Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam

217 174 0
  • Loading ...
1/217 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 10:33

B GIO DC V O TO B TI CHNH HC VIN TI CHNH TRN VINH QUANG Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam LUN N TIN S KINH T H NI - 2017 B GIO DC V O TO B TI CHNH HC VIN TI CHNH TRN VINH QUANG Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam Chuyờn ngnh : Ti chớnh - Ngõn hng Mó s : 62.34.02.01 LUN N TIN S KINH T Ngi hng dn khoa hc: TS O Lấ MINH PGS.TS HONG TH THY NGUYT H NI - 2017 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc ti liu, kt qu nghiờn cu lun ỏn l trung thc Nhng kt lun khoa hc lun ỏn cha tng c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Tỏc gi lun ỏn Trn Vinh Quang MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc ch vit tt Danh mc cỏc bng, hỡnh M U Chng 1: Lí LUN C BN V TRI PHIU DOANH NGHIP V PHT TRIN TH TRNG TRI PHIU DOANH NGHIP 11 1.1 MT S NI DUNG C BN V TRI PHIU DOANH NGHIP V PHT TRIN TH TRNG TRI PHIU DOANH NGHIP 11 1.1.1 Mt s ni dung c bn v trỏi phiu doanh nghip 11 1.1.2 Nhng c bn v th trng trỏi phiu doanh nghip 26 1.2 Lí LUN C BN V PHT TRIN TH TRNG TRI PHIU DOANH NGHIP 36 1.2.1 Khỏi nim v phỏt trin th trng trỏi phiu doanh nghip 36 1.2.2 Tiờu xỏc nh s phỏt trin ca th trng trỏi phiu doanh nghip 37 1.2.3 Cỏc nhõn t nh hng n s phỏt trin ca th trng trỏi phiu doanh nghip 39 1.2.4 Vai trũ ca th trng trỏi phiu doanh nghip 42 1.3 KINH NGHIM QUC T TRONG PHT TRIN TH TRNG TRI PHIU DOANH NGHIP 46 1.3.1 Kinh nghim phỏt trin th trng trỏi phiu doanh nghip ca mt s nc 46 1.3.2 Bi hc kinh nghim cho Vit Nam .54 Kt lun chng .55 Chng 2: THC TRNG TH TRNG TRI PHIU DOANH NGHIP VIT NAM 57 2.1 BI CNH HèNH THNH V PHT TRIN TH TRNG TRI PHIU DOANH NGHIP VIT NAM 57 2.1.1 Nhu cu ca nn kinh t ngy cng ln thỳc y s phỏt trin ca th trng trỏi phiu doanh nghip 57 2.1.2 Th trng chng khoỏn i to iu kin cho th trng trỏi phiu doanh nghip Vit Nam phỏt trin 62 2.1.3 Th trng trỏi phiu chớnh ph tng bc phỏt trin to tin cho th trng trỏi phiu doanh nghip phỏt trin n nh 65 2.2 KHUễN KH PHP Lí CHO VIC HèNH THNH V PHT TRIN TH TRNG TRI PHIU DOANH NGHIP VIT NAM 67 2.2.1 Quy trỡnh, th tc thc hin phỏt hnh trỏi phiu doanh nghip trờn th trng s cp 76 2.2.2 Quy trỡnh mua bỏn trỏi phiu doanh nghip trờn th trng th cp 80 2.3 THC TRNG PHT TRIN TH TRNG TRI PHIU DOANH NGHIP VIT NAM 81 2.3.1 Tỡnh hỡnh phỏt trin ca th trng trỏi phiu doanh nghip s cp 81 2.3.2 Tỡnh hỡnh phỏt trin th trng trỏi phiu doanh nghip th cp 100 2.4 TèNH HèNH PHT TRIN TH TRNG TRI PHIU DOANH NGHIP VIT NAM QUA KT QU KHO ST .104 2.5 NH GI THC TRNG PHT TRIN TH TRNG TRI PHIU DOANH NGHIP VIT NAM 107 2.5.1 Nhng kt qu t c .107 2.5.2 Nhng hn ch ca th trng trỏi phiu doanh nghip 110 2.6 NGUYấN NHN CA NHNG HN CH, TN TI 120 2.6.1 Cỏc nh u t ch yu da vo tõm lý s ụng m cha cú s hiu bit v phõn tớch y th trng 120 2.6.2 Lói sut cha hp dn cỏc nh u t 121 2.6.3 Cỏc t chc nh mc tớn nhim cũn thiu 122 2.6.4 Cha thc s cú cỏc nh to lp th trng 124 2.6.5 Tớnh khon ca trỏi phiu cũn thp 125 2.6.6 Chớnh sỏch thu cũn cha thc s khuyn khớch s phỏt trin ca th trng 126 2.6.7 Thi gian ỏo hn ca trỏi phiu doanh nghip ch yu l ngn hn n trung hn 126 2.6.8 Phng thc bo lónh ch yu thụng qua i lý phỏt hnh 127 Kt lun chng 128 Chng 3: GII PHP NHM PHT TRIN TH TRNG TRI PHIU DOANH NGHIP VIT NAM 129 3.1 TRIN VNG KINH T TH GII V VIT NAM 129 3.1.1 Trin vng ca nn kinh t n nm 2020 .129 3.1.2 Trin vng ca doanh nghip v nhu cu ca doanh nghip 130 3.1.3 Quan im, nh hng phỏt trin th trng trỏi phiu doanh nghip Vit Nam thi gian ti 134 3.2 MT S GII PHP PHT TRIN TH TRNG TRI PHIU DOANH NGHIP VIT NAM 140 3.2.1 Hon thin h thng bn phỏp lý v t chc th trng trỏi phiu doanh nghip 140 3.2.2 Gii phỏp phỏt trin th trng trỏi phiu s cp 142 3.2.3 Gii phỏp phỏt trin th trng th cp 154 3.2.4 iu kin thc hin cỏc gii phỏp 165 KT LUN 169 DANH MC CC CễNG TRèNH CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N LUN N 171 DANH MC TI LIU THAM KHO 172 PH LC .177 DANH MC CC T VIT TT T vit tt T vit y ADB The Asian Development Bank (Ngõn hng phỏt trin Chõu ) DNNN Doanh nghip nh nc DNNVV Doanh nghip nh v va DNTN Doanh nghip t nhõn GDP Gross Domestic Product (Tng sn phm ni a) KBNN Kho bc nh nc NHNN Ngõn hng nh nc OTC Over The Counter - Th trng phi trung SGDCK S giao dch chng khoỏn SXKD Sn xut kinh doanh TNHH Trỏch nhim hu hn TP Trỏi phiu TPC Trỏi phiu chuyn i TPCP Trỏi phiu chớnh ph TPDN Trỏi phiu doanh nghip TTCK Th trng chng khoỏn UBCKNN y ban Chng khoỏn nh nc WB World Bank (ngõn hng Th gii) DANH MC CC BNG S hiu Ni dung bng Trang Bng 1.1 Mi quan h gia cỏc loi lói sut tng quan vi giỏ trỏi phiu 20 Bng 1.2 H thng th hng nh mc tớn nhim trỏi phiu .24 Bng 1.3 Quy mụ v tc tng trng ca th trng trỏi phiu ca mt s nc giai on va qua 47 Bng 1.4 30 trỏi phiu doanh nghip nc ln nht ca Malaysia .49 Bng 1.5 Chớnh sỏch thu ca mt s nc nhm thỳc y th trng TPDN 54 Bng 2.1 Tc tng tng sn phm nc nm 2013-2015 (%, so cựng k) 59 Bng 2.2 Din bin tng trng tớn dng 2009 - 2015 .60 Bng 2.3 Mt s ch tiờu v th trng chng khoỏn giai on t 2011 n thỏng 2015 65 Bng 2.4 T trng phỏt hnh TPCP trờn HNX .67 Bng 2.5 Quy nh phỏp lý v phỏt hnh TPDN 75 Bng 2.6 Quy mụ th trng trỏi phiu Vit Nam 83 Bng 2.7 Tỡnh hỡnh phỏt hnh TPDN n nm 2005 .84 Bng 2.8 Tng hp tỡnh hỡnh phỏt hnh TPDN t nm 2006- 2010 85 Bng 2.9 Tỡnh hỡnh phỏt hnh ca mt s doanh nghip ln nm 2010 87 Bng 2.10 Tỡnh hỡnh phỏt hnh trỏi phiu ca mt s doanh nghip nm 2011 92 Bng 2.11 Tỡnh hỡnh phỏt hnh trỏi phiu ca mt s DN nm 2011 93 Bng 2.12 Tỡnh hỡnh phỏt hnh trỏi phiu ca mt s DN nm 2013 94 Bng 2.13 Tỡnh hỡnh phỏt hnh trỏi phiu ca mt s DN nm 2014 96 Bng 2.14 Tỡnh hỡnh phỏt hnh trỏi phiu ca mt s DN nm 2015 98 Bng 2.15 Giao dch ca TPDN trờn th trng chng khoỏn thnh ph H Chớ Minh t Thỏng 9/2014 n Thỏng 8/2015 .104 Bng 2.16 C cu trỏi ch phõn loi theo nh u t nc v nc ngoi 116 Bng 2.17 Cỏc h thng CNTT liờn quan n TPDN 118 Bng 2.18 C cu k hn ca TPDN t nm 2012-2015 .120 Bng 2.19 Lói sut trỳng thu trỏi phiu Chớnh ph .122 Bng 2.20 Lói sut phỏt hnh TPCP cỏc k hn .122 Bng 3.1: Mt s ch tiờu kinh t c bn 2011-2015 .129 DANH MC CC HèNH S hiu Ni dung hỡnh Trang Hỡnh 1.1 ng lói sut li 22 Hỡnh 1.2 ng lói sut phng .22 Hỡnh 1.3 ng lói sut lừm .22 Hỡnh 1.4 C cu th trng trỏi phiu th cp .32 Hỡnh 2.1 Lm phỏt bỡnh quõn giai on 2005 - 2015 61 Hỡnh 2.2 Lm phỏt - tng trng giai on 1997 - 2014 61 Hỡnh 2.3 Din bin th trng chng khoỏn mt s nc 63 Hỡnh 2.4 Quy mụ húa/GDP 64 Hỡnh 3.1 Mụ hỡnh th trng Interdealer cnh tranh 164 M U Tớnh cp thit ca ti nghiờn cu Vit Nam t trc ti nay, cỏc ngun nhn ri dõn c ch yu c a vo phc v nhu cu u t ca nn kinh t, giỏn tip thụng qua h thng ngõn hng Chớnh ngõn hng cng l ngun cung cp ch yu cho cỏc doanh nghip, iu ny ó tr nờn ht sc quen thuc v ngun ny c coi l ngun truyn thng hn ch s ph thuc vo cỏc ngõn hng, gim thiu ri ro cho cỏc hot ng tớn dng ca ngõn hng, cn phỏt trin th trng nc, tỡm nhng ngun ti tr cú th thay th l iu ht sc quan trng Vic phỏt trin th trng TPDN s gúp phn thỳc y s phỏt trin ca th trng vn, ng thi s to thờm mt kờnh huy ng cho nn kinh t v cỏc doanh nghip Mt khỏc, trờn gúc doanh nghip, huy ng bng phỏt hnh trỏi phiu ngoi im li ging nh s dng cỏc cụng c n l to lỏ chn thu t lói vay, t ú lm tng t sut li nhun trờn ch s hu (ROE); cng em li im li hn so vi vay di hn ngõn hng, cỏc doanh nghip cú th huy ng lng di hn vi lng ln hn, cỏc hỡnh thc huy ng a dng hn thu hỳt c nhiu i tng u t, tng cng qung bỏ hỡnh nh ca doanh nghip Th trng chng khoỏn Vit Nam ó hỡnh thnh v phỏt trin qua 15 nm, nhiờn bờn cnh nhng cụng c c bn l th trng c phiu v trỏi phiu Chớnh ph (TPCP), bc u ó phỏt trin theo ỳng nh hng, thỡ th trng trỏi phiu doanh nghip cha thc s phỏt trin Theo thng kờ, mc húa ca th trng c phiu vo khong 34% GDP , th trng TPCP khong 23% GDP, thỡ th trng TPDN ch chim 2.5%GDP Th trng TPDN bc l nhng bt cp nh: cũn quỏ nh v qui mụ, kộm xa cỏc nc khu vc nh Malaysia, Thỏi Lan, In-ụ-nờxi-a; tớnh minh bch ca th trng cũn thp, th trng s cp v c bit th trng th cp cha phỏt trin; cha thc s l kờnh huy ng v phõn b hu dng cho doanh nghip v nn kinh t vy cha lm ỳng chc nng ca th trng trỏi phiu l huy ng lm ng lc cho phỏt trin nn kinh t, cha gúp phn lm lnh mnh th trng ti chớnh, xa hn l ni trỳ n cho nhng dũng di hn, thỳc y tit kim ca nn kinh t VEC10801 Vietnam Expressway Corp SOE 5.000.000 100.000 500 500 56 HAG_0801 HoangAnhGiaLai JSC 550 1.000.000.000 550 550 57 HAG_0801 HoangAnhGiaLai JSC 100 1.000.000.000 100 100 58 PVFC_0801 Petro Vietnam Finance Com SOE 800 800 59 PVFC_0802_USD Petro Vietnam Finance Com SOE (50m USD) 850 850 60 VEC10804 Vietnam Expressway Corp SOE 3.000.000 100.000 300 300 61 VEC10803 Vietnam Expressway Corp SOE 2.000.000 100.000 200 200 62 HAG_0802 HoangAnhGiaLai JSC 100 1.000.000.000 100 100 63 HAG_0802 HoangAnhGiaLai JSC 250 1.000.000.000 250 250 64 VEC10802 Vietnam Expressway Corp SOE 2.000.000 100.000 200.0 200.0 66 VEC10905 Vietnam Expressway Corp SOE 3.000.000 100.000 300.0 300.0 67 VinPearl_0901 VinPearl JSC 1.000 1.000.000.000 1.000 1.000 68 Vinashin Vinashin SOE 650 650 69 EVN_0902 EVN SOE 3.500 3.500 70 KBCBond001 KinhBac City JSC 700 700 71 NgocNghiaPlastic_0901 Ngoc Nghia Plastic JSC 50 50 72 Vinacomin_0901 Vinacomin SOE 11.700.000 100.000 1.170 1.170 73 Vinacomin_0901float Vinacomin SOE 3.300.000 100.000 330 330 74 PhuHoangGia_0901 200 200 JSC 7.000.000 100.000 194 55 CNT C&T Company JSC 40.000 1.000.000 40 40 76 VBS10903 VietnamBank for Social Policy SOE 5.000.000 100.000 500 500 77 MB_0901 Millitary Bank JSC 1.000 1.000 78 VBS10904 VietnamBank for Social Policy SOE 1.500 1.500 79 NgocNghiaPlastic_0902 Ngoc Nghia Plastic JSC 50 50 80 SJS_0901 Sudico JSC 500 500 81 Maritime Bank_0901 Maritime Bank JSC 1.800 1.800 82 Maritime Bank_0902 Maritime Bank JSC 300 300 83 HNK_0901 HaNam Mineral SOE 100 100 84 VEC_0901 Vietnam Expressway Corp SOE 37.000 100.000 3.7 3.7 85 BIDV_0901 BIDV SOE 13.620.000 100.000 1.362 1.362 86 STL_0901 SongDa ThangLong SOE 30.000 10.000.000 300 300 87 STB_0901 SacomBank JSC 1.900 1.900 88 STB_0902 SacomBank JSC 100 100 89 KBCBond002 KinhBac City JSC 300 300 90 Timexco_0901 Tin Nghia (Nhon Trach 3) JSC 500 500 91 KBCBond003 KinhBac City JSC 200 200 92 SCD_0901 SaiGon_TayBac_CuChi JSC 300 300 93 VNSteel_0901 Vietnam Steel SOE 1.000 1.000 15.000.000 500.000 3.000.000 2.000.000 1.000 100.000 1.000.000 100.000 100.000 1.000.000.000 195 75 94 TrungDung Trung Dung Tourist & Services company JSC 2.800.000 100.000 280 280 95 ASP_0901 Anpha Saigon Petrol JSC 1.000.000 100.000 100 100 96 HBB_0901 HaBuBank JSC 10.000.000 100.000 1.000 1.000 97 TechcomBank TechcomBank JSC 21.000.000 100.000 2.100 2.100 98 VinaLines VinaLines SOE 1.000 1.000 99 PhuMyHung JSC JSC 135 135 101 Phu Long JSC 100 100 102 BIDV_0902 BIDV SOE 1.000 1.000 103 SBS Sai Gon Thuong Tin Securities JSC 1.000 1.000 104 PVFC_0901VND Petrol Vietnam Finance Company SOE 2.850 2.850 105 PVFC_0902 USD Petrol Vietnam Finance Company SOE 925 50m USD 106 Agrimeco Agriculture & Irrigation Mechanization and Electrification Corporation SOE 200 200 Ngun: Tỏc gi tng hp 2.000.000 100.000 196 100 Long Hau Ph lc Ch tiờu kinh t - xó hi Vit Nam giai on 2006 - 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015 1.061.565 1.246.769 Nụng-lõm-thu sn 198.797 232.586 329.886 346.786 407.647 Cụng nghip-Xõy dng 409.602 480.151 599.193 676.408 824.904 1.053.546 1.253.572 1.373.000 1.516.182 1.748.000 Dch v 453.166 534.032 686.968 785.955 925.277 1.168.149 1.353.479 1.552.483 1.708.293 1.977.000 Nụng-lõm-thu sn 18.73 18.66 20.41 19.17 18.89 20.08 19.67 18.38 18.12 16.84 Cụng nghip-Xõy dng 38.58 38.51 37.08 37.39 38.23 37.9 38.63 38.31 38.5 39.03 Dch v 42.69 42.83 42.51 43.44 42.88 42.02 41.7 43.31 43.38 44.13 1.699.501 1.820.667 Nụng-lõm-thu sn 355.831 369.905 387.262 394.658 407.647 424.047 435.414 446.905 Cụng nghip-Xõy dng 649.657 697.499 726.329 769.733 824.904 879.994 930.593 981.146 1.051.216 Dch v 694.013 753.263 810.158 863.200 925.277 988.442 1.046.771 1.115.545 1.182.056 Tc tng GDP theo giỏ c nh (%/nm) 6.98 7.13 5.66 5.4 6.42 6.24 5.25 5.42 5.98 6.2 Nụng-lõm-thu sn 3.8 3.96 4.69 1.91 3.29 4.02 2.68 2.64 3.49 2.93 GDP GDP theo giỏ thc t (t ng) 1.616.047 1.809.149 2.157.828 2.779.880 3.245.419 3.584.262 3.937.856 4.480.000 558.185 638.368 658.779 713.381 754.000 GDP theo giỏ so sỏnh nm 2010 (t ng) 1.923.749 2.027.591 2.157.828 2.292.483 2.412.778 2.543.596 2.695.796 462.524 197 C cu kinh t (%) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015 Cụng nghip-Xõy dng 7.29 7.36 4.13 5.98 7.17 6.68 5.75 5.43 7.14 6.75 Dch v 8.39 8.54 7.55 6.55 7.19 6.83 5.9 6.57 5.96 796.93 920.46 1.154.49 1.181.45 1.297.23 1.532.31 1.752.62 1.901.70 2.072.70 404.712 532.093 616.735 708.826 830.278 38.12 42.68 38.16 39.18 38.48 33.26 31.12 30.44 31 30-32 GDP bỡnh quõn u ngi theo giỏ hin hnh (USD)1 2.233.49 Vn u t xó hi Giỏ tr (t ng) % GDP2 924.495 1.010.114 1.091.136 1.220.700 1.345 198 T trng u t phõn theo thnh phn kinh t theo giỏ thc t (%) Kinh t Nh nc 45.7 37.2 33.9 40.5 38.1 37 40.3 40.4 39.9 37.6 Kinh t ngoi nh nc 38.1 38.5 35.2 33.9 36.1 38.5 38.1 37.6 38.4 42 Kinh t cú u t nc ngoi 16.2 24.3 30.9 25.6 25.8 24.5 21.6 22 21.7 20.4 N cụng (t ng) 405.000 558.000 658.000 So vi GDP (%) 41.5 48.8 44.3 52.9 60.3 64 306.000 372.000 432.000 644.000 31.4 32.5 29.8 39 39.9 42.6 N quc gia3 N nc ngoi ca quc gia (t ng) So vi GDP (%) 878.000 1.131.342 1.392.036 1.628.100 2.084.000 56.3 54.9 50.8 54.2 839.615 1.052.417 1.213.738 1.334.827 42.2 41.5 37.4 37.3 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015 3.8 3.3 4.2 3.4 3.5 3.5 4.3 337.000 441.000 502.000 696.000 So vi GDP (%) 34.6 38.6 33.8 42 44.6 43.2 39.4 42.3 46.9 48.9 Ngha v n d phũng/thu ngõn sỏch (%) 4.5 4.6 4.7 4.3 5.5 6.7 9.8 9.5 9.5 9.7 Xut khu (t USD) 39.83 48.56 62.69 57.1 72.24 96.91 114.53 132.03 150 163-165 Xut khu/GDP (%)4 67.72 70.52 70.34 62.97 72 79.39 80.03 77.49 80.93 Tc tng tng kim ngch xut khu (%)2 22.74 21.92 29.1 -8.92 26.51 34.15 18.18 15.28 13.6 8.7-10 Nhp khu (t USD) 44.89 62.76 80.71 69.95 84.84 106.75 113.78 132.03 148 170-173 Nhp khu/GDP (%) 70.6 84.09 83.98 73.34 80.22 83.52 76.53 77.49 79.85 Tc tng tng kim ngch nhp khu (%)2 22.12 39.81 28.6 -13.33 21.29 25.83 6.59 16.04 12.1 14.9-16.8 Chờnh lch XNK (t USD) 5.06 14.2 18.03 12.85 12.6 9.84 -0.75 -0.0003 -2 Nhp siờu/ xut khu (%)2 12.72 29.25 28.76 22.51 17.45 10.16 -0.65 -0.00023 -1.33 Khỏch quc t n Vit Nam du lch (nghỡn ngi) 2.069 2.606 2.613 2.241 3.110 3.888 4.171 4.641 4.763 Ngha v tr n nc ngoi trung di hn ca quc gia/tng kim ngch xut khu (%) D n chớnh ph (t ng) 889.389 1.092.761 1.279.484 1.515.968 199 Cỏn cõn thng mi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015 Tng trng M2 (%/nm)5 33.59 46.12 20.31 28.99 33.3 12.07 18.46 18.51 15.99 16-18 D n tớn dng (t ng)5 660.511 828.545 Tng trng tớn dng (%)5 25.44 53.89 23.38 39.57 32.43 14.7 8.85 12.51 12.62 13-15 Tng trng huy ng (%)5 36.53 47.64 22.84 29.88 36.24 12.39 17.78 19.78 15.76 14.35 Lói sut cho vay (%)6 11.18 11.18 15.78 10.07 13.14 16.95 13.47 10.374 8.25-10.38 T giỏ bỡnh quõn liờn ngõn hng (USD/VND)5 16.091 16.114 16.977 17.941 18.932 20.828 20.828 21.036 21.246 21.24621.670 Ch s giỏ tiờu dựng (thỏng 12 nm trc =100) 106.6 112.6 119.9 106.5 111.75 118.13 106.81 106.04 101.84 105 Ch s giỏ xut khu 107.3 107.2 124.8 88.1 110.7 119.62 99.46 97.59 100.79 Ch s giỏ nhp khu 103.8 105.1 118.2 88.4 105.6 120.18 99.67 97.64 98.98 Ch s VN-index7 751.8 927 315.6 494.8 484.66 351.55 413.73 504.63 545.63 Khi lng c phiu niờm yt (triu) 2.526 5.138 8.085 14.135 21.778 26.507 33.404 35.696 42.522 Giỏ tr húa th trng chng khoỏn (t ng)8 221.200 494.500 219.800 620.600 723.200 537.502 764.946 948.975 1.121.275 Giỏ tr húa th trng chng khoỏn /GDP (%) 22.7 43.2 14.8 37.4 36.5 19.34 23.57 Th trng tin t 1.275.048 1.869.255 2.475.535 2.839.525 3.090.904 3.477.576 3.916.446 26.48 31 200 Ch s giỏ c 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015 756 1.294 1.780 1.729 2.373 2.962 4.113 5.634 6.795 75.621 129.351 178.044 172.885 237.335 296.244 411.274 563.427 679.542 D n th trng trỏi phiu (t ng) 174.384 241.611 301.178 392.986 529.298 864.952 D n th trng trỏi phiu/GDP (%) 10.60 12.20 11.87 13.32 17.02 21.77 14.898 17.650 21.255 25.593 30.842 36.552 41.248 47.789 52.680 1.53 1.54 1.43 1.54 1.55 1.44 1.55 1.87 1.34 30.661 46.549 56.435 65.094 79.069 83.439 89.567 113.682 131.370 83.311 84.219 85.119 86.025 86.933 87.840 88.773 89.709 90.728 91.500 1.12 1.09 1.07 1.06 1.05 1.04 1.06 1.05 1.08 1.07 HDI 0.604 0.611 0.617 0.622 0.629 0.632 0.635 0.638 T l dõn s thnh th (% tng s dõn) 27.66 28.2 28.99 29.74 30.5 31.56 31.84 32.19 33.1 32.46 3.2 3.04 3.9 3.69 3.64 4.54 1.98 2.14 4.02 1.712 Th trng trỏi phiu8 Khi lng niờm yt (triu) Giỏ tr niờm yt (t ng) Bo him8 So vi GDP (%) Tng u t vo nn kinh t ca cỏc doanh nghip bo him mụi gii bo him Dõn s Dõn s (nghỡn ngi) Tc tng dõn s (%/nm) Tc tng trng dõn s thnh th (%/nm) 201 Doanh thu bo him (t ng) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015 T l tht nghip ca lc lng lao ng tui khu vc thnh th (%) 4.82 4.64 4.65 4.6 4.29 3.6 3.21 3.59 3.43
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam, Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam, Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay