Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng hồ minh nhựt

31 122 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 10:36

Trắc nghiệm Phương pháp Tọa độ Mặt phẳng – Hình học 10 – Chương TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC 10 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG CÓ ĐÁP ÁN – (ĐÁP ÁN LÀ CHỮ CÁI ĐƯỢC TÔ ĐỎ) GỒM CÓ HAI PHẦN:  TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN VỀ HÌNH HỌC PHẲNG (32 CÂU)  TRẮC NGHIỆM THEO TỪNG BÀI HỌC (285 CÂU) PHẦN I TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN VỀ HÌNH HỌC PHẲNG (1) với a + b > Mệnh đề sau sai? Câu 1: cho phương trình: ax + by + c =  A (1) phương trình tổng quát đường thẳng có vectơ pháp tuyến n = ( a; b ) B a = (1) phương trình đường thẳng song song trùng với trục ox C b = (1) phương trình đường thẳng song song trùng với trục oy D Điểm M ( x0 ; y0 ) thuộc đường thẳng (1) ax0 + by0 + c ≠ Câu 2: Mệnh đề sau sai? Đường thẳng (d) xác định biết A Một vecto pháp tuyến vec tơ phương B Hệ số góc điểm thuộc đường thẳng C Một điểm thuộc (d) biết (d) song song với đường thẳng cho trước D Hai điểm phân biệt thuộc (d) Câu 3: Cho tam giác ABC Hỏi mệnh đề sau sai?  A BC vecto pháp tuyến đường cao AH  B BC vecto phương đường thẳng BC C Các đường thẳng AB, BC, CA có hệ số góc  D Đường trung trực AB có AB vecto pháp tuyến  Câu 4: Đường thẳng (d) có vecto pháp tuyến n = ( a; b ) Mệnh đề sau sai ?  A u=1 ( b; −a ) vecto phương (d)  B u = ( −b; a ) vecto phương (d)  C n′ = ( ka; kb ) k ∈ R vecto pháp tuyến (d) −b (b ≠ 0) a Câu 5: Cho đường thẳng (d): x + y − = Vecto sau vecto pháp tuyến D (d) có hệ số góc = k (d)?  A n1 = ( 3; )  B n2 =( −4; −6 )  C n= ( 2; −3) D  n4 = ( −2;3) Câu 6: Cho đường thẳng (d): 3x − y + 15 = Mệnh đề sau sai ?  A u = ( 7;3) vecto phương (d) C (d) kh ông qua góc tọa độ D (d) qua hai điểm M  − ;  N ( 5;0 )   B (d) có hệ số góc k = Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sưu tầm & Biên soạn Trang 1/31 Trắc nghiệm Phương pháp Tọa độ Mặt phẳng – Hình học 10 – Chương Câu 7: Cho đường thẳng (d): 3x + y − 15 = Phương trình sau dạng khác (d)? B y = − x +3 x y A + = x = t C  (t ∈ R ) y = 5   x= − t D  (t ∈ R )  y = t Câu 8: Mệnh đề sau đúng? Đường thẳng (d): x − y + = 0: x = t (t ∈ R )  y = −2t A Đi qua A (1; −2 ) B.Có phương trình tham số:  C (d) có hệ số góc k = D (d) cắt ( d ′ ) có phương trình: x − y = Câu 9: Cho đường thẳng(d): x − y + =0 Nếu đường thẳng ( ∆ ) qua M (1; −1) song song với (d) ( ∆ ) có phương trình : A x − y − = B x − y + = C x − y + = D x + y + =0 Câu 10: Cho ba điểm A (1; −2 ) , B ( 5; −4 ) , C ( −1; ) Đường cao AA′ tam giác ABC có phương trình: A 3x − y + = B 3x − y − 11 = C −6 x + y + 11 = D x + y + 13 = Câu 11: Cho hai điểm A ( 4;0 ) B ( 0;5 ) Phương trình sau phương trình đường thẳng AB?  x= − 4t (t ∈ R )  y = 5t A  x y B + = C x−4 y = −4 D = y −5 x + 15 Câu 12: Đường thẳng ( ∆ ) : 3x − y − = cắt đường thẳng sau đây? A ( d1 ) : 3x + y = B ( d ) : 3x − y = C ( d3 ) : −3x + y − = D ( d ) : x − y − 14 = Câu 13: Cho đường thẳng (d): x − y + = Nếu đường thẳng ( ∆ ) qua góc tọa độ vuông góc với (d) ( ∆ ) có phương trình : A x + y = B 3x − y = C 3x + y = D x − y = Câu 14: Cho tam giác ABC có A ( −4;1) B ( 2; −7 ) C ( 5; −6 ) đường thẳng (d): 3x + y + 11 = Quan hệ (d) tam giác ABC là: A Đường cao vẽ từ A B Đường cao vẽ từ B C Đường trung tuyến vẽ từ A  D Đường Phân giác góc BAC Câu 15: Gọi H trực tâm tam giác ABC Phương trình cạnh đường cao tam giác là: AB : x −= y + 0; BH :2 x += y − 0; AH : x −= y−2 Phương trình đường cao CH tam giác ABC là: Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sưu tầm & Biên soạn Trang 2/31 Trắc nghiệm Phương pháp Tọa độ Mặt phẳng – Hình học 10 – Chương A x + y − = B x − y = C x − y − = D x + y − = 0 0 Câu 16: Phương trình đường thẳng qua hai điểm A ( −2; ) ; B ( −6;1) là: B 3x − y + 22 = A 3x + y − 10 = khác D.Một phương trình C 3x − y + = Câu 17: Phương trình đường thẳng qua điểm M ( 5; −3) cắt hai trục tọa độ hai điểm A B cho M trung điểm AB là: B 3x + y − 30 = A 3x − y − 30 = C x − y − 34 = D Một phương trình khác Câu 18: Viết Phương trình đường thẳng qua điểm M ( 2; −3) cắt hai trục tọa độ hai điểm A B cho tam giác OAB vuông cân  x + y − =0 x − y − =  x + y + =0 x − y − = C x + y + =0 B  A  D Một phương trình khác Câu 19: Cho hai điểm A ( −2;3) ; B ( 4; −1) viết phương trình trung trực đoạn AB A x − y − =0 B x − y + =0 C x + y − = D 3x − y − =0 Câu 20: Cho tam giác ABC có A ( −2;3) , B (1; −2 ) , C ( −5; ) Đường trung trực trung tuyến AM có phương trình tham số: x = 3 − 2t  x = −2t  y =−2 + 3t  x =−2 − 4t  y= − 2t A  C  B   x = −2  y= − 2t D   x= − 3t điểm A  ; −2  2   y =−1 + 2t Câu 21: Cho đường thẳng ( d ) :  Điểm A ∈ ( d ) ứng với giá trị t? 2 A t = B t = C t = − D.Một số khác Câu 22: Phương trình tham số đường thẳng (d) qua điểm M ( −2;3) vuông góc với đường thẳng ( d ′ ) : 3x − y + =0 là:  x =−2 + 4t  y= + 3t  x =−2 + 3t  y= − 4t A  B   x =−2 + 3t  y= + 4t C   x= + 4t  y= − 3t D   Câu 23: Cho đường thẳng (d) qua điểm M (1;3) có vecto phương a= (1; −2 ) Phương trình sau phương trình (d)? x= 1− t  y= + 2t A  B x −1 y − = −1 C x + y − = D y = −2 x −  x= + 3t Điểm sau không thuộc ( d ) ?  y= − 4t Câu 24: Cho ( d ) :  A A ( 5;3) B B ( 2;5 ) C C ( −1;9 ) Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sưu tầm & Biên soạn D D ( 8; −3) Trang 3/31 Trắc nghiệm Phương pháp Tọa độ Mặt phẳng – Hình học 10 – Chương  x= + 3t Tìm điểm M ∈ ( d ) cách A đoạn  y= + t Câu 25: Cho ( d ) :  10   −24   44 32  ; −  D.Một đáp số khác  B M ( 4; ) , M  ;  C M ( 4; ) ; M  5  3   5  A M  ;  x = − 2t ( d ′ ) : 3x − y − =0 là:  y =−3 + 5t Câu 26: Giao điểm M ( d ) :  A M  2; −  C M  0; −  D Một đáp số khác B M  0;   2 11   2 1   Câu 27: Cho tam giác ABC có M (1;1) , N ( 5;5 ) , P ( 2; ) trung điểm BC, CA, AB Câu sau đúng? x= 1+ t  y = + t A ( MN ) :   x= + t  y= + t B ( AB ) :   x = + 3t  y = + t  x= + 2t  y= + t C ( BC ) :  D ( CA) :  Câu 28: Phương trình sau biểu diển đường thẳng không song song với đường y x − 1? thẳng ( d ) := A x − y + = B x − y − = C −2 x + y = D x + y − = Câu 29: Cho hai đường thẳng ( d1 ) : mx + y = m + , ( d ) : x + my = cắt khi: A m ≠ B m ≠ ±1 C m ≠ D m ≠ −1 Câu 30: Cho hai đường thẳng ( d1 ) : mx + y = m + , ( d ) : x + my = song song khi: A m = B m = ±1 C m = D m = −1 y − 18 , ( d ) : x + 5= y − 19 cắt tai điểm: Câu 31: Cho hai đường thẳng ( d1 ) : x + 3= A A ( 3; ) B B ( −3; ) C C ( 3; −2 ) D Một đáp số khác  x =−2 + 5t Cắt điểm có tọa ( d ) : x + y − 18 =  y = 2t Câu 32: Hai đường thẳng ( d1 ) :  độ: A ( 2;3) B ( 3; ) C (1; ) D ( 2;1) ĐÁP ÁN PHẦN I: TRẮC NGHIỆM TỔNG QUAN VỀ HÌNH HỌC PHẲNG ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU CÂU ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN CÂU D A 17 C 25 D A 10 B 18 A 26 C C 11 D 19 D 27 A C 12 A 20 B 28 D B 13 C 21 C 29 C B 14 A 22 B 30 C C 15 C 23 D 31 A B 16 B 24 A 32 B Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sưu tầm & Biên soạn Trang 4/31 Trắc nghiệm Phương pháp Tọa độ Mặt phẳng – Hình học 10 – Chương PHẦN II TRẮC NGHIỆM THEO TỪNG BÀI HỌC §1 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG Câu 1: Xác định vị trí tương đối đường thẳng :  x= + 2t  : x + y − 14 = 1:   y = − 3t A Trùng B Cắt không vuông góc C Song song D Vuông góc Câu 2: Viết phương trình tham số đường thẳng qua điểm A(3 ; −7) B(1 ; −7) x = t x = t  x= − 7t x = t A  B  C  D   y =−7 − t  y = −7  y = − 7t y = Câu 3: Tìm vectơ pháp tuyến đường thẳng song song với trục Ox A (0 ; 1) B (1 ; 0) C (1 ; 1) D (−1 ; 0) Câu 4: Cho điểm A(4 ; −1) , B(1 ; −4 ) Viết phương trình tổng quát đường trung trực đoạn thẳng AB A x + y = B x − y = C x + y = D x − y = Câu 5: Đường thẳng 12x − 7y + = không qua điểm sau ?    17  A (−1 ; −1) B (1 ; 1) C  − ;  D 1 ;   12   7 Câu 6: Cho hai đường thẳng ∆ : 11x − 12y + = ∆ : 12x + 11y + = Khi hai đường thẳng : A Vuông góc B Cắt không vuông góc C Trùng D Song song với Câu 7: Xác định vị trí tương đối đường thẳng :  x= + 2t  : x + y − 14 =  :   y = − 5t A Cắt không vuông góc B Vuông góc C Trùng D Song song Câu 8: Viết phương trình tham số đường thẳng qua điểm A(3 ; −1) B(1 ; 5) x= 1− t  x= + t  x= + t  x= − t A  B  C  D   y= − 3t  y =−1 + 3t  y =−1 − 3t  y =−1 − 3t Câu 9: Viết phương trình tổng quát đường thẳng qua điểm A(3 ; −1) B(1 ; 5) A 3x − y + = B 3x + y − = C −x + 3y + = D 3x − y + 10 = Câu 10: Tìm tọa độ vectơ phương đường thẳng qua điểm A(−3 ; 2) B(1 ; 4) A (2 ; 1) B (−1 ; 2) C (−2 ; 6) D (1 ; 1) Câu 11: Cho ABC có A(1 ; 1), B(0 ; −2), C(4 ; 2) Viết phương trình tổng quát trung tuyến AM A 2x + y −3 = B x + 2y −3 = C x + y −2 = D x −y = Câu 12: Cho ABC có A(2 ; −1), B(4 ; 5), C(−3 ; 2) Viết phương trình tổng quát đường cao AH Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sưu tầm & Biên soạn Trang 5/31 Trắc nghiệm Phương pháp Tọa độ Mặt phẳng – Hình học 10 – Chương D 7x + 3y −11 =  Câu 13: Đường thẳng qua điểm M(1;2) vuông góc với vectơ n =(2;3) có phương trình tắc : x −1 y − x −1 y − x +1 y + x +1 y + A B C D = = = = −2 2 −3 Câu 14: Với giá trị m đường thẳng sau vuông góc ? A 3x + 7y + = B 7x + 3y +13 = C −3x + 7y + 13 =  x= − 3t ' + (m + 1)t  x =  :  1 :   y= − mt  y = − 4mt ' A m = ± B m = − C m = Câu 15: Xác định vị trí tương đối đường thẳng sau : D Không có m ∆ : ( + 1) x + y − =0 ∆ : x + ( − 1) y + − =0 A Song song B Trùng C Vuông góc D Cắt x 12 − 5t = Câu 16: Cho đường thẳng  :  Điểm sau nằm ? y t = +  A (12 ; 0) B (7 ; 5) C (20 ; 9) D (−13 ; 33) Câu 17: Cho điểm A(1 ; −4) , B(1 ; ) Viết phương trình tổng quát đường trung trực đoạn thẳng AB A y −1 = B x − 4y = Câu 18: Cho hai đường thẳng ∆ : C x −1 = D y + = x y − = ∆ : 3x + 4y − 10 = Khi hai đường thẳng : A Cắt không vuông góc C Song song với B Vuông góc D Trùng Câu 19: Cho ABC có A(1 ; 1), B(0 ; −2), C(4 ; 2) Viết phương trình tổng quát trung tuyến CM A 3x + 7y −26 = B 2x + 3y −14 = C 6x − 5y −1 = Câu 20: Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng sau : x 22 + 2t = 1:  y 55 + 5t = A (2 ; 5) B (10 ; 25) D 5x − 7y −6 =  : x + y − 19 = C (5 ; 3) D (−1 ; 7) Câu 21: Cho điểm A(1 ; 2), B(−1 ; 4), C(2 ; 2), D(−3 ; 2) Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng AB CD A (1 ; 2) B (5 ; −5) C (3 ; −2) D (0 ; −1) Câu 22: Cho điểm M( ; 2) đường thẳng d: 2x + y – = Toạ độ điểm đối xứng với điểm M qua d :  3  12   6 3  A  ;  B  − ;  C  0;  D  ; −5  5   5 5   5 Câu 23: Xác định vị trí tương đối đường thẳng sau :  : x − 2y + =  : −3x + 6y − 10 = A Song song B Trùng C Vuông góc D Cắt Câu 24: Cho ABC có A(1 ; 1), B(0 ; −2), C(4 ; 2) Viết phương trình tổng quát trung tuyến BM A 3x + y −2 = B −7x +5y + 10 = C 7x +7 y + 14 = D 5x − 3y +1 = Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sưu tầm & Biên soạn Trang 6/31 Trắc nghiệm Phương pháp Tọa độ Mặt phẳng – Hình học 10 – Chương  x = 15 Viết phương trình tổng quát   y= + 7t Câu 25: Cho đường thẳng  :  A x + 15 = B 6x − 15y = C x −15 = D x − y − = Câu 26: Cho điểm A(1 ; −4) , B(3 ; 2) Viết phương trình tổng quát đường trung trực đoạn thẳng AB A x + 3y + = B 3x + y + = C 3x − y + = D x + y − = Câu 27: Với giá trị m hai đường thẳng sau vuông góc ?  : mx + y − 19 =  : (m − 1) x + (m + 1) y − 20 = A Mọi m B m = C Không có m D m = ±1 Câu 28: Xác định vị trí tương đối đường thẳng :  x = − 2t '  x =−3 + 4t  :  1:   y= + 3t '  y= − 6t A Song song B Trùng C Vuông góc D Cắt không vuông góc Câu 29: Xác định vị trí tương đối đường thẳng:  x= + t  : x + y − =0  :   y = − 5t A Song song B Trùng C Vuông góc D Cắt không vuông góc  x= − 5t Câu 30: Cho đường thẳng  :  Viết phương trình tổng quát   y = + 4t A 4x + 5y − 17 = B 4x + 5y + 17 = C 4x − 5y + 17 = Câu 31: Với giá trị m hai đường thẳng sau song song ?  : mx + y − 100 =  : x + (m + 1) y − 50 = A m = −1 B Không có m C m = Câu 32: Với giá trị m hai đường thẳng sau song song ?  x =8 + (m + 1)t  : mx + y − 76 = 1:  y 10 − t = D 4x − 5y − 17 = D m = A m = −3 B m = C m = m = −3 D Không m Câu 33: Viết phương trình tham số đường thẳng qua điểm O(0 ; 0) song song với đường thẳng  : x − y + =  x = 4t  x = 3t  x = 4t  x = −3t A  B  C  D   y = + 3t  y = −4t  y = 3t  y = 4t Câu 34: Xác định vị trí tương đối đường thẳng sau : x y ∆1 : − = ∆ : 6x −2y − = A Cắt B Vuông góc C Trùng D Song song Câu 35: Viết phương trình tổng quát đường thẳng qua điểm A(3 ; −7) B(1 ; −7) A x + y + = B y − = C x + y + = D y + = Câu 36: Với giá trị m hai đường thẳng sau song song ?  : x + my − 100 =  : x + (m + 1) y − = A m = B m = m = C m = m = Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sưu tầm & Biên soạn D m = Trang 7/31 Trắc nghiệm Phương pháp Tọa độ Mặt phẳng – Hình học 10 – Chương Câu 37: Cho ABC có A(2 ; −1), B(4 ; 5), C(−3 ; 2) Viết phương trình tổng quát đường cao CH A x + 3y −3 = B 2x + 6y − = C 3x − y + 11 = D x + y − = 0 song song : Câu 38: Định m để  : 3mx + y + =  : (m + 2) x + 2my − = A m = −1 B m = C m = m = −1 D Không có m Câu 39: Cho điểm A(−3 ; 1), B(−9 ; −3), C(−6 ; 0), D(−2 ; 4) Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng AB CD A (−6 ; −1) B (−9 ; 3) C (−9 ; −3) D (0 ; 4) Câu 40: Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng ∆ : 4x − 3y − 26 = đường thẳng D : 3x + 4y − = A (5 ; 2) B Không có giao điểm C (2 ; −6) D (5 ; −2) Câu 41: Với giá trị m hai đường thẳng sau cắt nhau?  : x − 3my + 10 =  : mx + y + = A < m < 10 B m = C Không có m D Mọi m  x= + t Câu 42: Cho đường thẳng d có phương trình tham số  Phương trình tổng quát d  y =−9 − 2t A x + 2y – = B x + 2y + = C 2x + y + = D 2x + y – = Câu 43: Viết phương trình tham số đường thẳng qua điểm A(3 ; −1) B(−6 ; 2)  x= + 3t  x= + 3t  x =−1 + 3t  x= + 3t A  B  C  D   y =−6 − t  y =−1 − t  y = 2t  y =−1 + t Câu 44: Viết phương trình tổng quát đường thẳng qua điểm A(3 ; −1) B(−6 ; 2) A x + y − = B x + 3y = C 3x − y = D 3x − y + 10 = x y nằm góc xOy có độ dài ? + = A B C 12 D Câu 46: Tìm tọa độ vectơ phương đường phân giác góc xOy A (0 ; 1) B (1 ; 0) C (1 ; −1) D (1 ; 1) Câu 47: Với giá trị m hai đường thẳng sau trùng ?  x= + 2t 1 : x − y + m =  :   y = + mt Câu 45: Phần đường thẳng ∆: x y Câu 48: Phương trình tham số đường thẳng : − = là:  x= + 5t  x= − 7t  x= + 5t A  B  C   y = −7t  y = 5t  y = 7t Câu 49: Với giá trị m đường thẳng sau vuông góc ?  : (2m − 1) x + my − 10 = 0  : x + y + = A Không có m A m = B m = −3 B Không m C m = C m = Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sưu tầm & Biên soạn D m =  x= + 7t  y = 5t D  D m = Trang 8/31 Trắc nghiệm Phương pháp Tọa độ Mặt phẳng – Hình học 10 – Chương  x= − 5t Viết phương trình tổng quát   y = 14 Câu 50: Cho đường thẳng  :  A x + y − 17 = B y − 14 = C y + 14 = D x −3 = Câu 51: Viết phương trình tham số đường thẳng (D) qua điểm A(−1 ; 2) song song với đường thẳng  : x − 13 y − 31 =  x = − 13t A   y =−2 + 5t  x = + 13t  y =−2 + 5t B   x = + 5t  y =−2 − 13t Câu 52: Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng sau :  x = + 2t  x = + 4t ' 1:   :   y= + 5t  y =−6 − 3t ' C Không có đường thẳng (D) D  A (1 ; 7) B (1 ; −3) C (3 ; 1) Câu 53: Xác định vị trí tương đối đường thẳng : D (−3 ; −3)   x t = + x = + 9t '   2 1:   :   y =−1 + t  y= + 8t '   3 A Song song B Cắt C Vuông góc D Trùng Câu 54: Đường thẳng : 5x + 3y = 15 tạo với trục tọa độ tam giác có diện tích bao nhiêu? A B 15 C 7,5 D Câu 55: Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng sau :  x =−3 + 4t  x = + 4t ' 1:   :   y= + 5t  y= − 5t ' A (5 ; 1) B (1 ; 7) C (−3 ; 2) D (1 ; −3) Câu 56: Viết phương trình tổng quát đ thẳng qua điểm O(0 ; 0) M(1 ; −3) A 3x + y = B x − 3y = C 3x + y + = D 3x − y = Câu 57: Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng ∆: 15x − 2y − 10 = trục tung Oy A (−5 ; 0) B (0 ; 5) C (0 ; −5) Câu 58: Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng sau : D ( ; 5) x 22 + 2t x 12 + 4t ' = = 1:   :  y 55 + 5t −15 − 5t ' = y = A (6 ; 5) B (0 ; 0) C (−5 ; 4) D (2 ; 5) Câu 59: Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng ∆: 7x − 3y + 16 = đường thẳng D : x + 10 = A (10 ; −18) B (10 ; 18) C (−10 ; 18) D (−10 ; −18) Câu 60: Cho điểm A(4 ; −3), B(5 ; 1), C(2 ; 3), D(−2 ; 2) Xác định vị trí tương đối hai đường thẳng AB CD A Trùng B Cắt C Song song D Vuông góc Câu 61: Tìm vectơ pháp tuyến đường thẳng qua điểm phân biệt A(a ; 0) B(0 ; b) A (b ; −a) B (−b ; a) C (b ; a) D (a ; b) Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sưu tầm & Biên soạn Trang 9/31 Trắc nghiệm Phương pháp Tọa độ Mặt phẳng – Hình học 10 – Chương Câu 62: Xác định vị trí tương đối đường thẳng :  x= + 2t  x= + 3t '  :  1:   y = + 2t '  y = − 3t A Song song B Cắt không vuông góc C Trùng D Vuông góc Câu 63: Xác định vị trí tương đối đường thẳng :  x =  x = + ( + 2)t − +t' 1:   :  − + (5 − 6)t ' − + ( − 2)t  y =  y = A Trùng B Cắt C Song song D Vuông góc Câu 64: Cho điểm A(4 ; 7) , B(7 ; ) Viết phương trình tổng quát đường trung trực đoạn thẳng AB A x − y = B x − y = C x + y = D x + y = Câu 65: Xác định vị trí tương đối đường thẳng :  x= + 5t '  x= + 5t 1:   :   y =−3 + 6t '  y= − 6t A Trùng B Vuông góc C Cắt không vuông góc D Song song Câu 66: Viết phương trình tổng quát đường thẳng qua điểm M(1 ; 1) song song với đường thẳng có phương trình ( − 1) x + y + = A ( − 1) x + y = B x + ( + 1) y − 2 = C ( − 1) x − y + 2 − = D ( − 1) x + y − = Câu 67: Đường thẳng 51x − 30y + 11 = qua điểm sau ? 3 4    3 C 1 ;  D  −1 ; −   4 3    4 Câu 68: Tìm tọa độ vectơ phương đường thẳng song song với trục Oy A (0 ; 1) B (1 ; 1) C (1 ; −1) D (1 ; 0) x y : Câu 69: Hai đường thẳng ∆ : + + 2= ∆ : x − 2( + 1) y = −1 A Cắt không vuông góc B Song song với C Vuông góc D Trùng Câu 70: Tìm vectơ pháp tuyến đường thẳng song song với trục Oy A (1 ; 1) B (1 ; 0) C (0 ; 1) D (−1 ; 0) Câu 71: Tìm vectơ pháp tuyến đường thẳng d qua gốc tọa độ O điểm (a ; b) (với a, b khác không) A (1 ; 0) B (−a ; b) C (b ; −a) D (a ; b) Câu 72: Tìm vectơ pháp tuyến đường phân giác góc xOy A (1 ; 0) B (0 ; 1) C (−1 ; 1) D (1 ; 1) Câu 73: Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng ∆ : 5x − 2y + 12 = đường thẳng D : y + = 14  14  A (1 ; −2) B (−1 ; 3) C ( − ; − ) D  −1 ;  5  Câu 74: Cho điểm A(0 ; 1), B(2 ; 1), C(0 ; 1), D(3 ; 1) Xác định vị trí tương đối hai đường thẳng AB CD   A  −1 ; 3  4 B  −1 ; − Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sưu tầm & Biên soạn Trang 10/31 Trắc nghiệm Phương pháp Tọa độ Mặt phẳng – Hình học 10 – Chương  x= m + 2t Định m để y= 1− t Câu 140: Cho đoạn thẳng AB với A(1 ; 2), B(−3 ; 4) đường thẳng d :  d cắt đoạn thẳng AB A m < B m = C m > D Không có m x 10 − 6t =  y = + 5t 0 A 90 B 60 C D 450 x 15 + 12t = Câu 142: Tìm côsin góc đường thẳng  : x + y + =  :   y = + 5t Câu 141: Tìm góc đường thẳng  : x − y + 15 =  :  63 33 C D 13 65 65 Câu 143: Cặp đường thẳng phân giác góc hợp đường thẳng 1 : x + y − =  : x − y + = A x + y = x − y = B x + y = 0 x + 3y − = C x + y = D x + y + = − x + y − =0 x − y − = A 56 65 B Câu 144: Cho đường thẳng d : x + y − = điểm A(1 ; 3), B(2 ; m) Định m để A B nằm phía d 1 C m > − D m = − 4 Câu 145: Cho ABC với A(1 ; 3), B(−2 ; 4), C(−1 ; 5) đường thẳng d : x − y + = Đường thẳng d cắt cạnh ABC ? A Cạnh AC B Không cạnh C Cạnh AB D Cạnh BC A m < B m > − Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sưu tầm & Biên soạn Trang 17/31 Trắc nghiệm Phương pháp Tọa độ Mặt phẳng – Hình học 10 – Chương §4 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN Câu 146: Tìm tọa độ tâm đường tròn qua điểm A(0 ; 4), B(2 ; 4), C(4 ; 0) A (0 ; 0) B (1 ; 0) C (3 ; 2) D (1 ; 1) Câu 147: Tìm bán kính đường tròn qua điểm A(0 ; 4), B(3 ; 4), C(3 ; 0) 10 D 2 Câu 148: Tìm tọa độ tâm đường tròn qua điểm A(0 ; 5), B(3 ; 4), C(−4 ; 3) A (−6 ; −2) B (−1 ; −1) C (3 ; 1) D (0 ; 0) A B C không tiếp xúc đường thẳng đường thẳng Câu 149: Đường tròn x + y + y = ? A x − = B x + y − = C x + = D Trục hoành tiếp xúc đường thẳng đường thẳng ? Câu 150: Đường tròn x + y − = A x + y = B 3x + 4y − = C 3x − 4y + = D x + y − = Câu 151: Tìm bán kính đường tròn qua điểm A(0 ; 0), B(0 ; 6), C(8 ; 0) A B C 10 D 0 (C ) : x + y − x − y + = Câu 152: Tìm giao điểm đường tròn (C ) : x + y − = A ( ; ) ( ; − ) C (2 ; 0) (0 ; 2) B (0 ; 2) (0 ; −2) D (2 ; 0) (−2 ; 0) (C ) : x + y − x − y + 15 = Câu 153: Tìm giao điểm đường tròn (C ) : x + y = A (1 ; 2) ( ; C (1 ; 2) ( ; ) ) B (1 ; 2) D (1; 2) (2 ; 1) 25 không cắt đường thẳng đường Câu 154: Đường tròn (C) : ( x − 2) ( y − 1) = thẳng sau ? A Đường thẳng qua điểm (2 ; 6) điểm (45 ; 50) B Đường thẳng có phương trình y – = C Đường thẳng qua điểm (3 ; −2) điểm (19 ; 33) D Đường thẳng có phương trình x − = 0 có bán kính ? Câu 155: Đường tròn x + y − 10 x − 11 = Câu 156: Đường tròn qua điểm A(2 ; 0), B(0 ; 6), O(0 ; 0)? 0 A x + y − y − = B x + y − x − y + = A B C 36 C x + y − x + y = D D x + y − x − y = Câu 157: Một đường tròn có tâm I( ; −2) tiếp xúc với đường thẳng ∆ : x − y + = Hỏi bán kính đường tròn ? A B 26 C 14 26 D 13 Câu 158: Một đường tròn có tâm điểm (0 ; 0) tiếp xúc với đường thẳng ∆ : x + y − = Hỏi bán kính đường tròn ? A B C Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sưu tầm & Biên soạn ` D Trang 18/31 Trắc nghiệm Phương pháp Tọa độ Mặt phẳng – Hình học 10 – Chương (C ) : Câu 159: Xác định vị trí tương đối đường tròn (C ) : x + y = ( x + 10) + ( y − 16) = A Cắt B Không cắt C Tiếp xúc D Tiếp xúc Câu 160: Với giá trị m đường thẳng ∆ : x + y + m = tiếp xúc với đường tròn (C) : x + y − = A m = −3 B m = m = −3 C m = D m = 15 m = −15 Câu 161: Đường tròn sau tiếp xúc với trục Ox ? 0 A x + y − x − 10 y = B x + y + x + y + = C x + y − 10 y + = D x + y − = Câu 162: Đường tròn sau tiếp xúc với trục Oy ? A x + y − 10 y + = B x + y + x + y − = C x + y − x = D x + y − = cách trục Oy ? Câu 163: Tâm đường tròn x + y − 10 x + = A − B C 10 D Câu 164: Viết phương trình đường tròn qua điểm O(0 ; 0), A(a ; 0), B(0 ; b) A x + y − 2ax − by = B x + y − ax − by + xy = C x + y − ax − by = D x − y − ay + by = Câu 165: Đường tròn qua điểm A(4 ; −2) A x + y − x + y = B x + y − x + y − = C x + y − x − y + = D x + y + x − 20 = Câu 166: Viết phương trình đường tròn qua điểm A(0 ; 2), B(2 ; 2), C(1 ; + ) A x + y + x + y − = B x + y − x − y = C x + y − x − y − = D x + y + x − y + = Câu 167: Tìm bán kính đường tròn qua điểm A(11 ; 8), B(13 ; 8), C(14 ; 7) A B C D Câu 168: Tìm tọa độ tâm đường tròn qua điểm A(1 ; 2), B(−2 ; 3), C(4 ; 1) A (0 ; −1) B (0 ; 0) C Không có đường tròn qua điểm cho D (3 ; 0,5) Câu 169: Một đường tròn có tâm I(1 ; 3) tiếp xúc với đường thẳng ∆ : x + y = Hỏi bán kính đường tròn ? A B C D 15 R cắt đường thẳng x + y − a − b = theo dây Câu 170: Đường tròn ( x − a ) + ( y − b) = cung có độ dài ? A 2R B R C R 2 Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sưu tầm & Biên soạn D R Trang 19/31 Trắc nghiệm Phương pháp Tọa độ Mặt phẳng – Hình học 10 – Chương Câu 171: Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng ∆ : x − y + = đường tròn (C) : x2 + y − x − y = A ( ; 3) (−1 ; 1) B (−1 ; 1) (3 ; −3) C ( ; 3) (1 ; 1) D ( ; 1) (2 ; −1) Câu 172: Viết phương trình đường tròn qua điểm A(−1 ; 1), B(3 ; 1), C(1 ; 3) 0 A x + y − x − y − = B x + y + x − y = C x + y − x − y + = D x + y + x + y − = qua điểm điểm ? Câu 173: Đường tròn x + y − x + 10 y + = A (2 ; 1) B (3 ; −2) C (−1 ; 3) D (4 ; −1) (C ) : Câu 174: Xác định vị trí tương đối đường tròn (C ) : x + y − x = x2 + y + y = A Tiếp xúc B Không cắt C Cắt D Tiếp xúc Câu 175: Đường tròn qua điểm A(1 ; 0), B(3 ; 4) ? 0 A x + y + x − y − = B x + y − x − 16 = C x + y − x + y = D x + y − x − y + = có bán kính ? Câu 176: Đường tròn x + y − x − y = A 10 B 25 C D 10 Câu 177: Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng ∆ : x + y − = đường tròn (C) : x + y − 25 = A ( ; 4) (−4 ; 3) B (4 ; 3) C ( ; 4) D ( ; 4) (4 ; 3) Câu 178: Đường tròn x + y − x − y − 23 = cắt đường thẳng x − y + = theo dây cung có độ dài ? A B 23 C 10 D cắt đường thẳng x + y − = theo dây Câu 179: Đường tròn x + y − x − y − 23 = cung có độ dài bao nhiêu? A 10 B C D Câu 180: Đường tròn sau tiếp xúc với trục Oy ? 0 A x + y − 10 x + y + = B x + y − y − = D x + y + x + y − = C x + y − = 0 (C ) : x + y − x = Câu 181: Tìm giao điểm đường tròn (C ) : x + y − = B ( ; 1) (1 ; − ) D (−1; 0) (0 ; −1 ) A (2 ; 0) (0 ; 2) C (1 ; −1) (1 ; 1) tiếp xúc đường thẳng đường thẳng Câu 182: Đường tròn x + y − x − y + = ? A Trục tung B 4x + 2y − = C Trục hoành D 2x + y − = 0 Tìm khoảng cách từ tâm đường tròn tới trục Câu 183: Cho đường tròn x + y + x + y − = Ox A B C 3, D 2, có bán kính ? Câu 184: Đường tròn x + y − y = A B 25 C Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sưu tầm & Biên soạn D 25 Trang 20/31 Trắc nghiệm Phương pháp Tọa độ Mặt phẳng – Hình học 10 – Chương x − 3= có tâm điểm điểm sau ? 2 B ( − ; 0) C ( ; ) D ( ; 0) 2 Câu 185: Đường tròn x + y + A (0 ; ) có tâm điểm điểm sau ? Câu 186: Đường tròn x + y − x + y − = A (−2 ; 1) B (8 ; − 4) C (− ; 4) D (2 ; −1) Câu 187: Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng ∆ : y = x đường tròn (C) : x + y − x = A ( ; 0) B ( ; 0) (1 ; 1) C ( ; 0) D (1 ; 1) Câu 188: Với giá trị m đường thẳng ∆ : x + y + = tiếp xúc với đường tròn (C) : ( x − m) + y = A m = m = B m = m = −6 C m = D m = đường thẳng Câu 189: Tìm tọa độ giao điểm đường tròn (C) : x + y − x − y + = x= 1+ t ∆:   y= + 2t 1 2 ;  5 5 D ( ; 0) (0 ; 1) B ( ; 2)  A ( ; 2) (2 ; 1) C (2 ; 5) Câu 190: Xác định vị trí tương đối đường tròn (C ) : x + y = 25 (C ) : ( x − 3) + ( y − 4) = A Không cắt B Cắt C Tiếp xúc D Tiếp xúc không tiếp xúc đường thẳng đường thẳng Câu 191: Đường tròn x + y − x = đây? A y − = B x − = C Trục tung D + y = 0 có bán kính ? Câu 192: Đường tròn x + y − x + y − = 25 Câu 193: Phương trình sau phương trình đường tròn ? 0 A x + y − x − y + = B x + y − x = A B C x + y − xy − = C D 25 D x − y − x + y − = Câu 194: Phương trình sau phương trình đường tròn ? A x + y − x + y + = B x + y − y = C x + y − = D x + y − 100 y + = Câu 195: Phương trình sau phương trình đường tròn? A x2 + y2 - 2x - 8y + 20 = B 4x2 + y2 - 10x - 6y -2 = 2 C x + y - 4x +6y - 12 = D x2 + 2y2 - 4x - 8y + = Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sưu tầm & Biên soạn Trang 21/31 Trắc nghiệm Phương pháp Tọa độ Mặt phẳng – Hình học 10 – Chương §.5 ELIP x2 y Câu 196: Cho Elip (E): + = Đường thẳng (d): x = - cắt (E) hai điểm M, N Khi đó: 25 9 18 18 A MN = B MN = C MN = D MN = 25 25 Câu 197: Tìm phương trình tắc Elip có trục lớn gấp đôi trục bé có tiêu cự x2 y A + = 36 x2 y B + = 36 24 x2 y x2 y C D + = + = 1 16 24 Câu 198: Tìm phương trình tắc Elip có tâm sai trục lớn 2 2 2 x y x y x2 y x y A B C D + = + = 1 + = + = 9 Câu 199: Tìm phương trình tắc Elip có đường chuẩn x + = tiêu điểm điểm (−1 ; 0) x2 y x2 y x2 y x2 y A B C D + = + = + = + = 16 9 16 15 Câu 200: Tìm phương trình tắc Elip có tiêu cự qua điểm A(0; 5) x2 y x2 y x2 y x2 y A B C D + = − = + = 1 + = 25 25 16 100 81 15 16 x2 y Câu 201: Tâm sai Elip + = : 5 A B 0, C D 0,2 Câu 202: Tìm phương trình tắc Elip có trục lớn gấp đôi trục bé qua điểm (2 ; −2) x2 y x2 y x2 y x2 y A B C D + = + = + = 1 1 + = 16 24 36 20 225 Lúc hình chữ nhật sở có diện tích Câu 203: Cho Elip có phương trình : x + 25 y = bằng: A 15 B 40 C 60 D 30 x2 y Câu 204: Cho Elip (E): + = M điểm nằm (E) Lúc đoạn thẳng OM thoả: 16 A ≤ OM ≤ B OM ≥ C OM ≤ D ≤ OM ≤ Câu 205: Tìm phương trình tắc Elip có đỉnh hình chữ nhật sở M(4; 3) x2 y x2 y x2 y x2 y A B C D − = + = + = + = 16 16 16 Câu 206: Phương trình Elip có độ dài trục lớn 8, độ dài trục nhỏ là: x2 y x2 y 144 B A x + 16 y = C x + 16 y = D + = + = 16 64 36 Câu 207: Đường thẳng y = kx cắt Elip x2 y + = hai điểm a b2 Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sưu tầm & Biên soạn Trang 22/31 Trắc nghiệm Phương pháp Tọa độ Mặt phẳng – Hình học 10 – Chương A đối xứng qua trục Oy C đối xứng qua gốc toạ độ O B đối xứng qua trục Ox D Các khẳng định sai Câu 208: Tìm phương trình tắc Elip qua điểm (6 ; 0) có tâm sai x2 y x2 y x2 y x2 y A B C D + = + = + = 1 + = 6 36 27 36 18 Câu 209: Trong phương trình sau , phương trình biểu diễn elíp có khoảng cách 50 tiêu cự ? đường chuẩn x2 y x2 y x2 y x2 y A B C D + = + = + = 1 + = 89 64 25 16 64 25 16 Câu 210: Biết Elip(E) có tiêu điểm F (- ; 0), F ( ;0) qua M( - ; ) Gọi N điểm đối xứng với M qua gốc toạ độ Khi đó: 23 A NF + MF = B NF + MF = C NF – NF = D NF + MF = 2 Câu 211: Cho elíp có phương trình 16x2 + 25y2 = 100 Tính tổng khoảng cách từ điểm thuộc elíp có hoành độ x = đến hai tiêu điểm A B 2 C D Câu 212: Tìm phương trình tắc Elip có tiêu cự trục lớn 10 x2 y x2 y x2 y x2 y A B C D + = − = + = 1 + = 25 100 81 25 16 25 16 x2 y + = điểm M nằm (E) Nếu điểm M có hoành độ 16 12 khoảng cách từ M tới tiêu điểm (E) : A ± B C 3,5 4, D ± Câu 213: Cho Elip (E) : x2 y Câu 214: Đường thẳng đường chuẩn Elip + = 16 12 A x+ = B x + = C x − = D x + = 0 Câu 215: Đường Elip A (0 ; 3) x2 y + = có tiêu điểm : B (0 ; 3) C ( − ; 0) D (3 ; 0) x2 y + = có tiêu cự : 16 A 18 B C D 2 Câu 217: Đường thẳng qua M(1 ; 1) cắt elíp (E) : 4x + 9y = 36 hai điểm M , M cho MM = MM có phương trình A 2x + 4y – = B 4x + 9y – 13 = C x + y + = D 16x – 15y + 100 = Câu 216: Đường Elip Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sưu tầm & Biên soạn Trang 23/31 Trắc nghiệm Phương pháp Tọa độ Mặt phẳng – Hình học 10 – Chương Câu 218: Một elip có trục lớn 26, tâm sai e = nhiêu? A 10 B 12 Câu 219: Đường Elip A 2 12 Trục nhỏ elip có độ dài bao 13 C 24 D x y + = có tiêu cự : B C D x2 y2 + = điểm M nằm (E) Nếu điểm M có hoành độ 169 144 −13 khoảng cách từ M tới tiêu điểm (E) : A 18 B 13 ± C 10 16 D 13 ± 10 Câu 220: Cho Elip (E) : x2 y Câu 221: Đường thẳng đường chuẩn Elip + = 20 15 A x+ = B x −4 = C x + = D x + = , độ dài trục nhỏ 12 là: x2 y x2 y C D + = + = 1 25 36 64 36 Câu 222: Phương trình tắc Elip có tâm sai e = A x2 y + = 36 25 B x2 y + = 100 36 x2 y Câu 223: Đường Elip + = có tiêu cự : 16 A B C 16 D x2 y Câu 224: Elip (E): có tâm sai bao nhiêu? + = 25 5 A B C D 5 Câu 225: Tìm phương trình tắc Elip có đường chuẩn x + = qua điểm (0 ; − 2) x2 y x2 y x2 y x2 y A B C D + = + = 1 + = + = 20 16 10 20 16 16 12 Câu 226: Tìm phương trình tắc Elip qua điểm (2; 1) có tiêu cự x2 y x2 y x2 y x2 y B C D + = + = + = 1 + = 8 Câu 227: Cho Elip (E) có tiêu điểm F ( - 4; ), F ( 4; ) điểm M nằm (E) biết chu vi tam giác MF F 18 Lúc tâm sai (E) là: 4 4 A e = B e = C e = D e = 18 5 A Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sưu tầm & Biên soạn Trang 24/31 Trắc nghiệm Phương pháp Tọa độ Mặt phẳng – Hình học 10 – Chương §6 HYPERBOL x2 y Câu 228: Đường thẳng đường chuẩn Hyperbol − = 1? 16 12 A x − = B x + = C x + = D x + = 0 Câu 229: Hypebol có nửa trục thực 4, tiêu cự 10 có phương trình tắc là: y x2 x2 y y x2 x2 y A B C D + = − = − = 1 − = 16 16 16 16 25 Câu 230: Tìm phương trình tắc Hyperbol (H) biết qua điểm (6 ; 0) có tâm sai x2 y x2 y x2 y x2 y A B C D − = − = − = 1 − = 36 27 36 18 36 13 Câu 231: Tìm phương trình tắc Hyperbol (H) mà hình chữ nhật sở có đỉnh (2 ; −3) x2 y x2 y x2 y x2 y A B C D − = − = − = − = 1 −3 3 x2 y − = có tiêu điểm điểm ? 16 B (0 ; ) C (0 ; 5) D (−5 ; 0) Câu 232: Đường Hyperbol A ( ; 0) Câu 233: Tâm sai Hyperbol A B x2 y − = : 5 C 5 D Câu 234: Hypebol 3x2 – y2 = 12 có tâm sai là: 1 B e = C e = D e = 3 Câu 235: Hypebol có hai đường tiệm cận vuông góc với nhau, độ dài trục thực 6, có phương trình tắc là: x2 y x2 y x2 y x2 y A B C D − = − = 1 − = − = 1 6 6 9 Câu 236: Hyperbol (H) có đường tiệm cận vuông góc có tâm sai ? A B C D 2 Câu 237: Tìm phương trình tắc hyperbol có tiêu cự 12 độ dài trục thực 10 x2 y x2 y x2 y2 x2 y A B C D − = − = 1 − = − = 25 16 25 100 125 25 11 A e = x2 Câu 238: Tìm góc đường tiệm cận hyperbol − y2 = A 450 B 300 C 900 Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sưu tầm & Biên soạn D 600 Trang 25/31 Trắc nghiệm Phương pháp Tọa độ Mặt phẳng – Hình học 10 – Chương Câu 239: Viết phương trình tắc Hypebol , biết giá trị tuyệt đối hiệu bán kính qua tiêu điểm M hypebol , tiêu cự 10 x2 y x2 y x2 y A B = − = − = 1 − + 16 16 16 x2 y x2 y C D − = + = 4 Câu 240: Phương trình hai tiệm cận y= ± x hypebol có phương trình tắc sau đây? x2 y x2 y x2 y x2 y A B C D − = − = 1 − = − = 9 Câu 241: Viết phương trình Hypebol có tiêu cự 10, trục thực tiêu điểm nằm trục Oy x2 y x2 y A − B + = − = 1 16 x2 y x2 y C D − + = − = 1 16 16 25 x2 y Câu 242: Đường Hyperbol − = có tiêu cự : A B C D Câu 243: Tìm phương trình tắc Hyperbol (H) biết qua điểm (5 ; 4) đường tiệm cận có phương trình : x + y = y2 x2 y B x − y = C x − y = D = − = Câu 244: Tìm phương trình tắc Hyperbol (H) biết có đường tiệm cận x − 2y = hình chữ nhật sở có diện tích 24 A x − x2 y A − = 12 48 x2 y B − = 12 x2 y C − = 12 x2 y D − = 48 12 x2 y Câu 245: Đường Hyperbol có tiêu cự : − = 16 A 23 B C D Câu 246: Tìm phương trình tắc Hyperbol (H) biết tiêu điểm (3 ; 0) đường tiệm cận có phương trình : x + y = A x2 y − = B x2 y − = C x2 y − = 1 D x2 y − = 1 x2 y Câu 247: Đường thẳng đường chuẩn Hyperbol − = 1? 20 15 35 A x − B x + = C x + = D x + = = Câu 248: Tìm phương trình tắc hyperbol đỉnh hình chữ nhựt sở hyperbol M(4 ; 3) Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sưu tầm & Biên soạn Trang 26/31 Trắc nghiệm Phương pháp Tọa độ Mặt phẳng – Hình học 10 – Chương A x2 y − = 16 B x2 y + = 16 C x2 y − = 16 D x2 y − = Câu 249: Hypebol có tâm sai e = qua điểm (1;0) có phương trình tắc là: y x2 A − = 1 x2 y B − = 1 x2 y C − = y x2 D + = 1 y2 Câu 250: Hypebol x − = có hai đường chuẩn là: B x = ±1 A x = ±2 C x = ± D x = ± Câu 251: Tìm phương trình tắc Hyperbol (H) biết có đường chuẩn 2x+ A x − y = B x2 x2 − = 1 C x − y2 = D x2 y − = 2 x2 y Câu 252: Cho điểm M nằm Hyperbol (H) : − = Nếu hoành độ điểm M 16 khoảng cách từ M đến tiêu điểm (H) ? A ± B ± C 13 D 14 Câu 253: Tìm phương trình tắc Hyperbol (H) biết có tâm sai tiêu cự y2 x2 x2 y x2 y 2 A x − B C D = −y = 1 − = − = 1 3 x2 y Câu 254: Cho điểm M nằm Hyperbol (H) : − = Nếu điểm M có hoành độ 12 16 20 khoảng cách từ M đến tiêu điểm ? A 10 B 14 22 C D ± x2 y Câu 255: Hypebol − = có ; 13 13 B Hai đường tiệm cận y = ± x tâm sai e = 13 C Hai đường tiệm cận y = ± x tâm sai e = ; 2 D Hai tiêu điểm F (-2;0), F (2;0) tâm sai e = ; 13 A Hai đỉnh A (-2;0), A (2;0) tâm sai e = Câu 256: Tìm phương trình tắc Hyperbol (H) biết tiêu điểm (−1 ; 0) đường tiệm cận có phương trình : x + y = x2 y A − = 1 y2 B − x + = x2 y C − = 1 x2 y Câu 257: Đường Hyperbol − = có tiêu cự : 20 16 A 12 B C Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sưu tầm & Biên soạn x2 y D − = 1 D Trang 27/31 Trắc nghiệm Phương pháp Tọa độ Mặt phẳng – Hình học 10 – Chương Câu 258: Tìm phương trình tắc hyperbol có tiêu cự 10 qua điểm A(4 ; 0) x2 y A − = 16 B x2 y − = 16 81 C x2 y − = 25 D x2 y − = 16 Câu 259: Điểm điểm M(5 ; 0), N(10 ; 3 ), P(5 ; ), Q(5 ; 4) nằm đường tiệm cận hyperbol A N x2 y − = ? 25 B M C Q D P x2 y Câu 260: Hypebol − = có hai tiêu điểm : 16 A F (- ; 0) ; F (5 ; 0) B F (- ; 0) ; F (2 ; 0) C F (- ; 0) ; F (3 ; 0) D F (- ; 0) ; F (4 ; 0) Câu 261: Tìm phương trình tắc Hyperbol (H) biết có trục thực dài gấp đôi trục ảo có tiêu cự 10 x2 y x2 y x2 y x2 y A B C D − = − = − = 1 − = 16 20 20 10 16 Câu 262: Hypebol có hai tiêu điểm F (-2;0) F (2;0) đỉnh A(1;0) có phương trình tắc x2 y x2 y y x2 y x2 A B C D − = − = 1 − = + = 1 3 Câu 263: Tìm phương trình tắc Hyperbol (H) biết qua điểm (2 ; 1) có đường chuẩn x + = x2 x2 y y2 x2 2 A B C x − D +y = − = = − y2 = 3 2 Câu 264: Tìm phương trình tắc hyperbol qua điểm (4 ; 1) có tiêu cự 15 x2 y x2 y x2 y x2 y A B C D − = + = − = 1 − = 11 12 14 Câu 265: Đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật sở hypebol x2 có có phương trình − y2 = là: A x + y = B x + y = C x + y = D x + y = x2 Câu 266: Đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật sở hypebol : − y2 = có phương trình : A x2 + y = B x2 + y2 = C x2 + y2 = D x2 + y2 = Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sưu tầm & Biên soạn Trang 28/31 Trắc nghiệm Phương pháp Tọa độ Mặt phẳng – Hình học 10 – Chương §7 PARABOL Câu 267: Đường thẳng đường chuẩn parabol y2 = x ? 3 3 B x= ; C x= ; D x= - ; Câu 268: Viết phương trình tắc Parabol qua điểm A(5 ; −2) 4x y x − 27 x − 21 A y = x − x − 12 B = C y= D y = Câu 269: Đường thẳng đường chuẩn parabol y2= - 4x? A x=4 B x=2 C x=1 D x= ±1 Câu 270: Viết phương trình tắc Parabol qua điểm A(1 ; 2) A y = x + x − B y = 2x2 C y = x D y = x A x=- ; Câu 271: Parabol (P) : y2 = x có: A Tiêu điểm F( ;0); B p= ; C Đường chuẩn ∆ : x= - ; D Khoảng cách từ tiêu điểm đến đường chuẩn d(F; ∆ )= ; Câu 272: Viết phương trình tắc Parabol biết đường chuẩn có phương trình x + A y = x B y = − x C y = x = D y2 = 2x Câu 273: Cho Parabol (P) có phương trình tắc y = x Một đường thẳng qua tiêu điểm F (P) cắt (P) điểm A B, Nếu A(1 ; −2) tọa độ B ? A (1 ; 2) B (4 ; 4) C (−1 ; 2) D (2 ; 2 ) Câu 274: Điểm tiêu điểm parabol y2 = x ? A F( ;0); B F(0; ); 4 C F(- ;0); D F( ;0) ; Câu 275: Khoảng cách từ tiêu điểm đến đường chuẩn parabol y2= x là: 3 ; C d(F, ∆ )= ; D d(F, ∆ )= ; Câu 276: Viết phương trình tắc Parabol biết tiêu điểm F(2 ; 0) A y = x B y2 = 8x C y = x D y = x Câu 277: Cho điểm A(3 ; 0) , gọi M điểm tuỳ ý (P) : y = x Tìm giá trị nhỏ AM 11 A B C D 2 Câu 278: Xác định tiêu điểm Parabol có phương trình y2 = 6x A d(F, ∆ )= ; B d(F, ∆ )= Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sưu tầm & Biên soạn Trang 29/31 Trắc nghiệm Phương pháp Tọa độ Mặt phẳng – Hình học 10 – Chương 3 2    B (0 ; -3) C  − ;0  D (0 ; 3)    Câu 279: Viết phương trình tắc Parabol biết đường chuẩn có phương trình x + = A y = x B y = x C y = 4x2 D y = x A  ;0  Câu 280: Một điểm M thuộc Parabol (P): y = x Nếu khoảng cách từ đến tiêu điểm F (P) hoành độ điểm M ? 3 A B C D Câu 281: Một điểm A thuộc Parabol (P): y = x Nếu khoảng cách từ A đến đường chuẩn khoảng cách từ A đến trục hoành ? A B C D Câu 282: Viết phương trình tắc Parabol biết tiêu điểm F(5 ; 0) A y = 20 x B y = x C y = 10 x D y2 = x Câu 283: Phương trình tắc parabol mà khoảng cách từ đỉnh tới tiêu điểm là: 3 B y2=6x; C y2=3x; D y2= x; 2 Câu 284: Cho parabol (P) : y = 4x Điểm M thuộc (P) MF=3 hoành độ M là: A ; B ; C 2; D ; Câu 285: Viết phương trình Parabol (P) có tiêu điểm F(3 ; 0) đỉnh gốc tọa độ O A y2 = -2x B y2 = 12x C y2 = 6x D = y x2 + A y2= x; - Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sưu tầm & Biên soạn Trang 30/31 Trắc nghiệm Phương pháp Tọa độ Mặt phẳng – Hình học 10 – Chương ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 285 CÂU PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG THEO TỪNG BÀI HỌC CHƯƠNG – HÌNH HỌC LỚP 10 CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐÁP ÁN A C A A B A D A B A C D B A B D D B D A A A A B C A C A D A C A D A D D A A C D D D B B D D A B D B CÂU 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ĐÁP ÁN C D D C B A C B D B C D A B C D D A C B C C C B C C B D C B A D D A A C D B C B B C B C D D D D B D CÂU 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ĐÁP ÁN C A C B D C C D B C B C B D B A B C C B C B B A D B B C C A B D D A D D A A B D A D C B B D C D B C CÂU 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ĐÁP ÁN B C B D A D C C B D B C D C A B C C C A A A D C D C D B A A C A C C B D B B B B A A B A C C D B A C CÂU 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sưu tầm & Biên soạn ĐÁP ÁN C D C D A A C A C D C D C D C B B A A A A B B A B D D D A B B D A C B C A D B D A B B C A B A A B C CÂU 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ĐÁP ÁN A D A B C D A A D A C D D B B D D D C C C A A A C B C A B C A A D C B Trang 31/31 ... tầm & Biên soạn Trang 30/31 Trắc nghiệm Phương pháp Tọa độ Mặt phẳng – Hình học 10 – Chương ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 285 CÂU PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG THEO TỪNG BÀI HỌC CHƯƠNG – HÌNH HỌC LỚP... 24 A 32 B Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sưu tầm & Biên soạn Trang 4/31 Trắc nghiệm Phương pháp Tọa độ Mặt phẳng – Hình học 10 – Chương PHẦN II TRẮC NGHIỆM THEO TỪNG BÀI HỌC §1 PHƯƠNG TRÌNH... cung có độ dài ? A 2R B R C R 2 Hồ Minh Nhựt – Tel: 09.11.14.10.17 – Sưu tầm & Biên soạn D R Trang 19/31 Trắc nghiệm Phương pháp Tọa độ Mặt phẳng – Hình học 10 – Chương Câu 171: Tìm tọa độ giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng hồ minh nhựt , Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng hồ minh nhựt , Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng hồ minh nhựt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay