CÂU ĐẢO NGỮ TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT

211 132 0
  • Loading ...
1/211 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 10:39

B GIO DC V O TO I HC HU TRNG I HC KHOA HC - PHM TH H CU O NG TING ANH V TING VIT LUN N TIN S NGễN NG HC HU - 2017 B GIO DC V O TO I HC HU TRNG I HC KHOA HC PHM TH H CU O NG TING ANH V TING VIT Chuyờn ngnh: Ngụn ng hoc Mó s: 62 22 02 40 LUN N TIN S NGễN NG HC NGI HNG DN KHOA HC: PGS TS Trần Văn Phớc PGS TS Trơng Thị Nhàn HU - 2017 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy la cụng trinh nghiờn cu cua riờng tụi Cac sụ liờu luõn an la trung thc Nhng kờt luõn khoa hoc cua luõn an cha c cụng bụ bõt ki cụng trinh nao khac TAC GIA LUN AN Pham Thi H i KY HIU VIT TT DUNG TRONG LUN N BNT BH BN CC CN CT CTCT CTT CTT gT N NgT NT T GT KhiT HHT HT HTg LT NT PN PNT QT QT: hh QT: hv QT: pn QT: qh QT: tt QT: vc t ttb ThT ThN TN TNT TrN TT TTCC T VN = Bi ụng nhõt thờ = Biờu hiờn = Bụ ng = Chu canh = Chu ng = Cam thờ = Cõu trỳc Chuyờn tac = Cõu trỳc thuyờt = Cõu trỳc Thc = ng thờ = ng = ich ngụn thờ = ụng nhõt thờ = ich thờ = Gia tri = Khiờn thờ = Hiờn hu thờ = Hanh thờ = Hiờn tng = Li thờ = Ngụn thờ = Phu ng = Phat ngụn thờ = Qua trinh = Qua trinh hiờn hu = Qua trinh hanh vi = Qua trinh phat ngụn = Qua trinh quan hờ = Qua trinh tinh thõn = Qua trinh võt chõt = tac ụng = tiờu t bi ụng = Thuục tinh = Thuyờt ng = Tõn ng = Tiờp ngụn thờ = Trng ng = Tiờp thờ = Thuục tinh chu canh = ng thờ = Vi ng ii THUT NG ANH VIT active active voice actor adjunct ascriptive aspect attribute attributor behaver behaviour behavioural process beneficiary carrier causative process circumstance circumstantial relation clause complement constituency constituent structure context declarative declarative mood discourse effective exclamative existent existential process experiential fact finite function given goal guise identified identifier imperative mood information focus intensive interactive process interpersonal interrogative mood location chu ụng dng chu ụng hanh thờ phu ng qui gan thờ thuục tinh to thuục tinh thờ ng thờ hanh vi, ng x qua trinh hanh vi li thờ ng thờ qua trinh gõy khiờn chu canh quan hờ chu canh cỳ bụ ng tụ cõu trỳc tụ ngụn canh tuyờn bụ thc tuyờn bụ ngụn ban tac ụng cam than hiờn hu thờ qua trinh hiờn hu kinh nghiờm thc tờ hu inh chc nng (thụng tin) cu ich thờ (chu canh) ụi lụt bi ụng nhõt thờ ụng nhõt thờ thc cõu khiờn tiờu iờm thụng tin sõu qua trinh tng tac liờn nhõn thc nghi võn inh vi iii marked material process mental process modality modifier mood mood structure new patient possessor predicator process projection range receiver recipient relational process residue rheme sayer sensor target theme token transitivity transitivity system unmarked value verbal verbal process verbiage c anh dõu qua trinh võt chõt qua trinh tinh thõn tinh thai bụ tụ thc cõu trỳc thc (thụng tin) mi ke chiu ng s hu thờ vi ng qua trinh phong chiờu cng vc tiờp ngụn thờ tiờp thờ qua trinh quan hờ phõn d thuyờt ng phat ngụn thờ cam thờ ich ngụn thờ ng biờu hiờn chuyờn tac hờ thụng chuyờn tac khụng anh dõu gia tri ụng t, hu ngụn, phat ngụn qua trinh phat ngụn ngụn thờ iv MC LC M U 1 Ly chon tai ụi tng va phm vi nghiờn cu Muc ich va nhiờm vu nghiờn cu Ng liờu nghiờn cu Phng phap nghiờn cu ong gop cua luõn an Cõu trỳc cua luõn an .5 CHNG TễNG QUAN NGHIấN CU VN CU AO NG TING ANH V TING VIT V C S LY THUYT CUA LUN AN .6 1.1 Tụng quan nghiờn cu võn ao ng tiờng Anh va tiờng Viờt 1.1.1 Tinh hinh nghiờn cu trờn thờ gii 1.2 C s li thuyờt liờn quan ờn luõn an .14 1.2.1 Thanh phõn cõu .14 1.2.2 Trõt t t 19 1.2.3 Mụ hinh cõu 24 1.2.4 Cõu theo quan iờm ng phap chc nng hờ thụng .25 1.2.5 Cõu ao ng theo quan iờm ng phap chc nng hờ thụng .48 CHNG 2: 55 CU AO NG TING ANH 55 Dõn nhõp 55 2.1 Kiờu 1: Nhõn mnh nhm ụi lõp tham tụ ao lam phõn anh dõu cõu co phõn cõu ao khụng co yờu tụ phu tr 55 2.1.1 Khng inh s nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua tham tụ ao cac qua trinh.55 2.1.2 Phu inh s nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua cac tham tụ cac qua trinh 64 2.1.3 Nghi võn s nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua cac tham tụ cac qua trinh 68 2.1.4 Cam than s nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua cac tham tụ cac qua trinh .70 70 2.2 Kiờu 2: Nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua cac tham tụ ao cõu bi ụng co yờu tụ phu tr 71 2.2.1 Khng inh s nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua cac tham tụ ao cõu bi ụng co yờu tụ phu tr .71 2.2.2 Phu inh s nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua cac tham tụ ao cõu bi ụng co yờu tụ phu tr 75 2.3 Kiờu 3: Nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua tham tụ ao thuục qua trinh hiờn hu cõu tụn ti co phõn ao v phia sau .76 2.3.1 Khng inh s nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua tham tụ ao thuục qua trinh hiờn hu cõu tụn ti co phõn ao v phia sau 76 2.3.2 Phu inh s nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua tham tụ ao thuục qua trinh hiờn hu cõu tụn ti co phõn ao v phia sau 78 2.4 Kiờu 4: Nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua tham tụ ao cõu co phõn ao v phia trc 79 2.4.1 Khng inh s nhõn mnh tham tụ ao cac qua trinh 80 2.4.2 Phu inh s nhõn mnh tham tụ ao cac qua trinh 82 2.5 Kiờu 5: Nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua cac tham tụ ao co yờu tụ chờm xen phu tr (cõu trỳc cõu) .83 v 2.5.1 Khng inh s nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua cac tham tụ ao co yờu tụ chờm xen phu tr 83 2.5.2 Phu inh s nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua cac tham tụ ao co yờu tụ chờm xen phu tr .86 Tiờu kờt 87 CHNG 3: 88 CU AO NG TING VIT 88 Dõn nhõp 88 3.1 Kiờu 1: Nhõn mnh nhm ụi lõp tham tụ ao lam phõn anh dõu cõu co phõn cõu ao khụng co yờu tụ phu tr 88 3.1.1 Khng inh s nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua tham tụ ao cac qua trinh.88 3.1.2 Phu inh s nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua cac tham tụ ao cac qua trinh 97 3.1.3 Nghi võn s nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua tham tụ ao cac qua trinh 101 3.1.4 Cam than s nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua tham tụ ao .103 3.2 Kiờu 2: Nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua cac tham tụ ao cõu bi ụng co yờu tụ phu tr .103 3.2.1 Khng inh s nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua cac tham tụ ao cõu bi ụng co yờu tụ phu tr 104 3.2.2 Phu inh s nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua cac tham tụ ao cõu bi ụng co yờu tụ phu tr 109 3.3 Kiờu 3: Nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua cac tham tụ ao thuục qua trinh hiờn hu cõu tụn ti co phõn ao v phia sau 110 3.3.1 Khng inh s nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua tham tụ ao thuục qua trinh hiờn hu cõu tụn ti co phõn ao v phia sau 111 3.3.2 Phu inh s nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua tham tụ ao thuục qua trinh hiờn hu cõu tụn ti co phõn ao v phia sau 113 3.4 Kiờu 4: Nhõn mnh chu anh dõu biờu hiờn qua tham tụ ao cõu trỳc cõu co phõn ao v phia trc 114 3.4.1 Khng inh s nhõn mnh tham tụ ao cac qua trinh 115 3.4.2 Phu inh s nhõn mnh tham tụ ao qua trinh võt chõt .116 3.5 Kiờu 5: Nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua cac tham tụ ao co yờu tụ chờm xen phu tr (cõu trỳc cõu) 116 3.5.1 Khng inh s nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua cac tham tụ ao co yờu tụ chờm xen phu tr 117 Tiờu kờt 119 CHNG 4: 121 SO SANH CU AO NG TING ANH V TING VIT 121 Dõn nhõp .121 4.1 Bang thụng kờ sụ liờu 121 4.2 Nhng biờu hiờn tng ụng 122 4.2.1 Kiờu 1: Nhõn mnh nhm ụi lõp tham tụ ao lam anh dõu cõu co phõn cõu ao khụng co yờu tụ phu tr 122 4.2.2 Kiờu 2: Nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua cac tham tụ ao cõu bi ụng co yờu tụ phu tr .127 4.2.3 Kiờu 3: Nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua cac tham tụ ao thuục qua trinh hiờn hu cõu tụn ti co phõn ao v phia sau 128 4.2.4 Kiờu 4: Nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua cac tham tụ ao cõu trỳc cõu co phõn ao v phia trc 129 vi 4.2.5 Kiờu 5: Nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua tham tụ ao co yờu tụ chờm xen phu tr (cõu trỳc cõu) 129 Biờu hiờn nhng iờm di biờt 130 4.3.1 Kiờu 1: Nhõn mnh nhm ụi lõp tham tụ ao lam anh dõu cõu co phõn ao khụng co yờu tụ phu tr 130 4.3.2 Kiờu 2: Nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua cac tham tụ ao cõu bi ụng co yờu tụ phu tr .135 4.3.3 Kiờu 3: Nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua cac tham tụ ao thuục qua trinh hiờn hu cõu tụn ti co phõn ao v phia sau 136 4.3.4 Kiờu 4: Nhõn mnh anh dõu biờu hiờn qua cac tham tụ ao cõu trỳc cõu co phõn ao v phia trc 138 Tiờu kờt 142 KT LUN 144 TI LIU THAM KHAO .148 vii DANH MC CC BNG, BIU Bang 4.1 Bang tụng hp cac kiờu cõu ao ng tụng quat tiờng Anh 121 va tiờng Viờt 121 viii 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 - Dung mụi gi thờ? - Giun, vi nc bt - Kiờn ỏp uờ oi - Cha c nao a? - , cõu m cõu y m - Kiờn lm bm - Nghe núi anh sp c Bc hc phi khụng? - Can hi - , - Kiờn ỏp Cụ cụ chụng tay nhm dõy õp vo mt cụ l chic bc trũn mu xỏm Cụ kh kờu lờn: "Tri, boc iu!" - Khụng, ng núi võy, Kiờn? Tụi noi võy la noi thc tinh ch co y gi õu Tụi s t cu lõy minh Chi thờ thụi Nghe tao, binh tõm i Tao s kin miờng, s khụng biờt - Ba lụ tụi ộm sn rng ri - Khụng Tụi i Thng hay thua, kờt thỳc mau hay kờt thỳc chõm, vi tụi chng ngha lý gỡ na cho tụi i! - Can nc lờn - Ca i i anh nhau, thỳ nhõt, tụi cha thõy cai tro la co gi vinh Nhng hy vong nờn võn chiu ng V quờ, cng khn nn, tụi bit Ngi ta chng cho sụng õu Nhng mõy ờm va rụi tụi toan mờ thõy me tụi goi tụi - Ai, ng li? - Kiờn thột v bc nộ sang bờn, lờn sỳng - Khn kh rụi, khn kh rụi õy ! - Kiờn rờn lờn - Rụi Cha thõy tm dng gi - Tm dng õy ny! - Kiờn núi, ch xung nn nh tm - õu rụi? H õu, ba cụ gỏi y? - Kiờn hi, giong cc k ụn tụn Vỡ m ti my li cm thự chỳng tao h? - Khụng cõn sõu lm õu Nm ch cú ng õu m lo - Kiờn khuyờn - cụt rụng cho u chụ khụng li thoi chõn thoi tay Pao i xuụng chõu theo Viờt Minh sau thoat tay bon L, Seo Cõu va lu so quỏn Pha Linh Ba nm qua, chng lỳc no Pao nguụi thng cha, khụng lo cho em Pựa - Xin anh tha cho em - Thng ngy lm rm ễng Diờu lõn mo ờn hn hai tiờng ụng hụ mi xuụng c ờn chõn nỳi.Thõt cha bao gi ụng li vt v v mt n th - Chỳng my mun chờt, tao chiu Tao s lõn lt gi thõn chờt cho tng thng chỳng my! Chỳng my s 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 17 209 210 211 212 213 214 215 216 217 217 219 220 221 B 71 cõu 222 223 224 225 226 c nhỡn mỏu lõn cui cho ó thốm? - Anh núi, ci gn lựi cht hóm v nc phỏt mt - Cõm? - Anh gm lờn, va thụ bo gi hong tiờu liờn vao sat miờng C Thỏng ny ó cy õu ch? - Nờu thờ t bo quõn lc h sang tờn - Kiờn ma mai Hỡnh nh me v ch chm súc anh t lỳc mờ man ờn lỳc lnh vờt thng anh khụng thờ quờn c nhng th trc tụi gi v, chc cõu tiờp c ca rụi la th th nhõt va th ba, co l cõu xem lõy lam buụn lm thi phai s o tụi cung biờt lụi, ang l ngi i phai yờn ui ke bng nhng cõu vui ve, ch tụi li kờ nụi long thng nh chụng con, cho cõu phai phin, thõt bõy gi tụi lõy lam hụi hõn qua Ngi th ba, tc la ụng quan lụ Chc ny, ch cú tnh ny mi t ễng a ụt hờt toan bụ kho tang bau võt cua suụt cuục i khụng ngng v va v ụt sch khụng bc nao cai ờm ụng cam thõy thõn chờt giuc gia iu y phi lõu sau Kiờn mi bit H! Hn cha ti! Hay l hn khụng ti? - Ph-rụ-pụng nghi, bi ri Mt bờn l hng dng chy dn xung bói cỏt Tiờng chim ho mi thung lung rụ lờn m mụt mi Pao thoang nh ti chim mục Di lờn anh nhng khong khc him hoi cua i ngi Cụng viờc mờt mi qua i cay Thờ ma lng mụi thang, chi ven ven co hai chuc ụng Ngi hiu trng c l mt ngi anh h Th Anh ngi nha noi rng no mi, kiờu gia inh, c lờp, la anh a lam mụt lụi "cụ iờn" ep li, ch nờu theo giong "ta chõn" thi phai noi rng no xõu va cung khụng co ch ta na! ụi giy y, chng bit c mua t nh my niờn, ờn bõy gi, ong li la lõn th bụn, ma no võn hoan khụng Ma bui võn bay ti ta, hinh nh bong tụi khp ni dụn li quang phụ hep Trờn hố t ỏt v nhp nhỏp bựn, khụng mt búng ngi qua li Kiu 2: Nhn manh anh du biu hin qua cac tham t o cõu bi ụng cú yu t ph tr Khu i liờn khụng c tip n, nh lot n cui cựng ri im ming Trong cai buụn cua ờm en phụ anh nh thy c cm thụng, ni bun riờng dng nh du i nú b u c Mt b khỏc m t, lm bựn qung lờn tm vỏch cnh mt cỏi ỏo ma vi bt mu lỏ cõy Mỏy bay hỳ chúi úc 17 12 17 17 14 14 17 11 22 11 14 15 (t l 14.2 %) 17 17 22 17 17 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 Quanh nh trng hoa oang! Viờn n nụ chỳc xung t Tiờng sỳng nụ tip sau lon x p vo lũng hang Nhng vũ ru vi dn Cỏi chừng tre t trờn bói c ngp, lun xung ln ln Ngi ta kờ rng sang sm hụm sau ụng cõm õu mụt toan quõn anh dụn binh Phap Kộp, tt c binh s ụn u b gớt sch Mt ý tng l v cú thờ c ln giú lựa dc ph bc mnh lờn nh mt cỏnh bum nột mt anh nh thờ b phỏ ra, va tờ di, toan thõn anh c hụ muụn sup xuụng My chộn ru cựng nõng Nhng cỏi õu cựng nga n nụ liờn hi, xiờn nhng ng chộo an ri rớt Rng nú b sõu cn Y li c nghe nhng li c a cua b ngoi y nguyn rua bn k ho b mỡnh b ỏnh Tiờng hỏt l lng bay trờn mt sụng Kiờn oc i oc li T th run lt pht, nhoa mt anh Ba o vờ binh chi lm c cai xac Cỏi xỏc l loột, m o nh xỏc nhỏi b dũng l xụ lờn mt bói lau ly la Trong nha, cn nha nh ba gian xinh xn, mai lụ ụ, thm ngat hng huờ rng, ụ c võn nguyờn ven, ngn np Mt cun sỏch c d Ca buụng tm khụng phi ang m m l b git tung bn l, nm vt ỳp di t Mt b quõn phuc n bng vi phin cựng mt tm khn tm thờu hoa vt trờn dõy khỏch b vt nghiờng Cõu thang nghin rng ken kột toa ny hụi ờm b nhiu mnh bom, thnh v núc thung toỏc ra, nhiu bao ti b xộ rỏch, go vng y sn Mt b bn ốn sch bong c t gia sn Sau L la A Sinh va hai anh dõn quõn cp sỳng, eo tu va Tay khụng b trúi, mt L khụng l mt nột s st, trỏi li cũn cõng cõng cỏi tay, cỏi chõn b cn ngp rng, ng mỏu 17 11 11 26 26 23 11 17 11 11 11 11 9 23 17 17 17 17 17 17 17 17 11 11 11 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 Lat sau, nhng chm dự n, to phỡnh, lng l C khu rng bờn sụng Chy bng hong thc dy Mt ngn ốn dõu khờu to ngn ốn in sỏng l m My gúi lp xng v giũ cng bờn Cỏc ụ cỳng nghốo nn bng by l trc mt hai ngi Nn nh c tri thm mu tro nht Ci go lm bng cõy g Nh lp r, tng t, ba gian hai chỏi my thỳng go trng xp chng lờn bờn ci gió go Chiờc diu vt ln lúc Ni chui trng cuc by trờn a sn Cuc chiờn cú v nh b vựi lp biờn mờnh mụng mự mt ma Ch nm tri nhng giỏt l ụ co phu bờn trờn mụt lt c My lam ờm Ba tng ỏ kờ lờn thnh mt chic bp gúc lu Hõu hờt cỏc phũng u khúa trỏi Nhng hng ch vit trờn ca Lat sau, cn gac a õy ngi Mt b bn ốn sch bong c t gia sn Lớnh dừng, cai, i c u b L gi vo lớnh Vn phũng tnh u t trờn lng mt qu i hn chuc nga ó buc sn nng th rm rch cung cng mt cỳn en b xớch vo mt cỏi tai cho to Chuyn riờng c chen vo gia lỳc ny? Nha y b khụng khớ lm se li, kt nờn thnh nhng keo quyn cht ly bựi c g nhng bui c b nhụ ó hộo r kộo v khu mỏy tut Mụt thi gian sau, Thnh "con" b git Cn nh ln nho C tay, õu, bp chõn b dõy chúi xit li Qung b n ngó trờn ng ng chin, toan i ụi ang bng qua vung rng le di ụi 300 ap sat bon My ang t trc thng ụ xuụng 11 11 10 20 15 15 25 23 23 23 23 23 17 17 17 17 11 11 11 11 11 11 26 10 17 11 13 17 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 C 193 cõu 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 Ca m hộ Vng trng b mõy nut Anh ngó dp xung õt Gio tung t nhng ụng tro than Khu nh gch tng vụi v toỏc v l ch vt n mt ca toa hộ m, mõy ngi t trờn toa nhay xuụng, quõn ao xục xờch nhụm nhoai, khụng rừ linh hay dõn, õu toc rụi bu Hai cỏnh ca s xanh nh bờn m tht mỡnh va b cun vo, va b õy ra, ng ngoai ria mụt vong xoay cang lỳc tục ụ va s ụn cang tng ốn thp bng m ln sỏng trng gian gia Mõm c chia thnh hai nhúm tc khc anh b ng i cho rỡa Mựi hụi hỏm pha ca ng ph b cm giỏc nng lờn thnh mựi thi ễng ó b chỳng bt vo mt ờm ti tri ti mt a iờm thuc ngoi ụ Praha Kiu 3: Nhn manh anh du biu hin qua cac tham t o thuục qua trỡnh hin hu cõu tụn tai cú thnh phõn o vờ phớa sau ve ve ting khốn, p p ting sỏo, sc s buụi ch cũn õu Phớa nam th xó m m mt dõy bom nụ ting mỏy bay rn rn trờn nhng trin nỳi võy quanh bp bựng nhng ỏm la dng tri cua bn ph Ngoi sõn ngụn ngang hũm xiờng, bao ti, ba lụ, mỏy ch, mỏy in thoi Bui sỏng ụng xao xỏc hi sng lnh Trờn tng treo bc tranh thm dt hai nga ang õu ym ng sau ngụi nh cú hai cõy nhi gai lỏ , th cõy mc hoang ch dựng lm cui Phớa trc mt tụi cũn bit bao iu bt ng ch i Trc sõn cụng ng cht nớch ngi khụng cũn chỳt no v tiờu iu nhp nhỏp mt th t mi au Sau chiờn tranh, t mt trõn tr v trờn chuyờn tu Thng Nht ụng cht lớnh gii ng, ờm cuụi cung cua hanh trinh Kiờn hõu nh khụng ngu Cú ting hũn ỏ nộm, ting ngi xu xu xua uụi v ting rớt bi rm 17 17 11 11 17 11 12 11 11 17 17 17 (t l 38.6 %) 11 11 11 11 11 23 23 23 23 17 23 17 11 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 Quõy quõn quanh õy dõn lng, dõn ph, c gi, em nh v cỏc thiu n xinh ti Trong búng ti m o, cú cỏi gỡ ú ng nguy ri bt lờn mt ging núi tr trung v gai gúc ú cú ba ngn khúi bc lờn, mt chic mỏy bay ang ln vố vố Ngang sn nỳi l nh my cỏi ỏo en cú nhng búng in lp lũe chiu xanh Ngoi ph ó hin lờn nhng thõn hỡnh nhn nheo gy khng cú ting chõn gim so sc lờn ng v lc phớa sau T mộ trỏi ca õu nh kho nhụ mt búng ngi thp lựn, cỏi ỏo cỏnh trng ht vt phớa trc Trong ký c ca ụng cha h cú ting rỳ no tng t th ny trờn y y nhng cỏnh mi t ri Gõn khut sau cng kim soỏt ụng nght ngi cú ting lao xao Khụng cú ting tr li khu tri tng gia ca huyn i 67 ó nhiu nm b b quờn trờn b thỏc nc y ch cú mi ba cụ gỏi, chi ba cụ ma thụi ang sụng va ang hang ờm ch i, mong ngong bc chõn ngi lai vang gúc cú hai xụ nha Trờn khỳc ng ray phu cú mt toa tu hng b b ch v búng ti Trờn mt cỏnh ca bụng hoa y in nguyờn mt vt bựn mỏu hn rừ nhng khc hỡnh rng kh cua gút giy cao su gim i lờn trc mt anh hin hỡnh nhng búng ma mu lc, lt i khụng tiờng ụng, di chuyờn ờm ru di tan rng, lng lng vt qua suụi, xuõt k bõt y õp vao khu tri Trong xe dn dn ch cũn Kiờn thc cựng ngi lỏi ni bói gianh tiờp giỏp rng le, hin thoỏng lờn ch tớch tc mt búng ma rỏch bm, uyờn chuyờn v huyn bớ, lt ngang lung ỏnh sỏng ri mt hỳt i vi mỏi túc en di xừa bay C di moc õy trờn nhng lụi i Trờn nhng cnh cao chút vút ung a nhng trỏi chớn di n phõn na Ngay lõp tc hin lờn trc mt Kiờn nh ga Thanh Húa ngy y sau trn ma bom, ang cun cun chỏy Gia bin mõy mự trựng trựng thoỏng m mt vựng sỏng m Phớa xa xm cũn bao nhiờu xuõn v nm thỏng na Trong chiờc phong bỡ nm di khe ca, cú lỏ th vi nhng dũng ngn, vụ cm nh mt bc in: 11 11 11 11 21 14 10 10 23 23 12 16 20 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 Xa xa, trờn mt hụ hin lờn mt ngụi xanh m cú v huyn o Bờn ng la ó thu nh v thp ngn xung ch cũn Kiờn vi Phng thc, ngi cnh Bõy gi õy ch cú ni bun, mờnh mang ni bun - nụi buụn c sụng sot, nụi buụn chiờn tranh - tran phu tõm hụn anh Trong quõn y vin, cú mt gó cụng binh b thng y ht Kiờn Trong lũng toa cũn vng chỳt búng ti, ỏnh sỏng di qua ke vỏn vch nhng chn song Chng cú c ting vng cú mt ging khờ c Trong lũng Pao cú chim hút, nú hút cựng by chim mi ngoi rng Ngoi sõn, cú hai búng ngi trờn ct treo hm xng ln ngoi cng cú búng mt ph n Phớa trc Pao cú búng mt ngi gỏi Rnh rnh trờn quõn ỏo hn cũn nguyờn nhng vt mỏu thõm en Phớa trỏi Pao cú ting chõn bc rỡnh rch M m ln sng c hin lờn ba nga th v ba búng ngi bc vi Cnh hn ch cũn cỏi gi bụng Ngang sn nỳi l nh my cỏi ỏo en Phớa trc h cú ting ỏ ln, ri bt lờn mt ting quỏt khe Phớa trc hai ngi cú nhng ting chõn bc dũ dm, ri ting mt ngi trai tr, khe khe cú ting mt ngi trai Hmụng Ngoi sõn, cú mt l choai choai kộo ti Trong nh cú ting mt ngi n ụng Trờn cao rng chố c ngng mt vt mõy trng c ngoi ca cú búng mt ph n cú ting ngi vộo von Trờn cỏi nn ỏ mi tụn cao lm buc núi, cú hai ngi Trong buụng Seo C, cú ting thột tht Bờn ng, cú ting kốn lỏ gi 17 17 17 17 17 17 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 Ngoi cng cú ting m khoỏ v lao xao ting ci Trong phũng khỏch ó by c cỳng Di sõn cú ting kờu tht cua Lun Trờn khuụn mt en nh ct nh chỏy, n hai ng rng trng nhn Gia mõm c, by mt g un hỡnh ụng Ló Vng Ngoi sõn ch cú chớn cõy g chũ Trc hai vt ỏnh sỏng ca ốn pha hin mt ngi ỏo tõy cc, m khỏch bt kớn tai, giy trng cao su hụm y cú ụng nght nhng khỏch kha bờn cnh mt cỏi lũ si y nhng cui v rc nhng la Trong ti hin ra, t t m m, mt dy mi cỏi bung Trờn cỏi t chố cú mt dóy ng voi Trờn sõp gu cú mt khay ốn Trờn bn ó cú sn my chai nc sui Vi-ten T ngoi ng nha cú mt cỏi ngừ gch i vo mt chỏi nh thng cút xung quanh, kờ ba chic bn n, va t lờn o mõy quyờn hoa bao, dm quyờn sach, ba cp bao nhõn dõn, Quõn ụi, Tin phong Trờn dóy ghờ hng nht, cú chng hai chc ngi Sau nh ụng Lng cú cỏi rng ngút na so Gia cú mt cõy mớt to, lỏ rm r, búng rp c khu Ngoi ng cú ting sua xụ xỏt Trờn bn n cú ting leng keng Sau nh cú ting gi lộo xộo Cú mt cỏi hang rng Phớa chõn tri xa xa cú ốn lm chm thnh vt di Trong nh thng lý ó by nm bn ốn Oc éin y nhng lo lng nh nhen Ngoi õu ngừ nh b phú Thu, cú mt cõy sung ln 11 12 12 26 26 26 21 21 21 21 21 21 21 16 14 14 14 24 24 24 20 20 13 8 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 T õu ngừ vo ờn nh, cũn nhng hai ln cụng gc cõy cú mt cỏi h y kớn ờm rng cú trm, nghỡn mt sỏng di t, trờn cõy Trong búng ti en ca lng H-ro cú nhiu ngi i i li li, lng xng, ri rớt lm Trong bờp cũn mt chỳt la than chõn nỳi ú cú sui Kụng-hoa, cú ting nớt mi khúc oe oe ú cú lng Kụng-hoa ngheo khụ ú mi cú ting n t-rng cua Ghớp, ting kốn ing-nam ho ln vi ting ph n hỏt ry Trờn cõu ú cú n t-lung cua Phỏp Di bung gu trng, cú nhiu ngi i li -Trong nỳi cú nhiu ng Cú ng tt i lờn nỳi cao cú ng xu i xung h sõu Trờn nột mt chng hin v bn khon Trờn chiờc bn mt y vt bõn ng sau nh cú mt ming t trng cõy ci, ngn vi bói c hoang cua tnh bng mt hng ro rõm bt thp Ngay trc nh gch trụng ra, cú mt cỏi sõn vuụng v hp, cú bờ nc ln Bờn cnh nhng chiờc chum ỏ y cú c nhng ia ỏ ln v chm cu ỏ nm la lit trờn tng treo rt nhiu u hu vi nhng chic sng s Trờn bõu tri xanh hin cu vng by sc Trờn mụi ng mt cỏi ci nhch mộp Tht nhiờn cú my ting sỳng nụ ong ong ng trc Trờn nh nỳi cú mt ngụi chựa ng sau mt ghnh ỏ li cú nhng m la nh hoa c hoa ci 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 15 15 25 25 25 22 22 22 22 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 Trong tụi khụng h cú hỡnh nh no cua thnh ph tụi hng sng, thõm chi tụi quờn mõt ca khuụn mt thõn yờu cua bụ me tụi Ngoi sõn cú my g mụ thúc bờn sụng cú ting hỏt mt bi rt l Trờn nột mt nú cha cú du vt cua lũng cm thự hay s au n, iu õy phai sau na mi co khụng cú du vt cua lũng lng hay s chỏn nn, iu õy cung phai sau na mi co Trong trớ úc non nt ca thng xut hin hỡnh nh m quan ti ch cũn mt b xng en nh mun, lp vai lua hụng cung khụng thõy na Trong quan ti y chố khụ, ln y rt nhiu trang sc quy giỏ Trờn si dõy thộp phi ỏo, cú ngn giú no rung khe Trờn mt nc lnh bnh xỏc ngi sp nga, xỏc muụng thỳ chỏy thui, trng sỡnh trụi ln vi cnh lỏ v nhng thõn cõy to nh b mnh phỏo bm phớa sau rng l m hai mm cao cua qu i c lp ỏnh du chớnh tõm thung lng Hai bờn ng t cỏc khe ngũi um tựm hi t mm mi lan ra, toan bụ khụng gian õt tri tinh lng mụt khụi lam chiu hoang vng Trờn dõy phi v trờn cp x lch lũng thũng nhng mnh gi rỏch nh c y cho ún anh bng s thm thng Di chõn cỏt m v lnh lp lũe nhng ngn ốn xanh om úm Khụng cú ting rỳ rớt cua trc thng Xa xa i bỏc õm õu ú phnh phnh ting trc thng Vng vng ting kng bỏo ng Sau cỏi yờn da, lung lng hai xõu di chim, yờng, qu, cỳ v mt g lụi Ngoi sõn, rn rch chõn ba nga 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 12 11 11 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 Trờn y, ngt nghờu mt ngn nờu, nh treo mt ụng trng vng thm Ngang sn nỳi l nh my cỏi ỏo en Phớa Can Ch S ự ự ting mỏy bay ln vũng, th dự Ngoi sõn ch rn rng ting b i hụ thờ dc Quanh bờp l nh ba bn cỏi búng Mt t rn rch ting chõn ngi Xa xa, xụn xao ting ngi quỏt trõu, uụi nga Trờn sõn ch, ngụn ngang my cỏi vỡ kốo, chc l sp dng li ch Trũn trũn nhng mt nong úng ỏnh mu ht ngụ vng, v trng xanh mu y di Gia nhng phỳt ngt tiờng bom n li xụn xao bao tin n tht thit Ngoi ca bng l nh my búng n ụng Trong tim thc sng ng mt ch Hoi p ngi, p nt õy rm rỡ cỏc bi x cn, bc h Trờn mt c ngụn ngang nha thm mu Di cỏi mn tri trin miờn nhng kinh ng ng s Trờn cỏi chiờu t dng dc mựi cụi cỳt Hai bờn b, trựng trựng ip ip nhng rng cõy hoc cao hoc thp, nhng mõu ng ờ, nhng ngn i cũn xoai xoi mỡnh nh vt khụng l trin miờn v gic ngu ờm khuya Chung quanh sinh phõn chi chớt nhng cõy thụng, xoan, ngụ ng, phi lao, mc hn lon nh mt cỏi rng Khp ngi rn rt nim sung sng Trờn khụng, vo ve n rui nhng Cnh chừng, nghi ngỳt mt ỏm khúi bay Ngoi cng, lch cch my ting gy p ct vỏch Trong õu M ang rp rn ting sỏo Trong tỳi xúc xỏch my ng trinh Trong gian phũng yờn lng phng pht cỏi khụng khớ cua mt s mt gỡ quan trng ng sau cụng ng m i ting ln kờu 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 26 26 21 21 16 14 24 24 13 15 23 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 Vng vng ting cuc kờu gi ngoi xa, mộ rng rỡ rm bờn i dũng sụng trụi Mờnh mang hng sc xuõn ti sỏng m su xao xuyn truyn lan theo súng h Thng tht mt ting chim kờu lờn Mờnh mụng mt Tõy Nguyờn tn ri rc ting kờu cu v ri rỏc nhng thõn hỡnh súng st Thp thoỏng nhng cỏi lng ang rp xung chy Chi vi ting hỏt ú Cú ting chõn nga rp rp phớa sau Lp lú dự xanh ụ cú ting sỳng nụ ong Hunh huch ting chõn chy Nhn nhỏo gúc ny, ng ngỏc gúc L nh nhng cỏi búng ngoi khung ca Nhõu nhõu trc mt Pao nhng cỏi mt thỳ d Lỏc ỏc bờn sn nỳi búng nhng cn nh lp lú sau lựm cõy Ngoi sõn, cú mt l choai choai kộo ti Loỏng thoỏng búng my ngi b i Cú mt búng ngi Bụm bp ting v tay sau Pao va núi xong Cú ting chõn nhiu ngi ang i ngc li Trờn sõn ch, ngụn ngang my cỏi vỡ kốo Cú ba ng mt thỏng Phớa chõn tri xa xa cú ốn lm chm thnh vt di Cú búng ngi thoỏng qua giu Cú mt nm xụi va bng qu sung Cũn li bn cụ Ng ngn cõu hỏt Ng ngn ging hỏt 17 17 17 17 17 17 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 20 20 8 22 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 D cõu 487 488 489 490 491 492 E cõu 493 494 495 Trờn cõu tu m mt nhng ngn ốn vng Cú mt búng ngi theo luụn Tự mự trờn bn mt ngn ốn du M m khúi thuc nhng khuụn mt quen thuc lm lỡ Nhao nhao quanh Pao nhng cn khỏt mỏu, nhng rit rúng bỏo thự Phng pht õu ú mựi t khớ ngng di tng sng, nng nng khn khn cuụn cun mt bi lp tri Trc mt cú mt vt en sỡ Vng vng ting cuc kờu gi ngoi xa, mộ rng rỡ rm bờn i dũng sụng trụi Di chõn nỳi cú mt th trn nh Cú mt cỏi hang rng Kiu 4: Nhn manh anh du biu hin qua cac tham t o cõu cú thnh phõn o vờ phớa trc chớnh y, trờn gúc tri cc nam cao nguyờn, trc ngy kờt thỳc chiờn tranh, lũng anh ln u tiờn bng lờn tỡnh yờu cuc sng hũa bỡnh, lũng thng mn ngng m i vi i sng lao ng yờn hn, bỡnh d v ờm m tuyt i tng phn vi bo lc, chộm git v tn phỏ Ngay t hụi ú mỡnh ó bit rừ Ngay c nhng bc tranh cha cng khụng li Chớnh vo nhng lỳc ú Kiờn nghe thy ting hỳ m ngi ta bo l cua loi ma nỳi chớnh xuõn chiờn tranh y, mt ờm giỏ rột anh ó vit nờn thiờn truyn u tay Chớnh nhng thỏng nm ny ngi niờn Phu-xớch ó tham gia hot ng cỏch mng phong tro niờn v sinh viờn Kiu 5: Nhn manh anh du biu hin qua cac tham t o cú yu t chờm xen ph tr (cu truc cõu) Chớnh l cỏi lỳc tng nh tuyt vng ny, Pao li dõng lờn mt nim khỏt khao sng tht mnh me ỳng l ging n ụng mu mỏo ỳng l cỏi nng nh b cu Doa hụm ri Na ó gióy c y, chớnh ú l cỏi tụi cn s dng, ú chớnh l vic tụi phi lm 22 17 11 11 11 17 21 17 17 20 (t l 1.2 %) 17 17 17 17 17 17 (t l 1.8 %) 11 11 11 22 496 497 498 499 500 chớnh l tiờng núi ca nhng hụn hoang binh lớnh m ngi cừi dng ta thng nghe thy v cú thờ thu hiờu ỳng l cú loi chim nh th tht dự rng cha nhỡn thy chỳng vỡ chỳng chng h bay m ch mt mc kờu thụi Chớnh l õy vo cui khụ nm 69, khụ cc k cựng khn cua ton cừi B3, tiờu on 27 c lp, cỏi tiờu on bt hnh m anh l mt mi ngi may mn cũn c sng ó b bao võy ri b tiờu dit mt hon ton phiờn hiu ú chớnh l cỏi mt nga m lỳc nóy y va y ti ỳng l mt hụi kốn xụng trõn, chỳ ó bit vỡ Vit Nam li thng M ri 17 17 17 11 25 XUT X NGUễN NG LIU NGHIấN CU Chu thớch xut x nguụn vớ d ting Anh: [1] Hemingway Earnest, (1993) A Farewell to Arms, David Campbell Publishers Ltd., London [2] Hemingway, E (1952) The Old Man and the Sea New York [3] Hemingway, E., & Fenton, J (1995) The collected stories Everyman's library [4] London, Jack (1903) The Call of the Wild MacMillan [5].London, Jack & Goodwin, Philip R (Illustrator) & Bull, Charles Livingston (Illustrator) (1903) The Call of the Wild (First ed.) MacMillan [6] Margaret Mitchel (1936) Gone with the wind Macmillan [7].Hutchinson, S (1998) Mark Twain: Tom Sawyer and Huckleberry Finn Columbia University Press Chu thớch xut x nguụn vớ d ting Vit: [8] Nam Cao, (1994) Truyn ngn chn lc Nha xuõt ban Vn hoc Ha Nụi [9] Nam Cao,(2001) Sng mũn Nha xuõt ban Giao duc [10] Nguyờn Khai, (1960) Mựa lc Nha xuõt ban Quõn ụi [11] Ma Vn Khang (2003), Vựng biờn i Nha xuõt ban Cụng an nhõn dõn [12] Ma Vn Khang (1985), Mựa lỏ rng Nha xuõt ban Cụng an nhõn dõn [13] Tụ Hoai, (1995) V chng A Phu Vn 12 Nha xuõt ban Giao duc, Ha Nụi [14] Nguyờn Cụng Hoan, (2005) Truyn ngn chn lc Nha xuõt ban Hụi nha [15] Thch Lam, (1937) Truyn ngn chn lc NXB i [16] Lờ Lu, (2011) Thi xa vng Nha xuõt ban tre Thanh phụ Hụ Chi Minh [17] Bao Ninh (2011), Ni bun chin tranh Nha xuõt ban tre [18] Nguyờn Ngoc, (1995) t nc ng lờn Nha xuõt ban Giao duc, Ha Nụi [19] Nguyờn Ngoc, (1995) Rng X Nu Vn 12 Nha xuõt ban Giao duc, Ha Nụi [20] Hụ Phng, (1949) Th nh Tp chi Vn nghờ, Hụi Vn nghờ Trung ng [21] Vu Trong Phung (1937) Giụng t Nha xuõt ban Vn Thanh, Ha Nụi [22] Hụ Anh Thai, (1996) Cừi ngi rung chuụng tn th Nha xuõt ban tre [23] Nguyờn Huy Thiờp, (1995) Truyn ngn chn lc Nha xuõt ban Hụi nha [24] Ngụ Tõt Tụ, (1977) Tt ốn Nha xuõt ban Vn hoc [25] oan Hoai Trung (2001), Ngt ngo v ng Nha xuõt ban niờn [26] Nguyờn Tuõn, (1940) Vang búng mt thi Nha xuõt ban Mai Linh, Ha Nụi ... ụng hanh thờ phu ng qui gan thờ thuục tinh to thuục tinh thờ ng thờ hanh vi, ng x qua trinh hanh vi li thờ ng thờ qua trinh gõy khiờn chu canh quan hờ chu canh cỳ bụ ng tụ cõu trỳc tụ ngụn canh... - Chng So sỏnh cõu o ng ting Anh v cõu o ng ting Vit: So sanh cac c iờm cõu ao ng tiờng Anh va tiờng Viờt nhm nờu nhng nột tng ụng va di biờt gia cõu ao ng tiờng Anh va tiờng Viờt trờn ca ba... t chi hanh ụng hoc tinh t, t vi tri sau danh t - chu thờ lờn vi tri trc danh t - chu thờ (va sau gii ng chi vi tri) chuyờn kiờu cõu tng thuõt binh thng kiờu cõu nờu s viờc chinh thờ (hanh ụng
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU ĐẢO NGỮ TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT, CÂU ĐẢO NGỮ TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT, CÂU ĐẢO NGỮ TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay