100 câu hỏi trắc nghiệm đại số 10 học kỳ 2 trần quang thuận

14 97 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 10:36

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ 10 - HỌC KÌ ĐỀ TỔNG HỢP 0982.333.581 I BẤT ĐẲNG THỨC Câu Tìm mệnh đề đúng: 1 > a b A a < b  ac < bc B a < b  C a < b c < d  ac < bd D Cả ba đáp án sai Câu Suy luận sau đúng: a  b a b   c  d c d  a  b  ac > bd c  d B  a  b a–c>b–d c  d D  A  a  b   ac > bd c  d  C  Câu Cho m, n > Bất đẳng thức (m + n)  4mn tương đương với bất đẳng thức sau A n(m–1)2 + m(n–1)2  B (m–n)2 + m + n  C (m + n)2 + m + n  D Tất Câu Với a, b  0, ta có bất đẳng thức sau đúng? A a – b < B a2 – ab + b2 < C a2 + ab + b2 > D Tất Câu Với hai số x, y dương thoả xy = 36, bất đẳng thức sau đúng? A x + y  xy = 12 B x + y  xy = 72  x y C   > xy = 36   D Tất Câu Cho hai số x, y dương thoả mãn x + y = 12, bất đẳng thức sau đúng? A xy  xy = 12  x y B xy <   = 36   C 2xy  x2 + y2 D Tất Câu Cho x  0; y  xy = Giá trị nhỏ A = x2 + y2 là: A B Câu Cho a > b > và x  C 1 a 1 a  a , y D 1 b  b  b2 Mệ nh đề nà o sau đú ng ? A x > y B x < y C x = y D Không so sá nh được Câu Cho bất đẳng thức: (I) a b  ≥2; b a (II) (III) a b c   ≥3; b c a 1 (với a, b, c > 0)   ≥ a b c abc Bá t đả ng thức nà o cá c bá t đả ng thức đúng: A chỉ I đúng B chỉ II đúng Câu 10 Cho ABC và P = A < P < C chỉ III đúng D I , II , III đều đúng a b c Mệ nh đề nà o sau đú ng ?   bc ca ab B < P < C < P < D kế t quả khá c Câu 11 Cho a, b > và ab > a + b Mệ nh đề nà o sau đú ng ? A a + b = B a + b > C a + b < D kế t quả khá c Câu 12 Cho a < b < c < d và x = (a+b)(c+d), y = (a+c)(b+d), z = (a+d)(b+c) Mệ nh đề nà o sau đú ng ? A x < y < z B y < x < z C z < x < y D x < z < y Câu 13 Trong mệnh đề sau với a, b, c, d > 0, tìm mệ nh đề sai : A a a ac 1 > b b bc C a a ac c c <  > < b b bc d d D Có ít nhá t mọ t ba mệ nh đề sai Câu 14 Hai só a, b thoả bá t đả ng thức A a < b B a > b a2  b2  a  b    thì:   C a = b D a ≠ b Câu 15 Cho x, y, z > và xế t ba bất đả ng thức: (I) x3 + y3 + z3 ≥ x y z (II) (III) 1    x y z x yz x y z   ≥3 y z x Bất đả ng thức nà o đú ng ? A Chỉ I đú ng B Chỉ I và III đú ng C Chỉ III đú ng D Cả ba đề u đú ng II BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN Câu 16 Bất phương trình sau tương đương với bất phương trình x + > 0? A (x – 1)2 (x + 5) > B x2 (x +5) > C D x  (x + 5) > Câu 17 Bất phương trình: 2x + A 2x < B x < x  (x – 5) > 3 B [ 2017; +) Câu 24 Bất phương trình 5x – > A x B x < D (I), (II) (III) 2017  x gì? C (–; 2017) D {2017} 2x + có nghiệm là: C x > 5 D x > 20 23 Câu 25 Với giá trị m bất phương trình mx + m < 2x vô nghiệm? A m = B m = D m  C m = –2 Câu 26 Nghiệm bất phương trình x   là: A  x  B –1  x  C  x  D –1  x  Câu 27 Bất phương trình x  > x có nghiệm là:   1  3  1 A x   ;   1;   B x   ;1 C x   D Vô nghiệmCâu 28 Tập nghiệm bất phương trình < là: 1 x B  ; 1  1;   A (–;–1) C x  (1;+) D x  (–1;1) Câu 29 x = –2 nghiệm bất phương trình sau đây? A x < C B (x – 1)(x + 2) > x 1 x B (x+3)2(x+2) C x+ 1 x2  D Câu 32 Bất phương trình A ( 1 ;2) B [ 2 x  có tập nghiệm là: 2x  1 ; 2] C [ Câu 33 Nghiệm bất phương trình A (–;1)  0  x  2x 1 ; 2) D ( 1 ; 2] x 1  là: x  4x  B (–3;–1)  [1;+) C [–;–3)  (–1;1) D (–3;1) Câu 34 Tập nghiệm bất phương trình x(x – 6) + – 2x > 10 + x(x – 8) là: A  B  C (–; 5) Câu 35 Tập nghiệm bất phương trình x2 5x   là: x 1 B (1;2]  [3;+) A (1;3] Câu 36 Nghiệm bất phương trình D (5;+) D (–;1)  [2;3] C [2;3] x 1 x  là:  x  x 1 A (–2; 1 ] B (–2;+) C (–2; 1 ](1;+) D (–;–2)  [ 1 ;1) Câu 37 Tập nghiệm bất phương trình: x2 – 2x + > là: A  B  C (–; –1)  (3;+) D (–1;3) Câu 38 Tập nghiệm bất phương trình: x2 + > 6x là: A  \ {3} B  C (3;+) D (–; 3) Câu 39 Tập nghiệm bất phương trình x(x2 – 1)  là: A (–; –1)  [1; + ) B [1;0]  [1; + ) C (–; –1]  [0;1) D [–1;1] Câu 40 Bất phương trình mx> vô nghiệm khi: A m = B m > C m < Câu 41 Nghiệm bất phương trình D m  1  là: x 3 A x < hay x > B x < –5 hay x > –3 C x < x > D x Câu 42 Tìm tập nghiệm bất phương trình: x2  x < A  B {} C (0;4) D (–;0)  (4;+) Câu 43 Tìm m để bất phương trình: m2x + < mx + có nghiệm A m = B m = D m C m = m = Câu 44 Tìm tập nghiệm S bất phương trình x  x  1   x A 3;  B  4;10 C  ;5 D  2;   Câu 45 Trong khẳng định sau, khẳng định với giá trị x ? A 2018  x  2017  x B 2017 x  2018x C 2018 x  2017 x D 2018x  2017 x Câu 46 Cho bất phương trình: m (x – m)  x –1 Các giá trị sau m tập nghiệm bất phương trình S = (–;m+1] A m = B m > D m  C m < Câu 47 Cho bất phương trình: mx + < 2x + 3m Các tập sau phần bù tập nghiệm bất phương trình với m < A S = ( 3; +) B S = [ 3, + ) C S = (– ; 3); D S = (–; 3] Câu 48 Với giá trị m bất phương trình: mx + m < 2x vô nghiệm? A m = B m = D m  R C m = –2 Câu 49 Bất phương trình: x   x có nghiệm là:   1 1  A  ;   1;   B  ;1 3  C R D Vô nghiệmCâu 50 Tập nghiệm bất phương trình: 5x  A  B R x 1   x  là: C  ; 1 D  1;   Câu 51 Cho bất phương trình : x2 –6 x + ≤ (1) Tập nghiệm (1) là: A [2,3] B ( – ∞ , ]  [ , + ∞ ) C [2,8] D [1,4] Câu 52 Cho bất phương trình : x2 –8 x + ≥ Trong tập hợp sau đây, tập có chứa phần tử nghiệm bất phương trình A ( – ∞ , ] B [ , + ∞ ) 0982.333.581 C ( – ∞ , ] D [ , + ∞ ) III HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN  x  x   Câu 53 Tập nghiệm hệ bất phương trình  là:  x   A (1;2) B [1;2] D  C (–;1)(2;+)  x  3x   Câu 54 Tập nghiệm hệ bất phương trình  là:  x   A  B {1} C [1;2] D [–1;1]  x  x   Câu 55 Tập nghiệm hệ bất phương trình  là:  x  x   A (–;1)  (3;+ ) B (–;1)  (4;+) C (–;2)  (3;+ ) D (1;4) 2  x  là: 2 x   x  Câu 56 Tập nghiệm hệ bất phương trình  A (–;–3) B (–3;2) C (2;+) D (–3;+)  x   có nghiệm khi:  x  m  Câu 57 Hệ bất phương trình  A m> B m =1 C m< D m  ( x  3)(4  x)  có nghiệm khi: x  m 1 Câu 58 Hệ bất phương trình  A m < B m > –2 C m = D m >  2x 1    x  Câu 59 Cho hệ bất phương trình:  (1) Tập nghiệm (1) là:   3x   x  A (–2; ) B [–2; ] C (–2; ] D [–2; ) 3  x    3  Câu 60 Với giá trị m hệ bất phương trình sau có nghiệm:  x  m 7   A m > –11 B m ≥ –11 C m < –11 D m ≤ –11 x   (1) Với giá trị m (1) vô nghiệm: m  x  Câu 61 Cho hệ bất phương trình:  A m < B m > C m  D m   6 x   x  Câu 62 Cho hệ bất phương trình:  (1) Số nghiệm nguyên (1) là:  x   x  25  A Vô số B C D  x   Câu 63 Hệ bất phương trình :   ( x  1)(3x  x  4)  A –1 ≤ x < C  B –3 < x ≤  ≤ x ≤ –1 ≤ x < 3 D  có nghiệ m là : –1 ≤ x ≤ ≤ x ≤ –1 x ≥  x2  x    Câu 64 Hệ bá t phương trình :  x  x  10  có nghiệ m là :   x  x   A –1 ≤ x < x 2 C –4 ≤ x ≤ –3 –1 ≤ x < B –2 ≤ x < D –1 ≤ x ≤ x 2  mx  m-3 (m+3)x  m  Câu 65 Định m để hệ sau có nghiệ m nhá t:  A m = B m = –2 C m = Câu 66 Xá c định m để với mọ i x ta có : –1 ≤ A – 5 ≤ m < B < m ≤ 3 Câu 67 Khi xế t dá u biể u thức : f(x) = D Đá p só khá c x2  5x  m x  3x  C m ≤ – x  x  21 x2  (–7 < x < –1 < x < 3) B f(x) > (x < –7 –1 < x < x > 3) C f(x) > (–1 < x < x > 1) D f(x) > (x > –1) 0982.333.581 IV DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI Câu 68 Cho tam thức bậc hai: f(x) = x2 – bx + Với giá trị b f  x   có hai nghiệm? A b  [–2 ; ] B b (–2 ; ) C b  (–; –2 ]  [2 ; + ) D b  (–; –2 )  (2 ; +) Câu 69 Giá trị m phương trình : x2 – mx +1 –3m = có nghiệm trái dấu? A m > B m < C m > D m < Câu 70 Giá trị m pt: (m–1)x2 – 2(m–2)x + m – = có nghiệm trái dấu? A m < B m > C m > D < m < Câu 71 Giá trị m phương trình sau có hai nghiệm phân biệt? (m – 3)x2 + (m + 3)x – (m + 1) = (1) A m  (–; C m  ( 3 )(1; +) \ {3} B m  ( 3 ; +) 3 ; 1) D m   \ {3} Câu 72 Tìm m để (m + 1)x2 + mx + m < 0, x ? A m < –1 B m > –1 C m < – 4 D m > Câu 73 Tìm m để f(x) = x2 – 2(2m – 3)x + 4m – > 0, x ? A m > B m > C 3 C m < Câu 76 Tìm tập xác định hàm số y = A (–; ] B [2;+ ) D m > x2  5x  2 C (–; ][2;+) D [ ; 2] Câu 77 Với giá trị m pt: (m–1)x2 –2(m–2)x + m – = có hai nghiệm x1, x2 x1 + x2 + x1x2 < 1? A < m < B < m < C m > D m > Câu 78 Gọi x1, x2 nghiệm phương trình: x2 – 5x + = (x1 < x2) Khẳng định sau đúng? A x1 + x2 = –5 B x12 + x22 = 37 C x1x2 = D x1 x2 13   =0 x2 x1 Câu 79 Các giá trị m làm cho biểu thức: x2 + 4x + m – luôn dương là: A m < B m ≥ D m   C m > Câu 80 Các giá trị m để tam thức f(x) = x2 – (m + 2)x + 8m + đổi dấu lần là: A m   m  28 B m <  m > 28 Câu 81 Tập xác định hàm số f(x) =   3   3 A  ;     5;    C < m < 28 D Đáp số khác x2  x  15 là:   3 B  ;    5;     3 D  ;   5;   2  C  ;    5;    Câu 82 Dấu tam thức bậc 2: f(x) = –x2 + 5x – xác định sau: A f(x) < với < x < f(x) >0 với x < hay x > B f(x) < với –3 < x < –2 f(x) > với x < –3 hay x > –2 C f(x) > với < x < f(x) < với x < hay x >3 D f(x) > với –3 < x < –2 f(x) < với x < –3 hay x > –2 Câu 83 Giá trị m làm cho phương trình: (m–2)x2 – 2mx + m + = có nghiệm dương phân biệt là: A m < m  B m < < m < C m > –3 < m < D Đáp số khác Câu 84 Cho f(x) = mx2 –2x –1 Xá c định m để f(x) < với x  R A m < –1 B m < C –1 < m < D m < và m ≠ Câu 85 Xá c định m để phương trình : (m –3)x3 + (4m –5)x2 + (5m + 4)x + 2m + = có ba nghiệ m phân biệ t bế A  25 < m < m > C m   B (  25 < m < m > 3) và m ≠ D < m < Câu 86 Cho phương trình : ( m –5 ) x2 + ( m –1 ) x + m = (1) Với giá trị m (1) có hai nghiệm x1 , x2 thỏa mãn: x1 < < x2 A m < B – Câu 88 Cho f(x) = –2x2 + (m –2) x – m + Tìm m để f(x) không dương với mọ i x A m   B m  R \ {6} C m  R D m = Câu 89 Xá c định m để phương trình : ( x –1 )[ x2 + ( m + ) x + m + 12 ] = có ba nghiệ m phân biệ t lớn –1 A m < – C – B –2 < m < và m ≠ – 16 < m < –1 và m ≠ – D – 16 < m < –3 Câu 90 Phương trình : (m + 1)x2 – 2(m –1)x + m2 + 4m – = có đú ng hai nghiệ m x1 , x2 thoả mãn < x1 < x2 Hã y chọ n kế t quả đú ng cá c kế t quả sau : A –2 < m < –1 B m > C –5 < m < –3 D –2 < m < Câu 91 Cho bất phương trình : ( 2m + 1)x2 + 3(m + 1)x + m + > (1) Với giá trị m bất phương trình vô nghiệm A m ≠  B m  (–5; –1) C m  [–5; –1] D m   Câu 92 Cho phương trình : mx2 –2 (m + 1)x + m + (1) Với giá trị nà o củ a m thì (1) có hai nghiệ m x1, x2 thoả mãn: x1 < < x2 < A –5 < m < –1 B –1 < m < C m< –5 v m > D m > –1 m ≠ Câu 93 Cho f(x) = –2x2 + (m + 2)x + m – Tìm m để f(x) âm với mọ i x A m  (–14; 2) B m  [–14;2] C m  (–2; 14) D m < –14 v m > Câu 94 Tìm m để phương trình : x2 –2 (m + 2)x + m + = có mọ t nghiệ m thuọ c khoả ng (1; 2) và nghiệ m nhỏ A m = B m < –1 v m > – C m > – D < m < – Câu 95 Cho f(x) = 3x2 + 2(2m –1)x + m + Tìm m để f(x) dương với mọ i x A m < –1 v m > 11 B –1 < m < 11 C – 11 D m > Câu 78 Gọi x1, x2 nghiệm phương trình: x2 – 5x + = (x1 < x2) Khẳng định sau đúng? A x1 + x2 = –5 B x 12. .. 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 D D B C A C D B D D B A C C B C C D B B B A A D B C A B C C B D C A B D B A B A C 42 43 44 45
- Xem thêm -

Xem thêm: 100 câu hỏi trắc nghiệm đại số 10 học kỳ 2 trần quang thuận , 100 câu hỏi trắc nghiệm đại số 10 học kỳ 2 trần quang thuận , 100 câu hỏi trắc nghiệm đại số 10 học kỳ 2 trần quang thuận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay