315 bài tập trắc nghiệm cung và góc lượng giác công thức lượng giác có đáp án

33 147 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 10:36

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LƯỢNG GIÁC LỚP 10 Ngày 31 tháng năm 2017 tan sin √ √ − − √13 −1 2π 3π π √1 B √ √2 2 5π √ √ − − 12 √ √ 2 2 − 12 − 3π − √22 − 23 − 2π − π2 √1 A cos − π4 − π3 B cotang − π6 − √3 √ − 5π π π O π √ A − π −1 √ − Mục lục Cung góc lượng giác Giá trị lượng giác cung Công thức lượng giác 15 Đây câu hỏi trắc nghiệm tập thể giáo viên nhóm facebook Toán LATEX gõ lại từ tài liệu “333 câu lượng giác lớp 10” nhóm giáo viên Toán học Bắc Trung Nam Tài liệu gõ lại để tạo tư liệu giảng dạy TEX cho số giáo viên tham gia dự án đồng ý Toán học Bắc Trung Nam Tài liệu dùng gói biên soạn câu hỏi trắc nghiệm ex_test tác giả Trần Anh Tuấn Nhóm Facebook “Toán LATEX” CUNG GÓC LƯỢNG GIÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LƯỢNG GIÁC LỚP 10 Cung góc lượng giác Câu Trên đường tròn tùy ý, cung số đo 1r ad A cung độ dài B cung độ dài bán kính C cung độ dài đường kính D cung tương ứng với góc tâm 60◦ Câu Kết đúng? A r ad = 1◦ B r ad = ( 180 ◦ ) π C r ad = 180◦ D r ad = 60◦ C π r ad = 60◦ D π r ad = ( Câu Kết đúng? A π r ad = 1◦ B π r ad = 180◦ Câu Trên đường tròn bán kính r = 5, độ dài cung số đo π A l = B l = 5π C l = 5π π D l = 180 ◦ ) π 16 Câu Trên đường tròn bán kính r = 15, độ dài cung số đo 50◦ A l = 750 B l = 25π C l = 15π 180 D l = 15 180 50 π Câu Trên đường tròn lượng giác, khẳng định sau ĐÚNG? A Cung lượng giác điểm đầu A điểm cuối B số đo B Cung lượng giác điểm đầu A điểm cuối B hai số đo cho tổng chúng 2π C Cung lượng giác điểm đầu A điểm cuối B hai số đo 2π D Cung lượng giác điểm đầu A điểm cuối B vô số số đo sai khác 2π Câu Trên đường tròn lượng giác với điểm gốc A , cung lượng giác số đo 55◦ điểm đầu A xác định,và A điểm cuối M B hai điểm cuối M C bốn điểm cuối M D vô số điểm cuối M Câu Trên đường tròn lượng giác với điểm gốc A , cung AN điểm đầu A , điểm cuối N A số đo B hai số đo C bốn số đo D vô số số đo Câu Lục giác ABC DE F nội tiếp đường tròn lượng giác điểm gốc A , đỉnh lấy theo thứ tự điểm B , C tung độ dương Khi số đo góc lượng giác (O A,OC ) A 120◦ B −240◦ C 120◦ −240◦ D 120◦ + k360◦ , k ∈ Z Nhóm Facebook “Toán LATEX” CUNG GÓC LƯỢNG GIÁC Câu 10 Trên đường tròn lượng giác điểm gốc A , điểm M thuộc đường tròn cho cung lượng giác AM số đo 45◦ Gọi N điểm đối xứng với M qua trục Ox , số đo cung lượng giác AN A −45◦ B 315◦ C 315◦ + k360◦ , k ∈ Z D 45◦ 315◦ Câu 11 Trên đường tròn lượng giác điểm gốc A , điểm M thuộc đường tròn cho cung lượng giác AM số đo 60◦ Gọi N điểm đối xứng với M qua trục O y , số đo cung lượng giác AN A 120◦ B −240◦ C 120◦ + k360◦ , k ∈ Z D 120◦ −240◦ Câu 12 Trên đường tròn lượng giác điểm gốc A , điểm M thuộc đường tròn cho cung lượng giác AM số đo 75◦ Gọi N điểm đối xứng với M qua gốc tọa độ O , số đo cung lượng giác AN A −105◦ 255◦ B 255◦ C −105◦ + k360◦ , k ∈ Z D −105◦ Câu 13 Trên đường tròn lượng giác điểm gốc A , điểm M thuộc đường tròn cho cung lượng giác AM số đo 135◦ Gọi N điểm đối xứng với M qua trục O y , số đo cung lượng giác AN A −315◦ + k360◦ , k ∈ Z B 315◦ + k360◦ , k ∈ Z C 45◦ D 45◦ −315◦ Câu 14 Trên đường tròn định hướng, cho bốn cung số đo α = − 25π 19π ,δ = Khi đó, cung điểm cuối trùng A α, β, γ B α δ, β γ C β, γ, δ Câu 15 Biết góc lượng giác (Ox,O y) số đo góc lượng giác (Ox,O y) A 3π + k2π B 3π + kπ C π 5π ,β = ,γ = D α β, γ δ 3π + 2017π Khi đó, giá trị tổng quát π + k2π D π + kπ π + k2π, k ∈ Z Tìm tất giá trị k để α ∈ (19; 27) A k = k = B k = k = C k = k = D k = k = Câu 16 Cho α = π Hỏi số sau, số số đo góc lượng giác tia đầu tia cuối góc α? 6π 11π 9π 31π A B − C D 5 5 π Câu 18 Cho cung α điểm đầu A , điểm cuối M Biết MO A = k ∈ Z, kết luận Câu 17 Cho góc lượng giác α = (O A,OB ) số đo sau đúng? A α = 3π + k2π B α = π + k2π C α = π + kπ π D α = − + kπ Nhóm Facebook “Toán LATEX” CUNG GÓC LƯỢNG GIÁC Câu 19 Góc số đo 108◦ đổi rađian A 3π Câu 20 Góc số đo A 240◦ B π 10 C 2π đổi sang độ B 135◦ C 72◦ D π D 270◦ Câu 21 Cho (Ox,O y) = 22◦ 30 + k360◦ Tìm tất giá trị k để (Ox,O y) = 1822◦ 30 A Không tồn k Câu 22 Góc số đo A 15◦ Câu 23 Góc số đo A 7◦ B k = C k = −5 D k = π đổi sang độ B 18◦ C 20◦ D 25◦ π đổi sang độ 24 B 7◦ 30 C 8◦ D 8◦ 30 Câu 24 Cho hình vuông ABC D tâm O trục (i ) qua O Xác định số đo góc tia O A với trụ (i ), biết trục i qua trung điểm cạnh AB A 15◦ + k360◦ B 45◦ + k369◦ C 135◦ + k360◦ Câu 25 Góc số đo 120◦ đổi sang rađian π 10 π Câu 26 Biết tam giác OM B tam giác ON B tam giác Cung α điểm đầu A B 3π 10 D 155◦ + k360◦ C D A điểm cuối trùng với B M N Tính số đo α π kπ π kπ A α = + B α = − + 2 π k2π π k2π C α = + D α = + Câu 27 Cho L, M , N , P điểm cung AB, BC ,C D, D A Cung điểm 3π đầu trùng với A số đo α = − + kπ Điểm cuối α đâu? A Trùng với L B Trùng với M C Trùng với M D Trùng với L N P N P Câu 28 Cung sau điểm cuối trùng với B B ? π + k2π C α = 90◦ + k360◦ π D α = −90◦ + k180◦ A α = B α = − + k2π Câu 29 Một bánh xe 72 răng, số đo góc mà bánh xe quay ri chuyển 10 A 30◦ B 40◦ C 50◦ D 60◦ Câu 30 Góc số đo 22◦ 30 đổi sang rađian A π B 7π 12 C 9π 12 D 5π 12 C 9π 12 D 5π Câu 31 Góc số đo 105◦ đổi sang rađian A 5π 12 B 7π 12 Nhóm Facebook “Toán LATEX” GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG Câu 32 Cung α điểm đầu A , điểm cuối trùng với bốn điểm M , N , P,Q Số đo cung α A α = 45◦ + k180◦ Câu 33 Cho α = A k = B α = 135◦ + k360◦ C α = π kπ + 4 π + k2π Tìm k ∈ Z để 10π < α < 11π B k = C k = D α = π kπ + D k = Câu 34 Cho hình vuông ABC D tâm O trục (l ) qua O Xác định số đo góc tia O A với trục (l ), biết trục (l ) qua đỉnh A hình vuông A 180◦ + k360◦ B 90◦ + k360◦ C −90◦ + k360◦ D k360◦ Câu 35 Một đường tròn bán kính đáy R = A 10cm B 5cm π 10 cm Tìm độ dài cung đường tròn π C 20 cm π2 D π2 cm 20 Câu 36 Một đường tròn bán kính R = 10 cm Độ dài cung 40◦ đường tròn gần bằng: A cm B cm C 11 cm D 13 cm Giá trị lượng giác cung Câu 37 Giá trị cot 89π bằng: A B − C D − Câu 38 Giá trị tan 180◦ A B C −1 D Không xác định Câu 39 Biết tan α = 180◦ < α < 270◦ Giá trị cos α + sin α A − B − C D 5−1 2 cos2 x − Câu 40 Rút gọn biểu thức P = , ta kết là: sin x + cos x A P = cos x + sin x B P = cos x − sin x C P = cos 2x − sin 2x D P = cos 2x + sin 2x B Câu 41 Biết sin α + cos α = 4 C sin α + cos α = A sin α cos α = − Trong kết sau, kết sai? B sin α − cos α = ± 2 D tan α + cot α = 12 Câu 42 Tính giá trị biểu thức P = sin6 x + cos6 x + sin2 x cos2 x A P = −1 B P = C P = 4 D P = −4 Nhóm Facebook “Toán LATEX” − tan2 x Câu 43 Biểu thức P = tan2 x A 2 − sin x cos2 x B −1 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG không phụ thuộc x bằng: C D − cos2 x − sin2 y − cot2 x cot2 y không phụ thuộc x, y bằng: sin2 x sin2 y A B −2 C D −1 π 12 Câu 45 Cho cos α = − < α < π Giá trị sin α tan α là: 13 2 5 5 A − ; B ; − C − ; D ; − 13 3 12 13 12 13 12 4 2 8 Câu 46 Cho biểu thức P = sin x + cos x + sin x cos x − sin x + cos x giá trị không Câu 44 Biểu thức P = đổi bằng: A B −2 C π < α < π Kết là: A sin α > 0, cos α > B sin α < 0, cos α < C sin α > 0, cos α < D sin α < 0, cos α > 5π Kết là: A tan α > 0, cot α > B tan α < 0, cot α < C tan α > 0, cot α < D tan α < 0, cot α > D −1 Câu 47 Cho Câu 48 Cho 2π < α < Câu 49 Trong bốn hệ thức sau, hệ thức sai? tan x + tan y A = tan x tan y cot x + cot y sin α sin α − = C cos α + sin α cos α − sin α − cot2 α + sin a − sin a B − = tan2 a − sin a + sin a sin β + cos β cos β D = − cos β sin β − cos β + Câu 50 Biểu thức P = cos2 x cot2 x + cos2 x − cot2 x + sin2 x không phụ thuộc x bằng: A B −2 C D −3 98 giá trị biểu thức P = sin4 x + cos4 x bằng: 81 101 601 103 603 105 605 107 607 A hay B hay C hay D hay 81 405 81 405 81 405 81 405 Câu 52 Cho biết cot x = Giá trị biểu thức P = bằng: sin2 x − sin x cos x − cos2 x A B C 10 D 12 Câu 53 Nếu sin x + cos x = sin x + cos x bằng: 5− 5+ 5− 5+ A hay B hay 4 4 2− 2+ 3− 3+ C hay D hay 5 5 Câu 54 Đơn giản biểu thức P = − sin2 x cot2 x + − cot2 x ta có: Câu 51 Nếu biết sin4 x + cos4 x = A P = sin2 x Câu 55 Biết tan x = A −a B P = cos2 x C P = − sin2 x D P = − cos2 x 2b Giá trị biểu thức P = a cos2 x + 2b sin x cos x + c sin2 x bằng: a −c B a C −b D b Nhóm Facebook “Toán LATEX” Câu 56 Nếu biết A (a + b)2 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG sin4 α cos4 α sin8 α cos8 α + = biểu thức A = + a b a +b a3 b3 1 B C D a + b2 (a + b)3 a3 + b3 Câu 57 Trong đẳng thức sau đẳng thức đúng? A sin(1800 − a) = − cos a B sin(1800 − a) = − sin a C sin(1800 − a) = sin a D sin(1800 − a) = cos a Câu 58 Trong đẳng thức sau đẳng thức sai? π + x = cos x π D tan + x = cot x sin(−2340 ) − cos 2160 Câu 59 Rút gọn biểu thức A = tan 360 , ta sin 1440 − cos 1260 A A = B A = −2 C A = D A = −1 0 (cot 44 + tan 226 ) cos 406 − cot 720 cot 180 Ta Câu 60 Rút gọn biểu thức B = cos 3160 1 A B = −1 B B = C B = − D B = 2 0 cos 750 + sin 420 Câu 61 Giá trị biểu thức C = sin(−3300 ) − cos(−3900 ) 1− 3 A −3 − D B − 3 C 3−1 π 3π 5π 7π Câu 62 Giá trị biểu thức D = cos2 + cos2 + cos2 + cos2 8 8 A B C D −1 π − x = cos x π C tan − x = cot x B sin A sin Câu 63 Cho tam giác ABC Khẳng định sau sai: A +C B = cos 2 C sin(A + B ) = sinC A +C B = sin 2 D cos(A + B ) = cosC A sin B cos π + sin(α − π), ta được: A A = cos α + sin α B A = sin α C A = sin α − cos α D A = 0 0 sin 515 cos(−475 ) + cot 222 cot 408 Câu 65 Rút gọn biểu thức A = cot 4150 cot(−5050 ) + tan 1970 tan 730 1 1 A sin2 250 B cos2 550 C cos2 250 D sin2 650 2 2 π π π π Câu 66 Rút gọn biểu thức A = cos − α + sin − α − cos + α − sin + α , ta 2 2 A A = sin α B A = cos α C A = sin α − cos α D A = π 9π Câu 67 Với α , biểu thức cos α + cos α + + + cos α + nhận giá trị 5 A −10 B 10 C D π 2π 3π 4π 5π 7π Câu 68 Giá trị biểu thức A = sin2 + sin2 + sin2 + sin2 + sin2 + sin2 8 8 8 A A = B A = C A = D A = 2 0 0 cos(−508 ) cos(−1022 ) sin(−328 ) sin 958 Câu 69 Biểu thức A = − kết kết rụt cot 572 tan(−2120 ) A −1 B C D Câu 64 Đơn giản biểu thức A = cos α − Nhóm Facebook “Toán LATEX” GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG Câu 70 Biểu thức A = cos(α+26π)−2 cos(α−7π)−cos(1, 5π)−cos α + 2003 π +cos(α−1, 5π) cot(α−8π) kết thu gọn bằng: A − sin α B sin α C − cos α D cos α Câu 71 Giá trị biểu thức A = A B 2 sin 2550 cos(−188 ) + : tan 368 cos 6380 + cos 980 C −1 D Câu 72 Cho tam giác ABC mệnh đề: (I) cos (II) tan B +C A = sin 2 A +B C tan = 2 (III) cos(A + B −C ) − cos 2C = Mệnh đề là: A Chỉ I B II III C I II D Chỉ III Câu 73 Cho A, B, C ba góc tam giác Hãy hệ thức sai : A + B + 3C = cosC A + B − 2C 3C C tan = cot 2 A sin B cos(A + B −C ) = − cos 2C D cot A + B + 2C C = tan 2 Câu 74 Cho A, B, C ba góc tam giác Hãy hệ thức sai : A +B C = sin 2 C sin(A +C ) = − sin B A cos B cos(A + B + 2C ) = − cosC D cos(A + B ) = − cosC Câu 75 Kết rút gọn biểu thức A = A B C D C 2 D − 37π 3 B − Câu 78 Giá trị tan − tan 180 47π Câu 77 Giá trị cos A tan −1620 sin 1080 B −1 Câu 76 Giá trị sin A cos −2880 cot 720 2 C D − 29π A B −1 C 3π < α < 2π cos α = − 41 cos α = 41 D Câu 79 Cho tan α = − với A sin α = − C sin α = − 41 41 ; ; B sin α = D sin α = 41 41 ; cos α = ; cos α = − 41 41 Nhóm Facebook “Toán LATEX” GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG Câu 80 Cho tan x = − góc x thỏa mãn 900 < x < 1800 Khi A cot x = 5 B cos x = C sin x = D sin x = − góc x thỏa mãn 900 < x < 1800 Khi 4 A cot x = B cos x = C tan x = D cos x = − 5 Câu 82 Cho cos x = − góc x thỏa mãn 900 < x < 1800 Khi 3 B sin x = C tan x = D sin x = − A cot x = 5 Câu 83 Cho cot x = góc x thỏa mãn 00 < x < 900 Khi 4 4 A tan x = − B cos x = − C sin x = D sin x = − 5 2 2 Câu 84 Giá trị biểu thức M = cos 10 + cos 20 + cos 30 + cos 40 + cos 40 + cos2 500 + Câu 81 Cho sin x = cos2 600 + cos2 700 + cos2 800 A B C D Câu 85 Giá trị biểu thức M = sin2 100 + sin2 200 + sin2 300 + sin2 400 + sin2 400 + sin2 500 + sin2 600 + sin2 700 + sin2 800 A B C D Câu 86 Giá trị biểu thức M = cos2 230 + cos2 270 + cos2 370 + cos2 430 + cos2 470 + cos2 530 + cos2 570 + cos2 630 + cos2 670 A B C 10 D Câu 87 Giá trị biểu thức M = cos2 100 + cos2 200 + cos2 300 + + cos2 1600 + cos2 1700 + cos2 1800 A B C Câu 88 Giá trị biểu thức M = A B D 18 tan 30 + sin 60 − cos 45 cot2 1200 + cos2 1500 5− C D 13 6+ 3 sin x − cos x Câu 89 Biết tan x = 2, giá trị biểu thức M = cos x + sin x 4 4 A − B C D 19 19 2 sin x + sin x cos x − cos2 x Câu 90 Biết tan x = , giá trị biểu thức M = cos2 x − sin2 x 2 A − B C − D − 13 19 19 19 Câu 91 Biết A, B, C góc tam giác ABC , mệnh đề sau đúng: A sin (A +C ) = − sin B B cos (A +C ) = − cos B C tan (A +C ) = tan B D cot (A +C ) = cot B Câu 92 Biết A, B, C góc tam giác ABC , mệnh đề sau đúng: Nhóm Facebook “Toán LATEX” Câu 188 Biểu thức tan x tan x + CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC π π 2π 2π + tan x + tan x + + tan x + tan x giá trị 3 3 không phụ thuộc vào x Giá trị bằng: A B −3 C D −1 Câu 189 Nếu tan(a + b) = 7, tan(a − b) = giá trị tan 2a là: A − 11 27 B 11 27 C − 13 27 D 13 27 π + kπ sin a = A sin(a + b) tan(a + b) bằng: sin b sin b cos b cos b A B C D cos b − A A − cos b sin b − A A − sin b Câu 191 Hãy công thức sai, A, B,C ba góc tam giác Câu 190 Nếu A > 0, A > cos b , a + b = A cos B cosC − sin B sinC + cos A = C C C A B + sin cos = cos 2 2 C cos2 A + cos2 B + cos2 C − cos A cos B cosC = B C B C A D cos cos − sin sin = sin 2 2 Câu 192 A, B,C ba góc tam giác Trong bốn công thức sau, công thức B sin cos sai Hãy rõ: A tan A + tan B + tanC = tan A tan B tanC B cot A + cot B + cotC = cot A cot B cotC B B C C A A tan + tan tan + tan tan = 2 2 2 D cot A cot B + cot B cotC + cotC cot A = C tan Câu 193 Trong bốn công thức sau, công thức sai rõ: A cos(a + b) cos(a − b) = cos2 b − sin2 a B sin(a + b) sin(a − b) = − cos2 a sin2 b − tan2 a cot2 b C cos(17◦ + a) cos(13◦ − a) − sin(17◦ + a) sin(13◦ − a) = D sin2 (α + β) − sin2 α − sin2 β = sin α sin β cos(α + β) Câu 194 Biểu thức sin2 x +sin2 2π 2π + x +sin2 − x không phụ thuộc vào x kết rút 3 gọn bằng: A 3 B C Câu 195 Chọn công thức sai bốn công thức sau A sin2 (a − b) + sin2 b + sin(a − b) sin b cos a = sin2 a ◦ sin(50 + α) C cos 40◦ + tan α sin 40◦ = cos α π π D sin + α − sin − α = sin α 4 B sin 15◦ + tan 30◦ cos 15◦ = Câu 196 Chọn công thức sai bốn công thức sau A tan2 x − tan2 y = tan(x + y) tan(x − y) − tan2 x tan2 y 17 D Nhóm Facebook “Toán LATEX” CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC tan(a − b) + tan b cos(a + b) = tan(a + b) − tan b cos(a − b) C tan(a + b) + tan a + tan b = tan(a + b) tan a tan b sin(a − b) + cos a sin b = tan(a + b) D cos a cos b − cos(a − b) B Câu 197 Hãy công thức sai tan a + tan b tan a − tan b − = −2 tan a tan b tan(a + b) tan(a − b) + tan a tan b cos(a + b) B = − tan a tan b cos(a − b) cos(a + b) cos(a − b) = − tan2 a tan2 b C cos2 a cos2 b sin(a + b) sin(a − b) D tan2 a − tan2 b = cos2 a cos2 b Câu 198 Biết tan α, tan β nghiệm phương trình x − px + q = giá trị A biểu thức A = cos2 (α + β) + p sin(α + β) cos(α + β) + q sin2 (α + β) bằng: A p B q C D p q Câu 199 Biểu thức sin2 (45◦ +α)−sin2 (30◦ −α)−sin 15◦ cos2 (15◦ +2α) kết rút gọn bằng: A sin 2α C sin α B cos 2α π Câu 200 Nếu sin β = , < β < , α = kπ giá trị biểu thức A = không phụ thuộc vào α bằng: 5 C A B D cos α sin(α + β) − cos(α + β) sin α D Câu 201 Rút gọn biểu thức A = cos2 α + cos2 (a + b) − cos a cos b cos(a + b) A sin2 a B sin2 b C cos2 a D cos2 b Câu 202 Hãy xác định hệ thức sai: A sin x cos3 x − cos x sin3 x = C + sin x π x = cot + cos x + cos 4x cos 4x + D cot2 x + tan2 x = − cos 4x sin 4x B sin4 x + cos4 x = Câu 203 Tìm hệ thức sai hệ thức sau cos 2x − tan x = + sin 2x + tan x C cos 4a = cos2 a − cos2 a + B sin a cos a(1 − sin2 a) = sin 4a A D cos 4a − cos 2a + = cos4 a Câu 204 Hãy rõ hệ thức sai A sin2 3a sin2 a − cos2 3a = sin 2a cos2 a B cos 4a = sin4 a + cos4 a − sin2 a cos2 a C cot a − tan a − tan 2a − tan 4a = cot 8a D tan π + sin 2α +α = cos 2α giá trị cos 4a 527 527 524 524 A B − C D − 625 625 625 625 1 Câu 206 Nếu biết tan α = , (o < α < 90◦ ), tan b = − (90◦ < b < 180◦ ) cos(2a − b) giá trị Câu 205 Nếu sin α = 18 Nhóm Facebook “Toán LATEX” 10 10 B 7−2 18 B CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 10 5 C − D 10 5 Câu 207 Nếu sin a − cos a = (135◦ < a < 180◦ ) giá trị tan 2a 20 20 24 24 A − B C D − 7 7 1 Câu 208 Nếu a, b góc dương nhọn, sin a = , sin b = cos(a + b) giá trị A − 7+2 7+4 C 18 18 + sin 4α − cos 4α Câu 209 Biểu thức kết rút gọn bằng: + sin 4α + cos 4α A sin 2α B cos 2α C tan 2α 2 sin 2α + sin α − A Câu 210 Biểu thức D 7−4 18 D cot 2α kết rút gọn bằng: − sin2 α − cos 4α 1 C cot4 α D cot4 α A tan2 α B tan2 α 2 − cos 2α + cos 4α Câu 211 Biểu thức kết rút gọn bằng: + cos 2α + cos 4α A − tan4 α B tan4 α C − cot2 α D cot4 α π sin2 2α + sin4 α − sin2 α cos2 α Câu 212 Khi x = biểu thức − sin2 2α − sin2 α 1 1 B C D A 12 cos2 α − Câu 213 Biểu thức kết rút gọn bằng: π π − α sin2 +α tan 4 1 1 A B C D 12 π 2π 3π 4π 5π 6π 7π Câu 214 Giá trị biểu thức M = cos cos cos cos cos cos cos 15 15 15 15 15 15 15 bằng: B A 16 Câu 215 Biểu thức sin4 x +sin4 x + 1 D 64 128 3π π x+ +sin4 x + không phụ thuộc vào x 4 C π +sin4 kết rút gon bằng: A B C D Câu 216 Biết < x < π sin x + cos x = Giá trị tan 2−1 A Câu 217 Nếu tan A a B 3−1 C 5−1 x a = biểu thức a sin x + b cos x b a +b B b C a Câu 218 Biết 90◦ < a < 180◦ ; 0◦ < b < 90◦ cos a − x bằng: 6−1 D D a +b b b a = − , sin − b = giá trị gần cos(a + b) A 49 + 120 72 B 49 − 120 72 C 19 −49 − 120 72 D −48 + 120 72 Nhóm Facebook “Toán LATEX” Câu 219 Nếu tan A CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC sin x x = giá trị biểu thức 2 − cos x B C D sin x x = giá trị biểu thức − cos x + tan x 12 12 11 11 A B − C D − 37 37 37 37 π 3π Câu 221 Biết sin 2x = − < x < Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau? 5 A sin x + cos x = B sin x − cos x = 5 C sin x − cos x = − D tan 2x = 1 + sin 2x + cos 2x Câu 222 Biết sin x = 90◦ < x < 180◦ biểu thức giá trị + sin 2x − cos 2x 1 A 2 B C −2 D − 2 2 Câu 220 Nếu tan Câu 223 Hãy hệ thức sai? π sin 2α α π − sin α π + α − sin2 −α = tan + B = 8 cos α π − sin 2α cos 2α C tan2 − α = D = sin2 α 2 + sin 2α cot α − tan α α α+β β tính theo α Câu 224 Nếu tan = tan tan 2 2 cos α sin α cos α sin α A B C D sin α − cos α − sin α + sin α − A sin2 Câu 225 Hãy hệ thức sai? A cos(α − β) cos(β − α) cos(γ − α) = cos 2(α − β) + cos 2(β − γ) + cos 2(γ − α) sin 10 + sin 6x + sin 4x ◦ ◦ sin 58 + sin 42 + sin 8◦ ◦ ◦ ◦ C sin 40 cos 10 cos = sin 4α − sin 6α + sin 2α D sin α sin 2α sin 3α = B cos 2x sin 5x cos 3x = Câu 226 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? α α α 3α sin 60◦ − = sin 2 B cos 10◦ cos 30◦ cos 50◦ cos 70◦ = 16 α π+α π−α C sin sin sin = sin α 3 α π+α π−α D cos cos cos = cos α 3 A sin cos 30◦ − Câu 227 Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A sin 20◦ sin 40◦ sin 80◦ = 2π 4π 6π + cos + cos =− 7 ◦ D − sin 70 = −2 sin 10◦ B cos C tan 9◦ − tan 27◦ − tan 63◦ + tan 81◦ = Câu 228 Trong hệ thức sau,hệ thức sai? A − cos x = sin x x + 15◦ sin − 15◦ 2 20 Nhóm Facebook “Toán LATEX” CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC π π sin x − 3 B tan2 x − = cos x C sin2 7x − cos2 5x = cos 12x cos 2x x x π D + sin x + cos x = 2 cos cos − 2 4 sin x + Câu 229 Trong hệ thức sau,hệ thức sai? x π x π + cos − 6 3x x B + cos x + cos 2x + cos 3x = cos cos cos x 2 C + cos 4x + cos 8x = cos2 2x A + cos x + cos 2x = cos x cos D sin x + sin 2x + sin 3x + cos x + cos 2x + cos 3x = cos π x π x π + cos − cos 2x − 6 Câu 230 Trong hệ thức sau,hệ thức sai? π sin 2x + π cos x − = 6 π 2π π 2π B sin sin = cos + cos 5 5 1 π π C sin x + sin x − cos 2x = cos 2x − cos 4x − 6 8 D cos x sin 2x sin 3x = 2(cos 2x − cos 4x − cos 6x + 1) A sin x + Câu 231 Trong hệ thức sau, hệ thức sai? A + cos2 x = sin(x − 60◦ ) sin(x + 60◦ ) B sin2 x − = cos(x + 30◦ ) cos(x + 150◦ ) π π sin 2x + 6 C − cot2 x = cos x sin(a + b) sin(a − b) 2 D tan a − tan b = cos2 a cos2 b sin 2x − Câu 232 Trong hệ thức sau, hệ thức sai? A sin 10◦ + sin 11◦ + sin 15◦ + sin 16◦ = cos 13◦ cos 2◦ 30 cos 0◦ 30 5a a cos 2 5a a C cos a + cos 2a + cos 3a + cos 4a = cos a cos cos 2 a π 2 cos2 sin a + D + sin a + cos a + tan a = cos a B sin a + sin 2a + sin 3a + sin 4a = sin a sin Câu 233 Trong hệ thức sau, hệ thức sai? A − sin 70◦ = 2 sin 10◦ B sin 10◦ sin 50◦ sin 70◦ = C cos 10◦ cos 50◦ cos 70◦ = D tan 10◦ cot 40◦ cot 20◦ = Câu 234 Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A sin 20◦ sin 40◦ sin 80◦ = B cos 20◦ cos 40◦ cos 80◦ = C cos 36◦ cos 72◦ = D cot 70◦ cot 50◦ cot 10◦ = 21 Nhóm Facebook “Toán LATEX” CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC Câu 235 Kết biến đổi kết sai? A sin 70◦ − sin 20◦ + sin 50◦ = cos 10◦ cos 35◦ cos 65◦ ◦ ◦ B cos 46◦ − cos 22◦ − cos 78◦ = sin 32◦ sin 12  sin2    a π  b π cos  −  cos  −  2 4     x x   D + sin x − cos 2x = sin x sin  + 15◦  cos  − 15◦  2 C cos a + cos b + sin (a + b) = cos a +b Câu 236 Kết biến đổi kết sai? x A + cos x + cos 2x = cos x cos2 B sin x cos 3x + sin 4x cos 2x = sin 5x cos x C cos2 x + cos2 2x + cos2 3x − = cos 3x cos 2x cos x D sin2 x − sin2 2x − sin2 3x = sin 3x sin 2x sin x Câu 237 Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A tan 30◦ + tan 40◦ + tan 50◦ + tan 60◦ cos 20◦ π = = 5 π 2π 3π C cos − cos + cos = 7 2π 4π 6π 8π D cos + cos + cos + cos = 5 5 B cos − cos 2π Câu 238 Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A sin 2x + cos2 x − 1 cos x − sin x − cos 3x + sin 3x = B tan x + tan 3x + cot x + cot 3x = C D cot2 x − cot2 3x + cot2 3x sin x − y cos x cos y + cos x cos2 2x sin 6x = cos 2x cos2 x sin y − z cos y cos z + sin (z − x) cos z cos x Câu 239 Trong khẳng định sau, khẳng định sai? a b c x−y 2 A Nếu a + b = c sin a + sin b + sin c = cos cos sin 2 = cos2       π π π       C sin x + cos x − sin x −  + cos x −  = cos x −  6 12 B sin x − sin y + cos x − cos y 22 Nhóm Facebook “Toán LATEX” CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC D cos 36◦ − sin 18◦ = α β 2 Câu 240 Nếu sin α+sin β = a, cos α+cos β = b |a| ≤ 2, |b| ≤ biểu thức tan +tan giá trị A 2a a2 + b2 + b B 2c a2 + b2 + a C 4a a + b + 2b D 4b a + b + 2a Câu 241 Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A cot 2A cot A = cot2 A − π 2π 7 B cot cot C 2π + cot sin2 7 π cot π = = + sin2 4π + cot + 2π 4π cot 4π sin2 6π π 2π 4π = tan tan tan 7 7 7 Câu 242 Nếu a = 2b a + b + c = π sin b (sin b + sin c) D tan + tan 2π 4π + tan A cos 2a C sin2 a B sin 2a D cos2 a Câu 243 Cho A, B,C ba góc tam giác Khẳng định sau sai? A B C 2 A sin A + sin B + sinC = cos cos cos A B C 2 B cos A + cos B + cosC = + sin sin sin C sin 2A + sin 2B + sin 2C = sin A sin B sinC D cos 2A + cos 2B + cos 2C = cos A cos B cosC Câu 244 Cho A, B,C ba góc tam giác Khẳng định sau sai? A cot A cot B + cot B cotC + cotC cot A = B cos2 A + cos2 B + cos2 C = + cos A cos B cosC C cos D A B + cos C + cos = cos π− A cos 2 cos A cosC + cos (A + B ) cos (B +C ) cos A sinC − sin (A + B ) cos (B +C ) Câu 245 Tính sin 105◦ ta A 6− B − 6− π−B cos π −C = cotC C C 6+ D − 6+ Câu 246 Tính cos 105◦ ta A 6− B − 6− 6+ D − 6+ Câu 247 Tính tan 105◦ ta A − + B + C − 23 D − − Nhóm Facebook “Toán LATEX” CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC Câu 248 Tính sin 165◦ ta A 6− B − 6− C C 6− D − D − 6+ Câu 249 Tính cos 165◦ ta A 6− B − 6− 6− 6+ Câu 250 Tính tan 165◦ ta A − + B + C − D − − Câu 251 Tính M = cos 10◦ cos 20◦ cos 40◦ cos 80◦ ta A M = 16 cos 10◦ B M = cos 10◦ Câu 252 Tính M = cos 15 − sin 15◦ ta ◦ C M = cos 10◦ D M = cos 10◦ A M = B M = A M = B M = Câu 253 Tính M = cos6 15◦ − sin6 15◦ ta C M = C M = 4 ◦ ◦ ◦ ◦ Câu 254 Gọi M = (cos 15 − sin 15 ) − (cos 15 − sin 15 ) thì: 1 A M = B M = C M = 4 ◦ ◦ ◦ ◦ Câu 255 Gọi M = (cos 15 − sin 15 ) + (cos 15 − sin 15 ) thì: 1 A M = B M = C M = Câu 256 Gọi M = + sin 2x + cos 2x thì: A M = cos x.(sin x − cos x) D M = D M = 15 32 D M = D M = B M = cos x.(sin x + cos x) π C M = cos x cos x − Câu 257 Gọi M = cos x + cos 2x + cos 3x thì: D M = 2 cos x cos x − π + cos x x π x π D M = cos 2x cos + cos − 6 A M = cos 2x(cos x + 1) B M = cos 2x x π x π + cos − 6 Câu 258 Gọi M = tan x − tan y thì: sin(x + y) A M = tan(x − y) B M = cos x cos y C M = cos 2x cos C M = sin(x − y) cos x cos y D M = tan x − tan y + tan x tan y C M = sin(x − y) cos x cos y D M = tan x − tan y + tan x tan y C M = sin(y − x) sin x sin y D M = tan x + tan y − tan x tan y Câu 259 Gọi M = tan x + tan y thì: A M = tan(x + y) B M = sin(x + y) cos x cos y Câu 260 Gọi M = cot x − cot y thì: A M = cot(x − y) B M = sin(x + y) sin x sin y 24 Nhóm Facebook “Toán LATEX” CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC Câu 261 Gọi M = cot x + cot y thì: sin(x + y) sin(x − y) cot y cot x − C M = D M = sin x sin y sin x sin y cot y − cot x 1 Câu 262 Gọi M = + + thì: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ cos 10 cos 20 cos 20 cos 30 cos 30 cos 40◦ A M = B M = tan 40◦ − tan 20◦ ◦ sin 20 cos 40◦ D M kết khác với kết C M = cho cos 10◦ cos 40◦ Câu 263 Cho A , B , C góc tam giác ABC thì: A M = cot(x − y) B M = A sin 2A + sin 2B + sin 2C = cos A cos B cosC B sin 2A + sin 2B + sin 2C = −4 cos A cos B cosC C sin 2A + sin 2B + sin 2C = sin A sin B sinC D sin 2A + sin 2B + sin 2C = −4 sin A sin B sinC Câu 264 Cho A , B , C ba góc tam giác ABC (không phải tam giác vuông) thì: B C A tan tan 2 A B C B tan A + tan B + tanC = − tan tan tan 2 C tan A + tan B + tanC = − tan A tan B tanC A tan A + tan B + tanC = tan D tan A + tan B + tanC = tan A tan B tanC Câu 265 Cho A , B , C góc tam giác ABC (không phải tam giác vuông) thì: A B + cot 2 A B B cot + cot 2 A B C cot + cot 2 A B D cot + cot 2 A cot C C + cot C + cot C + cot + cot A B C cot cot 2 A B C = − cot cot cot 2 = cot = cot A cot B cotC = − cot A cot B cotC A Câu 266 Cho A , B , C góc tam giác ABC tan tan B B C C A +tan tan +tan tan 2 2 A B −1 A B C D Một kết khác kết cho C tan tan tan 2 Câu 267 Cho A , B , C góc tam giác ABC (không tam giác vuông) cot A cot B + cot B cotC + cotC cot A A B −1 C (cot A cot B cotC ) D Một kết khác kết cho Câu 268 Cho A , B , C góc tam giác ABC thì: A B C 2 A B C B cos A + cos B + cosC = + sin sin sin 2 A B C C cos A + cos B + cosC = − cos cos cos 2 A cos A + cos B + cosC = − sin sin sin 25 Nhóm Facebook “Toán LATEX” CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC C Câu 269 Cho A , B , C góc tam giác ABC A B D cos A + cos B + cosC = + cos cos cos A sin 2A + sin 2B ≤ sinC B sin 2A + sin 2B ≥ sinC C sin 2A + sin 2B = sinC D sin 2A + sin 2B > sinC 2π 4π 6π + cos + cos thì: 7 A M = B M = − C M = Câu 271 Gọi M = cos(a + b) cos(a − b) − sin(a + b) sin(a − b) thì: Câu 270 Gọi M = cos A M = − cos2 a B M = − sin2 a C M = cos 4a D M = sin 4a D M = Câu 272 Gọi M = cos(a + b) cos(a − b) + sin(a + b) sin(a − b) thì: A M = − sin2 b B M = + sin2 b C M = cos 4b D M = sin 4b Câu 273 Rút gọn biểu thức: cos 54◦ cos 4◦ − cos 36◦ cos 86◦ , ta được: A cos 50◦ B cos 58◦ C sin 50◦ D sin 58◦ Câu 274 Rút gọn biểu thức sin(a − 170 ) cos(a + 130 ) − sin(a + 130 ) cos(a − 170 ) ta A sin 2a 2 B cos 2a D C − π π − cos x − ta 4 B − sin x C cos x Câu 275 Rút gọn biểu thức cos x + A sin x D − cos x Câu 276 Cho A , B , C ba góc tam giác Hệ thức sau sai? B C B C A cos − sin sin = sin 2 2 B tan A + tan B + tanC = tan A tan B tanC A cos C cot A + cot B + cotC = cot A cot B cotC A B B C C A tan + tan tan + tan tan = 2 2 2 Câu 277 Cho biểu thức P = sin (a + b) − sin2 a − sin2 b Hãy chọn kết D tan A P = cos a sin b sin(a + b) B P = sin a cos b cos(a + b) C P = cos a cos b cos(a + b) D P = sin a sin b cos(a + b) Câu 278 Cho A , B , C ba góc tam giác Hãy chọn hệ thức hệ thức sau A cos2 A + cos2 B + cos2 C = + cos A cos B cosC B cos2 A + cos2 B + cos2 C = − cos A cos B cosC C cos2 A + cos2 B + cos2 C = + cos A cos B cosC D cos2 A cos2 B + cos2 C = − cos A cos B cosC Câu 279 Cho A , B , C ba góc nhọn tan A = , tan B = , tanC = Tổng A + B +C A π B π C 26 π D π Nhóm Facebook “Toán LATEX” CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC sin(α + β) − cos(α + β) π α = kπ Giá trị biểu thức P = sin α không phụ thuộc vào α, β 5 B C D A 5 37π Câu 281 Giá trị biểu thức cos 12 6+ 6− 6+ 2− A B C − D 4 4 Câu 282 Cho hai góc nhọn a , b với tan a = tan b = Tính a + b π π π π B C D A Câu 283 Cho cot a = 15, giá trị sin 2a 13 15 17 11 B C D A 113 113 113 113 1 Câu 284 Cho hai góc nhọn a , b với sin a = sin b = Giá trị sin 2(a + b) 3 2+7 2+7 2+7 2+7 B C D A 18 18 18 18 α β−α β Câu 285 Nếu tan = tan tan 2 sin α sin α cos α cos α A B C D − cos α + cos α − cos α + cos α cos2 2α + sin 4α − Câu 286 Biểu thức P = kết rút gọn sin2 2α + sin 4α − cos(4α − 300 ) sin(4α + 300 ) sin(4α − 300 ) cos(4α + 300 ) B C D A cos(4α − 300 ) cos(4α + 300 ) sin(4α − 300 ) sin(4α + 300 ) π π Câu 287 Biểu thức P = cos2 x + cos2 + x + cos2 − x không phụ thuộc vào x 3 A B C D 3 Câu 280 Biết sin β = , < β < Câu 288 Kết sau sai? sin 90 sin 120 = sin 480 sin 810 1 C cos 200 + sin2 550 = + sin 650 + D = cos 2900 sin 2500 2π 4π 6π Câu 289 Giá trị cos + cos + cos 7 1 1 A B − C D − 2 4 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Câu 290 Tổng tan + cot + tan 15 + cot 15 − tan 27 − cot 27 : A sin 330 + cos 600 = cos 30 B A C B −4 Câu 291 Nếu sin α = sin(α + 2β) A tan(α + β) = tan β B tan(α + β) = tan β C tan(α + β) = tan β D tan(α + β) = tan β 27 D −8 Nhóm Facebook “Toán LATEX” Câu 292 Biết cos a − CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC b a a b = sin a − > 0;sin − b = cos − b > Giá trị 2 2 cos(a + b) 24 − A 50 − 24 22 − 7 − 22 C D 50 50 50 π α ℵ Câu 293 Biết cot α = −3 với < α < π giá trị tan + cot 2 A 19 B −2 19 C − 19 D 19 B 6+ , tính giá trị tan 15◦ 2− A − B C − tanα − sin2 α Câu 295 Rút gọn biể thức A = cot2 α − cos2 α A tan α B cos6 α C tan4 α Câu 294 Biết cos 15◦ = 5π 5π ; sin 3 A ; B − ; 2 2 Câu 297 Giá trị cot 1485◦ D 2+ D sin6 α Câu 296 Giá trị sin A B −1 C ;− 2 D − C ;− 2 D Không xác định π < α < π Giá trị cos α 4 B − C ± D Kết khác 5 cot α − tan α Cho sin α = 90◦ < α < 180◦ Tính A = tan α + cot α 4 B − C D − 57 57 57 ◦ ◦ Rút gọn biểu thức P = cos(120 + x) + cos(120 − x) − cos x ta Câu 298 Cho sin α = A Câu 299 A 57 Câu 300 A B − cos x C −2 cos x D sin x Câu 301 Đẳng thức không A cos 2α = cos2 α − sin2 α B cos 2α = − cos2 α C cos 2α = − sin2 α D cos 2α = cos2 α − Câu 302 Cho cos α = ; sin α > sin β = ; cos β < Giá trị cos(α + β) A 1+ B − 1+ C 1− D − 1− Câu 303 Biết sin a = , cos a < cos b = , sin b > Giá trị sin(a − b) A − 7+ B − 7− C 7+ D 7− Câu 304 Cho hai góc nhọn a, b thỏa mãn cos a = ; cos b = Giá trị biểu thức P = cos (a + b) cos (a − b) 133 115 A − B − 144 144 C − 28 117 144 D − 119 144 Nhóm Facebook “Toán LATEX” CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC Câu 305 Biểu thức M = cos (−53◦ ) sin (−337◦ ) + sin (307◦ ) sin (113◦ ) giá trị π 7π Câu 306 Giá trị biểu thức P = tan + tan 24 24 A − B + C − A − B C Câu 307 Giá trị biểu thức P = A B −1 D − D − sin 70◦ sin 10◦ C 2+ D −2 Câu 308 Tích số cos 10◦ cos 30◦ cos 50◦ cos 70◦ C D 16 π 4π 5π Câu 309 Tích số cos cos cos 7 1 1 B − C D − A 8 4 π Câu 310 Biết α + β + γ = cot α, cot β, cot γ theo thứ tự lập thành cấp số cộng Tích số cot α cot γ A 16 B A B −2 C D −3 Câu 311 Cho x, y số đo góc nhọn thỏa mãn cot x = , cot y = Tổng x + y π π D π tan 30◦ + tan 40◦ + tan 50◦ + tan 60◦ Câu 312 Giá trị biểu thức A = cos 20◦ A A B B 3π C C Câu 313 Giá trị biểu thức A = tan2 A 14 D π 5π + tan2 12 12 B 16 C 18 D 10 Câu 314 Trong hệ thức sau, hệ thức sai? cos(40◦ − α) cos α B sin 16◦ + tan 30◦ cos 30◦ = C cos2 x − cos α cos x cos(x + α) + cos2 (α + x) = sin2 α A cos 40◦ + tan α sin 40◦ = D sin2 x + sin(α − x) sin x cos α + sin2 (α − x) = cos2 α sin x + sin Câu 315 Với điều kiện biểu thức nghĩa, giá trị biểu thức x A tan C tan2 B cot x 29 π −x x x + cos x + cos D sin x Nhóm Facebook “Toán LATEX” CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC ĐÁP ÁN B 23 A 45 D 67 C 89 B 111 C 133 A 155 C 177 D 199 A B 24 A 46 C 68 D 90 D 112 C 134 C 156 C 178 B 200 A C 25 A 47 C 69 A 91 B 113 C 135 B 157 D 179 A 201 B A 26 A 48 A 70 B 92 C 114 A 136 B 158 B 180 B 202 C B 27 A 49 D 71 D 93 D 115 B 137 D 159 C 181 C 203 D D 28 A 50 A 72 C 94 A 116 A 138 A 160 B 182 D 204 A A 29 A 51 D 73 D 95 B 117 B 139 C 161 B 183 B 205 B D 30 A 52 A 74 C 96 C 118 C 140 A 162 C 184 C 206 A D 31 A 53 A 75 C 97 C 119 C 141 B 163 D 185 C 207 C 10 C 32 A 54 A 76 D 98 C 120 C 142 C 164 C 186 D 208 D 11 C 33 A 55 B 77 C 99 B 121 D 143 D 165 C 187 C 209 C 12 D 34 A 56 C 78 A 100 C 122 B 144 A 166 B 188 B 210 D 13 A 35 A 57 C 79 C 101 C 123 D 145 D 167 A 189 A 211 B 14 B 36 A 58 D 80 C 102 B 124 D 146 B 168 C 190 B 212 C 15 C 37 B 59 A 81 D 103 A 125 C 147 C 169 B 191 B 213 A 16 A 38 B 60 B 82 B 104 C 126 B 148 A 170 D 192 B 214 D 17 A 39 A 61 A 83 C 105 B 127 C 149 C 171 D 193 C 215 C 18 A 40 B 62 C 84 C 106 D 128 C 150 D 172 B 194 B 216 C 19 A 41 D 63 D 85 C 107 B 129 B 151 C 173 B 195 B 217 B 20 A 42 B 64 D 86 B 108 C 130 C 152 D 174 A 196 C 218 C 21 A 43 B 65 C 87 B 109 D 131 B 153 B 175 B 197 B 219 D 22 A 44 D 66 A 88 D 110 B 132 D 154 A 176 B 198 C 220 B 30 Nhóm Facebook “Toán LATEX” CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 221 C 231 A 241 C 251 D 261 B 271 B 281 C 291 C 301 B 311 B 222 C 232 B 242 C 252 B 262 A 272 A 282 B 292 A 302 B 312 D 223 D 233 A 243 D 253 D 263 C 273 B 283 C 293 A 303 C 313 A 224 B 234 C 244 B 254 D 264 D 274 C 284 C 294 C 304 D 314 D 225 A 235 B 245 C 255 A 265 A 275 B 285 C 295 A 305 A 226 B 236 D 246 B 256 D 266 A 276 C 286 C 296 D 306 A 227 D 237 A 247 A 257 D 267 A 277 D 287 C 297 A 307 A 228 C 238 A 248 A 258 C 268 B 278 D 288 A 298 B 308 C 229 C 239 B 249 D 259 D 269 A 279 C 289 A 299 B 309 A 230 C 240 C 250 D 260 C 270 B 280 B 290 C 300 C 310 C 31 315 A ... dự án đồng ý Toán học Bắc Trung Nam Tài liệu dùng gói biên soạn câu hỏi trắc nghiệm ex_test tác giả Trần Anh Tuấn Nhóm Facebook “Toán LATEX” CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LƯỢNG GIÁC... đường tròn lượng giác, khẳng định sau ĐÚNG? A Cung lượng giác có điểm đầu A điểm cuối B có số đo B Cung lượng giác có điểm đầu A điểm cuối B có hai số đo cho tổng chúng 2π C Cung lượng giác có điểm... LƯỢNG GIÁC LỚP 10 Cung góc lượng giác Câu Trên đường tròn tùy ý, cung có số đo 1r ad A cung có độ dài B cung có độ dài bán kính C cung có độ dài đường kính D cung tương ứng với góc tâm 60◦ Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: 315 bài tập trắc nghiệm cung và góc lượng giác công thức lượng giác có đáp án , 315 bài tập trắc nghiệm cung và góc lượng giác công thức lượng giác có đáp án , 315 bài tập trắc nghiệm cung và góc lượng giác công thức lượng giác có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay