v ề hoàn thi ện chính sách Nhà nước thu hồi đất và cơ chế chuyển đổi đất đai tự nguy ện ở Việt Nam

75 187 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 10:06

Báo cáo này được thực hiện bởi Giáo sư Tiến sĩ Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tàinguyên và Môi trường, phối hợp với Tổng Cục Quản lý Đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môitrường. Báo cáo do Chương trình Phát triển Bền vững của Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Hànội đặt hàng với mục tiêu hỗ trợ Bộ tài nguyên và Môi trường cải thiện quy trình chuyển đổi đấtđai nhằm đạt được sự tăng trưởng bền vững với quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa diễn rarất nhanh chóng. Trưởng nhóm nghiên cứu về phía Ngân hàng Thế giới là tiến sỹ Phạm ThịMộng Hoa, chuyên gia cao cấp về phát triển xã hội, và ông Daniel Gibson, chuyên gia cao cấpvề xã hội. Các chuyên gia phản biện bao gồm Reidar Kvam, Cố vấn về các chính sách an toànKhu vực Mỹ Latinh và Jose Vicente Zevallos, chuyên gia cao cấp về phát triển xã hội. NinaBhatt (chuyên gia về phát triển xã hội) cũng như nhiều chuyên gia trong lĩnh vực đất đai đến từcác cơ quan và tổ chức khác nhau của Việt nam cũng tham gia đóng góp ý kiến cho báo cáo.Tổng cục Quản lý Đất đai đã hỗ trợ hiệu quả chủ trì tổ chức hội thảo nhằm thảo luận các pháthiện của báo cáo tại Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đinh Thúy Quyên (Ngân hàng Thế giới)hỗ trợ mảng hậu cần. Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn tất cả những người và tổ chứctrên đã đóng góp ý nghĩa cho việc biên soạn và hoàn thiện Báo cáo Đề xuất. Lời cảm ơn đặc biệtđược gửi tới Douglas Graham, Điều phối viên Ban Môi trường và Xã hội, và Hoonae Kim, Quảnlý Chương trình Phát triển Bền vững tại Việt nam, vì sự hướng dẫn và hỗ trợ của họ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized NGÂN HÀNG THẾ GIỚI BÁO CÁO ĐỀ XUẤT hoàn thiện sách Nhà nước thu hồi đất chế chuyển đổi đất đai tự nguyện Việt Nam Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 51942 Hà Nội, - 2009 LỜI CẢM ƠN Báo cáo thực Giáo sư Tiến sĩ Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, phối hợp với Tổng Cục Quản lý Đất đai thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường Báo cáo Chương trình Phát triển Bền vững Văn phòng Ngân hàng Thế giới Hà nội đặt hàng với mục tiêu hỗ trợ Bộ tài nguyên Môi trường cải thiện quy trình chuyển đổi đất đai nhằm đạt tăng trưởng bền vững với trình đô thị hóa công nghiệp hóa diễn nhanh chóng Trưởng nhóm nghiên cứu phía Ngân hàng Thế giới tiến sỹ Phạm Thị Mộng Hoa, chuyên gia cao cấp phát triển xã hội, ông Daniel Gibson, chuyên gia cao cấp xã hội Các chuyên gia phản biện bao gồm Reidar Kvam, Cố vấn sách an toàn Khu vực Mỹ La-tinh Jose Vicente Zevallos, chuyên gia cao cấp phát triển xã hội Nina Bhatt (chuyên gia phát triển xã hội) nhiều chuyên gia lĩnh vực đất đai đến từ quan tổ chức khác Việt nam tham gia đóng góp ý kiến cho báo cáo Tổng cục Quản lý Đất đai hỗ trợ hiệu chủ trì tổ chức hội thảo nhằm thảo luận phát báo cáo Hà nội thành phố Hồ Chí Minh Đinh Thúy Quyên (Ngân hàng Thế giới) hỗ trợ mảng hậu cần Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn tất người tổ chức đóng góp ý nghĩa cho việc biên soạn hoàn thiện Báo cáo Đề xuất Lời cảm ơn đặc biệt gửi tới Douglas Graham, Điều phối viên Ban Môi trường Xã hội, Hoonae Kim, Quản lý Chương trình Phát triển Bền vững Việt nam, hướng dẫn hỗ trợ họ Các tác giả người chịu trách nhiệm cho tất nhầm lẫn có, quan điểm thể báo cáo hoàn toàn quan điểm tác giả MỤC LỤC Tóm tắt I Giới thiệu chung 14 II Phân tích hệ thống pháp luật đất đai Việt Nam chuyển đổi đất đai 22 Quá trình hình thành quy định pháp luật chuyển đổi đất đai Việt Nam 22 Phân tích trạng pháp luật chuyển đổi đất đai bắt buộc chuyển đổi đất đai tự nguyện Việt Nam 24 a chế chuyển đổi đất đai bắt buộc: 24 b chế chuyển đổi đất đai tự nguyện: 27 c Nhận xét điểm mạnh điểm yếu chế chuyển đổi đất đai: 28 Vấn đề lý luận, thực tiễn quy định pháp luật bồi thường, tái định cư bắt buộc Việt Nam 30 a Lý luận kinh tế trị học đất đai Việt Nam 30 b Chuyển đổi đất đai từ khu vực nông nghiệp sang khu vực phi nông nghiệp đòi hỏi tất yếu trình phát triển 31 c Những quy định chủ yếu pháp luật đất đai Việt Nam bảo đảm bền vững xã hội trình chuyển đổi đất đai 32 III Phân tích thực tế triển khai việc chuyển đổi đất đai Việt Nam 35 Đánh giá thực tế việc chuyển đổi đất đai góc nhìn lãnh đạo cấp tỉnh 35 Đánh giá thực tế việc chuyển đổi đất đai góc nhìn nhà đầu 38 Đánh giá thực tế việc chuyển đổi đất đai góc nhìn người bị thu hồi đất 39 Thực tiễn triển khai việc chuyển đổi đất đai bắt buộc Việt Nam 41 a Đánh giá thực thi pháp luật đất đai 41 b Đánh giá giải pháp tăng cường kiểm tra thực thi pháp luật chế giám sát người dân 42 c chế tham gia cộng đồng dân cư người dân trình chuyển đổi đất đai bắt buộc Việt Nam 43 IV Khả áp dụng kinh nghiệm quốc tế nước vào thực tế Việt Nam 44 Đánh giá khả áp dụng kinh nghiệm từ dự án quốc tế vào Việt Nam 44 a Khả áp dụng chế chia sẻ lợi ích dự án tác động lớn xã hội môi trường: 47 b Khả áp dụng chế góp đất điều chỉnh lại đất đai: 48 c Khả áp dụng chế giao quyền phát triển chuyển nhượng được: 50 Đánh giá khả áp dụng kinh nghiệm vài nước khác vào Việt Nam 51 a Mô hình chuyển đổi đất đai Trung Quốc 51 b Mô hình chuyển đổi đất đai Hàn Quốc 52 Đánh giá khả áp dụng kinh nghiệm từ triển khai thử nghiệm nước vào Việt Nam 52 V Đề xuất điều chỉnh, đổi chế chuyển đổi đất đai Việt Nam 56 Đề xuất đổi mới, điều chỉnh chế chuyển đổi đất đai tự nguyện: 56 Đề xuất đổi mới, điều chỉnh chế chuyển đổi đất đai bắt buộc: 58 Đề xuất xác định giới hạn chế chuyển đổi đất đai bắt buộc chuyển đổi đất đai tự nguyện: 59 Đề xuất biện pháp tăng hiệu triển khai thực tế 60 a Nâng cao lực máy quản lý đất đai nâng cao nhận thức cộng đồng pháp luật đất đai: 60 b Biện pháp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực chế chuyển đổi đất đai: 61 c Biện pháp tạo chế để cộng đồng dân cư người bị thu hồi đất tham gia trực tiếp vào trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 61 VI Kết luận bước triển khai 63 PHỤ LỤC: 65 Phụ lục 1: Các văn quy phạm pháp luật liên quan đến chuyển đổi đất đai giai đoạn 1987 - 2003 65 Phụ lục 2: Các văn quy phạm pháp luật liên quan đến chuyển đổi đất đai giai đoạn từ 2004 đến 71 Tóm tắt Bối cảnh Những sách thành công phủ Việt Nam đối kinh tế đại hóa giúp Việt Nam trở thành nước phát triển kinh tế nhanh giới Những sách đổi ban đầu công Đổi Mới vào năm 80 kỷ trước tập trung vào việc giao lại ruộng đất hợp tác xã nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân Việc mang đến tăng trưởng rõ ràng sản xuất, đưa Việt Nam trở thành nước xuất kh u gạo đứng thứ giới vào thời gian Những sách năm 90 kỷ trước tập trung vào công nghiệp hóa, dẫn tới kết làm giảm đáng kể tỷ trọng nông nghiệp kinh tế đất nước xuống 20% GDP vào năm 2007 tăng tỷ lệ đóng góp công nghiệp dịch vụ vào năm 2007 tương ứng 42% GDP 38% GDP Là phần trình này, lượng đáng kể đất đai chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thay đổi tương ứng người sử dụng đất Luật sách đất đai thường xuyên thay đổi để tìm giải pháp thực tế để kết hợp lý tưởng xã hội chủ nghĩa sở hữu đất đai với yêu cầu áp lực kinh tế thị trường đại lên, cần xác định lại xác hóa mối quan hệ đất đai, người, nhà đầu Nhà nước (xem Bảng 1) Bảng Sự phát triển luật pháp sách liên quan tới đất đai Văn pháp luật Năm Những điểm liên quan đến đất đai Hiến pháp 1946 Điều 12: Quyền sở hữu cá nhân tài sản người dân Việt Nam bảo đảm Luật cải cách ruộng đất 1953 Quyền sở hữu ruộng đất chuyển trực tiếp từ tay địa chủ sang tay người nông dân cầy thuê cuốc mướn đất Hiến pháp thứ 1959 Điều 11 công nhận sở hữu Nhà nước (hay sở hữu toàn dân), sở hữu tập thể, sở hữu cá nhân, sở hữu sản dân tộc liệu sản xuất chủ yếu bao gồm đất đai Sở hữu ruộng đất nông dân công nhận khuyến khích hình thức sở hữu hợp tác xã Hiến pháp thứ 1980 Chỉ sở hữu toàn dân công nhận (điều 19), đất đai Nhà nước thống quản lý (điều 20) Nhà nước giao thu hồi đất đai theo kế hoạch Đất đai sử dụng hợp tác xã nông nghiệp sản lượng thấp Đổi Mới 1986 Đất đai sử dụng hợp tác xã nông nghiệp Nhà nước giao lại cho hộ gia đình, cá nhân để sử dụng ổn định lâu dài quan quản lý hệ thống quản lý đất đai thiết lập Luật Đất đai thứ 1987 Quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân bảo đảm Tất giao dịch đất đai thực theo định Nhà nước, đất giá trị, thị trường đất đai chưa công nhận Hiến pháp thứ 1992 Tiếp nhận kinh tế thị trường quản lý Nhà nước Đất đai thuộc sở hữu toàn dân (Điều 17), đất đai Nhà nước quản lý Nhà nước giao đất cho tổ chức hộ gia đình, cá nhân sử dụng (Điều 18) Luật Đất đai thứ 1993 Sở hữu toàn dân đất đai, đất đai công nhận giá giá đất Nhà nước quy định Các hộ gia đình, cá nhân quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, cho thuê chấp đất đai Chỉ áp dụng chế Nhà nước thu hồi đất bắt buộc để tạo đất cho dự án đầu phát triển Tổ chức kinh tế tiếp cận đất đai cách thuê đất Nhà nước Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 1998 2001 (i) Tổ chức kinh tế nước Nhà nước giao đất để thực dự án xây dựng kinh doanh nhà dự án đổi đất lấy hạ tầng; (ii) Tổ chức kinh tế nước nhận chuyển nhượng đất, thuê đất, nhận góp vốn quyền sử dụng đất từ hộ gia đình, cá nhân; (iii) Cải thiện chế Nhà nước thu hồi đất đai người sử dụng đất để giao cho dự án đầu giải bồi thường, tái định cư cho người bị thu hồi đất Luật Đất đai thứ 2003 Sở hữu toàn dân đất đai, quy định rõ quyền hạn trách nhiệm quan quản lý đất đai, quyền nghĩa vụ người sử dụng đất Công nhận giá đất thị trường Các tổ chức kinh tế nước lựa chọn hình thức Nhà nước giao đất cho thuê đất Cải thiện bình đẳng nhà đầu nước nước Hạn chế áp dụng biện pháp thu hồi đất bắt buộc vận hành hình thức chuyển đổi đất đai tự nguyện Quy định cụ thể giải bồi thường tái định cư Hệ thống quản lý đất đai cải thiện, chế giám sát nâng cao, đổi hệ thống giải tranh chấp, khiếu nại đất đai Nghị định 84 2007 Quy định cụ thể điều kiện để công nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng mà giấy tờ pháp lý Cho phép nhà đầu nước thực đầu dự án xây dựng kinh doanh nhà Ban hành quy định trình tự, thủ tục công khai, minh bạch cho chế thu hồi đất đai bắt buộc đảm bảo lợi ích cho người sử dụng đất đai bị thiệt hại Tuy vậy, thường xuyên điều chỉnh khung luật pháp để hoàn thiện lĩnh vực quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên Môi trường (MoNRE) nhận 30.000 đơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai dân gửi tới từ 2003 tới 2006 Số lượng khiếu kiện tăng đặn không vừa lòng người bị ảnh hưởng nhà đầu chứng tỏ cần thiết việc tiếp tục làm rành mạch chi tiết quy định pháp luật đất đai Vì vậy, Chính phủ Việt Nam yêu cầu trợ giúp từ nhà tài trợ tổ chức quốc tế việc nghiên cứu vấn đề đưa khuyến nghị hoàn thiện pháp luật dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai Bản kiến nghị sách hình thành dựa nghiên cứu Ngân hàng Thế giới tài trợ với hợp tác Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường Mục tiêu nghiên cứu đánh giá vấn đề liên quan đến chế chuyển đổi đất đai tự nguyện không tự nguyện quy định pháp luật sách hành việc thực thi quy định đó, việc đề xuất bước hoàn thiện xem xét trình chu n bị dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung cho Luật Đất đai mà dự định phê duyệt vào năm 2010 A Những tiến triển gần pháp luật liên quan đến chuyển đổi thu hồi đất đai Luật đất đai thứ năm 1993 Trước Luật Đất đai 2003, khung sách (dựa Luật Đất đai 1993) chấp nhận chế thu hồi đất đai bắt buộc Việc chuyển đổi đất đai thực dựa định hành quan nhà nước th m quyền Nhà đầu nhận đất từ Nhà nước để thực dự án đầu phải nộp tiền sử dụng đất tiền thuê đất cho Nhà nước tiền bồi thường cho người sử dụng đất trước Nhà nước quyền thu hồi đất đai cho mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; nhiên thực tế, chế Nhà nước thu hồi đất áp dụng cho dự án đầu kinh tế đem lại lợi ích riêng cho nhà đầu Nhà đầu nhận thấy quy trình thu hồi phức tạp khó khăn họ phải đàm phán bồi thường với người sử dụng đất, đồng thời phải đàm phán đất đai với cấp quyền tỉnh, huyện, xã mà thường bao gồm nhiều thủ tục không thức, chi phí không thức Cũng thời gian năm đầu thực thu hồi đất đai bắt buộc theo Luật Đất đai 1993, giá đất đai Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định theo khung giá đất Chính phủ 10-30% giá đất chuyển nhượng thị trường Người bị thu hồi đất không hài lòng việc bồi thường không thỏa đáng đất đai nhà đầu không hài lòng quy trình thực phức tạp Tuy nhiên, khiếu kiện gửi tới Ủy ban nhân dân địa phương thường nhận phản hồi, người khiếu kiện lại tiếp tục gửi tới cấp quản lý cao Số người khiếu kiện ngày nhiều tới quan trung ương đòi hỏi giải trực tiếp, điều cho thấy cần thiết phải đổi Luật Đất đai 2003 - Luật Đất đai thứ ba năm 2003 đưa chế chuyển đổi đất đai tự nguyện dựa thỏa thuận bên nhà đầu người sử dụng đất việc chuyển nhượng đất, thuê đất hay góp vốn quyền sử dụng đất chế thu hồi đất đai bắt buộc thực sở định hành quan nhà nước th m quyền ban hành Một số nguyên tắc chuyển đổi đất đai Luật Đất đai hành tóm tắt sau: - chế Nhà nước thu hồi đất đai phải thực theo quy hoạch sử dụng đất quan nhà nước th m quyền xét duyệt công bố công khai Người sử dụng đất không tự thay đổi mục đích sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất - chế Nhà nước thu hồi đất bắt buộc áp dụng trường hợp chuyển đổi đất đai bao gồm: thứ để sử dụng cho mục đích quốc gia, mục đích công cộng; thứ hai để thực dự án đầu 100% vốn nước (bao gồm dự án ODA - Hỗ trợ phát triển thức Chính phủ FDI - Đầu trực tiếp nước ngoài); thứ ba để thực dự án đầu phát triển kinh tế đặc thù xây dựng hạ tầng cho khu công nghiệp, khu dịch vụ, khu công nghệ cao, khu đô thị, khu dân cư nông thôn dự án thuộc nhóm vốn đầu lớn - chế chuyển đổi đất đai tự nguyện áp dụng trường hợp đất chuyển sang sử dụng để thực dự án đầu nước không thuộc trường hợp áp dụng chế Nhà nước thu hồi đất bắt buộc trường hợp dự án áp dụng chế Nhà nước thu hồi đất bắt buộc chủ đầu nguyệnvọng thực chế chuyển đổi đất đai tự nguyện Các điều khoản khác liên quan đến chế Nhà nước thu hồi đất bao gồm: - Giá đất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành phải phù hợp với giá đất thị trường, giá đất theo thị trường áp dụng để tính giá trị bồi thường - quan nhà nước th m quyền thu hồi đất trách nhiệm tổ chức thực việc bồi thường, tái định cư theo thủ tục quy định - Nhà đầu nhận đất đai Nhà nước giao cho thuê phải trả tiền sử dụng đất tiền thuê đất cho Nhà nước theo giá thị trường chế chuyển đổi đất đai tự nguyện quy định rõ ràng với thủ tục đơn giản phù hợp với chu n quốc tế chế áp dụng nhiều dự án đầu sản xuất, kinh doanh hoạt động tốt Tuy nhiên, sau vài năm, số vấn đề nảy sinh số người sử dụng đất đòi giá cao nhiều so với giá thị trường nhà đầu nhận phần lớn đất đai theo giá thị trường hoàn tất việc nhận nốt phần diện tích đất lại cho dự án xác định diện tích cụ thể Hiện thủ tục pháp luật hành để xử lý tình B Quan điểm bên liên quan tham gia vào chuyển đổi đất đai thực tế Quan điểm nhà lãnh đạo địa phương thực tiễn chuyển đổi đất đai Quan điểm lãnh đạo địa phương thể thông qua ý kiến phát biểu với báo chí, hội nghị hay văn quyền địa phương ban hành Trong nghiên cứu lựa chọn quan điểm lãnh đao thành phố lớn trực thuộc trung ương Hà Nội, Hồ Chí Minh Đà Nẵng Quan điểm nhà lãnh đạo Hà Nội, nơi giá đất cao Việt Nam, giá đất cần Nhà nước quản lý chặt chẽ giá thị trường chấp nhận quy định không phù hợp với thực tiễn địa phương Do đó, giá đất Hà Nội xác định mức 5070% giá đất thị trường Lãnh đạo Hà Nội cho hình thức khác quy định việc bồi thường đất phi nông nghiệp gần khu vực thương mại người sản xuất nông nghiệp bị thu hồi nhiều 30% đất nông nghiệp không thực tế Các quan th m quyền địa phương không ủng hộ chế chuyển đổi đất đai tự nguyện họ cho việc cản trở nhà đầu chừng chưa quy định pháp luật để xử lý tình số người sử dụng đất không đồng ý với mức giá phù hợp gây cản trở việc triển khai dự án, đồng thời cho giá đất chế chuyển đổi đất đai tự nguyện luôn cao chế chuyển đổi đất đai bắt buộc, dẫn tới bất công Mặt khác, việc giải tái định cư Hà Nội quản lý hiệu với hàng nghìn hộ tái định cư Tuy nhiên, chất lượng nhà vị trí nơi tái định cư thường nguyên nhân tình trạng hầu hết gia đình tái định cư bán nhà tái định cư để chuyển tới nơi khác phù hợp sống họ Đà Nẵng vị trí phù hợp để trở thành trung tâm đô thị miền Trung Việt Nam Các nhà lãnh đạo tập trung vào quy hoạch phát triển hạ tầng để tạo thành phố đại Đà Nẵng áp dụng phương thức tiếp cận riêng đất đai giá trị đất sử dụng nguồn thu cho ngân sách địa phương sử dụng để phát triển hạ tầng địa phương, bố trí tái định cư theo quy mô lớn, tiến hành thu hồi đất đai với thực chế góp đất điều chỉnh lại đất đai theo đạo trực tiếp Ủy ban nhân dân thành phố Các ngân hàng địa phương đóng vai trò cung cấp vốn để thực trả lại ngân sách địa phương nguồn thu đất đai Chuyển đổi đất đai thực sở thủ tục chuyển đổi đất đai bắt buộc đồng thuận đạt quan th m quyền địa phương người sử dụng đất Đà Nẵng thành công việc tăng nguồn thu từ đất cách thu hồi đất rộng mức cần thiết dự án hạ tầng sau cho đấu giá phần đất đai rộng để sử dụng vào mục đích dịch vụ thương mại Trung tâm kinh tế quan trọng tỉnh phía Nam Hồ Chí Minh Rất nhiều nhà đầu sử dụng hình thức chuyển đổi đất đai tự nguyện từ trước năm 2004 muốn sử dụng phương thức áp dụng phương thức chuyển đổi đất đai bắt buộc Lãnh đạo thành phố áp dụng cách tiếp cận đất đai định hướng thị trường bồi thường đất xác định theo giá đất thị trường sở định giá đất tổ chức dịch vụ định giá cung cấp Quan điểm Nhà đầu thực tiễn chuyển đổi đất đai Ý kiến nhà đầu thu thập từ gặp gỡ định kỳ nhà đầu Chính phủ Kết cho thấy vấn đề nảy sinh nhiều khoảng thời gian từ 2002 đến 2004 trước ban hành Luật đất đai Phần lớn vấn đề nảy sinh liên quan tới thủ tục hành đất đai - đặc biệt vấn đề tiếp cận đất đai quyền đất đai doanh nghiệp Những vấn đề thủ tục hành quản lý đất đai giảm bớt thời gian lại tăng trở lại vào năm 2007 tập trung vào vấn đề giới thiệu địa điểm đầu việc giải tình trạng số người sử dụng đất ngăn cản tiến độ triển khai dự án làm cho vấn đề chuyển đổi đất đai trở nên phức tạp Quan điểm người bị ảnh hưởng thực tiễn chuyển đổi đất đai Năm 2005, Bộ Tài nguyên Môi trường tiến hành kiểm tra việc thực luật đất đai tất địa phương Người sử dụng đất khiếu nại gặp đoàn kiểm tra để nộp khiếu nại Những khiếu nại phân tích phân loại, 70% khiếu nại liên quan đến việc thực thi không bồi thường đất đai tái định cư; phần lại liên quan đến vi phạm pháp luật đất đai bới quan quản lý, khiếu nại định hành giải tranh chấp đất đai, khiếu nại đòi lại đất cũ mà người khác sử dụng Trong số 70% khiếu nại liên quan tới việc thực thi không bồi thường tái định cư, 70% (hay nửa khiếu nại) liên quan tới việc giá đất tính bồi thường không phù hợp với giá đất thị trường Phần lớn khiếu nại đề cập vấn đề định giá đất nông nghiệp thấp theo phương pháp dựa thu nhập từ sản xuất nông nghiệp pháp luật quy định Nhận thức Mặc dù thể chế liên tục cải tiến cập nhật, đánh giá Bộ TNMT kiểm tra thi hành Luật Đất đai cho thấy cán quản lý đất đai cấp huyện xã không hiểu xác Luật Đất đai 2003 Nghị định hướng dẫn Phần lớn tiếp tục ứng dụng pháp luật thủ tục theo quy định Luật đất đai 1993 Bộ TNMT thường xuyên tổ chức hội nghị tập huấn sau thay đổi hệ thống pháp luật Tuy nhiên, việc không thực đem lại hiệu việc nâng cao hiểu biết pháp luật Trong cộng đồng, nhận thức chí thấp hơn, hiểu biết người dân quyền đất đai thiếu, đặc biệt nhóm dân tộc thiểu số hay vùng nông thôn Các luận đưa đơn khiếu nại thường không viện dẫn theo luật pháp Sự tham gia Phần lớn việc thu hồi đất đai bắt buộc Ban Bồi thường Giải phóng mặt (do Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập) thực Ban chịu trách nhiệm tất hoạt động liên quan thu hồi đất, bồi thường tái định cư Hoạt động Ban dựa thủ tục hành Sự tham gia cộng đồng, tổ chức xã hội người bị ảnh hưởng hạn chế Trên khắp nước, thủ tục giống mang nặng tính hành Các yếu tố kinh tế-xã hội hoàn cảnh riêng cộng đồng dân tộc thiểu số thường không xem xét cụ thể Mặt khác, thiếu tham gia bên liên quan làm cho chi phí bồi thường cao mức cần thiết điều kiện tổ chức thương thảo với cộng đồng nhằm đưa giải pháp đổi khả đem lại lợi ích cho đôi bên Kiểm tra Bộ Tài nguyên Môi trường đưa quan điểm việc quan quản lý cấp cao trách nhiệm kiểm tra định kỳ việc thực thi pháp luật đất đai quan quản lý cấp trực thuộc Bộ tiến hành kiểm tra việc thực thi Luật Đất đai phạm vi nước vào năm 2005; vào năm 2006 Bộ tiếp tục tiến hành kiểm tra thực thi số lĩnh vực cụ thể gồm: (i) quy hoạch sử dụng đất phê duyệt không thực (quy hoạch treo); (ii) không hoàn thành việc bồi thường, tái định cư sau định thu hồi đất (giải tỏa treo); (iii) dự án triển khai sau bàn giao đất (dự án treo) Trước thực kiểm tra, Bộ Tài nguyên Môi trường công khai kế hoạch kiểm tra thiết lập “đường dây nóng” để nhận thư điện tử, điện thoại thư bưu điện từ người dân doanh nghiệp để thu thập thông tin vi phạm pháp luật vùng Bộ nhận hàng nghìn ý kiến phản hồi kết luận người dân sẵn sàng tham gia kiểm tra việc thực thi Luật Đất đai C Các vấn đề liên quan đến pháp luật hành việc thực thi Chuyển đổi đất đai bắt buộc Phân tích thủ tục hành chuyển đổi đất đai bắt buộc đưa vấn đề sau: - Hiện hai hình thức đơn vị thực bồi thường đất đai giải phóng mặt Thứ Tổ chức phát triển quỹ đất Đây tổ chức cố định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, chịu trách nhiệm thu hồi đất theo quy hoạch sử dụng đất không thu hồi đất cho dự án đầu cụ thể Tổ chức chịu trách nhiệm thu hồi đất, quản lý đất thu hồi, tiến hành đấu giá đất cho dự án đầu chuyển nhượng đất cho nhà đầu Thứ hai Ban bồi thường giải phóng mặt bằng, ban hoạt động tạm thời Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập nhiệm vụ thực việc bồi thường, tái định cư cho dự án đầu cụ thể Ban hoạt động theo nguyên tắc hành không theo chế thị trường - Khi công tác thu hồi đất thực theo quy hoạch sử dụng đất không theo dự án cụ thể, đất định giá theo trạng sử dụng, đất thu hồi không đưa vào sử dụng nhà đầu quan tâm Tuy nhiên, việc thu hồi đất thực cho dự án cụ thể giá thị trường thường cao người sử dụng thường không thỏa mãn bồi thường không tính theo mức giá cao - Hiện không xác định rõ hình thức hoạt động Tổ chức phát triển quỹ đất, tổ chức dịch vụ công hay doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp quốc doanh Tổ chức cần nguồn tài để hoạt động vay từ ngân hàng đầu hay thương mại - Mặc dù Luật yêu cầu sử dụng giá thị trường để định giá bồi thường đất đai, quy định thủ tục thực định giá đất đai theo thị trường Do thực tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định giá phương thức để phán xử ý kiến bất đồng giá đất Như vậy, lại vướng mắc thứ cần nghiên cứu, xem xét lấy tiêu chí làm ranh giới chế chuyển đổi đất đai dự án túy mục đích kinh tế Lúc này, tầm quan trọng dự án phát triển kinh tế phải đánh giá thông qua ý nghĩa phát triển đất nước, người Dựa kinh nghiệm triển khai Trung Quốc, chế chuyển đổi đất đai bắt buộc áp dụng vào dự án đầu lớn, cần hạ tầng chung, cần nhà đầu sơ cấp đầu hạ tầng chung Bảng giới thiệu đề xuất việc lựa chọn ranh giới phù hợp hai chế chuyển đổi đất đai Đề xuất 5: Thay đổi ranh giới hai chế chuyển đổi đất đai chế chuyển đổi đất đai bắt buộc Mục đích trị, xã hội chế chuyển đổi đất đai tự nguyện Sử dụng đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng Không áp dụng Các dự án xây dựng hạ tầng chung nhà đầu sơ cấp thực (khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu dịch vụ, khu đô thị, Mục đích kinh doanh khu dân cư nông thôn, v.v ); Các dự án đầu phạm vi ảnh hưởng lớn đến cộng đồng dân cư (dự án thủy điện, dự án khai thác khoáng sản diện rộng, nâng cấp Các dự án không thuộc phạm vi áp dụng chế chuyển đổi đất đai bắt buộc khu dân cư, v.v.) Đề xuất biện pháp tăng hiệu triển khai thực tế a Nâng cao lực máy quản lý đất đai nâng cao nhận thức cộng đồng pháp luật đất đai: Để khắc phục tình trạng hầu hết cán quản lý đất đai địa phương cấp huyện xã chưa nhận thức quy định pháp luật đất đai, cần phải thực biện pháp tổng thể nâng cao lực máy quản lý, việc nâng cao nhận thực pháp luật đất đai Ngoài cách thực thường làm Bộ Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến văn quy phạm pháp luật mới, việc nâng cao lực máy quản lý cần áp dụng biện pháp sau: Tổ chức thường xuyên lớp đào tạo ngắn hạn nâng cao nghiệp vụ quản lý cấp quản lý, cấp tổ chức đào tạo cho cấp theo chương trình thống Tổ chức trang thông tin điện tử hướng dẫn nghiệp vụ quản lý; phổ biến kinh nghiệm quản lý, pháp luật, quy hoạch; mở diễn đàn trao đổi kinh nghiệm quản lý toàn ngành quản lý đất đai Đề nghị trợ giúp hỗ trợ kỹ thuật xây dựng lực từ tổ chức phát triển quốc tế nước phát triển 60 Để nâng cao nhận thức người dân, chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng pháp luật đất đai cần nghiên cứu triển khai Bên cạnh đó, cần sớm tổ chức hệ thống trợ giúp pháp lý miễn phí chi phí thấp để giúp đỡ người dân cần tìm hiểu pháp luật Thực nội dung cần tập trung vào biện pháp sau: Phát hành tài liệu hướng dẫn pháp luật phù hợp với trình độ nhóm cộng đồng dân cư khác nhau, nhóm dân tộc khác hợp tác với tổ chức xã hội để phổ biến đến tận tay người dân Hợp tác với quan thông tấn, báo chí để phổ biến pháp luật theo nhóm vấn đề kết hợp với giải thích pháp luật trực tiếp cho người dân Kết hợp với Bộ pháp Hiệp hội Luật gia để tổ chức hệ thống trợ giúp pháp lý miễn phí chi phí thấp để giúp đỡ người dân nhu cầu Tổ chức trang thông tin điện tử phổ biến pháp luật đất đai b Biện pháp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực chế chuyển đổi đất đai: Pháp luật hành đất đai Việt Nam quy định cụ thể trách nhiệm kiểm tra việc thực thi pháp luật quan hành quan trực thuộc Vấn đề lại triển khai việc kiểm tra cách xử lý kỷ luật hành cán bộ, quan hành không hoàn thành trách nhiệm kiểm tra mình, để xNy vi phạm pháp luật cấp Nghị định số 181/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai Chương kỷ luật cán không thực thi trách nhiệm mình, áp dụng thực tế chưa nhiều Từ khía cạnh khác, pháp luật hành đất đai quy định cụ thể chế công khai, minh bạch trình tự, thủ tục quản lý đất đai; tổ chức "đường dây nóng" để tiếp nhận ý kiến người dân phát tượng vi phạm pháp luật quản lý, sử dụng đất đai chế Bộ Tài nguyên Môi trường triển khai tốt, số địa phương cấp tỉnh đưa chế vào thực thường xuyên Các biện pháp kiểm tra, giám sát cần tăng cường sau: Các cấp hành chính, quan quản lý trách nhiệm lập kế hoạch triển khai kiểm tra hàng năm việc thực thi pháp luật cấp trực thuộc Xử lý nghiêm kịp thời trường hợp cán quản lý, quan quản lý hành vi vi phạm pháp luật không thực trách nhiệm mình, hành vi quan liêu lợi pháp luật để khuyến khích tổ chức phi phủ, công đồng dân cư người dân tham gia vào giám sát việc thực thi pháp luật c Biện pháp tạo chế để cộng đồng dân cư người bị thu hồi đất tham gia trực tiếp vào trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Như đề cập, cần giao cho Tổ chức phát triển quỹ đất thực việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thay cho Ban bồi thường, giải phóng mặt Ủy ban nhân dân 61 cấp huyện thành lập nhằm giảm bớt tác động máy hành chính, đưa việc triển khai gần với chế thị trường Việc tiếp theo, cần thực thực chất chế tham gia cộng đồng dân cư nơi đất người bị thu hồi đất vào trình thực thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sự tham gia làm cho sớm đạt tính đồng thuận, hạn chế khiếu kiện người bị thiệt hại đất tạo mối quan hệ tốt quyền nhân dân Hơn nữa, thực thực tế cần phân tích kỹ lưỡng điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa, tập quán địa phương, nhóm cư dân để đưa giải pháp triển khai phù hợp Sự tham gia cộng đồng dân cư người đất bị thu hồi sở vận hành dự án dạng "Cộng đồng tham gia phát triển" làm giảm chi phí đầu giảm khiếu kiện người bị thu hồi đất Trong việc thực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần tính toán đầy đủ tới lợi ích cộng đồng dân cư, hỗ trợ để bù đắp đủ thiệt hại cho người đất bị thu hồi theo hướng trả lại đời sống, việc làm trước bị thu hồi đất, tạo điều kiện cho người tái định cư lựa chọn vị trí phù hợp quỹ nhà tái định cư Các quy định cần quy định khung hệ thống pháp luật, điều quan trọng phải thực thi đầy đủ thực tế Thực nội dung cần áp dụng biện pháp sau đây: Cần phân tích cụ thể điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa, tập quán, v.v cộng đồng dân cư khu vực đất bị thu hồi, cần phân tích kỹ đói nghèo ảnh hưởng xã hội để đưa phương án thực cụ thể Đại diện cộng đồng dân cư giới thiệu đại diện người bị thu hồi đất giới thiệu tham gia thực chất vào trình thực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Việc hỗ trợ cần tính toán đủ thiệt hại x y người bị thu hồi đất, thiệt hại không tính tiền thiệt hại dài hạn nhằm mục tiêu trả lại đời sống, việc làm trước bị thu hồi đất Thực nguyên tắc chia sẻ lợi ích, không đề cập tới lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư, người bị thu hồi đất mà phải đề cập tới lợi ích cộng đồng nơi đất Cần công khai hóa quỹ nhà tái định cư cho phép người tái định cư lựa chọn quỹ nhà Phát triển rộng rãi hình thức thực dự án dạng "Cộng đồng tham gia phát triển" nhằm nâng cao vai trò cộng đồng, tăng đối thoại để tạo đồng thuận giảm chi phí đầu dự án, giảm khiếu kiện người đất bị thu hồi 62 VI Kết luận bước triển khai Trong phạm vi nghiên cứu để xây dựng Bản đề xuất sách Ngân hàng giới hoàn chỉnh chế chuyển đổi đất đai nhằm trợ giúp Bộ Tài nguyên Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung pháp luật đất đai, báo cáo tập trung vào tổng kết trạng quy định pháp luật Việt Nam, đánh giá trình thực hiện, phân tích số kinh nghiệm quốc tế, sách Ngân hàng giới đất đai để kiến nghị nội dung pháp luật cần sửa đổi phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam Bản đề xuất sách chuyển tới Bộ Tài nguyên Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai, số quan nhà nước liên quan tới quan lý đất đai, số tổ chức phi phủ quan tâm sách đất đai, số nhà đầu tư, số nhà khoa học để lấy ý kiến Ngân hàng giới Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức hội thảo đề tài vào đầu tháng năm 2009 Hà Nội (ngày 05/06/2009) thành phố Hồ Chí Minh (ngày 10/06/2009) để thảo luận nội dung, hoàn chỉnh Bản đề xuất sách Ngân hàng giới xem xét việc tiếp tục mở nghiên cứu giai đoạn để giúp Tổng cục Quản lý đất đai chuNn bị tốt dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai trình Chính phủ, Quốc hội vào cuối năm sau Đồng thời, chuNn bị nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai để Chính phủ xem xét định Sự trợ giúp tiếp tục Ngân hàng giới Bộ Tài nguyên Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai giai đoạn tới cần tập trung vào việc cụ thể sau: Năm tài 2010 (từ tháng 7/2009 - tháng 6/2010): Nghiên cứu vấn đề tồn để đề xuất điểm cần đổi hệ thống pháp luật đất đai liên quan đến chế chuyển đổi đất đai Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Đất đai Nghị định hướng dẫn thực chuyển đổi đất đai bắt buộc, trọng áp dụng biện pháp mang tính thị trường Đặc biệt, ba nghiên cứu quan tâm xem xét bao gồm: (i) hình thành hệ thống định giá đất gồm phương pháp thủ tục định giá đất, triển khai việc cấp phép hành nghề định giá đất cho tổ chức cá nhân, tạo lập chế giải tranh chấp định giá đất; (ii) xác định tiêu chí cụ thể áp dụng thu hồi đất bắt buộc chuyển đổi đất đai tự nguyện (trong trường hợp sử dụng quyền lực Nhà nước để trưng dụng đất tài sản riêng trường hợp không sử dụng quyền nhằm tăng cường biện pháp thị trường trình chuyển đổi đất đai); (iii) quy hoạch sử dụng đất nhằm hỗ trợ việc sử dụng đất, việc chuyển đổi đất đai hợp lý hiệu Đồng thời, cần thiết kế chuNn bị giai đoạn hoạt động thử nghiệm cần thiết việc thực cách tiếp cận cho một vài lĩnh vực chương trình cụ thể làm sở để chuNn bị xây dựng nghị định Chính phủ, thông hướng dẫn thực cách tiếp cận đề xuất cho chế chuyển đổi đất đai Những hoạt động đề xuất hướng tới chế phối hợp thực với hợp phần sách đất đai Dự án Quản lý đất đai Việt Nam Ngân hàng giới tài trợ (VLAP) 63 Năm tài 2011 (từ tháng 7/2010 - tháng 6/2011): Thực số hoạt động thử nghiệm sau hoàn thành nghiên cứu nói tiếp tục thực số nghiên cứu nối tiếp từ nghiên cứu triển khai năm tài 2010 Năm tài 2012 (từ tháng 6/2011 - tháng 12/2012): Tiếp tục thử nghiệm mô hình khuyến khích vai trò cộng đồng, người dân tham gia vào trình thực chuyển đổi đất đai bắt buộc giám sát việc thực thi pháp luật, liên kết với hoạt động dự án VLAP Ngân hàng giới trợ giúp cho Việt Nam quản lý đất đai Việt Nam Bên cạnh hỗ trợ Ngân hàng Thế giới, hoạt động hỗ trợ tương tự từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) từ tổ chức phát triển nước Sida (Thụy Điển), DANIDA (Đan Mạch), AUSAID (Australia), NZAID (New Zealand), v.v… quản lý đất đai Việt nam Ngân hàng Thế giới Bộ Tài nguyên Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai nhà tài trợ khác cần phối hợp chặt chẽ để giúp Việt nam cải thiện trình chuyển đổi đất đai nhằm giúp trình phát triển ngày bền vững Điều làm tăng tính hiệu việc thu hồi đất dự án Ngân hàng giới tài trợ làm trình triển khai dự án nhanh chóng, thuận lợi 64 PHỤ LỤC: Phụ lục 1: Các văn quy phạm pháp luật liên quan đến chuyển đổi đất đai giai đoạn 1987 - 2003 Trong khoảng thời gian từ Nhà nước Việt Nam thực trình đổi đến nay, văn quy phạm pháp luật đất đai bao gồm: Luật Đất đai 1987: Quốc hội khóa VII, kỳ họp thứ thông qua ngày 29 tháng 12 năm 1987 hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1988 Luật bao gồm Chương, 57 Điều, xây dựng sở chế độ Nhà nước bao cấp hoàn toàn đất đai Nội dung chủ yếu cụ thể hóa chế Nhà nước giao đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng; hệ thống quản lý đất đai; chế độ sử dụng loại đất gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất khu dân cư, đất chuyên dùng, đất chưa sử dụng; quyền nghĩa vụ người sử dụng đất; chế độ sử dụng đất tổ chức, cá nhân nước Luật Điều quy định chế chuyển đổi đất đai với nội dung gồm: (i) Nhà nước thu hồi đất trường hợp cần sử dụng đất cho nhu cầu Nhà nước xã hội; (ii) người Nhà nước giao đất nông nghiệp, lâm nghiệp để chuyển sang sử dụng vào mục đích công nghiệp, dịch vụ phải bồi thường thiệt hại đất nông nghiệp, lâm nghiệp cho Nhà nước tiền bồi thường sử dụng vào mục đích phát triển quỹ đất; (iii) người sử dụng đất mà nhu cầu sử dụng Nhà nước thu hồi đất để giao cho người khác bồi thường tài sản đầu đất; (iv) người sử dụng đất mà bị Nhà nước thu hồi đất để sử dụng cho nhu cầu Nhà nướchội bồi thường thiệt hại thực tế giao đất khác Theo quy định trên, thấy người sử dụng đất Nhà nước giao đất để sử dụng, quyền tài sản đất đai quyền giao dịch đất Người sử dụng đất tài sản thành đầu đất Việc chuyển đổi đất đai thực hoàn toàn theo chế bắt buộc sở định Nhà nước Luật Đất đai 1993: Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ thông qua ngày 14 tháng 07 năm 1993 hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 Luật bao gồm Chương, 89 Điều, tiếp tục xây dựng sở chế độ Nhà nước bao cấp đất đai, đồng thời công nhận đất đai giá Nhà nước quy định người sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, cho thuê, chấp quyền sử dụng đất Tổ chức kinh tế Nhà nước cho thuê đất, quyền giao dịch đất đai, mua bán tài sản gắn liền với đất Hộ gia đình, cá nhân nhà nước giao đất thực giao dịch đất đai Đối với chế chuyển đổi đất đai, Luật Đất đai 1993 số quy định cụ thể bao gồm: (i) Nhà nước xác định giá loại đất để tính bồi thường thiệt hại đất thu hồi đất Chính phủ quy định khung giá loại đất vùng theo thời gian; (ii) Trong trường hợp thật cần thiết, Nhà nước thu hồi đất sử dụng người sử dụng đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng người bị thu hồi đất đền bù thiệt hại; (iii) Việc thu hồi đất để chuyển sang mục đích khác phải theo quy hoạch 65 kế hoạch quan Nhà nước thNm quyền xét duyệt, trước thu hồi đất phải thông báo cho người sử dụng biết lý thu hồi, thời gian, kế hoạch di chuyển, phương án đền bù thiệt hại Pháp lệnh quyền nghĩa vụ tổ chức nước Nhà nước giao đất, cho thuê đất: Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 14 tháng 10 năm 1994 Thực Luật Đất đai 1993, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh với số quy định chủ yếu bao gồm: (i) Các tổ chức kinh tế nước Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối quyền góp vốn, chấp quyền sử dụng đất để phát triển sản xuất, không chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất; (ii) Các tổ chức kinh tế nước không Nhà nước giao đất phi nông nghiệp (kể thu tiền), Nhà nước cho thuê đất thực giao dịch tài sản đầu đất; ra, tổ chức kinh tế Nhà nước ưu đãi sử dụng đất thuê Nhà nước để góp vốn quyền sử dụng đất với đối tác nước nước vào mục đích hợp tác sản xuất kinh doanh; (iii) Các tổ chức kinh tế nước thực dự án đầu xây dựng hạ tầng khu công nghiệp cho doanh nghiệp đầu sản xuất thuê đất gắn với hạ tầng chung khu công nghiệp Pháp lệnh quyền nghĩa vụ tổ chức, cá nhân nước thuê đất Việt Nam: Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 14 tháng 10 năm 1994 Pháp lệnh quy định chủ yếu doanh nghiệp nước Nhà nước cho thuê đất, quyền chấp tài sản đầu đất để vay vốn mở rộng sản xuất, không thực giao dịch khác tài sản đầu đất; riêng doanh nghiệp nước thực dự án đầu xây dựng hạ tầng khu công nghiệp cho doanh nghiệp đầu sản xuất thuê đất gắn với hạ tầng chung khu công nghiệp Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung số Điều Pháp lệnh quyền nghĩa vụ tổ chức nước Nhà nước giao đất, cho thuê đất: Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành vào ngày 27 tháng năm 1996 Sau năm thực Pháp lệnh quyền nghĩa vụ tổ chức nước Nhà nước giao đất, cho thuê đất, doanh nghiệp cho hình thức Nhà nước cho doanh nghiệp thuê đất, không giao đất thu tiền, không nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ hộ gia đình, cá nhân làm cho thị trường đầu tư, thị trường bất động không đủ điều kiện để phát triển, thị trường nhà thị trường đầu hạ tầng Từ nguyên nhân này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung với nội dung chủ yếu bao gồm: (i) Nhà nước giao đất thu tiền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế để sử dụng đất vào mục đích xây dựng nhà để bán cho thuê để sử dụng đất vào mục đích đầu xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng cho thuê quyền sử dụng đất gắn liền với kết cấu hạ tầng; (ii) Tổ chức kinh tế nước Nhà nước giao đất thu tiền sử dụng đất quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất bán nhà gắn liền với đất hạ tầng xây dựng đất, cho thuê quyền sử dụng đất gắn liền với hạ tầng xây dựng, chấp quyền sử dụng 66 đất để vay vốn sản xuất, kinh doanh, góp vốn quyền sử dụng đất để liên doanh với tổ chức cá nhân nước Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Đất đai ban hành năm 1998 Sau Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung số Điều Pháp lệnh quyền nghĩa vụ tổ chức nước Nhà nước giao đất, cho thuê đất triển khai thực tế, số vấn đề quyền nghĩa vụ tổ chức kinh tế đất đai lại doanh nghiệp đặt ra, nhiều việc liên quan đến chế chuyển đổi đất đai Hơn nữa, giai đoạn ngân sách nhà nước không đủ cho đầu hạ tầng nên Chính phủ đưa sách khuyến khích hình thức "đổi đất lấy hạ tầng" Nội dung sách nhà đầu bỏ tiền xây dựng hạ tầng đường giao thông, cầu, hạ tầng đô thị theo quy hoạch Chính phủ, sau Chính phủ giao cho nhà đầu diện tích đất để sử dụng tương ứng với số tiền đầu hạ tầng Nói chung, nhà đầu không muốn tham gia thực sách đất thuê Nhà nước Quốc hội Việt Nam định cho rà soát lại quy định hành pháp luật đất đai để ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai với nội dung đổi bao gồm: (i) Hình thức Nhà nước giao đất thu tiền sử dụng đất áp dụng cho đất ở, đất chuyên dùng "đất đổi lấy hạ tầng", sử dụng vô thời hạn; (ii) Bổ sung thêm hình thức Nhà nước cho thuê đất thời hạn trả tiền lần trả tiền cho nhiều năm, thời hạn sử dụng đất nhiều năm người sử dụng đất phép giao dịch quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất (iii) Tổ chức kinh tế nước nhận chuyển quyền sử dụng đất từ tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Đất đai ban hành năm 2001 Theo pháp luật đất đai lúc đó, việc đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực quan thNm quyền cấp tỉnh Từ sau Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 1998 hiệu lực thi hành, giao dịch thị trường bất động sản tăng cao, người sử dụng đất nhu cầu đăng ký sử dụng đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quan quản lý đất đai cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bị tải thực nhiệm vụ quản lý đất đai Quốc hội định phân cấp phần nhiệm vụ quản lý cho cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện thNm quyền giao đất, cho thuê đất hộ gia đình, cá nhân cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân nông thôn Các Nghị định Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 1993, Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 1998, Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2001 hai Pháp lệnh quyền nghĩa vụ tổ chức sử dụng đất Trong thời gian từ Quốc hội thông qua Luật Đất đai 1993 Luật hết hiệu lực thi hành, Chính phủ Việt Nam ban hành 30 Nghị định, Nghị định chế độ quản lý chung đất đai; Nghị định thuế sử dụng đất thuế chuyển quyền sử dụng đất; Nghị định đăng ký đất đai; Nghị định giá đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất lệ phí địa chính; Nghị định bồi thường Nhà nước thu hồi đất; 13 Nghị định chế Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chế độ sử dụng loại đất, quyền nghĩa vụ người sử dụng đất 67 Trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, nhóm Nghị định liên quan chặt chẽ tới chế chuyển đổi đất đai, nhóm Nghị định bồi thường Nhà nước thu hồi đất (liên quan đến chế chuyển đổi đất đai bắt buộc); nhóm Nghị định chế Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chế độ sử dụng loại đất, quyền nghĩa vụ người sử dụng đất (liên quan đến chế chuyển đổi đất đai tự nguyện); nhóm Nghị định giá đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (liên quan tới chế chuyển đổi đất đai) Cụ thể Nghị định liên quan bao gồm: a Nghị định số 90-CP ngày 17/08/1994 ban hành quy định việc bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng Nghị định ban hành Bản quy định bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng Nguyên tắc bồi thường Nhà nước thu hồi đất bồi thường đất nấy, trường hợp đất người bị thu hồi đất không muốn nhận đất bồi thường tiền với giá trị tính theo giá đất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể phạm vi khung giá đất Chính phủ quy định Nghị định số 87-CP ngày 17/08/1994 Tài sản gắn liền với đất bồi thường theo phần giá trị tài sản lại tính theo giá quy định Nhà nước Nghị định không quy định mức hỗ trợ để di chuyển chỗ ở, thời gian ngừng việc làm, đào tạo nghề nghiệp mới, v.v Nghị định không quy định chế thực tái định cư mà chủ yếu bồi thường nhà tiền để xây dựng nhà b Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/04/1998 việc bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng Nghị định ban hành để thay Nghị định số 90-CP ngày 17/08/1994 nói Giá đất để tính bồi thường Nghị định giá đất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhân với hệ số K cho giá đất phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thị trường Người bị thu hồi đất nhà bồi thường diện tích đất định mức Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định Tài sản gắn liền với đất bồi thường theo giá trị lại cộng với tỷ lệ phần trăm giá trị tổng không vượt 100% không nhỏ 60% giá trị ban đầu nhà Bên cạnh giá trị bồi thường, Nghị định đề cập tới khoản hỗ trợ cho người bị thu hồi đất hỗ trợ ổn định sản xuất, ổn định đời sống, di chuyển chỗ ở, đào tạo nghề Nghị định quy định kỹ lưỡng việc xây dựng khu tái định cư bố trí người bị thu hồi đất vào khu tái định cư c Nghị định số 11-CP ngày 24/01/1995 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quyền nghĩa vụ tổ chức, cá nhân nước thuê đất Việt Nam Nghị định hướng dẫn chi tiết hình thức Nhà nước cho tổ chức, cá nhân nước thuê đất quyền mà người sử dụng đất hưởng Pháp lệnh quyền nghĩa vụ tổ chức, cá nhân nước thuê đất Việt Nam quy định d Nghị định số 18-CP ngày 13/02/1995 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quyền nghĩa vụ tổ chức nước Nhà nước giao đất, cho thuê đất 68 Nghị định hướng dẫn chi tiết hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền, Nhà nước cho thuê đất quyền mà người sử dụng đất hưởng Pháp lệnh quyền nghĩa vụ tổ chức nước Nhà nước giao đất, cho thuê đất quy định, tập trung vào giải trường hợp chấp, góp vốn quyền sử dụng đất thuê Nhà nước đ Nghị định số 85-CP ngày 17/12/1996 quy định việc thi hành Pháp lệnh quyền nghĩa vụ tổ chức nước Nhà nước giao đất, cho thuê đất Nghị định nội dung tương tự Nghị định số 18-CP ngày 13/02/1995 nói trên, hướng dẫn chi tiết hình thức Nhà nước giao đất thu tiền Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh quyền nghĩa vụ tổ chức nước Nhà nước giao đất, cho thuê đất quy định e Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/02/2000 thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Đất đai thông qua năm 1998 Nghị định hướng dẫn thực Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Đất đai (1998) với việc cụ thể hóa hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền, Nhà nước giao đất thu tiền, Nhà nước cho thuê đất trả tiền lần, Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm hình thức tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, thuê, nhận góp vốn quyền sử dụng đất từ người khác Ứng với trường hợp, Nghị định hướng dẫn cụ thể người sử dụng thực quyền giao dịch quyền sử dụng đất g Nghị định số 87-CP ngày 17/08/1994 quy định khung giá loại đất Nghị định quy định khung giá (giá thấp giá cao nhất) lại đất để sở khung giá này, tỉnh ban hành bảng giá cụ thể cho vị trí đất Khung giá đất quy định Nghị định thấp nhiều so với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thị trường (chỉ khoảng từ 10% - 30%) Bên cạnh đó, Nghị định cho phép sử dụng hệ số K từ 0,8 tới 1,2 nhân với giá đất khung giá để áp dụng cho đất đô thị cho phù hợp với điều kiện hạ tầng cụ thể đô thị Sau gần năm thực Nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 302-TTg ngày 13/05/1996 cho phép điều chỉnh hệ số K từ 0,5 tới 1,8 h Nghị định số 17/1998/NĐ-CP ngày 21/03/1998 sửa đổi, bổ sung khoản Điều Nghị định số 87-CP ngày 17/08/1994 quy định khung giá loại đất Sau năm thực Nghị định số 87-CP ngày 17/08/1994 quy định khung giá loại đất, Chính phủ tiếp tục cho điều chỉnh khung giá theo nguyên tắc: giá thấp giảm 50% giá cao tăng 50% so với khung giá đất Chính phủ quy định trước Các văn pháp luật chuyển đổi đất đai Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định Dựa vào Nghị định Chính phủ Thông hướng dẫn Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành quy định cụ thể để thực thi pháp luật địa phương Nói chung, văn quy phạm pháp luật cấp tỉnh quy định khác thNm quyền quản lý, quyền nghĩa vụ người sử dụng đất so với quy định pháp luật Trung ương ban hành, thường quy định cụ thể công việc thuộc thNm quyền Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện cấp xã 69 Đối với việc chuyển đổi đất đai bắt buộc, văn quy phạm pháp luật cấp tỉnh tập trung vào việc ban hành bảng giá loại đất, trình tự thủ tục thực việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người bị thu hồi đất Như vậy, điểm khó khăn chế chuyển đổi đất bắt buộc thường xuất văn quy phạm pháp luật tỉnh ban hành, thường phụ thuộc vào lãnh đạo tỉnh vai trò dự án đầu tư, bảo đảm ổn định cho khu vực nông thôn Các văn quy phạm pháp luật cấp trung uơng ban hành chi tiết hệ thống văn quy phạm pháp luật cấp tỉnh dễ thống 70 Phụ lục 2: Các văn quy phạm pháp luật liên quan đến chuyển đổi đất đai giai đoạn từ 2004 đến Luật Đất đai 2003 Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2004 Luật bao gồm Chương, 146 Điều, xây dựng nguyên tắc đổi toàn diện sách đất đai cho phù hợp với trình đNy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước chế chuyển đổi đất đai quy định 28 Điều Luật Đất đai 2003, Điều quy định việc Nhà nước thu hồi đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Điều giá đất; Điều quyền nghĩa vụ hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế nước, nhà đầu nước giao dịch đất đai; Điều quy định trình tự, thủ tục thực việc chuyển đổi đất đai bắt buộc chuyển đổi đất đai tự nguyện Luật Đất đai 2003 quy định chi tiết chế chuyển đổi đất đai bắt buộc chuyển đổi đất đai tự nguyện, việc áp dụng cụ thể chế chuyển đổi đất đai cho loại dự án đầu tư, số quy định khung trình tự, thủ tục thực Các Nghị định Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Ngay sau Luật Đất đai 2003 hiệu lực thi hành nay, Chính phủ ban hành đầy đủ Nghị định hướng dẫn thi hành Nghị định sửa đổi, bổ sung cần thiết, cụ thể bao gồm Nghị định: Nghị định hướng dẫn chung thi hành Luật Đất đai, Nghị định xử lý vi phạm hành lĩnh vực đất đai, Nghị định khung giá loại đất phương pháp xác định giá đất, Nghị định thu tiền sử dụng đất, Nghị định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, Nghị định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Nghị định sửa đổi, bổ sung cho Nghị định ban hành Các Nghị định liên quan tới chế chuyển đổi đất đai bắt buộc tự nguyện giới thiệu cụ thể a Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 thi hành Luật Đất đai Nghị định bao gồm 14 Chương, 186 Điều, người Việt Nam gọi "Siêu Nghị định" quy định chi tiết, cụ thể việc thi hành Luật Đất đai, đặc biệt Nghị định tập trung vào việc quy định cụ thể hệ thống quản lý đất đai theo nguyên tắc cải cách hành chính; vận hành loại tổ chức thuộc khu vực dịch vụ công Văn phòng đăng ký đất đai Tổ chức phát triển quỹ đất; trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, thực chuyển đổi đất đai, Nhà nước giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất; kỷ luật cán quản lý đất đai không thực trách nhiệm thái độ nhũng nhiễu với dân Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai nhiệm vụ tạo thuận lợi cho chế chuyển đổi đất đai tự nguyện Hệ thống Tổ chức phát triển quỹ đất nhiệm vụ làm cầu nối hệ thống hành với người sử dụng đất thực chế chuyển đổi đất đai bắt buộc, làm chế gần với quan hệ kinh tế thị trường Nghị định quy định cụ thê chế chuyển đổi đất đai bắt buộc chuyển đổi đất đai tự nguyện, điều kiện cụ thể để áp dụng cho chế Đối với chế chuyển đổi đất đai, Nghị định Điều chế Nhà nước thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; 71 Điều quyền tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân chuyển quyền nhận quyền sử dụng đất; 43 Điều trình tự, thủ tục đăng ký đất đai chuyển đổi đất đai b Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất (bao gồm 17 Điều) Nghị định đưa nguyên tắc xác định giá đất: giá đất nông nghiệp xác định theo phương pháp tính từ thu nhập sản xuất nông nghiệp đất phi nông nghiệp xác định theo phương pháp so sánh với giá chuyển nhượng thực tế thị trường Từ phương pháp này, Nghị định đưa giá tối thiểu giá tối đa (khung giá) loại đất điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể địa phương Hiện nhiều ý kiến cho phương pháp xác định giá đất nông nghiệp tính từ thu nhập sản xuất nông nghiệp chưa thỏa đáng, cần xem xét thêm yếu tố giá thị trường cho đất nông nghiệp c Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Đây Nghị định quy định chi tiết cho chế chuyển đổi đất đai bắt buộc Nghị định gồm Chương, 51 Điều, quy định đầy đủ về: (i) trường hợp nhận bồi thường đất, tài sản gắn liền với đất; (ii) việc tính bồi thường cho người bị thiệt hại đất tài sản gắn liền với đất Nhà nước thu hồi đất dựa nguyên tắc chia sẻ lợi ích hợp lý Nhà nước, nhà đầu tư, người bị thu hồi đất; (iii) ưu tiên bồi thường đất loại, đất người bị thiệt hại không muốn nhận đất bồi thường tiền theo giá đất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định (giá đất xác định phù hợp với giá đất thị trường); (iv) tăng thêm giá trị bồi thường cho đất nông nghiệp vườn gắn liền với nhà ở, đất nông nghiệp khu dân cư tiếp giáp với khu dân cư; (v) giải pháp cụ thể để hỗ trợ cho người bị thiệt hại thu hồi đất để ổn định sống, công việc, đào tạo nghề hỗ trợ khác phù hợp với nguyện vọng đáng người bị thiệt hại; (vi) giải pháp thực tái định cư cho người bị thu hồi đất ở, nhà dựa nguyên tắc nơi tái định cư phải điều kiện tốt nơi cũ, khu tái định cư phải xây dựng trước thực thu hồi đất ở, nhà ở; (vi) trình tự, thủ tục thực cụ thể trách nhiệm thực tổ chức, cá nhân liên quan Luật Đất đai 2003 đưa khả sử dụng Tổ chức phát triển quỹ đất cầu nối quan hành người quyền lợi liên quan (nhà đầu người bị thiệt hại) để đưa chế chuyển đổi đất đai bắt buộc gần với quan hệ thị trường, Nghị định chưa giải pháp cụ thể Trên thực tế, đến Tổ chức phát triển quỹ đất chưa tham gia trực tiếp vào quy trình chuyển đổi đất đai bắt buộc, nhận nhiệm vụ quản lý quỹ đất phi nông nghiệp chưa đưa vào sử dụng d Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Nghị định số 187/2004/NĐ-CP việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Trong trình thực Nghị định ban hành hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, số bất cập nNy sinh thực tế Nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu Nghị định bao gồm: (i) tăng thêm số loại dự án cần ưu tiên áp dụng chế chuyển đổi đất đai bắt 72 buộc áp dụng chế chuyển đổi đất đai tự nguyện làm thời gian thực dài; (ii) điều chỉnh thời gian thực số trình tự, thủ tục chế chuyển đổi đất đai bắt buộc cho phù hợp với thực tế; (iii) giá đất để tính giá trị bồi thường, tái định cư xác định phù hợp với giá đất thị trường giá đất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa phù hợp với giá đất thị trường; (iv) hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi 30% diện tích đất nông nghiệp mà không Nhà nước bồi thường đất nông nghiệp tương ứng hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp việc giao đất làm mặt kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp vị trí thích hợp để tự chuyển đổi nghề nghiệp; (v) khu tái định cư phải bố trí gần địa điểm phát triển nghề kinh doanh dịch vụ để tạo điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị thu hồi đất đ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 quy định bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất; trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất việc giải khiếu nại đất đai Nghị định gồm Chương 68 Điều, nội dung bổ sung nhiều điểm quan trọng nhằm giải vướng mắc thực tế triển khai pháp luật đất đai Một số nội dung chủ yếu Nghị định bao gồm: (i) quy định cụ thể việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất mà thiếu thủ tục pháp lý quyền sử dụng đất pháp luật chưa quy định cụ thể; (ii) quy định cụ thể để giải việc bồi thường cho người sử dụng đất mà giấy tờ pháp lý đất đai; (iii) quy định cụ thể quyền nghĩa vụ doanh nghiệp sử dụng đất trường hợp tham gia vốn Nhà nước, vốn đầu nước ngoài; (iv) tạo chế để người bị thu hồi đất tự đưa doanh nghiệp vào thực dự án đất bị thu hồi; (v) tăng thêm tiền bồi thường cho đất nông nghiệp vườn gắn với nhà ở, đất nông nghiệp khu dân cư tiếp giáp với khu dân cư; (vi) hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi 30% diện tích đất nông nghiệp mà không Nhà nước bồi thường đất nông nghiệp tương ứng, mà không muốn nhận đất làm mặt kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp nhận bồi thường đất ở; (vii) quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho tăng tính công khai, minh bạch bảo đảm quyền lợi cho người bị thu hồi đất e Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất Nghị định bổ sung phương pháp xác định giá đất để tách giá đất khỏi giá bất động sản bao gồm tài sản đầu đất xác định giá đất trường hợp lợi hạ tầng đầu khu vực Sau đó, Nghị định điều chỉnh lại khung giá đất nước cho phù hợp với giá đất thị trường thời điểm năm 2007 Các văn quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Chính phủ quy định Nghị định số 181/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải ban hành văn để cụ thể hóa việc triển khai pháp luật đất đai địa phương bao gồm: 73 a Bảng giá loại đất địa phương phù hợp với giá đất thị trường (ban hành hàng năm công bố vào ngày 01 tháng 01 năm) b Quy định cụ thể việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất c Quy định hạn mức Nhà nước giao đất cho hộ gia đình, cá nhân d Quy định hạn mức công nhận đất người sử dụng đất gắn với vườn, ao đ Quy định cụ thể bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất e Quy định cụ thể trình tự, thủ tục hành quản lý đất đai Đến hết năm 2006, tỉnh ban hành đầy đủ Bảng giá loại đất địa phương ban hành Quyết định cụ thể bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất; nửa số tỉnh ban hành đủ loại văn lại Đến đầu năm 2008, việc ban hành thêm số nghị định Chính phủ giúp cho tất tỉnh ban hành đầy đủ loại văn nói 74 ... nghiệm nước v o Việt Nam 52 V ề xuất điều chỉnh, đổi chế chuyển đổi đất đai Việt Nam 56 ề xuất đổi mới, điều chỉnh chế chuyển đổi đất đai tự nguy n: 56 ề xuất đổi mới, điều chỉnh chế chuyển. .. buộc chuyển đổi đất đai tự nguy n Việt Nam Dưới phân tích cụ thể nội dung chế chuyển đổi đất đai bắt buộc chuyển đổi đất đai tự nguy n theo quy định pháp luật hành đất đai Việt Nam a Cơ chế chuyển. .. thi n chế chuyển đổi đất đai bắt buộc lúc nhiều bất cập chế thị trường Luật Đất đai 2003 quy định cụ thể chế chuyển đổi đất đai bắt buộc chuyển đổi đất đai tự nguy n, phạm vi áp dụng chế Cơ chế
- Xem thêm -

Xem thêm: v ề hoàn thi ện chính sách Nhà nước thu hồi đất và cơ chế chuyển đổi đất đai tự nguy ện ở Việt Nam, v ề hoàn thi ện chính sách Nhà nước thu hồi đất và cơ chế chuyển đổi đất đai tự nguy ện ở Việt Nam, v ề hoàn thi ện chính sách Nhà nước thu hồi đất và cơ chế chuyển đổi đất đai tự nguy ện ở Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay