HDedu Những kiến thức nền tảng hóa vô cơ giải chi tiết

207 169 12
  • Loading ...
1/207 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 10:39

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Khái niệm mol pp tính KHÁI NIỆM MOL VÀ PHƢƠNG PHÁP TÍNH (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: VŨ KHẮC NGỌC Đây tài liệu tóm lược kiến thức kèm với giảng “Khái niệm mo l phương pháp tính” thuộc Khóa học Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) website Hocmai.vn Để nắm vững kiến thức phần “Khái niệm mo l phương pháp tính”, Bạn cần kết hợp xem tài liệu với g iảng I Khái niệ m “mol”: “mol” = lượng chất tương ứng với 6,022.10 23 hạt vi mô (nguyên tử/ phân tử/ ion, ) Ví dụ : mol nguyên tử H = 6,022.1023 nguyên tử H mol nguyên tử O = 6,022.1023 nguyên tử O mol ion Na+ = 6,022.1023 ion Na+ … Hằng số Avogadro (N A) = 6,022.1023 II Các công thức tính số mol 1, Dựa vào khối lƣợng: n: số mol m: khối lượng (g) M: khối lượng mol m Trong n M 2, Dựa vào thể tích khí: a, Ở đktc (O o C; atm): nkhí = b, Ở đk #: n V 22, PV RT Ví dụ: 17,92 l O (273o C; atm) 2.17,92  nO2   0,8 0, 082.(273  273) Khối lượng mol nguyên tử Khối lượng mol phân tử Ví dụ : 2,24 lít O (đktc)  nO2  0,1mol 4,48 lít H2 (đktc)  nH2  0, 2mol p: áp suất (atn) – 3,36 lít Cl2 - 3,36 lít Cl2 (đktc)  nCl2  0,15mol V: thể tích (lít) T: nhiệt độ tuyệt đối (T = to C + 273)  22,  R: số   0, 08205   273  Ví dụ 1: Tính số mol chất trường hợp sau: a, 15,4 gam CO b, 49,25 gam BaCO c, 28,8 gam FeO d, 44,8 gam Fe2 O e, 145,2 gam Fe(NO )3 f, 153,9 gam Al2 (SO )3 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Khái niệm mol pp tính Hướng dẫn 15,  0,35 mol 44 b, 49,25 gam BaCO nBaCO  49, 25  0, 25 mol 197 28,8 c, 28,8 gam FeO nFeO   0, mol 72 d, 44,8 gam Fe2 O nFe O  44,8  0, 28 mol 160 e, 145,2 gam Fe(NO )3 nFe( NO )  0,6 mol 3 a, 15,4 gam CO  nCO2  153,9  0, mol 342 Ví dụ 2: Tính số mol khí trường hợp sau: f, 153,9 gam Al2 (SO )3  nAl ( SO4 )3  a, 6,72 lít khí O (đktc) b, 13,44 lít H2 S (54,6o C, atm) c, 17,92 lít N (27,3o C; 1,2 atm) d, 10,08 lít Cl2 (136,5o C; 2,5 atm) Hướng dẫn a, 6,72 lít khí O (đktc)   nO2  6, 72  0,3mol 22, 2.13, 44 13, 44   1mol 0, 082(54,  273) 22, 1, 1,1.17,92 17,92 1,1 c, 17,92 lít N (27,3o C; 1,2 atm)   nN2    0,8mol 0, 082.(273  27,3) 22, 1,1 10, 08.2,5 10, 08 2,5 d, 10,08 lít Cl2 (136,5o C; 2,5 atm)   nCl2    0, 75mol 0, 082(136,5  273) 22, 1,5 b, 13,44 lít H2 S (54,6o C, atm)   nH2 S  Ví dụ 3: Cho x hợp chất hữu công thức đơn giản CH2O Biết hóa m(g) X thu m thể tích thể tích ( g ) NO điều kiện Axit cacboxylic tương ứng với công thức phân tử X tên ? Hướng dẫn Vx  VNO  nX  nNO n m m m/2  X  NO  M X M X M NO 30  M X  60  M (CH 2O) n  30n  n   X la C2 H 4O2  CH  COOH (a.axetic / a.e tan oic) Ví dụ 4: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X thu CO2 H2 O tỷ lệ 1,75:1 thể tích Cho bay hoàn toàn 10,12 gam X thu thể tích với thể tích 3,52 gam O điều kiện Công thức phân tử X là? Hướng dẫn Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Khái niệm mol pp tính y H 2O x 1, 75 x      (C7 H )n y/2 y  O2 X CxHy    xCO2   VCO2 VH 2O VX  VO2  nX  nO2  10,12 3,52   M x  92  92n Mx 32  n   X la C7 H III Mở rộng số vấn đề liên quan: 1, Tính dựa vào phƣơng trình phản ứng: to Ví dụ : 2H2 + O2   2H2 O 1mol  0,5mol  1mol Ví dụ 1: Đốt cháy 16,8 gam Fe O vừa đủ để tạo thành m (gam) Fe3 O4 Cho toàn lượng Fe3 O4 tan hết dung dịch chứa a(gam) H2 SO4 (loãng) vừa đủ Giá trị m a là? Hướng dẫn t Đốt cháy Fe: 3Fe  2O2   Fe3O4 ( FeO.Fe2O3 ) 16,8  0,3mol   0,1mol 55 232   m  23, gam Fe 2SO( 3) H4O2 Hoà tan Fe3 O4 : Fe 3O H 2SO l FeSO  0,1mol 0, 4mol  98 a  39, g o Ví dụ 2: Đốt cháy 6,4 gam lưu huỳnh 11,2 lít O (đktc) thu sản phẩm khí SO Tính thể tích (ở đktc) khí thu sau phản ứng? Hướng dẫn Al  HCl   AlCl3  3H 5, 3  0, 2mol   0, 6mol 27 dung dich X ( AlCl3 , HCldu ) Mg  HCldu  MgCl2  H 0,1mol 0, 2mol 2, 24  0,1mol 20,  24 m’ = 2,4 gam m = mHCl = (0,6 + 0,2) 36,5 = 29,2 gam Tỷ khối chất khí: M d A/ B  A MB M CH 16  8 Ví dụ : dCH / H  M H2 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Khái niệm mol pp tính Ví dụ 1: Cho hỗn hợp thoát X (CO , O2 ) dX/SO2 =0,625 Tính khối lượng khí 6,72 lít hỗn hợp X (đktc)? Hướng dẫn 6, 72 nhhX   0,3mol 22, d X / SO2  Mx Mx   0, 625  M x  40 M SO2 64  1   0,1mol O2 (32) M x  40     0, 2mol CO2 (44)  nO2    nCO2 n  n  0,3 CO2  O2 Ví dụ 2: Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng m (gam) Fe O4 , to thu chất rắn A 11,2 lít hỗn hợp thoát B (đktc) dB/H2 = 20,4 Giá trị m là? Hướng dẫn t CO  Fe3O4   Fe / FeO  CO2 Bản chất: CO  [O]  CO2 CO2 (44) 12,8   0, 4mol o M B  20, 4.2  40,8 CO (28) 3,   0,1mol Cứ CO2 thoát  m rắn giảm = 16 gam  0, 4CO2  mrắn giảm = 0,4.16 = 6,4 gam  m = 30 + 6,4 = 36,4 gam Ví dụ 3: Cho X hỗn hợp gồm C H2 C3 H8 d X / H2  18, Tính VO2 (đktc) cần dùng để đốt cháy hết 5,52 gam hỗn hợp X? Hướng dẫn C2 H  26  7,   0, 06mol M x  18, 4.2  36,8 C3 H (44) 10,8   0, 09mol nhhX  mX 5,52   0,5mol M X 36,8 C2 H  O2  2CO2  H 2O phản ứng: C3 H  5O2  3CO2  H 2O 22,4   nO2  2,5.0, 06  5.0, 09  0,   V  13, 44l Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc Nguồn: Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Khái niệm mol pp tính KHÁI NIỆM MOL VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH SỐ MOL (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ KHẮC NGỌC Các tập tài liệu này biên soạn kèm theo giảng “Khái niệm mo l và phương pháp tín h” thuộc Khóa học Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) website Hocmai.vn để giúp Bạn kiểm t ra, củng cố lại kiến thức giáo viên truyền đạt giảng tương ứng Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước giảng “Khái niệm mo l và phương pháp tín h” sau làm đầy đủ tập tài liệu Câu 1: Hấp thụ toàn bộ 3,36 lít SO (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH được 16,7 gam muối Nồng độ mol của dung dịch NaOH là A 0,5M B 1M C 2M D 2,5M Câu 2: Trộn dung dịch HCl 0,3M; H2 SO4 0,2M; H3 PO4 0,1M với thể tích thu dung dịch A Để trung hòa 300 ml dung dịch A cần vừa đủ V ml dung dịch B gồm NaOH 0,2M Ba(OH)2 0,1M Giá trị V A 200 B 250 C 500 D 1000 Câu 3: Cho 25,2 gam Fe tác dụng với HNO loãng đun nóng thu khí NO sản phẩm khử dung dịch Z, lại 1,4 gam kim loại không tan Khối lượng muối dung dịch Z A 76,5 gam B 82,5 gam C 126,2 gam D 180,2 gam Câu 4: Hoà tan 11,2 gam Fe dung dịch H2 SO4 loãng (dư), thu dung dịch X Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO 0,5M Giá trị V A 40 B 80 C 60 D 20 Câu 5: Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2 SO4 đặc nóng, đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu khí SO (sản phẩm khử nhất) và dung dịch X Dung dịch X hoà tan tối đa m gam Cu Giá trị m là A 3,84 B 3,20 C 1,92 D 0,64 Câu 6: Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2 SO4 đặc, nóng (giả thiết SO sản phẩm khử nhất) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng muối thu A 21,12 gam B 24 gam C 20,16 gam D 18,24 gam Câu 7: Cho 12,8 gam Cu tác dụng với H2 SO đặc nóng dư , khí sinh cho vào 200 ml dung dịch NaOH 2M Hỏi muối nào tạo thành và khối lượng là gam? A Na2 SO3 24,2 gam C NaHSO 15 gam Na2 SO 26,2 gam B Na2 SO3 25,2 gam D Na2SO3 23,2 gam Câu 8: Cho a gam hỗn hợp X gồm oxit FeO, CuO, Fe2 O3 số mol tác dụng hoàn toàn với lượng vừa đủ 250 ml dung dịch HNO đun nóng nhẹ, thu dung dịch Y và 3,136 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO NO tỉ khối so với hiđro là 20,143 Tính a A 74,88 gam B 52,35 gam C 72,35 gam D 61,79 gam Câu 9: Cho 24,0 gam Cu vào 400 ml dung dịch NaNO 0,5M, sau thêm 500 ml dung dịch HCl 2M thu dung dịch X khí NO thoát Thể tích khí NO bay (đktc) và thể tích dung dịch NaOH 0,5M tối thiểu cần dùng để kết tủa hết Cu2+ X A 4,48 lít 1,2 lít C 4,48 lít 1,6 lít Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 B 5,60 lít 1,2 lít D 5,60 lít 1,6 lít - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Khái niệm mol pp tính Câu 10: Hòa tan 12,8 gam bột Cu 200 ml dung dịch hỗn hợp KNO 0,5M H2 SO4 1M Thể tích khí NO (sản phẩm khử nhất) thoát đktc là A 2,24 lít B 2,99 lít C 4,48 lít D 11,2 lít Câu 11: Cho 14,2 gam P2 O vào 200 gam dung dịch NaOH 8% thu dung dịch A Muối thu nồng độ % tương ứng A NaH2 PO 11,2% B Na3 PO4 7,66% C Na2 HPO 13,26% D Na2 HPO4 NaH2 PO4 7,66% Câu 12: Cho 44 gam NaOH vào dung dịch chứa 39,2 gam H3 PO Sau phản ứng xảy hoàn toàn, đem cạn dung dịch Khối lượng muối khan thu là A 50 gam Na3 PO4 B 49,2 gam NaH2 PO4 14,2 gam Na3 PO4 C 15 gam NaH2 PO4 D 14,2 gam Na2 HPO4 49,2 gam Na3 PO4 Câu 13: Sục 2,24 lít CO vào 400 ml dung dịch A chứa NaOH 1M Ca(OH)2 0,01M thu kết tủa khối lượng A 10 gam B 0,4 gam C gam D Kết khác Câu 14: Cho 0,2688 lít CO (đktc) hấp thụ hoàn toàn 200 ml dung dịch NaOH 0,1M Ca(OH)2 0,01M Tổng khối lượng muối thu A 2,16 gam B 1,06 gam C 1,26 gam D 2,004 gam Câu 15: Dẫn luồng CO dư qua ống đựng m gam hỗn hợp X gồm Fe2 O3 và CuO nung nóng thu chất rắn Y; khí khỏi ống dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 40 gam kết tủa Hoà tan chất rắn Y dung dịch HCl dư thấy 4,48 lít khí bay (đktc) Giá trị m A 24 B 16 C 32 D 12 Câu 16: Cho khí CO qua m gam Fe2 O3 nung nóng thu 10,68 gam chất rắn A khí B Cho toàn khí B hấp thụ vào 350ml dung dịch Ca(OH)2 0,1M thấy tạo 3,0 gam kết tủa Giá trị m A 11,16 C 11,64 B 11,64 11,96 D 11,16 hoặc11,32 Câu 17: Cho nước qua than nóng đỏ hỗn hợp khí X gồm CO ; CO H2 Toàn lượng khí X vừa đủ khử hết 48 gam Fe2 O3 thành Fe và thu 10,8 gam H2 O Phần trăm thể tích CO X A 28,571% B 14,286% C 13,235% D 16,135% Câu 18: Khi dùng khí CO để khử Fe2 O3 thu hỗn hợp chất rắn X Hoà tan X dung dịch HCl (dư) giải phóng 4,48 lít khí (đktc) Dung dịch sau phản ứng tác dụng với NaOH dư thu 45 gam kết tủa trắng xanh Thể tích khí CO cần dùng A 10,08 lít B 8,96 lít C 13,44 lít D 6,72 lít Câu 19: Nung 3,2 gam hỗn hợp gồm CuO Fe2 O3 với cacbon điều kiện không khí phản ứng xảy hoàn toàn thu đư ợc 0,672 lít (đktc) hổn hợp khí CO CO tỉ khối so với hiđro là 19,33 Thành phần% theo khối lượng CuO Fe2 O3 hổn hợp đầu A 50% 50% B 66,66% 33,34% C 40% 60% D 65% 35% Câu 20: Cho toàn 4,48lít (đktc) CO từ từ qua bình đựng dung dịch chứa 0,15mol Ca(OH)2 Khối lượng dung dịch tăng hay giảm sau phản ứng Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Khái niệm mol pp tính A Tăng 8,8g B Tăng 10g C Giảm 1,2g D Giảm 1,9g Câu 21: Hấp thụ hết 1,344 lít CO (đktc) vào 300 ml dung dịch A chứa đồng thời NaOH 0,1M Ba(OH) 0,1M Số gam kết tủa thu A 1,97 B 5,91 C 11,82 D 7,88 Câu 22: Sục từ từ khí CO vào 100 ml dung dịch chứa đồng thời NaOH 1M, Ba(OH)2 0,5M BaCl2 0,7M Tính thể tích khí CO cần sục vào (đktc) để kết tủa thu là lớn A V = 2,24 lít B 2,8 lít C 2,688 lít D 3,136 lít Câu 23: Hấp thụ hoàn toàn 3,584 lít CO (đktc) vào lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M kết tủa X dung dịch Y Khi khối lượng dung dịch Y so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 A tăng 3,04 gam B giảm 3,04 gam C tăng 7,04 gam D giảm gam Câu 24: Cho 5,6 lít CO (đktc) qua 164 ml dung dịch NaOH 20%(d = 1,22 g/ml) thu dung dịch X cạn dung dịch X thu gam chất rắn A 26,5 gam B 15,5 gam C 46,5 gam D 31 gam Câu 25: Hoà tan hoàn toàn 21,6 gam Al lượng dư dung dịch A gồm NaNO NaOH, hiệu suất phản ứng 80% Thể tích NH3 giải phóng là: A 2,24 lít B 4,48 lít C 1,12 lít D 5,376 lít Câu 26: Hoà tan hoàn toàn 24,3 gam Al vào dung dịch HNO loãng dư thu V lít hỗn hợp khí NO N O (đktc) tỷ khối so với H2 20,25 Giá trị V A 6,72 B 8,96 C 11,20 D 13,44 Câu 27: Hoà tan m gam Al dung dịch HNO 2M vừa đủ thu 1,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm N2 O N Tỉ khối X so với H2 17,2 Giá trị m A 2,7 B 5,4 C 3,195 D 6,21 Câu 28: Hoà tan hoàn toàn 47,4 gam phèn chua KAl(SO )2 12H2O vào nước, thu dung dịch X Cho toàn X tác dụng với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu m gam kết tủa Giá trị m A 7,8 B 46,6 C 54,4 D 62,2 Câu 29: Hoà tan a gam hỗn hợp bột Mg, Al dung dịch HCl thu 17,92 lit khí H2 (đktc) Cùng lượng hỗn hợp hoà tan dung dịch NaOH dư thu 13,44 lít khí H2 (đktc) Giá trị a là: A 3,9 B 7,8 C 11,7 D 15,6 Câu 30: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch H SO 10%, thu 2,24 lít khí H2 (ở đktc) Khối lượng dung dịch thu sau phản ứng là: A 101,68 gam B 88,20 gam (Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối A – 2009) C 101,48 gam D 97,80 gam Câu 31: Cho 2,16 gam Al tác dụng với dung dịch HNO loãng (dư) thu V lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X Đem cạn dung dịch X thu 17,76 gam muối khan Giá trị V là: A 1,792 B 0,896 C 1,2544 D 1,8677 Câu 32: Cho a mol AlCl3 vào 200g dung dịch NaOH 4% thu 3,9 gam kết tủa Giá trị a là: A 0,05 B 0,0125 C 0,0625 D 0,125 Câu 33 :X dung dịch Al2 (SO )3 , Y dung dịch Ba(OH)2 Trộn 200ml dung dịch X với 300ml dung dịch Y thu 8,55 gam kết tủa Trộn 200ml dung dịch X với 500ml dung dịch Y thu 12,045 gam kết tủa Nồng độ mol/l dung dịch X Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Khái niệm mol pp tính A 0,075M B 0,100M C 0.150M D 0.050M Câu 34: Cho 700 ml dung dịch KOH 0,1M vào 100 ml dung dịch AlCl3 0,2M Sau phản ứng khối lượng kết tủa tạo là: A 0,78 gam B 1,56 gam C 0,97 gam D 0,68 gam Câu 35: Cho m gam hỗn hợp Al, Al2 O , Al(OH)3 tác dụng với dung dịch H2 SO4 28,4% vừa đủ thu dung dịch X nồng độ phần trăm là 29,335% 4,032 lít H2 đktc cạn dung dịch X thu 80,37 gam muối khan Giá trị m là: A 18,78 B 25,08 C 28,98 D 31,06 Câu 36: Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2 (SO4 )3 0,1 mol H2 SO4 đến phản ứng hoàn toàn, thu 7,8 gam kết tủa Giá trị lớn V để thu lượng kết tủa là: A 0,45 B 0,35 C 0,25 D 0,05 Câu 37: Trộn 200ml dung dịch HCl 2M với 200ml dd H2 SO4 2,25M thu dd A Lấy dd A hòa tan vừa đủ với 19,3g hỗn hợp Al Fe Khối lượng Al Fe là? A 8,1 gam 11.2gam B 12,1gam 7,2gam C 18,2gam 1,1gam D 15,2gam 4,1gam Câu 38: Cho m gam bột kim loại đồng vào 200 ml dung dịch HNO 2M, khí NO thoát Để hòa tan vừa hết chất rắn, cần thêm tiếp 100 ml dung dịch HCl 0,8M vào nữa, đồng thời khí NO thoát Giá trị m A 9,60 gam B 11,52 gam C 10,24 gam D 6,4 gam Câu 39: Cho hỗn hợp gồm 6,4 gam Cu 5,6 gam Fe vào cốc đựng dung dịch HCl loãng dư Để Hòa tan hết với chất cốc sau phản ứng cần khối lượng NaNO (sản phẩm khử NO) A 8,5 gam B 17gam C 5,7gam D 2,8gam Câu 40: Hoà tan 10,71 gam hỗn hợp nhôm, kẽm, sắt lít HNO x mol/lit vừa đủ thu dung dịch A 1,792 lít hỗn hợp khí gồm N2 N O tỉ lệ mol 1:1(không sản phẩm khử khác) cạn dung dịch A thu m gam muối khan Giá trị x và m tương ứng A 0,11M 25,7 gam B 0,22M 55,35 gam C 0,11M 27,67 gam D 0,33M 5,35gam Câu 41: Cho hỗn hợp gồm 4,2 gam Fe gam Cu vào dung dịch HNO sau phản ứng thu thu 0,896 lít khí NO Các phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng muối thu A 5,4 gam B 11gam C 10,8 gam D 11,8 gam Câu 42: Cho 6,4 gam Cu tác dụng với dung dịch HNO loãng Khí NO thu đem oxi hoá thàng NO cho hấp thụ vào nước sục khí O để chuyển hết thành HNO Giả sử hiệu suất trình 100% Thể tích O (đktc) tham gia vào trình là: A 1,12 lít B 2,24 lít C 3,36 lít D 4,48 lít Câu 43: Sau đun nóng 23,7 gam KMnO thu 22,74 gam hỗn hợp chất rắn Cho hỗn hợp chất rắn tác dụng hoàn toàn với dung dịch axit HCl 36,5% (d = 1,18 g/ml) đun nóng Thể tích khí Cl2 (đktc) thu : A 2,24 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 B 4,48 C 7,056 D 3,36 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Khái niệm mol pp tính Câu 44: Cho kim loại M tan vào dung dịch HNO 21% (lấy dư 20% so với lượng cần thiết), thu dung dịch X nồng độ phần trăm muối nitrat 16,20% khí N (sản phẩm khử nhất) Nếu cho 11,88 gam M phản ứng hết với dung dịch HCl khối lượng muối thu : A 26,67 gam B 58,74 gam C 36,67 gam D 47,50 gam (Đề thi thử Đại học lần – THPT Việt Yên 1, năm học 2013 – 2014) Câu 45: Cho 12,25 gam KClO vào dung dịch HCl đặc, khí Cl2 thoát cho tác dụng với hết với kim loại M thu 30,9 gam hỗn hợp chất rắn X Cho X vào dung dịch AgNO dư, thu 107,7 gam kết tủa Vậy kim loại M là: A Zn B Mg C Fe D Cu (Đề thi thử Đại học lần – THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ, năm học 2010 – 2011) Câu 46: Trong bình kín chứa 10,8 gam kim loại M hoá trị không đổi 0,6 mol O Nung bình thời gian, sau đưa bình nhiệt độ ban đầu áp suất bình 75% so với ban đầu Lấy chất rắn thu cho tác dụng với HCl dư thu 6,72 lít H2 (đktc) Kim loại M là: A Al B Mg C Zn D Fe (Đề thi thử Đại học lần – THPT Lý Thường Kiệt, năm học 2013 – 2014) Câu 47: Tiến hành điện phân (với điện cực Pt) 200 gam dung dịch NaOH 10% đến dung dịch NaOH bình nồng độ 25% ngừng điện phân Thể tích khí (ở đktc) thoát anot là : A 149,34 lít B 156,8 lít C 78,4 lít D 74,66 lít Câu 48: Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M NaOH 0,12M cạn dung dịch thu 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan Công thức phân tử X A C2 H5 COOH B CH3 COOH C HCOOH D C3 H7 COOH Câu 49: Muốn trung hòa 6,72 gam axit hữu A cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24% A A CH3 COOH B CH3 CH2 COOH ƯC HCOOH D CH2 =CHCOOH Câu 50: Cho 10,4 gam hỗn hợp gồm metanal etanal tác dụng với lượng vừa dư AgNO /NH3 thu 108 gam Ag Khối lượng metanal hỗn hợp A 4,4 gam B gam C gam D 8,8 gam Câu 51: Cho bay hết 5,8 gam hợp chất hữu X thu 4,48 lít X 109,2o C 0,7 atm Mặt khác cho 5,8 gam X phản ứng AgNO /NH3 dư tạo 43,2 gam Ag CTPT X A C2 H2 O2 B C3 H4O2 C CH2 O D C2 H4 O2 Câu 52: Đốt cháy hoàn toàn l ượng ađehit A cần vừa đủ 2,52 lít O (đktc), được 4,4 gam CO và 1,35 gam H2 O A có công thức phân tử là A C3 H4 O B C4 H6O C C4 H6 O2 D C8 H12O Câu 53: Trung hòa 2,7 gam axit cacboxylic A cầ n vừa đủ 60 ml dung dịch NaOH 1M A có công thức phân tử là A C2 H4 O2 B C3 H4O2 C C4 H6 O4 D C2 H2 O4 Câu 54: Cho hỗn hợp A gồm anken và ankan là đồng đẳng liên tiếp vào bình dung tích 5,6 lít chứa O 0o C và atm Bật tia lửa điện để đốt cháy hết hiđrocacbon, sau đưa bình 273 o C áp suất bình là p Nếu cho khí bình sau phản ứng qua bình đựng dung dịch H2 SO4 đặc và Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Khái niệm mol pp tính bình đựng dung dịch NaOH, thấy khối lượng bình tăng 3,6 gam, bình tăng 7,92 gam Tính p biết dung tích bình thay đổi không đáng kể A 3,04 B 4,8 C 5,0 D 5,2 Câu 55: Xenlulozơ trinitrat điều chế từ axit nitric và xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 90% tính theo axit nitric) Để 14,85 kg xenlulozơ trinitrat cần V lít dung dịch axit nitric 96% (d=1,5 g/ml) Giá trị V : A 11,50 B 6,56 C 16,40 D 7,29 (Đề thi thử Đại học lần – THPT Vĩnh Bảo – Hải Phòng, năm học 2013 – 2014) Câu 56: Từ m gam tinh bột điều chế 575 ml rượu etylic 10o (khối lượng riêng rượu nguyên chất 0,8 gam/ml) với hiệu suất trình 75%, giá trị m : A 60,75 gam B 108 gam C 75,9375 gam D 135 gam (Đề thi thử Đại học lần – THPT Lý Thường Kiệt, năm học 2013 – 2014) Câu 57: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol anken X thu CO và nước Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm 100 gam dung dịch NaOH 21,62% thu dung dịch nồng độ NaOH 5% Công thức phân tử X : A C2 H4 B C3 H6 C C4 H8 D C5 H10 Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc Nguồn: Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Muối tính chất muối Câu 65: Phản ứng nhiệt phân không t 2NaHCO   Na2O + 2CO2 + H2O t C Sửa lại: 2NaHCO   Na2 CO3 + CO2 + H2 O Đáp án: B Câu 66: Phương trình hoá học sau o 2NaỌH + Mg(NO )2  2NaNO3 + Mg(OH)2 Đáp án: C Câu 67: Nhiệt phân hoàn toàn toC  N2O + 2H2 O NH4 NO3  t C  2CuO + 4NO + O2 2Cu(NO )2  o t C  2Ag + 2NO + O2 2AgNO  o t C  2Fe2 O3 + 4NO2 + 1/2O2 2Fe(NO )2  o Đáp án:B Câu 68: Phản ứng nhiệt phân t C  CuO + CO CuCO  toC Cu(OH)2  CuO + H2 O o Đáp án: B Câu 69: Dãy gồm muối nitrat nhiệt phân cho sản phẩm oxit kim loại, khí NO O t C  CuO + NO + O2 Cu(NO )2  toC Mg(NO )2  MgO + NO + O2 o t C  Fe2 O3 + NO2 + O2 Fe(NO )3  toC Fe(NO )2  Fe2 O3 + NO2 + O2 o Đáp án: C Câu 70: Al2 O3 Al2 O3 MgO MgO MgO     CO  NaOH     Cu CuO Cu   Fe    Fe Fe3O Đáp án: A Câu 71: Đung nóng dung dịch vân đục t C Ca(HCO )2  CaCO3 + CO2 + H2O o Cho dung dịch vào dung dịch dung dịch đục toC Ca(HCO )2 + NaOH  CaCO3 + NaHCO3 +H2O Khi cho dung dịch vào dung dịch thấy xuất kết tủa  Mg(OH)2 + 2NaCl MgCl2 + 2NaOH  Đáp án: D Câu 72: Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) Muối tính chất muối CuCl2 Al(OH)3  ZnCl Fe(OH)  O2  toC Fe2O3    NH3  H O  Ba (OH)2  Fe(OH)      BaSO4 BaSO4 Al2 (SO4 )3  2 SO  FeSO4 Đáp án: C Câu 73: Số trường hợp xảy phản ứng oxi hóa khử là: (NH4 )2 Cr2O7 ; Cu(NO )2 ; KMnO ; Mg(OH)2 ; AgNO t  Cr2O3  N  4H 2O (1)  NH 2 Cr2O7  t0 (2) Cu  NO3 2   CuO  2NO2  O2 t0 (3) 2KMnO4   K2 MnO4  MnO2  O2 t0 (4) AgNO3   Ag  NO2  O2 Đáp án: A Câu 74 : chất nhiệt phân cho cho O cho hỗn hợp hai khí NO , O2 tương ứng t C  N2O + 2H2 O NH4 NO3  toC 2AgNO  2Ag + 2NO + O2 o t C  2CuO + 4NO + O2 2Cu(NO )2  o t C  N2 + 2H2O NH4 NO2  toC Ca(NO )2  Ca(NO )2 + O2 o t C  NaNO2 + O2 NaNO3  toC  Na2CO3 + CO2 + H2O 2NaHCO  o t C  CuO + H2 O Cu(OH)2  toC  PbO2 + 4NO + 1/2O2 2Pb(NO )2  o Đáp án: C Câu 75 : chất nhiệt phân cho ta kim loại oxit kim loại tương ứng t C  2Ag + 2NO + O2 2AgNO  toC  2CuO + 4NO + O2 2Cu(NO )2  o t C  Al2 O3 + 6NO2 + 2O2 2Al(NO )3  toC NaNO3  NaNO2 + 1/2O o Na2 CO không bị nhiệt phân t C CaCO3  CaO + CO2 toC Cu(OH)2  CuO + H2 O o t C 2Pb(NO )2  PbO + 4NO + 1/2O2 o Đáp án: C Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc Nguồn: Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | 10 - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) pH dung dịch pH CỦA DUNG DỊCH (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ KHẮC NGỌC Các tập tài liệu biên soạn kèm theo giảng “pH dung dịch” thuộc Khóa học Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) website Hocmai.vn để giúp Bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức giáo viên truyền đạt giảng tương ứng Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước giảng “pH dung dịch” sau làm đầy đủ tập tài liệu Câu 1: Dung dịch pH > 7? A FeCl3 B K2SO4 C Na2 CO3 D Al2 (SO )3 Câu 2: Cho dung dịch: NaOH; NaHCO ; Na2 CO3 ; NaHSO4 ; Na2 SO4 Các dung dịch làm cho quỳ tím đổi sang màu xanh là: A NaOH; Na2 SO4 ; Na2 CO3 B NaHSO ; NaHCO3 ; Na2 CO3 C NaOH; NaHCO ; Na2 CO3 D NaHSO ; NaOH; NaHCO Câu 3: Dãy gồm hiđroxit xếp theo thứ tự giảm dần tính bazơ từ trái sang phải là: A Mg(OH)2 , NaOH, KOH, Al(OH)3 B KOH, NaOH, Mg(OH)2 , Al(OH)3 C KOH, NaOH, Al(OH)3 , Mg(OH)2 D Mg(OH)2 , Al(OH)2 , NaOH, KOH Câu 4: Dãy gồm dung dịch chất làm quỳ tím đổi thành màu xanh là: A K SO4 ; C6 H5ONa B AlCl3 ; C6 H5 NH2 C KAl(SO )2 12H2O; C6 H5NH3 Cl D Na[Al(OH)4 ]; NH2 CH2 COONa Câu 5: Cho dung dịch muối sau: Na2 SO , BaCl2, Al2 SO4 , Na2 CO Dung dịch làm giấy quỳ hóa đỏ là: A BaCl2 B Na2CO3 C Al2 (SO )3 D Na2SO4 Câu 6: cho dung dịch sau: NaOHCO , NaHSO4 , CH3COONa, BaCl2 , NaNO2 , NaF dung dịch pH>7? A B C D Câu 7: Trong số dung dịch: Na2 CO3 , KCl, CH3 COONa, NH4 Cl, NaHSO , C6 H5 ONa, dung dịch pH > A NH4 Cl, CH3 COONa, NaHSO4 B Na2CO3 , C6 H5 ONa, CH3 COONa C KCl, C6 H5 ONa, CH3 COONa D Na2CO3 , NH4Cl, KCl Câu 8: Cho dung dịch nồng độ: Na2 CO (1), H2 SO (2), HCl (3), KNO (4) Giá trị pH dung dịch xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là: A (3), (2), (4), (1) C (1), (2), (3), (4) B (4), (1), (2), (3) D (2), (3), (4), (1) Câu 9: dung dịch nồng độ mol/lít là: NaCl(1), HCl (2), Na2 CO3 (3), NH4 Cl (4), NaHCO (5), NaOH Dãy xếp theo trình tự pH chúng tăng dần sau: A < < < < < B < < < < < C < < < < < D < < < < < Câu 10: Cho dung dịch: K CO3 , C6 H5 ONa, CH3 NH3 Cl, KHSO , Na[Al(OH)4 ] hay NaAlO , Al(NO )3, NaHCO , NH4 NO , C2 H5ONa, CH3 NH2 , lysin, valin Số dung dịch pH > A Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 B C D 10 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) pH dung dịch Câu 11: Cho 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,009M phản ứng với 400 ml dung dịch H2 SO4 0,002M pH dung dịch thu sau phản ứng là: A 10 B 5,3 C D 10,6 Câu 12: Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M NaOH 0,1M) với 400 ml dung dịch (gồm H2 SO4 0,0375M HCl 0,0125M) thu dung dịch X Giá trị pH dung dịch X là: A B C D (Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối B – 2007) Câu 13: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03 M 2V ml dung dịch Y Dung dịch Y pH là: A B (Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối A – 2008) C D Câu 14: Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2 SO 0,05M HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M Ba(OH)2 0,1M, thu dung dịch X Dung dịch X pH là: A 13,0 B 1,2 C 1,0 D 12,8 (Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối B – 2009) Câu 15: Trộn 100 ml dung dịch pH = gồm HCl HNO với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu 200 ml dung dịch pH = 12 Giá trị a là: A 0,30 B 0,12 (Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối B – 2008) C 0,15 D 0,03 Câu 16 : Trộn dung dịch HNO 1,5M HCl 2,5M theo tỷ lệ thể tích : thu dung dịch X Hãy xác định thể tích dung dịch NaOH 1M cần dùng để trung hoà 100 ml dung dịch X A 100 ml B 200 ml C 300 ml D 400 ml Câu 17 : Trộn 100 ml dung dịch chứa H2 SO 0,1M HNO 0,3M với 100 ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,3M KOH 0,1M thu dung dịch X kết tủa Y Cho quỳ tím vào dung dịch Y, tượng xảy ? A quỳ tím chuyển sang đỏ C quỳ tím không chuyển màu B quỳ tím chuyển sang xanh D quỳ tím màu Câu 18: Trộn 100 ml dung dịch pH = gồm HCl HNO3 với 100 ml dd NaOH nồng độ a (mol/l) thu 200 ml dung dịch pH = 12 Giá trị a (biết dung dịch [H+ ][OH-] = 10-14 ) A 0,15 B 0,30 C 0,03 D 0,12 Câu 19: Thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,025M cần cho vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO HCl pH = 1, để thu dung dịch pH =2 A 0,224 lít B 0,15 lít C.0,336 lít D 0,448 lít Câu 20: Trộn lẫn dd H2 SO 0,1M; HNO 0,2M HCl; 0,3M với thể tích thu ddA Lấy 300ml ddA cho phản ứng với V lít ddB gồm NaOH 0,2M KOH 0,29M thu ddC pH = Giá trị V A 0,134 lít B 0,214 lít C 0,414 lít D 0,424 lít Câu 21 : X dung dịch chứa H2 SO4 1M HCl 1M.Y dung dịch chứa NaOH 1M KOH 1M Trộn V1 lít dung dịch X với V2 lít dung dịch Y đến khí phản ứng xảy hoàn toàn, thu lít dung dịch Z PH = 13 Khi cạn toàn dung dịch Z thu gam chất rắn khan ? A 90,11 Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 B 75,31 C 68,16 D 100,37 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) pH dung dịch Câu 22: Trộn 200 ml dung dịch gồm HCl 0,1M H2 SO4 0,05M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 nồng độ x M thu m gam kết tủa 500 ml dung dịch pH = 13 Giá trị x m A x = 0,015; m = 2,33 B x = 0,150; m = 2,33 C x = 0,200; m = 3,23 D x = 0,020; m = 3,23 Câu 23: Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M axit H2 SO4 0,5M, thu 5,32 lít H2 (ở đktc) dung dịch Y(coi thể tích dung dịch không đổi) Dung dịch Y pH A B C D Bài 24: Trộn 100ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,1 M NaOH 0,1 M với 400 ml dung dịch gồm H2 SO4 0,0375M HCl 0,0125M , thu dung dịch X Giá trị pH dung dịch X A B C D Câu 25: Dung dịch HCl dung dịch CH3 COOH nồng độ mol/lit Giá trị pH tương ứng dung dịch tương ứng x y Quan hệ x y ( giả thiết , 100 phân tử CH3 COOH phân tử điện li) A y= 100x B y= 2x C y= x-2 D y = x+2 Câu 26: Trộn 100 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,1M NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch gồm : H2 SO4 0,0375M HCl 0,0125M thu dung dịch X Giá trị pH dung dịch X A B C D Câu 27: Khi trộn thể tích dung dịch A pH = 13 dung dịch B pH = thu dung dịch pH A 12,95 B 12,65 C 1,05 D 1,35 Câu 28: Trộn dung dịch HCl 0,3M; H2 SO 0,2M H3 PO4 0,1M với thể tích thu dung dịch X Dung dịch Y gồm NaOH 0,1M Ba(OH)2 0,2M Để trung hòa 300 ml dung dịch X cần vừa đủ V ml dung dịch Y Giá trị V A 600 B 1000 C 200 D 333,3 Câu 29: Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,15M H2 SO4 0,1M với 400 ml dung dịch Ba(OH)2 aM thu m gam kết tủa 500 ml dung dịch pH = 12 Giá trị a m : A 0,05 4,66 B 0,03 2,33 C 0,05 2,33 D 0,03 4,66 Câu 30: Cho 200 ml dung dịch H3 PO4 1M vào 250 ml dung dịch (NaOH 0,5M KOH 1,5M) Sau phản ứng hoàn toàn thu dung dịch X Số gam muối dung dịch X A 38,4 gam B 36,6 gam C 40,2 gam D 32,6 gam Câu 31: Trộn dung dịch Ba(OH)2 0,1M, NaOH 0,2M, KOH 0,3M với thể tích thu dung dịch A Lấy 300 ml dung dịch A cho phản ứng với V lít dung dịch B gồm HCl 0,2M HNO 0,29M, thu dung dịch C pH = 12 Giá trị V A 0,134 lít B 0,414 lít C 0,424 lít D 0,214 lít Câu 32:Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,08M H2 SO4 0,01M với 250 ml dung dịch NaOH a mol/l thu 500 ml dung dịch pH = 12 Giá trị a A 0,06 mol/l B 0,03 mol/l C 0,09 mol/l D 0,12 mol/l Câu 33: X dung dịch H2 SO4 0,02M, Y dung dịch NaOH 0,035M Khi trộn lẫn dung dịch X với dung dịch Y ta thu dung dịch Z tích tổng thể tích hai dung dịch mang trộn pH = Tỉ lệ thể tích dung dịch X dung dịch Y Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) pH dung dịch A 2:3 B 1:2 C 3:2 D 2:1 Câu 34:Trộn dung dịch axit HCl 0,2M; HNO 0,1M H2 SO 0,15M với thể tích dung dịch A Cho V ml dung dịch B chứa NaOH 0,2M Ba(OH)2 0,05M vào 400 ml dung dịch A thu (V + 400) ml dung dịch D pH = 13 Giá trị V A 600 B 1400 C 800 D 300 Câu 35: Biết A dung dịch NaOH pH = 12 B dung dịch H2 SO4 pH = Để phản ứng đủ với V1 lít dung dịch A cần V2 lít dung dịch B Quan hệ V1 V2 là: A V1 = V2 B V1 = 2V2 C V2 = 2V1 D V2 = 10 V1 Câu 36: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03 M 2V ml dung dịch Y Dung dịch Y pH là: A B C D (Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối A – 2008) Câu 37: Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2 SO 0,05M HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M Ba(OH)2 0,1M, thu dung dịch X Dung dịch X pH là: A 13,0 B 1,2 C 1,0 D 12,8 (Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối B – 2009) Câu 38: Nhiệt phân hoàn toàn 44,1 gam hỗn hợp X gồm AgNO KNO3 thu hỗn hợp khí Y Trộn Y với a mol NO cho toàn vào nước thu lít dung dịch (chứa chất tan nhất) pH = Giá trị a A 0,5 B 0,4 C 0,3 D 0,2 Câu 39: Trộn 100 ml dung dịch H2 SO4 xM với 100 ml dung dịch NaOH pH = 12 thu dung dịch Z pH = Giá trị x là: A 0,04 M B 0,02 M C 0,03 M D 0,015 M Câu 40: Trộn dung dịch HCl 0,75 M; HNO 0,15M ;H2 SO4 0,3 M với thể tích dung dịch X Trộn 300 ml dung dịch X với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,25 M thu m gam kết tủa dung dịch Y pH =x Giá trị x n là: A.1 2,23 gam C.2 2,23 gam B.1 6,99gam D.2 11,65 gam Câu 41 : Hỗn hợp A gồm Na Al hoà tan hết lượng nước dư thu a mol H2 dung dịch B chứa chất tan B tác dụng tối đa với dung dịch chứa b mol HCl Tỉ số a :b giá trị A :3 B :2 C :1 D :4 Câu 42: Đổ dung dịch chứa m gam HCl vào dung dịch chứa m gam NaOH Cho quỳ tím vào dung dịch thu thấy quỳ tím : A.Hóa đỏ B Hóa xanh C.Không đổi màu D Không xác định Câu 43: Cho hỗn hợp X gồm Na Al vào nước thu dung dịch Y chứa chất tan số mol thấy thoát V lít H2 (đktc) Thêm 150 ml dung dịch H2 SO4 1M vào dung dịch Y thu 7,8 gam kết tủa dung dịch sau phản ứng đổi màu quỳ tím sang xanh Vậy giá trị V tương ứng : A 8,96 lít B 7,84 lít C 13,44 lít D 11,2 lít Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) pH dung dịch Câu 44: Cho 0,5 gam hỗn hợp X gồm Li, Na, K vào nước thu lít dung dịch pH = 12 Trộn gam hỗn hợp X 5,4 gam bột Al cho vào nước đến phản ứng hoàn toàn thấy V lít khí thoát (đktc) Giá trị V A 8,160 B 11,648 C 8,064 D 10,304 Câu 45: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Na, Na2 O, K, K 2O, Ba BaO, oxi chiếm 8,75% khối lượng vào nước thu 400 ml dung dịch Y 1,568 lít H2 (đktc) Trộn 400 ml dung dịch Y với 400 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,2M H2 SO 0,15M thu 400 ml dung dịch pH = 13 Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m gần giá trị sau đây? A 12 B 14 C 15 D 13 Câu 46: Hỗn hợp X gồm Al Al2 O3 tỉ lệ số gam mAl : mAl2O3 = 0,18:1,02 Cho X tan dung dịch NaOH (vừa đủ) thu dung dịch Y 0,672 lít H2 (đktc) Cho Y tác dụng với 200 ml dung dịch HCl kết tủa Z nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi 3,57 gam chất rắn đem pha loẵng dung dịch HCl (bằng nước) đến 10 lần độ pH cao dung dịch sau pha loãng đạt là: A 1,456 B 1,26 C 2,456 D 2,26 Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc Nguồn: Hocmai.vn Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) pH dung dịch pH CỦA DUNG DỊCH (ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ KHẮC NGỌC Các tập tài liệu biên soạn kèm theo giảng “pH dung dịch” thuộc Khóa học Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) website Hocmai.vn để giúp Bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức giáo viên truyền đạt giảng tương ứng Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước giảng “pH dung dịch” sau làm đầy đủ tập tài liệu Câu 1: Dung dịch pH > : Na2 CO3 Dung dịch pH = : K SO4 Dung dịch pH < 7: FeCl3 , Al2 (SO )3 Đáp án: C Câu 2: Dung dịch làm quỳ tím hóa xanh pH > NaOH, NaHCO , Na2 CO3 Là quỳ tím không đổi màu pH = 7, Na2 SO4 Làm quỳ tím hóa đỏ pH < NaHSO Đáp án: C Câu 3: Trong nhóm IA theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân Hidroxit tính bazo tăng dần Trong nhóm IIA theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân Hidroxit tính bazo tăng dần Trong Chu kì tính bazo giảm dần KOH > NaOH > Mg(OH)2 > Al(OH)3 Đáp án: B Câu 4: Chất làm quỳ tím hóa thành màu xanh pH > C H5 Ona , Na[Al(OH)4 ], NH2 CH2 COONa pH = K SO4 , pH < : AlCl3 , C6 H5 NH3 Cl Đáp án: D Câu 5: Dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ pH < 7: Al2 (SO )3 Dung dịch làm quỳ tím hóa xanh pH > Na2 CO3 Dung dịch pH = : BaCl2 , Na2 SO4 Đáp án: C Câu : Các dung dịch PH > : NaHCO , CH3 COONa, NaNO2 , NaF Chú ý : NaHCO PH > bình thường không làm đổi màu quỳ tím Đáp án: D Câu 7: Dung dịch pH > 7tăng dần CH3 COONa < C6 H5 ONa < Na2 CO3 Đáp án: B Câu 8: PH lớn tính bazo lớn ngược lại PH bé tính axit mạnh Vậy PH : H2 SO < HCl < KNO < Na2 CO Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) pH dung dịch Đáp án: D Câu 9: Trình tự pH theo chiều tăng dần HCl < NH4 Cl < NaCl < NaHCO < Na2 CO3 < NaOH Đáp án: C Câu 10: Các chất môi trường bazo thường gặp : Kiềm,amin,muối bazo mạnh axit yếu K 2CO3  C6 H 5ONa  NaAlO2  NaHCO3  C2 H 5ONa  CH NH  lysin Đáp án: C Câu 11 : số mol nBa(OH)2 = 0,0009 mol => nOH- = 0,0018 mol nH2 SO = 0,0008 mol => nH+ = 0,0016 mol H+ + OH-   H2 O 0,0016 0,0016 0,0016 mol Số mol OH = 0,0018 – 0,0016 = 0,0002 mol =>pH = 5,3 Đáp án: B Câu 12: Ta nOH- = 0,03 (mol) , nH+ = 0,035 (mol)  H2 O Phương trình ion rut gọn: H+ + OH-  0,03 0,03 0,03 =>nH dư = 0,0125 =>[H ] = 0,005/0,5=0,01 =>PH = + + Đáp án: D Câu 13: nNaOH = 0,01V mol nHCl = 0,03V mol  H2 O H+ + OH-  0,01V 0,01V 0,01V mol + Sô mol nH dư = 0,02V [H+] = 0,02V/2V = 0,01 => pH = Đáp án: A Câu 14: nH2 SO = 0,005 mol , nHCl = 0,01 mol => nH+ = 0,02 mol nNaOH = 0,02 mol , nBa(OH)2 = 0,01 mol => nOH- = 0,04 mol  H2 O H+ + OH-  0,02 0,02 0,02 mol - =>nOH dư = 0,02 mol => pH = 13 Đáp án: A Câu 15: pH = 12  pOH =  [OH dư] = (0,1a – 0,1*0,1)/0,2 = 0,01  a = 0,12 Đáp án: B Câu 16: Ta nH+ = 0,4 mol  H2 O Phương trình ion thu gọn : H+ + OH-  0,4 0,4 0,4 Thể tích NaOH 1M cần dùng : VNaOH = 0,4 / = 0,4 lít Đáp án: D Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) pH dung dịch Câu 17: Ba 2 : 0, 03 SO24 : 0, 01     0, 03(mol) Ta có: K  : 0, 01   NO3 : 0, 03  nOH du OH  : 0, 07    H : 0, 04 Đáp án: B Câu 18: Dung dịch HCl HNO PH = => nH+ = 10^-1*0,1=0,01(mol) + nNaOH = 0,1a (mol) => nOH-= 0,1a (mol) Sau phản ứng thu dụng dịch PH =12 + PH = 12 môi trường tính bazo => bazo dư axit hết +PH =12 =>nOH- = 10^-2*0,2 = 2*10^-3 mol Phương trình : H+ + OH-   H2 O 0,01 0,1a mol - nOH dư = 0,1*0,01 = 2*10^-3 mol  0,1a = 0,012 =>a=0,12 (M) Đáp án: D Câu 19: pH = => [H+] dư = 10^ -2 => nH+ dư = 10^ -2 ( V + 0,1) pH = => [H+] đã cho = 10^ -1 => nH+ đã cho = 0,1.10^ -1= 0,01 nOH- = nH+ tham gia phản ứng = 0,01 - 10^ -2.( V + 0,1) thể tích V = (0,01 - 10^ -2.( V + 0,1)):( 0,025) V = 0,15lit Đáp án: B Câu 20: + nH2 SO =0.1*0.3=0.03(mol) =>nH+ = 0.03*2=0.06(mol) + nHNO = 0.2*0.3=0.06(mol) =>nH+=0.06(mol) + nHCl = 0.3*0.3=0.09(mol) => nH+ = 0.09(mol) => nH+(tổng) = 0.06+0.06+0.09=0.21(mol) + nKOH=0.29V(mol) = nOH+ nNaOH=0.2V(mol) = nOH=> nOH-(tổng) = 0,29V+0.2V = 0,49V(mol) _Sau phản ứng dung dịch pH = 2=>môi trường tính axit => [H+] dư = 10^-2(M) => nH{+} dư = 10^-2(0.3+V)(mol) H+ + OH- => H2 O Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) pH dung dịch 0.21 - >0.49V .(mol) 0.49V ->0.49V .(mol) 0.21-0.49V->0 (mol) + => nH dư = 0.21-0.49V(mol) 0.21-0.49V=3*10^-3+10^-2V 0.5V = 0.207 V = 0.414 Đáp án: C Câu 21 : n d­   0,1(mol)  2V2  3V1  0,1 V2  0,62  Z PH = 13  OH   0,1   OH  V  V  1( lÝt )  V1  0,38  BTKL   0,38(98  36,5)  0, 62(40  56)  m  0,38.3.18  m  90,11(gam) Đáp án: A Câu 22: H  : 0, 04(mol) Ba 2 : 0,3a(mol)   1014     [OH ]du  13  101 (M) Ta có: Cl : 0, 02 10 OH : 0, 6a(mol) SO2 : 0, 01  Số mol OH- dư = 0,1*(0,2+0,3) = 0,05 mol Do 0,6a = 0,04 + 0,05 = > a = 0,15  BaSO Ba2+ + SO 42  0,01 0,01 0,01 Khối lượng kết tủa mBaSO = 0,01 *233= 2,33 gam Đáp án: B Câu 23: Ta m gam hỗn hợp ; H  : 0,5 muoi Mg   0, 025  Cl : 0, 25     H  [H ]   0,1  PH   0, 25 Al  2 H du : a(mol) 0,2375(mol) SO4 : 0,125 Đáp án: A Câu 24: Ta nOH- = 0,03 (mol) , nH+ = 0,035 (mol)  H2 O Phương trình ion rut gọn: H+ + OH-  0,03 0,03 0,03 =>nH dư = 0,0125 =>[H ] = 0,005/0,5=0,01 =>PH = + + Đáp án: B Câu 25: pHHCl = x pHCH3COOH  y   [H+]HCl = 10x [H  ]CH3COOH  10 y Ta có: HCl  H+ + Cl 10x  10x (M)   H+ + CH3 COO  CH3 COOH   100.10y  10y (M) Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) pH dung dịch Mặt khác: [HCl] = [CH3 COOH] x  10 = 100.10y  y = x + Đáp án: D Câu 26:  0,005 n OH  0,03  n du  0,035  0,03  0,005  H     0,01  PH   H 0,5 n   0,035   H Đáp án: A Câu 27: V lít dung dịch A pH = 13 => [H+] = 10-13 => [OH-] = 0,1 (M) V lít dung dịch B pH = => [H+] = 0,01(M) (0,1  0, 01)V  0, 045( M ) => PH = 12,65 Khi trộn tạo thành 2V lít dung dịch [OH-] = 2V Đáp án: B Câu 28: Tổng số mol H + dung dịch X là: nH+ = 0,3*0,3 + 0,3*0,2*2 + 0,3*0,1*3 = 0,3 mol Để trung hòa X cần V lít dung dịch Y  H2 O H+ + OH-  0,3 0,3 0,3 mol =>V*0,1 + V*0,2*2 = 0,3 => V = 0,6 lít Đáp án: A Câu 29: Tổng số mol H + dung dịch X => nH+ = 0,015 + 0,02 = 0,035 mol Số mol nSO 2- = 0,01 mol Bài sau phản ứng pH = 12 => OH- dư  BaSO4 Ba2+ + SO 42-  0,01 0,01 0,01 mol Khối lượng kết tủa: mBaSO = 0,01*233 = 2,33( gam) =>Ta nhìn đáp án C thấy số mol nOH- = 0,04 mol Đáp án: C Câu 30: Số mol H3 PO4 = 0,2 mol =>nH+ = 0,6 mol Số mol nNaOH = 0,125 (mol) nKOH = 0,375 =>nOH- = 0,5 mol  H2 O H+ + OH-  0,5 0,5 0,5 mol Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta m = mPO 3- + mH+ + mNa + mK = 0,2*95 + 0,1*1 + 0,125*23 + 0,375*39 = 33,6(gam) Đáp án: B Câu 31: Tổng số mol nOH- = 0,3*0,1*2 + 0,3*0,2 + 0,3*0,3 = 0,21 (mol) Tổng số mol nH + = V*0,2 + V*0,29 = 0,49V (mol) Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) pH dung dịch Khi trộn dung dịch A B thu dung dịch C pH = 12 => [OH-] = 0,01 (M) 0, 21  0, 49V  0, 01  V  0, 414(lit ) 0,3  V Đáp án: B Câu 32: Tổng số mol nH + = 0,25*0,08 + 0,25*0,01*2 = 0,025(mol) Sau cho vào NaOH thu dung dịch pH = 12 => [OH-] = 0,01 (M) =>Số mol nOH- = 0,01*0,5 = 0,005 mol  H2 O H+ + OH-  0,025 0,025 0,025 mol Tổng số mol NaOH ban đầu 0,025 + 0,005 = 0,03 mol CMNaOH = 0,03/0,25 = 0,12 (M) Câu 33: Gọi V1 số lít H2 SO4 V2 số lít NaOH Số mol nH+ = 0,02*2*V1 Số mol nOH- = 0,035*V2 Sau trộn thu dung dịch Z pH = 2=> [H+] = 0,01(M) 0, 04V1  0, 035V2  0, 01  V1 : V2  : V1  V2 Đáp án: C Câu 34: Tổng số mol nH + = 0,4*0,2 + 0,4*0,1 + 0,4*0,15*2 = 0,24 mol Tổng số mol nOH- = V*0,2 + V*0,05*2 = 0.3*V (mol) Khi trộn A B thu dung dịch pH = 13 => [OH-] = 0,1 (M) 0,3V  0, 24  0,1  V  1, 4(li) V  0, Đáp án: B Câu 35: Ta : PH    H    0, 01  n H  0, 01.V2 PH  12  H   1012  OH   0,01  n OH  0,01.V1  V1  V2 Đáp án: A Câu 36: nNaOH = 0,01V mol + H nHCl = 0,03V mol  H2 O + OH-  0,01V 0,01V 0,01V mol + Sô mol nH dư = 0,02V [H+] = 0,02V/2V = 0,01 => pH = Đáp án: A Câu 37: nH2 SO = 0,005 mol , nHCl = 0,01 mol => nH+ = 0,02 mol nNaOH = 0,02 mol , nBa(OH)2 = 0,01 mol => nOH- = 0,04 mol Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) H+ 0,02 + pH dung dịch OH-   H2 O 0,02 0,02 mol =>nOH- dư = 0,02 mol => pH = 13 Đáp án: A Câu 38: BTNT.Nito Ta : PH = →  H    0,1  n H  0,6    n NO2  0,6 Ag : x KNO : y  x  a  0,6  AgNO : x   BTE t0 44,1    NO : x     x  2y  a KNO3 : y    BTKL 170x  101y  44,1  O : x  y   x  0,2    y  0,1 a  0,4  Đáp án: B Câu 39:  0,2x  0,001 n   0,2x Ta :  H PH   H   0,01   x  0,015 0,2  n OH  0,001 Đáp án: D Câu 40:  0,15  0,1 n   0,15 Ta :  H  H    0,1  PH  0,5  n OH  0,1  nSO24  0,03  m  0,03.233  6,99  n 2  0,05   Ba Đáp án: B Câu 41 :  NaOH Ta : Dung dịch B chứa chất tan   NaAlO  Na : x BTE   x  3y  2a Khi A + H2 O ta : A  Al : y   NaCl : x BTNT   x  3y  b Khi B + HCl ta :  AlCl : y  → b  2a Đáp án: B Câu 42: Ta : m m → HCl dư  36,5 40 Làm quỳ tím hóa đỏ Đáp án: A Câu 43: Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | - Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Khóa học: Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) pH dung dịch  NaOH : a Trong dung dịch Y :   NaAlO : a  n   0,3 Dung dịch làm xanh quỳ → dư NaAlO Ta :  H  a  0,1  0,3  a  0,2 n  0,1    BTE   n e  0,4.1  0,2.3   n H2  0,5 Đáp án: D Câu 44: Ban đầu dung dịch [OH -] = 0,02 mol =>8 gam hỗn hợp X => [OH-] = 0,02*16 = 0,32 mol X + H2 O   XOH + 1/2H2 0,32 0,32 0,32 0,16 mol XOH + Al + H2 O   XAlO + 3/2H2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 mol Thể tích khí H2 thu là: V = (0,16+0,3)*22,4 = 10,304 lít Đáp án: D Câu 45: n  0,4(0,2  0,3)  0,2(mol)  H a  0,2    0,1  a  0,28(mol) Ta n OH  a(mol) 0,8   PH  13  OH   0,1 0,28  0,07.2 BTDT Và n H2  0,07   n Otrong X   0,07 0,07.16 m  12,8(gam) 0,0875 Đáp án: D Câu 46: BTE  n Al  Ta : n H2  0, 03(mol)  Al : 0, 02(mol) 0, 03.2  0, 02(mol)  X  Al2 O3 : 0, 03(mol) BTNT.Al t BTNT.Al   n NaAlO2  0, 08 Z   n Al2O3  0, 035   n Al(OH)3  0, 07(mol) + Nếu HCl thiếu :  n H  0, 07   H    0, 035  PH  1, 456 + Nếu HCl dư:  n H  0, 08  0, 01.3  0,11   H    0, 055  PH  1, 26 Đáp án: A Giáo viên: Vũ Khắc Ngọc Nguồn: Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | - ... tóm lược kiến thức kèm với giảng “Tính tan chất, dung dịch, nồng độ dung dịch” thuộc Khóa học Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc ) website Hocmai.vn Để nắm vững kiến thức phần... l và phương pháp tín h” thuộc Khóa học Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) website Hocmai.vn để giúp Bạn kiểm t ra, củng cố lại kiến thức giáo viên truyền đạt giảng tương... niệm mo l phương pháp tính” thuộc Khóa học Những tảng cốt lõi để học tốt Hóa học (Thầy Vũ Khắc Ngọc) website Hocmai.vn để giúp Bạn kiểm t ra, củng cố lại kiến thức giáo viên truyền đạt giảng tương
- Xem thêm -

Xem thêm: HDedu Những kiến thức nền tảng hóa vô cơ giải chi tiết, HDedu Những kiến thức nền tảng hóa vô cơ giải chi tiết, HDedu Những kiến thức nền tảng hóa vô cơ giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay