na B Na v K C Rb v Cs D K v Rb Cõu 23 nhit thng, nh vi git dung dch iot vo h tinh bt thy xut hin mu ? A hng B xanh tớm C nõu D vng Cõu 24 phõn bit dung dch CaCl2 vi dung dch NaCl, ngi ta dựng dung dch ? A KNO3 B Na2CO3 C NaNO3 D HNO3 Cõu 25 Cụng thc ca glyxin l ? A H2NCH2COOH B CH3NH2 C C2H5NH2 D H2NCH(CH3)COOH Cõu 26 nhit cao, khớ H2 kh c oxit no sau õy? A CuO B MgO C Al2O3 D CaO Cõu 27 Lờn men 45 gam glucozo iu ch ancol etylic, hiu sut phn ng 80%, thu c V lớt khớ CO2 (ktc) Giỏ tr ca V l ? A 8,96 B 4,48 C 5,60 D 11,20 Cõu 28 Hũa tan hon ton 5,6 gam Fe dung dch HNO3 loóng (d), thu c dung dch cú cha m gam mui v khớ NO (sn phm kh nht) Giỏ tr ca m l ? A 21,1 B 42,2 C 24,2 D 18 Cõu 29 Cht no sau õy phn ng vi dung dch NaOH to thnh HCOONa v C2H5OH ? A CH3COOCH3 B HCOOC2H5 C CH3COOC2H5 D HCOOCH3 Cõu 30 Trong thnh phn ca gang, nguyờn t chim hm lng cao nht l ? A S B Fe C Si D Mn Cõu 31 Cht no di õy sau cng nc iu kin thớch hp thu c ancol ? A isobutilen B axetilen C propen D etilen Cõu 32 Axit X no, cú nguyờn t H phõn t Hóy cho bit X cú my CTCT ? A B C D Cõu 33 Ancol X mch h hũa tan c Cu(OH)2 t chỏy hon ton a mol X thu c 3a mol CO2 Cho a mol X phn ng hon ton vi Na d thu c a mol H2 CT ca X l ? A CH3 CH2 OH B CH2OH CHOH CH3 C CH2OH CH2 CH2OH D CH2OH CHOH CH2OH Cõu 34 X phũng húa 8,8 gam etyl axetat bng 200 ml dung dch NaOH 0,2M Sau phn ng xy hon ton, cụ cn dung dch thu c cht rn khan cú lng l ? A 10,4 gam B 8,2 gam C 3,28 gam D 8,56 gam Cõu 35 Phn ng in phõn dung dch CuCl2 (vi in cc tr) v phn ng n mũn in húa xy nhỳng hp kim Zn Cu vo dung dch HCl cú c im chung l? A Phn ng cc dng u l s oxi húa Cl- B catot u xy s kh C Phn ng xy kốm theo s phỏt sinh dũng in D u sinh Cu cc õm Cõu 36 Thy phõn hn hp gm 0,02 mol sacarozo v 0,01 mol mantozo mt thi gian thu c dung dch X (hiu sut phn ng thy phõn mi cht u l 75%) Khi cho ton b X tỏc dng vi mt lng d dung dch AgNO3 NH3 thỡ lng Ag thu c l ? A 0,090 mol B 0,12 mol C 0,095 mol D 0,06 mol Cõu 37 Hũa tan hon ton 8,94 gam hn hp gm Na, K v Ba vo nc, thu c dung dch X v 2,688 lớt khớ H2 (ktc) Dung dch Y gm HCl v H2SO4, t l mol tng ng l : Trung hũa dung dch X bi dung dch Y, tng lng cỏc mui c to l ? A 12,78 gam B 14,62 gam C 13,70 gam D 18,46 gam Cõu 38 Cho dung dch Fe(NO3)2 ln lt tỏc dng vi cỏc dung dch : Na2S, H2SO4 loóng, H2S, H2SO4 c, NH3, AgNO3, Na2CO3, Br2 S trng hp xy phn ng ? A B C D Cõu 39: Cho 18,3 gam hn hp gm Ba v Na vo lớt dung dch CuSO4 0,5M, sau cỏc phn ng xy hon ton, thu c m gam kt ta v 4,48 lớt khớ H2 (ktc) Giỏ tr ca m l A 45,5 B 40,5 C 50,8 D 42,9 Cõu 40: t chỏy hon ton m gam este hai chc, mch h X (c to bi axit cacboxylic no, a chc v hai ancol n chc, phõn t X cú khụng quỏ liờn kt ) cn 0,3 mol O2, thu c 0,5 mol hn hp CO2 v H2O Khi cho m gam X tỏc dng hon ton vi 200 ml dung dch KOH 1M, cụ cn dung dch thỡ thu c lng cht rn l A 14,6 gam B 9,0 gam C 13,9 gam D 8,3 gam Cõu 41: Cho cỏc nhn xột sau: (1) Metylamin, imetylamin, trimetylamin v etylamin l nhng cht khớ, mựi khai, tan nhiu nc (2) Anilin lm qu tớm m i thnh mu xanh (3) Dung dch HCl lm qu tớm m chuyn mu (4) Phenol l mt axit yu nhng cú th lm qu tớm m chuyn thnh mu (5) Trong cỏc axit HF, HCl, HBr, HI thỡ HI l axit cú tớnh kh mnh nht (6) Oxi cú th phn ng trc tip vi Cl2 iu kin thng (7) Cho dung dch AgNO3 vo l ng cỏc dung dch HF, HCl, HBr, HI, thỡ c l u cú kt ta (8) Khi pha loóng H2SO4 c thỡ nờn t t nc vo axit Trong s cỏc nhn xột trờn, s nhn xột khụng ỳng l: A B C D Cõu 42: Cho cỏc phỏt biu sau: (1) Cỏc oxit axit cho vo H2O ta s thu c dung dch axit tng ng (2) Tt c cỏc nguyờn t u c cu to t cỏc ht p,n,e (3) Cht tan nc to dung dch dn c in l cht in li (4) Phn ng oxi húa kh cn phi cú ớt nht nguyờn t thay i s oxi húa (5) Cho HCHO vo dung dch nc Brom thy dung dch nht mu vỡ ó xy phn ng cng gia HCHO v Br2 (6) Trong cỏc phn ng húa hc Fe(NO3)2 va th hin tớnh kh va th hin tớnh oxi húa nhng Fe(NO3)3 ch th hin tớnh oxi húa S phỏt biu ỳng l : A B C D ỏp ỏn khỏc Cõu 43: t chỏy hon ton 22,4 gam hn hp gm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat v axit oleic Sau phn ng thu c a gam CO2 v 9,0 gam nc Dn ton b CO2 sinh vo 500 ml dung dch Ba(OH)2 1M thu c bao nhiờu gam kt ta? Cỏc phn ng xy hon ton A 88,65 gam B 29,55 gam C 59,10 gam D 39,40 gam Cõu 44: Hn hp X gm ancol n chc v este n chc (mch h, cựng s nguyờn t cacbon) t chỏy hon ton m gam X cn dựng va V lớt O2 thỡ thu c 17,472 lớt CO2 v 11,52 gam nc Mt khỏc m gam X phn ng vi dung dch KOH d thỡ thu c 0,26 mol hn hp ancol Bit X khụng tham gia phn ng gng vi AgNO3/NH3 Giỏ tr V l bao nhiờu? (cỏc khớ o ktc) A 21,952 B 21,056 C 20,384 D 19,6 Cõu 45: Cho lng bt Fe tan ht dung dch cha HNO3 , sau khớ phn ng kt thỳc thỡ thu c 2,688 lớt NO(kc) v dung dch X.Thờm dung dch cha 0,3 mol HCl (loóng) vo l thỡ thy khớ NO tip tc thoỏt v cui cựng thu c dung dch Y phn ng ht vi cỏc cht dung dch Y cn va ht 650 ml dung dch KOH 1M.( Bit NO l sn phm kh nht ca N+5) Khi lng mui cú X l : A 29,04 gam B 29,6 gam C 32,4 gam D 21,6 gam - HT BNG P N S 32 1.C 11.B 21.D 31.D 41.B 2.D 12.B 22.A 32.D 42.D 3.C 13.A 23.B 33.B 43.B 4.D 14.B 24.B 34.C 44.C 5.C 15.A 25.A 35.B 45.B 6.B 16.B 26.A 36.C 7.D 17.B 27.A 37.D 8.D 18.C 28.C 38.C Tham gia nhúm http://facebook.com/groups/dethithu nhn bi ging phớ v giỳp hc 9.D 19.B 29.B 39.D 10.A 20.D 30.B 40.C HNG DN GII CHI TIT CC CU KHể S 32 Cõu 36 Chn ỏp ỏn C nh hng t gii Chỳ ý: Mantoz cũn d cú phn ng bc Ta cú: n Ag 0, 02.75%.4 0, 01.75%.4 0, 01.25%.2 0, 095(mol) Cõu 37 Chn ỏp ỏn D nh hng t gii Cl : 4a BTDT Ta cú: n H2 0,12 n 0, 24 a 0,04 SO : a BTKL m 8,94 0,16.35,5 0, 04.96 18, 46(gam) Cõu 38 Chn ỏp ỏn C nh hng t gii Cỏc trng hp tha l: Na2S, H2SO4 loóng, H2SO4 c, NH3, AgNO3, Na2CO3, Br2 Cõu 39: Chn ỏp ỏn D nh hng t gii BTKL 137a 23b 18,3 a 0,1(mol) Ba : a(mol) Ta cú : 18,3 BTE 2a b 0, 2.2 Na : b(mol) b 0, 2(mol) V n CuSO4 BTNT.Ba BaSO4 : 0,1 0,5 m 42,9(gam) n 0,4 OH Cu(OH)2 : 0, Cõu 40: Chn ỏp ỏn C nh hng t gii n CO2 a a b (k 1)n X n H2 O b Khi t chỏy X ta luụn cú BTNT.O 4n X 0,6 2a b v a b 0,5 a 0,3 k n X 0,05 b 0,2 CH3OOC COOCH2 CH CH2 KOH : 0,1 m 13,9(gam) KOOC COOK : 0,05 Cõu 41: Chn ỏp ỏn B nh hng t gii (1) ỳng.Theo SGK lp 12 (2) Sai.Anilin cú tớnh bazo yu khụng lm qu tớm chuyn mu (3) ỳng (4) Sai.Tớnh axit yu ca phenol khụng lm qu tớm i mu) (5) ỳng.Theo SGK lp 10 (6) Sai.Oxi khụng phn ng trc tip vi Cl2 dự iu kin nhit cao (7) Sai (Ag+ cú th kt ta bi cỏc ion halogennua, tr ion Florua F-) (8) Sai.(Nguyờn tc pha loóng axit H2SO4 c bng cỏch rút t t axit c vo nc, khuy u v tuyt i khụng lm ngc li) Chn B Cõu 42: Chn ỏp ỏn D nh hng t gii (1) Sai.Vớ d SiO2 khụng tỏc dng vi H2O (2) Sai.Vớ d nguyờn t ca H khụng cú n (notron) (3) Sai.Vớ d Ba,SO3 (4) Sai.Phn ng t oxi húa kh s ch cú nguyờn t thay i s oxi húa (5) Sai.õy l phn ng th (6) Sai Fe(NO3)3 cng va th hin tớnh kh va th hin tớnh oxi húa vỡ Oxi cú th tng s Oxi húa t Fe 2O3 6NO 1,5O cũn st,nito thỡ cú th gim 2Fe NO3 Tt c cỏc phỏt biu u sai Chn D Cõu hi ny ũi hi hc sinh cn phi cú kin thc chc v húa hc.Nu ch hc vt s khú m tr li ỳng c Cõu 43: Chn ỏp ỏn B nh hng t gii ý cỏc cht hn hp u cú liờn kt CO2 : x(mol) n X x 0,5 n OTrong X 2(x 0,5) H O : 0,5 Do ú BTKL 22,4 12x 0,5.2 16.2.(x 0,5) x 0,85 BaCO3 : 0,15 m 29,55(gam) Ba(HCO3 )2 : 0,35 Li cú n Ba (OH) 0,5 Cõu 44: Chn ỏp ỏn C nh hng t gii + Vỡ X gm cỏc cht n chc nờn n X 0,26(mol) n CO 0,78(mol) C + Cú n H2 O CH 3COOCH : a(mol) 0,64(mol) H 4,923 CH C CH OH : b(mol) a b 0,26 a 0,12(mol) 6a 4b 1,28 b 0,14(mol) + BTNT.H BTNT.O ứng nOphản 0,78.2 0,64 0,12.2 0,14 0,91 V 20,384 Cõu 45: Chn ỏp ỏn B nh hng t gii 2,688 BTE X 0,12 n Trong 0,12.3 0,36 Ta cú : n NO NO3 22, KCl : 0,3 BTNT.K n KOH 0,65 BTNT.N BTE n NO 0,36 0,35 0,01 n Fe2 0,03 KNO3 : 0,35 Fe2 : 0,03 BTKL X Fe3 : 0,1 m 29,6 NO : 0,36 Chn B KHểA HC LUYN GII 2016 KHO ST CHT LNG NM HC 2015 2016 THY : NGUYN ANH PHONG MễN : HểA HC 12 Thi gian lm bi : 60 phỳt S : 33 Cõu 01: Cho cỏc cht cú cụng thc cu to sau õy (1) CH3CH2COOCH3 (2) CH3OOCCH3 (3) HCOOC2H5 (4) CH3COC2H5 Cht khụng thuc loi chc este l A (1) B (2) C (4) D (3) Cõu 02: Nc Gia-ven c iu ch bng cỏch A Cho clo vo dung dch KOH loóng ri un núng 1000C B Cho clo tỏc dng vi nc C Cho clo tỏc dng vi dung dch Ca(OH)2 D Cho clo tỏc dng vi dung dch NaOH loóng Cõu 03: Metyl amin l tờn gi ca cht no sau õy? A CH3Cl B CH3CH2-NH2 C CH3OH D CH3-NH2 Cõu 04: Trong phõn t H2SO4, s oxi húa ca lu hunh (S) l A +6 B +2 C D +4 Cõu 05: Bnh nhõn phi tip ng (tiờm hoc truyn dung dch ng vo tnh mch), ú l loi ng no sau õy? A Saccaroz B Glucoz C Mantoz D Fructoz Cõu 06: Cht no sau õy thuc no issaccarit? A Saccaroz B Glucoz C Tinh bt D Fructoz Cõu 07: Nhng chai, l bng thy tinh khụng c ng dung dch axit no sau õy? A HI B HBr C HF D HCl Cõu 08: Cht no sau õy l thnh phn chớnh phõn bún supephotphat kộp? A Ca(H2PO4)2 v CaSO4 B Ca3(PO4)2 C Ca(H2PO4)2 D CaHPO4 2NH3 (k); phn ng thun l phn ng ta nhit Cõu 09: Cho cõn bng húa hc: N2 (k) + 3H2 (k) Cõn bng húa hc khụng b chuyn dch A thay i nhit B thay i nng N2 C thay i ỏp sut ca h D thờm cht xỳc tỏc Fe Cõu 10: Cht cú nhit sụi cao nht l A CH3COOH B C2H6 C C2H5OH D CH3CHO Cõu 11: Phõn t hp cht no sau õy l phõn t khụng phõn cc? A HCl B CO2 C NH3 D H2O Cõu 12: S tripeptit cha cỏc amino axit khỏc c to nờn t hn hp gm alanin, glyxin v valin l A B 27 C 18 D Cõu 13: Cht no sau õy phõn t ch cha cú liờn kt n A C2H4 B CH4 C C2H3Cl D C2H2 Cõu 14: Trong ht nhõn nguyờn t, ht mang in l A proton v electron B proton v ntron C proton D electron v ntron Cõu 15: Hp cht no sau õy khụng th l hp cht phenol? A C6H4(CH3)OH B C6H5OH C HO-C6H4-OH D C6H5CH2OH Cõu 16: Gia saccaroz v glucoz cú c im ging l A u b oxi húa bi dung dch AgNO3/NH3 B u c ly t c ci ng C u cú bit dc huyt ngt D u hũa tan c Cu(OH)2 nhit thng cho dung dch mu xanh lam Cõu 17: Hi u th k 19 ngi ta sn xut natri sunfat bng cỏch cho axit sunfuric c tỏc dng vi mui n Khi ú, xung quanh cỏc nh mỏy sn xut bng cỏch ny, dng c ca th th cụng rt nhanh chúng b hng v cõy ci cht rt nhiu Ngi ta ó c gng cho khớ thi thoỏt bng nhng ng cao ti 300 nhng tỏc hi ca khớ thi tip din, c bit l khớ hu m Hóy cho bit khớ thi ú cú cha thnh phõn ch yu l cht no cỏc cht sau? A H2SO4 B Cl2 C SO2 D HCl Cõu 18: Thc hin thớ nghim nh hỡnh v sau : Hỡnh v trờn mụ t thớ nghim chng minh: A Kh nng bay hi ca P trng d hn P B Kh nng bc chỏy ca P d hn P trng C Kh nng bc chỏy ca P trng d hn P D Kh nng bay hi ca P d hn P trng Cõu 19: Hũa tan hon ton m gam Fe bng dung dch HCl va thu c dung dch Y Cụ cn dung dch Y thu c 25,4 gam mui khan Giỏ tr ca m l A 6,5 B 5,6 C 16,8 D 11,2 Cõu 20: Cho cỏc dung dch ca cỏc hp cht sau: NH2-CH2-COOH (1) ; NH2-[CH2]2CH(NH2)-COOH (2) ; HOOC-C3H5(NH2)-COOH (3) ; NH2-CH(CH3)-COOH (4) ; NH2-CH2-COONa (5) Dung dch lm qu tớm húa l A (3), (4) B (2) C (3) D (1), (5) Cõu 21: Cõn bng no sau õy chuyn dch theo chiu thun tng ỏp sut ca h? CaO + CO2 (k) A CaCO3 NH3 (k) B N2 (k) + 3H2 (k) H2S (k) 2HI (k) C S (r) + H2 (k) D H2 (k) + I2 (k) Cõu 22: Oxi húa 3,2 gam ancol metylic bng CuO nung núng vi hiu sut phn ng t 75% Cho ton b anehit thu c cho vo dung dch AgNO3/NH3 d, thỡ thy xut hin m gam kt ta Giỏ tr ca m l A 32,4 B 10,8 C 43,2 D 21,6 MgSO4 + H2S + H2O Khi h s cõn bng phn ng l Cõu 23: Cho phn ng: Mg + H2SO4 nguyờn v ti gin thỡ s phõn t H2O to thnh l A B C D Cõu 24: Buta-1,3-ien tỏc dng vi Br2 theo t l : thu c bao nhiờu sn phm hu c? A B C D Cõu 25: Cú bao nhiờu ng phõn cu to C5H10O cú kh nng tham gia phn ng gng? A B C D Cõu 26: t chỏy hon ton mt lng este no, n chc mch h thỡ th tớch khớ CO2 sinh luụn bng th tớch khớ O2 cn cho phn ng cựng iu kin nhit v ỏp sut Tờn gi ca este em t l A propyl fomat B etyl axetat C metyl axetat D metyl fomat Cõu 27: Cht no sau õy khụng cú tớnh lng tớnh? A H2N-CH2-NH2 B H2N-CH2-COOH C NaHCO3 D CH3COONH4 Cõu 28: Khi nh dung dch HNO3 c vo lũng trng trng cú hin tng A cú mu tớm c trng B kt ta mu vng C dung dch mu vng D cú mu xanh lam Cõu 29: Cho dung dch Ba(HCO3)2 ln lng vo cỏc dung dch: NaOH, Na2CO3, KHSO4, H2SO4, HCl S trng hp to kt ta l A B C D Cõu 30: phõn bit C2H5OH, C6H5OH v dung dch CH3CH=O ch cn dựng mt thuc th l A dung dch NaOH B dung dch brom C Cu(OH)2 D dung dch AgNO3/NH3 Cõu 31: X l nguyờn t thuc chu k bng tun hon v X to vi hp cht khớ vi hiro cú cụng thc l H2X Phỏt biu no di õy khụng ỳng? A X cú th l nguyờn t kim loi B X l nguyờn t lu hunh (S) C Khớ H2X cú mựi c trng D trng thỏi c bn, nguyờn t X cú 10 electron phõn lp p Cõu 32: Thy phõn hon ton 14,6 gam Gly Ala bng dung dch NaOH, t0 sau kt thỳc phn ng thu c m gam hn hp mui Giỏ tr ca m l A 22,6 B 37,6 C 20,8 D 16,8 Cõu 33: cú 50 ml dung dch cha hn hp KOH 0,05M v Ba(OH)2 0,025M ngi ta thờm V ml dung dch HCl 0,16M vo 50 ml dung dch trờn thu c dung dch mi cú pH = Giỏ tr ca V l: A 40,45 B 30,33 C 45,67 D 36,67 Cõu 34: Trn dung dch: Ba(HCO3)2, NaHSO4 cú cựng nng mol/lớt vi theo t l th tớch l : thu c kt ta X v dung dch Y Hóy cho bit cỏc ion cú mt dung dch Y l (b qua s thy phõn ca cỏc ion v s in li ca H2O) A Na+, HCO3B Na+, SO42C Na+, HCO3- v SO42D Ba2+, HCO3- v Na+ Cõu 35: Cho gam mt axit cacboxylic n chc vo dung dch KHCO3 d, n phn ng hon ton thu c 2,24 lớt khớ CO2 ktc Phn trm lng ca cacbon axit trờn cú giỏ tr l: A 60% B 25% C 50% D 40% Cõu 36: Hn hp X gm N2 v H2 cú t hi so vi H2 bng 3,6 Sau tin hnh phn ng tng hp amoniac bỡnh kớn (cú mt xỳc tỏc bt Fe) thu c hn hp Y cú t so vi H2 bng Hiu sut phn ng tng hp amoniac l A 18,75% B 10,00% C 20,00% D 25,00% Cõu 37: Cho hn hp A gm 10,8 gam ancol benzylic v 21,6 gam p-crezol tỏc dng vi dung dch Br2 d Khi lng kt ta thu c sau phn ng l A 34,5 gam B 53,2 gam C 88,7 gam D 103,5 gam Cõu 38: Cho cỏc phỏt biu sau: (a) Phn ng nhit phõn hon ton cỏc mui nitrat sn phm luụn thu c cht rn (b) Cú th tn ti dung dch cỏc cht: Fe(NO3)2, H2SO4, NaCl (c) Sc khớ CO2 d vo dung dch NaAlO2 thy kt ta xut hin (d) Cú th dựng axit H2SO4 c lm khụ khớ amoniac (e) Cú th thu khớ Cl2 bng phng phỏp y nc S phỏt biu sai l A B C D Cõu 39: Hũa tan ht m gam hn hp X gm Mg, MgO, Mg(HCO3)2, MgSO3 bng mt lng va dung dch H2SO4 30%, thu c 11,2 lớt (ktc) hn hp khớ Y v dung dch Z cú nng 36% T ca Y so vi He bng Cụ cn Z c 72 gam mui khan Giỏ tr ca m l: A 20 B 10 C 15 D 25 Cõu 40: Hũa tan ht 10,24 gam Cu bng 200 ml dung dch HNO3 3M c dung dch X Thờm 400 ml dung dch NaOH 1M vo dung dch X Lc b kt ta, cụ cn dung dch ri nung cht rn n lng khụng i thu c 26,44 gam cht rn S mol HNO3 ó phn ng vi Cu l A 0,40 mol B 0,56 mol C 0,48 mol D 0,58 mol Cõu 41: Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vo 175 ml dung dch HCl 2M, thu c dung dch X Cho 350 ml dung dch NaOH 2M vo dung dch X Sau cỏc phn ng xy hon ton, cụ cn dung dch thu c m gam cht rn Giỏ tr ca m gn nht vi giỏ tr no sau õy? A 57 B 49 C 51 D 62 Cõu 42: Hn hp M gm hai ancol n chc l X v Y (MX < MY), ng ng k tip ca un núng 0,5 mol M vi H2SO4 c 1400 C , thu c 9,63 gam hn hp ba ete Bit hiu sut phn ng to ete ca X v Y ln lt bng 50% v 40% Phn trm lng ca X M l: A 31,51% B 69,70% C 43,40% D 53,49% Cõu 43: Oxi húa 25,6 gam CH3OH, thu c hn hp sn phm X gm HCHO, HCOOH, H2O v CH3OH d, bit rng cú 75% lng CH3OH ban u ó b oxi hoỏ Chia X thnh hai phn bng nhau: - Phn mt phn ng vi lng d dung dch AgNO3 NH3 un núng, thu c m gam Ag - Phn hai phn ng va vi 100 ml dung dch KOH 1M Giỏ tr ca m l A 64,8 B 108,0 C 129,6 D 32,4 Cõu 44: Cho m gam Na tan hon ton dung dch HNO3, thu c dung dch X v 336 ml khớ ( ktc, phn ng ch to mt sn phm kh nht ca N+5) Thờm t t n d dung dch KOH vo X (un núng), thu c 224 ml khớ (ktc) Giỏ tr ca m l: A 1,84 B 3,91 C 2,53 D 3,68 Cõu 45: Hũa tan hon ton m gam bt Al dung dch cha HCl v HNO3 thu c 3,36 lớt hn hp Y gm hai khớ khụng mu, dung dch cũn li ch cha mui ca cation Al3+ em ton b lng hn hp khớ Y trn vi lớt oxi thu c 3,688 lớt hn hp gm khớ Bit th tớch cỏc khớ u o ktc v lng ca hn hp khớ Y nh hn gam Giỏ tr ca m l A 4,05 B 9,72 C 3,24 D 8,10 - HT -BNG P N S 33 1.C 11.B 21.B 31.A 41.C 2.D 12.A 22.A 32.C 42.D 3.D 13.B 23.D 33.D 43.B 4.A 14.C 24.C 34.A 44.B 5.B 15.D 25.C 35.D 45.C 6.A 16.D 26.D 36.D 7.C 17.D 27.A 37.B 8.C 18.C 28.B 38.C Tham gia nhúm http://facebook.com/groups/dethithu nhn bi ging phớ v giỳp hc 9.D 19.D 29.C 39.A 10.A 20.C 30.B 40.B 2,68.t t 5(h) F Chỳ ý : Trng hp dung dch sau in phõn cú axit d dng suy vụ lý vỡ Cht tan cui cựng l : nAl2 (SO4 )3 nNa2SO4 x y (vụ lý) + Vy n e 0,5 Cõu 35: Chn ỏp ỏn D t (1) X + NaOH d X1 + X2 + X3 Ni ,t X3 (2) X2 + H2 t (3) X1 + H2SO4 loóng Y + Na2SO4 + T phng trỡnh suy s C X2 v X3 phi nh + Nu X2 v X3 l cỏc ancol thỡ tng s C nh nht phi l C iu ny vụ lý + Nu X2 v X3 l cỏc mui thỡ tng s C nh nht phi l C iu ny vụ lý Ni,t C H5OH + Vy X2 ch cú th l andeit cũn X3 l ancol CH3CHO H2 + Vy X l : C H5OOC CH2 COO CH CH2 Y l : HOOC-CH2-COOH Cõu 36: Chn ỏp ỏn A BTE n dư + Cho NaOH vo X cú n H2 0,03 Al 0,02(mol) + Sc CO2 vo Y n Al(OH)3 Al : 0,02(mol) 0,1 X Al O3 : 0,04(mol) Fe,Cu BTNT.Al BTKL muối 0,11 m(Fe,Cu) 16,2 0,11.96 5,64(gam) + Li cú n SO2 0,11(mol) n SO m 5,64 0,02.27 0,04.102 10,26(gam) + Vy BTKL Cõu 37: Chn ỏp ỏn D CH3NH3HCO3 : a(mol) T d kin bi toỏn suy : CH3 NH3CO3NH3CH3 : b(mol) HCl nCO2 a b 0,2 NaOH a b 0,1(mol) m 205.0,1 20,5(gam) n a 2b 0,3 CH3NH2 Cõu 38: Chn ỏp ỏn D R 16 MY 45 R 74 C H 9OH + Gi n X 1(mol) Chỳ ý: Khi phi m s ng phõn.Cỏc bn cn nh s ng phõn ca cỏc gc quan trng sau : CH3 C H5 cú ng phõn C H cú ng phõn C H cú ng phõn C5H11 cú ng phõn Cõu 39: Chn ỏp ỏn B + Cú nX : nBr2 1: X cú tng cng liờn kt C n H2n O2 12n 0,7347 n 12 (C, H,O) 12 24 34 14n 28 Cõu 40: Chn ỏp ỏn C A Gió lỏ chm, cho vo nc, lc ly dung dch nhum mu si, vi (Chit) B Ngõm ru thuc, ru rn Chit + Cú C Lm ng cỏt, ng phốn t nc mớa (Kt tinh) D Nu ru ung (Chng ct) Cõu 41: Chn ỏp ỏn B nh hng t gii Mg : 3a BTE n e 18a m 24.3a 27.4a 180a + Cú Al : 4a Mg, Al + Vy 8,2m NO3 :18a 7,2.180a 18a.62 80.0,3 a 15 NH NO : 0,3 BTNT.N n HNO3 18 0,3.2 3(mol) + 15 Cõu 42: Chn ỏp ỏn C nh hng t gii AgCl : 0,2 BTNT n AgCl 0,2(mol) 52, 46 + Cú n H2 0,1 Ag : 0,22 + n e BTE 0,1.2 0,22 0, 42(mol) n Fe H2 Ag 0, 42 0,14(mol) m 7,84(gam) Cõu 43: Chn ỏp ỏn B nh hng t gii NaOH : a(mol) n NaOH 0,4 BTNT + Cú Y 0,3 a BTE BTNT.Al n Al 0,1(mol) NaAlO2 : 0,4 a n Al2O3 n H2 0,15 + Vi 0,3 mol HCl : 0,3 a n + Vi 0,7 mol HCl : 0,7 a 0,4 a 3(0,4 a n ) 1,6 3a 3n a n 0,3 0,3 a 18 51a 78 78 27.0,1 102 m 78 18 51a a 0,2(mol) m 0,1.27 0,05.102 7,8(gam) + Vy 0,3 a 78 Cõu 44: Chn ỏp ỏn D nh hng t gii 3+ + Nhn xột : Cú n dư Z Cu 0,05(mol) Khụng cú mui Fe + Li cú n FeCl2 : 0,3 BTKL Z CuCl2 : 0,2 m 91,8(gam) + V AlCl : 0,2 BTNT Cõu 45: Chn ỏp ỏn B nh hng t gii BTNT.H n H2O 3,7(mol) + Z õy l nc Cú n H2 1,85 BTNT.Na phản ứng n NaOH 0,18 n NaOH 0,15(mol) + Cú n Na2CO3 0,09 dung dịch NaOH + n H2 O 0,18.40 0,18.40 0,1 3,6(mol) n Sinh H2 O 0,1(mol) 18 n 0,09 0,26 0,35(mol) HO C H OOCH + Vy Ctrong X 0,14.2 0,1.2 0,18 0,3 n H X NaO C H ONa:0,05 m 154.0,05 0,03.40 68.0,05 12,3(gam) NaOH : 0,03 HCOONa : 0,05 KHểA HC LUYN GII 2016 THY : NGUYN ANH PHONG S : 36 KHO ST CHT LNG NM HC 2015 2016 MễN : HểA HC 12 Thi gian lm bi : 60 phỳt Cõu 1: Hóy cho bit nhng cht no sau õy hiro húa cho cựng sn phm ? A but-1-en; buta-1,3-dien B propen, propin, - metylpropen C p-Xilen, stiren D etilen, axetilen v propilen Cõu 2: Cht no sau õy trựng hp to t olon ? A CH2=CHCN B CH CH C CF2 = CF2 D CH2= CHCl Cõu 3: Cho dóy cỏc kim loi: Fe, Na, K, Ca S kim loi tỏc dng vi nc nhit thng l A B C D Cõu 4: Mt nguyờn t X cú tng s electron cỏc phõn lp p bng 10 X l nguyờn t no? A P (Z = 15) B S (Z = 16) C Cl ( Z =17) D O (Z = 8) Cõu 5: Nguyờn t Al cú Z =13, cu hỡnh electron ca Al l A 1s22s22p63s23p5 B 1s22s22p63s23p3 C 1s22s22p63s23p2 D 1s22s22p63s23p1 Cõu 6: Hũa tan hon ton m gam st bng dung dch H2SO4 loóng ( d) thu c 3,36 lớt khớ ( ktc) Giỏ tr ca m l: A 9,6 B 5,6 C 2,8 D 8,4 Cõu 7: Cho 32,5 gam kim loi X tỏc dng vi dung dch HNO3 d, sinh 8,96 lớt hn hp khớ Y gm NO, NO2 (ktc, khụng cũn sn phm kh khỏc) cú t hi so vi hiro l 17 Kim loi X l A St B Km C ng D Magie Cõu 8: Dóy gm cỏc kim loi ch c iu ch bng phng phỏp in phõn núng chy l A Al, Na, Ca B Mg, Sr, Ag C Be, Na, Cr D K, Zn, Ba 2+ Cõu 9: Trong dung dch CuSO4, ion Cu khụng b kh bi A Ag B Zn C Mg D Fe Cõu 10: Dung dch lm qu tớm chuyn sang mu xanh l A NaCl B Na2SO4 C NaOH D NaNO3 Cõu 11: Cht no sau õy va tỏc dng c vi H2NCH2COOH, va tỏc dng c vi CH3NH2? A NaOH B CH3OH C HCl D NaCl Cõu 12: Cho t t n ht 75 ml dung dch HCl 1M vo 100 ml Na2CO3 0,5M, s mol CO2 thu c l A 0,075 B 0,05 C 0,025 D 0,0375 Cõu 13: t chỏy hon ton 0,2 mol metylamin ( CH3NH2), thu c sn phm cú V lớt khớ N2 (ktc ) Giỏ tr ca V l A 3,36 B 4,48 C 1,12 D 2,24 Cõu 14: Trong t nhiờn, canxi sunfat tn ti di dng mui ngm nc (CaSO4.2H2O) c gi l A Thch cao khan B Thch cao nung C Thch cao sng D ỏ vụi Cõu 15: Cho cỏc cõn bng sau: (1) 2SO2(k) + O2(k) 2SO3 (k) (2) N2(k) + 3H2(k) 2NH3(k) (3) 2HI (k) H2(k) + I2(k) (4) CO2 (k) + H2 (k) CO (k) + H2O (k) Khi thay i ỏp sut, nhúm gm cỏc cõn bng khụng b chuyn dch l A (2) v (4) B (3) v (4) C (1) v (2) D (1) v (3) Cõu 16: phn ng hon ton vi dung dch cha 7,5 gam H2NCH2COOH cn va V ml dung dch NaOH 1M Giỏ tr ca V l A 200 B 150 C 50 D 100 Cõu 17: Tng h s (nguyờn, ti gin) ca cỏc cht phng trỡnh phn ng gia Cu vi dung dch HNO3 c, núng (sn phm kh NO2 nht) l A 20 B 10 C 18 D 11 Cõu 18: t chỏy hon ton 1,6 gam bt lu hunh sau phn ng thu c bao nhiờu lớt khớ SO2 (ktc) ? A 2,24 lớt B 3,36 lớt C.1,12 lớt D 4,48 lớt Cõu 19: Kim loi no sau õy cú tớnh dn in tt nht tt c cỏc kim loi? A Vng B Bc C ng D Nhụm Cõu 20: Cho phenol tỏc dng vi dung dch NaOH iu kin thớch hp, sau phn ng thu c sn phm gm: A C6H5OH v NaCl B C2H5ONa v H2O C C6H5ONa v H2O D Na2CO3 v H2O Cõu 21: Vinyl axetat l hp cht hu c cú cụng thc cu to l: A CH2= CH-COOCH3 B CH3COO(CH3)CH-CH3 C CH=C(CH3)-COOCH3 D CH3COOCH=CH2 Cõu 22: hũa tan hon ton m gam bt Fe2O3 cn dựng va 300ml dung dch HCl 1M Sau phn ng thu c dung dch Y Tớnh giỏ tr ca m? A 16 gam B 32gam C 1,6 gam D gam Cõu 23: Nguyờn t kim loi kim cú cu hỡnh electron lp ngoi cựng l : A ns1 B ns2 C ns2np1 D ns2np3 Cõu 24: un núng 0,1 mol tripeptit X cú cu trỳc l Ala gly glu dung dch NaOH ly d n phn ng hon ton thỡ lng mui thu c l: A 37,7 gam B 39,9 gam C 35,5 gam D 33,3 gam Cõu 25: Cht úng vai trũ chớnh vic gõy hin tng ma axit l A N2O B HCl C CO2 D SO2 Cõu 26: phõn bit dung dch NaCl vi dung dch NaNO3 ngi ta dựng dung dch no di õy: A Qựy tớm B phenolphtalein C AgNO3 D BaCl2 Cõu 27: Sp xp cỏc ion theo chiu gim dn tớnh oxi húa (t trỏi qua phi) A Ag+, Fe3+, Fe2+, Cu2+, H+ B Fe3+, Ag+, Fe2+, Cu2+, H+ C Ag+, Fe3+, Cu2+, H+, Fe2+ D Fe2+, H+, Cu2+, Fe3+, Ag+ Cõu 28: Cỏc t u cú ngun gc t xenluloz l A t visco v t axetat B t tm v t visco C t tm v t axetat D t lapsan v t nilon-6,6 Cõu 29: Cho dóy cỏc kim loi: Na, Cu, Fe, Zn S kim loi dóy phn ng c vi dung dch HCl l A B C D Cõu 30: Phng phỏp thớch hp iu ch kim loi Ca t CaCl2 l A nhit phõn CaCl2 B in phõn CaCl2 núng chy C dựng Na kh Ca2+ dung dch CaCl2 D in phõn dung dch CaCl2 Cõu 31: Cho dóy cỏc cht : axi acrylic, axit axetic, triolein, vinyl clorua, axetanờhit, tert-butylaxetat, stiren, toluen, vinyl axetilen, phenol, anilin S cht dóy phn ng c vi nc brom iu kin thng l A B C D Cõu 32: Cho cỏc phỏt biu: (1) Tt c cỏc anehit u cú c tớnh oxi hoỏ v tớnh kh; (2) Tt c cỏc axit cacboxylic u khụng tham gia phn ng bc; (3) Phn ng thy phõn este mụi trng axit l phn ng thun nghch; (4) Tt c cỏc ancol no, a chc u hũa tan c Cu(OH)2 Phỏt biu ỳng l A (1) v (2) B (2) v (4) C (3) v (4) D (1) v (3) Cõu 33: Cho cỏc phn ng: (a) Cl2 + NaOH (b) Fe3O4 + HCl (c) KMnO4 + HCl (d) FeO + HCl (e) CuO + HNO3 (f) KHS + KOH S phn ng to hai mui l A B C D Cõu 34: Hũa tan hon ton 2,43 gam hn hp gm Mg v Zn vo mt lng va dung dch H2SO4 loóng, sau phn ng thu c 1,12 lớt H2 (ktc) v dung dch X Khi lng mui dung dch X l A 5,83 gam B 4,83 gam C 7,33 gam D 7,23 gam Cõu 35: Cht hu c A ch cha C, H,O cú CTPT trựng cụng thc n gin nht Cho 2,76 gam A tỏc dng vi mt lng va dd NaOH, chng khụ thỡ phn bay hi ch cú H 2O, phn cht rn khan cha mui cú lng 4,44 gam t chỏy hon ton hai mui ny c 3,18 gam Na2CO3; 2,464 lớt CO2(ktc) v 0,9 gam H2O Nu t chỏy 2,76 gam A thỡ lng H2O thu c l A 1,2g B 0,36g C 0,9g D 1,08g Cõu 36: Hũa tan ht 20,9 gam hn hp gm M v M2O (M l kim loi kim) vo nc, thu c dung dch X cha 28 gam cht tan v 1,12 lớt khớ H2 (ktc) Kim loi M l A Rb B Li C K D Na Cõu 37: Cho dóy cht: Ca3(PO4)2, BaSO4, KNO3, CuO, Cr(OH)3, AgCl v BaCO3 S cht dóy khụng tan dung dch HNO3 loóng l A B C D Cõu 38: Nhit núng chy, nhit sụi v tan nc ca ba cht hu c X, Y, Z c trỡnh by bng sau: Nhit sụi Nhit núng chy tan nc (g/100mL) O ( C) (OC) 20OC 80OC X 181,7 43 8,3 Y Phõn hy trc sụi 248 23 60 Z 78,37 -114 X, Y, Z tng ng l cht no sau õy: A Phenol, ancol etylic, glyxin B Phenol, glyxin, ancol etylic C Glyxin, phenol, ancol etylic D Ancol etylic, glyxin, phenol Cõu 39: Cho s thớ nghim nh hỡnh v Bit cỏc khớ cú cựng s mol Nghiờng ng nghim nc nhỏnh A chy ht sang nhỏnh B Xỏc nh thnh phn ca cht khớ sau phn ng A CO2, O2 B CO2 C O2 , CO2, I2 D O2 Cõu 40: X l hn hp kim loi Ba v Al Hũa tan m gam X vo lng d nc thu c 8,96 lớt H (ktc) Cng hũa tan m gam X vo dung dch NaOH d thỡ thu c 12,32 lớt khớ H (ktc) Giỏ tr ca m l: A 21,80 B 57,50 C 13,70 D 58,85 Cõu 41: in phõn 100 ml dung dch hn hp Cu(NO3)2 0,2M v AgNO3 0,1M (in cc tr, hiu sut in phõn 100%) vi cng dũng in khụng i 3,86A Thi gian in phõn n thu c 1,72 gam kim loi catot l t giõy Giỏ tr ca t l A 250 B 750 C 1000 D 500 Cõu 42: Cho 5,04 gam hn hp Mg v Al cú t l mol tng ng l 3:2 tỏc dng vi dung dch HNO3 loóng, d thu c dung dch X v 0,896 lớt (ktc) hn hp hai khớ khụng mu, khụng húa nõu khụng khớ cú t hi so vi H2 bng 18 S mol HNO3 b kh quỏ trỡnh trờn l A 0,095 mol B 0,11mol C 0,1 mol D 0,08 mol Cõu 43: Este X cú cụng thc phõn t l C9H8O2 tỏc dng vi mt lng ti a dung dch NaOH un núng thu c dung dch Y ch cha hai mui Thờm Br2 d vo dung dch Y (sau ó c axit húa bng HCl loóng d) thu c 43,8 gam kt ta cha nguyờn t Br phõn t Tng lng mui Y l: A 21 gam B 20,6 gam C 33,1 gam D 28 Cõu 44: Hn hp X gm mt ancol v mt axit cacboxylic u no, n chc, mch h, cú cựng s nguyờn t cacbon phõn t t chỏy hon ton 51,24 gam X, thu c 101,64 gam CO un núng 51,24 gam X vi xỳc tỏc H2SO4 c, thu c m gam este (hiu sut phn ng este húa bng 60%) Giỏ tr m gn giỏ tr no nht sau õy? A 25,5 B 28,5 C 41,8 D 47,6 Cõu 45: Cho a gam hn hp X gm glyxin, alanin v valin phn ng vi 200 ml dung dch HCl 0,1M, thu c dung dch Y phn ng ht vi cỏc cht dung dch Y cn 100 ml dung dch KOH 0,55M t chỏy hon ton a gam hn hp X, thu c hn hn hp Z gm CO 2, H2O v N2 Cho Z vo bỡnh ng dung dch Ba(OH)2 d, thy lng bỡnh tng 7,445 gam Bit cỏc phn ng xy hon ton Giỏ tr ca a l A 3,255 B 2,135 C 2,695 D 2,765 - HT BNG P N 1.A 11.C 21.D 31.D 41.B 2.A 12.C 22.D 32.D 42.A 3.A 13.D 23.A 33.D 43.A 4.B 14.C 24.B 34.D 44.A 5.D 15.B 25.D 35.D 45.A 6.D 16.D 26.C 36.D 7.B 17.B 27.C 37.B 8.A 18.A 28.A 38.B 9.A 19.B 29.A 39.D 10.C 20.C 30.B 40.A HNG DN GII CHI TIT CC CU KHể S 36 Cõu 34: Chn ỏp ỏn D nh hng t gii BTKL m 2, 43 0, 05.96 7, 23(gam) Ta cú : n H2 0, 05(mol) n SO2 0, 05 Cõu 35: Chn ỏp ỏn D nh hng t gii BTNT.Na Ta cú : n Na2CO3 0,03(mol) n NaOH 0,06(mol) BTKL ra 2,76 0,06.40 4, 44 mSinh mSinh H2 O H2O 0,72(gam) 0,9 0, 72 BTNT.H H(NaOH, A) 0,18(mol) 18 BTNT.H A cháy A n Trong 0,18 0,06 0,12 mH2O 0,06.18 1,08(gam) H Cõu 36: Chn ỏp ỏn D nh hng t gii Ma 17a 28 M 23 M : a(mol) Ta chia tr hn hp : 20,9(gam) Ma 16b 20,9 a 0, O : b(mol) BTE a 2b 0, 05.2 b 0,3 Cõu 40: Chn ỏp ỏn A nh hng t gii Vỡ lng khớ ln ớt hn nờn Al cha tan ht TN.1 2a 2a.3 0, 4.2 a 0,1 n Ba a Al m 21,8 Ta cú : X b 0,3 n b TN.2 Al 2a 3b 0,55.2 Cõu 41: Chn ỏp ỏn B nh hng t gii n Cu 0, 02 m KL catot 0, 01.108 0, 01.64 n e 0, 01 0, 01.2 0, 03(mol) Ta cú : n Ag 0, 01 Ag Cu n e 0, 03(mol) I.t 96500.0, 03 t 750(s) F 3,86 Cõu 42: Chn ỏp ỏn A nh hng t gii n Mg 0,12(mol) Ta cú : 5,04 n e 0,12.2 0,08.3 0, 48(mol) n 0,08(mol) Al 0, 48 0, 02.10 0, 02.8 n N2 0, 02(mol) BTE n NH 0, 015(mol) V n X 0, 04 n 0, 02(mol) N O S mol HNO3 b kh l s mol N+5 b thay i s oxi húa khử n bịHNO 0,02.2 0,02.2 0,015 0,095(mol) Cõu 43: Chn ỏp ỏn A nh hng t gii CH=CH2 T cỏc d kin ca bi toỏn suy CTCT ca X l Ta cú : n n CH2 Br CHBr C6 H2 (OH)Br2 OOCH 43,8 0,1(mol) n X 0,1(mol) n NaOH 0, 438 BTKL 0,1.148 0, 2.40 m 0,1.18 m 21(gam) Cõu 44: Chn ỏp ỏn A nh hng t gii BTNT.C n(a b) 2,31 C H O : a(mol) n(a b) 2,31 Gi n 2n BTKL 32a 18b 51, 24 2,31.14 32a 18b 18,9 Cn H2n 2O : b(mol) Th ỏp ỏn vi h mỏy tớnh l nhanh v khe nht Khụng nờn chn khong v bin lun vi kiu thi trc nghim nh thi bui ngy a 0,36(mol) n meste 0,36.60%.116 25, 056(gam) b 0, 41(mol) Chỳ ý : Vi cỏc s liu n = 1,2,4 s cho ỏp s õm (
- Xem thêm -

Xem thêm: HDedu 5 đề hóa 45 câu có đáp án NAP, HDedu 5 đề hóa 45 câu có đáp án NAP, HDedu 5 đề hóa 45 câu có đáp án NAP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay