Đề cương ôn thi học kỳ 2 toán 10 đặng ngọc hiền

42 114 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 10:30

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 2- KHỐI 10 NH: 2016 - 2017 PHẦN – ĐẠI SỐ CHỦ ĐỀ - BẤT ĐẲNG THỨC Tính chất Điều kiện c0 c0 a  0, c  n nguyên dương a0 Nội dung a b  ac bc a  b  ac  bc a  b  ac  bc a  b c  d  a  c  b  d a  b c  d  ac  bd a  b  a n1  b n1  a  b  a 2n  b2n ab a  b (1) (2a) (2b) (3) (4) (5a) (5b) (6a) ab a  b (6b) Một số bất đẳng thức thông dụng a  b  2ab a) a  0, a b) Bất đẳng thức Cô–si: ab  ab Dấu "=" xảy a  b + Với a, b  , ta có: abc  abc Dấu "=" xảy a  b  c + Với a, b, c  , ta có: Hệ quả: – Nếu x, y  có S  x  y không đổi P  xy lớn x  y – Nếu x, y  có P  x y không đổi S  x  y nhỏ x  y A TRẮC NGHIỆM Câu Nếu a  b c  d bất đẳng thức sau đúng? A ac  bd B a  c  b  d C a  d  b  c D ac  bd Câu Bất đẳng thức sau với số thực a? A 6a  3a B 3a  6a C  3a   6a D  a   a Câu Nếu a, b, c số a  b bất đẳng thức sau đúng? A 3a  2c  3b  2c B a  b C ac  bc D ac  bc Câu Nếu a  b  , c  d  bất đẳng thức sau không đúng? A ac  bc B a  c  b  d C a  b D ac  bd Câu Nếu a  b  , c  d  bất đẳng thức sau không đúng? a b a d A a  c  b  d B ac  bd C  D  b c c d Câu Nếu a  2c  b  2c bất đẳng thức sau đúng? A 3a  3b B a  b C 2a  2b D 1  a b Câu Nếu 2a  2b 3b  3c bất đẳng thức sau đúng? Sưu tầm biên tập: Đặng Ngọc Hiền ĐT: 0977802424 Page ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 2- KHỐI 10 NH: 2016 - 2017 D a  c C 3a  3c B a  c A a  c Câu Với số thực a bất kì, biểu thức sau nhận giá trị âm? A a  2a  B a  a  C a  2a  D a  2a  Câu Với số thực a bất kì, biểu thức sau luôn dương A a  2a  B a  a  C a  2a  D a  2a  Câu 10 Giá trị lớn hàm số f  x   A 11 B 11 Câu 11 Giá trị nhỏ hàm số f ( x)  x  5x  11 C C 2 Câu 12 Cho x  Giá trị lớn hàm số f ( x)  A 2 B B C Bài 1: D B C C B D C D 2 D 2 C D với x  x2 B A với x  x Câu 14 Giá trị nhỏ hàm số f ( x)  x  A D x2 x C Câu 13 Giá trị nhỏ hàm số f ( x)  x  A 11 x  với x 1 x 1 B A D 10 11 12 B D B A B TỰ LUẬN 13 D 14 C 15 16 17 18 19 20 Chứng minh bất đẳng thức sau: 1 (a, b  0) a)   a b ab     b) 1  1  1    64 ( a, b, c  0; a  b  c  1)  a  b  c  a b c    (a, b, c  0) bc ca a b 1 16 64 (a, b, c, d  0) d)     a b c d a bcd c) Bài 2: Cho x, y hai số thực dương thay đổi thỏa mãn x  y  Tìm giá trị nhỏ biểu thức: Sưu tầm biên tập: Đặng Ngọc Hiền ĐT: 0977802424 Page ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 2- KHỐI 10 NH: 2016 - 2017 Bài 3: P  2x  3y  10 x y Cho x, y  x  y  Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ biểu thức P Bài 4: x  xy  y x  xy  y Cho x, y  thỏa x  y  xy  3x  y   Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ biểu thức S  x  y CHỦ ĐỀ - BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN BẤT PHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG ĐƯƠNG a)Định nghĩa: Hai bất phương trình tương đương chúng có tập nghiệm b)Các phép biến đổi tương đương:Các phép biến đổi sau không làm thay đổi điều kiện bất phương trình ta bất phương trình tương đương: +Cộng (trư) hai vế bất phương trình với biểu thức +Nhân (chia) hai vế bất phương trình với biểu thức nhận giá trị dương +Nhân (chia) hai vế bất phương trình với biểu thức nhận giá trị âm đổi chiều bất phương trình +Bình phương hai vế bất phương trình có hai vế không âm Câu 1: Tìm điều kiện bất phương trình x  A   x  1 Câu 2: Câu 3: B x   x 1  x  3x  x  C  x  2 C B x 1   x 1  x2 Bất phương trình: x  A 2x  Câu 5: x  D  x  Khẳng định sau đúng? A x  x  x  Câu 4:  x  2 D  x  C x  1 B x  Tìm điều kiện bất phương trình A x   2 x x2   x  x D x  x  x  x  3  5 tương đương với? 2x  2x  B x  x  C x  D 2x  x  2 nghiệm bất phương trình sau đây? A x  B  x 1 x  2  Sưu tầm biên tập: Đặng Ngọc Hiền C x 1 x   1 x x D x3  x ĐT: 0977802424 Page ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 2- KHỐI 10 NH: 2016 - 2017 Câu 6: x  3 thuộc nghiệm bất phương trình sau đây? A  x  3 x    B  x  3  x    Câu 7: Tập nghiệm bất phương trình A  Câu 8: Câu 9: C x   x2  D 2006 C  ,2006  Nghiệm bất phương trình x2  x   x2  x  A x  B x  C x  A x D x  2x  có nghiệm B x  Câu 10: Tập nghiệm bất phương trình x  A   0 1 x  2x x  2006  2006  x B  2006,  Bất phương trình x   D B C x   D x  x 1   x  là: C  ; 1 20 23 D  1;   Câu 11: Tập nghiệm bất phương trình x  x  6   x  10  x  x  8 : A  B C  ;5 D  5;  Câu 12: Tập nghiệm bất phương trình x  x    x  là: A  B  ;2  D  2;2 C 2 Câu 13: Tập nghiệm bất phương trình ( x  2)(2 x  1)   x  ( x  1)( x  3) là: A  B  ;1 D  ;1 C 1 x2  x  x2  x Câu 14: Nghiệm bất phương trình là:  x2  x 2 A x  B x  C x  Câu 15: Nghiệm bất phương trình A x  B D x  5x   x x 43 3 x 1   là: 4  x  3 C x  D x  3  x  Câu 16: Tập nghiệm hệ bất phương trình  là: x 1  A  B  ;3 Sưu tầm biên tập: Đặng Ngọc Hiền C D  1;3 ĐT: 0977802424 Page ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 2- KHỐI 10 NH: 2016 - 2017  x   4x   Câu 17: Tập nghiệm hệ bất phương trình  là: x    2x   22   B  ;    A  7  C  ;  4  D 4 x   3x  Câu 18: Nghiệm nguyên lớn hệ bất phương trình  là: 2 x   A B C D 2 x   Câu 19: Hệ phương trình  vô nghiệm x  m  5 A m   B m   C m  2 D m    x  m  (1) Câu 20: Cho hệ bất phương trình  Hệ cho có nghiệm khi:  x   (2) A m  5 B m  5 C m  D m  Câu 21: Phương trình x  2(m  1) x  m   có hai nghiệm đối A m  B m  D  m  C m  Câu 22: Phương trình x  x  m  vô nghiệm 3 A m   B m   C m  4 D m   2 x   Câu 23: Tập hợp giá trị m để hệ bất phương trình  có nghiệm x  m  D 21 C D 22 C D 23 B B 24 C  2;  B 2 A  C 25 B 26 A 27 A 28 Sưu tầm biên tập: Đặng Ngọc Hiền D 29 10 C 30 11 A 31 12 D 32 13 D 33 14 D 34 D  ;2 15 B 35 16 D 36 17 C 37 18 B 38 19 B 39 ĐT: 0977802424 20 A 40 Page ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 2- KHỐI 10 NH: 2016 - 2017 CHỦ ĐỀ - DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT Dấu nhị thức bậcnhất  x f ( x)  ax  b b a   Trái dấu với a Cùng dấu với a 2.Giải biện luận bất phương trình ax  b  Điều kiện a>0 a c) F1, F2: tiêu điểm, F1F2  2c : tiêu cự Phương trình tắc elip x2 y (a  b  0, b2  a  c )  1 a b • Toạ độ tiêu điểm: F1 (c;0), F2 (c;0) Hình dạng elip • (E) nhận trục toạ độ làm trục đối xứng gốc toạ độ làm tâm đối xứng A1 (a;0), A2 (a;0), B1 (0; b), B2 (0; b) • Toạ độ đỉnh: trục lớn: A1 A2  2a , trục nhỏ: B1B2  2b • Hình chữ nhật sở: tạo đường thẳng x   a, y  b (ngoại tiếp elip) • Độ dài trục: A TRẮC NGHIỆM Câu Hãy chọn đáp án điền vào chỗ trống 1 Cho hai điểm cố định F1, F2 độ dài không đổi 2a lớn F1F2 Elip tập hợp điểm M mặt phẳng cho 1 Các điểm F1 F2 gọi tiêu điểm elip Độ dài F1F2  2c gọi tiêu cự elip A F1M  F2 M  2a B F1M  F2 M  2a C F1M  F2 M  2a D F1M  F2 M  2c Câu Câu Tọa độ tiêu điểm Elip A F1  c;0  F2  c;0  B F1  c;0 F2  c;0  C F1  c;0  F2  0; c  D F1  c;0  F2  0;c  Phương trình tắc elip : x2 y A   a b C Câu x2 y   1 a b2 x2 y   1,(a  b  0) a b2 D x2 y   1 a b2 x2 y Tìm tiêu điểm  E  :   A F1  3;0 F2  0; 3 B F1  3;0 F2  0; 3 C F1  8;0 F2 D F1  Câu B  Đường elip  E  :   8;0     8;0 F2 0;  x2 y   có tiêu cự bằng? Sưu tầm biên tập: Đặng Ngọc Hiền ĐT: 0977802424 Page 30 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 2- KHỐI 10 NH: 2016 - 2017 A Câu x2 y   Đường  E  : A 2 Câu B x2 y   x2 y   có tiêu cự bằng? B 2 C C x2 y   25 16 D x2 y   25 16 D 3 Viết phương trình tắc elip  E  biết trục lớn 2a  10 , trục bé 2b  A  E  : Câu D –2 C Phương trình tắc  E  có độ dài trục lớn 2a  10 tiêu cự 2c  là: A Câu B 2 x2 y   16 B  E  : x2 y   25 C  E  : x2 y   25 16 D  E  : x2 y   16 Viết phương trình tắc  E  có độ dài trục lớn 2a  tiêu cự 2c  A  E  : x2 y   16 B  E  : x2 y   25 Câu 10 Một elip có trục lớn 26 , tỉ số A B 10 C  E  : x2 y   25 16 D  E  : x2 y   16 c 12  Trục nhỏ elip ? a 13 C 12 D 24 Câu 11 Phương trình tắc elip  E  có hai đỉnh  3;0  ;  3;0  hai tiêu điểm  1;0 ; 1;0  x2 y A  E  :   x2 y B  E  :   x2 y C  E  :   x2 y D  E  :   1 Câu 12 Viết phương trình tắc elip  E  biết tiêu cự 2c  trục bé 2b  là: A  E  : x2 y   16 25 B  E  : x2 y   16 C  E  : x2 y x2 y   1 D  E  :  1 16 25 16 x2 y   đường thẳng  d  : y   Tính tích khoảng 16 cách h từ hai tiêu điểm elip  E  tới đường thẳng  d  Câu 13 Cho elíp có phương trình  E  : A h  81 B h  16 C h  D h  Câu 14 Cho phương trình elip  E  : x2  y  36 Tìm khẳng định sai khẳng định sau? B  E  có trục nhỏ A  E  có trục lớn C  E  có tiêu cự D  E  có tỉ số c  a x2 y   mệnh đề sau 25  I  : Elip  E  có tiêu điểm F1  4;0 F2  4;0 Câu 15 Cho elip  E  :  II  : Elip  E  có tỉ số c  a Sưu tầm biên tập: Đặng Ngọc Hiền ĐT: 0977802424 Page 31 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 2- KHỐI 10 NH: 2016 - 2017  III  : Elip  E  có đỉnh A1  5;0  IV  : Elip  E  có độ dài trục nhỏ Tìm khẳng định sai khẳng định sau: A  I   II  B  II   III  C I  III  D  IV  Câu 16 Cho elip  E  : x2  y  cho mệnh đề:  I  :  E  có trục lớn  II  :  E  có trục nhỏ  III  :  E  có tiêu điểm  3 F1  0;     IV  :  E  có tiêu cự Tìm khẳng định khẳng định sau: A  I  B  II   IV  C  I   III  Câu 17 Tìm phương trình tắc elip  E  có trục lớn gấp đôi trục bé qua điểm  2; 2  A  E  : C A D  IV  B C x2 y   16 C D B  E  : A C x2 y   20 A 10 B 11 C x2 y  1 36 D  E  : 14 C 17 B C  E  : 12 D 13 C 15 D 16 D x2 y  1 24 18 19 20 B TỰ LUẬN Bài 1: Viết phương trình tắc elip  E  trường hợp sau : a) Độ dài trục lớn tiêu cự b) Một tiêu điểm  3;0 độ dài trục lớn 10  3  c) Có tiêu điểm F  1;0  điểm M  2;  nằm elip   Bài 2: Cho elip  E  có phương trình x  y  a) Xác định tọa độ tiêu điểm , đỉnh Tính độ dài trục, tiêu cự  E  b) Tìm tọa độ điểm N thuộc  E  cho NF1  NF2 c) Tìm tọa độ điểm M thuộc  E  cho F1MF  90o Sưu tầm biên tập: Đặng Ngọc Hiền ĐT: 0977802424 Page 32 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 2- KHỐI 10 NH: 2016 - 2017 PHẦN – MỘT SỐ ĐỀ MINH HỌA ĐỀ SỐ (Theo ma trận Bà Rịa – Vũng Tàu) I PHẦN TRẮC NGHIỆM ( điểm) Câu Bất phương trình x   có nghiệm  x  1 A  x  Câu Câu x2  4x  0 x2  4x  B x  x   Tập nghiệm bất phương trình Câu D x2  x   x  2 0 C D  1;1 B m  C m  D m  2 x   x  m Cho hệ phương trình  ( m tham số) Tất giá trị tham số m để hệ bất  x  3x   phương trình vô nghiệm là: A m  B m  C m  D m  Cho tan x  2 với Cho cos   A Câu C x  x   Tất giá trị m để bất phương trình x  x  m  có tập ngiệm A Câu D  ;1   4;   x2   x  là: B  1;    A m  Câu D x  Tập hợp S  1;3 tập nghiệm bất phương trình đây? A 1;   Câu C x  Tập nghiệm bất phương x  x   A  B 1;4  C 1,4 A Câu B 1  x  15   x   Giá trị cos x B  C D 3    2 Giá trị sin 2 với B 15 C  15 D 15 16 Tam giác ABC có B  30 , BC  3, AB  Tính cạnh AC A B C 1,5 D 1, Câu 10 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng  d  : x  y   Vectơ vectơ phương đường thẳng  d  ? Sưu tầm biên tập: Đặng Ngọc Hiền ĐT: 0977802424 Page 33 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 2- KHỐI 10 NH: 2016 - 2017 A u   6;   B u   3;1 C u   3;   D u   2;  3 Câu 11 Cho đường tròn có phương trình x  y  5x  y   Bán kính đường tròn là: A B Câu 12 Đường elip  E  : C D x2 y   có tiêu cự bằng? A B 2 D –2 C Câu 13 Cho tam giác ABC có tọa độ đỉnh A1;2 , B  3;1 C  5;4  Phương trình sau phương trình đường cao tam giác vẽ từ A tam giác ABC ? A x  y –  B 3x – y –  C x – y   D 3x – y   Câu 14 Phương trình đường tròn  C  có tâm I  2;0 tiếp xúc với đường thẳng d : x  y   A  x    y  B  x    y  C x   y    D x   y    2 Câu 15 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường trìn  Cm  : x2  y  2mx   m 1 y  m   Giá trị tham số m để đường tròn  Cm  có bán kính nhỏ là: C m   B m  1 A m  D m  II PHẦN TỰ LUẬN(7điểm) Bài 1: (1,5điểm)Giải bất phương trình sau: 3x  x  a)  1; 2x 1 b) 3x   Bài 2: (1,0điểm)Tìm Bài 3: (2,0điểm)a)Rút gọn biểu thức A  giá trị thực tham  m 1 x2   m 1 x  3 m  2  vô nghiệm số m để bất phương trình: cos x 2cos x  sin x   3cos  3  x  cos x  sin x cos x  sin x b)Cho tam giác ABC có AB  13, BC  14, AC  15 Tính diện tích độ dài đường trung tuyến AM tam giác ABC c)Cho sin   Bài 4:    với     Tính cos  ,sin 2 ,cos     3  (2,0điểm)Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy , cho điểm A  2;1 , B  4;3 ; đường thẳng d : x  y   elip  E  : x2  y  a) Tìm toạ độ đỉnh tính tiêu cự  E  b) Viết phương trình đường tròn đường kính AB c) Viết phương trình tổng quát đường thẳng qua B vuông góc với đường thẳng d Sưu tầm biên tập: Đặng Ngọc Hiền ĐT: 0977802424 Page 34 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 2- KHỐI 10 NH: 2016 - 2017 Bài 5: (0,5điểm)Giải bất phương trình sau tập số thực:  21  x  x 0 x 1 -HẾT ĐỀ SỐ (Theo ma trận Bà Rịa – Vũng Tàu) I PHẦN TRẮC NGHIỆM ( điểm) Câu Tập nghiệm bất phương trình x  12 x   có nghiệm 3  A  ;   2  Câu B Tập nghiệm bất phương A 1;  Câu 1  C 6,1,  2  1  D  ; 6    ;1 2  x 1 x 1 B x  1 C x  1 D x  1 C x  2 D x   x  2 B  x   B 2  m  B  m  Cho cot x  với   x  A Câu 1  B  6;   1;   2  C m  D 2  m  Cho phương trình x  2mx  m  Tất giá trị tham số m để phương trình có nghiệm phân biệt x1 , x2 cho x1   x2 A m  Câu  x    x  1  Tất giá trị m để bất phương trình 2 x  2mx  m  vô nghiệm m  A   m  2 Câu Nghiệm bất phương trình 3x   là: A 2  x  Câu x D  Nghiệm bất phương trình A x  1 Câu 3 C   2 Cho sin   A m  C  m  D m  3 Giá trị sin x B  C D  với     Giá trị tan  B Sưu tầm biên tập: Đặng Ngọc Hiền C  D  ĐT: 0977802424 Page 35 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 2- KHỐI 10 NH: 2016 - 2017 Câu Tam giác ABC có B  30 , AB  4, A  125 Tính độ dài đường cao AH tam giác ABC A B C D  x   2t Câu 10 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d :  Vectơ y  3t vectơ phương đường thẳng d ? B u   4;   A u   2;  1 C u  1;3 D u   6;3 Câu 11 Cho đường tròn có phương trình x  y  x  y   Tâm đường tròn có tọa độ là: B  2; 3 A  2;3 3  C  1;  2  3  D  1;   2  Câu 12 Đường elip  E  : x2  y  36 tổng độ dài trục lớn trục nhỏ bằng? B  A D  C 10 Câu 13 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm A 3;2 , B 1;6  Đường tròn đường kính AB có phương trình A  x     y    B  x     y    C  x     y    D  x     y    2 2 2 2 Câu 14 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm A 3;1 , B 1;2 Đường thẳng qua điểm A cách điểm B khoảng lớn có phương trình A x  y   B 2 x  y   C x  y   D x  y   Câu 15 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có A  4;3 , B  0; 1 trọng tâm G nằm đường thẳng d : x  y   Tìm tọa độ điểm C cho diện tích tam giác ABC 12 điểm C có hoàng độ dương A C  1;4  B C  3;5 C C 19;5 D C 17;10  II PHẦN TỰ LUẬN(7điểm) Bài 1: (1,5điểm)Giải bất phương trình sau: 3x   1; b) x  2x  b) x x   x  Bài 2: (1,0điểm)Tìm giá trị thực tham số m để phương trình: x  2mx  3m   có nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa x12  x22  14 Bài 3: (2,0điểm)a)Chứng minh:  sin  7  x  sin x  5     cos   x  cos x  sin x    sin x b)Cho tam giác ABC có AB  14, BC  14, AC  15 Tính diện tích độ dài đường trung tuyến AM tam giác ABC Sưu tầm biên tập: Đặng Ngọc Hiền ĐT: 0977802424 Page 36 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 2- KHỐI 10 NH: 2016 - 2017 c)Cho tan  Bài 4:   3 với     Tính cos ,cos2 ,sin     4  (2,0điểm)Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy , cho điểm A  2; 4 , đường thẳng d : x  3y   đường tròn d : x2  y2  2x  4y   a) Tìm toạ độ tâm tính bán kính đường tròn b) Viết phương trình đường tròn tâm A tiếp xúc với đường thẳng d c) Viết phương trình tiếp tuyến đường tròn  C  , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d Bài 5: (0,5điểm)Giải phương trình sau tập số thực: 2017 x2  3x   2017 x   x2  4x  -HẾT ĐỀ SỐ (ĐỀ ÔN TẬP CỦA AMS-GV) PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Giá trị x  2 nghiệm bất phương trình bất phương trình đây? x 1 x   A x  B  x 1 x  2  C D x   x 1 x x Câu 2: Tìm giá trị thực tham số m để bất phương trình x  m  nghiệm với x   2;3 ? A m  3 Câu 3: x2  4x   x2  4x  Câu 7: D m  C x  x   D x2  4x   x  2  x   x  là: B  2;    Số nghiệm nguyên dương bất phương trình A Câu 6: B x  x   Tập nghiệm bất phương trình A 1;    Câu 5: C m  Tập hợp S  1;3 tập nghiệm bất phương trình đây? A Câu 4: B m  3 B C  3;  2  1;    D  1;1 x  2x   là: 2x x3 C D Đáp số khác  x  4m2  2mx  Cho hệ phương trình  ( m tham số) Giá trị tham số m để hệ bất phương x   x   trình vô nghiệm là: A m  2 B m  1 C m  2 D m  Tập nghiệm bất phương trình x  x    x  là: A  B  ;2  Sưu tầm biên tập: Đặng Ngọc Hiền C 2 D  2;2 ĐT: 0977802424 Page 37 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 2- KHỐI 10 NH: 2016 - 2017 Câu 8:  x  x  10  Tập nghiệm hệ bất phương trình   x   A  4;5 Câu 9: B  4;5 Cho x thỏa mãn 2  x   tan x  A 0, B 0, D  2;4 C  2;  Khi giá trị biểu thức sin x bằng: C 0, D 0, Câu 10: Cho biểu thức A  a  cos   sin     sin   cos    b sin  ( a , b tham số) Tìm hệ thức liên hệ a , b để giá trị biểu thức A không phụ thuộc vào  A a  2b B b  2a C a  3b  D a  2b     3   x  Câu 11: Với x  k , giá trị biểu thức A  sin   x   cos   x   cot  2  x   tan  2    A B C D Giá trị khác Câu 12: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng  d  : x  y   Vectơ vectơ phương đường thẳng  d  ? A u   6;   B u   3;1 C u   3;   D u   2;  3 x  Câu 13: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M 1;1 đường thẳng d :  Tính khoảng cách y  t từ điểm M đến đường thẳng d A B C D Câu 14: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy gọi d đường thẳng qua điểm A  2;3 cắt tia Ox ; Oy điểm M , N cho diện tích tam giác OMN đạt giá trị nhỏ Phương trình đường thẳng d là: A x  y  12  B x  y  10 C 3x  y  12  D 3x  y  12   x  2t Câu 15: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M 1;1 đường thẳng d :  Đường thẳng  y  2  t qua M tạo với d góc 30 có phương trình là:   B x  8   y      x  8   y   A x   y    x   y    30 C x  y   x  D x  y   y  Câu 16: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn  Cm  : x2  y  2mx   m  1 y   ( m tham số) điểm A  4;1 Giá trị tham số m để đường tròn  Cm  có bán kính nhỏ A m  B m  1 Sưu tầm biên tập: Đặng Ngọc Hiền C m   D m   ĐT: 0977802424 Page 38 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 2- KHỐI 10 NH: 2016 - 2017 PHẦN TỰ LUẬN Bài 1: a) Giải bất phương trình sau tập số thực  x2  8x 12  x  b) Tìm giá trị tham số m để bất phương trình  m 1 x2   m 1 x   m  2  vô nghiệm c) Tìm giá trị tham số m để bất phương trình x  x  m   nghiệm với   cos x  sin x  2 sin  x   cos x 4   (với điều x   1;3 Rút gọn biểu thức A  cos x  sin x  cos x  1 kiện biểu thức có nghĩa) Bài 2: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy , cho điểm A  2;1 đường thẳng d : x  y   a) Tìm toạ độ điểm A1 đối xứng với điểm A qua đường thẳng d b) Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc trục Ox , qua điểm A tiếp xúc với đường thẳng d Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng d cắt hai trục toạ độ hai điểm M , N cho diện tích tam giác AMN c) Bài 3: Giải bất phương trình sau tập số thực: x  x   x2 10 x  17  -HẾT ĐỀ SỐ (ĐỀ ÔN TẬP CỦA BÌNH PHƯỚC) PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu Cho a, b.c.d với a  b c  d Bất đẳng thức sau ? Câu A a  b  b  d B a  c  b  d C ac  bd Cho a  b c tùy ý Câu sau ? A a  c  b  c B ac  bc C 1  a b Câu Nhị thức f ( x)  x  dương : Câu 3      A   ;   B   ;   C  ;   2      Tam thức f ( x)  x  x  nhận giá trị dương A x  x  C x  2 x   Câu Cho góc lượng giác  OA, OB  có số đo B D a  c  b  d D a b  c c (c  0) 3  D  ;   2  x2 D với x  Hỏi số sau, số số đo góc lượng giác có tia đầu, tia cuối? Sưu tầm biên tập: Đặng Ngọc Hiền ĐT: 0977802424 Page 39 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 2- KHỐI 10 NH: 2016 - 2017 31 9 6 11 B  C D 5 5 Giá trị tan180o A B C 1 D Không xác định Trong đẳng thức sau, đẳng thức sai?     A sin   x   cos x B sin   x   cos x 2 2       C tan   x   cot x D tan   x   cot x 2 2   Cho ABC có a, b, c độ dài cạnh BC , CA, AB Kết sau sai ? A Câu Câu Câu A a  b  c  2bc cos A a  b2  c2 C cos A  2bc B a2  b2  c2  2b.c a.b D cos A  a b Mệnh đề sau sai? Đường thẳng d xác định biết: A Một vectơ pháp tuyến vectơ phương B Hệ số góc điểm C Một điểm thuộc d biết d song song với đường thẳng cho trước D Hai điểm phân biệt d Câu 10 Cho đường thẳng d : x  y   Nếu đường thẳng  qua điểm M 1; 1  song song với Câu d  có phương trình: A x  y   B x  y   C x  y   Câu 11 Phương trình sau phương trình đường tròn? x  y  x  15 y  12  (I) x  y  3x  y  20  (II) x2  y  x  y   (III) A Chỉ (I) B Chỉ (II) C Chỉ (III) Câu 12 Elip có phương trình : x2 + 8y2 = 32 có tiêu cự : D x  y   D Chỉ (I) (III) A B C D Câu 13 Cho bảng phân bố tần số Tiền thưởng (triệu đồng) cho cán nhân viên công ty Tiền thưởng Cộng Tần số 15 10 43 Mốt bảng phân bố tần số cho A triệu đồng B triệu đồng C triệu đồng D triệu đồng Câu 14 Cho bảng phân bố tần số Tiền thưởng (triệu đồng) cho cán nhân viên công ty Tiền thưởng Cộng Tần số 15 10 43 Số trung vị bảng phân bố tần số cho A triệu đồng B triệu đồng C triệu đồng D triệu đồng Câu 15 Cho bảng phân bố tần số Tiền thưởng (triệu đồng) cho cán nhân viên công ty Tiền thưởng Cộng Sưu tầm biên tập: Đặng Ngọc Hiền ĐT: 0977802424 Page 40 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 2- KHỐI 10 NH: 2016 - 2017 Tần số 15 10 43 Số trung bình cộng số liệu thống kê cho : A 3,88 B 1,26 C 2,88 D 4,88   Câu 16 Đơn giản biểu thức A  cos      sin(   ) , ta : 2  A A  cos  sin  B A  2sin  C A  sin  – cos D A  2 2 Câu 17 Biểu thức A  cos x.cot x  3cos x  cot x  2sin x không phụ thuộc vào x A B -1 C D -2   sin   sin      có giá trị bằng:  sin   sin    A B C D 12 Câu 19 Cho ba điểm A1;1 , B  2;3 , C  x;4 Số x giá trị sau để tam giác ABC vuông A  Câu 18 Khi   biểu thức A B 1 C 3 D 5 Câu 20 Từ đỉnh tháp chiều cao CD  40m, người ta nhìn hai điểm A B mặt đất góc nhìn 72012 340 26 Ba điểm A, B, D thẳng hàng Tính khoảng cách AB ? A 97m B 45,5m C 79m D 40m PHẦN TỰ LUẬN Bài 1: Bài 2: Bài 3: Bài 4: (1 điểm) Giải bất phương trình  x    13  x (1 điểm) Chứng minh đẳng thức: cos 1200  x   cos 1200  x   cos x  2cos x (0,5 điểm) Cho tam giác ABC, có BAC  600 ,AB  6,AC  Tính diện tích tam giác ABC (1,5 điểm) Hai cạnh hình bình hành ABCD có phương trình có phương trình hai cạnh AB AD là: x - 3y = 0; 2x + 5y + = , tâm I 1;2 a) Xác định tọa độ đỉnh A b) Viết phương trình cạnh BC -HẾT - Xin chần thành cảm ơn thầy Trần Quốc Nghĩa, thầy Lê Bá Bảo, cảm ơn trang Toán Học Bắc - Trung – Nam, cung cấp nguồn tài nguyên phong phú Đề cương làm mục đích để học sinh ôn tập mục đích khác nên mong quý thầy cô cho phép dùng nguồn tài nguyên Trân trọng cảm ơn! Sưu tầm biên tập: Đặng Ngọc Hiền ĐT: 0977802424 Page 41 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ 2- KHỐI 10 Sưu tầm biên tập: Đặng Ngọc Hiền ĐT: 0977802424 Page 42 ... nghiệm x1 , x2 thỏa x1   x2 22 22 22  m   m  A m  B C m  D 7 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D D D C D C C A D D B A C A B C C B D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36...  2;   Sưu tầm biên tập: Đặng Ngọc Hiền 1    C  2;    1;   D  ; 2     ;1 2    ĐT: 09778 024 24 Page 10 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 2- KHỐI 10 NH: 20 16 - 20 17 Câu 21 ... y  c1  2: a2 x  b2 y  c2  Sưu tầm biên tập: Đặng Ngọc Hiền ĐT: 09778 024 24 Page 23 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 2- KHỐI 10 NH: 20 16 - 20 17 a x  b1 y  c1  Toạ độ giao điểm 1 2 nghiệm hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi học kỳ 2 toán 10 đặng ngọc hiền , Đề cương ôn thi học kỳ 2 toán 10 đặng ngọc hiền , Đề cương ôn thi học kỳ 2 toán 10 đặng ngọc hiền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay