135 bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng trần quang thuận

17 106 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 10:36

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2019 THEO CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG Câu 1: Cho điểm di động A 1  2m;4m , B  2m;1  m , C 3m 1;0  với m tham số Biết m thay đổi trọng tâm tam giác ABC chạy đường thẳng cố định, phương trình đường thẳng là: A 3x  y   B x  y   D x  y   C 3x  y   Câu 2: Tìm trục tung điểm M cho M cách    : x  y   đoạn  1    1   A M  0;  , M  0;  19 19     B M  0;11 , M  0; 9 C M 11;0  , M  9;0   1    1   D M  ;0  , M  ;0   19   19  Câu 3: Cho hai đường thẳng  1  : x  y   0,    : x 1 y   Tìm    điểm T cho 1 khoảng cách từ T đến  1  13 A T 1; 2 , T  2; 5    29 80  B T  ;   , T  ;    7 7   15 34  C T  1;  , T  ;    11 11   38   17 40  D T  ;   , T   ;   11 11   11 11   x  2  t , t  Câu 4: Cho đường thẳng d :   y   3t  , điểm điểm có tọa độ không thuộc d: A  2;1 B  2; 11   C   ;    D  1;  Câu 5: Đường thẳng d qua gốc tọa độ nhận a 1; 2  làm vec tơ phương Phương trình phương trình d:  x  t A   y  2t x  1 t B   y  2  2t C x  y  D x  1009 y  2018  2 Câu 6: Đường thẳng qua A  2; 1 song song với    : x  y  2017  có phương trình: A x  y   B  x  y   C x  y  2017  D x  y    x   2t Câu 7: Tìm tia Oy điểm N cho khoảng cách từ N đến    :  2017  y  3 A N  0;2020 B N  0; 2020  C N  0;2014 D N  0; 2014  Trang 1/17 - Mã đề thi 1011  x  2017  t Câu 8: Cho hai điểm A 1; 4 , B  3;4  đường thẳng    :  Đường thẳng qua trung  y   2017t điểm AB vuông góc với    có phương trình là: A x  2017 y  8066  B 2017 x  y  2017  C x  2017 y   D 2017 x  y  4038   x  2017  t Câu 9: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho hai đường thẳng d1 : x  y  2017  d :   y   3t Trong mệnh đề sau, mệnh đề ? A d1 / / d B d1  d C d1  d D Cả mệnh đề sai Câu 10: Tìm m để đường thẳng d1 : x  y   song song với đường thẳng d : 2 x  m y  m  B m  2 A m  C m  2 D m   Câu 11: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho điểm G  2;0  đường thẳng d : x  y   Tìm đường thẳng d điểm M cho OM cạnh huyền tam giác vuông OMG 5 3 B M  ;  4 4  1 A M  0;   3 Câu 12: Đường thẳng d1 : 1 1 C M  ;  2 2 D M  2;1  x  1  2t x  y 1  cắt đường thẳng d :  điểm có tọa độ: 1  y  3  5t A  2;1 B  1; 3 C 1;  D  3; 1 Câu 13: Đường thẳng qua A 1; 2 song song với trục hoành có phương trình: A x 1  B x   C y   D y   Câu 14: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai ? A Có hai đường thẳng qua gốc tọa độ tọa với trục hoành góc 450 B Có hai đường thẳng qua gốc tọa độ tọa với trục tung góc 450 C Với góc  điểm cho trước ta tìm hai đường thẳng qua điểm tạo với trục hoành góc  D Cosin góc tạo hai đường thẳng có giá trị không âm Câu 15: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho tam giác ABC với A 2;0 , B  4;1 , C 1;2 Đường phân giác góc A có phương trình: A x  y   B 3x  y   C 3x  y   D x  y   Trang 2/17 - Mã đề thi 1011 Câu 16: Cho hai đường thẳng (1 ) : 3x  y   ( ) : x  y   Tìm trục tung điểm có tung độ nguyên cách hai đường thẳng  1  ,  2  A  0;15 3  B  0;   7  C  0; 15 D 15;0 x   t Câu 17: Viết phương trình đường thẳng d song song với    :  cách gốc tọa độ khoảng y  A y   B y   C y   D x  y  2   x  2017  t Câu 18: Viết phương trình đường thẳng d vuông góc với    :  cách gốc tọa độ  y  1 khoảng A x   B x  y   C y   D x   Câu 19: Trong mặt phẳng  xOy  , có đường thẳng song song với    : 3x  y   cách gốc tọa độ khoảng A B C D vô số Câu 20: Với giá trị m hai đường thẳng d1 : 3mx  y   , d :  m   x  2my   song song với nhau? A m   B m  1 C m  D m   Câu 21: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , với giá trị m hai đường thẳng d1 : mx  y  2017 d2 : x  3my  2018  cắt nhau? A m  2;2  B m  2 m  C Với m D Không có m Câu 22: Đường thẳng qua hai điểm A  0;2 , B  4;0 có phương trình là: A x y  0 B x y  2 C x y  1 D x  y  x y  với Câu 23: Trong mặt phẳng tọa độ  xOy  , gọi T , L giao điểm đường thẳng d :  12 trục tọa độ Độ dài đoạn TL là: A 13 B 60 C 15 D 13  x   3t , t  Câu 24: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , với giá trị m hai đường thẳng d1 :  y  t  d : x  m y  m  trùng nhau? A m   B m  C m  3 D m   Trang 3/17 - Mã đề thi 1011 x y Câu 25: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho hai đường thẳng d1 :   1, d :2 x  y  10  Trong 5 mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A d1  d2 B d1  d D d1 cắt d C d1 / / d Câu 26: Với giá trị m ba đường thẳng sau đồng qui: x  1 t , d : x  y   d3 :2017 x  m y  d1 :   y   3t A m  B m   2017 C m   2017 D m   x  1  t Câu 27: Tìm m để đường thẳng d1 : mx  y   đường thẳng d :  có giao điểm nằm  y   3t trục hoành A m  1 B m  2 D m  C m  Câu 28: Đường thẳng d : 3x  y   cắt trục tung điểm có tọa độ là: A  2;0  B  2;0  Câu 29: Tìm m để hai đường thẳng d1 : A m  B m   D  0; 3 C  0;3 x 1  y  d2 : x  my  2017  vuông góc 1 C m  2 D m  Câu 30: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , khoảng cách từ M  0;1 đến    : 5x 12 y 1  bằng: A 13 B 13 C D 12 13 Câu 31: Trong mặt phẳng tọa độ  xOy  cho hai điểm A  3; 1 , B  0;3 Tìm trục Ox điểm M có hoành độ dương cho khoảng cách từ M đến đường thẳng AB AB  34  A  ;0     34  B  0;    C  13;0  D  4;0  Câu 32: Trong mặt phẳng tọa độ  xOy  cho hai điểm A 1;2 , B  5; 1 Tìm trục tung điểm M cho diện tích tam giác AMB 9  A M  0;   4  13   B  0;   4   13  C  0;   4 9  D  ;  4   x   3t Câu 33: Cho hai đường thẳng d1 :  d2 :4 x  y   Khoảng cách hai đường thẳng  y  2  4t bằng: A B C D Trang 4/17 - Mã đề thi 1011 Câu 34: Cho hình chữ nhật ABCD biết A 1;2 hai cạnh nằm hai đường thẳng có phương trình: x  y  12  x  y   Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng: A B C D 12 Câu 35: Cho đường thẳng  :  m  2 x   m 1 y  2m 1  , với giá trị m khoảng cách từ T  2;3 đến đường thẳng    lớn nhất? A m  11 B m   11 C m  11 D m  11 x  1 t Câu 36: Trong thi chạy nhanh, Thầy Thuận chạy đường thẳng d :  Cô Lý  y  2  t đến cổ vũ ban tổ chức xếp đứng vị trí có tọa độ L 1; 4  Hỏi Thầy Thuận chạy đến vị trí có tọa độ Cô Lý ngắm Thầy rõ nhất? A 1; 2 B  2; 3 C  2;1 D 1; 4 Câu 37: Hình chiếu vuông góc M  4;1 lên đường thẳng    : x  y   có tọa độ:  14 17  A  ;   5  14 17  B  ;   5  C M  2;3 D M  2; 1 Câu 38: Điểm đối xứng T 8;2 qua đường thẳng d : x  y   có tọa độ là: A  2;4  B  4;8 C  4; 8 D  2; 4  Câu 39: Cho điểm T 1; 1 điểm L động đường thẳng d : x  12 y   Độ dài nhỏ TL bằng: A B C 13 D 13 Câu 40: Góc hai đường thẳng d1 : x  y  2017  d : 3x  y  2017  bằng: A 300 B 450 C 1350 D 750 Câu 41: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm A 1;2 , B  3;1 Tìm trục tung điểm C cho tam giác ABC vuông A? A  3;1 B  5;0 C  0;6  D  0; 6  Câu 42: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho hai điểm A  2;4 , B 8;4 Tìm trục hoành điểm C cho tam giác ABC vuông C ? A  0;0 ,  6;0 B  6;0  ,  3;0  C  0;0 , 1;0 D  1;0  Câu 43: Cho hai điểm A  2;2 , B 1;1 Tìm trục hoành điểm C để ba điểm A, B, C thẳng hàng: A  0;  B  0; 4  C  4;0  D  4;0  Trang 5/17 - Mã đề thi 1011 Câu 44: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho tam giác ABC biết A  2;0 , B  2;5 , C  6;2  Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD hình bình hành A  2; 3 B  2;3 C  2; 3 D  2;3 Câu 45: Cho tam giác ABC biết A 1;3 , B  2;4 , C 5;3 Tọa độ trọng tâm tam giác ABC là:  10  A  2;   3  10  B  ;   3  C  2;5  10  D  ;  3  Câu 46: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho tam giác ABC biết A 1;5 , B  2;4 , C 3;3 Tìm tọa độ điểm M để tam giác ABM nhận C làm trọng tâm 2  A  ;  3  B  5;7  C 10;0 D  10;0  Câu 47: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho điểm A 12;2 Khoảng cách từ A đến B  6;10  là: A 10 B 97 C 65 D Câu 48: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho hai điểm E  3;1 , F  5;7  , gọi G trung điểm EF Tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến G A B 10 C D 10 Câu 49: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , gọi M điểm đường thẳng y  cho M cách N  6; 1 khoảng 12 Hoành độ điểm M là: A  10 B 6  C  D  11 Câu 50: Cho tam giác ABC biết A 1;3 , B  4; 1 , C  2; 3 Tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là:  1 A   ;    2 1 1 B  ;   2 2  3 C   ;   2  1 D   ;   2 Câu 51: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho A  0; 2 , B  3;1 Gọi C giao điểm đường thẳng AB với trục hoành, tọa độ điểm C là: A  2;0  B  2;0    C   ;0    D  0; 2  Câu 52: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho A  0; 4  , B  2;0  Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB có tọa độ là: A  2;  B  2; 4  C 1; 2 D 1;  Trang 6/17 - Mã đề thi 1011 Câu 53: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho u  x  1;3 , v 1; x   Biết có hai giá trị x x1 , x2 để hai vec-tơ u , v phương với Giá trị T  x1 x2 là: A B  C  D Câu 54: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , véc tơ véc tơ không véc tơ đơn vị? 3 4 A a  ;   5 5 3 4 B b  ;  5 5  6 C c  ;   3  1 1 D d  ;  2 2 Câu 55: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho hai điểm A 1; 2 , B  3; 1 Trong véc tơ đây, véc tơ véc tơ đơn vị phương với véc tơ AB ? 2 5 A a  ;     5 B b  ;    2 5 C c  ;     5 D d  ;    Câu 56: Cho ba điểm A  6;0 , B  m;4 , C  2; 4  Với giá trị m ba điểm A, B, C thẳng hàng? A m  10 B m  6 C m  D m  10 Câu 57: Cho hai điểm A 1;6 , B  6;3 Tọa độ điểm C thỏa mãn: CA  2CB là: A 11;0  B  6;5 C  2;  D  0;11 Câu 58: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho tam giác ABC biết A  5;6 , B  3;2 , C  0; 4 Chân đường phân giác góc A có tọa độ là: A  5; 2  5 2 B  ;   2 3 5 2 C  ;   3 3 5 2 D  ;  3 3 Câu 59: Cho hai điểm A  3;1 , B  5;5 Tìm trục tung điểm C cho CA  CB lớn A  0; 5 B  0;5 C  0;3 D  0; 6  Câu 60: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho điểm A 1;3 , B  4;9 Tọa độ điểm C đối xứng với A qua B là: A  7;15 B  6;14 C  5;12  D 15;7  Câu 61: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho hai điểm A  3;1 , B  1; 5 Tập hợp điểm M cách hai điểm A, B đường thẳng có phương trình là: A x  y   B x  y   C 2 x  y   D x  y  13  Câu 62: Cho bốn điểm A  3;0 , B  4; 3 , C 8; 1 , D  2;1 Các điểm thẳng hàng là: A B, C , D B A, B, C C A, B, D D A, C , D Trang 7/17 - Mã đề thi 1011 Câu 63: Cho phương trình ax  by  c  1 , a2  b2  Mệnh đề sai ? A 1 phương trình tổng quát đường thẳng B Nếu a  đường thẳng có phương trình 1 song song trùng với trục hoành C Nếu b  đường thẳng có phương trình 1 vuông góc với trục hoành D Điểm M  x0 ; y0  thuộc đường thẳng có phương trình 1 ax0  by0  c  Câu 64: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai ? Một đường thẳng d hoàn toàn xác định biết: A Một vec tơ pháp tuyến vector phương B Một điểm thuộc d biết d song song với đường thẳng cho trước C Hai điểm phân biệt thuộc d D Hệ số góc điểm thuộc d Câu 65: Cho tam giác ABC, mệnh đề sau, mệnh đề sai ? A BC vector pháp tuyến đường cao AH B BC vector phương đường thẳng BC C Các đường thẳng AB, BC , CA có hệ số góc D Đường trung trực AC nhận AC làm vector pháp tuyến Câu 66: Cho đường thẳng d có vector pháp tuyến n  a; b  Mệnh đề sai ? A Vector u1  b; a  vector phương d B Vector u2  b; a  vector phương d C Vector n1  ka; kb   k   vector pháp tuyến d D Đường thẳng d có hệ số góc k   a b  0 b Câu 67: Cho đường thẳng  :2 x  y  2017  Vector vector pháp tuyến  A n  3;  B n  4; 6  C n  2; 3 D n  2;3 Câu 68: Cho đường thẳng d :3x  y  15  Mệnh đề sai ? A u  7;3 vector phương d B d có hệ số góc k  C d không qua gốc tọa độ   D d qua hai điểm A   ;  B  5;0    Trang 8/17 - Mã đề thi 1011 Câu 69: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho elip  E  : x2 y   đường thẳng d : x   cắt 25 hai điểm M , N Tính độ dài MN : A 25 B 18 25 C 18 D Câu 70: Lập phương trình tắc Elip có trục lớn gấp đôi trục bé có tiêu cự A x2 y  1 36 B x2 y  1 36 24 C x2 y  1 24 D x2 y  1 16 Câu 71: Lập phương trình tắc Elip có trục lớn tỉ số tiêu cự với độ dài trục lớn A x2 y  1 B x2 y  1 C x2 y  1 D x2 y  1 Câu 72: Lập phương trình tắc Elip có đường chuẩn x   tiêu điểm điểm F  1;0  A x2 y  1 B x2 y  1 16 15 C x2 y  1 16 D x2 y  1 Câu 73: Để x  y  ax  by  c  phương trình đường tròn : A a  b  c  C a  b  4c  B a  b  c  D a  b  4c  Câu 74: Với giá trị m phương trình x2  y   m  1 x   m  2 y  6m   phương trình đường tròn ? A m  C m  B m  D m  1 m  Câu 75: Để phương trình x  y  2mx  y   không phương trình đường tròn điều kiện m : A m  2 m  C 2  m  B m  D m  2 Câu 76: Phương trình phương trình đường tròn ? 3 x  y  2017 y   2  I  : x  y  x  y  10  0;  II  :  III  : x2  y  1;  IV  : x2  y  2x  y 1  A  I   II  B  II   III  C  III   IV  D  I   III  Câu 77: Cho đường tròn  C  : x2  y  4x   Mệnh đề sai ? A  C  có tâm I  2;0  B  C  có bán kính R  C  C  cắt trục hoành hai điểm D  C  cắt trục Oy hai điểm Trang 9/17 - Mã đề thi 1011 Câu 78: Cho đường tròn  C  : x2  y  8x  y   Mệnh đề sai ? A  C  không qua gốc tọa độ B  C  có tâm I  4;3 C  C  có bán kính R  D  C  qua M  1;0  Câu 79: Cho đường tròn  C  :2 x2  y  x  y   Mệnh đề ? A  C  không cắt trục tung B  C  cắt trục hoành hai điểm C  C  có tâm I  2; 4 D  C  có bán kính R  19 Câu 80: Đường tròn  C  : x  y 10 x 11  có bán kính ? A B C 36 D Câu 81: Cho đường tròn  C  : x  y  2ax  2by  c   a  b  c  điểm M  xM , yM  Đặt f  x; y   x2  y  2ax  2by  c Mệnh đề ? I : Tâm đường tròn  C  có tọa độ  a; b   II  : f  xM , yM   M nằm đường tròn  III  : f  xM , yM   M nằm đường tròn A Chỉ  I  B Chỉ  II  C Cả  I  ,  II  ,  III  D Cả  II  ,  III  Câu 82: Trong phương trình đây, phương trình phương trình đường tròn ? A x  y  x  y   B x  y  x  C x  y  xy   D x  y  x  y  2017  Câu 83: Phương trình phương trình đường tròn ? A x  y  x  y   B x  y  y  C x  y   D x  y  2017 x  2018  Câu 84: Phương trình phương trình đường tròn ? A x  y  15 x  y  1987  B x  y  10 x  11y  1986  C x  y  x  y  2013  D x  y  5x  y  18  Câu 85: Tâm đường tròn  C  :2 x2  y  8x  12 y 1  có tọa độ : A  2; 1 B  2; 3 C  8;12 D  4; 6  Câu 86: Đường tròn  C  : x2  y  2x  10 y   qua điểm có tọa độ ? A  3; 2  B  2;1 C  4; 1 D  1;3 Trang 10/17 - Mã đề thi 1011 Câu 87: Cho đường cong  Cm  : x2  y  x  y  m  Với giá trị m  Cm  đường tròn có bán kính ? A m  B m  21 D m  21 C m  9 Câu 88: Đường tròn tâm I  3; 1 , bán kính R  có phương trình : A  x  3   y  1  B  x  3   y  1  C  x  3   y  1  D  x  3   y  1  2 2 2 2 Câu 89: Đường tròn tâm I  1;2  qua điểm M  2;1 có phương trình ? A x  y  x  y   B x  y  x  y   C x  y  x  y   D x  y  x  y   Câu 90: Đường tròn tâm I 1;4 qua điểm B  2;6  có phương trình : A  x  1   y    B  x  1   y    C  x  1   y    D  x  1   y    2 2 Câu 91: Cho điểm M  1  2cost;2  2sin t   t  2 2  Tập hợp điểm M : A Đường tròn tâm I  1;2  , bán kính R  B Đường tròn tâm I  1;2  , bán kính R  C Đường tròn tâm I 1; 2  , bán kính R  D Đường tròn tâm I 1; 2  , bán kính R   x   3sin t Câu 92: Tập hợp điểm M  x; y  thỏa mãn :  t   y  2  3cost A Đường thẳng d : x 1 y   3 C Đường tròn tâm I 1; 2  , bán kính R   : B Đường thẳng d : y  x  D Đường tròn tâm I  1;2  , bán kính R  Câu 93: Cho hai điểm A  5; 1 , B  3;7  Phương trình đường tròn đường kính AB : A x  y  x  y  22  B x  y  x  y  22  C  x     y    106 D x  y  x  y   2 Câu 94: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho hai điểm A  4;2 , B  2; 3 Tập hợp điểm M  x; y  thỏa mãn : MA2  MB  31 đường tròn : 1  A Tâm I  1;   , bán kính R  2  57  5 B Tâm I  3;  , bán kính R   2 C Tâm I  2; 1 , bán kính R  D Tâm I  1; 3 , bán kính R  Trang 11/17 - Mã đề thi 1011 Câu 95: Đường tròn tâm I  4;3 tiếp xúc với trục tung có phương trình : A x  y  x  y   B  x     y  3  16 C  x     y  3  16 D x  y  8x  y  12  2 2 Câu 96: Đường tròn tâm I  1;3 tiếp xúc với d :3 x  y   có phương trình : A  x  1   y  3  B  x  1   y  3  C  x  1   y  3  D  x  1   y  3  2 2 2 2 Câu 97: Đường tròn lớn qua điểm A  2;4  tiếp xúc với trục tọa độphương trình : A  x  10    y  10   100 B  x     y    C  x  3   y    169 D  x     y    52 2 2 2 2 Câu 98: Đường tròn  C  qua hai điểm A 1;3 , B  3;1 có tâm thuộc đường thẳng d : x  y   Phương trình  C  : A  x     y    102 B  x     y    164 C  x  3   y    25 D  x  3   y    25 2 2 2 2 Câu 99: Đường tròn  C  tiếp xúc với trục tung điểm có tung độ qua điểm A  2;3 có phương trình : A  x  1   y  3  B  x     y  3  C  x  1  y  18 D  x     y  3  16 2 2 2 Câu 100: Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, với A  0;4 , B  4;0 , C  2;4  : A I  0;0  B I 1;0 C I  3;2  D I 1;1 Câu 101: Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, với A  0;4 , B  2;0 , C  2;4  : A I 1; 2  B I 1;2 C I  1; 2 D I  1;2  Câu 102: Cho tam giác ABC biết A  0;0 , B  0;6 , C 8;0  Đường kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là: A B 10 C D 10 Câu 103: Đường tròn qua ba điểm M 11;8 , N 13;8 , P 14;7  có bán kính là: A B C D Trang 12/17 - Mã đề thi 1011 Câu 104: Cho tam giác ABC biết A  1;1 , B  3;1 , C 1;3 Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình là: A x  y  x  y   B x  y  x  y  C x  y  x  y   D x  y  x  y   Câu 105: Đường tròn qua ba điểm A  3;1 , B 1;0 , C  0;2 có phương trình là: A x  y  3x  y   B x  y  3x  y   C x  y  3x  y   D x  y  3x  y  Câu 106: Đường tròn  C  có tâm I  6;2  tiếp xúc với  C ' :  x     y  1  có phương 2 trình là: A x  y  12 x  y   B x  y  x  12 y  31  C x  y  12 x  y  31  D x  y  12 x  y  31    Câu 107: Cho elip  E  qua điểm M  3;1 khoảng cách hai đường chuẩn  E  Phương trình tắc  E  là: A x2 y  1 B x2 y  1 C x2 y  1 D x2 y  1 4 Câu 108: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho elip  E  : x2  y  điểm T thuộc góc phần tư thứ nhất, biết T nhìn hai tiêu điểm  E  góc vuông Tọa độ T là:  14  A  ;     14 2 B   ;  4    14  C  ;     14  D   ;    x2 y  Gọi T điểm  E  bên phải Câu 109: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho elip  E  :  25 trục tung cho hai bán kính qua tiêu ứng với T gấp đôi Hoành độ điểm T bằng: A 12 25 B  12 25 C Câu 110: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho elip  E  : A 20 14 B 14 15 25 12 D  25 12 x2  y  Tâm sai  E  là: 25 C D x2 y  Tâm sai  E  là: Câu 111: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho elip  E  :  A 77 B 77 C 77 D 77 Trang 13/17 - Mã đề thi 1011 Câu 112: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho elip  E  : A B 4 x2 y   Độ dài tiêu cự  E  bằng: 25 C D 16 x2 y Câu 113: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho elip  E  :   Độ dài trục lớn  E  bằng: 25 A B 10 C D x2 y Câu 114: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho elip  E  :   Độ dài tiêu cự  E  bằng: 25 A B C Câu 115: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho elip  E  : D 16 x2 y   Chu vi hình chữ nhật sở  E  25 16 bằng: A B 18 C 20 D 36 x2 y   Diện tích hình chữ nhật ngoại tiếp Câu 116: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho elip  E  : 25  E  bằng: A B C 10 Câu 117: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho elip  E  : T  D x2 y   Phương trình tiếp tuyến  E   3; 1 là: A 3x  y  B 3x  y  3x  y   C Câu 118: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho elip  E  : D 3x  y   x2 y   Phương trình tiếp tuyến  E  L  2;1 là: A x  y   B x  y   D x  y  C x  y  x2 y  đường thẳng    : x  y  2017  Câu 119: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho elip  E  :  Đường thẳng song song với    tiếp xúc với  E  là: A x  y   B x  y   Câu 120: Trong hệ trục tọa độ  xOy  C x  y   , cho elip    : 2x  y  2017  Đường thẳng song song với    A x  y   B x  y   E : D x  y  10  x2 y  1 đường thẳng tiếp xúc với  E  là: C x  y  34  D  x  y   Trang 14/17 - Mã đề thi 1011  xOy  Câu 121: Trong hệ trục tọa độ    : 5x  E : , cho elip x2 y  1 đường thẳng y  2017  Đường thẳng vuông góc với    tiếp xúc với  E  là: A x  y  163  B 3x  y   C 3x  y   D 3x  y   Câu 122: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho elip  E  :4 x2  y  36 đường thẳng    :  x  y   Số đường thẳng song song với    tiếp xúc với  E  là: A B Câu 123: Trong hệ trục tọa độ  : x  y  D Vô số C  xOy  , cho elip  E  :4x2  y2  36 đường thẳng 17  Số đường thẳng song song với    tiếp xúc với  E  là: A B D Vô số C Câu 124: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho elip  E  :4 x2  y  36 đường thẳng    :  x  y   Số đường thẳng song song với    tiếp xúc với  E  là: A B D Vô số C Câu 125: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho elip  E  : x2 y   điểm T 10; 5 Trong mệnh 100 25 đề sau, mệnh đề sai ? A Hình chữ nhật ngoại tiếp  E  có chiều dài gấp đôi chiều rộng B Hai tiếp tuyến với  E  mà qua T song song với hai trục tọa độ đôi C Đường thẳng qua T mà tiếp xúc với  E  tạo với hai trục tọa độ hình có diện tích 25 D Điểm T không thuộc  E  Câu 126: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho elip  E  : x2  y  Đường thẳng qua L  2; 3 tiếp xúc với  E  : A x  y   B x  y  C x  y   D x  y   x2 Câu 127: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho elip  E  :  y  Giá trị lớn bán kính qua tiêu  E  bằng: A  B  C  D  Trang 15/17 - Mã đề thi 1011 Câu 128: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho elip  E  : x2 y   Bán kính qua tiêu  E  đạt giá trị 25 16 nhỏ bằng: A B C D Câu 129: Thầy Thuận có mảnh vườn hình chữ nhật rộng 80m Thầy dự định sau làm lối bê tông rộng 1m quanh vườn cho học sinh trồng hoa toàn phần đất hình elip nội tiếp mảnh đất Hỏi diện tích phần đất trống lại biết chiều dài mảnh vườn Thầy 10m ( Lấy   3,14 ) A 9, 24m2 C 13,55m2 B 10,32m2 D 17, 20m2 Câu 130: Ngày 19   2008 , Việt Nam phóng thành công vệ tinh VINASAT-1 từ Trái Đất lên quỹ đạo an toàn Quỹ đạo vệ tinh đường elip nhận tâm Trái Đất làm tiêu điểm Các nhà khoa học đo vệ tinh cách bề mặt Trái Đất gần 933km xa 2147 km Biết bán kính Trái Đất xấp xỉ 6.400 km Tâm sai ( lấy xấp xỉ ) quỹ đạo vệ tinh VINASAT-1 là: A 0, 0764 B 0,3942 C 1, 023 D 0, 4346 x2 y Câu 131: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho elip  E  :   , với a, b  Trong mệnh đề sau, a b mệnh đề sai ? A Elip nhận trục tọa độ làm trục đối xứng B Tỉ số tiêu cự độ dài trục lớn elip tâm sai elip C Hai tiêu điểm elip nằm trục hoành D Chu vi hình chữ nhật ngoại tiếp elip  4a  4b  Câu 132: Trong hệ trục tọa độ  xOy   C  : x2  y  6x  y   , cho đường tròn    : 3x  y  29  Phương trình tiếp tuyến với  C  song song với    A x  y  11  B x  y  11  C x  y  11  là: D x  y  11  Câu 133: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho đường tròn  C  : x2  y  x  y   điểm T  0;3 Lập phương trình đường tròn  C ' có tâm T tiếp xúc với  C  A x   y  3  49 B x   y  3  C x   y  3  D x   y  3  25 Câu 134: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho đường tròn  C  : x2  y  x  y   điểm L  0; 2  Đường tròn tâm L tiếp xúc với  C  có phương trình:     A x   y     2 C x   y     2     B x   y     2 D x   y     2 2 Trang 16/17 - Mã đề thi 1011 Câu 135: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho elip  E  có độ dài trục lớn 2a , độ dài trục bé 2b tiêu cự dài 2c với a, b, c  Trong mệnh đề sau, mệnh đề ? A Diện tích hình chữ nhật sở  E  2a.b B Tâm sai e  a c C Diện tích elip ab D Chu vi hình chữ nhật ngoại tiếp elip  a  b  - - HẾT ĐÁP ÁN ĐỀ NGHỊ 1-C 11-D 21-C 31-A 41-C 51-A 61-B 71-B 81-D 91-A 101-B 111-B 121-D 131-C 2-B 12-C 22-B 32-C 42-A 52-C 62-D 72-A 82-B 92-C 102-B 112-B 122-B 132-B 3-C 13-D 23-A 33-B 43-D 53-C 63-D 73-C 83-A 93-A 103-D 113-A 123-C 133-C 4-D 14-C 24-B 34-C 44-A 54-D 64-A 74-D 84-D 94-A 104-A 114-B 124-B 134-A 5-C 15-C 25-D 35-C 45-D 55-A 65-C 75-C 85-B 95-B 105-B 115-D 125-C 135-C 6-B 16-A 26-A 36-B 46-C 56-A 66-C 76-B 86-C 96-A 106-D 116-A 126-C 7-C 17-B 27-B 37-A 47-B 57-A 67-B 77-D 87-A 97-A 107-B 117-D 127-A 8-C 18-A 28-C 38-B 48-A 58-C 68-D 78-D 88-C 98-C 108-A 118-A 128-B 9-C 19-B 29-D 39-B 49-D 59-A 69-C 79-C 89-A 99-A 109-C 119-B 129-B 10-B 20-C 30-C 40-B 50-B 60-A 70-D 80-A 90-D 100-D 110-B 120-D 130A Trang 17/17 - Mã đề thi 1011 ... , B  4;0 có phương trình là: A x y  0 B x y  2 C x y  1 D x  y  x y  với Câu 23: Trong mặt phẳng tọa độ  xOy  , gọi T , L giao điểm đường thẳng d :  12 trục tọa độ Độ dài đoạn TL... 65 D Câu 48: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho hai điểm E  3;1 , F  5;7  , gọi G trung điểm EF Tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến G A B 10 C D 10 Câu 49: Trong hệ trục tọa độ  xOy  ,... 6  Câu 60: Trong hệ trục tọa độ  xOy  , cho điểm A 1;3 , B  4;9 Tọa độ điểm C đối xứng với A qua B là: A  7;15 B  6;14 C  5;12  D 15;7  Câu 61: Trong hệ trục tọa độ  xOy  ,
- Xem thêm -

Xem thêm: 135 bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng trần quang thuận , 135 bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng trần quang thuận , 135 bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng trần quang thuận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay