ĐƠN XIN ĐĂNG ký học bơi

2 1,204 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 10:23

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG KHÊ TRƯỜNG TH HƯƠNG TRẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hương Trạch, ngày … tháng … năm 2017 ĐƠN XIN ĐĂNG HỌC MÔN BƠI Kính gửi: Ban giám hiệu Trường Tiểu học Hương Trạch Đồng kính gửi cô giáo chủ nhiệm Tên là: Phụ huynh em: Học sinh lớp: Địa chỉ: Điện thoại: Hiện nhu cầu học bơi cần thiết cho người nhà Ngoài mục đích rèn luyện thể chất để khỏe mạnh học bơi mang ý nghĩa cao bảo vệ thân chẳng may gặp phải tình xấu sống Căn vào tình hình thực tế lực nhận thức em mình, gia đình có nhu cầu đăng cho tham gia học môn bơi để nâng cao kiến thức môn bơi hoạt động giải trí Vậy làm đơn kính mong BGH nhà trường cô giáo chủ nhiệm nhận cháu vào học Khi tham gia học môn bơi nhà trường, gia đình thực tốt nội quy, quy định nhà trường Gia đình hoàn toàn chịu trách nhiệm đưa đón, nhắc nhở cháu đảm bảo an toàn cháu tham gia giao thông đường đến trường Tôi xin chân thành cảm ơn! Xác nhận GVCN Phụ huynh học sinh Người làm đơn (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG KHÊ TRƯỜNG TH HƯƠNG TRẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hương Trạch, ngày … tháng … năm 2017 ĐƠN XIN ĐĂNG HỌC MÔN BƠI Kính gửi: Ban giám hiệu Trường Tiểu học Hương Trạch Đồng kính gửi cô giáo chủ nhiệm Họ tên: ………………………………………………………………… Sinh ngày, tháng, năm: …… /……/……., học sinh lớp: …………………… Con Ông: …………………………………………………………………… Con Bà: ……………………………………………………………………… Địa chỉ: Điện thoại: Hiện nhu cầu học bơi cần thiết cho người nhà Ngoài mục đích rèn luyện thể chất để khỏe mạnh học bơi mang ý nghĩa cao bảo vệ thân chẳng may gặp phải tình xấu sống Căn vào tình hình thực tế lực nhận thức em mình, gia đình có nhu cầu đăng cho tham gia học môn bơi để nâng cao kiến thức môn bơi hoạt động giải trí Vậy làm đơn kính mong BGH nhà trường cô giáo chủ nhiệm nhận cháu vào học Khi tham gia học môn bơi nhà trường, gia đình thực tốt nội quy, quy định nhà trường Gia đình hoàn toàn chịu trách nhiệm đưa đón, nhắc nhở cháu đảm bảo an toàn cháu tham gia giao thông đường đến trường Tôi xin chân thành cảm ơn! Xác nhận GVCN Phụ huynh học sinh Người làm đơn (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) ... nhu cầu đăng ký cho tham gia học môn bơi để nâng cao kiến thức môn bơi hoạt động giải trí Vậy làm đơn kính mong BGH nhà trường cô giáo chủ nhiệm nhận cháu vào học Khi tham gia học môn bơi nhà... 2017 ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC MÔN BƠI Kính gửi: Ban giám hiệu Trường Tiểu học Hương Trạch Đồng kính gửi cô giáo chủ nhiệm Họ tên: ………………………………………………………………… Sinh ngày, tháng, năm: …… /……/……., học sinh... tham gia giao thông đường đến trường Tôi xin chân thành cảm ơn! Xác nhận GVCN Phụ huynh học sinh Người làm đơn (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐƠN XIN ĐĂNG ký học bơi, ĐƠN XIN ĐĂNG ký học bơi, ĐƠN XIN ĐĂNG ký học bơi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay