Thực hiện công bằng xã hội với việc phát triển con người ở việt nam hiện nay (tTT)

27 92 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 10:23

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH BÙI THỊ PHƯƠNG THÙY THỰC HIỆN CÔNG BẰNG HỘI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ Mã số: 62 22 03 02 HÀ NỘI - 2017 Công trình hoàn thành tại: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Minh HoànGS TS NGUYỄN VĂN BÍCH Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi 17 00 ngày 08 tháng 11 năm Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Lịch sử loài người lịch sử văn minh, văn hoá gắn liền với lịch sử hình thành phát triển người (PTCN) Khái niệm PTCN sử dụng từ lâu ngôn ngữ khác thuật ngữ thông dụng Hơn 150 năm trước, khẳng định tiến trình lịch sử loài người thay lẫn hình thái kinh tế hội, C.Mác nói tới phát triển toàn diện người thước đo chung cho phát triển kinh tế hội Phấn đấu nghiệp PTCN trở thành mục tiêu chung Đảng Cộng sản trình lãnh đạo đấu tranh giành quyền nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội (CNXH) Vấn đề chỗ, coi người trung tâm phát triển kinh tế - hội PTCN thường nhiều quốc gia ưu tiên hàng đầu hoạch định sách kinh tế - hội, thực tế quốc gia làm điều Toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế mở hội to lớn cho nước đẩy nhanh trình phát triển kinh tế, đặt thách thức không nhỏ trình hội Trên giới, người ta đề cập nhiều đến phát triển không đồng kinh tế hội, vùng, khu vực, gia tăng nạn nghèo khổ nhiều dân tộc, quốc gia, xa cách giàu nghèo tầng lớp nhân dân v.v Một điều khẳng định là, chênh lệch lớn tầng lớp dân cư, vùng miền làm hội phát triển nhiều nhóm người, nhiều cộng đồng điều nguyên nhân sâu xa vấn đề hội làm tăng thêm gánh nặng quốc gia, cộng đồng tương lai Do đó, PTCN bền vững liền với CBXH Việt Nam, xuyên suốt lịch sử, người giá trị nhân văn cao PTCN toàn diện mục tiêu xuyên suốt sách Đảng Nhà nước ta Để PTCN toàn diện, chủ trương, sách Đảng Nhà nước ta hướng tới chăm lo đến tất mặt liên quan đến đời sống người: từ đời sống vật chất đến đời sống tinh thần; từ vấn đề kinh tế đến vấn đề văn hóa, trị, hội, sở công bằng, bình đẳng Trên sở nhận thức sâu sắc vận dụng sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện Việt Nam, Đảng Nhà nước ta đề nội dung, phương thức thực CBXH hội mặt đời sống hội, mà điều kiện để thực CBXH: thực tiến CBXH bước sách phát triển, thực tốt sách hội sở phát triển kinh tế Quá trình thực CBXH nước ta thời gian qua đạt kết khả quan góp phần quan trọng vào PTCN Việt Nam toàn diện, đáp ứng yêu cầu nghiệp đổi đất nước Tuy nhiên, chênh lệch PTCN địa phương, dân tộc, tầng lớp hội, vấn đề đói nghèo, việc làm, v.v thách thức cho PTCN bền vững nước ta Để đạt PTCN bền vững cần phải có phân bổ công giá trị tăng trưởng mang lại, tạo hội cho nhóm người thiệt thòi vươn lên Muốn vậy, Nhà nước phải có sách hội phù hợp, phải tạo dựng máy nguyên tắc làm việc minh bạch, làm công cụ để quản lý, tổ chức việc thực CBXH Cùng với đó, tham gia người dân vào việc ban hành định giám sát việc thực thi định đảm bảo cho sách PTCN thực thi lợi ích người dân, hướng vào nhu cầu người dân Xuất phát từ vấn đề cấp thiết đây, tác giả lựa chọn đề tài “Thực công hội với việc phát triển người Việt Nam nay” làm luận án tiến sĩ triết học MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA LUẬN ÁN 2.1 Mục đích luận án Trên sở nghiên cứu, làm rõ vấn đề lý luận vai trò thực CBXH việc PTCN, luận án phân tích thực trạng đề xuất số giải pháp chủ yếu để thực tốt CBXH nhằm PTCN Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ luận án - Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án - Làm rõ vấn đề lý luận CBXH, thực CBXH, PTCN vai trò thực CBXH với việc PTCN - Phân tích thành tựu, hạn chế, nguyên nhân thành tựu hạn chế việc thực CBXH với việc PTCN Việt Nam từ đổi đến - Đề xuất giải pháp giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò thực CBXH với việc PTCN nước ta ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án nghiên cứu vai trò thực CBXH việc PTCN Việt Nam góc độ triết học 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận án nghiên cứu vai trò thực CBXH việc PTCN Việt Nam thời kỳ đổi CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Cở sở lý luận Luận án dựa quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam CBXH, CBXH; đồng thời, luận án kế thừa kết nghiên cứu có giá trị công trình khoa học nước có liên quan 4.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án vận dụng tổng hợp nguyên tắc, phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, phương pháp lịch sử lôgic, so sánh, phân tích - tổng hợp v.v để giải nhiệm vụ đặt ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN - Luận án tiếp cận khái niệm CBXH, thực CBXH góc độ PTCN, làm rõ nội dung thực CBXH với việc PTCN - Luận án đánh giá thực trạng, nguyên nhân thành tựu hạn chế việc thực CBXH với việc PTCNi Việt Nam Trên sở đó, đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm thực CBXH mục tiêu PTCN Việt Nam Ý NGHĨA CỦA LUẬN ÁN Luận án có giá trị tham khảo việc nghiên cứu lý luận CBXH, thực CBXH PTCN Việt Nam Kết nghiên cứu luận án dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập triết học ngành khoa học hội nhân văn Kết nghiên cứu luận án giúp người làm công tác quản lý hội xây dựng thực sách nhằm đảm bảo thực CBXH, PTCN KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm chương, 13 tiết Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỰC HIỆN CÔNG BẰNG HỘI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI 1.1.1 Những công trình nghiên cứu liên quan đến lý luận chung công hội thực công hội Trên giới, vấn đề CBXH nhiều học giả quan tâm nghiên cứu, phải kể đến tác phẩm tiêu biểu: Bàn khế ước hội J.J Rousseau, Nxb Lý luận trị, Hà Nội, năm 2006; Principles of social justic David Miller, Principles of social just, Harvard University press xuất năm 2009; The idea of justice Amartya Sen, Harvard University press, xuất năm 2009; Báo cáo phát triển giới 2006: Công phát triển Ngân hàng Thế, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội, năm 2005 v.v Về bản, nghiên cứu chủ yếu tập trung luận giải sở hội, sở nhận thức người CBXH; vấn đề đặt trình thực CBXH thời đại ngày Đồng thời, tùy thuộc vào bối cảnh hội quốc gia mà nghiên cứu gợi ý phương án thực thi CBXH cụ thể * Các công trình nghiên cứu nước Xung quanh khái niệm CBXH, có công trình tiêu biểu: Hiện đại hóa hội mục tiêu công hội tác giả Lương Việt Hải làm chủ biên, Nxb Khoa học hội, Hà Nội, năm 2008; Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Công hội, trách nhiệm hội đoàn kết hội tác giả Phạm Văn Đức, Đặng Hữu Toàn, Trần Văn Đoàn, Ulrich Dornberg làm chủ biên, Nxb Khoa học hội, Hà Nội, năm 2008; Những vấn đề lý luận công hội điều kiện nước ta Phạm Thị Ngọc Trầm chủ biên Nxb Khoa học hội, Hà Nội, năm 2009; Công hội tiến hội tác giả Nguyễn Minh Hoàn, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội năm 2009 v.v Các công trình cho thấy quan niệm khác CBXH lịch sử triết học Đông phương Tây quan niệm đại CBXH, đặc trưng, chất nội dung CBXH Có nhiều công trình nghiên cứu thực CBXH, nhiên, phần lớn công trình tập trung phân tích kết thực trạng việc thực CBXH, vấn đề lý luận thực CBXH gần chưa có công trình đề cập đến Các công trình nghiên cứu liên quan đến lý luận chung công CBXH thực CBXH phong phú, tiếp cận nhiều góc độ khác Nhìn chung, công trình nghiên cứu thống quan điểm coi CBXH giá trị định hướng người sinh sống phát triển, thực CBXH mục tiêu nhà nước dân chủ tiến Thực CBXH thể tập trung hai nội dung đảm bảo công phân phối công hội 1.1.2 Những công trình nghiên cứu liên quan đến lý luận chung phát triển người thực công hội với việc phát triển người Xung quanh vấn đề PTCN nước ta có nhiều công trình nghiên cứu: sách Con người phát triển người quan niệm C.Mác Ph.Ăngghen Hồ Sĩ Quý làm chủ biên, Con người phát triển người quan niệm C.Mác Ph.Ăngghen, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội năm 2003; Tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển người Việt Nam toàn diện tác giả Nguyễn Hữu Công, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2010; tác giả Phạm Minh Hạc với ba sách tiêu biểu: Phát triển giáo dục, phát triển người phục vụ phát triển kinh tế hội, Nxb Khoa học hội, Hà Nội, năm 1996; Nghiên cứu người nguồn nhân lực vào công nghiệp hóa, đại hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2001, Về phát triển toàn diện người thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2001 Bên cạnh công trình nghiên cứu PTCN theo quan điểm mácxít năm gần xuất cách tiếp cận theo phương pháp lượng hóa PTCN, phải kể đến: Báo cáo phát triển người Việt Nam 2001 Đổi nghiệp phát triển người Việt Nam Trung tâm Khoa học hội Nhân văn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2001; Phát triển người Việt Nam năm 2011, Nxb Khoa học hội, Hà Nội, năm 2011; Báo cáo Phát triển người Việt Nam 2015 tăng trưởng bao trùm - Tăng trưởng người UNDP, Nxb Khoa học hội, Hà Nội, năm 2015 Có thể thấy, công trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề PTCN phong phú, đa dạng, tiếp cận nhiều góc độ PTCN bị quy định nhiều yếu tố có CBXH Các nghiên cứu bước đầu vai trò việc thực CBXH việc PTCN 1.2 NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CÔNG BẰNG HỘI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI Các công trình nghiên cứu liên quan đến thực trạng thực CBXH với việc PTCN Việt Nam phải kể đến sách Công hội, trách nhiệm hội đoàn kết hội tác giả Phạm Văn Đức, Đặng Hữu Toàn, Trần Văn Đoàn, Ulrich Dornberg làm chủ biên với báo cáo: “Công hội Việt Nam: nhận diện giải pháp” - tác giả Đỗ Huy; “Một số vấn đề lý luận thực tiễn xung quanh việc thực công hội Việt Nam nay” - tác giả Lê Hữu Tầng; “Công hội điều kiện kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa” - tác giả Nguyễn Duy Quý; “Công hội điều kiện kinh tế thị trường kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa” - tác giả Phạm Xuân Nam; sách Hiện đại hóa hội mục tiêu công hội tác giả Lương Việt Hải làm chủ biên, Nxb Khoa học hội, Hà Nội, năm 2008; sách Những vấn đề lý luận công hội điều kiện nước ta Phạm Thị Ngọc Trầm chủ biên, Nxb Khoa học hội, Hà Nội, năm 2009; Công hội tiến hội tác giả Nguyễn Minh Hoàn, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội năm 2009; v.v Thông qua phân tích nhà nghiên cứu thấy, thực CBXH nước ta thời kỳ đổi đạt thành tựu to lớn tất lĩnh vực đời sống hội, góp phần tăng trưởng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, trình độ dân trí, sức khỏe người dân cải thiện đáng kể Bên cạnh đó, tồn không tượng bất công, bất bình đẳng cản trở PTCN Tuy nhiên, công trình dừng lại mức độ đánh giá chung chung vào khía cạnh thực trạng thực CBXH tác động đến phát triển kinh tế, tiến hội Chưa có công trình sâu phân tích thực trạng thực CBXH tác động đến việc PTCN Việt Nam 1.3 NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA THỰC HIỆN CÔNG BẰNG HỘI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI Để phát huy vai trò thực CBXH với việc PTCN Việt Nam cần đưa hệ thống giải pháp đồng mức độ định, công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án đưa giải pháp Những giải pháp mà tác giả đưa phong phú mà tác giả luận án tiếp thu Có thể khái quát lại thành nhóm giải pháp chủ yếu: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng thực thi đầy đủ sách hội, nâng cao vai trò nhà nước việc thực CBXH, tích cực phòng chống tham nhũng Các tác giả tùy theo góc độ nghiên cứu tập trung nhấn mạnh vào vài nhóm giải pháp nêu tên nhóm giải pháp Điều đòi hỏi tác giả luận án cần tiếp tục sâu nghiên cứu làm rõ 1.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN Các công trình nghiên cứu xung quanh vấn đề PTCN thực CBXH nói đa dạng Những kết to lớn mặt khoa học mà công trình nghiên cứu đạt tài liệu tham khảo bổ ích cho nghiên cứu Tuy nhiên, công trình nghiên cứu người PTCN, vai trò thực CBXH PTCN tác giả đề cập đến ít, nói không đáng kể Còn công trình nghiên cứu CBXH thực CBXH, tác giả chủ yếu tập trung nghiên cứu góc độ kinh tế, tiến hội, số công trình đề cập đến thực CBXH công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục Cho đến nay, theo biết chưa có công trình nghiên cứu thuộc chuyên ngành triết học nghiên cứu góc độ vai trò thực CBXH với việc PTCN Đây hướng nghiên cứu đòi hỏi phải có sâu, tìm tòi, phân tích Trên sở kế thừa kết nhà nghiên cứu trước đó, duới góc độ triết học, luận án tiếp tục sâu nghiên cứu làm rõ vấn đề sau: Thứ nhất, nghiên cứu vấn đề lý luận chung CBXH, thực CBXH, PTCN, vai trò thực CBXH PTCN Thứ hai, làm rõ thực trạng vai trò thực CBXH PTCN Việt Nam Tìm nguyên nhân thành tựu hạn chế Thứ ba, đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò thực CBXH PTCN Việt Nam thời gian tới Chương THỰC HIỆN CÔNG BẰNG HỘI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG 2.1 CÔNG BẰNG HỘITHỰC HIỆN CÔNG BẰNG HỘI 2.1.1 Quan điểm triết học Mác công hội Xem xét thời kỳ khác lịch sử hội loài người, triết học Mác coi CBXH phạm trù có lịch sử có tính giai cấp Triết học Mác ra, nắm quyền sở hữu TLSX chủ yếu hội người định việc phân phối sản phẩm, đồng thời giai cấp thống trị hội Nhà nước tư tuyên bố công dân có quyền bình đẳng trước pháp luật, thực tế, giai cấp tư sản chi phối sản xuất, phân phối sản phẩm hội chi phối phối pháp luật quan hệ hội chủ yếu khác Để xây dựng hội công thực sự, phải làm cho người bình đẳng quan hệ sở hữu, tức phải làm cho người phải ngang địa vị quan hệ TLSX Đó xuất phát điểm bình đẳng làm sở để thực công thực hội Trong CNXH, CBXH làm theo lực, hưởng theo lao động Mặc dù vậy, triết học Mác rõ rằng, điều kiện CNXH, phân phối công chưa loại trừ được, mà hàm chứa chấp nhận tình trạng “bất bình đẳng” định thành viên hội, tức chưa có CBXH hoàn toàn CBXH thật đạt hội bước vào giai đoạn cao - giai đoạn cộng sản chủ nghĩa Nguyên tắc phân phối: “làm theo lực, hưởng theo nhu cầu” Lúc này, CBXH đồng với bình đẳng hội, bình đẳng đạt tới trình độ bình đẳng hoàn toàn, người hoàn toàn giải phóng, hoàn toàn tự phát triển toàn diện lực chất 2.1.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam công hội * Tư tưởng Hồ Chí Minh công hội Quan niệm Hồ Chí Minh CBXH phong phú, thể tất lĩnh vực đời sống hội: kinh tế, trị; văn hóa - hội Để thực CBXH hội, theo Người, phải xử lý thật tốt mối quan hệ sách phát triển kinh tế với sách phát triển hội, phải tính đến điều kiện đặc thù nước ta kinh tế phát triển, phải trải qua chiến tranh kéo dài nên vấn đề chung phải có trọng tâm, ý đến đối tượng sách, vùng dân tộc miền núi, vùng cách mạng, coi trọng xóa đói giảm nghèo…, trọng đến lợi ích cá nhân Quan niệm Hồ Chí Minh CBXH gắn liền với vấn đề người Mọi suy nghĩ hành động Người toát lên tư tưởng chủ đạo coi người trung tâm phát triển, sách phát triển kinh tế - hội Đảng Nhà nước phải người, cho người Thực CBXH giải mối quan hệ cống hiến hưởng thụ, quyền lợi nghĩa vụ thành viên hội; việc tạo điều kiện cho ngườihội tham gia vào trình phát triển hội hưởng thụ thành phát triển, đảm bảo quyền tự người quan hệ gắn bó với cộng đồng Tư tưởng Người vấn đề đóng góp quan trọng cho phát triển lý luận CNXH nói chung, lý luận CBXH nói riêng * Quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam công hội Quan điểm Đảng ta CBXH hội khái quát điểm sau: Một là, Đảng ta xác định CBXH đặc trưng CNXH mà nhân dân ta xây dựng, sở cho PTCN; Hai là, tăng trưởng kinh tế phải gắn chặt với CBXH; Ba là, nội dung thực CBXH, thể nội dung chính: phân phối công tạo điều kiện cho ngườihội để phát triển sử dụng tốt lực mình; Bốn là, điều kiện để thực CBXH: xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, với tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước mặt giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, văn hóa 2.1.3 Một số quan điểm đại công hội Trên giới ngày nay, công hết trở nên điều kiện tối cần thiết để người tự do, hạnh phúc Trong điều kiện đó, nhiều lý thuyết CBXH đời, phản ánh biến đổi nhận thức CBXH Theo J.Rawls, thể chế hội coi công cá nhân tự nguyện tham gia vào hợp tác hội cho dù có khác biệt bẩm sinh địa vị hội chế hợp tác hội chung Còn theo Iris M Young, muốn thực CBXH phải phân phối công bằng, bên cạnh việc phân chia nguồn cải vật chất, phải phân chia quyền tự chủ cho cá nhân, thực phân công lao động văn hóa UNDP cho rằng, nội dung bao trùm CBXH công hội phát triển Việt Nam, có nhiều công trình nghiên cứu CBXH, góc độ triết học, kinh tế học, trị học, luật học… Tùy theo góc độ nghiên cứu, tác giả đưa quan niệm CBXH Phổ biến 11 mục tiêu phát triển xây dựng người Việt Nam phát triển toàn diện phải trở thành mục tiêu chiến lược phát triển Tiếp thu yếu tố tích cực quan điểm PTCN giới, đặc biệt quan niệm Liên hợp quốc tiêu chí đánh giá PTCN, nội dung cụ thể người Việt Nam phát triển toàn diện ngày rõ ràng mặt định tính mặt định lượng, mục tiêu chung mục tiêu cụ thể Để PTCN toàn diện, phải chăm lo đến tất mặt liên quan đến đời sống người: từ đời sống vật chất đến đời sống tinh thần; từ vấn đề kinh tế đến vấn đề văn hóa, trị, hội, sở công bằng, bình đẳng đoàn kết toàn dân tộc lãnh đạo Đảng góp phần mở rộng hội nâng cao điều kiện cho người phát triển 2.2.3 Quan điểm đại phát triển người Có thể nói, thuật ngữ “phát triển người” thức biết đến sử dụng rộng rãi kể từ năm 1990 Báo cáo phát PTCN UNDP đời Theo quan điểm Chương trình này, PTCN có hai chiều cạnh quan trọng là: mở rộng quyền tự lựa chọn nâng cao lực người Quan điểm UNDP PTCN lượng hóa số HDI với ba số quan trọng: thu nhập bình quân đầu người, tuổi thọ giáo dục Đây ba số đặc trưng cho phương diện người Từ toàn quan điểm triết học Mác tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đại PTCN hiểu, phát triển người kết vận động phát triển hội bị quy định tổng hòa quan hệ hội, cốt lõi quan hệ hội công làm định hướng chung giá trị hội điều kiện kinh tế - hội - văn hóa hội cụ thể Trên sở đó, hội tụ đầy đủ điều kiện để người trở thành chủ thể toàn vẹn chỉnh thể phong phú lực thể chất lực tinh thần, đáp ứng yêu cầu ngày cao phát triển hội đại Như vậy, PTCN gia tăng giá trị người ba mặt: thể lực, trí lực tâm lực Sự PTCN không đơn phát triển tự thân mà chịu tác động nhiều nhân tố, có nhân tố trực tiếp, có nhân tố tiếp, có nhân tố bên trong, có nhân tố bên ngoài, có nhân tố khứ, có nhân tố thực Trong kinh tế, trị, văn hóa, hội thành tố tác động trực tiếp đến PTCN PTCN phát triển mặt cá nhân người, mà phát triển mặt tầng lớp người, cộng đồng người, lứa tuổi, giới tính người Do đó, thực CBXH yêu cầu quan trọng hàng đầu để đảm bảo cho người 12 dân của quốc gia có hội điều kiện để phát triển, được hưởng thụ thành trình phát triển đất nước 2.3 VAI TRÒ CỦA THỰC HIỆN CÔNG BẰNG HỘI ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI Thực CBXH với việc PTCN Việt Nam hiểu hoạt động cụ thể toàn hệ thống trị, lực lượng, tổ chức hội người dân Việt Nam theo chức năng, vị trí, vai trò làm cho nội dung công hội trở thành thực đời sống hội chủ yếu lĩnh vực kinh tế, hội, văn hóa, trị, từ tạo động lực, hội điều kiện cho phát triển người, đáp ứng yêu cầu ngày cao phát triển hội đại Cụ thể: 2.3.1 Thực công hội đảm bảo điều kiện kinh tế cho phát triển người Thực chất CBXH giải phương diện lợi ích Thực CBXH đảm bảo thống lợi ích thành viên hội theo nguyên tắc phân phối lợi ích phù hợp quyền lợi nghĩa vụ, cống hiến hưởng thụ, thưởng phạt Thực CBXH đảm bảo cố gắng, đóng góp đánh giá cách thỏa đáng, đảm bảo hài hòa lợi ích cá nhân cộng đồng Khi lợi ích người lao động đảm bảo kích thích tính động, sáng tạo họ Có CBXH, người lao động phát huy hết nhiệt tình khả lao động, không ngừng nâng cao suất lao động để tạo ngày nhiều sản phẩm có chất lượng cao, thúc đẩy kinh tế phát triển Kinh tế phát triển góp phần nâng cao đời sống người lao động (đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần) Mặt khác, để nâng cao suất, người lao động không ngừng suy nghĩ, tìm tòi, tích cực học tập nâng cao tay nghề, kỹ Thông đó, thân người lao động không ngừng phát triển Do đó, để phát huy vai trò động lực CBXH trước hết đòi hỏi phải đảm bảo thực CBXH phân phối Đối với yếu tố đầu vào sản xuất (tư liệu sản xuất): đất đai, tài nguyên thiên nhiên, vốn, hỗ trợ từ sách , thực công phân phối có nghĩa cần vào hiệu kinh tế - hội Việc phân phối công kết sản xuất phụ thuộc vào quan hệ sản xuất Xét điều kiện thực tiễn nước ta nay, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN có hình thức phân phối bản: phân phối theo lao động, phân phối theo mức đóng góp vốn tài sản vào sản xuất, phân phối thông qua phúc lợi hội an sinh hội, đó, phân phối theo lao động xác định nguyên tắc phân phối chủ đạo 13 2.3.2 Thực công hội tạo hội điều kiện cho phát triển người thể lực, tâm lực trí lực Phát triển người gia tăng giá trị người mặt: thể lực, trí lực tâm lực Mỗi người sinh có khả lực định, thường tồn dạng tiềm PTCN có nghĩa đầu tư vào phát triển tiềm người để người làm việc cách sáng tạo có suất cao nhất; hướng vào việc tạo cho ngườihội tham gia hoạt động đời sống hội (kinh tế, trị, văn hóa, hội) Để biến điều thành thực cần phải có điều kiện cần thiết tự nhiên, hội, đặc biệt nhân tố thuộc hội CBXH liên quan đến tất lĩnh vực đời sống hội Thực CBXH tạo điều kiện cho ngườihội tiếp cận với điều kiện cần thiết cho phát triển để phát huy khả vốn có cống hiến cho hội nhận kết tương xứng với cống hiến 2.3.3 Thực công hội tạo môi trường trị - hội ổn định cho phát triển người CBXH nguyên tắc đòi hỏi tối quan trọng việc xác lập mối quan hệ công dân với nhà nước, đảm bảo quyền làm chủ nhân dân đời sống trị - hội quyền tự công dân Chỉ sống hội công người bộc lộ hết mình, tự phát biểu ý kiến, tự sáng tạo, tự tham gia thảo luận, định vấn đề chung tập thể đảm bảo quyền hội phát triển cá nhân tập thể, cộng đồng hội Thông qua đó, với tư cách chủ thể hành động, người không ngừng hoàn thiện phát triển thân Đồng thời, thực CBXH đảm bảo quyền tự do, dân chủ công dân, công dân bình đẳng trước pháp luật Nhà nước phải tạo điều kiện để công dân tham gia vào công việc nhà nước theo quy định hiến pháp pháp luật; kiểm tra, giám sát hoạt động quan công quyền công chức nhà nước theo quy định Với ý nghĩa đó, thực CBXH tạo môi trường để người thoải mái cống hiến, tự sáng tạo phát triển Chương THỰC HIỆN CÔNG BẰNG HỘI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY - THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ 3.1 NHỮNG THÀNH TỰU CỦA THỰC HIỆN CÔNG BẰNG HỘI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY 14 3.1.1 Thực công hội lĩnh vực phân phối đảm bảo điều kiện kinh tế cho phát triển người Việt Nam 3.1.1.1 Thực công phân phối tư liệu sản xuất thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống nhân dân Trong bối cảnh nước ta chuyển sang phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, thực nguyên tắc phân phối công TLSX có ý nghĩa vô quan trọng Bởi vì, đảm bảo cho người dân lao động chân có TLSX tối thiểu, làm chủ chúng, sở tự tạo việc làm phát huy tốt khả lao động thân Sự điều tiết phân phối công bằng, hợp lý TLSX năm qua góp phần thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân đặc biệt vùng nông thôn, miền núi Nhân dân vùng hưởng thành trình phát triển kinh tế, kết cấu hạ tầng nâng cấp xây dựng mới; thị trường hàng hóa hình thành thay dần kinh tế tự cung, tự cấp Các dịch vụ hội thiết yếu y tế, giáo dục, nước sạch, vệ sinh môi trường cải thiện, bước rút ngắn chênh lệch đời sống vật chất tinh thần nhân dân vùng, miền Việc thực công phân phối TLSX góp phần quan trọng việc ổn định hội Bởi tạo hài hòa lợi ích chủ thể kinh tế, nhóm hội, từ tạo dựng lòng tin chủ thể kinh tế vào Nhà nước chế độ hội hội ổn định sở để PTCN 3.1.1.2 Thực công phân phối sản phẩm đảm bảo lợi ích vật chất cho người lao động, phát triển kinh tế nước ta nay, sách phân phối thường xuyên cải cách cho phù hợp với tính chất kinh tế Có thể kể số thay đổi quan trọng chủ trương sách phân phối sau: sách tiền lương điều chỉnh nhằm đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động; sách thuế góp phần điều tiết thu nhập tầng lớp dân cư, đảm bảo công hội; phân phối theo mức đóng góp vốn khuyến khích nhiều cá nhân chủ thể sản xuất, kinh doanh bỏ vốn, tài sản để tham gia đầu tư, mở rộng, phát triển sản xuất; phân phối qua an sinh hội hoàn chỉnh, dần góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống tầng lớp dân cư Thực tiễn 30 năm đổi nước ta cho thấy, việc thực nguyên tắc phân phối ngày công có tác động trực tiếp đến PTCN Thực công phân phối đảm bảo lợi ích người lao động Khi lợi ích đảm bảo kích thích tính tích cực lao động người, không ngừng suy nghĩ tìm tòi, học tập để nâng cao suất lao 15 động, thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất, tạo nên bước tăng trưởng đáng kể kinh tế Thành tựu tăng trưởng phát triển kinh tế nước ta năm vừa qua đáng tự hào Nền kinh tế tăng trưởng nhanh liên tục nhiều năm Những thành tựu đạt tăng trưởng phát triển kinh tế tạo sở vật chất để PTCN Việt Nam ngày đáp ứng yêu cầu đổi Thu nhập bình quân đầu người Việt Nam không ngừng cải thiện Cùng với việc thu nhập gia tăng, đời sống vật chất, tinh thần người dân nâng cao Với kết thu từ tăng trưởng kinh tế, ngân sách đầu tư cho lĩnh vực hội y tế, giáo dục, văn hóa tăng lên góp phần phát triển người mặt: thể lực, trí lực tâm lực 3.1.2 Thực công hội đảm bảo cho phát triển người trí lực, thể lực tâm lực 3.1.2.1 Thực công giáo dục góp phần phát triển trí lực người Việt Nam Thực CBXH giáo dục Đảng ta đặc biệt coi trọng Chủ trương thực công giáo dục quán triệt văn kiện Đảng qua kỳ Đại hội, Hiến pháp Luật Giáo dục Cùng với phát triển kinh tế năm qua, không ngừng tăng đầu tư ngân sách nhà nước cho giáo dục, đào tạo Nhờ vậy, quy mô, hình thức giáo dục, đào tạo không ngừng mở rộng, tạo cho người dân có hội học tập, nâng cao trình độ Chúng ta xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân thống nhất, hoàn chỉnh bao gồm đủ cấp học, bậc học, trình độ đào tạo với loại hình trường, lớp, bước hòa nhập với xu chung giới Trên sở tạo bình đẳng hội học tập, Đảng Nhà nước ta quan tâm tạo nhiều hội khác phù hợp cho người dân học tập, phát huy lực, sở trường Cùng với đó, Nhà nước tập trung đầu tư cho vùng khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, bước giảm chênh lệch phát triển giáo dục vùng, miền Đối với người có khiếu Nhà nước tạo điều kiện để họ phát triển tài Với nội dung trên, thực CBXH giáo dục tạo hội điều kiện cho PTCN mặt trí lực Trình độ dân trí người Việt Nam nâng lên đáng kể, óc sáng tạo, kỹ ứng xử số thông minh nâng cao; trình độ người lao động nâng lên nhanh chóng số chất lượng Phản ánh thành tựu phát triển trí lực người Việt Nam theo số HDI, thấy, số giáo dục HDI Việt Nam không ngừng tăng lên 3.1.2.2 Thực công chăm sóc sức khỏe góp phần phát triển thể lực người Việt Nam 16 Hiện nay, Việt Nam xây dựng hệ thống cung ứng dịch vụ y tế hoàn chỉnh với mạng lưới y tế sở rộng khắp giúp người dân dễ dàng tiếp cận thực quyền chăm sóc sức khỏe Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em ngày ý Bảo hiểm y tế đóng vai trò tích cực giúp tăng khả tiếp cận người dân với dịch vụ y tế Thực CBXH lĩnh vực y tế nước ta thời gian qua đảm bảo cho người dân có quyền chăm sóc sức khỏe, tiếp cận sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tiếp cận với nguồn lực hội đầu tư vào lĩnh vực y tế Nhờ đó, thể lực người Việt Nam năm gần nâng cao 3.1.2.3 Thực công văn hóa, thông tin góp phần phát triển tâm lực người Việt Nam Trong năm qua, truyền thông đại chúng phát triển nhanh số lượng, quy mô lẫn chất lượng Nhờ đó, khoảng cách hưởng thụ văn hóa vùng miền rút ngắn, hội lựa chọn tiếp cận thông tin người dân mở rộng, góp phần nâng cao tri thức, ý thức trị, pháp luật, tâm hồn người phong phú Công tác phát triển văn hóa địa phương đầu tư nhiều Đảng Nhà nước ta thời gian qua dành nhiều quan tâm phát triển văn hóa cho đối tượng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo Trong lĩnh vực sáng tác, tài văn hóa nghệ thuật khuyến khích phát triển Những thay đổi đời sống văn hóa, tinh thần theo hướng ngày tốt đẹp hướng người vào giá trị, chuẩn mực chân, thiện, mỹ đời sống hàng ngày để người sống tốt hơn, tin tưởng hơn, yêu thương Người dân ngày tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, vào đường lên CNXH; thấy rõ đường lối, sách đổi Đảng đề đắn, theo kịp trào lưu thời đại, phù hợp với nguyện vọng nhân dân: tất phát triển toàn diện người Những thành tựu đạt việc thực CBXH nước ta thời kỳ đổi kích thích tính tích cực, chủ động người, mang lại hội phát triển cho đông đảo quần chúng nhân dân, tạo điều kiện tốt để người Việt Nam phát huy hết khả phát triển toàn diện cho cá nhân thể lực, trí lực lẫn tâm lực Điều biểu cải thiện đáng kể số PTCN 3.1.3 Thực công hội tạo môi trường trị - hội ổn định cho phát triển người Việt Nam Thực CBXH tạo điều kiện hội bình đẳng cho người dân tham dự vào đời sống trị đất nước Người dân tham gia vào công việc chung cộng đồng, họ nói tiếng nói mình, đề đạt nguyện vọng để đảm bảo lợi ích Những vấn đề quyền lợi người dân giải tạo bầu không khí cởi mở, thẳng thắn, 17 có đồng thuận cao, góp phần nâng cao lòng tin nhân dân Đảng Nhà nước, ổn định hội Đây sở, tảng cho thúc đẩy phát triển kinh tế, mở hội, nâng cao lực tiếp cận với nguồn lực hội Đồng thời, làm cho người động hơn, phát huy tính tích cực, chủ động hoạt động, nâng cao lực cá nhân 3.1.4 Nguyên nhân thành tựu Thứ nhất, năm đổi mới, Đảng Nhà nước ta tích cực đổi tư lý luận CBXH, thực CBXH PTCN Thứ hai, nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, đại hóa đất nước đạt thành tựu tạo tiền đề quan trọng đảm bảo thực có hiệu CBXH nước ta Thứ ba, truyền thống dân tộc nhân tố có tác động không nhỏ tới việc thực CBXH 3.2 NHỮNG HẠN CHẾ TRONG THỰC HIỆN CÔNG BẰNG HỘI ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY 3.2.1 Sự bất cập thực công hội phân phối dẫn đến cản trở phát triển người 3.2.1.1 Sự bất cập việc thực công hội phân phối tư liệu sản xuất hạn chế việc phát huy vai trò chủ thể người lao động Nhiều năm qua cố gắng ban hành thực thi nhiều sách nhằm tạo điều kiện cho thành phần kinh tế, chủ thể kinh tế phát huy lực sản xuất, kinh doanh Tuy nhiên, nỗ lực chưa đạt hiệu mong đợi Trong việc tiếp cận TLSX phân biệt đối xử thành phần kinh tế Khu vực kinh tế tư nhân hoạt động hiệu quả, đem lại nhiều lợi ích cho đất nước lại bị phân biệt đối xử, chịu nhiều rào cản Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước hưởng nhiều ưu đãi phương diện tiếp cận nguồn lực, hiệu đóng góp cho kinh tế lại hạn chế đà xuống Không công phân phối TLSX thể chỗ, trình phân phối, chưa kết hợp hiệu kinh tế với hiệu hội Nhân dân nhiều nơi di dời nhường đất canh tác cho dự án lớn họ chưa chậm nhận hưởng thành dự án đem lại Tình trạng ô nhiễm môi trường khu công nghiệp gây xúc cho người dân Nếu không giải tốt vấn đề gây bất ổn hội: tệ nạn hội gia tăng, người dân niềm tin vào Đảng Nhà nước, môi trường tự nhiên ô nhiễm Tất điều cản trở phát triển kinh tế - hội nói chung PTCN Việt Nam nói riêng 3.2.1.2 Sự bất cập thực công hội phân phối thu nhập hạn chế việc phát triển người Việt Nam Quá trình triển khai thực công phân phối nước ta thời gian qua nhiều hạn chế, chưa giải hài hòa vấn đề lợi ích, chưa trở 18 thành phương thức đem lại hiệu cao việc thực CBXHs Điều phản ánh rõ qua sách tiền lương Tiền lương chưa phản ánh giá trị sức lao động, nhiều bất cập Tình trạng không công thể chênh lệch mức thu nhập khu vực, thành phần, ngành kinh tế; bất bình đẳng thu nhập, mức sống người có trình độ, lực làm việc, làm việc thành phần kinh tế khác Khi thực CBXH với hình thức phân phối, phân hóa thu nhập ngày gia tăng vùng, miền, nhóm dân cư Đi liền với phân hóa thu nhập phân hóa hội phát triển 3.2.1.3 Những tượng làm giàu bất dẫn đến bất công cản trở phát triển người Việt Nam Thực trạng báo động nước ta tệ tham nhũng ngày trầm trọng, trở nên phổ biến Nó xuất tất khâu trình phân phối bóp méo kết phân phối nước ta Tham nhũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển bền vững đất nước, thất thoát, lãng phí tài sản dân, thiệt hại ngân sách, gây rối loạn kinh tế, gia tăng khoảng cách giàu nghèo Bên cạnh đó, tình trạng làm giàu bất thông qua hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, làm ăn phi pháp, trốn thuế tồn phổ biến làm gia tăng bất công hội Trên phương diện PTCN, tham nhũng, làm giàu bất xét đến đánh đổi việc lấy lợi ích, lấy hội phát triển người lương thiện Hơn hệ làm giảm niềm tin người dân vào lãnh đạo Đảng Nhà nước, nguy làm suy thoái trị, tư tưởng, tác nhân xuống cấp đạo đức, văn hóa suy thoái lối sống, cản trở PTCN bền vững 3.2.2 Sự bất cập thực công hội cản trở phát triển lực người Việt Nam 3.2.2.1 Sự bất cập thực công hội giáo dục, đào tạo làm hạn chế phát triển trí lực người Việt Nam nước ta nay, bất bình đẳng hội giáo dục cản trở phát triển trí lực người Việt Nam Độ bao phủ dịch vụ giáo dục giảm dần từ tiểu học đến đại học Điều dẫn đến tỷ trọng lực lượng lao động qua đào tạo nước ta thấp Sự hạn chế giáo dục, đào tạo nguyên nhân dẫn đến bất bình đẳng hội tìm việc làm có thu nhập tốt Sự chênh lệch chất lượng giáo dục thể chênh lệch lớn lao động đào tạo vùng, địa phương, nông thôn thành thị Khi người lao động đào tạo, có kỹ năng, đáp ứng yêu cầu trình đổi hội nhập thu nhập họ nâng cao, tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế - hội nói chung PTCN nói riêng 19 Bên cạnh đó, tượng tiêu cực giáo dục diễn hàng ngày, hàng cản trở việc thực công giáo dục, đào tạo Đầu tư cho giáo dục, đào tạo dàn trải, chưa có trọng tâm, trọng điểm Xu thương mại hóa giáo dục, đào tạo cấp tiếp tục làm suy giảm chất lượng giáo dục, đào tạo Do yếu kém, bất cập nên phát triển giáo dục chưa tương xứng với PTCN, chưa thực tạo hội điều kiện cho phát triển trí lực người 3.2.2.2 Sự bất cập thực công hội y tế làm hạn chế phát triển thể lực người Việt Nam Thực CBXH y tế nước ta đạt tiến định, góp phần nâng nâng cao thể lực người Việt Nam Tuy nhiên, tình trạng bất công y tế lớn thể việc: phân bổ nguồn lực tài cho y tế nhiều bất hợp lý; bất bình đẳng hội tiếp cận sử dụng dịch vụ y tế; tỷ lệ chi tiền túi hộ gia đình cho y tế cao so với thu nhập Vấn đề công y tế nước ta bị đánh giá thấp Theo đánh giá tổ chức y tế giới (WHO) năm 2009, Việt Nam xếp thứ 183 tổng số 194 quốc gia công y tế Tình trạng bất công y tế nước ta biểu rõ bất công vùng miền, khu vực cư trú, nhóm tuổi, nhóm giàu nhóm nghèo hội tiếp cận dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe Điều dẫn đến khác biệt tình trạng sức khỏe người dân nhóm kinh tế, hội, vùng miền, dân tộc Việt Nam Báo cáo phát triển người giới Việt Nam năm gần cho thấy, số tuổi thọ nước ta có xu hướng tăng chậm nhiều yếu tố, có bất công hội tiếp cận dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe Đây thách thức lớn việc PTCN Việt Nam nỗ lực giảm bớt khoảng cách vùng nhóm thu nhập hướng tới mục tiêu PTCN bền vững 3.2.2.3 Công hội tiếp cận thông tin, văn hóa nhiều bất cập làm hạn chế phát triển tâm lực người Việt Nam Hiện nay, việc tạo hội bình đẳng cho thành viên hội tiếp cận, hưởng thụ giá trị văn hóa chưa thực đạt kết mong muốn Sự phân hóa thu nhập vùng, miền, nhóm dân cư kéo theo phân hóa đời sống văn hóa Các nhóm hội có thu nhập, trình độ học vấn khác có nhu cầu hưởng thụ văn hóa, lối sống, định hướng giá khác nhau, hình thành nhóm văn hóa trung lưu, văn hóa người giàu, văn hóa người nghèo Sự phân hóa văn hóa ảnh hưởng lớn đến PTCN, khiến hội điều kiện để nâng cao lực người khác Đời sống văn hóa nghèo nàn, hội tiếp cận thông tin hạn chế kéo theo nghèo nàn tâm hồn, trí tuệ Do điều kiện tiếp cận thông tin, tri thức nên 20 nhóm thường khó vươn lên làm giàu Đây nhóm dễ bị phần tử xấu, phần tử phản động lôi kéo, kích động gây ổn định hội 3.2.3 Nguyên nhân hạn chế Thứ nhất, khó khăn, phức tạp việc thực công hội điều kiện kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Thứ hai, thiếu đồng sách kinh tế sách hội, với hạn chế việc triển khai, tổ chức thực sách gây khó khăn cho việc thực công hội mục tiêu phát triển người Thứ ba, hạn chế lực lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước làm giảm vai trò việc thực công hội với việc phát triển người Thứ tư, hạn chế nhận thức công hội làm giảm vai trò việc thực công hội với việc phát triển người Chương NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA THỰC HIỆN CÔNG BẰNG HỘI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY 4.1 TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA ĐỂ THỰC HIỆN TỐT CÔNG BẰNG HỘI, PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI nước ta nay, thể chế kinh tế thị trường điểm nghẽn cản trở phát triển, làm gia tăng tình trạng phân hóa giàu nghèo, tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm hàng loạt tiêu cực hội nảy sinh như: tham nhũng, lãng phí, buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại, hàng giả, hàng chất lượng… gây tình trạng CBXH, cản trở PTCN Để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta cần phải thực số giải pháp chủ yếu sau: Thứ nhất, tiếp tục xóa bỏ triệt để chế tập trung quan liêu, bao cấp tiếp cận nguồn lực phát triển thành phát triển Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện chế độ sở hữu, phát triển thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp sở tạo điều kiện hội phát triển cho cá nhân Thứ ba, phát triển đồng loại thị trường, hình thành đầy đủ yếu tố kinh tế thị trường sở tạo điều kiện hội cho cá nhân phát triển 21 4.2 HOÀN THIỆN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỐT CÁC CHÍNH SÁCH KINH TẾ, VĂN HÓA, HỘI TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÔNG BẰNG HỘI CHO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống sách kinh tế đảm bảo thực công hội cho phát triển người Các sách kinh tế xây dựng cho phải vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vừa đảm bảo CBXH Trên sở đặc điểm, vị trí vùng, miền, cần xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế - hội cách hợp lý, hiệu Cần tăng cường biện pháp thu hút đầu tư nước ngoài, khuyến khích tư nhân thành phần kinh tế khác tham gia phát triển công trình kết cấu hạ tầng Tiếp tục cải cách sách thuế nhằm điều tiết thu nhập hợp lý Thực ưu đãi thuế với đầu tư, phát triển, với vùng khó khăn Cần tiếp tục điều chỉnh, đổi sách phân phối thu nhập sở nguyên tắc phân phối theo lao động hiệu kinh tế chủ yếu, trọng phân phối theo đóng góp vốn nguồn lực khác vào sản xuất kinh doanh thông qua an sinh hội, phúc lợi hội Thứ hai, hoàn thiện hệ thống hội đảm bảo thực công hội cho phát triển người Trong điều kiện nay, cần hoàn thiện sách hội Cần gắn kết sách việc làm với trình kế hoạch tổng thể tái cấu trúc kinh tế theo hướng đại phát triển bền vững; ban hành sách khuyến khích hội hóa hoạt động giải việc làm cho người lao động; tăng quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm sử dụng có hiệu quỹ Chính sách an sinh hội phải bảo đảm mức tối thiểu số dịch vụ hội cho người dân Chính sách giáo dục, đào tạo cần xây dựng hoàn thiện theo hướng: tạo điều kiện cho người, lứa tuổi học tập thường xuyên, học suốt đời; tạo hội học tập ngày tốt cấp học trình độ đào tạo cho tầng lớp dân cư Tiếp tục hoàn thiện sách y tế, sách văn hóa Thứ ba, tổ chức triển khai thực sách Các cấp, ngành cần tăng cường biện pháp phổ biến sách phương tiện thông tin đại chúng Thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán cấp cán cấp sở để thực chủ trương, đường lối, sách Đảng Nhà nước Mỗi bộ, ngành cần xây dựng chương trình hành động, chương trình mang tính dài hạn có chương trình kế hoạch ngắn hạn kèm Đề cao trách nhiệm thực tổ chức, nhân có trách nhiệm, có chế thưởng phạt nghiêm minh nhằm tạo động lực cho toàn hội thực mục tiêu chung đất nước Tăng cường chế nhằm huy động nguồn lực sức mạnh tổ chức nhà nước, doanh nghiệp người dân để thực mục 22 tiêu chung: Xây dựng hội công bằng, người phát triển toàn diện Có chế theo dõi, giám sát việc thực sách, tiếp thu ý kiến phản hồi từ người dân thường xuyên tổng kết, rút kinh nghiệm Cùng với trách nhiệm việc làm doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động, quan chuyên trách 4.3 NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÔNG BẰNG HỘI, PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI Thứ nhất, nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng việc thực công hội cho phát triển người Để phát huy vai trò lãnh đạo Đảng Nhà nước toàn hội việc thực CBXH đòi hỏi Đảng phải tiếp tục tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, tạo khung lý luận để tiếp tục thực tốt công hội điều kiện tình hình Để có sở phát triển lý luận công bằng, tổng kết thực tiễn, phải nghiên cứu học thực CBXH nước có điều kiện phát triển tương tự với Việt Nam Đồng thời, phải nghiên cứu quan điểm thực công giới ứng dụng vào đời sống hội Trên sở chủ trương, quan điểm, đường lối thực CBXH, Đảng lãnh đạo Nhà nước cụ thể hóa thành thể chế, pháp luật, sách CBXH tổ chức thực sách thực Đảng phải nghiêm túc phê tự phê, đẩy mạnh thực có hiệu việc phòng chống suy thoái tư tưởng, trị, đạo đức lối sống cán bộ, đảng viên Thứ hai, phát huy vai trò quản lý Nhà nước việc thực công hội tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển người Để nâng vai trò Nhà nước thực CBXH nước ta nay, theo cần: hoàn thiện hệ thống pháp luật làm sở đảm bảo cho việc thực CBXH, PTCN; tiếp tục đổi cấu tổ chức, máy phương thức hoạt động Nhà nước làm sở đảm bảo cho việc thực CBXH, PTCN; phát huy vai trò Nhà nước việc mở rộng phát huy dân chủ làm sở đảm bảo thực mục tiêu CBXH Thứ ba, phát huy vai trò tổ chức kinh tế - hội thực công hội, phát triển người Để đảm bảo thực CBXH Đảng Nhà nước giữ vai trò quan trọng, lãnh đạo, định hướng, quản lý điều tiết Tuy nhiên, thực CBXH phụ thuộc vào hợp tác phối kết hợp nhịp nhàng tổ chức trị - hội, tổ chức kinh tế, cá nhân đồng thuận toàn hội Các tổ chức thông qua hình thức như: tài trợ, đóng góp kinh phí để hỗ trợ cho gia đình sách gặp khó khăn, bà mẹ Việt Nam anh hùng, người già neo đơn không nơi nương tựa, trẻ mồ côi nhỡ, người lầm đường lạc lối giúp họ có điều kiện hòa nhập cộng đồng có điều kiện phát triển kinh tế Hỗ trợ vùng đặc biệt khó khăn, thiên 23 tai lũ lụt… Đây việc làm tình nghĩa cao đẹp, vừa mang tính truyền thống dân tộc, vừa góp phần tích cực vào việc xóa bỏ bất công, thực CBXH mà Đảng Nhà nước ta đề Đảng Nhà nước cần phối hợp với tổ chức nhằm huy động nguồn lực nước thực CBXH 4.4 NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÔNG BẰNG HỘI CHO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI Để nâng cao nhận thức người dân CBXH cần phải thông qua nhiều biện pháp Trước hết, cần hoàn chỉnh quan niệm CBXH để không nhầm lẫn với bình đẳng hội, bình quân, cào Chúng ta cần phải có kế hoạch, nội dung, chương trình, thông qua giáo dục quy cách lồng ghép giáo trình kinh tế, luật, trị, đạo đức, văn hóa Cùng với đó, cần nâng cao nhận thức đội ngũ cán hệ thống trị từ Trung ương tới sở vai trò CBXH Ngoài ra, cần phát huy giá trị truyền thống dân tộc góp phần giáo dục ý thức người dân thực CBXH KẾT LUẬN Lịch sử nhân loại lịch sử PTCN Trong trình đó, ước mơ có sống tự do, công bằng, dồi vật chất, phong phú tinh thần, không ngừng nâng cao tri thức người ấp ủ theo đuổi qua hệ, thời đại Tuy nhiên, giai đoạn lịch sử khác nhau, theo đuổi mục đích đó, trọng tâm mục tiêu phát triển lại không hoàn toàn Phải đến chủ nghĩa Mác - Lênin đời, vấn đề giải phóng người khỏi hội có áp bức, bất công, tạo điều kiện cho người phát triển toàn diện đặt yêu cầu tất yếu thực Thực CBXH trở thành mục tiêu hướng tới hội muốn phát triển ổn định bền vững Đối với nước ta, CBXH khát vọng toàn dân, yêu cầu cấp bách chiến lược xây dựng PTCN Việt Nam Thông qua thực CBXH, mà cụ thể thực công phân phối, làm cho thành viên tham gia vào quan hệ lợi ích thấy tôn trọng, đền bù hợp lý, từ kích thích họ tự cống hiến để góp phần tích cực vào phát triển thân phát triển hội Thực CBXH y tế, giáo dục, văn hóa tạo hội cho người dân tiếp cận bình đẳng với điều kiện phát triển, khơi dậy tiềm người, tạo điều kiện để người phát huy tốt lực Thông qua việc đảm bảo quyền tự do, dân chủ công dân, thực CBXH tạo môi trường để người thoải mái cống hiến, tự sáng tạo phát triển 24 Thực tiễn 30 năm đổi ghi nhận vai trò to lớn thực CBXH với việc PTCN nước ta thông qua thành tựu mà thu lĩnh vực đời sống hội Nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, môi trường trị ổn định, giáo dục, y tế, văn hóa thông tin phát triển đời sống vật chất tinh thần đại phận tầng lớp nhân dân cải thiện, góp phần PTCN Việt Nam thể lực, trí lực tâm lực Bên cạnh thành tự đạt được, đương đầu với hàng loạt khó khăn, thách thức trình phát huy vai trò thực CBXH việc PTCN: phối TLSX nhiều bất hợp lý, gây xúc cho chủ thể kinh tế; nguyên tắc đảm bảo công phân phối thu nhập chưa thực đầy đủ, chưa phát huy tính tích cực người lao động; biểu làm giàu bất có xu hướng tăng gây bất ổn trị - hội; bất công giáo dục, y tế, văn hóa làm hạn chế PTCN tát mặt: thể lực, trí lực tâm lực Lý luận thực tiễn ra, thực CBXH vấn đề lớn, phức tạp, đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ, toàn diện Để phát huy vai trò thực CBXH với việc PTCN Việt Nam cần triển khai thực hàng loại giải pháp Trước hết, cần tiếp tục thể hoàn thiện chế kinh tế thị trường định hướng XHCN Trong kinh tế thị trường định hướng XHCN chủ thể kinh tế tự lựa chọn quy mô, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện mình; chủ thể kinh tế có hội nắm bắt lựa chọn thông tin, nguồn lực phát triển phương thức hoạt động sản xuất, kinh doanh cách thuận lợi nước nay, sách kinh tế sách hội bên cạnh thống nảy sinh không mâu thuẫn cản trở trình thực CBXH, tác động tiêu cực đến PTCN Do đó, tăng cường đổi hoàn thiện hệ thống sách kinh tế, sách hội yêu cầu nhằm thực CBXH, PTCN Một giải pháp không phần quan trọng nâng cao vai trò Đảng, phát huy vai trò Nhà nước tổ chức kinh tế - hội việc thực CBXH, PTCN Cuối nâng cao nhận thức người dân thực CBXH Khi người có hiểu biết đắn CBXH họ tự giác phấn đấu để đạt CBXH sức lực tài Những giải pháp có tính định hướng việc tạo dựng hội công bằng, bình đẳng, người phát huy quyền làm chủ, sáng tạo, cống hiến cao lực phát triển thân phát triển hội DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Bùi Thị Phương Thùy (2011), “Văn kiện Đại hội XI với vấn đề phát triển người”, Tạp chí phát triển nhân lực, (5) Bùi Thị Phương Thùy (2012), “Những yếu tố ánh hưởng đến việc thực mục tiêu bình đẳng giới Việt Nam nay”, Công nghiệp hóa, đại hóa, dân chủ hóa với bình đẳng giới Việt Nam nay, Lê Quốc Lý, Nguyễn Thị Nga Phạm Anh Hùng (chủ biên), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bùi Thị Phương Thùy (2012), “Chiến lược phát triển người Văn kiện Đại hội XI”, Một số vấn đề triết học Văn kiện Đảng, Nguyễn Hùng Hậu, Trần Văn Phòng (chủ biên), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bùi Thị Phương Thùy (Chủ nhiệm) (2012), Giáo dục, đào tạo với việc phát triển người Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế nay, Học viện Chính trị Hành Quốc gia Hồ Chí Minh Bùi Thị Phương Thùy (2013), “Phát triển nguồn lực người thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Mặt trận, (115) Bùi Thị Phương Thùy (2013), “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế tri thức”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (198) Bùi Thị Phương Thùy (2013), “Tư tưởng Hồ Chí Minh chống chủ nghĩa cá nhân phát triển người Việt Nam”, Tạp chí Mặt trận, (116) Bùi Thị Phương Thùy (2013), “Giáo dục, đào tạo với việc phát triển người Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế nay”, Tạp chí phát triển nhân lực, (3) Bùi Thị Phương Thùy, Lô Quốc Toản (2013), “Vấn đề chất người tác phẩm “Vấn đề người chủ nghĩa lý luận người” Trần Đức Thảo”, Tạp chí Triết học, (8) 10 Bùi Thị Phương Thùy (2014), “Công hội cho người phụ nữ đời sống tư tưởng Việt Nam truyền thống”, Thông tin Những vấn đề triết học đời sống, (3) 11 Trần Văn Phòng, Bùi Thị Phương Thùy (2014), “Vấn đề chất người quan niệm Trần Đức Thảo”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Tư tưởng triết học giáo dục Trần Đức Thảo, Trường Đại học Sư phạm, Hà Nội 12 Bùi Thị Phương Thùy (2015), “Bàn khái niệm phát triển người”, Tạp chí Triết học, (10) 13 Bùi Thị Phương Thùy (2015), “Quan niệm chủ nghĩa Mác - Lênin công hội”, Thông tin Những vấn đề triết học đời sống, (4) 14 Bùi Thị Phương Thùy (2016), “Thực công hội giáo dục nước ta thành tựu vấn đề đặt ra”, Tạp chí Giáo dục hội, (2) 15 Bùi Thị Phương Thùy (2016), “Thực công hội chăm sóc sức khỏe Việt Nam - Thành tựu hạn chế”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (5) 16 Bùi Thị Phương Thùy (2016), “Thực công phân phối tư liệu sản xuất Việt Nam”, Tạp chí Khoa học hội Việt Nam, (7) ... HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 14 3.1.1 Thực công xã hội lĩnh vực phân phối đảm bảo điều kiện kinh tế cho phát triển người Việt Nam 3.1.1.1 Thực công. .. tới việc thực CBXH 3.2 NHỮNG HẠN CHẾ TRONG THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 3.2.1 Sự bất cập thực công xã hội phân phối dẫn đến cản trở phát triển. .. THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 4.1 TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ĐỂ THỰC HIỆN TỐT CÔNG BẰNG XÃ HỘI, PHÁT
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện công bằng xã hội với việc phát triển con người ở việt nam hiện nay (tTT) , Thực hiện công bằng xã hội với việc phát triển con người ở việt nam hiện nay (tTT) , Thực hiện công bằng xã hội với việc phát triển con người ở việt nam hiện nay (tTT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay