HDedu Tổng hợp phương pháp giải hóa cốt lõi giải chi tiết thầy vũ khắc ngọc

136 180 16
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 10:39

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) PP tự chọn lượng chất PHƯƠNG PHÁP TỰ CHỌN LƯỢNG CHẤT (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: KHẮC NGỌC Các tập tài liệu biên soạn kèm theo g iảng “Phương pháp tự chọn lượng chất ” thuộc Khóa học Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) website Hocmai.vn để giúp Bạn kiểm t ra, củng cố lại kiến thức giáo viên truyền đạt giảng tương ứng Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước giảng “Phương pháp tự chọn lượng chất” sau làm đầy đủ tập tài liệu Câu 1: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe Mg lượng vừa đủ dung dịch HCl 20% thu dung dịch Y Nồng độ FeCl2 dung dịch Y 15,76% Nồng độ phần trăm MgCl2 dung dịch Y là: A 24,24% B 28,21% (Trích đề thi tuyển sinh CĐ khối A – 2007) C 11,79% D 15,76% Câu 2: Cho hỗn hợp A gồm CO2 SO có tỷ lệ 1:4 khối lượng Tỷ khối A so với metan là: 55 55 55 55 A B C D 16 15 Câu 3: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm KNO Fe(NO ) thu hỗn hợp khí Y Dẫn từ từ hỗn hợp khí Y vào nước thấy khí hấp thụ hoàn toàn Tỉ lệ số mol chất tương ứng hỗn hợp X : A : B : C : Câu 4: Cho nước qua than nóng đỏ, giả sử xảy phản ứng: D : t0 C + H 2O  CO + H t0 C + 2H 2O  CO2 + 2H Sau làm khô hết nước thu hỗn hợp khí Y Dẫn khí Y qua dung dịch nước vôi thấy thể tích hỗn hợp giảm 25% Phần trăm thể tích CO, CO , H2 hỗn hợp Y A 25%; 25%; 50% B 12,5%; 25%; 62,5% C 25%; 12,5%; 62,5% D 20%; 20%, 60% Câu 5: Hỗn hợp gồm O2 N có tỷ khối so hiđro 15,5 Thành phần phần trăm O N thể tích A 33,33% 66,67% C 75% 25% B 17,5% 82,5% D 50% 50% Câu 6: Cho hỗn hợp N H2 vào bình phản ứng có nhiệt độ không đổi Sau thời gian phản ứng, áp suất khí bình giảm 5% so với áp suất ban đầu Biết ti lệ số mol nitơ phản ứng 10% Thành phần phần trăm số mol N H2 hỗn hợp đầu A 15% 85% B 82,35% 77,5% C 25% 75% D 22,5% 77,5% Câu 7: Cho hỗn hợp gồm N H2 tích qua thiết bị tiếp xúc để điều chế NH3 thấy có 75% thể tích H2 tham gia phản ứng Hiệu suất tổng hợp NH3 A 66,66% B 25% C 33,33% D 75% Câu 8: Hỗn hợp X gồm N có H2 có tỉ khối so với H2 3,6 Sau tiến hành phản ứng tổng Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) PP tự chọn lượng chất hợp hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 Hiệu suất phản ứng tổng hợp A 10% B 15% C 20% D 25% Câu : Trong trình tổng hợp amoniac, áp suất bình giảm 10% so với áp suất lúc đầu Biết nhiệt độ bình không đổi hỗn hợp ban đầu lượng nitơ hiđro lấy theo tỉ lệ hợp thức Thành phần % theo thể tích N , H2 , NH3 hỗn hợp khí sau phản ứng là: A 22,2%; 66,7% 11,1% B 22,2%; 11,1 % 66,7% C 20,2%; 69,7% 10,1% D 20.0%; 60,0 % 20,0% Câu 10: Cho hỗn hợp gồm H2 , N2 NH3 có tỷ khối so với H2 qua dung dịch H2 SO4 đặc, dư thể tích khí lại nửa Thành phần % thể tích khí hỗn hợp A 25%, 25%, 50% B 20%, 30%, 50% C 50%, 25%, 25% D 15%, 35%, 50% Câu 11: Dẫn hỗn hợp X gồm N H2 có tỷ khối so với H2 6,2 qua bình đựng bột Fe nung nóng thu hỗn hợp khí Y Biết hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 đạt 40% Khối lượng phân tử trung bình Y là: A 15,12 Câu 12: Hỗn hợp khí X gồm N B 18,23 C 14,76 D 13,48 H có tỉ khối so với He 1,8 Đun nóng X một thời gian bình kín (có bột Fe làm xúc tác ), thu được hỗn hợp khí Y có tổng hợp NH A 50% tỉ khối so với He B 36% C 40% Hiệu suất của phản ứng D 25% (Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối A – 2010) Câu 13: Hoà tan oxit kim loại hoá trị II lượng vừa đủ dung dịch H2 SO4 10% ta thu dung dịch muối có nồng độ 15,17% Kim loại tạo nên oxit là: A Cu B Zn C Mg D Fe Câu 14:Hoà tan muối cacbonat kim loại M hóa trị n lượng vừa đủ dung dịch H2 SO4 9,8% ta thu dung dịch muối sunfat 14,18% M kim loại gì? A Cu B Fe C Al D Zn Câu 15: Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 lượng vừa đủ dung dịch H2 SO4 20% thu dundịch muối trung hoà có nồng độ 27,21% Kim loại M A Cu B Zn C Fe D Mg Câu 16:Hỗn hợp X gồm N có H2 có tỉ khối so với H2 3,6 Sau tiến hành phản ứng tổng hợp hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 Hiệu suất phản ứng tổng hợp A 10% B 15% C 20% D 25% Câu 17:Hỗn hợp X gồm N H2 có M X  12,4 Dẫn X qua bình đựng bột Fe nung nóng biết hiệu suất tổng hợp NH3 đạt 40% thu hỗn hợp Y M Y có giá trị A 15,12 B 18,23 C 14,76 D 13,48 Câu 18: Phóng điện qua O hỗn hợp khí O , O3 có M  33 gam Hiệu suất phản ứng A 7,09% B 9,09% C 11,09% D.13,09% Câu 19:Hoà tan hoàn toàn lượng kim loại R hóa trị n dung dịch H2 SO loãng cô cạn dung dịch sau phản ứng thu lượng muối khan có khối lượng gấp lần khối lượ ng kim loại R ban đầu đem hoà tan Kim loại R A Al Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 B Ba C Zn D Mg - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) PP tự chọn lượng chất Câu 20: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp FeS FeCO dung dịch HNO đặc, nóng, dư thu hỗn hợp gồm khí CO NO (NO2 sản phẩm khử HNO ) có tỉ khối so với hiđro 22,909 Phần trăm khối lượng FeS hỗn hợp ban đầu A 43,14% B 44,47% C 56,86% D 83,66% Câu 21: Nhúng kim loại M hoá trị II vào dung dịch CuSO4 , sau thời gian lấy kim loại thấy khối lượng giảm 0,05% Mặt khác, nhúng kim loại vào dung dịch Pb(NO )2 , sau thời gian thấy khối lượng tăng 7,1% Biết số mol CuSO4 Pb(NO3 )2 tham gia trường hợp Kim loại M A Mg B Al C Fe D Zn Câu 22: Cho hai kim loại R (hóa trị II) có khối lượng Nhúng thứ vào dung dịch Cu(NO )2 thứ hai vào dung dịch Pb(NO )2 Sau thời gian số mol hai muối nhau, lấy hai kim loại khỏi dung dịch thấy khối lượng thứ giảm 0,2% khối lượng thứ hai tăng 28,4% Nguyên tố R A Mg B Cu C Fe D Zn Câu 23: Có kim loại chất, khối lượng, có khả tạo hợp chất có số oxi hoá +2 Một ngâm dung dich Pb(NO )2 ngâm dung dịch Cu(NO )2 Sau thời gian người ta lấy kim loại khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô Nhận thấy khối lượng kim loại ngâm muối chì tăng 19%, kim loại giảm 9,6% Biết rằng, phản ứng trên, khối lượng kim loại bị hoà tan Lá kim loại dùng A Mg B Zn C Cd D Fe Câu 24: Lấy kim loại khối lượng kim loại M hóa trị Thanh nhúng vào dung dịch CuCl2 ; vào dung dịch CdCl2 , hai dung dịch có thể tích nồng độ mol Sau thời gian, có khối lượng tăng 1,2%; tăng 8,4% Số mol muối dung dịch giảm Kim loại M là: A Zn B Fe C Mg D Ni Câu 25:Cho m gam hỗn hợp bột Zn Fe vào lượng dư dung dịch CuSO Sau kết thúc phản ứng lọc bỏ phần dung dịch thu m gam bột rắn Thành phần % theo khối lượng Zn hỗn hợp bột ban đầu A 90,27% B 85,30% C 82,20% D 12,67% Câu 26: Nung nóng m gam PbS không khí sau thời gian, thu hỗn hợp rắn (có chứa oxit) nặng 0,95 m gam Phần trăm khối lượng PbS bị đốt cháy là: A 95,00 % B 25,31 % C 74,69 % D 64,68 % Câu 27: Nung m gam loại quặng canxit chứa a% khối lượng tạp chất trơ, sau thời gian thu 0,78m gam chất rắn, hiệu suất phản ứng nhiệt phân 80% Giá trị a A 37,5 B 67,5 C 32,5 D 62,5 Câu 28: Một loại thuỷ tinh thường chứa 9,62% Na; 8,37% Ca; 35,15% Si lại O (về khối lượng) Thành phần thuỷ tinh biểu diễn dạng oxit A 2Na2 O.CaO.6SiO C Na2 O.2CaO.6SiO B Na2O.CaO.6SiO D Na2O.CaO.3SiO Câu 29: Một loại đá chứa 80% CaCO phần lại tạp chất trơ Nung đá tới phản ứng hoàn toàn (tới khối lượng không đổi) thu chất rắn R Phần trăm khối lượng CaO R là: Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) PP tự chọn lượng chất A 62,5% B 69,14% C 70,22% D 73,06% Câu 30: Thành phần khối lượng photpho Na2 HPO4 ngậm nước 11,56% Trong phân tử tinh thể hiđrat ngậm nước có số phân tử H2 O A B C D 12 Câu 31: Cho lượng bột CaCO tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 32,85% Sau phản ứng thu dung dịch X nồng độ HCl lại 24,20% Thêm vào X lượng bột MgCO khuấy cho phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y nồng độ HCl 21,10% Nồng độ phần trăm MgCl2 dung dịch Y là: A 12,35% B 3,54% C 10,35% D 8,54% Câu 32: Khi hòa tan lượng kim loại R vào dung dịch HNO đặc nóng (dư) dung dịch H2 SO loãng (dư) thể tích khí NO (sản phẩm khử nhất) thu gấp lần thể tích khí H2 điều kiện to áp suất Khối lượng muối sunfat thu 62,81% khối lượng muối nitrat tạo thành Kim loại R A Zn B Sn C Cr D Fe Câu 33: Có kim loại chất, khối lượng, có khả tạo hợp chất có số oxi hoá +2 Một ngâm dung dịch Pb(NO )2 ngâm dung dịch Cu(NO3 )2 Sau thời gian ta lấy kim loại khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô Nhận thấy khối lượng kim loại ngâm dung dịch muối chì tăng 19%, kim loại giảm 9,6% Biết phản ứng trên, khối lượng kim loại bị hoà tan Lá kim loại dùng A Mg B Zn C Cd D Fe Câu 34: Cho m gam hỗn hợp bột Zn Fe vào lượng dư CuSO4 Sau kết thúc phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu m gam bột rắn Thành phần phần trăm khối lượng Zn hỗn hợp ban đầu A 90,27% B 85,30% C 82,20% D 12,67% Câu 35:X hợp kim gồm (Fe, C, Fe3 C), hàm lượng tổng cộng Fe 96%, hàm lượng C đơn chất 3,1%, hàm lượng Fe3 C a% Giá trị a A 10,5 B 13,5 C 14,5 D 16 Câu 36:Nung m gam đá X chứa 80% khối lượng gam CaCO (phần lại tạp chất trơ) thời gian thu chất rắn Y chứa 45,65 % CaO Tính hiệu suất phân hủy CaCO A 50% B 75% C 80% D 70% Câu 37: Một loại phân supephotphat kép có chứa 75 % muối canxi đihidrophotphat, lại gồm chất không chứa photpho Độ dinh dưỡng loại phân lân A 39,74 % B.45,51% C 19,87 % D.91,02 % Câu 38: Một loại phân kali chứa 59,6% KCl, 34,5% K CO3 khối lượng, lại SiO Độ dinh dưỡng loại phân bón là: A 6,10 B 49,35 C 50,70 D 60,20 Câu 39: Một loại phân lân có thành phần Ca(H2 PO4 )2 2CaSO4 10,00% tạp chất không chứa photpho Hàm lượng dinh dưỡng loại phân lân A 36,42% B 28,40% C 25,26% D 31,00% Câu 40: Hỗn hợp X gồm MgCO CaCO Nung m gam hỗn hợp X nhiệt độ cao, thu chất rắn Y khí CO Cho Y vào nước, thu chất rắn Z dung dịch E Hấp thụ hết lượng khí CO vào Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) PP tự chọn lượng chất dung dịch E thu 0,4 m gam chất rắn Các phản ứng xảy hoàn toàn Thành phần % theo khối lượng CaCO hỗn hợp gần với giá trị sau đây? A 60,0% B 64,8% C 40% Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn ancol X đượ c CO H O có tỉ lệ mol tương ứng là dùng để đốt cháy X 1,5 lần thể tích CO thu được ( đo cùng đk ) X là : A C3 H8 O B C3 H8O2 C C3 H8 O3 D 72,6% 3: 4, thể tích oxi cần D C3 H4 O Câu 42: Đốt cháy m gam hỗn hợp ancol metylic etylic hỗn hợp CO H2 O với tỉ lệ thể tích tương ứng 5:8 % khối lượng ancol metylic hỗn hợp là: A 25,81 B 42,06 C 40,00 D 33,33 Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm ancol (đa chức, dãy đồng đẳng) cần vừa đủ V lít khí O (đktc).Sau phản ứng thu 2,5a mol CO 63a gam H2 O Biểu thức tính V theo a là: A V = 72,8a B V = 145,6a C V = 44,8a D V = 89,6a Câu 44: Hỗn hợp A gồm anken hiđro có tỉ khối so với H2 6,4 Cho A qua niken nung nóng hỗn hợp B có tỉ khối so với H2 Biết phản ứng hiđro hóa xảy hoàn toàn Công thức phân tử anken là: A C2 H4 B C3 H6 C C4 H8 D C5 H10 Câu 45: Hỗn hợp khí A gồm etan propan Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp A thu khí CO nước theo tỷ lệ VCO2 : VH 2O  11:15 Thành phần phần trăm theo khối lượng khí hỗn hợp A là: A 45% 55% B 18,52% 81,48% C 25% 75% D 28,13% 71,87% Câu 46: Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp khí CO, H2 C2 H6 cần 1,25V lít O (đo điều kiện) Phần trăm thể tích C2 H6 hỗn hợp A 25% B 50% C 60% D 75% Câu 47: Cho dung dịch axit axetic có nồng độ x% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 10% thu dung dịch muối có nồng độ 10,25% Vậy x có giá trị sau đây? A 20% B 16% C 15% D.13% Câu 48: Hỗn hợp A gồm Anken hiđro có tỉ khối so với H2 6,4 Cho A qua niken nung nóng hỗn hợp B có tỉ khối so với H2 (giả thiết hiệu suất phản ứng xảy 100%) Công thức phân tử anken A C2 H4 B C3 H6 C C4 H8 D C5 H10 Câu 49:Oxi hóa C H5 OH CuO nung nóng, thu hỗn hợp chất lỏng gồm CH3 CHO, C2 H5OH dư H2 O có M = 40 đvC Hiệu suất phản ứng oxi hóa A 25% B 35% C 45% D 55% Câu 50:A hỗn hợp gồm số hiđrocacbon thể khí, B không khí Trộn A với B nhiệt độ áp suất theo tỉ lệ thể tích (1:15) hỗn hợp khí D Cho D vào bình kín dung tích không đổi V Nhiệt độ áp suất bình to C p atm Sau đốt cháy A bình có N , CO2 nước với VCO2 : VH2O  : đưa bình toC Áp suất bình sau đốt p1 có giá trị 47 p A p1  48 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 B p1 = p - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) PP tự chọn lượng chất 16 D p1  p p 17 Câu 51: Cho ankan X có công thức C7 H16 , crackinh hoàn toàn X thu hỗn hợp khí Y gồm ankan anken Tỷ khối Y so với H2 có giá trị khoảng sau đây? A 10,0 đến 25,0 B 12,5 đến 25,0 C 25,0 đến 50,0 D 10,0 đến 12,5 Câu 52: Hấp thụ vừa đủ hỗn hợp khí X gồm etilen propilen vào dung dịch KMnO 31,6% nhiệt độ thấp, thu dung dịch Y chứa chất tan etilenglicol, propan-1,2-điol, kali hidroxit kết tủa Z Trong dung dịch Y nồng độ % etilenglicol 6,906% Phần trăm khối lượng propilen X là: A 62,88% B 73,75% C 15,86% D 15,12% Câu 53: Cho hỗn hợp X gồm axetilen CH4 Thực phản ứng chuyển hóa 2CH4  C2 H2 +3H2 15000 C thời gian ngắn thấy phần trăm thể tích C2 H2 hỗn hợp phản ứng không thay đổi sau phản ứng Phần trăm thể tích C2 H2 X là: A 50% B 40% C 20% D 25% Câu 54: Cho ancol đơn chức X qua CuO dư đun nóng, sau phản ứng hoàn toàn thu hỗn hợp Y Tỷ khối Y so với H2 22,5 Số công thức cấu X là: A B C D 132.a Câu 55:Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X hai hiđrocacbon A, B thu gam CO 41 45a gam H 2O Nếu thêm vào hỗn hợp X nửa lượng A có hỗn hợp X đốt cháy hoàn toàn 41 165a 60,75a gam CO2 gam H 2O Biết A, B không làm mầu nước Br2 thu 41 41 a) Công thức phân tử A A C2 H2 B C2 H6 C C6 H12 D C6 H14 b) Công thức phân tử B A C2 H2 B C6 H6 C C4 H4 D C8 H8 c) Phần trăm số mol A, B hỗn hợp X A 60%; 40% B 25%; 75% C 50%; 50% D 30%; 70% Câu 56:Trộn a gam hỗn hợp X gồm hiđrocacbon C H14 C6 H6 theo tỉ lệ số mol (1:1) với m gam 275a 94,5a gam CO2 hiđrocacbon D đốt cháy hoàn toàn thu gam H2 O 82 82 a) D thuộc loại hiđrocacbon A Cn H2n+2 B Cm H2m2 C Cn H2n D Cn Hn b) Giá trị m A 2,75 gam B 3,75 gam C gam D 3,5 gam C p1  Câu 57: Nạp hỗn hợp khí có 20% thể tích ankan A (C n H2n+2 ) 80% thể tích O (dư) vào khí nhiên kế Sau cho nổ cho nước ngưng tụ nhiệt độ ban đầu áp suất khí nhiên kế giảm lần Công thức phân tử ankan A là: A CH4 B C2 H6 C C3 H8 D C4 H10 Giáo viên: Khắc Ngọc Nguồn: Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) PP tự chọn lượng chất PHƯƠNG PHÁP TỰ CHỌN LƯỢNG CHẤT (ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: KHẮC NGỌC Các tập tài liệu biên soạn kèm theo g iảng “Phương pháp tự chọn lượng chất ” thuộc Khóa học Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) website Hocmai.vn để giúp Bạn kiểm t ra, củng cố lại kiến thức giáo viên truyền đạt giảng tương ứng Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước giảng “Phương pháp tự chọn lượng chất” sau làm đầy đủ tập tài liệu Câu 1: Gọi khối lượng HCl 365 gam => n HCl = 365  0,2 = mol 36,5  n M = n H2 = mol  Fe : x 127 x  % FeCl2  100  15, 75  365( x  y )  2( x  y )  Mg : y  x  y  x  0,5 y  0,5 95*0,5  % MgCl2  100  11, 78(%) 403 Đáp án: C Câu 2: Tỷ lệ khối lượng CO SO không phụ thuộc vào khối lượng hỗn hợp A (hỗn hợp A đồng nhất), ta áp dụng phương pháp tự chọn lượng chất Không làm tính tổng quát toán, ta giả sử có mol CO (ứng với 44 gam) hỗn hợp A  mSO2 = 44  = 176(gam)  mhh = 44 + 176 = 220(gam) 220 55  16 Đáp án: A M CH  Câu 3: nNO  2b  nKNO3  a mol nKNO2  a mol BTNT  X    a  0,5b n  0,5 b n  b mol Fe O Fe ( NO )   nO2     BTE   nNO2  4nO2  2b  a  0,5b  b  2a Đáp án: B Câu 4: giả sử hỗn hợp mol toC  CO + H2 C + H2 O  x x x x mol o t C  CO + H2O C + 2H2 O  0,25 0,25 0,5 mol =>2x + 0,75 = => x= 0,125 mol 0,125 %CO  100  12,5(%) Đáp án: B Câu 5: Ta dùng sơ đồ đường chéo nhanh Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) PP tự chọn lượng chất Anh trình bày thêm cách giải hệ phương trinh Gọi hỗn hợp có mol O : x  x  y   x  0, 75     N : y 32x  28y  31*1  y  0, 25 0, 75 100  75(%) Đáp án: C Câu 6: %O2  a  b  H : a  n Ta có:  0, 05  n  n NH3  0, 05     0, 025  b  0, 25 n  0,1  N2 : b   b 0, 25 % N2  100  25(%) Đáp án: C Câu 7: : Phương trình phản ứng Gọi số mol nH2 = 0,75 mol N2 + 3H2 2NH3 0,25 0,75 0,5 mol Hiệu xuất phản ứng H= 75 (%) Đáp án: D Câu 8: Xét mol hỗn hợp X, ta có:; nN =mx =1*3,6*2= 7,2 gam., sử dụng đường chéo ta có: nH2 =0.8; nN =0.2  2NH3 N + 3H2  Ban đầu: Phản ứng: Sau pu: 0,2 x 0,8 3x 2x (0,2 - x) (0,8 - 3x) 2x nY = (1 - 2x) mol Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có mX = mY 7.2 = 4*2*( 1-2x) => x= 0.05 Hiệu suất phản ứng tính theo N 0, 05 H 100  25(%) 0, Đáp án: D Câu 9: Coi hỗn hợp X ban đầu có mol P n PV = nRT =>   P2 n2 0,9 N + 3H2   Ban đầu: 0,25 Phản ứng: x 2NH3 0,75 3x Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 2x - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) PP tự chọn lượng chất Sau pu: (0,25 - x) (0,75 - 3x) 2x nY = (1 - 2x) mol Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có mX = mY x= 0.05 => số mol N , H2 , NH3 spu là: 0.2, 0.6, 0.1 0, % N2  100  22, 22 0,9 Đáp án: A Câu 10: Khí bị giữ lại phản ứng với dung dịch H2 SO4 NH3 tích ½ thể tích hỗn hợp khí ban đầu Gọi KLPT trung bình H2 N hỗn hợp M , ta dễ dàng thấy: M + 17 =  M = 15 Áp dụng phương pháp đường chéo, ta có: H2 (M = 2) M = 15 N2 (M = 28) 13 25% 13 25% Vậy đáp án A 25%, 25%, 50% Đáp án: A Câu 11: Áp dụng phương pháp đường chéo cho hỗn hợp X, ta có: N2 (M = 28) 10,4 6,2 x = 12,4 15,6 H2 (M = 2) Phương trình phản ứng tổng hợp NH3 : N + 3H2 Fe, t   2NH3  N2 hỗn hợp X lấy dư hiệu suất phản ứng tính theo H2  n H2 ph¶n øng = 0,4  = 1,2 mol  n NH3 = 0,8 mol = sè mol khÝ gi¶m Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: mX = mY m m 12,   MY = Y = X = = 14,76 nY nY - 0,8 Đáp án: C Câu 12: Giả sử nX = mol  nY = 1,8 mol Áp dụng đường chéo cho hỗn hợp X, ta có: N2 (M = 28) 5,2 1,8 x = 7,2 20,8 H2 (M = 2) 0,4 mol 1,6 mol  mặt lý thuyết H2 lấy dư H% phải tính theo N Ta có: n NH3 sp = - 1,8 = 0,2 mol  n N2 p­ = 0,1 mol  H% = Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 0,1  100% = 25% 0, - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) PP tự chọn lượng chất Đáp án: D Câu 13: Đặt kim loại M, oxit MO Giả sử có mol MO phản ứng, mol H2 SO phản ứng: MO + H2 SO4   MSO4 + H2 O mct C%  100 mdd 1.98  100  10  mdd  980( gam) mdd Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: mdd  mMO  mdd( H2 SO4 )  (M  16)  980 m C %  ct 100 mdd M  96  100  15,17  M  65  Zn M  996 Đáp án: B Câu 14: Chọn mol muối M2 (CO )n M2 (CO3 )n + nH2 SO4  M2 (SO4 )n + nCO 2 + nH2 O Cứ (2M + 60n) gam  98n gam  (2M + 96n) gam 98n 100  mdd H2SO4   1000n gam 9,8 mdd muèi  mM2 (CO3 )n  mdd H2SO4  mCO2  = 2M + 60n + 1000.n  44.n = (2M + 1016.n) gam  2M  96  100  14,18 C%dd muèi  2M  1016 n  M = 28.n  n = ; M = 56 phù hợp M Fe Đáp án: B Câu 15: Xét mol M(OH)2 tham gia phản ứng M(OH)2 + H2 SO  MSO4 + 2H2O Cứ (M + 34) gam  98 gam  (M + 96) gam 98 100 mdd H2SO4   490 gam  20  M  96  100 m dd MSO4   M  34  490    27,21  M = 64  M Cu Đáp án: A Câu 16: Xét mol hỗn hợp X, ta có: mx = M X = 7,2 gam Đặt n N2  a mol , ta có: Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) PP bảo toàn tăng giảm x + y = 0,3  197x + 100y = 39,7 x = 0,1 mol ; y = 0,2 mol Thành phần A: %m BaCO3 = 0,1 × 197 ×100 = 49,62%; 39,7 %m CaCO3 = 100  49,6 = 50,38% Đáp án: C Câu 30: Cứ mol muối halogen tạo thành mol kết tủa  → khối lượng tăng: 108  39 = 69 gam; 0,06 mol  → khối lượng tăng: 10,39  6,25 = 4,14 gam Vậy tổng số mol hỗn hợp đầu 0,06 mol Đáp án: B Câu 31: Chỉ có NaHCO3 bị phân hủy Đặt x số gam NaHCO3 to → Na2CO3 + CO2 + H2O 2NaHCO3  Cứ nung 168 gam  → khối lượng giảm: 44 + 18 = 62 gam x  → khối lượng giảm: 100 – 69 = 31 gam 168 62 Ta có: x = 31 => x = 84 gam Vậy NaHCO3 chiếm 84% Na2CO3 chiếm 16% Đáp án: C Câu 32: Khí Cl2 dư khử muối NaI theo phương trình → 2NaCl + I2 2NaI + Cl2  Cứ mol NaI tạo thành mol NaCl  → Khối lượng muối giảm 127  35,5 = 91,5 gam Vậy: 0,5 mol  → Khối lượng muối giảm 104,25  58,5 = 45,75 gam mNaI = 150*0,5 = 75 gam ⇒ mNaCl = 104,25  75 = 29,25 gam Đáp án :A Câu 33: Fe + Cu2+  → Fe2+ + Cu x x x x mol Áp dụng tăng giảm khối lượng ta có: ( 64 – 56) = 0,75 => xtăng = 0,09375 mol Số mol Fe phản ứng = 0,09375 mol => mFe phản ứng = 0,09375 * 56 = 5,25 gam Khối lượng Fe dư : mFe dư = 10 – 5,25 = 4,75 gam 4, 75 %mFe sắt sau phản ứng = *100 = 44,18(%) 4, 75 + 0, 09375*64 Đáp án: B Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 20 - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) PP bảo toàn tăng giảm Câu 34: A + Cu2+  → A2+ + Cu x x x x mol mgiảm = (Ax – 64x) = 0,04 gam (1) A + 2Ag+  → A+ + 2Ag x 2x x 2x mol mtăng = (108*2x – Ax) = 6,04 gam (1) Từ hệ (1) (2) ta giải được: Ax = 2,6 x = 0,04 mol 2, A= = 65 => Zn 0, 04 Đáp án: C Câu 35: Dung dịch sau phản ứng chứa 0,01 mol Cu(NO3)2 0,02 mol Fe(NO3)2 Fe + Cu 2+  → Fe 2+ + Cu 0, 02 → 0, 02 → 0, 02 → 0, 02(mol) Khối lượng Fe tăng m tan g = (64 − 56) *0, 02 = 0,16(gam) Đáp án: B Câu 36: Do khối lượng kẽm thay đổi tăng lên Zn + M 2+  → Zn 2+ + M (1) x → x  → x  → x(mol) Sau phản ứng khối lượng Zn tăng lên x(M – 4) = 0,94 (gam) (2) Khối lượng ion M2+ = 2,24 ( gam ) 2, 24 ( 3) x= M Từ (1) (2) (3) => M = 112 => Cd Muối sunfat CdSO4 Đáp án: A Câu 37: Gọi số mol Al Fe x 2Al + 3Cu 2+  → 2Al3+ + 3Cu 3x → 4, 5x  → 3x  → 4, 5x(mol) 2Fe + 2Cu +  → 2Fe + + 2Cu 2x → 2x  → 2x  → 2x(mol) Áp dụng tăng giảm khối lượng ta có: 2, 23 x= = 0, 01(mol) (64 * 4, − 27 *3) + (64 − 56) * n Cu = 0, 02 + 0, 045 = 0, 065(mol) m Cu = 0, 065* 64 = 4,16(gam) Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 21 - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) PP bảo toàn tăng giảm Đáp án: A Câu 38: Áp dụng tăng giảm khối lượng Cu Mg : 64 – 24 = 40 Gọi số mol CuCl2 x Cu(NO3)2 la y → MgCl2 + Cu Mg + CuCl2  → x  → x(mol) x → x  → Mg(NO3 )3 + Cu Mg + Cu(NO3 )3  y → y  → y  → y(mol) Khối lượng Mg tăng 0,8 gam 135x + 160y = 3, 28  x = 0, 02 (mol) ⇒  40x + 40y = 0,8  y = 0, 004 mMuối = 2,48 gam - Cách mmuối = mban đâu - mtăng = 3,28 – 0,8 = 2,48 gam Đáp án: B Câu 39: nFe(NO3)3 = 0,8 mol nCu(NO3)2 = 0,05 mol Mg + 2Fe3+ - > Mg2+ + 2Fe2+ 0,4 -0,8 -0,2 -0,8 mol Mg + Cu2+ - > Cu + Mg2+ 0,05 -0,05 0,05 mol Mg + Fe2+ - > Mg2+ + Fe x x -x x mol áp dụng tăng giảm khối lượng ta có: 24*0,4 + 11,6 = 0,05*( 64-24) + x( 56- 24) = > x = 0,6 mol Số mol Mg phản ứng : nMg = 0,4 + 0,05 + 0,6 = 1,05 mol mMg = 1,05*24 = 25,2 gam Đáp án: D Câu 40: Phương trình phản ưng Cu + 2Ag+  → Cu2+ + 2Ag x 2x x 2x mol Áp dụng tăng giảm khối lượng ta có: mtăng = ( 108*2 – 64)x = 2,28 => x = 0,015 mol Số mol AgNO3 dư = 0,04 – 0,015*2 = 0,01 mol Đáp án: A Câu 41: Phương trình phản ứng Zn + Cu2+  → Zn2+ + Cu x x x x mol Áp dụng tăng giảm khối lượng ta có: mgiảm = ( 65 – 64)x = 0,1 => x = 0,1 mol Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 22 - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) CCuSO = M PP bảo toàn tăng giảm 0,1 = 0,5(M) 0, Đáp án: C Câu 42: Phương trình phản ứng 2Al + 3Cu2+  → 2Al3+ + 3Cu Áp dụng tăng giàm khối lương 51,38 - 50 ,02 n Al phan ung = × = 0,02 mol → C M = = 0,5M × 64 - × 27 0, m Cu = 0,03 × 64 = 1,92 gam Đáp án: A Câu 43: Phương trình phản ứng Fe + Cu2+  → Fe2+ + Cu x x x x mol Áp dụng tăng giảm khối lượng ta có: mtăng = ( 64 – 56)x = 1,6 => x = 0,2 mol 0, C CuSO = = 2(M) M 0,1 Đáp án: B Câu 44: nCdSO4 = 0,04 mol Phương trình phản ứng Zn + Cd2+  → Zn2+ + Cd 0,04 0,04 0,04 0,04 mol Khối lượng yhanh kẽm tăng : mtăng = ( 112 – 65)*0,04 = 1,88 gam 1,88*100 Thanh kẽm ban đầu là: m = = 80(gam) 2,35 Đáp án: B Câu 45: Thanh kim loại M phản với số mol x M + CuSO  → MSO + Cu x → x  → x  → x(mol) Sau thời gian lấy kim loại giảm 0,05% ta có: ( Mx – 64x ) * 100 = 0,05 ( ) M + Pb(NO3 )3  → M(NO3 )3 + Pb x → x  → x  → x(mol) Sau thời gian khối lượng tăng 7,1% ( 207x – Mx ) * 100 = 7,1 ( ) Chia (1) cho (2) M = 65 => Zn Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 23 - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) PP bảo toàn tăng giảm Đáp án: D Câu 46: Zn + CuSO4 → ZnSO4 +Cu (1)  → x ⇒ ∆mgiảm = (65 - 64)x = x Fe + CuSO4 → FeSO4 +Cu (2) y  → y ⇒ ∆m tăng = (64 - 56)y = 8y Vì khối lượng hỗn hợp rắn trước sau phản ứng đổi ⇒ ∆mgiảm = ∆mtăng ⇒ x = 8y x ⇒ %Zn = 65x x 100% = 90,28% 65x + 56y Đáp án: A Câu 47: t FeO + CO → Fe + CO2 1,6 = 0,1(mol) mgiảm = mO(oxit phản ứng )= 16 ⇒ n Fe = n CO2 = 0,1 (mol) ⇒ mFe = 0,1.56 = 5,6gam (*) Theo bảo toàn nguyên tố: n hỗn hợp khí sau phản ứng = nCO(ban đầu) = 0,2 (mol) 0,1 ⇒ % thể tích khí CO2 = x100% = 50%(**) 0,2 Đáp án: C Câu 48: Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu V1 mol V1 mol ∆m tăng= 64V1 – 56V1 = 8V1 gam Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag 0,05V2 mol 0,1V2 mol ∆mtăng = 108.0,1V2 – 56.0,05V2 = 8V2 gam Theo đề mrắn (TN1) = mrắn(TN2) ⇒ 8V1= 8V2 V1 = V2 Đáp án: A Câu 49: t0 Fe2 O3 +2CO2 2FeCO3+ O → a a a Phản ứng làm tăng lượng khí (a - a 3a mol )= 4 11 t0 O → Fe2 O3 + 4SO2 11b 2b 2FeS2 + b Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 24 - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) PP bảo toàn tăng giảm  11b  3b Phản ứng làm giảm lượng khí là:  − 2b  = mol   3a 3b = ⇒a=b Vì ptrước = psau ⇒ 4 Đáp án: B Câu 50: Bản chất phản ứng CO, H2+[O] → CO2 , H2O ⇒ ΣnO = n CO + n H 2O = nCO+ n H = 0,45mol ⇒ m rắn = moxit – mO = 55,4 – 0,45.16 = 48,2 gam Đáp án: A Câu 51: t0 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 ↑ Độ giảm khối lượng chất rắn = m O = 47,4 – 44,04 = 3,36gam ⇒ n O = 3,36: 32 = 0,105 mol ⇒ m KMnO tham gia = 0,105.2 = 0,21 mol 0,21.158 ⇒ % m KMnO phản ứng = 100%= 70% 47,4 Đáp án: B Câu 52: O2-(trong oxit) SO 24- ⇒ Khối lượng tăng: 0,05 (96 -16) = 4,0 gam ⇒ mmuối = moxit + ∆ mmuối = 2,81 + = 6,81 gam Đáp án: D Câu 53: Fe m(g) hhA dư + dd HCl   → 4,575g muối M FeCl2 MCl2 + 1,008 lít H2 (đktc) n H = 0,045 mol M + 2HCl  → MCl2 + H ↑ ⇒ n M = n H2 = 0,045 mol mol M  → mol MCl2 : ∆m tăng = ( M + 71) – M = 71g 0,045 mol M  → 0,045 mol MCl2 : ∆m tăng = 0,045×71 = 3,195g Ta có: m muối = m + ∆m tăng ⇒ m = m muối – ∆m tăng = 4,575 – 3,195 = 1,380g Đáp án: A Câu 54: tgian Thanh Fe nặng 10g + dd CuSO4   → Fe nặng 10,4884g Tính lượng Cu bám lên Fe? Fe + CuSO  → FeSO + Cu mol Fe  → mol Cu : ∆m tăng = 64 – 56 = 8g x mol Fe  → x mol Cu : ∆m tăng = 10,4884 – 10 = 0,4884g Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 25 - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) ⇒ x = ⇒ m Cu PP bảo toàn tăng giảm 0, 4884 = 0, 06105 mol = 0, 06105 × 64 = 3,9072g Đáp án: C Câu 55: K2CO3 3,06g hh + dd HCl   → 3,39g MgCO KCl + V(lít) CO2 MgCl K CO3 + 2HCl  → 2KCl + CO +H 2O MgCO3 + 2HCl  → MgCl + CO +H O mol CO32−  → mol Cl− : ∆m rắn tăng = 35,5×2 – 60 = 11g → 2x mol Cl− : ∆m rắn tăng = 3,39 – 3,06 = 0,33g x mol CO32−  ⇒ x = 0,03 mol ⇒ n CO2 = n CO2− = 0,03 mol ⇒ VCO = 0,03× 22,4 = 0,672 lít Đáp án: D Câu 56: Giả sử kim R 100 gam Phương trinh phản ứng R + Cu2+  → R2+ + Cu x x x x mol 0, 2*100 mgiảm = (Rx – 64x) = gam (1) 100 R+ Pb2+  → R2+ + Pb x x x x mol 28, 4*100 gam (1) mtăng = (207x – Rx) = 100 Từ hệ (1) (2) ta giải được: Rx = 13 x = 0,2 mol 13 R= = 65 => Zn 0, Đáp án: D Câu 57: Giả sử kim R 100 gam Phương trinh phản ứng → R2+ + Cu R + Cu2+  x x x x mol 9, 6*100 mgiảm = (Rx – 64x) = gam (1) 100 R+ Pb2+  → R2+ + Pb x x x x mol 19*100 mtăng = (207x – Rx) = gam (1) 100 Từ hệ (1) (2) ta giải được: Rx = 22,4 x = 0,2 mol Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 26 - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) R= PP bảo toàn tăng giảm 22, = 112 => Cd 0, Đáp án: C Câu 58: Gọi kim loại X có hóa trị a 2X(NO3)a + aFe  → aFe(NO3)2 + 2X 0,002 0,001a 0,001a nX(NO3)a = 0,002 mol Áp dụng tăng giảm khối lượng ta có:mgiảm = 0,002*R – 0,001a*56 = 0,16 =>a = => R = 108 => AgNO3 Đáp án: B Câu 59: Phương trinh phản ứng M+ Cu2+  → M2+ + Cu x x x x mol mtăng = (64x - Mx) = 40 gam (1) M + Fe2+  → M2+ + Fe x x x x mol mtăng = (56x - Mx) = 32 gam (1) Từ hệ (1) (2) ta giải được: Mx = 24 x = mol 24 M= = 24 => Mg Đáp án: C Câu 60: gọi kim loại M có khối lượng 100 gam Phương trinh phản ứng → M2+ + Cu M+ Cu2+  x x x x mol 1, 2*100 mtăng = (64x - Mx) = gam (1) 100 M + Cd2+  → M2+ + Cd x x x x mol 8, 4*100 mtăng = (112x - Mx) = gam (1) 100 Từ hệ (1) (2) ta giải được: Mx = 8,4 x = 0,15mol 8, M= = 56 => Fe 0,15 Đáp án: A Câu 62: nAgNO3 = 0,02 mol, nCu(NO3)2 = 0,02 mol Phương trình phản ứng Fe + 2Ag+  → Fe2+ + 2Ag Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 27 - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) 0,01 0,02 0,01 2+ Fe + Cu x x PP bảo toàn tăng giảm 0,02 mol  → Fe2+ + Cu x x mol Áp dụng tăng giàm khối lượng: mtăng = ( 108*2 – 56)*0,01 + ( 64 – 56)x = ( 101,72 – 100) =>x= 0,015 mol Khối lượng Fe phản ứng: mFe = 0,025*56 = 1,4 gam Đáp án: A Câu 63: Áp dụng tăng giảm khối lượng 2mCl- – mCO32- = 71x – 60x = 11x (mACl2 + mBCl2) – ( mACO3 + mBCO3) = 5,1 – =1,1 =11x => x = 0,1 mol Số mol nCO2 = 1/2nCl- = 0,1 mol VH2 = 0,1*22,4 = 2,24 lit Đáp án: C Câu 64: Áp dụng tăng giảm khối lượng 2mCl- – mCO32- = 71x – 60x = 11x (mACl2 + mBCl2) – ( mACO3 + mBCO3) = 20,6 – 18,4 =2,2 =11x => x = 0,2 mol M trung bình kim loại kiềm thổ Mg 18, M MCO3 = = 92 →  0, Ca Đáp án: B Câu 65: khí nCO2 = 0,2 mol Áp dụng tăng giảm khối lượng ta có khối lượng muối clorua thu 2mCl- – mCO32- = 71x – 60x = 11x (mACl2 + mBCl2) – ( mACO3 + mBCO3) mmuối Clorua = 19,2 + 0,2*11 = 21,4 gam Đáp án: A Câu 66: Số mol khí nCO2 = 0,3 mol Áp dụng tăng giảm khối lượng ta có khối lượng muối clorua thu 2mCl- – mCO32- = 71x – 60x = 11x (mACl2 + mBCl2) – ( mACO3 + mBCO3) mmuối clorua = 28,4 + 0,3*11 = 31,7 gam Hai kim loại M trung bình kim loại kiềm thổ Mg 28, M MCO3 = = 94,67 →  0,3 Ca Đáp án: A Câu 67: Gọi m khối lượng kim loại, M nguyên tử khối kim loại, x số mol muối phản ứng M + CuSO4  → MSO4 + Cu M (gam) mol 64 gam, giảm (M – 64)gam 0,05.m x mol giảm 100 gam Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 28 - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) 0,05.m x = 100 M − 64 M + PP bảo toàn tăng giảm (1) Pb(NO3)2  → M(NO3)2 + Pb M (gam) mol x mol 207, tăng (207 – M) gam 7,1.m tăng 100 gam 7,1.m x = 100 (2) 207 − M 0,05.m 7,1.m 100 = 100 Từ (1) (2) ta có: (3) M − 64 207 − M Từ (3) giải M = 65 Vậy kim loại M kẽm Đáp án :B Câu 68: [O] RCHO → RCOOH x mol x mol ∆m tăng= 16x = – 2,2 ⇒ x = 0,05 2,2 Manđehit = (R+29) = = 44 ⇒ R = 15 ⇒ CH 3CHO 0,05 Đáp án: D Câu 69: t RCHO + O xt,   → RCOOOH ⇒ Khối lượng tăng 3,2 gam khối lượng oxi tham gia phản ứng 3,2 = 0,2(mol) ⇒ nx = n O = x 32 Vì anđehit đơn chức (không có HCHO) ⇒ nAg= 2nx= 0,2 = 0,4 (mol) ⇒ mAg = x = 0,4 108 = 43,2 gam Đáp án: D Câu 70: RCOOH + NaCO  → 2RCOONa + CO ↑ + H O a mol a mol 0,5a mol ∆ m tăng = (23 - 1)a = 5,06 – 3,74 ⇒ a = 0,06 mol ⇒ VCO2 = 0,06 0,5 22,4 = 0,672 lít Đáp án: D Câu 71: ROH + Na  → RONa + H2 ↑ a mol a mol ∆ mtăng = 22a = 3,12 – 2,02 ⇒ a = 0,05 mol 2,02 = 40,4 ⇒ 15 < M R = 23,4 < 29 M rượu = M R +17 = 0.05 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 29 - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) PP bảo toàn tăng giảm ⇒ rượu là: CH3OH C2H5OH Đáp án: A Câu 72: nNaOH = 0,06mol Hỗn hợp X + NaOH  → Muối + H2, nguyên tử H nhóm – OH – COOH thay nguyên tử Na Độ tăng khối lượng = 22 0,06 = 1,32 gam ⇒ Khối lượng muối = 5,48 + 1,32 = 6,80gam Đáp án: D Câu 73: t0 C n H 2n O + O → nCO + nH O a mol na na CO + Ba(OH)  → BaCO ↓ + H O na na ∆ m bình = m CO + m H O = 44na + 18na = 1,55 ⇒ na = 0,025 2 ⇒ mkết tủa = 0,025.197 = 4,925 gam Đấp án: B Câu 74 : n CO2 = n H 2O = 0,2mol ⇒ X este no đơn 3n − t0 ) O2 → CnH2nO2 + ( nCO2 + nH2O 0,2 mol 0,2 mol n 0,2 0,2 mX = (14n + 32) = 4,4 ⇒ n = ⇒ X: C4H8O2 nX = = 0,05 mol n RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH 0,05 mol 0,05 mol mX < mmuối ⇒ ∆mtăng = (23-R’) 0,05 = 4,8 – 4,4 = 0,4 ⇒ R’= 15 Công thức cấu tạo X là: C2H5OHCOOCH3 Đáp án: B Câu 75: x mol x mol x mol 46x + 60x MX = = 53 2x nX = 5,3: 53 = 0,1 mol < n C 2H 5OH = 0,125 mol ⇒ khối lượng este tính theo số mol axit ∆ mtăng = (29-1)x = m -5,3 ⇒ m = 8,1 gam 8,1.80% = 6,48gam Khối lượng este thực tế thu 100% Đáp án: B Câu 76: Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 30 - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) PP bảo toàn tăng giảm 1,24g R(COOH) x + Na  → m(g) R(COONa) x + 336 ml lít H2 (đktc) n H2 Tìm m? = 0,015 mol 2R(COOH)x + 2xNa  → 2R(COONa)x + xH ↑ 0, 03 ⇒ n R (COOH) = n H2 = mol x x x mol R(COOH) x  → mol R(COONa) x : ∆m tăng = ( R + 67x) – ( R + 45x) = 22x (g) 0,03 0,03 mol R(COOH)x  mol R(COONa) x : → x x 0, 03 × 22x = 0,66g ∆m tăng = x Ta có: m = m axit + ∆m tăng = 1,24 + 0,66 = 1,90 gam Đáp án: C Câu 77: Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng, ta có: mchất rắn giảm = 15,6 + 9,2 – 24,5 = 0,3 gam = số mol H giải phóng = số mol rượu phản ứng 15, → M r-îu = = 52 g/mol → C H OH va C3 H OH 0,3 Đáp án: D Câu 78: + Na 2,2g hh ROH  → 3,12g RONa Gọi công thức phân tử chung cho hai ancol là: ROH 2ROH + 2Na  → 2RONa + H2 mol ROH  → mol RONa : ∆m tăng = ( R + 39) – ( R + 17) = 22g x mol ROH  → x mol RONa : ∆m tăng = 3,12 – 2,2 = 1,1g 1,1 ⇒ x = = 0, 05 mol 22 2, 02 ⇒ M ROH = = 40, g/mol ⇒ ancol có M < 40,4 CH3OH 0, 05 ⇒ ancol đồng đẳng CH3OH C2H5OH Đáp án: A Câu 79: 10,6g RCOOH + V(ml) dd NaOH 1M (vừa đủ) Tìm V? RCOOH + NaOH  → RCOONa + H O  → 15g RCOONa mol RCOOH  → mol RCOONa : ∆m tăng = (R + 67) – (R + 45) = 22g x mol RCOOH  → x mol RCOONa : ∆m tăng = 15 – 10,6 = 4,4g ⇒ x = 0,2 mol ⇒ nNaOH = nRCOOH = 0,2 mol ⇒ VddNaOH = 0,2 lít hay 200 ml Đáp án: B Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 31 - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) PP bảo toàn tăng giảm Câu 80: tgian 40g ROH + CH3COOH dư (xt H2SO4 đặc) → 36,3g CH3COOR H = 75% Tính nROH phản ứng 40 × 75 = 30g H = 75% ⇒ mROH phản ứng = 100 CH3COOH + ROH CH3COOR + H O mol ROH  → mol CH3COOR : ∆m tăng = (R + 59) – (R + 17) = 42g x mol ROH  → x mol CH3COOR : ∆m tăng = 36,3 – 30 = 6,3g ⇒ x = 0,15 mol Đáp án: D Câu 81: 0,05 mol R(COOR')n + 5,6g KOH (vừa đủ) 5,475g R(COOR')n + 4,2g KOH (vừa đủ)  → 6,225g R(COOK)n Tìm CTPT R(COOR')n ? + 0,05 mol R(COOR')n + 5,6g KOH (vừa đủ): nKOH = 0,1 mol n 0,1 Ta có: KOH = = ⇒ este hai chức ⇒ CTPT este là: R(COOR')2 n este A 0, 05 + 5,475g R(COOR')2 + 4,2g KOH (vừa đủ)  → 6,225g R(COOK)2 nKOH = 0,075 mol ⇒ neste A = 0,00375 mol R ( COOR ') + 2KOH  → R ( COOK )2 + 2R 'OH mol R(COOR')2  → mol R(COOK)2 : ∆m tăng = (166 + R) – (88 + 2R' + R) = 78 – 2R' (g) 0,00375 mol R(COOR')2  → 0,00375 mol R(COOK)2 : ∆m tăng = 0,75g ⇒ 78 – 2R' = 20 ⇒ R' = 29 ⇒ R' C2H5Đáp án: A Câu 82: 20g RNH + V(lít) dd HCl 1M  → 31,68g RNH3Cl Tìm V? Gọi CTPT trung bình cho amin RNH2 RNH + HCl  → RNH3Cl mol RNH  → mol RNH3Cl : ∆m tăng = ( R + 52,5) – ( R + 16) = 36,5g x mol RNH2  → x mol RNH3Cl : ∆m tăng = 31,68 – 20 = 11,68g ⇒ x = 0,32 mol ⇒ n HCl = n RNH = 0,32 mol ⇒ nHCl = 0,32 lít hay 320 ml Đáp án: D Câu 83: Áp dụng phương pháp tăng – giảm khối lượng: m = 5,48 + 22 × 0,06 = 6,8 gam Đáp án: C Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 32 - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) Câu 84: 6g CnH2n+1CH2OH (X) PP bảo toàn tăng giảm  → 5,8g CnH2n+1CHO Tìm CTCT (X) Oxi hóa ancol X thu andehit ⇒ ancol X ancol bậc I [O] CnH2n+1CH2OH  → CnH2n+1CHO  → mol CnH2n+1CHO : ∆m giảm = (14n + 32) – (14n + 30) = 2g x mol CnH2n+1CH2OH  → x mol CnH2n+1CHO : ∆m giảm = – 5,8 = 0,2g mol CnH2n+1CH2OH ⇒ x = 0,1 mol ⇒ MX = 60 g/mol ⇒ 14n + 32 = 60 ⇒n = Ancol X là: CH3CH2CH2OH Đáp án: B Câu 85: 2,2g RCHO (A)  → 3g RCOOH (B) Tìm CTCT (A) [O] RCHO  → RCOOH → mol RCOOH : ∆m tăng = (R + 45) – (R + 29) = 16g mol RCHO  → x mol RCOOH : ∆m tăng = – 2,2 = 0,8g x mol RCHO  ⇒ x = 0,05 mol ⇒ MRCHO = 44 g/mol ⇒ R = 15 ⇒ R – CH3 CTCT A là: CH3CHO Đáp án: B Câu 86: 2,94g R(NH2)(COOH)x (A) + dd NaOH (vừa đủ)  → 3,84g R(NH2)(COONa)x (B) (α – aminoaxit, MA = 147) Tên gọi α – aminoaxit A là? nA = 0,02 mol R(NH )(COOH) x + xNaOH  → R(NH )(COONa) x + xH O mol A  → mol B : ∆m tăng = (67x + 16 + R) – (45x + 16 + R) = 22x (g) 0,02 mol A  → 0,02 mol B : ∆m tăng = 3,82 – 2,94 = 0,88g ⇒ x = ⇒ CTPT A là: R(NH2)(COOH)2 Theo đề: MA = 147 ⇒ R + 106 = 147 ⇒ R = 41 ⇒ R C3H5 Vậy CTCT A là: Axit glutamic Đáp án: C Câu 87 : RCOOH + NaOH  → RCOONa + H2O Áp dụng tăng giảm khối lượng Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 33 - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Khắc Ngọc) PP bảo toàn tăng giảm 2, 46 − 1,8 = 0, 03(mol ) 23 − 1,8 M = = 60 => CH 3COOH 0, 03 nNaOH = Đáp án: D Câu 88: Áp dụng tăng giảm khối lượng Khối lượng muối = 2,46 + ( 23 -1 )*0,4= 3,34 gam Đáp án: D Câu 89: Alanin : CH3CH(NH2)COOH : x Axit glutamic : HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH: y Áp dụng tăng giảm khối lượng ta có NaOH   →(23 − 1) x + (23* − 2) y = 30,8  x = 0, →  + HCl → 36,5 x + 36.5 x = 36,5    y = 0, mX = 0, 6*89 + 147 *0, = 112, 2(gam) Đáp án: A Câu 90: Áp dụng tăng giảm khối lượng Khối lượng muối = 5,48 + ( 23 -1 )*0,06 = 6,8 gam Đáp án: D Giáo viên: Khắc Ngọc Nguồn: Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 34 - ... tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Phƣơng pháp trung bình PHƢƠNG PHÁP TRUNG BÌNH (ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ KHẮC NGỌC Các tập tài... viên: Vũ Khắc Ngọc Nguồn: Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) ... viên: Vũ Khắc Ngọc Nguồn: Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | 15 - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc)
- Xem thêm -

Xem thêm: HDedu Tổng hợp phương pháp giải hóa cốt lõi giải chi tiết thầy vũ khắc ngọc, HDedu Tổng hợp phương pháp giải hóa cốt lõi giải chi tiết thầy vũ khắc ngọc, HDedu Tổng hợp phương pháp giải hóa cốt lõi giải chi tiết thầy vũ khắc ngọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay