Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn Luật dân sự 2_LAW206 hệ topica

11 373 6
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 11:00

Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn Luật dân sự 2 dành cho hệ topica. Tài liệu đảm bảo cho bạn ôn và thi đạt 85% bài thi trở lên LUẬT DÂN SỰ B Bên đề nghị giao kết hợp đồng thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng trường hợp nào? A) Nếu bên đề nghị nhận thông báo việc thay đổi rút lại đề nghị trước với thời điểm nhận đề nghị Bên nhận giữ tài sả n phả i B) là bên có trá ch nhiệ m bảo quản tài sản theo thỏa thuận của cá c bên Bên thuê vận chuyể n B) hành khá ch hoặc chủ sở hữ u tà i sản hoặc cá c chủ thể khá c đủ điề u kiệ n theo quy đị nh củ a pháp luật Bên có nghĩa vụ thực nghĩa vụ dân trước thời hạn nào? B) Khi có đồng ý bên có quyền Bên có nghĩa vụ phải thực biện pháp bảo đảm nào? A) Trong trường hợp bên có thoả thuận pháp luật có quy định biện pháp bảo đảm Bên có nghĩa vụ hoãn việc thực nghĩa vụ D) bên có quyền đồng ý Bên có quyền việc thực nghĩa vụ dân sự? B) nhiều chủ thể Bên có nghĩa vụ dân B) nhiều chủ thể C Căn phát sinh nghĩa vụ dân A) từ hợp đồng dân sự; hành vi pháp lý đơn phương, thực công việc ủy quyền; chiếm hữu sử dụng tài sản lợi tài sản pháp luật; gây thiệt hại hành vi trái pháp luật; khác pháp luật quy định Công việ c là đối tượng củ a hợ p đồ ng dị ch vụ phả i là C) cá c bên thỏa thuận phải có khả thự c hiệ n, không vi phạm điề u cấ m củ a pháp luật, trá i đạo đứ c xã hội Chậm tiếp nhận việc thực nghĩa vụ dân A) đến thời hạn thực nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ thực theo thoả thuận bên có quyền không tiếp nhận việc thực nghĩa vụ Chậm thực nghĩa vụ dân D) nghĩa vụ chưa thực thực phần thời hạn thực nghĩa vụ hết Chủ tà i sả n phả i bồi thườ ng thiệ t hại trườ ng hợp tà i sả n gây thiệt hại và C) chủ tà i sản có lỗ i việ c quản lý tà i sản trừ pháp luậ t có quy đị nh khá c Đ Đạo đức xã hội gì? D) Những chuẩn mực ứng xử chung người với người đời sống xã hội, cộng đồng thừa nhận tôn trọng Đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt trường hợp sau đây? D) Bên nhận đề nghị trả lời không chấp nhận Đề nghị giao kết hợp đồng gì? B) Việc thể rõ ý định giao kết hợp đồng chịu ràng buộc đề nghị bên đề nghị bên xác định cụ thể Đe dọa giao dịch C) hành vi cố ý bên người thứ ba làm cho bên buộc phải thực giao dịch nhằm tránh thiệt hại tính mạng, sức khoẻ, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản cha, mẹ, vợ, chồng, Đất dùng để bảo đảm thực nghĩa vụ dân theo quy định B) phải theo quy định Bộ luật Dân năm 2005 pháp luật đất đai Địa điểm giao kết hợp đồng dân A) bên thoả thuận Địa điểm thực nghĩa vụ dân C) bên thỏa thuận Đối tượng nghĩa vụ dân C) tài sản, công việc phải thực không thực Đối tượng nghĩa vụ dân hiểu C) tài sản giao dịch được, công việc thực mà pháp luật không cấm, không trái đạo đức xã hội K Khi bên đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng, có nêu điều kiện sửa đổi đề nghị coi A) người đưa đề nghị Khi bên đề nghị thay đổi nội dung đề nghị giao kết hợp đồng đề nghị coi A) đề nghị Khẳng định sau KHÔNG nói hợp đồng dân sự? B) Hợp đồng dân sự không thỏa thuận bên việc xác lập quyền, nghĩa vụ dân G Giá trị thiệ t hại phả i bồi thườ ng C) thiệ t hạ i thự c tế hoặc cá c bên thỏa thuận Một nguyên tắc giao kết hợp đồng dân A) tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực thẳng H Hợp đồ ng bả o hiể m là A) hợp đồng có đố i tượng là công việ c Hợp đồng dân xem giao kết nào? D) Khi hết thời hạn trả lời mà bên nhận đề nghị im lặng, có thoả thuận im lặng trả lời chấp nhận giao kết Hợp đồ ng tặ ng cho là hợ p đồ ng A) chuyển giao quyề n sở hữ u tà i sản Hợp đồ ng thuê khoá n là gì? A) Là một dạng củ a hợp đồng thuê tài sản Hợp đồng có điều kiện gì? C) Hợp đồng mà việc thực phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi chấm dứt kiện định Hợp đồng song vụ gì? B) Hợp đồng mà bên có nghĩa vụ Hợp đồng gì? C) Hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ Hợp đồng lợi ích người thứ ba gì? B) Hợp đồng mà bên giao kết hợp đồng phải thực nghĩa vụ người thứ ba hưởng lợi ích từ việc thực nghĩa vụ Hợp đồng dân có đối tượng công việc bao gồm loại hợp đồng? D) Sáu loại hợp đồng Hợp đồng theo mẫu gì? D) Hợp đồng gồm điều khoản bên đưa theo mẫu để bên trả lời thời gian hợp lý Hợp đồng phụ gì? A) Hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng Hợp đồng dân vô hiệu B) bên xác lập giao dịch dân cách giả tạo nhằm che giấu giao dịch khác Hợp đồng đơn vụ gì? D) Hợp đồng mà bên có nghĩa vụ Hợp đồng giao kết hợp pháp có hiệu lực nào? A) Từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác pháp luật có quy định khác Hợp đồng dân giao kết vào thời điểm nào? D) Bên đề nghị nhận trả lời chấp nhận giao kết Hoãn nghĩa vụ dân quy định đầy đủ nào? C) phải bồi thường thiệt hại phát sinh, trừ trường hợp có thoả thuận khác nguyên nhân khách quan thông báo Hình thức hợp đồng dân thể bằng: D) lời nói, văn hành vi cụ thể, pháp luật không quy định loại hợp đồng phải giao kết hình thức định L Lừa dối giao dịch B) hành vi cố ý bên người thứ ba nhằm làm cho bên hiểu sai lệch chủ thể, tính chất đối tượng nội dung giao dịch dân nên xác lập giao dịch M Miễn trá ch nhiệ m bồ i thườ ng thiệt hạ i khi: B) ngườ i bị thiệ t hạ i miễ n cho người gây thiệ t hạ i Một nguyên tắc giao kết hợp đồng dân D) Tự giao kết hợp đồng không trái pháp luật, đạo đức xã hội Một tài sản dùng để bảo đảm thực nhiều nghĩa vụ dân nếu: A) có giá trị thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn tổng giá trị nghĩa vụ bảo đảm, trừ trường hợp có thoả thuận khác pháp luật có quy định khác N Nếu bên đề nghị không ấn định đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ khi: A) bên đề nghị nhận đề nghị Nếu đối tượng nghĩa vụ dân bất động sản địa điểm thực D) nơi cư trú trụ sở bên có quyền Nếu thoả thuận địa điểm giao kết hợp đồng dân địa điểm giao kết hợp đồng dân đâu? A) Là nơi cư trú cá nhân trụ sở pháp nhân đưa đề nghị giao kết hợp đồng Nếu thỏa thuận địa điểm thực nghĩa vụ dân đối tượng bất động sản xác định A) nơi có bất động sản Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cá nhân từ 15 đến chưa đủ 18 tuổi tính nào? C) Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại phải bồi thường tài sản mình; không đủ tài sản để bồi thường cha, mẹ phải bồi thường phần thiếu tài sản Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cá nhân chia thành trường hợp? C) Nhà cử a, công trình xây dự ng khá c mà gây thiệ t hạ i thì: B) chủ sở hữ u, ngườ i chiế m hữ u hợp pháp có trá ch nhiệ m bồi thường Nguyên tắc bồi thường thiệt hại nào? A) Thiệt hại phải bồi thường toàn kịp thời Người cho thuê tà i sản hợ p đồ ng thuê tà i sản là D) chủ sở hữ u hoặc người được chủ sở hữ u ủ y quyền đáp ứng cá c điề u kiệ n pháp luật quy định Người gây thiệt hại giảm mức bồi thường không trường hợp nào? B) Có, lỗi cố ý mà gây thiệt hại lớn so với khả kinh tế trước mắt lâu dài Người xâm phạm sức khoẻ người khác việc phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật phải bồi thường khoản tiền khác để bù đắp tổn thất tinh thần mà người gánh chịu Mức bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần tính nào? A) Do bên thoả thuận; không thoả thuận mức tối đa không ba mươi tháng lương tối thiểu Nhà nước quy định Người đượ c bồ i thường thiệ t hại D) sẽ được xác đị nh theo quy đị nh pháp luậ t tù y theo từ ng trường hợp bị thiệ t hạ i Người gây thiệt hại bị say rượu lúc thực hiện hành vi gây thiệt hại thì: C) về nguyên tắc phải phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại trừ pháp luật có quy định khác Người gây thiệt hạ i D) có trá ch nhiệ m bồ i thưởng thiệ t hạ i dựa điề u kiệ n pháp luậ t quy đị nh Nghĩa vụ thỏa thuận nhằm thực biện pháp bảo đảm C) kể nghĩa vụ tại, nghĩa vụ tương lai nghĩa vụ có điều kiện Nghĩa vụ dân đảm bảo phần toàn A) theo thỏa thuận quy định pháp luật Nghĩa vụ dân A) việc bên có nghĩa vụ phải chuyển giao vật, quyền, trả tiền giấy tờ có giá, có không thực công việc định lợi ích bên có quyền Nghĩa vụ coi hoàn thành thời hạn A) bên có nghĩa vụ tự ý thực nghĩa vụ trước thời hạn bên có quyền chấp nhận việc thực nghĩa vụ Nguyên tắc thực nghĩa vụ dân A) trung thực, hợp tác, cam kết, không trái pháp luật đạo đức xã hội Nguồn gốc phát sinh nghĩa vụ B) từ nghĩa vụ quy định hợp đồng nghĩa vụ hợp đồng T Tài sả n trao đổ i hợ p đồ ng trao đổi tài sả n là: D) tà i sản cá c chủ thể thỏa thuận và tuân theo quy đị nh củ a pháp luật Tài sả n là đố i tượ ng củ a hợ p đồ ng mua bá n phải là D) tà i sản được phép lưu thông và không có tranh chấp về quyề n sở hữ u Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực xác định nào? A) Do bên đề nghị ấn định Thời hạn thực nghĩa vụ dân B) bên thoả thuận theo quy định pháp luật Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại bao nhiêm năm kể từ ngày quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác bị xâm phạm? C) hai năm Trá ch nhiệ m bồi thườ ng thiệ t hại sú c vật gây là : A) trá ch nhiệ m vậ t chất Trường hợp coi nhận đề nghị giao kết hợp đồng? D) Đề nghị chuyển đến nơi cư trú, bên đề nghị cá nhân; chuyển đến trụ sở, bên đề nghị pháp nhân Trong trường hợp người bị thiệt hại tính mạng, sức khoẻ bị chết người mà người có nghĩa vụ cấp dưỡng sống (là người chưa thành niên người thành thai người chết sống sau sinh ra) A) hưởng tiền cấp dưỡng đủ mười tám tuổi, trừ trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tham gia lao động có thu nhập đủ nuôi sống thân Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải thể văn có công chứng chứng thực, phải đăng ký xin phép D) phải tuân theo quy định Trong trường hợp đề nghị giao kết hợp đồng có nêu rõ thời hạn trả lời, bên đề nghị lại giao kết hợp đồng với người thứ ba thời hạn chờ bên đề nghị trả lời bồi thường thiệt hại cho bên đề nghị mà A) không giao kết hợp đồng thiệt hại phát sinh Trong trường hợp thoả thuận pháp luật không quy định phạm vi bảo đảm nghĩa vụ dân B) nghĩa vụ coi bảo đảm toàn bộ, kể nghĩa vụ trả lãi bồi thường thiệt hại Trong trường hợp phải xử lý tài sản để thực nghĩa vụ đến hạn nghĩa vụ khác chưa đến hạn coi là: D) đến hạn tất bên nhận bảo đảm tham gia xử lý tài sản Trong trường hợp tài sản bảo đảm thực nhiều nghĩa vụ lần bảo đảm B) phải lập thành văn Trong trường hợp tài sản bảo đảm thực nhiều nghĩa vụ bên bảo đảm cần A) Phải thông báo cho bên nhận bảo đảm sau biết việc tài sản bảo đảm dùng để bảo đảm thực nghĩa vụ khác Trong trường hợp người bị thiệt hại tính mạng, sức khoẻ bị chết người mà người có nghĩa vụ cấp dưỡng sống (là người thành niên khả lao động) D) hưởng tiền cấp dưỡng chết Trong trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng thực quyền huỷ bỏ đề nghị nêu rõ quyền đề nghị B) phải thông báo cho bên đề nghị thông báo có hiệu lực bên đề nghị nhận thông báo trước bên đề nghị trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng V Vật bảo đảm thực nghĩa vụ dân D) phải thuộc quyền sở hữu bên bảo đảm phép giao dịch Vật hình thành tương lai B) động sản, bất động sản thuộc sở hữu bên bảo đảm sau thời điểm nghĩa vụ xác lập giao dịch bảo đảm giao kết Vật dùng để bảo đảm thực nghĩa vụ dân xác định nào? C) vật có hình thành tương lai 10 Việc đăng ký giao dịch bảo đảm nhằm mục đích gì? D) Là điều kiện để giao dịch bảo đảm có hiệu lực trường hợp pháp luật có quy định Q Quyền tài sản dùng để bảo đảm thực nghĩa vụ dân bao gồm quyền nào? A) Các quyền tài sản thuộc sở hữu bên bảo đảm, quyền sử dụng đất quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên dùng để bảo đảm Quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên dùng để bảo đảm thực nghĩa vụ dân theo quy định nào? C) Phải theo quy định Bộ luật Dân năm 2005 pháp luật tài nguyên P Phạm vi bảo đảm thực nghĩa vụ dân A) bảo đảm phần toàn theo thoả thuận R Rút lại thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng có thực không? C) Có thể thực thông báo đến trước với thời điểm bên đề nghị nhận trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng 11 ... bên người thứ ba làm cho bên buộc phải thực giao dịch nhằm tránh thiệt hại tính mạng, sức khoẻ, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản cha, mẹ, vợ, chồng, Đất dùng để bảo đảm thực nghĩa vụ dân theo... nhân, pháp nhân, chủ thể khác bị xâm phạm? C) hai năm Trá ch nhiệ m bồi thườ ng thiệ t hại su c vật gây là : A) trá ch nhiệ m vậ t chất Trường hợp coi nhận đề nghị giao kết hợp đồng?
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn Luật dân sự 2_LAW206 hệ topica, Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn Luật dân sự 2_LAW206 hệ topica, Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn Luật dân sự 2_LAW206 hệ topica

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay