10 đề dễ môn vật lý (6)

6 196 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 10:16

Luyện thi THPTQG Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn Thầy ĐỖ NGỌC HÀ ĐỀ LUYỆN THI 2016 CHUẨN BỊ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 70 phút ĐỀ SỐ 06 Họ, tên học sinh: Cho biết: số Plăng h = 6,625.10–34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10–19 C; tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s; u = 931,5 MeV/c2; số NA = 6,02.1023 nguyên tử/mol Câu 1: Đặt điện áp u = U0cos2πft (U0 không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi tần số f1 cảm kháng dung kháng đoạn mạch có giá trị 36 Ω 144 Ω Khi tần số 120 Hz cường độ dòng điện đoạn mạch pha với u Giá trị f1 A 480 Hz B 30 Hz C 60 Hz D 50 Hz Câu 2: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100 g gắn với lò xo nhẹ Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 10cos10πt (cm) Mốc vị trí cân Lấy π2 =10 Cơ lắc A 1,00 J B 0,10 J C 0,50 J D 0,05 J Câu 3: Một sóng âm truyền môi trường Biết cường độ âm điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn âm mức cường độ âm điểm A 10 dB B 100 dB C 20 dB D 50 dB 235 Câu 4: Khi hạt nhân 92 U bị phân hạch toả lượng 200 MeV Cho số A-vô-ga-đrô NA = 6,02.1023 mol-1 Nếu g 16 A 5,1.10 J 235 92 U bị phân hạch hoàn toàn lượng toả xấp xỉ B 8,2.1016 J C 5,1.1010 J D 8,2.1010 J  ) (V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp  cường độ dòng điện qua mạch i = I0cos(100πt + ) (A) Hệ số công suất đoạn mạch A 0,50 B 0,86 C 1,00 D 0,71 Câu 6: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200 g lò xo nhẹ có độ cứng 80 N/m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ cm Độ lớn vận tốc vật vị trí cân A 80 cm/s B 100 cm/s C 60 cm/s D 40 cm/s  Câu 7: Cho hai dao động điều hòa phương: x1 = A1cosωt x2 = A2 cos(ωt + ) Biên độ dao động tổng hợp hai dao động Câu 5: Đặt điện áp u = U0cos(100πt − A A  A12  A22 B A  A12  A 22 C A  A1  A D A = A1 + A2 Câu 8: Cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp máy biến áp lí tưởng có số vòng dây N N2 Biết N1 =10N2 Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều u = U0cosωt điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở U0 U U B 2U C D 20 10 20 Câu 9: Một chất phóng xạ có số phóng xạ λ Ở thời điểm ban đầu có N0 hạt nhân Số hạt nhân bị phân rã sau thời gian t A N0(1 −λt) B N0(1 − e−λt) C N0e −λt D N (10 − eλt ) Câu 10: Sóng điện từ truyền từ không khí vào nước A tốc độ truyền sóng tăng, bước sóng giảm B tốc độ truyền sóng bước sóng giảm C tốc độ truyền sóng bước sóng tăng D tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng tăng A [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][SĐT: 0168.5315.249] Trang 1/6 Luyện thi THPTQG Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn ĐỀ LUYỆN THI 2016 Câu 11: Theo thuyết lượng tử ánh sáng Anh-xtanh, phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc có lượng lớn ánh sáng đơn sắc có A bước sóng lớn B tốc độ truyền lớn C tần số lớn D chu kì lớn Câu 12: Một sóng truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 5cos(6πt - πx) (cm), với t đo s, x đo m Tốc độ truyền sóng A 30 m/s B m/s C 60 m/s D m/s Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở 100 Ω, tụ điện có điện dung 104 F cuộn cảm có độ tự cảm thay đổi Để điện   rad so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB độ tự cảm cuộn cảm 102 H A B H C D H H 5 2  2 Câu 14: Số prôtôn số nơtron hạt nhân nguyên tử 67 30 Zn áp hai đầu điện trở trễ pha A 30 37 B 37 30 C 67 30 D 30 67 Câu 15: Trong nguyên tử hiđrô, với r0 bán kính Bo bán kính quỹ đạo dừng êlectron A 12r0 B 16r0 C 25r0 D 9r0 Câu 16: Đặt điện áp xoay chiều u = 200 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 100 Ω, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Khi đó, điện áp hai đầu tụ điện   uc  100 cos  100t   (V) Công suất tiêu thụ đoạn mạch AB 2  A 200 W B 400 W C 300 W D 100 W Câu 17: Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm có độ tự cảm mH tụ điện có điện dung   nF Tần số dao động riêng mạch A 2,5.105 Hz B 5π.105 Hz C 2,5.106 Hz D 5π.106 Hz Câu 18: Sóng truyền sợi dây có đầu cố định, đầu tự Muốn có sóng dừng dây chiều dài sợi dây phải A số lẻ lần nửa bước sóng B số chẵn lần phần tư bước sóng C số nguyên lần bước sóng D số lẻ lần phần tư bước sóng Câu 19: Tia X có chất với A tia β+ B tia α C tia β– D tia hồng ngoại Câu 20: Khi nghiên cứu quang phổ chất, chất bị nung nóng đến nhiệt độ cao không phát quang phổ liên tục? A Chất lỏng B Chất rắn C Chất khí áp suất lớn D Chất khí áp suất thấp Câu 21: Hạt nhân có độ hụt khối lớn có A lượng liên kết riêng nhỏ B lượng liên kết lớn C lượng liên kết nhỏ D lượng liên kết riêng lớn Câu 22: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa theo phương ngang Lực kéo tác dụng vào vật A chiều với chiều chuyển động vật B chiều với chiều biến dạng lò xo C hướng vị trí cân D hướng vị trí biên [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][SĐT: 0168.5315.249] Trang 2/6 Luyện thi THPTQG Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn ĐỀ LUYỆN THI 2016 Câu 23: Phát biểu sau sai nói đoạn mạch điện xoay chiều có tụ điện?  A Điện áp hai tụ điện trễ pha so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch B Hệ số công suất đoạn mạch không C Công suất tiêu thụ đoạn mạch khác không D Tần số góc dòng điện lớn dung kháng đoạn mạch nhỏ Câu 24: Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau sai? A Tần số dao động cưỡng tần số lực cưỡng B Tần số dao động cưỡng lớn tần số lực cưỡng C Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng D Biên độ dao động cưỡng lớn tần số lực cưỡng gần tần số riêng hệ dao động Câu 25: Cho khối lượng hạt prôtôn; nơtron hạt nhân đơteri 21 D là: 1,0073 u; 1,0087 u 2,0136 u Năng lượng liên kết riêng hạt nhân đơteri 21 D A 2,24 MeV/nuclôn B 1,12 MeV/nuclôn C 3,06 MeV/nuclôn D 4,48 MeV/nuclôn Câu 26: Một lắc đơn dao động điều hòa với tần số góc rad/s nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2 Chiều dài dây treo lắc A 62,5 cm B 125 cm C 81,5 cm D 50 cm Câu 27: Hiện tượng nhiễu xạ giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng A có tính chất sóng B có tính chất hạt C sóng dọc D truyền thẳng Câu 28: Biết công thoát êlectron khỏi kim loại 4,14 eV Giới hạn quang điện kim loại A 0,30 μm B 0,35 μm C 0,50 μm D 0,26 μm Câu 29: Rôto máy phát điện xoay chiều pha nam châm có bốn cặp cực (4 cực nam cực bắc) Khi rôto quay với tốc độ 900 vòng/phút suất điện động máy tạo có tần số A 100 Hz B 120 Hz C 60 Hz D 50 Hz Câu 30: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm, khoảng cách hai khe 1,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Trên màn, khoảng cách hai vân sáng bậc hai phía vân sáng trung tâm A 6,0 mm B 9,6 mm C 12,0 mm D 24,0 mm Câu 31: Có bốn xạ: ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia X tia γ Các xạ xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần là: A tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia γ, tia hồng ngoại B tia γ, tia X, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy C tia γ, tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại D tia γ, ánh sáng nhìn thấy, tia X, tia hồng ngoại  Câu 32: Đặt điện áp u  100cos(t  ) (V) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm  tụ điện mắc nối tiếp dòng điện qua mạch i  cos(t  ) (A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 100 W B 50 W C 50 W D 100 W Câu 33: Ban đầu có N0 hạt nhân đồng vị phóng xạ Sau kể từ thời điểm ban đầu, có 87,5% số hạt nhân đồng vị bị phân rã Chu kì bán rã đồng vị A 30 B 24 C D 47 [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][SĐT: 0168.5315.249] Trang 3/6 Luyện thi THPTQG Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn ĐỀ LUYỆN THI 2016 Câu 34: Trong chân không, ánh sáng tím có bước sóng 0,4 μm Mỗi phôtôn ánh sáng mang lượng xấp xỉ A 4,97.10–31 J B 2,49.10 –19 J C 2,49.10–31 J D 4,97.10 –19 J Câu 35: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x =10cos2πt(cm) Quãng đường chất điểm chu kì dao động A 20 cm B 30 cm C 10 cm D 40 cm Câu 36: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên lăng kính thủy tinh đặt không khí Khi qua lăng kính, chùm sáng A không bị tán sắc B bị thay đổi tần số C bị đổi màu D không bị lệch phương truyền Câu 37: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng hoạt động Điện tích tụ điện A biến thiên theo hàm bậc thời gian B không thay đổi theo thời gian C biến thiên theo hàm bậc hai thời gian D biến thiên điều hòa theo thời gian o Câu 38: Cho chất sau: không khí C, không khí 25oC, nước sắt Sóng âm truyền nhanh A sắt B không khí 0oC C nước D không khí 25oC 104 Câu 39: Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có tụ điện có điện dung C  (F) có biểu  π  thức i  2 cos  100t   A Biểu thức điện áp xoay chiều hai đầu tụ điện 3  π π   A u  200 cos  100t   V B u  200 cos  100t   V 3 6   π π   C u  200 cos  100t   V D u  200 cos  100t   V 6 2   Câu 40: Gọi mp, mn m khối lượng prôtôn, nơtron hạt nhân AZ X Hệ thức sau đúng? A Zmp + (A - Z)mn < m B Zmp + (A - Z)mn > m C Zmp + (A - Z)mn = m D Zmp + Amn = m Câu 41: Khi nói tia laze, phát biểu sau sai? A Tia laze có tính định hướng cao B Tia laze có độ đơn sắc cao C Tia laze có chất với tia α D Tia laze có tính kết hợp cao Câu 42: Công thoát êlectron khỏi kim loại 3,45 eV Chiếu xạ có tần số f1 = 5.1014 Hz; f2 = 75.1013 Hz; f3 =1015 Hz; f4 =12.1014 Hz vào bề mặt kim loại Những xạ gây tượng quang điện có tần số A f1, f2 f4 B f2, f3 f4 C f3 f4 D f1 f2 Câu 43: Đặt điện áp xoay chiều có tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 40 Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm Biết điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha  rad so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch Cảm kháng cuộn cảm A 40  B 30  C 20  D 40  Câu 44: Trong sơ đồ khối máy thu vô tuyến điện đơn giản phận đây? A Mạch biến điệu B Anten thu C Mạch khuếch đại dao động điện từ âm tần D Mạch tách sóng Câu 45: Theo tiên đề Bo, nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có lượng EM = −1,51eV sang trạng thái dừng có lượng EL = −3,40eV phát phôtôn có tần số xấp xỉ [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][SĐT: 0168.5315.249] Trang 4/6 Luyện thi THPTQG Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn ĐỀ LUYỆN THI 2016 A 2,280.1015 Hz B 4,560.1015 Hz C 0,228.1015 Hz D 0,456.1015 Hz Câu 46: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp đặt A B dao động theo phương trình uA = uB = acos25πt (a không đổi, t tính s) Trên đoạn thẳng AB, hai điểm có phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách khoảng ngắn cm Tốc độ truyền sóng A 100 cm/s B 25 cm/s C 50 cm/s D 75 cm/s Câu 47: Khi nói sóng điện từ, phát biểu sau sai? A Sóng điện từ mang lượng B Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách hai môi trường bị phản xạ khúc xạ ánh sáng C Sóng điện từ sóng dọc D Sóng điện từ truyền chân không Câu 48: Trong dao động điều hòa, đại lượng sau có giá trị không thay đổi? A Biên độ tần số B Gia tốc li độ C Gia tốc tần số D Biên độ li độ Câu 49: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng hoạt động, biểu thức điện tích tụ  điện q = 2.10−9cos(2.107t + ) (C) Cường độ dòng điện cực đại mạch A 40 mA B 10mA C 0,04mA D 1mA Câu 50: Cho phản ứng hạt nhân 42 He  147 N  11 H  AZ X Hạt nhân AZ X A 168O B 179F C 178O D 199F HẾT [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][SĐT: 0168.5315.249] Trang 5/6 Luyện thi THPTQG Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn ĐỀ LUYỆN THI 2016 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 06 01 C 02 C 03 C 04 D 05 A 06 A 07 B 08 A 09 B 10 B 11 C 12 D 13 B 14 A 15 A 16 B 17 A 18 D 19 D 20 D 21 B 22 C 23 C 24 B 25 B 26 A 27 A 28 A 29 C 30 C 31 C 32 C 33 C 34 D 35 D 36 A 37 D 38 A 39 C 40 B 41 C 42 C 43 A 44 A 45 D 46 D 47 C 48 A 49 A 50 C Giáo viên: Đỗ Ngọc Hà GROUP TAI LIEU HOC TAP fb.com/groups/groupbg2017 [Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc][SĐT: 0168.5315.249] Trang 6/6 ... Viện Vật Lí & Hocmai.vn ĐỀ LUYỆN THI 2016 Câu 34: Trong chân không, ánh sáng tím có bước sóng 0,4 μm Mỗi phôtôn ánh sáng mang lượng xấp xỉ A 4,97 .10 31 J B 2,49 .10 –19 J C 2,49 .10 31 J D 4,97 .10. .. Trang 4/6 Luyện thi THPTQG Thầy Đỗ Ngọc Hà - Viện Vật Lí & Hocmai.vn ĐỀ LUYỆN THI 2016 A 2,280 .101 5 Hz B 4,560 .101 5 Hz C 0,228 .101 5 Hz D 0,456 .101 5 Hz Câu 46: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước,... 400 W C 300 W D 100 W Câu 17: Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm có độ tự cảm mH tụ điện có điện dung   nF Tần số dao động riêng mạch A 2,5 .105 Hz B 5π .105 Hz C 2,5 .106 Hz D 5π .106 Hz Câu 18:
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 đề dễ môn vật lý (6) , 10 đề dễ môn vật lý (6) , 10 đề dễ môn vật lý (6)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay